Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (5)

9 436 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2016, 14:06

Môn: toán lớp Giáo viên thực Nguyễn Thị Lại Thứ năm ngày 13 tháng năm 2012 Toán KIỂM TRA BÀI CŨ BÀI 1: Biết rằng, 14 người xây xong tường rào qunah trường phải 10 ngày Nay nhà trường muốn xây xong tường rào tuần lễ cần người làm? (Mức làm người nhau) TÓM TẮT người: 10 ngày tuần:… người? Bài giải Một ngày cần số người là: 14 x 10 = 140 (người) Một tuần cần số người là: 140 : = 20 (người) Đáp số: 20 người Thứ năm ngày 13 tháng năm 2012 TOÁN LUYỆN TẬP Thứ năm ngày 13 tháng năm 2012 Toán Luyện tập Bài 1: Một người mua 25 vở, giá 3000 đồng vừa hết số tiền có Cũng với số tiền mua với giá 1500 đồng quyên người mua vở? Bài giải 3000 đồng gấp 1500 đồng số TómNgười tắt: 3000 cóđồng: số tiền25 là:quyển lần là: 3000 x 2500 = 75000 (đồng) 1500 đồng:…quyển 3000 : 1500 = (lần) Nếu giá 1500 đồng mua số là: Nếu giá 1500 đồng mua số là: 75000 : 1500 = 50 (quyển) 25 x = 50 (quyển) Đáp số: 50 Đáp số: 50 Bước bước “rút Bước bước “tìm tỉ số” đơn vị” Thứ năm ngày 13 tháng năm 2012 Toán Luyện tập Bài 2: Một gia đình gồm có người (bố, mẹ con) Bình quân thu nhập hàng tháng 800000 đồng người Nếu gia đình có thêm mà tổng thu nhập gia đình không thay đổi bình quân thu nhập hàng thángcủa người giảm tiền? Tóm tắt: người: 800000đồng/người/tháng người:…đồng/người/tháng Thứ năm ngày 13 tháng năm 2012 TOÁN Luyện tập Bài giải: Tổng thu nhập gia đình là: 800000 x = 2400000 (đồng) Khi có thêm người bình quân thu nhập hàng tháng người là: 2400000 : = 600000 (đồng) Như vậy, bình quân thu nhập hàng tháng người giảm là: 800000 – 600000 = 200000 (đồng) Đáp số: 200000 đồng Thứ năm ngày 13 tháng năm 2012 Toán Luyện tập Bài 3: Một đội 10 người ngày đào 35m mương Người ta bổ sung thêm 20 người đào giải: mét mương? Tìm tỉ số( mức ngày đào đượcBài đào người nhau) 20 người gấp 10 người số lần là: Tóm tắt: Rút đơn vị 20 : 10 = (lần) Số người sau tăng thêm là: Một ngày 20 người đao 10 người: 35m 10 + 20 = 30 người số mét mương là: 20 người:…m? 30 người gấp 10 người số lần là: 35 x = 70 (m) 30 : 10 = (lần) Sau tăng thêm20 người ngyà đội đào số m ngày 30 người đào số mét là: mương là: 35 x = 105 (m) 35 + 70 = 105 (m) Đáp số: 105 m Đáp số: 105 m Thứ năm ngày 13 tháng năm 2012 Toán Luyện tập Bài giải: Bài 4: Một xe tải trở 300 bao gạo, bao 50 kg Nếu chất lên xe loại gạo 75 kg xe trở nhiều bao? TÓM TẮT Mỗi bao 50kg: 300 bao Mỗi bao 75kg: …bao? Số kilôgam xe chở nhiều là: 50 x 300 = 15000 (kg) Nếu bao gạo nặng 75kg số bao chở nhiều là: 15000 : 75 = 200 (bao) Đáp số: 200 bao ... là: 35 x = 1 05 (m) 35 + 70 = 1 05 (m) Đáp số: 1 05 m Đáp số: 1 05 m Thứ năm ngày 13 tháng năm 2012 Toán Luyện tập Bài giải: Bài 4: Một xe tải trở 300 bao gạo, bao 50 kg Nếu chất lên xe loại gạo 75. .. số tiền 25 là:quyển lần là: 3000 x 250 0 = 750 00 (đồng) 150 0 đồng:…quyển 3000 : 150 0 = (lần) Nếu giá 150 0 đồng mua số là: Nếu giá 150 0 đồng mua số là: 750 00 : 150 0 = 50 (quyển) 25 x = 50 (quyển)... 13 tháng năm 2012 Toán Luyện tập Bài 1: Một người mua 25 vở, giá 3000 đồng vừa hết số tiền có Cũng với số tiền mua với giá 150 0 đồng quyên người mua vở? Bài giải 3000 đồng gấp 150 0 đồng số TómNgười
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (5) , Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (5) , Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (5)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn