ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG CÁC NĂM TỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI CỔ PHẦN BẮC Á

31 486 3
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2013, 10:21

Ngân hàng là một định chế tài chính trung gian, sẽ huy động vốn nhàn rỗi trong xã hội và dùng chính tiền đó cho các cá nhân và tổ chức vay lại, và rất hiếm khi có tình trạng cùng một lúc tất cả chủ tiền gửi đến đòi nợ ngân hàng, đó chính là nguyên tắc cơ bản đảm bảo cho hoạt động của ngân hàng MỤC LỤC MỤC LỤC .1 LỜI MỞ ĐẦU .2 PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI CỔ PHẦN BẮC Á 3 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á (KÍ HIỆU: NASB) 3 2. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH .5 2.1.Huy động vốn: .5 2.2.Hoạt động tín dụng: .6 2.3. Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 6 2.4.Các hoạt động khác 6 3.SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP 6 4.CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆN TẠI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á 8 5.BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH 9 5.1.Hội đồng quản trị 9 5.2. Ban kiểm soát: .9 5.3. Tổng giám đốc 9 5.4.Bộ máy giúp việc .9 PHẦN II: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRONG NĂM QUA .12 I.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á 12 1.TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG VỐN, TÀI SẢN 12 2.TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á .12 3.TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢN .15 3.1.Tình hình đầu tư phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 15 3.1.1.Đầu tư cho đất đai, tài sản cố định .15 3.1.2.Đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực 15 3.1.3.Đầu tư cho việc đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới 16 3.1.4. Đầu tư vào chứng khoán 17 3.1.5. Đầu tư góp vốn, liên doanh .18 3.2. Đầu tư xây dựng bản cho ngân hàng 19 4.PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ .19 5.CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 20 5.1. Mục tiêu của công tác thẩm định: 20 5.2.Nội dung thẩm định dự án 20 5.3. Các bước thẩm định một dự án đầu tư .21 5.4. Phương pháp thẩm định: .22 5.5. Lập báo cáo thẩm định tài chính dự án .22 5.6.Quy trình nghiệp vụ thẩm định .23 6. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ .24 II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC KHÁC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á . .25 1.HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 25 2.CÔNG TÁC BẢO LÃNH 26 3.CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 26 4. CÔNG TÁC KINH DOANH NGOẠI TỆ 27 5.CÔNG TÁC THANH TOÁN QUỐC TẾ 27 6. HOẠT ĐỘNG CHI TRẢ KIỀU HỐI 28 II.BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 28 PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG CÁC NĂM TỚI 29 1.KẾ HOẠCH 29 2.CHIẾN LƯỢC .30 Lớp kinh tế đầu tư 47 B 1 LỜi MỞ ĐẦU Ngân hàng là một định chế tài chính trung gian, sẽ huy động vốn nhàn rỗi trong xã hội và dùng chính tiền đó cho các cá nhân và tổ chức vay lại, và rất hiếm khi tình trạng cùng một lúc tất cả chủ tiền gửi đến đòi nợ ngân hàng, đó chính là nguyên tắc bản đảm bảo cho hoạt động của ngân hàng. Căn cứ vào chức năng, ngân hàng được chia làm hai loại: ngân hàng thương mạingân hàng Nhà nước. Ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng thể hiện nhiệm vụ bản nhất của ngân hàng đó là huy động vốn và cho vay vốn. Ngân hàng thương mại là cầu nối giữa các cá nhân và tổ chức, hút vốn từ nơi nhàn rỗi và bơm vào nơi khan thiếu. Hoạt động của ngân hàng thương mại nhằm mục đích kinh doanh một hàng hóa đặc biệt đó là "vốn- tiền", trả lãi suất huy động vốn thấp hơn lãi suất cho vay vốn, và phần chênh lệch lãi suất đó chính là lợi nhuận của ngân hàng thương mại Hoạt động của ngân hàng thương mại phục vụ cho mọi nhu cầu về vốn của mọi tầng lớp dân chúng, loại hình doanh nghiệp và các tổ chức khác trong xã hội. Tại các nước đang phát triển như Việt Nam, ngân hàng thương mại thực sự đóng một vai trò rất quan trọng, vì nó đảm nhận vai trò giữ cho mạch máu (dòng vốn) của nền kinh tế được lưu thông và vậy mới góp phần bôi trơn cho hoạt động của một nền kinh tế thị trường còn non yếu. Năm 2005-2006 Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa các ngân hàng thương mại Nhà nước với mục đích quan trọng nhất là nâng cao năng lực tài chính của các tổ chức này. Tính đến tháng 2-2007 đã 34 ngân hàng thương mại hoàn tất việc cổ phần hóa với tổng số vốn điều lệ trên 21.000 tỷ đồng .Trong đó ,ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á tổng số vốn điều lệ là 400 tỷ VNĐ (2/2007) cũng đã góp một phần không nhỏ . Ngân hàng Bắc Ángân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân, thực hiện hoạt động ngân hàngcác hoạt động kinh doanh khác liên quan theo quy định của pháp luật vì mục tiêu lợi nhuận , góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của nhà nước .Tổ chức và hoạt động của ngân hàng được thực hiện theo điều lệ đã định, các quy định hiện hành của ngân hàng nhà nước Việt Namcác quy định pháp luật hiện hành liên quan. Em chân thành cảm ơn giáo và các cán bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á đã giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp này. Lớp kinh tế đầu tư 47 B 2 PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI CỔ PHẦN BẮC Á 1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Bắc Á (kí hiệu: NASB) Kể từ đầu những năm 90 hệ thống các ngân hàng thương mại đã không ngừng phát triển về loại hình và nghiệp vụ góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước & ngân hàng TMCP Bắc Á (tên giao dịch tiếng Anh là North Asia commercial Joint Stock Bank - viết tắt là NASB) là một trong những ngân hàng đó. Ngân hàng TMCP Bắc Á được thành lập vào ngày 17/9/1994 theo quyết định theo quyết định 183/QD của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vốn góp cổ phần do các cổ đông uy tín đóng góp với số vốn ban đầu là 20 tỷ đồng, là một trong số các ngân hàng thương mại cổ phần lớn hoạt động kinh doanh lành mạnh. Trụ sở chính của ngân hàng được đặt ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy phép thành lập số 004924/GP-TL-DN -03 ngày 1 tháng 1 năm 1995, sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký kinh doanh số 06366229/SKH ngày 10 tháng 10 năm 1995, Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bắc Á đã không ngừng tăng tính từ năm 2007 là 400 tỷ đồng,đến đầu năm 2008 là 940 tỷ đồng và đến ngày 22/9/2008 là 1016 tỷ đồng. NHTMCP Bắc Á hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QD 10 ngày 12/12/1997 Trong điều kiện kinh tế nước ta đang trên đường tham gia hội nhập kinh tế mối quan hệ giao lưu hàng hoá, tiền tệ diễn ra ngày càng sôi động giữa các thành viên trong nước cũng như đối với các đối tác khác trên thế giới. Nền kinh tế đang ngày càng phát triển và hội nhập với khu vực và thế giới khi mà Việt Nam đã là thành viên chính thức của tổ chức WTO thì NASB đã không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động của mình và hiện là một trong số các ngân hàng thương mại cổ phần với mạng lưới hoạt động rộng khắp ở các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm của các nước . Một điều không thể thiếu là, ai khi đến với Bắc Á đều không khỏi ngạc nhiên trước thái độ phục vụ chu đáo đối với khách hàng, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và cam kết với khách hàng của mình trước pháp luật. Chính điều đó đã ngày càng làm cho mọi người tin tưởng và tìm đến vói ngân hàng TMCP Bắc Á nhiều hơn. Lớp kinh tế đầu tư 47 B 3 Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á là thành viên chính thức của Hiệp hội Thanh toán Viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu, Hiệp hội các ngân hàng Châu Á, Hiệp hội các ngân hàng Việt Nam và Phòng thương mại Công nghiệp Việt Nam. Trong hơn 10 năm hoạt động, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ Tướng Chính phủ, bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thành tích hoạt động kinh doanh và cờ thi đua của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, là một trong 10 ngân hàng được chọn tham gia vào hệ thống thanh toán tự động liên ngân hàng, ngân hàng Bắc Á còn chính thức đoạt Cúp Bạch Kim “Đỉnh cao chất lượng Việt Nam 2008” vào ngày 12/12/2008. Giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp thành công trong việc kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, ngân hàng đã lọt vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam – VNR500, dựa theo các tiêu chí đánh giá của Vietnam Report. Ngoài các dịch vụ chính của một ngân hàng thương mại như huy động vốn, cho vay, cung cấp các dịch vụ thanh toán… Ngân hàng TMCP Bắc Á còn tham gia các hoạt động kinh doanh du lịch và khách sạn. Hiện tại NASB đang trực tiếp đầu tư, quản lí và khai thác Khách sạn Xanh (Green Hotel) đạt tiêu chuẩn 3 sao tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Lớp kinh tế đầu tư 47 B 4 Địa chỉ ,tên gọi và một số thông tin về các chi nhánh ,văn phòng đại diện,công ty: 2. Ngành nghề kinh doanh Điều lệ của ngân hàng Bắc Á do đại hội cổ đông của ngân hàng quyết định thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 20/9/2002.Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á được phép hoạt động theo giấy phép thành lập số 004924 GP/TLDN ngày 01/01/1995 do UBND tỉnh NA cấp và giấy phép hoạt động số 0052/NHGP ngày 01/09/1994 do thống đốc NHNN cấp. - Các ngành nghề lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: 2.1.Huy động vốn: Bao gồm : Nhận tiền gửi của các tổ chức ,cá nhân,và các tổ chức tín dụng khác,dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn ,tiền gửi kỳ hạn và các loại tiền gửi khác. Phát hành chứng chỉ tiền gửi ,trái phiếu và các giấy tờ giá khác để huy động vốn của tổ chức ,cá nhân trong và ngoài nước khi được thống đốc ngân hàng nhà nước chấp nhận. Lớp kinh tế đầu tư 47 B Ngân hàng TMCP. BẮc Á- HÀ Nội Thái Hà Cầu Giấy Phan Chu Trinh Cát Linh Phương Mai Hàng Đậu PGD Số 1- Phương Mai PGD Số 3- Tây Sơn PGD Số 2- hàng Bông PGD Bạch Mai 5 Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của tổ chức tín dụng hoạt động tại nước ngoài. Vay vốn ngắn hạn của ngân hàng nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn. Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của ngân hàng nhà nước. 2.2.Hoạt động tín dụng: Ngân hàng Bắc Á cho các tổ chức, cá nhân vay vốn dưới hình thức như cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ đời sống, chiết khấu, thương phiếu và giấy tờ giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của ngân hàng nhà nước. 2.3. Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ Bao gồm mở tài khoản, cung ứng các phương tiện thanh toán trong và ngoài nước ,thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế, thực hiện dịch vụ thu hộ, chi hộ, thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt ngân phiếu thanh toán cho khách hàng. 2.4.Các hoạt động khác Thực hiện các hoạt đông khác được ngân hàng nhà nước cho phép như thanh toán xuất nhập khẩu, kinh doanh vàng bạc kim khí quý, thu đòi ngoại tệ, chi trả kiều hối, cầm cố, cất giữ mua bán, chuyển nhượng, quản lý các chứng khoán và các giấy tờ giá lâm nghiệp và đại lý, uỷ nhiệm cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác, dùng vốn điều lệ và vốn dự trữ để góp mua cổ phần của doanh nghiệp và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật, cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ cho khách hàng 3.Sản phẩm và dịch vụ cung cấp - Mở tài khoản (nội tệ và ngoại tệ) - Huy động vốn (nhận tiền gửi tiết kiệm,trái phiếu,kỳ phiếu) - Đầu tư cho vay (ngắn, trung, dài hạn ) - Bảo lãnh - Thanh toán trong và ngoài nước - Tài trợ thương mại Lớp kinh tế đầu tư 47 B 6 - Chuyển tiền nhanh - Kinh doanh ngoại hối - Phát hành và thanh toán thẻ - Séc du lịch - Homebanking - Ngân hàng trực tuyến - Các dịch vụ khác theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Lớp kinh tế đầu tư 47 B 7 4.Cơ cấu tổ chức hiện tại của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á Lớp kinh tế đầu tư 47 B 8 Đại hội cổ đông Hội đồng Quản trị Tổng giám đốc Ban kiểm soát Bộ máy giúp việc HĐQT Các phó Tổng GĐ Kế toán trưởng Phòng ban chuyên môn Kiểm tra, kiểm soát nội bộ Phó Tổng GĐ Phó Tổng GĐ Văn phòng Ngân hàng Văn phòng tín dụng Ban kiểm soát nội bộ P. kế hoạch nguồn vốn P.đầu tư phát triển Thanh toán quốc tế Kế toán tin học Phòng giao dịch Chi nhánh cấp I, II, III Chi nhánh cấp I Hà Nội 5.Bộ máy quản lý điều hành 5.1.Hội đồng quản trị Đại hội đồng là quan quản lý cao nhất của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á gồm toàn thể cổ đông hoặc đại biểu cổ đông, hội đồng quản trị là quan quản trị giữa hai kỳ hội đồng. Tiếp đến, 5.2. Ban kiểm soát: Các kiểm soát là người thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Ngân hàng giữa hai kỳ đại hội đồng. 5.3. Tổng giám đốc Tổng giám đốc là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Bắc Á theo giấy phép hoạt động của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, điều lệ của Ngân hàng Bắc Á, các nghị quyết của Hội đồng Quản trị và sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. 5.4.Bộ máy giúp việc Bộ máy giúp việc của Tổng giám đốc:Các phó Tổng giám đốc trong đó 1 phó Tổng Giám đốc thường trực , kế toán trưởng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, kiểm toán, kiểm soát nội bộ. Thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc được bầu, bổ nhiệm phải được thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y mới hiệu lực pháp lý. 5.5. Các phòng ban và chức năng: * Đối với ban giám đốc: Theo quyết định khi thành lập ngân hàng Bắc Á thì mọi chi nhánh 1 giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và tổng giám đốc về kết quả hoạt động của chi nhánh. Giúp việc cho giám đốc 2 phó giám đốc do tổng giám đốc NHTMCP Bắc Á bổ nhiệm, miễn nhiệm và điều động. Lớp kinh tế đầu tư 47 B 9 * Phòng kinh doanh Phòng kinh doanh bao gồm các cán bộ giỏi nghiệp vụ với chức năng sử dụng vốn đầu tư hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh cho các thành phần kinh tế, thực chất là cung ứng các sản phẩm tín dụng, bảo lãnh cho khách hàng. Công việc của các cán bộ phòng này là: thu nhập, phân tích, thẩm định, ra quyết định tín dụng, giám sát tình hình sử dụng vốn vay, quản lý hồ sơ tín dụng và đôn đốc thu hồi nợ vay. Ngoài ra, phòng còn thực hiện cho vay theo chương trình, dự án phát triển, lập kế hoạch cân đối vốn, thực hiện chính sách khách hàng, làm tham mưu cho các cấp quản lý trong việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng và thực hiện các biện pháp quản lý của ngân hàng. * Phòng kế toán: Trực tiếp giao dịch, tiếp xúc với khách hàng thông qua thực hiện các chức năng thanh toán (séc, uỷ nhiệm chi…), theo dõi công việc, thực hiện thu chi tiền vay và gốc trả lãi theo kế hoạch của phòng tín dụng, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh qua ngân hàng, vào sổ chi tiết và tổng hợp…. Ngoài ra, phòng kế toán còn thực hiện lập các báo cáo cân đối nguồn vốn, tài sản, bảng cân đối kế toán… theo ngày, tháng, quý, nămcác báo cáo thông tin tổng hợp cho các cấp quản lý, cho các phòng ban chức năng yêu cầu, cung cấp cho khách hàng về số dư tài khoản của họ. * Phòng ngân quỹ: nhiệm vụ nhận, thu và kiểm đếm tiền mặt VND là ngoại tệ các loại tại trụ sở cho khách hàng, bảo quản tiền mặt và các giấy tờ giá, các giấy tờ quan trọng khác trong kho, thực hiện thu chi trong ngân hàng, điều chuyển tiền mặt với các chi nhánh trực thuộc và với NHNN. * Phòng tổ chức hành chính : Thực hiện nhiệm vụ tổ chức quản lý cán bộ, tuyển chọn đào tạo cán bộ ngân hàng cho phù hợp với yêu cầu. Ngoài ra, phòng hành chính còn thực hiện: + Trực tiếp quản lý các bộ phận: Y tế, văn thư, bảo vệ, lái xe + Thực hiện thu, chi các quỹ lương, thưởngcác chế độ khác cho người lao động. Lớp kinh tế đầu tư 47 B 10 [...]... cán bộ Phòng tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á lập Báo cáo thẩm định để trình lên cấp trên Báo cáo thẩm định là tài liệu dạng văn bản trong đó nêu rõ, cụ thể những kết quả của quá trình thẩm định, đánh giá dự án xin vay vốn của khách hàng cũng như các ý kiến đề xuất đối với các kiến nghị của khách hàng Trong quá trình thẩm định dự án, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á hai loại báo cáo... mại cổ phần Bắc Á không ngừng phát triển và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng cũng như của tất cả các loại hình doanh nghiệp Số dư bảo lãnh của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á năm 2005 là 56 tỷ VNĐ, năm 2006 75 tỷ, năm 2007 là 86 tỷ 3.Công tác kế toán và dịch vụ ngân hàng Với chính sách đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng, phát triển mạng lưới và chính sách ưu đãi đối với khách hàng Ban giám... cáo thẩm định : Lớp kinh tế đầu tư 47 B 22 - Báo cáo thẩm định của Cán bộ thẩm định tại các chi nhánh - Báo cáo thẩm định của Cán bộ thẩm định tại Hội sở chính Đối với các dự án đề nghị vay vốn của khách hàng mức đề nghị vay vượt quá mức uỷ quyền phán quyết của Tổng Giám đốc cho chi nhánh thì chi nhánh phải chuyển hồ sơ và báo cáo thẩm định lên Hội sở chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á để xem... 2008, Bắc Á tiếp tục góp vốn, liên doanh vào các dự án, mua cổ phần của các tổ chức khác đạt 176,6 tỷ đồng, gấp 2,56 lần so với đầu năm Các dự án Lớp kinh tế đầu tư 47 B 18 tổ chức mà ngân hàng tham gia góp vốn, mua cổ phần đang hoạt động rất hiệu quả, góp phần vào thành quả chung trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong năm qua Ngoài ra, trong năm 2008 ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á đã cùng... bản trên cổ phiếu 2.691.142 1.435.469 Phần III: Định hướng phát triển trong các năm tới 1.kế hoạch Trong điều kiện cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn ngày càng diễn ra đa dạng và gay gắt, để đạt được các chỉ tiêu trên chi nhánh thực hiện các giải pháp sau: - Chú trọng các hình thức huy động vốn, trên sở mở rộng và đa dạng hoá các hình thức huy động Đa dạng hoá các dịch vụ Ngân hàng, tiếp... hiện đúng theo các nội dung và hướng dẫn tại quy trình thẩm định do Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á ban hành 5.6.Quy trình nghiệp vụ thẩm định Quy trình nghiệp vụ thẩm định của Ngân hàng TMCP Bắc Á phải tuân thủ theo quy trình thẩm định của hệ thống ngân hàng Việt Nam đã được ngân hàng nhà nước quy định và quy trình của ngân hàng TMCP Bắc Á Quy trình thẩm định dự án phải trải qua các bước: Bước... mại cổ phần Bắc Á Đối với bất kì môt Ngân Hàng Thương Mại nào nói chung và Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Bắc Á nói riêng thì công việc thu hút vốn trong dân cư, các tổ chức kinh tế chiếm một vị trí quan trọng bậc nhất Nó quyết định đến sự tồn tại, phát triển của Ngân Hàng Do vậy, Ngân Hàng còn phải tính toán và điều chỉnh lượng cho vay tuỳ thuộc vào lượng huy động vốn Tính đến đầu năm 2007 các ngân hàng. .. theo quy định và tính phù hợp giữa các loại giấy tờ trong bộ hồ sơ Bước 4 : Cho điểm tín dụng và phân loại khách hàng Bước 5 : thẩm định rủi ro cụ thể Bước 6 : lập báo cáo thẩm định rủi ro 5.4 Phương pháp thẩm định: Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á không quy định cụ thể các phương pháp thảm định áp dụng, trong quá trình thẩm định, tùy theo quy mô, tính chất, đặc điểm từng dự án, tùy từng khách hàng (... được NH thực hiện một cách hiệu quả 3.Tình hình đầu tư phát triển và đầu tư xây dựng bản 3.1.Tình hình đầu tư phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 3.1.1.Đầu tư cho đất đai, tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình năm 2008 của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á gồm nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tài sản cố định khác Theo báo cáo thường niên 2008, tại... toàn hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á đạt được là 32 đơn vị gồm hội sở chính, sở giao dịch I, 9 chi nhánh và 21 phòng giao dịch trực thuộc 4.Phương pháp lập dự án đầu tư Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á là một ngân hàng thương mại, do vậy hoạt động chính là huy động vốn và cho vay vốn Ngân hàng không trực tiếp đứng ra lập dự án đầu tư.Vậy nên ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á không hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG CÁC NĂM TỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI CỔ PHẦN BẮC Á, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG CÁC NĂM TỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI CỔ PHẦN BẮC Á, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG CÁC NĂM TỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI CỔ PHẦN BẮC Á, Q trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Bắc Á kí hiệu: NASB, Ngành nghề kinh doanh, Nội dung, phương pháp phân tích rủi ro trong đầu tư, III: Định hướng phát triển trong các năm tới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay