skkn nâng cao khả năng học các chữ số trong việc tích hợp các trò chơi ghép số có ý nghĩa cho trẻ mẫu giáo nhỡ tại trường mầm non hoa mai

25 456 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 11:30

UBND THÀNH PHỐ CAM RANH TRƢỜNG MẦM NON HOA MAI Đề tài: Người thực hiện: Nguyễn Thị Tân Năm học: 2011- 2012 MỤC LỤC Tóm tắt đề tài Trang Giới thiệu Trang Hiện trạng Trang 2 Giải pháp thay Trang 3 Các tài liệu tham khảo Trang Vấn đề nghiên cứu Trang Giả thuyết nghiên cứu Trang I.Phƣơng pháp Trang 1.Khách thể nghiên cứu Trang 2.Thiết kế nghiên cứu Trang 3.Qui trình nghiên cứu Trang 4.Đo lường thu thập liệu Trang 13 II Phân tích liệu kết Trang 13 III Bàn luận Trang 14 IV Kết luận khuyến nghị Trang 14 Phụ lục TĨM TẮT ĐỀ TÀI Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân.Mục tiêu giáo dục mầm non hình thành sở ban đầu nhân cách người phát triển tồn diện Hình thành biểu tượng tốn học sơ đẳng nói chung chữ số tốn học nói riêng cho trẻ mầm non nội dung quan trọng khơng thể thiếu góp phần thực mục tiêu Ở tuổi mẫu giáo vui chơi hoạt động chủ đạo tổ chức cho trẻ học hình thức trò chơi hội tốt để sớm hình thành trẻ khả tư duy, tìm tòi, quan sát, so sánh… từ tăng cường vốn ngơn ngữ phát triển tư cho trẻ.Đặc biệt số khơ khan khó nhớ mà lại nhanh qn, việc sử dụng trò chơi ghép số có ý nghĩa lại cần thiết để giúp trẻ thích thú đam mê tìm hiểu chúng Giải pháp tơi sử dụng trò chơi ghép số có ý nghĩa nhằm nâng cao khả ghi nhớ chữ số cách bền vững cho trẻ.Qua trò chơi trẻ chơi mà lại học, phương pháp sử dụng trò chơi, tạo cho trẻ hứng thú tích cực, làm tăng khả ý kích thích trẻ hoạt động Nghiên cứu tiến hành hai nhóm tương đương lớp học: nhóm thực nghiệm (12 cháu) tơi (cơ Tân) phụ trách, nhóm đối chứng (12 cháu) Loan phụ trách Hai giáo chủ nhiệm lớp mẫu giáo Nhỡ Nhóm thực nghiệm thực giải pháp thay dạng trò chơi ghép số có ý nghĩa hoạt động Kết cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến kết học tập trẻ: nhóm thực nghiệm có khả nhận biết chữ số nhiều nhóm đối chứng Thực u cầu ghép số thành thạo khơng bị nhầm lầm số với số 2,5, 1, 4;số số Điều chứng minh sử dụng trò chơi ghép số có ý nghĩa trong hoạt động làm nâng cao khả học số cho trẻ GIỚI THIỆU 1.Hiện trạng: Qua nhiều năm kinh nghiệm cơng tác lớp Mẫu giáo Nhỡ, việc dạy trẻ lớp khảo sát trước tác động q trình dạy trẻ học chữ số, tơi thấy trẻ lớp nhiều hạn chế, trẻ đọc thuộc số theo kiểu học vẹt,đọc sn miệng theo 1.2.3… nên dễ qn bị nhầm lẫn số với tơi cố gắng giải thích thật kỹ, hướng dẫn chậm rãi phân tích nét số kết thấy chưa cao Thơng qua hoạt động dự đồng nghiệp số trường khác, tơi thấy hầu hết thiết kế hoạt động giảng dạy giáo viên ngại thiết kế tốn học, mà đặc biệt dạy chữ số Nếu có tổ chức hoạt động lồng ghép sơ sài chưa biết tạo cho trẻ phát triển tư duy, khắc sâu trí nhớ trẻ cách bền vững Do đặc thù cơng việc nên giáo viên có thời gian để sưu tầm tư liệu để dạy cho trẻ học hình thức trò chơi Từ tơi tìm tòi, nghiên cứu đưa ngun nhân ảnh hưởng đến khả trẻ nhanh qn tìm biện pháp tác động: -Giáo viên chưa có đầu tư nhiều tổ chức hoạt động nên cháu khơng thích chữ số khơ khan theo phương pháp dạy truyền thống giáo cung cấp -Trẻ thiếu tập trung nghe giáo hướng dẫn -Một số phụ huynh xem trẻ tuổi Mầm non chưa cần thiết phải học Để thay đổi trạng trên, tơi ln trăn trở phải tìm cách dạy, dạy gì? dạy để trò nhanh hiểu, nhớ lâu, tiến nhanh.Thầy dạy tốt, trò học tốt để thiết thực góp phần đào tạo hiền tài cho Đất nước.Vấn đề ln làm tơi tâm suy nghĩ tìm tòi cuối tìm hướng cho qua nội dung đề tài sau” Nâng cao khả học chữ số việc tích hợp trò chơi ghép số có ý nghĩa cho trẻ mẫu giáo nhỡ trường Mầm non Hoa Mai” Giải pháp thay thế: Giáo viên đưa trò chơi ghép số có ý nghĩa, hình ảnh,phương tiện,các hoạt động hỗ trợ trò chơi Qua trò chơi trẻ khắc sâu chữ số để nhớ,đồng thời giáo viên trẻ tham gia trò chơi để kiểm tra đối chiếu kết quả, nhận xét sữa sai cho trẻ, khuyến khích trẻ chơi hứng thú, tích cực.Trẻ có kiến thức có đủ thời gian để trải nghiệm có nhu cầu mong muốn biết nó.Thơng qua trò chơi ghép số có ý nghĩa giúp trẻ trẻ ghi nhớ chữ số thực tốt khả ghi nhớ, đọc chữ số Các tài liệu tham khảo: Một số sách”Những trò chơi phát triển tư duy” Nguyễn Thị Thanh Thủy Một số báo tạp chí Giáo dục Mầm non với bài: “nâng cao chất lượng làm quen với Tốn cho trẻ” Đĩa “Bé u học số” cơng ty CP phát triển phần mềm sinh viên học sinh Các sách,báo,đĩa đề cập đến số trò chơi cho trẻ Mầm non, chưa sâu vào việc tổ chức trò chơi để nâng cao khả học chữ số cho trẻ qua hệ thống chủ đề dạy học trường Mầm non Tơi muốn có nghiên cứu cụ thể đánh giá khác biệt rõ rệt tích hợp với số trò chơi ghép số có ý nghĩa để nâng cao khả học chữ số cho trẻ thơng qua hoạt động có hệ thống dạy chủ đề trường Mầm Non.Từ giúp trẻ nhận biết khắc sâu chữ số hiểu nghĩa số chữ số ghép lại với tạo thành chữ số có ý nghĩa thiết thực đời sống 4.Vấn đề nghiên cứu: Việc tích hợp trò chơi ghép số có ý nghĩa vào hoạt động có nâng cao khả học chữ số cho trẻ khơng? 5.Giả thuyết nghiên cứu: Tích hợp trò chơi ghép số có ý nghĩa vào hoạt động có nâng cao khả học chữ số cho trẻ Lớp Mẫu giáo Nhỡ trường Mầm non Hoa Mai I PHƢƠNG PHÁP Khách thể nghiên cứu: Tơi lựa chọn trẻ lớp Mẫu giáo Nhỡ trường Mầm non Hoa Mai tơi giáo viên chủ nhiệm lớp nên có điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu ứng dụng Hai nhóm thực nghiệm đối chứng lớp, độ tuổi, có nhiều điểm tương đồng tỉ lệ giới tính, dân tộc Thành tích học tập hai nhóm tương đương sức khỏe, kiến thức, kỹ năng, thái độ Nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng: *Giáo viên: 1.NguyễnThị Thúy Loan (dạy nhóm đối chứng.Thiết kế hoạt động khơng tích hợp trò chơi ghép số có ý nghĩa) 2.NguyễnThị Tân (dạy nhóm thực nghiệm.Thiết kế hoạt động tích hợp trò chơi ghép số có ý nghĩa) Hai giáo chủ nhiệm 01 lớp, có trình độ chun mơn nghiệp vụ có kinh nghiệm dạy trẻ lớp Mẫu Giáo Nhỡ *Học sinh: Hai nhóm tham gia nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng cụ thể: *Bảng 1: Giới tính,thành phần dân tộc, nơi cư trú trẻ Mẫu giáo Nhỡ (Trường MN Hoa Mai) Tổng số Nam Nữ Dân tộc Kinh Nhóm 1(TN) 12 06 06 11 Nhóm 2(ĐC) 12 05 07 12 Dân tộc Răc lay 01 P.Cam P.khác Lộc 09 03 10 02 Các cháu mạnh khỏe, tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, học qua lớp Mẫu giáo bé Về ý thức học tập, kỹ luật:Tất cháu hai nhóm tham gia hoạt động tích tích cưc, hứng thú, chủ động Thiết kế nghiên cứu: Tơi lựa chọn cách thiết kế kiểm tra trước sau tác động nhóm ngẫu nhiên tơi chọn nhóm có sĩ số, độ tuổi Nhóm KT trƣớc Tác động KT sau tác động tác động Thực nghiệm 01 Tích hợp trò chơi ghép số có ý nghĩa vào hoạt động 03 Đồi chứng 02 Khơng áp dụng tích hợp trò chơi ghép số có ý nghĩa hoạt động 04 3.Quy trình nghiên cứu: *Chuẩn bị giáo viên: -Cơ Loan dạy nhóm đối chứng: Thiết kế kế hoạch học khơng tích hợp trò chơi ghép số có ý nghĩa vào hoạt động,khơng sử dụng trò chơi, hướng dẫn giải thích lời bình thường -Tơi dạy nhóm nghiên cứu: Thiết kế kế hoạch học tích hợp trò chơi ghép số có ý nghĩa vào hoạt động * Tiến hành kiểm tra: - Kiểm tra trẻ trước tác động khối tổ chức giai đoạn1(thng 9,10,11) Chúng tơi khơng tổ chức cc trị chơi ghp số cĩ ý nghĩa - Kiểm tra trẻ sau tác động chúng tơi tích hợp cc trị chơi ghp số cĩ ý nghĩa thơng qua cc hoạt động.Các cháu kiểm tra sau giai đoạn 2, kết hợp với đợt thi bé khoẻ bé ngoan kiểm tra chất lượng học kỳ nh trường tổ chức Kết cháu đạt giỏi,khá,trung bình, yếu (được quy điểm) minh chứng phần phụ lục * Cách tiến hành: Thời gian tiến hành thực nghiệm theo kế hoạch dạy học nhà trường kế hoạch soạn giảng lớp để đảm bảo tính khách quan Cụ thể: *Tác động vào 12 cháu lớp Mẫu giáo Nhỡ Trường Mầm non Hoa Mai *Thời gian thực hiện:năm học 2011-2112 *Tổ chức trò chơi ghép số có ý nghĩa thơng qua số hoạt động *Phối hợp với đồng nghiệp tận dụng số ngun vật liệu phế phẩm phế thải để cháu làm số số đồ dùng đồ chơi cho cháu chơi trò chơi ghép số có ý nghĩa *Bảng kiểm chứng để xác địnhcác nhóm tƣơng đƣơng: Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm Chênh lệch Điểm TBC 5,67 6,00 0,33 Giá trị p= 0,281 T-test: p = p = 0,281 > 0,050 từ kết luận chênh lệch điểm số trung bình hai nhóm thực nghiệm đối chứng khơng có ý nghĩa, hai nhóm coi tương đương Tiến hành hoạt động thực nghiệm: 1.Giáo dục trẻ thơng qua hoạt động chiều Đối với chủ đề: BẢN THN Ví dụ ; Cơ hỏi : Ngày 5/ ngày hội ? Hoặc: Ngày tết trung thu tết cuả ? khơng khí ngày tết trung thu ? cảm thấy ngày tết mình? Các làm cho ngy lễ mình.Sau số câu hỏi tương tự tổ chức cho cháu chơi “ghép số có ý nghĩa” phơng trang trí cho thật đẹp chữ số (5/9:là ngày hội đến trường cháu; 15/8 Âm lịch ngày tết trung thu) cho trẻ đọc chữ số cháu vừa ghép giải thích thêm cho trẻ biết ý nghĩa ngày lễ ->Thơng qua trò chơi trẻ khơng nhớ chữ số tốt mà qua trẻ biết chữ số (5/9; 15/8) ghép lại với trở thành chữ số có ý nghĩa TR Đối với chủ đề: TRƢỜNG MẦM NON 2.Giáo dục trẻ thơng qua hoạt động ngồi trời: Ví dụ: cháu dạo quanh sân trường, thấy sân trường có nhiều rụng, hướng cho trẻ đội chơi thi đua nhặt lá, cho cháu lựa lại sử dụng cháu chơi, cháu học.Cơ cho cháu đếm theo khả năng, tun dương cháu Sau tiến hành tổ chức trò chơi cho cháu chơi Trò chơi: “ghép số có ý nghĩa” Cơ tổ chức cho đội thi đua, đội chuẩn bị cho dãy (tương ứng số điện thoại trường), cháu chạy lên tìm số gắn vào số tương ứng (phía có hai trẻ gắn phía số 2).sau cho tất trẻ kiểm tra đọc dãy số đó.Cơ giải thích cho trẻ hiểu chữ số có nhiều ý nghĩa cấn thiết cho cơ, cháu…các cháu nhớ thật kỹ để hỏi cháu số điện thoại trường cháu trả lời được,hoặc bố mẹ cần xin phép trường cho nghỉ học để thăm ơng bà ngày…Tương tự ngày sau ta dạy số điện thoại giáo chủ nhiệm ->Thơng qua trò chơi trẻ khơng nhớ chữ số tốt mà qua trẻ biết chữ số (058.3854209) ghép lại với trở thành chữ số có ý nghĩa 3.Giáo dục trẻ thơng qua hoạt động góc: Trò chơi :”Sổ điện thoại danh bạ lớp” Giáo viên hướng dẩn trẻ lập sổ danh bạ điện thoại cho lớp Dành cho trẻ trang đầu.Đầu trang giáo viên viết tên trẻ, địa nhà số điện thoại gia đình trẻ Có thể dán ảnh trẻ vào bên cạnh tên trẻ Đề nghị phụ huynh mang vào cho trẻ phong bì vào trang địa trẻ Giáo viên hướng dẩn trẻ tìm số mà cháu cho có ý nghĩa mình.Ví dụ: trẻ khơng nhớ số điện thoại bố mẹ lại nhớ số điện thoại dì, chẳng hạn bé u q người hơn…Cơ viết tên trẻ địa nhà vào góc trái phong bì Hướng dẩn trẻ tạo sản phẩm mà u thích để tạng cho người mà u mến gia đình, hướng dẩn trẻ tìm số để gắn số nhà đọc số cho để thư khơng bị thất lạc, gắn vào góc phong bì Buối chiều phụ huynh đón cháu,giáo viên gởi thư trẻ cho phụ huynh Cả người lớn trẻ thích thú ->Thơng qua trò chơi trẻ khơng nhớ chữ số tốt mà qua trẻ biết số chữ số ghép lại với trở thành chữ số có ý nghĩa cần thiết sống Đối với chủ đề: NGHỀ NGHIỆP Trò chơi: Ghép số có ý nghĩa Cách chơi: Cháu chia làm đội chơi Lần1: Mỗi đội bước qua đường hầm đội tập trận, sau lấy hủ hạt (hạt dưa, hạt me,võ hạt dẽ, hạt đậu…hay võ sò, võ ốc, hến…(tùy trẻ chọn) trẻ lượt lên chọn hũ chạy sau bạn chạy lên lấy hũ khác, lấy đủ hũ nhanh chiến thắng vòng Lần 2:Cơ cho cháu tự chọn vật liệu hỗ trợ ghép chữ số “ 22/12” phong thư để gửi hải đảo tặng đội nhân ngày 22.12.Đội đọc số đúng,làm nhanh, đẹp có q tặng ->Thơng qua trò chơi trẻ hứng thú để vào tiết học,khơng nhớ chữ số tốt mà qua trẻ biết chữ số (22/12) ghép lại với trở thành chữ số có ý nghĩa 4.Tổ chức trò chơi lúc nơi (Tham quan) -> Ngày hơm sau cháu chúng tơi vào đơn vị 182 vùng Hải qn để tham quan, vào đến cổng tơi dẫn cháu xem cổng đơn vị có số mấy, cháu đọc xác số 1.2 khoảng 95% nhóm thực nghiệm Tơi có chuẩn bị số chữ số cho cháu chơi”Duyệt binh”, đội (3 cháu) chọn ba số 182 tạo thành cặp làm đồn ”Duyệt binh”… vừa vừa hơ vang hiệu “182 mn năm”.Các đội hòa nhập trẻ reo vang câu hiệu, trẻ vui sướng hơ thật to -.Kết thúc buổi tham quan hơm về, hơm sau nghe phụ huynh trao đổi lại cháu nhớ nhớ tên đơn vị mà cháu tham quan, đọc chữ số hứng thú khoe với người.Có lẽ buổi tham quan hơm khơng có ý nghĩa trẻ mà lắng đọng chữ số ghép lại tạo thành chữ số có ý nghĩa 5.Giáo dục trẻ thơng qua hoạt động có chủ đích Tổ chức trò chơi ghép số có ý nghĩa thơng qua lĩnh vực phát triển ngơn ngữ: Bé đọc thơ: Cơ giáo Trò chơi: Ghép số có ý nghĩa dây xúc xích Cô cho trẻ xem dây xúc xích mẫu, cho cháu gọi tên, màu xen kẽ dây Cô gợi ý cho cháu dán nhiều dây xúc xích để trang trí ngày lễ 20/11 Sau trẻ dán xong cho cháu dùng dây xúc xích tạo chữ số 20/11và tạo thêm số họa tiết khác tạo sinh động.Cho trẻ biết thêm ngày lễ để nhớ ơn thầy giáo.Với chữ số 2;0;1;1 ghép lại với tạo thành chữ số có ý nghĩa.Cơ cho trẻ đọc chữ số ->Thơng qua trò chơi trẻ hứng thú để vào tiết học,khơng nhớ chữ số tốt mà qua trẻ biết chữ số (20/11) ghép lại với trở thành chữ số có ý nghĩa Tổ chức trò chơi ghép số có ý nghĩa thơng qua lĩnh vực phát triển nhận thức: Trò chơi: Ghép số có ý nghĩa.(thơng qua hoạt động bé làm quen với chữ số) Cách chơi:Cơ sử dụng đoạn phim ngắn “xe cứu hỏa 114” “cấp cứu 115” “cơng an 113”.cơ cho cháu xem đoạn phim cho cháu chạy tìm xung quanh khu rừng để tìm nhiều số chạy thật nhanh ghép số có ý nghĩa nhanh Lần 1: Cơ kiểm tra cá nhân, xem cháu ghép chưa để sữa sai Lần 2,3:Cho cháu chơi hình thức nhóm thi đua xem ghép nhiều Mở rộng:Cho cháu kể tên số điện thoại mà cháu biết(số điện thoại trường, số điện thoại giáo chủ nhiệm lớp, điện thoại dịch vụ (1080), số điện thoại nhà ) Cơ viết chữ số điện thoại cháu đọc lên bảng cho lớp đồng *Cơ nhận xét phần chơi cháu tặng cho đội chìa khóa có chữ số 1-> 5.Nhưng có chìa khóa vàng mà thơi,chìa khóa vàng chìa khóa nhận tiếng kêu “tinh tinh” nhận kho báu.Và cháu chia q cho ăn -Giáo dục cháu tính đồn kết, vui vẽ chia với niềm vui Kết thúc hoạt động: 10 ->Thơng qua hoạt động trẻ nhớ chữ số từ đến 5, biết ghép chữ số có ý nghĩa cần trẻ hiểu ghép số chữ số lại với số có ý nghĩa sống Với tiết học tơi khơng tiến hành nhóm thực nghiệm tơi mà tơi may mắn tiến hành lớp nhỡ C- Trường Mẫu Giáo 2.4 (thơng qua đợt Hội giảng cấp Thành phố) thấy kết cháu hứng thú tích cực hoạt động Một thời gian sau tơi tiến hành kiểm tra lại thấy trẻ nhớ tốt chữ số 1->5 (Có đĩa minh chứng kèm theo) Đối với chủ đề: MỜI BẠN ĐẾN THĂM GIA ĐÌNH TƠI Dạy trẻ nhớ số nhà số điện thoại gia đình Để giúp trẻ dể dàng việc ghi nhớ số, hướng dẩn trẻ ghi nhớ số nhà số điện thoại gia đình Một số trò chơi giúp trẻ ghi nhớ số nhà số điện thoại gia đình 6.Giáo dục trẻ thơng qua hoạt động có chủ đích Trò chơi: Những ngơi nhà vui vẽ Giáo viên cắt mảnh giấy trắng ( dùng mặt sau tờ lịch cũ) thành hình ngơi nhà Cho trẻ tự trang trí ngơi nhà cho giống ngơi nhà thật Dưới ngơi nhà, giáo viên kẻ khung hình viết vào tên trẻ Phía mái ngơi nhà giáo viên kẻ khung hình viết số nhà trẻ vào Sau trẻ trang trí xong ngơi nhà mình, giáo viên cắt rời miếng khỏi ngơi nhà Hướng dẩn trẻ nhớ số nhà (ghi nhận chữ số mình) cho trẻ tìm nhà nhà lắp mái nhà vào thân nhà Thực tương tự muốn trẻ ghi nhớ điện thoại nhà Thay hình ngơi nhà điện thoại (có ống nghe phiếm số riêng biệt ) số điện thoại gia đình ghi phần phiếm số, tên trẻ ghi ống nghe, Giáo viên cắt rời phần ống nghe với phần phiếm số trẻ lựa chọn ráp lại với 7.Giáo dục trẻ thơng qua hoạt động góc Trò chơi: Nhà tơi Cắt sẵn hình ngơi nhà từ giấy trắng khổ lớn ( dùng mặt sau tờ lịch cũ) cho trẻ tự trang trí ngơi nhà Hướng dẩn trẻ tìm số nhà gắn lên cánh cửa vào Sau cho trẻ gắn số nhà vào bìa khác Giáo viên gạch khe nhỏ lên cửa ngơi nhà Treo ngơi nhà trẻ dọc theo hai bên tường Khi chơi trẻ tìm bìa có số nhà gắn bìa vào khe nhỏ cánh cửa So sánh số xem thử tìm nhà chưa 11 Giáo dục trẻ thơng qua hoạt động chiều Trò chơi: Địa nhà tơi Dùng hộp giấy cũ để thiết kế thành ngơi nhà Cho trẻ viết số nhà lên bìa gắn lên mái nhà Cho trẻ xếp nhà thành dãy phố Giờ chơi cho trẻ tìm nhà đọc số nhà cho bạn nghe Đối với chủ đề: Thế giới thực vật Trò chơi: Ghép số có ý nghĩa Tổ chức sinh nhật Cơ lấy ngày sinh nhật bạn Trúc Nhi (bạn sinh nhật ngày hơm nay), u cầu đội giải đáp số câu hỏi gợi ý,sau trẻ tạo chữ số ý nghĩa “30-12-2011” để chúc mừng bạn Trúc Nhi, Sau ghép xong chữ số có ý nghĩa trẻ hơ vang số trẻ ghép được.Đây q có ý nghĩa với bạn Nhi, lòng bạn dành cho Nhi ngày hơm nay.Với ý nghĩa chắn khơng bạn Nhi mà bạn lớp nhớ lâu chữ số (Có đĩa minh chứng kèm theo) 9.Giáo dục trẻ thơng qua hoạt hoạt động chiều Hay tổ chức dạy phòng chống tai nạn thương tích:Cơ cháu tạo bạn đau bụng,hay đau chân kêu đau xem cháu phải làm gì?.Cơ u cầu cháu phải tìm số nhập mật (đọc số) điện thoại có người đế giúp đỡ… Hoặc tương tự bạn bị điện giật cháu gọi số giúp bạn? 12 Đối với chủ đề: Thế giới động vật 10.Giáo dục trẻ thơng qua hoạt hoạt động chiều Trò chơi: Tìm đường nhà cho ếch Đây đường nhà ếch (làm giấy báo cho cháu vò lại), có sen hai bên, hàng ngày ếch sinh sống bố mẹ người thân ếch, nên ếch cho số nghĩa ếch.Nhưng chơi q qn đường nhà, cháu giúp cho ếch tìm đường nhà Tổ chức theo đội chơi Mỗi trẻ đội nhảy qua ao lấy chữ số, sau chạy ghép theo thứ tự nhóm để tìm đường nhà cho ”1.2.3.4.5.6.7.8.9” Đối với chủ đề: Giao thơng 11.Giáo dục trẻ thơng qua hoạt hoạt động góc Các cháu chơi làm xe tơ, tàu lữa hộp sữa.Sau hướng cho cháu gắn phía sau xe hay toa tàu chữ số ghép lại với làm biển số xe, 13 số thứ tự toa tàu…Giúp trẻ nhớ biển số xe bố mẹ trẻ tìm số gắn vào Có cháu tổ chức cho tơ tranh an tồn giao thơng, sau trẻ tìm số hẻm, số đường mà trẻ nhớ dán vào góc tranh theo u cầu Đối với chủ đề: Q hƣơng-Bác Hồ Trò chơi: Thi Ghép ngày sinh Bác 12.Giáo dục trẻ thơng qua hoạt hoạt động chiều Cách chơi: Cháu chia làm đội chơi Lần1: Mỗi đội thi đua bạn chạy lên nhặt võ keo để làm nhà sàn, đội nhạt dược nhiều nhanh đội chiến thắng Lần2: Mỗi đội thi đua bạn chạy lên ghép thật nhiều ngày sinh Bác 14 13.Giáo dục trẻ thơng qua hoạt hoạt động nhà trƣờng Ví dụ: Nhà trường tổ chức văn nghệ mừng ngày thành lập Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh26.3.20112 Trên lớp tổ chức cho cháu ghép số 26.3.2011 với đội chơi Cho cháu vò giấy báo lại thi đua trang trí ngày lễ băng rơn.Chiều hơm cho cháu xuống sân khấu ơn lại chữ số giải thích thêm cho cháu hiểu nghĩa ngày lễ ,cháu khơng biết ý nghĩa ngày đọc chữ số (Có đĩa minh chứng kèm theo) ->Thơng qua 13 hoạt động mà tơi thực tơi thấy trẻ khơng nhớ chữ số từ đến 10, biết ghép chữ số có ý nghĩa cần trẻ hiểu ghép số chữ số lại với số có ý nghĩa sống,rất cần thiết với chúng ta.Với nhiều ngày lễ khác năm(30/4; 1/6;8/3;20/10…), với nhiều dịch vụ số điện thoại (1080;119…)… đầu tư nhiều trò chơi để dạy trẻ chữ số chắn độ thành cơng cao Đo lường thu thập liệu: Việc tiến hành đánh giá trước tác động khảo sát chất lượng học kì I.Bài kiểm tra sau tác động kết đánh giá hội thi BKBN khảo sát chất lượng học kỳ II - Bài kiểm tra sau tác động sau trẻ học xong làm quen với nhóm có số lượng 10 với tập Giáo viên cho trẻ đọc 10 chữ số để kiểm tra xem chữ số trẻ đọc chưa có nhầm lẫn số 2, 5, 6, 9… khơng - Kiểm tra qua tập “Bé làm quen với tốn” 15 - Qua kiểm tra hội thi BKBN, kiểm tra cuối học kỳ II PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QỦA * So sánh kết kiểm tra sau tác động: Nhóm đối chứng Điểm TBC Giá trị Ttest: p = 6,92 Nhóm thực nghiệm 7,91 p= 0,025 Chênh lệch 0,99 Giá trị T-test: p= 0,025 < 0,050 Chênh lệch giá trị TB chuẩn (SMD) 1,10 Như chứng minh kết nhóm trước tác động tương đương Sau tác động kiểm chứng cho thấy độ chênh lệch ĐTB nhóm TN so với nhóm ĐC 6.92, p = 0, 025< 0,05 cho thấy chênh lệch nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng có ý nghĩa Tức chênh lệch kết ĐTB nhóm thực nghiệm cao ĐTB nhóm đối chứng khơng ngẫu nhiên mà kết tác động Với SMD = 1,1 nằm khoảng > 1,00 (Tác động lớn) Điều cho thấy mức độ ảnh hưởng việc dạy trẻ viết chữ số qua tổ chức trò chơi đến kết đạt trẻ nhóm thực nghiệm lớn Giả thuyết đề tài “Sử dụng trò chơi ghép số có ý nghĩa việc dạy trẻ nâng cao khả học chữ số cho trẻ “ kiểm chứng *Biểu đồ so sánh ĐTB trước tác động sau tác động nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng III.BÀN LUẬN: Kết kiểm tra trẻ đạt sau tác động nhóm thực nghiệm TBC = 7.91 Kết kiểm tra tương ứng nhóm đối chứng TBC = 6,92 Độ chênh lệch điểm số hai nhóm 0,99; Điều cho thấy điểm TBC hai nhóm đối chứng thực nghiệm có khác biệt rõ rệt, nhóm tác động có diểm TBC cao nhóm đối chứng Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn hai kiểm tra SMD = 1,10 Điều có nghĩa mức độ ảnh hưởng tác động lớn Phép kiểm chứng T-Test sau tác động hai nhóm p = 0,00010< 0,001 Kết khẳng định chênh lệch ĐTB hai nhóm khơng phải ngẫu nhiên mà tác động 16 IV KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1.Kết luận: Sử dụng trò chơi ghép số có ý nghĩa việc nâng cao khả học số cho trẻ MGNhỡ trường Mầm non Hoa Mai thay cho phương pháp hướng dẫn lời nói nâng cao hiệu học chữ số Trẻ mạnh dạn tự tin học tốn nhận biết,đọc khơng bị nhầm lẫn số 2.Khuyến nghị: *Đối với cấp lãnh đạo: Mở lớp chun đề nâng cao kỹ sư phạm giáo viên việc sử dụng linh hoạt,vận dụng sáng tạo việc tổ chức trò chơi phương pháp dạy trẻ mầm non *Đối với giáo viên: -Qua thời gian thực hiện, tơi nhận thấy việc dạy cho trẻ hình thức trò chơi điều khơng khó, đòi hỏi phải phân chia cơng việc hợp lý có đầu tư cho chun mơn để đưa biện pháp khả thi.Khơng ngừng tự học, tự bồi dưỡng tìm kiếm nhiều trò chơi với nhiều hình thức khác để đưa vào phương pháp giảng dạy hoạt động nhiều lĩnh vực khác để nâng cao chun mơn “Khơng có việc khó, sợ lòng khơng bền Đào núi lấp biển, chí làm nên” Người giáo viên phải ln tạo hội khuyến khích trẻ trải nghiệm thơng qua trò chơi giúp cho trẻ học chữ số tốt khắc sâu xác lâu bền 17 có chủ định Một giảng trở nên hồn hảo giáo viên tổ chức tiết hoạt động học cho trẻ hình thức trò chơi Với kết đề tài này, tơi mong bạn đồng nghiệp quan tâm chia để rút kinh nghiệm để tiến thu thập nhiều kiến thức, nhiều điều bổ ích nâng cao hiệu cơng tác chun mơn để dạy cho trẻ Ngƣời viết Nguyễn Thị Tân 18 Phụ lục Bảng xếp loại điểm lớp thực nghiệm Bảng xếp loại điểm lớp đối chứng Kết phân tích liệu Bảng điểm kiểm tra trước tác động Bảng điểm kiểm tra sau tác động Biểu đồ Thiết kế hoạt động: Thiết kế hoạt động lĩnh vực phát triển mỹ Thiết kế hoạt động lĩnh vực phát triển ngơn ngữ Thiết kế hoạt động lĩnh vực phát triển nhận thức Lĩnh vực PTTM: Chủ đề : Bé thích làm nghề gì?+Em u đội Đề tài: Bé làm q: TẶNG CHÚ BỘ ĐỘI I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : -Trẻ biết dùng vật liệu khác để tạo số loại mũ tặng đội nhân ngày 22/12 ngày “Thành lập Qn đội nhân dân Việt Nam” -Rèn kỹ năng: Xếp, dán chồng, gấp mũ -Giáo dục tính cẩn thận, tỉ mỉ, muốn làm sản phẩm đẹp để tặng đội II CHUẨN BỊ: -Một số mũ làm sẵn,giấy báo, cây,bẹ chuối khơ,hột hạt, xốp màu,hũ gia ua, váng sữa,keo sữa, khăn lau tay,hộp q, giá treo sản phẩm… -Đàn, máy casset băng nhạc -Một số hũ đựng hạt dưa, hạt me,võ hạt dẽ, hạt đậu…hay võ sò, võ ốc, hến -Cho trẻ ngồi theo nhóm 19 III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Hoạt động 1: Trò chơi: Ghép số có ý nghĩa Cách chơi: Cháu chia làm đội chơi Lần1: Mỗi đội bước qua đường hầm đội tập trận, sau lấy hủ hạt (hạt dưa, hạt me,võ hạt dẽ, hạt đậu…hay võ sò, võ ốc, hến…(tùy trẻ chọn) trẻ lượt lên chọn hũ chạy sau bạn chạy lên lấy hũ khác, lấy đủ hũ nhanh chiến thắng vòng Lần 2:Cơ cho cháu tự chọn vật liệu hỗ trợ ghép chữ số “ 22/12” phong thư để gửi hải đảo tặng đội nhân ngày 22.12.Đội đọc số đúng,làm nhanh, đẹp có q tặng  Sau cô gợí ý hướng trẻ tới làm mũ tặng đội Hoạt động 2: Bé thích mũ nào?  Cô cho trẻ xem mẫu đàm thoại gợi ý chất liệu: (mũ làm từ cây, mũ làm hũ gia ua, mũ xếp giấy báo số hột hạt, xốp hoa trang trí) +Cơ hỏi trẻ kỹ tạo mũ ( xếp, dán chồng, gấp giấy…) +Bố cục, cách làm mũ, cách trang trí mũ, cách bơi hồ dán cân đối… Hoạt động 3: Món q tặng  Trẻ ngồi theo nhóm, đại diện nhóm trưởng lên chọn rổ đồ dùng theo ý trẻ Chọn nguyên liệu để làm nhiều loại mũ khác  Cơ mở nhạc cháu thực hiện,cô quan sát chung gợi ý trẻ cần thiết Hoạt động 4: Khen thưởng tài 20  Trẻ làm xong giúp trẻ treo mũ lên giá Cả lớp xem nêu nhận xét mũ làm Cô nhận xét số sản phẩm làm sáng tạo, đẹp tun dương trẻ Sau tất bỏ vào phong thư lớn gửi đảo tặng Kết thúc hoạt động:Hát múa bài,cháu thương đội ->Thơng qua trò chơi trẻ hứng thú để vào tiết học,khơng nhớ chữ số tốt mà qua trẻ biết chữ số (22/12) ghép lại với trở thành chữ số có ý nghĩa Lĩnh vực PTNN: Bé đọc thơ CÔ GIÁO CỦA CON MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  Các cháu hiểu nội dung thơ: cô dạy cháu nhận biết màu sắc, cháu hiểu làm cô vui lòng  Cháu đọc thuộc thơ thể giọng đọc nhẹ nhàng.Củng cố kỹ nhận biết màu sắc  Giáo dục biết ơn cô giáo: học giỏi, làm cô yêu cầu Giáo dục thẩm mỹ: cháu yêu đẹp, thích tạo sản phẩm đẹp để trang trí cho ngày lễ I CHUẨN BỊ  Một tranh vẽ tô màu cầu vồng  Những đoạn giấy x cm với màu: đỏ, cam, vàng, cây, xanh, nâu(thế màu chàm), tím hồ dán  Một đoạn dây xúc xích mẫu với qui luật màu màu cầu vồng II TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1: Trò chuyện công việc cô giáo trường  Cô cháu hát “Cô giáo cô tiên”  Đàm thoại với cháu công việc cô giáo trường.Cô giới thiệu thơ “Cô giáo con” nói việc dạy cháu học trường MG Hoạt động 2: Đọc thơ đàm thoại nội dung thơ  Cô giới thiệu thơ “Cô giáo con” tác giả Vũ Minh Tâm  Cô đọc thơ lần  Lần 2: đọc thơ đàm thọai nội dung thơ: * Cô giáo vào lớp dạy cháu gì? * Cô thích bạn nào? 21 * Cô giáo người nào? * Mọi người với cô Muốn cô vui lòng cháu phải nào?  Cô cháu đọc thơ  Luân phiên cho tổ, nhóm , cá nhân đọc thơ Hoạt động 3: Ghép số có ý nghĩa dây xúc xích Cô đưa dây xúc xích mẫu, cho cháu gọi tên màu dây Cô gợi ý cho cháu dán nhiều dây xúc xích để trang trí ngày lễ 20/11 Sau trẻ dán xong cho cháu dùng dây xúc xích tạo chữ số 20/11và tạo thêm số họa tiết khác tạo sinh động.Cho trẻ biết thêm ngày lễ để nhớ ơn thầy giáo ->Thơng qua trò chơi trẻ nhớ chữ số (20/11) trẻ khơng nhớ chữ số (20/11) tốt mà qua trẻ biết chữ số(2;0/1;1) ghép lại với trở thành chữ số có ý nghĩa Đối với chủ đề:NƢỚC VỚI CÁC HIỆN TƢỢNG TỰ NHIÊN LVPTNT: Đề tài: Bé với số ý nghĩa I MỤC ĐÍCH U CẦU: -Ơn nhận biết số từ 1,2,3,4,5.Biết ghép chữ số học thành số có ý nghĩa (113,114,115, số điện thoại cá nhân ) -Rèn cho trẻ kỹ ghép số, đếm số lượng -Giáo dục cháu tính cẩn thận, tinh thần đồn kết II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng cháu: -Mỗi cháu có viên đá cuội có ghi chữ số 1,2,3,4,5 có gắn nam châm, số chữ số từ 1->5 ghi -Mỗi đội có ba lơ đựng bảng đen nhỏ (8 cái) Đồ dùng cơ: -Máy chiếu,Phơng có cảnh rừng núi,sơng suối -Đá cuội có ghi số từ đến 10 (02 bộ) Thẻ chữ số từ 1-10 Sò số tương ứng từ 1->10 -Một bảng nam châm, còi, hộp kho báu,3 chìa khóa III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Cơ cháu hát bài:Bé tham quan.Cơ cháu du khảo rừng nhân ngày 26/3 Hoạt động 1:Đi tìm mật 22 Cơ cho cháu tìm chữ số XQ khu rừng đọc to số gỡ chữ số gắn vào cửa rừng ghép mật để cổng bí ẩn mở ra(mật 1.2.3.4.5.) Hoạt động 2:Bé ơi! Chúng đốn số -Mỗi đội cử đại diện bạn lên đem rổ đá vừa nhặt tổ mình, bạn nhặt cho viên đá có số 1,2,3,4,5 bỏ vào rổ chổ ngồi.sau kiểm tra cho cháu đọc to số đó, tổ chức trò chơi Cách chơi:mỗi bạn có bảng rổ đá có chữ số, nghe thổi tiếng còi cháu tìm chữ số tương ứng với số tiếng còi gắn lên bảng (cơ cháu làm) Thơng qua câu chuyện tự sáng tác nói đệ tử cảu thần rừng giúp thần rừng đưa thư, qua dặm đường, gặp gió, mưa…(cơ cháu làm động tác đưa số tương ứng).Cơ kiểm tra trẻ sữa sai cho trẻ Hoạt động 3:Ghép số có ý nghĩa Cách chơi:Cơ sử dụng đoạn phim ngắn “xe cứu hỏa 114” “cấp cứu 115” “cơng an 113”.cơ cho cháu xem đoạn phim cho cháu chạy tìm xung quanh khu rừng để tìm nhiều số chạy thật nhanh ghép số có ý nghĩa nhanh Lần 1: Cơ kiểm tra cá nhân, xem cháu ghép chưa để sữa sai Lần 2,3:Cho cháu chơi hình thức nhóm thi đua xem ghép nhiều Mở rộng:Cho cháu kể tên số điện thoại mà cháu biết(số điện thoại trường, số điện thoại giáo chủ nhiệm lớp, điện thoại dịch vụ (1080), số điện thoại nhà ) Cơ viết chữ số điện thoại cháu đọc lên bảng cho lớp đồng *Cơ nhận xét phần chơi cháu tặng cho đội chìa khóa có chữ số 1-> 5.Nhưng có chìa khóa vàng mà thơi,chìa khóa vàng chìa khóa nhận tiếng kêu “tinh tinh” nhận kho báu.Và cháu chia q cho ăn -Giáo dục cháu tính đồn kết, vui vẽ chia với niềm vui Kết thúc hoạt động: ->Thơng qua hoạt động trẻ nhớ chữ số từ đến 5, biết ghép chữ số có ý nghĩa cần trẻ hiểu ghép số chữ số lại với số có ý nghĩa sống Với tiết học tơi khơng tiến hành nhóm thực nghiệm tơi mà tơi may mắn tiến hành lớp nhỡ C- Trường Mẫu Giáo 2.4 (thơng qua đợt Hội giảng cấp Thành phố)và thấy kết cháu hứng thú tích 23 cực hoạt động Hai mươi ngày sau tơi tiến hành kiểm tra lại thấy trẻ nhớ tốt chữ số 1->5 (Có minh chứng kèm theo) PTNT: NHÀ NÀO CAO NHẤT, NHÀ NÀO THẤP NHẤT I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:  Các cháu nhận biết đối tượng cao nhất, thấp số đối tượng Biết thứ tự từ cao đến thấp ngược lại  Rèn luyện kỹ xếp cạnh, xếp chồng đồ vật lên Rèn khả quan sát ước lượng  Giáo dục tính ý, tập trung vào học II CHUẨN BỊ:  Mỗi cháu có lõi giấy vệ sinh sơn xanh, đỏ, vàng, chóp quấn giấy làm mái nhà  Các khối gỗ, gạch xây dựng có số từ 1->10.Một số tờ giấy trắng, kéo, viết lơng… TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Trò chơi: Những ngơi nhà vui vẽ Giáo viên cắt mảnh giấy trắng ( dùng mặt sau tờ lịch cũ) thành hình ngơi nhà Cho trẻ tự trang trí ngơi nhà cho giống ngơi nhà thật Dưới ngơi nhà, giáo viên kẻ khung hình viết vào tên trẻ Phía mái ngơi nhà giáo viên kẻ khung hình viết số nhà trẻ vào Sau trẻ trang trí xong ngơi nhà mình, giáo viên cắt rời miếng khỏi ngơi nhà Hướng dẩn trẻ nhớ số nhà (ghi nhận chữ số mình) cho trẻ tìm nhà nhà lắp mái nhà vào thân nhà.Sau cho cháu cầm nhà tìm theo u cầu (cơ qui định nhà tầng cao nhà tầng ngược lại nhà tầng thấp nhà cao tầng…) Hoạt động 1: Ai cao tôi, thấp  Cô tổ chức cháu chơi trò chơi “Ai cao tôi, thấp tôi” với cách chơi: cháu vừa vừa hát nghe hiệu lệnh “Ai cao tôi” chạy tìm bạn nhà cao “Ai thấp tôi” Khi dứt hiệu lệnh, cô đến kiểm tra đôi có nhà : cao – thấp tốt  Cho cháu chơi -3 lần 24 Hoạt động 2: Nhà cao nhất, nhà thấp  Cô cho cháu xếp cuộn giấy hình ống hình chóp xem hình gì?  Cho cháu xếp so sánh nhà màu đỏ màu vàng, nhận xét xem nhà cao hơn, nhà thấp hơn? Vì cháu nói nhà màu đỏ cao hơn? Vì nói nhà màu vàng thấp nhà màu đỏ?  Cho cá nhân, lớp nói “ngôi nhà màu đỏ cao hơn, nhà màu vàng thấp hơn”  Cho xếp so sánh nhà màu đỏ với nhà màu xanh Nói kết nhà cao hơn, nhà thấp hơn?  Ngôi nhà màu đỏ cao nhà nào? (nhà vàng, nhà xanh) Ta nói nhà màu đỏ cao  So sánh nhà màu vàng màu xanh xem nhà thấp  Ngôi nhà màu xanh thấp nhà ( nhà đỏ, nhà vàng) Vậy nhà xanh thấp  Yêu cầu cháu xếp nhà sát vào nói: nhà màu đỏ cao nhất, nhà xanh thấp nhất, nhà màu vàng cao nhà màu xanh, thấp nhà màu đỏ  Y/c cháu xếp nhà thấp đến cao nhất, cho cháu nói: thấp – cao – cao  Y/ cháu xếp nhà cao đến thấp nhất, cho cháu nói: cao – thấp – thấp Hoạt động 3: Đội xây nhà cao  Chia tổ, đội thống gắn viên gạch có chữ số giống nhà bạn, sau thời gian qui định đội mà nhanh gắn nhiều số nhà nhiều bạn nhóm đọc đội chiến thắng  Sau cháu khác xây chồng gạch lên cho nhà không đổ Khi nghe hết giờ, so sánh xem đội xây nhà cao Đội xây cao nhất, nhà đứng vững giải  Cho chơi lần tùy hứng thú trẻ thời gian hoạt động  Các cháu thu dọn đồ dùng kết thúc học ->Đối với trò chơi cho cháu học cháu thấy vui kiến thức cháu lĩnh hội thoải mái nhớ chữ số ghép lại với có ý nghĩa… 25 [...]... Sử dụng các trò chơi ghép số có ý nghĩa trong việc nâng cao khả năng học số cho trẻ MGNhỡ trường Mầm non Hoa Mai thay thế cho phương pháp hướng dẫn bằng lời nói đã nâng cao hiệu quả học các chữ số Trẻ mạnh dạn tự tin khi học tốn và nhận biết,đọc đúng và khơng còn bị nhầm lẫn giữa các số 2.Khuyến nghị: *Đối với các cấp lãnh đạo: Mở các lớp chun đề nâng cao kỹ năng sư phạm của giáo viên trong việc sử... đúng các chữ số đó (Có đĩa minh chứng kèm theo) ->Thơng qua 13 hoạt động mà tơi đã thực hiện tơi thấy trẻ khơng những nhớ được các chữ số từ 1 đến 10, biết ghép được các chữ số có ý nghĩa khi cần và trẻ hiểu ghép một số chữ số lại với nhau sẽ được con số rất có ý nghĩa trong cuộc sống,rất cần thiết với mỗi chúng ta.Với rất nhiều ngày lễ khác trong năm(30/4; 1/6;8/3;20/10…), và với nhiều dịch vụ số điện... này trẻ nhớ được các chữ số từ 1 đến 5, biết ghép được các chữ số có ý nghĩa khi cần và trẻ hiểu ghép một số chữ số lại với nhau sẽ được con số rất có ý nghĩa trong cuộc sống Với tiết học này tơi khơng những tiến hành trên nhóm thực nghiệm của tơi mà tơi còn được may mắn tiến hành ở lớp nhỡ C- Trường Mẫu Giáo 2.4 (thơng qua đợt Hội giảng cấp Thành phố) và thấy kết quả là cháu cũng rất hứng thú tích. .. sinh động .Cho trẻ biết thêm đây là ngày lễ để chúng ta nhớ ơn các thầy cơ giáo ->Thơng qua trò chơi trẻ sẽ nhớ các chữ số (20/11) trẻ khơng những nhớ các chữ số (20/11) tốt mà qua đó trẻ còn biết được chữ số( 2;0/1;1) ghép lại với nhau sẽ trở thành chữ số có ý nghĩa Đối với chủ đề:NƢỚC VỚI CÁC HIỆN TƢỢNG TỰ NHIÊN LVPTNT: Đề tài: Bé với những con số ý nghĩa I MỤC ĐÍCH U CẦU: -Ơn nhận biết những số từ 1,2,3,4,5.Biết... này trẻ nhớ được các chữ số từ 1 đến 5, biết ghép được các chữ số có ý nghĩa khi cần và trẻ hiểu ghép một số chữ số lại với nhau sẽ được con số rất có ý nghĩa trong cuộc sống Với tiết học này tơi khơng những tiến hành trên nhóm thực nghiệm của tơi mà tơi còn được may mắn tiến hành ở lớp nhỡ C- Trường Mẫu Giáo 2.4 (thơng qua đợt Hội giảng cấp Thành phố)và thấy kết quả là cháu cũng rất hứng thú tích. .. trẻ nhớ rất tốt các chữ số 1->5 (Có đĩa minh chứng kèm theo) Đối với chủ đề: MỜI BẠN ĐẾN THĂM GIA ĐÌNH TƠI Dạy trẻ nhớ số nhà và số điện thoại của gia đình Để giúp trẻ dể dàng hơn trong việc ghi nhớ các con số, chúng ta có thể hướng dẩn trẻ ghi nhớ số nhà số điện thoại của gia đình Một số trò chơi có thể giúp trẻ ghi nhớ số nhà và số điện thoại của gia đình mình 6 .Giáo dục trẻ thơng qua hoạt động có. .. chơi cho trẻ tìm nhà của mình và đọc số nhà của mình cho các bạn nghe Đối với chủ đề: Thế giới thực vật Trò chơi: Ghép số có ý nghĩa Tổ chức sinh nhật Cơ lấy ngày sinh nhật của một bạn Trúc Nhi (bạn sinh nhật ngày hơm nay), u cầu các đội giải đáp một số câu hỏi do cơ gợi ý, sau đó trẻ cùng nhau tạo ra chữ số ý nghĩa “30-12-2011” để chúc mừng bạn Trúc Nhi, Sau khi ghép xong chữ số có ý nghĩa đó trẻ hơ... nhận biết những số từ 1,2,3,4,5.Biết ghép những chữ số đã học thành những con số có ý nghĩa (113,114,115, số điện thoại cá nhân ) -Rèn cho trẻ kỹ năng ghép số, đếm số lượng -Giáo dục cháu tính cẩn thận, tinh thần đồn kết II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng của cháu: -Mỗi cháu có 5 viên đá cuội có ghi chữ số 1,2,3,4,5 có gắn nam châm, một số chữ số từ 1->5 ghi ở lá cây -Mỗi đội có một ba lơ đựng bảng đen nhỏ (8 cái)... hoạt,vận dụng sáng tạo trong việc tổ chức các trò chơi trong phương pháp dạy trẻ mầm non *Đối với giáo viên: -Qua thời gian thực hiện, tơi nhận thấy việc dạy cho trẻ dưới hình thức trò chơi là điều khơng khó, nhưng đòi hỏi chúng ta phải phân chia cơng việc hợp lý và có sự đầu tư cho chun mơn để đưa ra những biện pháp khả thi.Khơng ngừng tự học, tự bồi dưỡng tìm kiếm nhiều trò chơi với nhiều hình thức... việc dạy trẻ viết chữ số qua tổ chức trò chơi đến kết quả đạt được của trẻ nhóm thực nghiệm là rất lớn Giả thuyết của đề tài “Sử dụng trò chơi ghép số có ý nghĩa trong việc dạy trẻ sẽ nâng cao khả năng học các chữ số cho trẻ “ đã được kiểm chứng *Biểu đồ so sánh ĐTB trước tác động và sau tác động của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng III.BÀN LUẬN: Kết quả kiểm tra trẻ đạt được sau tác động của nhóm ... hợp trò chơi ghép số có ý nghĩa vào hoạt động có nâng cao khả học chữ số cho trẻ Lớp Mẫu giáo Nhỡ trường Mầm non Hoa Mai I PHƢƠNG PHÁP Khách thể nghiên cứu: Tơi lựa chọn trẻ lớp Mẫu giáo Nhỡ trường. .. Sử dụng trò chơi ghép số có ý nghĩa việc nâng cao khả học số cho trẻ MGNhỡ trường Mầm non Hoa Mai thay cho phương pháp hướng dẫn lời nói nâng cao hiệu học chữ số Trẻ mạnh dạn tự tin học tốn nhận... thành chữ số có ý nghĩa thiết thực đời sống 4.Vấn đề nghiên cứu: Việc tích hợp trò chơi ghép số có ý nghĩa vào hoạt động có nâng cao khả học chữ số cho trẻ khơng? 5.Giả thuyết nghiên cứu: Tích hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn nâng cao khả năng học các chữ số trong việc tích hợp các trò chơi ghép số có ý nghĩa cho trẻ mẫu giáo nhỡ tại trường mầm non hoa mai, skkn nâng cao khả năng học các chữ số trong việc tích hợp các trò chơi ghép số có ý nghĩa cho trẻ mẫu giáo nhỡ tại trường mầm non hoa mai, skkn nâng cao khả năng học các chữ số trong việc tích hợp các trò chơi ghép số có ý nghĩa cho trẻ mẫu giáo nhỡ tại trường mầm non hoa mai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay