skkn một số kinh nghiệm lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi

18 435 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 11:28

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO - TUỔI Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU Trẻ em nguồn hạnh phúc gia đình, tƣơng lai Đất nƣớc Những ngƣời làm cha, làm mẹ hạnh phúc họ đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh ngoan ngoãn, biết lễ phép, kính trọng, lời ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo Tƣơng lai Đất nƣớc rạng rỡ vô xã hội có hệ trẻ sau ngƣời có sức khỏe, vừa có đức, vừa có tài Rồi mai ngƣời lớp kế cận, tiếp tục gánh vác nghiệp cha ông ta dựng nƣớc giữ nƣớc, thực lòng mong mỏi Bác Hồ “Non Sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có đƣợc sánh vai với cƣờng quốc năm châu hay không nhờ phần lớn công học tập cháu” Vậy ngƣời làm công tác nuôi dƣỡng, chăm sóc giáo dục trẻ cần phải làm để giáo dục trẻ phát triển toàn diện vể thể chất lẫn tinh thần Nhất thời kỳ đổi Đảng Nhà nƣớc ta khẳng định Giáo dục không phận khăng khít kinh tế mà động lực hàng đầu thúc đẩy phát triển xã hội LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2.1 Cơ sở lý luận: Đạo đức gốc nhân cách toàn diện ngƣời Từ xƣa đến vai trò đạo đức đƣợc nhiều nhà giáo dục, nhiều triết gia quan tâm khẳng định: “Đạo đức nhƣ gốc cây, nguồn sống Sức có mạch gánh đƣợc nặng đƣợc xa” Tất muốn trở thành ngƣời công dân có ích trƣớc hết phải học cách làm ngƣời, học cách rèn luyện tu dƣỡng phẩm chất đạo đức cho thân Chính đạo đức việc giáo dục đạo đức trình hình thành hoàn thiện nhân cách ngƣời từ lúc nhỏ việc làm vô quan trọng cần thiết Vì đạo đức không tự có, đạo đức đƣợc hình thành qua đƣờng giáo dục tự giáo dục nhƣ chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Hiền đâu phải tính sẵn Phần nhiều giáo dục mà nên” Cổ nhân xƣa dạy: “Tre non dễ uốn, tre già nổ đốt” “Bé chẳng vin, gẫy cành” Câu nói ngƣời khẳng định ý nghĩa to lớn việc giáo dục đạo đức cho ngƣời, từ thuở thơ, đặc biệt trẻ mầm non phải coi vấn đề trọng tâm, giai đoạn lứa tuổi mầm non giai đoạn đặt móng cho hình thành phát triển nhân cách toàn diện trẻ sau Chính vậy, việc đào tạo hệ trẻ thành ngƣời có đức, có trí việc làm vô quan trọng cần thiết Thấy rõ đƣợc quan trọng hệ trẻ sau Đảng ta rõ “ Công nghiệp hóa, đại hóa phải liền với việc bảo tồn, phát huy sắc dân tộc” Giá trị đạo đức, lễ giáo truyền thống phƣơng diện định vấn đề đƣợc đặt cho ngƣời làm công tác văn hóa giáo dục, đổi phải gắn liền giáo dục đạo đức truyền thống cho hệ trẻ Vậy, muốn thực đƣợc nhiệm vụ to lớn gia đình, làm cha, làm mẹ ngƣời yêu thƣơng, nuôi dƣỡng, chăm sóc kích thích trẻ Còn thầy giáo, cô giáo ngƣời cha, ngƣời mẹ thứ hai trẻ chịu trách nhiệm giáo dục trẻ thành đứa trẻ có đức tính tốt để sau chở thành ngƣời có ích cho xã hội 1.2.2 Cơ sở thực tiễn: Về mặt thực tiễn kết rèn luyện giáo dục ngƣời, cha ông ta đúc kết thành kinh nghiệm “Uốn từ thủa non Dạy từ thủa ngây thơ” Rõ ràng, mặt lý luận nhƣ thực tiễn nay, mà từ lâu ngƣời ta khẳng định vai trò giáo dục, tác động to lớn giáo dục trình hình thành phát triển nhân cách nhận định đề súc tích “Con ngƣời muốn trở thành ngƣời cần phải có giáo dục” Trên thực tế nay, việc lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua hoạt động ngày, qua tiết học, qua tác phẩm âm nhạc, văn học dừng lại việc giúp trẻ thuộc hiểu nội dung hát, thơ, câu chuyện, chƣa gợi lên tình cảm, xúc cảm trẻ Để làm tốt điều đó, đòi hỏi ngƣời giáo viên phải không ngừng học hỏi, rèn luyện tu dƣỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết cảm thụ tác phẩm cách sâu sắc Việc giáo dục tình cảm đạo đức cho trẻ có đề cập đến nhiều năm nhƣng thƣờng phạm vi cuối tiết học Cô giáo dặn dò, giáo dục trẻ cách áp đặt, máy móc mà chƣa gợi đƣợc cảm xúc tình cảm trẻ cách từ từ tự nguyện Với tình hình nhƣ thân cảm thấy phần lớn học sinh ngoan ngoãn, lễ phép nghe lời cô giáo đến lớp nhà không nghe lời, ông bà, cha mẹ, anh chị…Đó phải phần lớn ngƣời làm cha, làm mẹ không dạy bảo, uốn nắn thƣờng xuyên, nhiều gia đình bố mẹ phải làm xa lên để nhà cho ông bà nuôi dƣỡng, ông bà chẳng có thời gian nhiều mà dạy bảo cháu, mặc kệ gửi đến trƣờng cho cô giáo song Bên cạnh phần ngày gia đình có từ đến hai lên họ chiều chuộng cháu họ thấy cháu không ngoan, không lễ phép lại mặc kệ bảo bé biết mà dạy Từ thực tế thân trăn trở suy nghĩ cần phải làm gì, dạy để việc lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức cho phù hợp với độ tuổi, với nội dung dạy, mà đảm bảo phƣơng pháp môn Để làm tốt công việc giáo viên cần phải xác định mục đích, yêu cầu dạy trẻ, cô giáo phải ngƣời gƣơng mẫu chuẩn mực để trẻ noi theo Bên cạnh cần rèn luyện cho trẻ có thói quen, hành vi văn hóa, tất kiến thức trẻ đƣợc học trƣờng mầm non hành trang cho trẻ sau góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện mặt “ Đức - trí - lao - thể - mỹ” tạo điều kiện tốt cho trẻ bƣớc vào lớp Từ nhận thức tầm quan trọng việc giáo dục đạo đức cho trẻ nhƣ vậy, mạnh dạn chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu nhằm tìm giải pháp thích hợp để góp phần nâng cao hiệu việc giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non nói chung, cho trẻ mẫu giáo - tuổi nói riêng ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thử nghiệm đề tài: “Một số kinh nghiệm lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi” PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu tâm sinh lí trẻ - tuổi tình hình thực tế lớp phụ trách - Nghiên cứu tài liệu liên quan đến đề tài - Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thống kê thực tế - Phƣơng pháp sử dụng lời nói, giáo dục tình cảm khích lệ - Phƣơng pháp thực hành - so sánh đối chứng - Phƣơng pháp nêu gƣơng -đánh giá MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Nhƣ biết, điều kiện kinh tế phát triển, đƣờng hội nhập, đất nƣớc phải giao lƣu với nhiều văn hóa khác Làm trế hệ trẻ “Hòa nhập mà không hòa tan” giữ đƣợc gọi vốn văn hóa dân tộc Việt thời đại việc giáo dục cho trẻ phát triển trí tuệ không đủ mà phải giáo dục trẻ biết giữ đƣợc truyền thống văn hóa vốn có cha ông từ ngàn xƣa nhiệm vụ cần cập nhật mục tiêu phát triển ngƣời toàn diện Chính việc giáo dục đạo đức cho trẻ cần phải đƣợc thực thƣờng xuyên, hoạt động học, hoạt động vui chơi… phải giáo dục đạo đức cho trẻ lúc nơi Từ hình thành cho thói quen đạo đức đắn từ lúc nhỏ Phần 2: NỘI DUNG 2.1 CƠ SỞ KHOA HỌC, LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Giáo dục đạo đức trình tác động có mục đích, có tổ chức từ nhiều phía với hình thức khác nhằm hình thành cho ngƣời hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội Đối với trẻ thơ, giáo dục đạo đức trình tác động có mục đích, có kế hoạch nhằm trang bị cho trẻ hiểu biết sơ đẳng yêu cầu chuẩn mực hành vi đạo đức mối quan hệ ứng xử hàng ngày Trên sở hình thành cho trẻ phẩm chất đạo đức nét tính cách ngƣời Việt Nam Mỗi lớn lên đƣợc nghe lời ru ngào ông bà, cha mẹ câu chuyện thần tiên đầy giá trị nhân cao đẹp Từ làm cho tâm hồn tình cảm ta lớn dần mở rộng Chính việc giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua hoạt động ngày, thông qua tiết học, qua tác phẩm âm nhạc, văn học trong cách hoạt động quan trọng trƣờng Mầm non Trẻ đến trƣờng đƣợc nghe hát, thơ, câu chuyện chƣơng trình hát, thơ, câu chuyện cô giáo sƣu tầm Không trƣờng mà nhà, trẻ đƣợc nghe hát, thơ, câu chuyện ông bà, cha mẹ dạy Khi hát tác phẩm âm nhạc hay đọc thơ, truyện mầm non, dễ dàng nhận thấy có tính giáo dục cao, giáo dục toàn diện mặt nhƣ: giáo dục tình yêu quê hƣơng, đất nƣớc, thiên nhiên, tình yêu ngƣời với ngƣời giáo dục trẻ biết yêu quý thiện, ghét ác 2 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG - Đƣợc nhà trƣờng quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ chuyên môn, ƣu tiên đầu tƣ sở vật chất, mua sắm tƣơng đối đầy đủ đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho việc học tập trẻ - Nhà trƣờng quan tâm, tạo điều kiện cho giáo viên học tập làm theo gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh qua nhiều phong trào hoạt động nhƣ: Phổ biến câu nói hay Bác cho giáo viên học tập Động viên giáo viên sƣu tầm thêm hát, thơ, câu chuyện Bác để dạy cho trẻ - Nhà trƣờng tạo góc sách tƣ liệu Bác cho giáo viên, trẻ phụ huynh xem - Một lớp học có giáo viên chủ nhiệm, có đồng chí đạt chuẩn đồng chí theo học lớp đại học - Bản thân tâm huyết với nghề, có trách nhiệm, tinh thần học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, tự rèn luyện, tu dƣỡng phẩm chất đạo đức cho thân - Các bậc phụ huynh hiểu rõ tầm quan trọng bậc học mầm non, nên họ có ý thức cho học đều, đƣa đón quy định Song bên cạnh thuận thân thấy số khó khăn sau: - Thời gian giáo viên sƣu tầm tƣ liệu để dạy trẻ học tập làm theo gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh chƣa đƣợc nhiều - Thời gian đầu trẻ đến lớp với thói quen tự do, chƣa có ý thức nề nếp, trả lời câu hỏi chƣa đầy đủ câu - Vẫn số phụ huynh chƣa nhận thức rõ tầm quan trọng việc giáo dục đạo đức cho em nên thƣờng mặc kệ cho cô giáo - Thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc giảng dạy môn học hạn chế, chƣa phong phú * Kết khảo sát chất lƣợng trẻ: Năm học Tổng 2011-2012 số trẻ Đầu năm 35 Tốt Khá Đạt yêu cầu Chƣa đạt yêu cầu Số trẻ Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ % 20% 10 29% 13 37% 14% Kết khảo sát cho thấy số cháu đạt mức khá, tốt ít, cháu xếp loại mức chƣa đạt yêu cầu Từ mạnh dạn đƣa số biện pháp để áp dụng lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi nhằm nâng cao chất lƣợng trẻ đặc biệt trẻ lớp MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 2.3.1 Tự rèn luyện tu dƣỡng đạo đức nâng cao trình độ chuyên môn cho thân Năm học 2011 - 2012 đƣợc phân công phụ trách lớp - tuổi Để trình độ chuyên môn đƣợc vững vàng hơn, tự nâng cao trình độ chuyên môn nhiều hình thức: - Nghiên cứu kỹ loại chƣơng trình nuôi dƣỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt trẻ - tuổi Xây dựng kế hoạch soạn giảng cụ thể, lựa chọn nội dung lồng ghép, tích hợp, cho phù hợp với chủ điểm, tiết học - Tham dự ghi chép đầy đủ nội dung buổi bồi dƣỡng chuyên môn cấp tổ chức - Thực tốt đạo chuyên môn nhà trƣờng - Học hỏi kinh nghiệm tiếp thu ý kiến đóng góp chị em đồng nghiệp - Luôn rèn luyện tu dƣỡng đạo đức học tập “ Làm theo gƣơng đạo đƣc Hồ Chí Minh” Với biện pháp tự rèn luyện đạo đức, học tập nâng cao chuyên môn giúp cho trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thân đƣợc nâng lên 2.3.2 Giáo dục trẻ có hành vi, thói quen đạo đức đắn Giáo viên cần dạy trẻ có thói quen văn minh giao tiếp với ngƣời xung quanh nhƣ: Biết kính trọng, chào hỏi, lễ phép gặp ngƣời lớn, biết cảm ơn đƣợc ngƣời khác giúp đỡ, biết xin lỗi làm phiền ngƣời khác Chơi đoàn kết, nhƣờng nhịn, giúp đỡ bạn bè em nhỏ, biết chia sẻ tình cảm với ngƣời xung quanh Bên cạnh cần phải giáo dục trẻ có hành vi văn hóa, vệ sinh nhƣ: giữ mặt mũi, chân tay sẽ, ăn uống gọn gàng… Cần rèn cho trẻ có thói quen bảo vệ, giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, cất nơi quy định thật gọn gàng, ngăn nắp, có thói quen văn minh nơi công cộng: Không vứt rác bừa bãi hay vẽ bẩn lên tƣờng, không bẻ cành ngắt hoa nơi công cộng Việc giáo dục ý thức đạo đức việc làm giúp trẻ hiểu tính đắn chuẩn mực hành vi đạo đức mà ngƣời lớn yêu cầu trẻ thực * Ví dụ: Cô giải thích cho trẻ hiểu ngƣời ngoan, lễ phép, hiếu thảo ngƣời biết lời ông bà, cha mẹ, cô giáo… ngƣời bạn tốt ngƣời biết nhƣờng nhịn đồ chơi cho bạn, chơi đoàn kết giúp đỡ bạn cần thiết… Chính vậy, việc hình thành biểu tƣợng chuẩn mực hành vi đạo đức phải cụ thể để trẻ dễ hiểu, dễ nhớ, dễ bắt chƣớc Đồng thời, giáo viên cần phải mở rộng, nâng dần yêu cầu chuẩn mực hành vi đạo đức trình rèn luyện thói quen đạo đức cho trẻ 2.3.3 Giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua tiết học Việc lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức vào tiết học cần thiết thông qua tiết học hình thành cho trẻ thói quen, hành vi có văn hóa * Ví Dụ: + Qua khám phá khoa học: “ Cây xanh môi trƣờng sống” Cô giáo đàm thoại: Các có biết xanh dùng để làm không? Cây xanh có ích lợi cho cho môi trƣờng? muốn có nhiều xanh phải làm gì? Muốn cho đƣợc xanh tốt cần phải làm gì? Qua lợi ích xanh, cô giáo dục phải biết yêu quý, chăm sóc bảo vệ xanh, tƣới nƣớc cho thƣờng xuyên, không đƣợc ngắt hay bẻ cành để tạo nhiều bóng mát cho sân trƣờng góp phần làm cho môi trƣờng lành + Qua tiết học Thể dục: Cô dạy trẻ biết yêu quý giữ gìn phận thể, ăn uống đủ chất, siêng luyện tập thể dục thể thao theo lời kêu gọi Bác Hồ để có thể phát triển khỏe mạnh, hài hòa, cân đối Dạy trẻ biết cách xếp hàng theo hiệu lệnh cô, lúc tập không đƣợc chen lấn, hay xô đẩy Biết cách ăn mặc gọn gàng, giản dị đến lớp Đó cách dạy trẻ học theo phong cách dản dị Bác dù nhà hay đâu + Qua tiết học tạo hình “Vẽ ngƣời thân gia đình” Cô đàm thoại trẻ: Gia đình gồm có ai? Nhà có tất ngƣời? Thuộc gia đình lớn hay nhỏ? Các có yêu quý gia đình không? Mọi ngƣời sống gia đình phải nhƣ với nhau? Các phải làm để thể tình yêu đến gia đình mình? Với câu hỏi đàm thoại nhẹ nhàng nhƣ cô giáo dục trẻ phải biết yêu thƣơng, kính trọng ông bà, cha mẹ, anh chị…Vì ngƣời sinh mình, yêu thƣơng chăm sóc cho Ngoài phải dạy trẻ biết thể hành động yêu thƣơng, kính trọng đến ông bà, cha mẹ nhƣ: hỏi, chào, lễ phép nghe lời, chăm ngoan học giỏi, biết giúp đỡ ông bà cha mẹ làm việc nhỏ, biết quan tâm thấy ông bà, cha mẹ ốm đau, rót nƣớc mời cha mẹ uống làm về… + Giờ làm quen với Văn học: Qua chuyện: “Tấm Cám” Cô đàm thoại trẻ: Các thấy câu chuyện Tấm Cám có nhân vật nào? Tấm ngƣời nhƣ nào? Còn mẹ Cám ngƣời nào? Trong truyện yêu thích nhân vật nhất? Vì sao? Qua câu chuyện cô giáo dục đƣợc trẻ tính thật thà, cần cù lao động, dạy trẻ biết yêu thiện, phê phán ác, từ hình thành cho trẻ lòng nhân ngƣời xung quanh Bên cạnh cần tăng cƣờng kể cho trẻ nghe câu chuyện cố tích Qua tạo điều kiện rèn luyện đạo đức cho trẻ, giúp trẻ hoàn thiện mình, dạy trẻ t yêu thƣơng, giúp đỡ bạn bè, biết yêu thƣơng ngƣời Tạo hứng thú cho trẻ qua truyện tranh tùy theo lứa tuổi, khơi gợi tính tò mò, ham học hỏi, phát triển khả thấu hiểu giới xung quanh trẻ * Ví dụ: Khi kể chuyện “Ba cô gái”, giáo viên cần đặt câu hỏi mở nhƣ: Nếu con, hay tin mẹ ốm làm gì? Gợi mở tính tò mò, thay đổi đoạn kết truyện có hậu, đặt tên khác cho câu chuyện… + Giờ làm quen chữ cái: Cô giáo giáo dục cháu ngồi ngắn, không nói chuyện học hay quay ngang quay ngửa Khi học xong biết cất đồ dùng gọn gàng, 10 nơi quy định, biết giữ gìn, bảo quản đồ dùng, sách vở, không đƣợc làm rách sách, hay làm quăn mép sách bạn + Giờ học âm nhạc: Bài “ Bông hoa mừng cô” Cô đàm thoại: Các có yêu quý kính trọng cô giáo không? Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam phải làm gì? Để thể tình cảm cô giáo phải làm gì? Khi tặng hoa cho cô giáo, phải dùng tay? Thông qua tác phẩm âm nhạc cô giáo dục đạo đức cho trẻ phải biết yêu quý, kính trọng cô giáo, nhận trao vật với ngƣời lớn phải dùng tay, phải biết nói lời cảm ơn 2.3.4 Giáo dục đạo đức cho trẻ qua hoạt động vui chơi Đối với trẻ lứa tuổi này, trẻ học mà chơi, chơi mà học, vui chơi, trẻ đƣợc thực hành trải nghiệm nhiều vai chơi khác sống Trẻ lớn lên, học hành khám phá thông qua trò chơi Các hành động chơi đòi hỏi trẻ phải suy nghĩ, giải vấn đề, thực hành ý tƣởng Trong trẻ chơi, cô ngƣời quan sát hƣớng dẫn trẻ biết cách giao lƣu với bạn nhóm, biết chào hỏi lễ phép, cảm ơn bạn đƣợc bạn giúp đỡ, xin lỗi bạn mắc lỗi, đƣợc nhận quà, nhận đồ chơi từ bạn khác phải biết nhận tay Cô ngƣời theo sát trẻ, uốn nắn trẻ kịp thời có biểu chƣa chuẩn mực Từ giúp trẻ hình thành thói quen, hành vi văn minh giao tiếp * Ví dụ1: + Qua trò chơi phân vai: Y tá, bác sĩ Trẻ biết tự thảo luận nhận vai chơi, nhiệm vụ vai phải làm công việc gì? - Bác sĩ biết thăm hỏi bệnh nhân ân cần, xƣng hô: Cô, chú, bác, cháu đau chỗ nảo? đau sao? - Y tá phát thuốc dặn dò bệnh nhân uống thuốc ngày lần? Còn bệnh nhân biết nhận thuốc tay nói lời cảm ơn bác sĩ, y tá * Ví dụ 2: 11 + Qua trò chơi bán hàng: - Ngƣời bán hàng: Luôn tƣơi cƣời, niềm nở, mời chào khách hàng: Cô, mua ạ? - Ngƣời mua hàng: Bao nhiêu tiền mớ rau cô? Qua hoạt động vui chơi trẻ đƣợc tự trải nghiệm, tự làm ngƣời lớn, trẻ thấy mạnh dạn tự tin giao tiếp, ứng xử, luôn có ý thức chào hỏi ngƣời xung quanh 2.3.5 Giáo dục đạo đức cho trẻ lúc, nơi Là giáo viên cần phải giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ lúc, nơi đón trả trẻ, cô ngƣời gƣơng mẫu nên phải ân cần chuẩn mực xƣng hô với bố mẹ trẻ, uốn nắn rèn luyện cho trẻ có thói quen chào cô, chà bạn đến lớp về, biết chào tạm biệt bố mẹ học, chào hỏi ngƣời học Trẻ mẫu giáo giàu tình cảm, hành động chịu chi phối tình cảm Một hành vi tốt trẻ thƣờng cảm xúc đƣợc khích lệ khen ngợi tình yêu, lòng mong muốn giúp đỡ ngƣời mà trẻ yêu mến thúc đẩy Những hành vi đạo đức trẻ thực đƣợc định kì trẻ phân biệt đƣợc điều tốt, điều xấu Những hành vi ứng xử nào, cần đƣợc làm nhƣ nào? Những hành vi không nên làm không đƣợc làm Chính vậy, việc giáo dục đạo đức cho trẻ cần đƣợc thực hàng ngày liên tục, thƣờng xuyên, cần luôn làm giàu vốn kinh nghiệm đạo đức cho trẻ Cô giáo phải gần gũi, yêu thƣơng trò chuyện với trẻ cách cởi mở, tự nhiên để trẻ tự bộc lộ thân * Ví dụ: Cô trò chuyện trẻ gia đình trẻ, gia đình có ai? Bố mẹ làm nghề gì? Nhà có anh, chị em? Con làm em bé đòi đồ chơi con? Con làm ông bà, bố mẹ… đau ốm? - Trong ăn Cô giáo giáo dục đạo đức cho trẻ nhƣ: học tập từ gƣơng đạo đức Bác Hồ “Không đƣợc hoang phí dù việc nhỏ” Bác 12 xem “gạo” “hạt ngọc” trời ban, ăn trẻ, cô cần khuyến khích động viên trẻ ăn hết suất, phải biết yêu quý hạt gạo, kính trọng ngƣời làm hạt thóc, hạt gạo không lãng phí dù hạt cơm, ăn không làm rơi vãi cơm, thức ăn xuống đất bàn Từ hình thành cho trẻ thói quen ăn uống có văn hóa nhƣ: - Rửa tay trƣớc ăn - Cách sử dụng đồ dùng, vận dụng ăn uống cách đắn - Ăn uống gọn gàng, không rơi vãi, nhai nhỏ nhẹ không gây tiếng ồn, không nói chuyện, ăn hết suất - Biết mời cô bạn trƣớc ăn - Biết tự dọn, cất đò dùng, bát, đĩa, thìa… nơi quy định biết giúp cô chuẩn bị ăn - Ngồi ngắn, không làm ảnh hƣởng đến ngƣời xung quanh - Trong học hoạt động nêu gương Khi dạy trẻ lúc phải trung thực lời nói việc làm, tập cho trẻ cách biết tự nhận xét hôm có ngoan hay không ngoan lí chƣa ngoan Từ cô quan sát lời nói, hành vi cử trẻ xem điều trẻ nói có với ngày hôm hay không, cô cho lớp tuyên dƣơng trẻ nhận khuyết điểm đáng đƣợc khen thƣởng Còn trẻ vi phạm lỗi, bị cô nhắc nhở mà không tự giác nhận lỗi, đợi cô bạn nhắc trẻ chƣa ngoan, cô phạt bạn không đƣợc cắm cờ bé ngoan vè cuối tuần không đƣợc bé ngoan 2.3.6 Giáo dục đạo đức thông qua ngày hội, ngày lễ Nhƣ biết truyền thống ngƣời Việt Nam ta Tôn sƣ trọng đạo Vì thông qua hoạt động tổ chức ngày giỗ Tổ Hùng Vƣơng, ngày 20/11, Tết cổ truyền… Từ ý nghĩa ngày lễ lớn, tổ chức hoạt động văn nghệ để chào mừng, đồng thời ôn luyện truyền thống dân tộc để giáo dục trẻ lòng tự hào dân tộc 13 Giáo dục trẻ biết kính trọng ngƣời hi sinh cho lợi ích dân tộc, lợi ích trồng ngƣời Từ nhằm hình thành cho trẻ lòng tự hào, kính yêu ngƣời lớn tuổi, qua khuyến khích trẻ học tập phấn đấu thành ngƣời có ích cho xã hội 2.3.7 Phối hợp với bậc phụ huynh Để việc giáo dục đạo đức cho trẻ đạt hiệu tốt giáo viên cần phải phối hợp chặt chẽ với bậc phụ huynh Trong buổi họp mặt đầu năm mạnh dạn trao đổi với phụ huynh tầm quan trọng việc giáo dục đạo đức trẻ mẫu giáo, thời kì hội nhập nƣớc ta, tiếp nhận nhiều văn hóa trò chơi giải trí ảnh hƣởng phần không nhỏ hành vi văn minh trẻ Trẻ đối xử thô bạo với bạn sau xem đoạn phim hành động, hay trẻ không lời bố mẹ bố mẹ không đồng ý cho trẻ chơi điện tử Chính cô giáo cần phải tuyên truyền phụ huynh nhận thức rõ ý nghĩa vấn đề đạo đức, kết hợp với nhà trƣờng giáo dục trẻ Phụ huynh lớp đa số làm nghề nông, nên họ có thời gian quan tâm dạy dỗ em mình, để làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho trẻ cách tốt qua buổi họp phụ huynh buổi truyền thông, phổ biến tuyên truyền cách nuôi dạy theo khoa học, cách giáo dục đạo đức, hành vi giáo dục đạo đức phù hợp để phụ huynh kết hợp cô dạy trẻ nhà Từ phụ huynh dành nhiều thời gian để ý đến dạy dỗ uốn nắn, sửa sai cho kịp thời Bên cạnh cần thƣờng xuyên trao đổi với phụ huynh tình hình học tập nhƣ tiến đạo đức trẻ để phụ huynh nắm bắt kịp thời ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC Từ biện pháp sử dụng vào việc lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ nói trên, kết cho thấy * Kết chất lƣợng trẻ: 14 Năm học 2011-2012 Tổng số trẻ Tốt Số trẻ Tỉ lệ % Khá Đạt yêu cầu Số trẻ Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ % Chƣa đạt yêu cầu Tỉ lệ Số trẻ % Đầu năm 35 20% 10 29% 13 37% 14% Cuối năm 35 13 37% 15 47% 20% 0 Tóm lại: Với kết thấy học sinh lớp ngoan, lễ phép hơn, trẻ đƣợc hình thành thói quen, hành vi văn minh, biết chào hỏi có khách đến, biết trao nhận tay, biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, cô giáo, ông bà, cha mẹ… Các bạn lớp chơi với đoàn kết, không tranh dành đồ chơi nhau, biết chia sẻ tình cảm với ngƣời, yêu quý kính trọng cô giáo ngƣời lớn BÀI HỌC KINH NGHIỆM Trong trình thực đề tài, thân rút số kinh nghiệm sau: - Giáo viên cần phải tích cực học tập, tự bồi dƣỡng chuyên môn cho thân, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp biết lắng nghe ý kiến đóng góp ngƣời - Luôn tự rèn luyện tu dƣỡng đạo đức cho thân - Phải có tâm huyết với nghề, tổ chức hoạt động cần lấy trẻ làm trung tâm lắng nghe ý kiến trẻ - Cần tìm hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lý trẻ để đƣa yêu cầu nhƣ hình thức biện pháp thực giáo dục đạo đức cách linh hoạt sáng tạo - Ngƣời lớn gƣơng sáng, yêu thƣơng tôn trọng, đảm bảo an toàn cho trẻ, gƣơng mẫu trƣớc hành động, lời nói để trẻ noi theo Thƣờng xuyên tạo môi trƣờng phong phú cho trẻ đƣợc tham gia hoạt động, vui chơi - Làm tốt công tác phối kết hợp giáo viên phụ huynh việc nuôi dƣỡng, chăm sóc giáo dục trẻ 15 Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN CHUNG Qua việc nghiên cứu thực đề tài nhận thấy việc lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ - tuổi việc làm vô quan trọng cần thiết trƣờng mầm non Bởi gần gũi, thiết thực trẻ, góp phần vào phát triển nhân cách, đạo đức tình cảm trẻ Đối với trẻ thơ, giáo dục đạo đức trình tác động có mục đích, có kế hoạch nhằm trang bị cho trẻ hiểu biết sơ đẳng yêu cầu chuẩn mực hành vi đạo đức mối quan hệ ứng xử hàng ngày Tuy nhiên phải độ tuổi để chọn nội dung lồng ghép cho phù hợp, không nên nhồi nhét bắt trẻ phải học đƣợc ngay, mà giáo viên cần phải tạo môi trƣờng không gian cho trẻ đƣợc trải nghiệm “Trẻ học mà chơi, chơi mà học” Nếu làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho trẻ góp phần vào việc hình thành nhân cách tốt, góp phần việc xây dựng ngƣời vừa có đức, vừa có tài ngƣời Việt Nam Để việc lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức đƣợc nâng cao tốt giáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự nghiên cứu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, có ý thức tự rèn luyện tu dƣỡng phẩm chất đạo đức cho thân Biết tạo môi trƣờng cho trẻ hoạt động cách tích cực, biết phối kết hợp chặt chẽ gia đình, nhà trƣờng việc nuôi dƣỡng, chăm sóc giáo dục trẻ Tóm lại: Chúng ta ngƣời làm công tác giáo dục cần tạo cho trẻ đƣợc sống môi trƣờng sƣ phạm lành mạnh, tạo điều kiện cho trẻ đƣợc phát huy tính tích cực, sáng tạo thân Cần có lƣơng tâm trách nhiệm, thƣơng yêu trẻ nhƣ Yêu nghề gƣơng mẫu, tạo cho trẻ bầu không khí gần gũi, yêu thƣơng ấm áp, thân thiện đến lớp Cần tổ chức hoạt động giáo dục lớp theo chƣơng trình quy định, ra, cần phải phối kết hợp với gia đình để giáo dục đạo đức cho trẻ lúc nơi MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 16 Khi nghiên cứu thực đề tài, xin mạnh dạn đề xuất số ý kiến sau: * Đối với cấp lãnh đạo: - Cần tạo điều kiện, hỗ trợ đầu tƣ kinh phí để nhà trƣờng xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đồ dùng phục vụ công tác nuôi dƣỡng, chăm sóc giáo dục trẻ * Đối với phòng giáo dục: - Tham mƣu với cấp lãnh đạo, ban ngành đoàn thể quan tâm đầu tƣ kinh phí cho trƣờng để nhà trƣờng mua sắm trang thiết bị phục vụ cho môn học đạt hiệu cao - Thƣờng xuyên mở lớp bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên trực tiếp tham dự * Đối với nhà trường: - Cần tổ chức cho giáo viên tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp trƣờng điểm để củng cố phƣơng pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho trẻ trƣờng mầm non - Cần tăng cƣờng phát động phong trào thi đua “Học tập làm theo gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” Trên số kinh nghiệm biện pháp lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ - tuổi Bƣớc đầu thu đƣợc số kết đáng kể nhƣ trình bày Song trình thực không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Kính mong giúp đỡ góp ý kiến Hội đồng khoa học Nhà trƣờng, Hội đồng thi đua cấp trên, bạn bè đồng nghiệp để đề tài đƣợc hoàn thiện áp dụng có hiệu Xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC VÀ TÀI LIỆU KHAM KHẢO 17 Chăm sóc giáo dục mẫu giáo hƣớng dẫn thực - tuổi, - tuổi - tuổi - nhà xuất giáo dục Tâm lý học mầm non Chƣơng trình bồi dƣỡng thƣờng xuyên chu kỳ II vụ giáo dục mầm non Tài liệu bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên hè năm 2007 - 2008 Tuyển chọn trò chơi, hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề Tạp chí giáo dục Mầm non số 5-2006, số năm 2008 MỤC LỤC Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ CẦN NGIÊN CỨU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2.1.Cơ sở lý luận 1.2.2 Cơ sơ thực tiễn MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Phần 2: NỘI DUNG CƠ SỞ KHOA HỌC, LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 2 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 2.3.1 Tự rèn luyện tu dƣỡng đạo đức nâng cao trình độ chuyên môn cho thân 2.3.2 Giáo dục trẻ có hành vi, thói quyen đạo đức đắn 2.3.3 Giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua tiết học 2.3.4 Giáo dục đạo đức cho trẻ qua hoạt động vui chơi 2.3.5 Giáo dục đạo đức cho trẻ lúc, nơi 2.3.6 Giáo dục đạo đức thông qua ngày hội, ngày lễ 2.3.7 Phối hợp với bậc phụ huynh 2.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 2.5 BÀI HỌC KINH NGHIỆM Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN CHUNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 18 [...]... 1 5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1 6 MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Phần 2: NỘI DUNG 2 1 CƠ SỞ KHOA HỌC, LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 2 2 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 2 3 BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 2.3.1 Tự rèn luyện tu dƣỡng đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân 2.3.2 Giáo dục trẻ có những hành vi, thói quyen đạo đức đúng đắn 2.3.3 Giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua các tiết học 2.3.4 Giáo dục đạo đức cho trẻ. .. KHẢO 17 1 Chăm sóc giáo dục mẫu giáo và hƣớng dẫn thực hiện 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi và 5 - 6 tuổi - nhà xuất bản giáo dục 1 Tâm lý học mầm non 2 Chƣơng trình bồi dƣỡng thƣờng xuyên chu kỳ II của vụ giáo dục mầm non 2 Tài liệu bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên hè năm 2007 - 2008 3 Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề 4 Tạp chí giáo dục Mầm non số 5- 20 06, số 3 năm 2008 MỤC... đƣợc ngay, mà giáo viên cần phải tạo môi trƣờng không gian cho trẻ đƣợc trải nghiệm dần dần Trẻ học mà chơi, chơi mà học” Nếu làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho trẻ thì sẽ góp phần vào việc hình thành nhân cách tốt, và góp phần trong việc xây dựng con ngƣời vừa có đức, vừa có tài con ngƣời Việt Nam mới Để việc lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức sẽ đƣợc nâng cao và tốt hơn nếu mỗi giáo viên luôn... vấn đề đạo đức, rồi cùng kết hợp với nhà trƣờng giáo dục trẻ Phụ huynh của lớp tôi đa số đều làm nghề nông, nên họ ít có thời gian quan tâm và dạy dỗ con em mình, để làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho trẻ một cách tốt nhất thì qua các buổi họp phụ huynh hoặc buổi truyền thông, tôi luôn phổ biến và tuyên truyền cách nuôi dạy con theo khoa học, và cách giáo dục đạo đức, hành vi giáo dục đạo đức phù... lời nói của mình để trẻ noi theo Thƣờng xuyên tạo môi trƣờng phong phú cho trẻ đƣợc tham gia hoạt động, vui chơi - Làm tốt công tác phối kết hợp giữa giáo viên và phụ huynh trong việc nuôi dƣỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ 15 Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3 1 KẾT LUẬN CHUNG Qua việc nghiên cứu và thực hiện đề tài tôi nhận thấy việc lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ 5 - 6 tuổi là việc làm vô... thực đối với trẻ, góp phần vào sự phát triển nhân cách, đạo đức tình cảm của trẻ Đối với trẻ thơ, giáo dục đạo đức là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch nhằm trang bị cho trẻ những hiểu biết sơ đẳng về những yêu cầu chuẩn mực hành vi đạo đức trong các mối quan hệ ứng xử hàng ngày Tuy nhiên cũng phải từng độ tuổi để chọn nội dung lồng ghép cho phù hợp, không nên nhồi nhét bắt trẻ phải học đƣợc... môn cho giáo viên trực tiếp tham dự * Đối với nhà trường: - Cần tổ chức cho giáo viên tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp ở các trƣờng điểm để củng cố về phƣơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức cho trẻ ở trƣờng mầm non - Cần tăng cƣờng phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” Trên đây là một số kinh nghiệm biện pháp lồng. .. Bao nhiêu tiền một mớ rau vậy cô? Qua các hoạt động vui chơi trẻ đƣợc tự mình trải nghiệm, tự mình làm ngƣời lớn, trẻ thấy mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp, trong ứng xử, luôn luôn có ý thức chào hỏi đối với mọi ngƣời xung quanh mình 2.3 .5 Giáo dục đạo đức cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi Là giáo viên cần phải giáo dục các hành vi đạo đức cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi nhất là giờ đón và trả trẻ, cô luôn là... dân tộc để giáo dục trẻ lòng tự hào dân tộc 13 Giáo dục trẻ biết kính trọng những ngƣời đã hi sinh cho lợi ích của dân tộc, lợi ích trồng ngƣời Từ đó nhằm hình thành cho trẻ lòng tự hào, kính yêu đối với ngƣời lớn tuổi, qua đó khuyến khích trẻ học tập và phấn đấu thành ngƣời có ích cho xã hội 2.3.7 Phối hợp với các bậc phụ huynh Để việc giáo dục đạo đức cho trẻ đạt hiệu quả tốt nhất thì giáo viên cần... đỡ ngƣời mà trẻ yêu mến thúc đẩy Những hành vi đạo đức của trẻ chỉ thực hiện đƣợc định kì khi trẻ phân biệt đƣợc điều tốt, điều xấu Những hành vi ứng xử nào, cần đƣợc làm nhƣ thế nào? Những hành vi nào không nên làm và không đƣợc làm Chính vì vậy, việc giáo dục đạo đức cho trẻ cần đƣợc thực hiện hàng ngày liên tục, thƣờng xuyên, cần luôn luôn làm giàu vốn kinh nghiệm đạo đức cho trẻ Cô giáo phải gần ... chung, cho trẻ mẫu giáo - tuổi nói riêng ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thử nghiệm đề tài: “Một số kinh nghiệm lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU -. .. cho thân 2.3.2 Giáo dục trẻ có hành vi, thói quyen đạo đức đắn 2.3.3 Giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua tiết học 2.3.4 Giáo dục đạo đức cho trẻ qua hoạt động vui chơi 2.3 .5 Giáo dục đạo đức cho. .. “Một số kinh nghiệm lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu nhằm tìm giải pháp thích hợp để góp phần nâng cao hiệu việc giáo dục đạo đức cho trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số kinh nghiệm lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi, skkn một số kinh nghiệm lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi, skkn một số kinh nghiệm lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn