Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh

116 292 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2015, 14:47

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI MINH TẤN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI MINH TẤN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn An Hà THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn thực nghiêm túc trung thực, số liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Bùi Minh Tấn Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn này, nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình từ phía tập thể cá nhân: Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới tất thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, Phòng Đào tạo giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc người hướng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn An Hà, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, đồng nghiệp nơi công tác số quan ban ngành khác địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu đề tài Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Bùi Minh Tấn Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục Luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI 1.1 Cơ sở lý luận trang trại kinh tế trang trại 1.1.1 Khái niệm, vị trí, vai trò kinh tế trang trại 1.1.2 Những đặc trưng kinh tế trang trại tiêu chí nhận dạng trang trại 10 1.1.3 Các loại hình kinh tế trang trại 12 1.1.4 Các nhân tố tác động đến kinh tế trang trại 15 1.2 Cơ sở thực tiễn phát triển kinh tế trang trại số nước Việt Nam 20 1.2.1 Chủ trương Đảng sách Nhà nước phát triển kinh tế trang trại 20 1.2.2 Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại số nước giới 22 1.2.3 Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại số tỉnh thành Việt Nam 25 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.2.4 Bài học kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh 29 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 32 2.2 Phương pháp nghiên cứu 32 2.2.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu 32 2.2.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 33 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu đánh giá trang trại 34 2.3.1 Hệ thống tiêu lực sản xuất trang trại 34 2.3.2 Hệ thống tiêu kết sản xuất hiệu sản xuất kinh doanh trang trại 34 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2012 - 2014 36 3.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 36 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 36 3.1.2 Tình hình phát triển kinh tế huyện Hoành Bồ 43 3.2 Thực trạng phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2014 46 3.2.1 Khái quát trang trại kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 46 3.2.2 Thực trạng phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2014 48 3.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2014 68 3.2.4 Về áp dụng tiêu chí xác định kinh tế trang trại địa bàn huyện 70 3.3 Đánh giá chung tình hình phát triển kinh tế trang trại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2014 72 3.3.1 Kết đạt 72 3.3.2 Hạn chế 73 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 74 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 77 4.1 Những quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế trang trai địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 77 4.1.1 Những quan điểm phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 77 4.1.2 Những chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 78 4.1.3 Định hướng phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 79 4.1.4 Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 79 4.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 80 4.2.1 Nhóm giải pháp thuộc nội trang trại 80 4.2.2 Nhóm giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trang trại phát triển 83 4.3 Kiến nghị 91 4.3.1 Đối với Trung ương 91 4.3.2 Đối với địa phương chủ trang trại 91 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 98 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT CNH - HĐH : Công nghiệp hóa - đại hóa GCN : Giấy chứng nhận HĐND : Hội đồng nhân dân KTTT : Kinh tế trang trại NTM : Nông thôn NTTS : Nuôi trồng thủy sản PTNT : Phát triển nông thôn SX : Sản xuất TSCĐ : Tài sản cố định TT : Trang trại UBND : Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tình hình phát triển trang trại Pháp 23 Bảng 1.2: Tình hình phát triển trang trại Tây Đức 24 Bảng 1.3: Kinh tế trang trại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 28 Bảng 3.1: Tổng hợp loại đất địa bàn huyện Hoành Bồ 41 Bảng 3.2: Một số tiêu tăng trưởng kinh tế địa bàn huyện giai đoạn 2005 - 2014 45 Bảng 3.3: Số lượng trang trại chia theo đơn vị xã, thị trấn 47 Bảng 3.4: Trình độ học vấn chủ trang trại 48 Bảng 3.5: Trình độ chuyên môn chủ trang trại 48 Bảng 3.6: Biểu điểm khả tự học hỏi chủ trang trại 49 Bảng 3.7: Khả tự học hỏi chủ trang trại 50 Bảng 3.8: Tình hình sử dụng đất đai trang trại huyện Hoành Bồ 51 Bảng 3.9: Vốn cấu nguồn vốn trang trại huyện Hoành Bồ 52 Bảng 3.10: Tình hình lao động trang trại 54 Bảng 3.11: Loại hình sản xuất kinh doanh trang trại huyện Hoành Bồ 55 Bảng 3.12: Tổng hợp giá trị sản phẩm hàng hoá trang trại 57 Bảng 3.13: Chi phí trang trại năm 2014 58 Bảng 3.14: Tình hình tiêu thụ sản phẩm trang trại 59 Bảng 3.15: Thu nhập hỗn hợp trang trại năm 2014 61 Bảng 3.16: Hiệu đồng chi phí trang trại huyện Hoành Bồ 63 Bảng 3.17: Hiệu canh tác trang trại huyện Hoành Bồ 65 Bảng 3.18: Hiệu lao động trang trại huyện Hoành Bồ 67 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC HÌNH Biểu đồ 3.1: Cơ cấu kinh tế huyện Hoành Bồ năm 2014 44 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 92 - Hoàn thiện thủ tục pháp lý cho chủ trang trại yên tâm đầu tư vốn xây dựng sở hạ tầng, sở vật chất trang thiết bị để trang trại tổ chức sản xuất hàng hóa chất lượng cao Trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải có thời hạn lâu dài (20-30 năm) Quan tâm tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận trang trại cho chủ trang trại - Có chế hỗ trợ khuyến khích việc “dồn điền, đổi thửa” tạo điều kiện thuận lợi cho chủ trang trại việc thuê, thầu, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng để tập trung đất đai hình thành trang trại, vùng sản xuất hàng hóa tập trung phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng Tạo điều kiện cho trang trại thuê lại đất hộ dân nhu cầu sản xuất Ủy ban nhân dân xã đứng bảo lãnh cho trang trại với điều kiện trang trại cần có khoản tiền gửi quỹ tín dụng địa phương nhằm đảm bảo cho việc toán tiền thuê đất hộ cho thuê thực kể trường hợp trang trại đủ khả trả tiền thuê đất - Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư để đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến khoa học - công nghệ, tập trung mở rộng liên doanh, liên kết sở nghiên cứu, doanh nghiệp với trang trại để chuyển giao tiến khoa học công nghệ cho trang trại, là: giống, vật nuôi, công nghệ chế biến thức ăn, chế biến sản phẩm sau thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tăng ưu cạnh tranh thị trường tạo mối liên kết tiêu thụ sản phẩm; Đào tạo nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật cho chủ trang trại hình thức tập huấn, bồi dưỡng ngắn ngày, thăm quan mô hình trang trại điểm 93 4.3.2.2 Đối với chủ trang trại Chủ trang trại thời điểm lực lượng sản xuất trang trại, định phương hương sản xuất kinh doanh Do cá nhân cần hoàn thiện trình độ quản lý, lập kế hoạch sản xuất, Về vấn đề tư liệu sản xuất: Các chủ trang trại cần phải tăng cường công tác tự vận động, thỏa thuận với hộ có đất sản xuất không hiệu quả, bỏ hoang đất khu vực lân cận nhằm thuê lại đất, mở rộng diện tích đất sản xuất trang trại đáp ứng yêu cầu diện tích sở sản xuất lớn chưa đạt tiêu chí trang trại 94 KẾT LUẬN Phát triển kinh tế trang trại thời gian qua huyện Hoành Bồ tập trung số điểm sau: - Kinh tế trang trại bước phát triển kinh tế hộ gắn với mục tiêu sản xuất hàng hoá quy mô lớn, góp phần thúc đẩy trình chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng tăng nhanh tỷ trọng sản xuất hàng hoá, tạo vùng sản xuất tập trung làm tiền đề cho công nghiệp chế biến nông lâm sản, đưa công nghiệp ngành nghề dịch vụ vào nông thôn, cải thiện môi trường sinh thái - Kinh tế trang trại phát triển góp phần khai thác thêm diện tích mặt nước, diện tích hoang hoá đưa vào sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, nâng cao hiệu sử dụng đất, vùng ven sông địa bàn huyện - Góp phần huy động lượng vốn đầu tư lớn dân để đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp Tuy vậy, phát triển trang trại đặt vấn đề cần phải giải quyết: - Chủ trương Đảng Nhà nước chưa thể chế hoá thành sách cụ thể, việc giao cho thuê đất chưa thực chu đáo, nhiều chủ trang trại băn khoăn chưa thực yên tâm đầu tư phát triển sản xuất Ở hầu hết xã có trang trại phát triển chưa chủ động triển khai quy hoạch sản xuất, thiếu gắn bó trang trại với hình thành vùng sản xuất tập trung định hướng phát triển chung vùng; hệ thống thuỷ lợi, giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, thị 95 trường phát triển, nên trang trại chưa góp phần tích cực phát huy đầy đủ sức mạnh kinh tế vùng - Một số chủ trang trại chưa nắm bắt kịp thời yêu cầu thị trường để định hướng sản xuất nên sản phẩm làm có lúc khó tiêu thụ, hiệu chưa cao - Nhà nước chưa có biện pháp hỗ trợ kịp thời có hiệu 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Điền, Trần Đức, Nguyễn Huy Năng (1993), Kinh tế trang trại gia đình Thế Giới Châu Á, NXB Thống kê - Hà Nội Lê Trọng (1994), Phát triển quản lý trang trại kinh tế thị trường, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Vân Đình, Đỗ Kim Chung (1997), Kinh tế nông nghiệp, NXB Nông nghiệp - Hà Nội Lê Hữu Ảnh (2000), Quản lý tài hạch toán trang trại, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Chính phủ (2000), Nghị 03/2000/NQ - CP ngày 2/2/2000 kinh tế trang trại, NXB Chính trị Quốc gia Đỗ Văn Viện, Đặng Văn Tiến (2000), Kinh tế nông hộ, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Cục thống kê Hà Nôi (2009), Niên giám thống kê Hà Nội năm 2008, NXB Thống kê Trình Quốc Đạt (2010), “Nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế trang trại Tỉnh Thanh Hóa”, luận văn thạc sỹ kinh tế, trường Đại học Nông nghiệp - Hà Nội Lê Trọng (2010), Những vấn đề trang trại chế thị trường, NXB Hà Nội 10 Nguyễn Thu Hằng (2010), “Thực trạng giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế trang trại huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình”, luận văn thạc sỹ kinh tế, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 11 Trương Thị Thi (2011), “Thực trạng giải pháp phát triển trang trại tổng hợp huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế”, luận văn tốt 97 nghiệp trường Đại học Nông nghiệp, Hà Nội 12 Nghiêm Quang Huy (2012), “Những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội” luận văn thạc sỹ nông nghiệp, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam 13 Nguyễn Thị Ngọc Minh (2012), “Hiệu kinh tế mô hình kinh tế trang trại”, luận văn tốt nghiệp đại học, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 14 Phòng Nông nghiệp - phát triển nông thôn huyện Hoành Bồ 15 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hoành Bồ 16 Phòng Thống kê huyện Hoành Bồ 98 PHỤ LỤC HUYỆN HOÀNH BỒ Phiếu … /ĐT PHIẾU ĐIỀU TRA THU THẬP THÔNG TIN VỀ TRANG TRẠI I THÔNG TIN CHUNG Xã, thị trấn: Thôn: Trang trại số: Họ tên chủ trang trại: Năm sinh: Giới tính: Nam Nữ Dân tộc: Trình độ học vấn: Cấp I Cấp II Cấp III Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao chủ trang trại? Chưa qua đào tạo Đã qua đào tạo chứng Sơ cấp nghề Trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp Chủ trang trại ai? Nông dân Cao đẳng nghề Cao đẳng Đại học trở lên Khác Số điện thoại chủ trang trại (số cố định di động) Chủ trang trại có tham gia trực tiếp vào sản xuất trang trại không? Có Không 10 Trang trại thuộc lĩnh vực sản xuất đây? Trồng trọt Chăn nuôi Lâm nghiệp 99 Nuôi trồng thủy sản 11 Đối với trang trại trồng trọt Tổng hợp Diện tích (m2) - Cây ăn - Lúa, rau, màu… - Cây trồng khác 12 Đối với trang trại chăn nuôi Số lượng (con) - Trâu, bò thịt - Bò sữa - Lợn thịt - Lợn nái - Dê - Gà thịt - Gà lấy trứng - Vịt, ngan, ngỗng,… - Chăn nuôi khác 13 Đối với trang trại lâm nghiệp - Tổng diện tích: ……….ha 14 Đối với trang trại nuôi trồng thủy sản Tổng diện tích mặt nước:……………ha Nuôi cá Nuôi tôm Ba ba Cá sấu Con vật nuôi khác (ghi rõ) 15 Đối với trang trại tổng hợp - Diện tích trồng trọt…….ha, diện tích trồng 100 - Diện tích mặt nước… - Số gia súc……con Trong đó: lấy thịt ……….con, sinh sản: …con - Số gia cầm……con Trong đó: lấy thịt ……….con, sinh sản: …con * Lao động tham gia sản xuất trang trại ĐVT: người Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao Đã qua Tổng số Chƣa đào tạo nhƣng qua đào tạo TC nghề, SC không nghề TC có chuyên chứng nghiệp CĐ ĐH Cao nghề đẳng trở lên A 16 Tổng số LĐ thường xuyên - - LĐ hộ chủ trang trại - LĐ thuê mướn 17 Lao động thuê mướn thời vụ thời điểm cao 12 tháng qua 101 II DIỆN TÍCH ĐẤT TRANG TRẠI SỬ DỤNG Trang trại sử dụng m2 đất loại sau đây? Trong Tổng Loại đất ĐVT diện Đất Đất thuê, mƣợn, trang tích A 18 Đất trồng hàng năm Trong đó: Đất lúa 20 Đất lâm nghiệp (m2) 21 Diện tích nuôi trồng thuỷ sản (m2) (m2) trung đạt tiêu chuẩn rừng đấu thầu (m2) 19 Đất trồng lâu năm - Trong đó: Đất có rừng tập trại (m2) (m2) III MÁY MÓC THIẾT BỊ CHỦ YẾU CỦA TRANG TRẠI Trang trại có loại máy móc, thiết bị nào? 22 Máy kéo (cày, bừa, xới, ….) Loại máy Máy Máy Công suất (CV) 102 Máy 23 Máy móc, thiết bị khác Loại máy Ô tô (tổng số) Ô tô vận tải hàng hoá Máy phát lực chạy động điện Máy phát lực chạy động xăng, dầu diezen Máy phát điện Máy/giàn gieo sạ Máy cắt, xén (cắt cỏ, xén cành,…) Máy tuốt lúa có động Lò, máy sấy sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản Máy chế biến lương thực (xay xát, đánh bóng, phân loại,…) 10 Máy chế biến thức ăn gia súc (nghiền, trộn,…) 11 Máy chế biến thức ăn thuỷ sản (nghiền, trộn…) 12 Máy sục khí, đảo nước dùng nuôi trồng thuỷ sản 13 Máy bơm nước dùng cho sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản 14 Bình phun thuốc trừ sâu có động 15 Máy chế biến gỗ (cưa, xẻ, bào,…) 16 Máy khác (ghi rõ:……………………………………….) Số lƣợng (chiếc) 103 IV MỘT SỐ CHỈ TIÊU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA TRANG TRẠI 24 Tại thời điểm trang trại có sử dụng máy vi tính phục vụ SX không? Có Không 25 Số máy vi tính có 26 Máy vi tính có kết nối internet không? Có Không 27 Trang trại có trang thông tin điện tử (website) không? Có Không - Nếu có, địa website trang trại…… 28 Trang trại có giao dịch thương mại điện tử không? Có Không V KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI 29 Trồng trọt - Giá trị sản lượng hàng hóa: triệu đồng - Lợi nhuận trang trại: triệu đồng 30 Chăn nuôi - Giá trị sản lượng hàng hóa: triệu đồng - Lợi nhuận trang trại: triệu đồng 31 Lâm nghiệp - Giá trị sản lượng hàng hóa: triệu đồng - Lợi nhuận trang trại: triệu đồng 32 Thủy sản - Giá trị sản lượng hàng hóa: triệu đồng - Lợi nhuận trang trại: triệu đồng 104 VI TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI 33 Đầu vào trang trại Chỉ tiêu Giá trị Nơi cung cấp đầu vào Trồng trọt Thị trường tự (1000đồng) Đại Liên lý kết Chăn nuôi Lâm nghiệp Thủy sản 34.Tình hình đầu tư kết sản xuất kinh doanh Chỉ tiêu Giá trị (1000 đồng) Tổng số vốn đầu tư - Vốn TSCĐ - Vốn lưu động Trong đó: a Vốn tự có b Vốn vay: + Vay ngân hàng + Vay người thân Giá trị sản lượng hàng hóa/năm Tổng thu từ sản xuất dịch vụ (lợi nhuận) 35 Sản phẩm trang trại tiêu thụ cho ai? Người thu gom, tư thương Đại lý Cơ sở chế biến Người tiêu dùng Nhà bán lẻ 105 36 Sản phẩm trang trại tiêu thụ đâu? Trong tỉnh Ngoài tỉnh Xuất 37 Trong sản xuất, tiêu thụ ông (bà) có quan tâm tới vấn đề: An toàn thực phẩm Vệ sinh môi trường Bảo hộ lao động Các loại bảo hiểm khác 38 Trong thời gian tới ông (bà) có dự định mở rộng sản xuất kinh doanh không? Có Không (Nếu có trả lời câu 6.1, không trả lời câu 6.2) 39 Loại hình trang trại ông (bà) dự định mở rộng? Trồng trọt Chăn nuôi Thủy sản Lâm nghiệp Tổng hợp 40 Tại ông (bà) không mở rộng sản xuất? 41 Những khó khăn chủ yếu trang trại gì? Thiếu đất Thiếu vốn Thiếu giống Thiếu lao động Khác (Ghi rõ: Thiếu kiến thức khoa học kĩ Thiếu thông tin thị trường thuật Thiếu dịch vụ hỗ trợ sản xuất Khó tiêu thụ sản phẩm 106 42 Ông (bà) có nguyện vọng từ sách Nhà nước? Được cấp GCN quyền sử dụng Được hỗ trợ dịch vụ giống cây, Được hỗ trợ đào tạo kiến thức quản đất Được hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Được hỗ trợ lãi suất ngân lý Được hỗ trợ khoa học kỹ thuật Khác (Ghi rõ: hàng 43 Kiến nghị, đề xuất khác (nếu có) Cán điều tra Người cung cấp thông tin (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên, đóng dấu) Xác nhận quyền sở (Ký, đóng dấu) [...]... đưa ra những giải pháp cho việc phát triển kinh tế trang trại ở huyện nhưng nhìn chung vẫn chưa đạt hiệu quả Từ thực tế trên, tôi đã chọn đề tài: Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu những giải pháp để phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoành Bồ nhằm... trạng phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện (trang trại tổng hợp, trang trại nông nghiệp, trang trại lâm nghiệp, trang trại nuôi trồng thuỷ sản) 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Đánh giá hiệu quả của các mô hình kinh tế trang trại Tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả và sự phát triển kinh tế trang trại - Không gian: Các trang trại trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh -... giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 5 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI 1.1 Cơ sở lý luận về trang trại và kinh tế trang trại 1.1.1 Khái niệm, vị trí, vai trò của kinh tế trang trại 1.1.1.1 Khái niệm trang trại và kinh tế. .. người làm trang trại nói riêng và nâng cao mức sống của người dân nói chung 2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế trang trại - Đánh giá thực trạng kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoành Bồ Chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại - Đề ra những giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoành Bồ Số... là cần phải có những giải pháp gì để thúc đẩy sự phát triển kinh tế trang trại nói chung kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoành Bồ nói riêng Với tính cấp thiết đó có rất nhiều nhà kinh tế đã nghiên cứu vấn đề này, có những nhà kinh tế đưa ra những giải pháp trên quy mô cả nước, cũng có những nhà kinh tế đưa ra những giải pháp cho từng vùng, từng miền cụ thể Trên địa bàn Hoành Bồ, trong thời gian... chính quyền địa phương có đủ cơ sở khoa học và thực tiễn để chỉ đạo phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn có hiệu quả - Là tài liệu tham khảo giúp huyện Hoành Bồ nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế trang trại gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ nay đến năm 2020 một cách có cơ sở khoa học - Giúp cho các chủ trang trại có... xuất các giải pháp có tính khả thi góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại giai đoạn 2015 - 2020 5 Bố cục của Luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 4 chương Chƣơng 1 Cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế trang trại; Chƣơng 2 Phương pháp nghiên cứu; Chƣơng 3 Thực trạng phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai... trò quan trọng của kinh tế trang trại, trên quan điểm đổi mới Nhà nước đã có nhiều chính sách tạo điều kiện cho kinh tế trang trại phát triển Nhưng trong quá trình triển khai còn nhiều bất cập, trang trại ở khắp các vùng trên cả nước tồn tại nhiều hạn chế và gặp nhiều khó khăn trong phát triển Sự hình thành và phát triển các trang trại trên cả nước nói chung và trên địa bàn huyện Hoành Bồ nói riêng... năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có tổng số 157 trang trại, trong đó có 74 trang trại tổng hợp chiếm tỷ lệ 47,5%, 62 trang trại chăn nuôi chiếm 39%, 7 trang trại trồng trọt chiếm 4,5%, 7 trang trại lâm nghiệp chiếm 4,5% và 7 trang trại thủy sản chiếm 4,5% Tổng diện tích đất trang trại hiện đang sử dụng là 1.940,33ha, bình quân 16,5ha /trang trại Sự hình thành và phát triển hệ thống trang trại ở Hoà... dịch cơ cấu kinh tế trang trại, góp phần phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến và dịch vụ sản xuất nông thôn Thực tế cho thấy việc phát triển kinh tế trang trại bao giờ cũng đi liền với việc khai thác và sử dụng một cách đầy đủ và hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn so với kinh tế hộ Do vậy, phát triển kinh tế trang trại góp phần tích cực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nông ... phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 79 4.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. .. phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 78 4.1.3 Định hướng phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 79 4.1.4 Mục tiêu phát. .. tiễn kinh tế trang trại - Đánh giá thực trạng kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ Chỉ nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại - Đề giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh, Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh, Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay