Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

103 156 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2015, 17:33

L IC M N Tác gi xin chân thành c m n Ban giám hi u Nhà tr khóa h c 21QLXD đ tác gi có c h i h c t p t i tr ng t ch c ng Tác gi xin chân thành c m n quý th y cô t n tình gi ng d y trang b cho tác gi nh ng ki n th c v chuyên môn, nh ng c s lý lu n ph c v cho công tác chuyên môn trình nghiên c u đ tài c ng nh hoàn thi n b n thân cu c s ng c bi t tác gi xin chân thành c m n PGS.TS Nguy n Bá Uân tr c ti p h ng d n, giúp đ tác gi t n tình su t trình tác gi th c hi n đ tài nghiên c u hoàn thành Lu n v n ng th i tác gi xin chân thành c m n b n bè, gia đình ng h , giúp đ cho tác gi hoàn thành lu n v n Do trình đ , kinh nghi m c ng nh th i gian nghiên c u h n ch nên n i dung nghiên c u c a tác gi ch a sâu, trình nghiên c u hoàn thi n đ tài khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ ý ki n đóng góp c a quý đ c gi đ Lu n v n đ c nh ng c hoàn thi n h n Hà N i, ngày 12 tháng 03 n m 2015 Tác gi lu n v n Lê Th Bích Hòa Công hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam c l p – T – H nh phúc B N CAM OAN C A H C VIÊN Kính g i: Ban giám hi u tr ng đ i h c Th y L i Khoa công trình phòng ban liên quan Tên là: Lê Th Bích Hòa Sinh ngày: 26/06/1984 Là h c viên cao h c l p: 21QLXD21 Mã h c viên: 138580302120 Tôi xin cam đoan n i dung sau đây: ây lu n v n b n thân tr c ti p th c hi n d is h ng d n c a PGS.TS Nguy n Bá Uân Lu n v n không trùng l p v i b t k lu n v n khác đ c công b t i Vi t Nam Các s li u thông tin lu n v n hoàn toàn xác, trung th c khách quan Tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m tr c pháp lu t v nh ng n i dung cam đoan nêu Hà N i, ngày 12 tháng 03 n m 2015 H c viên Lê Th Bích Hòa M CL C M U CH NG 1: T NG QUAN V S D NG V N UT XÂY D NG CÔNG TRÌNH 1.1 Lý lu n chung v v n ngu n v n đ u t xây d ng công trình 1.1.1 Khái ni m v v n vai trò c a v n 1.1.2 Nguyên t c c b n v qu n lý v n đ u t cho ho t đ ng xây d ng 1.1.3 Phân lo i v n doanh nghi p 1.1.4 Ngu n v n c a doanh nghi p 11 1.2 Tình hình đ u t xây d ng n c ta th i gian qua 12 1.2.1 Tình hình đ u t xây d ng t v n ngân sách [21] 12 1.2.2 Tình hình đ u t xây d ng c a doanh nghi p 14 1.3 Tình hình s d ng v n đ u t xây d ng công trình c a doanh nghi p xây d ng 17 1.4 T ng quan nh ng công trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài 19 1.4.1 Công trình nghiên c u c a tác gi Tr qu s d ng v n ngân sách Nhà n ph ng Quang T : Nâng cao hi u c cho đ u t xây d ng c b n thành ng H i 19 1.4.2 Công trình nghiên c u c a tác gi Võ Th Thanh Th y: Phân tích hi u qu s d ng v n t i Công ty C ph n Công Ngh Ph m N ng 19 K t lu n ch CH S ng 19 NG 2: C S LÝ LU N VÀ TH C TI N V HI U QU 21 D NG V N UT TRONG DOANH NGHI P XÂY D NG 21 2.1 Huy đ ng v n doanh nghi p xây d ng 21 2.1.1 Khái ni m v huy đ ng v n doanh nghi p xây d ng 21 2.1.2 Các hình th c huy đ ng v n doanh nghi p xây d ng 22 2.1.3 L a ch n hình th c huy đ ng v n doanh nghi p xây d ng 25 2.2 Hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p xây d ng 25 2.2.1 Khái ni m v hi u qu s d ng v n 25 2.2.2 Yêu c u qu n lý s d ng v n doanh nghi p xây d ng 26 2.2.3 Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p xây d ng 28 S đ 2.1: Di n t m t biên d ng dòng ti n thông th 2.3 Các nhân t nh h ng c a m t d án 32 ng đ n hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p xây d ng 39 2.3.1 Trình đ qu n lý, s d ng v n 40 2.3.2 Quy trình t ch c s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p 41 2.3.3 Nhân t c c u v n 41 2.3.4 Nhân t chi phí v n 43 2.3.5 Môi tr ng v mô 43 2.3.6 Các nhân t khác 44 2.4 Nh ng h c kinh nghi m v công tác qu n lý s d ng v n doanh nghi p 45 2.4.1 T p đoàn Xuân Thành – Bí quy t d n đ n thành công 45 2.4.2 T p đoàn Sông – Hành trình xây d ng phát tri n 46 2.4.3 LICOGI - Nhà th u hàng đ u thi công x lý n n móng xây l p công trình l n 48 K t lu n Ch CH ng 52 NG 3: TH C TR NG VÀ GI I PHÁP 53 NÂNG CAO HI U QU S CÔNG TY C PH N D NG V N T I 53 UT VÀ XÂY D NG HUD3 53 3.1 Gi i thi u chung v Công ty C ph n u t Xây d ng HUD3 53 3.1.1 Quá trình hình thành phát tri n 54 3.1.2 C c u t ch c b máy t ch c qu n lý 55 3.1.3 Ngành ngh kinh doanh 57 3.1.4 nh h ng phát tri n c a Công ty 57 3.1.5 Nh ng c h i thách th c đ i v i trình phát tri n c a Công ty 59 3.2 ánh giá chung v hi u qu s d ng v n l nh v c xây l p c a Công ty th i gian v a qua 63 3.2.1 Th c tr ng ngu n v n t i Công ty C ph n u t Xây d ng HUD3 giai đo n 2010 ÷ 2013 63 3.2.2 Gi i thi u m t s d án tiêu bi u mà Công ty đ u t 69 3.2.3 ánh giá hi u qu đ u t d án c a Công ty 76 3.3 M t s gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty C ph n u t Xây d ng HUD3 83 3.3.1 Gi i pháp s d ng v n c đ nh 83 3.3.2 Gi i pháp s d ng v n l u đ ng 85 3.3.3 Gi i pháp l a ch n d án đ u t xây d ng 88 K t lu n ch ng 90 K T LU N VÀ KI N NGH 92 K t lu n 92 Ki n ngh 93 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 94 K HO CH TH C HI N 96 DANH M C CÁC HÌNH V S đ 2.1: Di n t m t biên d ng dòng ti n thông th ng c a m t d án 32 S đ 3.1 S đ t ch c c a công ty 55 Hình 3.2 Hình nh ph i c nh c a d án D án Khu nhà cao c p v n phòng cho thuê 121-123 Tô Hi u 73 Hình 3.3 Hình nh ph i c nh c a d án CT3 – Tây Nam h Linh àm 74 DANH M C CÁC B NG BI U B ng 3.1 T ng h p b ng cân đ i k toán giai đo n 2010 ÷ 2013 63 B ng 3.2 B ng t ng h p báo cáo k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh giai đo n 2010 ÷ 2013 64 B ng 3.3 B ng c c u ngu n v n giai đo n 2010 ÷ 2013 66 B ng 3.4 Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n c đ nh 67 B ng 3.5 Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng 67 B ng 3.6 B ng đánh giá ti m l c tài c a doanh nghi p 68 B ng 3.7: Danh m c d án tri n khai 69 B ng 3.8 T ng m c đ u t c a d án khu nhà thuê t i s 121 123 đ cao c p v n phòng cho ng Tô Hi u 72 B ng 3.9: B ng t ng m c đ u t d án công trình nhà chung c cao t ng CT3 75 B ng 3.10 B ng t ng h p ch tiêu kinh t k thu t c a d án khu nhà cao c p v n phòng cho thuê t i s 121 123 đ ng Tô Hi u, P.Nguy n Trãi, Hà N i 76 B ng 3.11 B ng t ng h p ngu n v n hi u qu doanh thu c a d án CT3 78 B ng 3.12 B ng c c u tài s n giai đo n 2010 ÷ 2013 83 B ng 3.13 C c u v n l u đ ng c a công ty giai đo n 2010 ÷ 2013 86 M U Tính c p thi t c a đ tài Ngành xây d ng m t ngành s n xu t đ c bi t mang tính đ c thù cao S n ph m công trình xây d ng Vi c mua bán gi a ch đ u t nhà th u di n ch a có s n ph m S n ph m s n mà đ cs n xu t theo đ n đ t hàng S n ph m mang tính đ n chi c, c đ nh đ t, có giá tr l n, s n xu t tr i th i gian thi công dài Th tr ng xây d ng ch u s qu n lý c a Nhà n c Môi tr ng pháp lý thi u ch a n đ nh Nhi u v n b n pháp lu t b c l nhi u b t c p ph i b sung, s a đ i nhi u l n, th ng xuyên nguyên nhân làm cho tính c nh tranh th tr m nh gây t n kém, lãng phí cho nhà n ây m t nh ng ng xây d ng thi u lành c xã h i ng th i c ng nguyên nhân làm cho vi c s d ng đ ng v n hi u qu trình đ ut n giá c a s n ph m xây d ng đ c l p theo t ng công trình c th , phù h p v i t ng giai đo n đ u t Theo vòng đ i c a m t d án đ u t xây d ng, v sau đ n giá c a s n ph m xây d ng xác h n Ch đ u t ng i ch u trách nhi m qu n lý ki m soát chi phí d án đ u t xây d ng công trình phù h p v i ngu n v n s d ng, u ki n c th c a công trình xây d ng đ m b o v n đ u t xây d ng công trình mang l i hi u qu Trong th i gian qua, công tác qu n lý hi u qu s d ng v n đ u t xây d ng thu c ngân sách nhà n c nói chung, c a t p đoàn doanh nghi p đ u t xây d ng nói riêng b c l nhi u h n ch y u Tình tr ng th t thoát, lãng phí, tiêu c c trình đ u t xây d ng công trình di n l h u h t d án đ u t Không công trình hoàn thành v i ch t ng không đ m b o làm ch m trình đ a vào khai thác s d ng n hình công trình Sông Tranh II thu c t nh Qu ng Nam Vi c ch m ti n đ di n h u h t d án đ u t đ c bi t d án giao thông, ho c có nh ng d án trình đ u t v t m c cho phép t i 45% nh d án L c hóa d u Nghi S n - Thanh Hóa t ng thêm v n đ u t t i 2,8 t USD nâng t ng v n d án lên t USD M t v n đ l n c p thi t đ c đ t làm th đ qu n lý ngu n v n đ u t xây d ng công trình đ đ ng v n b c a nhà n c, nhà đ u t mang l i hi u qu cao nh t cho nhà đ u t cho xã h i gi i quy t cho nh ng v n đ đ c đ t trên, tác gi l a ch n đ tài: “Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n l nh v c xây l p t i Công ty C ph n u t Xây d ng HUD3” làm đ tài lu n v n th c s c a M c đích nghiên c u c a đ tài Lu n v n nghiên c u nh m m c đích đ xu t m t s gi i pháp có c s khoa h c th c ti n có tính kh thi công tác qu n lý s d ng v n đ u t kinh doanh l nh v c xây d ng công trình Công ty C ph n ut Xây d ng HUD3 ngày m t đ t hi u qu cao h n Ph ng pháp nghiên c u phân tích, nghiên c u gi i quy t v n đ c a đ tài, tác gi d ki n s d ng m t s ph th c p; Ph ng pháp sau: Ph ng pháp th ng kê; Ph ng pháp u tra, thu th p s li u ng pháp h th ng hóa; Ph phân tích đ nh tính k t h p v i phân tích đ nh l so sánh, đ i chi u; Ph ng pháp phân tích ng pháp tham v n ý ki n chuyên gia; m t s ph ng pháp k t h p khác it ng ph m vi nghiên c u c a đ tài a it ng nghiên c u c a đ tài it ng; Ph ng pháp ng nghiên c u c a đ tài nh ng v n đ v v n, công tác qu n lý, s d ng v n xây d ng công trình c a doanh nghi p c ph n đ u t xây d ng nói chung, c a Công ty C ph n nh ng nhân t nh h u t Xây d ng HUD3 nói riêng ng đ n hi u qu c a công tác b Ph m vi nghiên c u tài t p trung nghiên c u công tác qu n lý s d ng v n xây d ng công trình t i Công ty C ph n u t Xây d ng HUD3 th i gian t n m 2011 đ n 2014 đ xu t gi i pháp qu n lý s d ng xây d ng công trình cho n m t 2015-2020 Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài a Ý ngh a khoa h c tài nghiên c u nh m h th ng hoàn thi n c s lý lu n v qu n lý s d ng hi u qu v n đ u t doanh nghi p nói chung, v n đ u t doanh nghi p xây d ng nói riêng K t qu nghiên c u c a đ tài s tài li u tham kh o c n thi t cho nghiên c u v qu n lý v n doanh nghi p đ u t XD b Ý ngh a th c ti n Nh ng gi i pháp đ xu t c a đ tài nghiên c u s góp ph n gi i quy t đ c nh ng h n ch , b t c p công tác qu n lý v n đ u t xây d ng công trình t i Công ty C ph n u t Xây d ng HUD3 nói riêng doanh nghi p đ u t xây d ng nói chung K t qu d ki n đ t đ c Nh ng k t qu lu n v n d ki n đ t đ c bao g m: - H th ng hóa c s lý lu n th c ti n v v n đ u t v n đ qu n lý s d ng v n đ u t xây d ng công trình, nh ng nhân t nh h ng đ n hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p xây d ng u ki n n n kinh t th tr ng - Trên c s ngu n s li u th c p, lu n v n ti n hành phân tích, đánh giá th c tr ng công tác qu n lý, s d ng v n đ u t xây d ng công trình 82 - Công tác qu n lý d án nhi u h n ch : Ch a tr ng đ n công tác bán hàng, vi c qu n lý v s h u th ng hi u y u kém, cách tính IRR NPV ch t p trung tính toán theo lý thuy t (m i công vi c đ u di n m t cách thu n l i theo d ki n, r i ro, l m phát, s thay đ i c a quy lu t cung c u, s n ph m thay th c a đ i th c nh tranh, ) Nguyên nhân: Cùng v i khó kh n chung c a n n kinh t Vi t Nam giai đo n 2010 ÷ 2013 làm cho vi c s n xu t kinh doanh c a công ty g p nhi u nh ng h n ch nh t đ nh Th tr ng b t đ ng s n đóng b ng th i gian dài Tuy có d u hi u kh i s c song ch m ch a có tính đ t phá Công tác phân tích hi u qu kinh t c a d án ch a th t s đ c tr ng N u có, ch mang tính hình th c nh m trì ho t đ ng c a doanh nghi p giai đo n khó kh n hi n Ch c n d án có kh n ng toán có sinh l i công ty th c hi n mà ch a th t s quan tâm đ n r i ro c a d án, chi phí c h i khác ngu n v n đ th c hi n d án l i cao, d án th ng kéo dài M t khác, Công tác marketing, qu n lý d án c a Công ty ho t đ ng hi u qu h n so v i đ i th (Vi c Mai Linh ki n HUD3 v vi c s h u th không ch đánh d u vi c th ng hi u Golden place lên c c s h u trí tu ng hi u thu c v Mai Linh, công tác qu n lý t t mà khâu Marketing vô hi u qu , t n cho s n ph m c a h ) M t d án có đem l i hi u qu th t s nh d ki n ban đ u hay không ph thu c r t nhi u vào vi c Công ty có huy đ ng đ c ngu n v n t vi c bán s n ph m có ti n đ hay không Công ty ch a tr ng đ n vi c t ng ngu n v n c đ nh phát tri n v khoa h c công ngh trình s n xu t Ch a t o nên đ c tính đ t phá 83 c nh tranh v i đ i th khác mà v n phát tri n theo đ ng mòn chung c a ngành theo khuôn kh c Tuy nhiên, qua phân tích đánh giá tình hình s n su t kinh doanh giai đo n 2010 ÷ 2013 m c doanh thu c a Công ty v n m c th p so v i đ u th i k nghiên c u t c ch đ t m t n a doanh thu n m 2010 Nguyên nhân th tr ng b t đ ng s n đóng b ng kéo dài d n đ n vi c nhà đ u t không dám m nh tay cho trình đ u t xây d ng d án m i M t khác, H th ng ngân hàng Nhà n c ngày xi t ch t ngu n v n vay, n n kinh t ph c h i sau m t th i gian dài kh ng ho ng nh ng kh n ng ph c h i ch m Công ty l p tri n khai d án l i s d ng ngu n v n vay v n huy đ ng h p pháp t khách hàng có chi m t i >70% t ng v n đ u t doanh thu giai đo n 3.3 M t s gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty C ph n u t Xây d ng HUD3 3.3.1 Gi i pháp s d ng v n c đ nh 3.3.1.1 C n c đ xu t gi i pháp B ng 3.12 B ng c c u tài s n giai đo n 2010 ÷ 2013 STT N i dung N m N m N m N m 2010 2011 2012 2013 Tài s n c đ nh/T ng tài s n 2% 5% 2% 4% Tài s n l u đ ng/T ng tài s n 98% 95% 98% 96% Qua b ng 3.12 B ng c c u tài s n giai đo n 2010 ÷ 2013 ta th y c c u tài s n l u đ ng chi m t l cao 95% đ n 98% Trong c c u tài s n c đ nh ch chi m t tr ng t 2% đ n 5% i u đ ng ngh a v i vi c Công ty ch a tr ng đ n vi c đ u t tài s n c đ nh, ch a quan tâm đ n vi c áp d ng khoa hoc công ngh vào s n xu t C th giai đo n 2010 84 đ n 2013 Công ty ch a đ u t mua b t k m t tài s n5 c đ nh cho trình s n xu t Tài s n c đ nh c mà v n đ a vào s d ng trình s n xu t không ch m t an toàn đ n tính m ng c a nh ng ng i tr c ti p tham gia lao đ ng mà m t an toàn cho c s n ph m s n xu t M t khác, vi c khai thác tài s n c đ nh c làm cho trình khai thác hi u qu S n ph m san trình s n xu t s không đ t ch t l ng làm ch m ti n đ hoàn thành c a s n ph m S n ph m t o t công ngh tiên ti n s n cho khách hàng c m th y an tâm h n trình s d ng V ch t l th đ t ho c v ng c ng nh ti n đ có t m c mong đ i c a khách hàng nh ng cam k t c a nhà đ u t t o uy tín th ng hi u cho doanh nghi p phát tri n m nh m c nh tranh v i đ i th ngành T p trung phát tri n công ngh tiên ti n c ng c n ph i t p trung phát tri n ngu n nhân công cán b u hành công ngh hi n đ i, tiên ti n N u ch t p trung phát tri n ngu n tài s n mà không t p trung phát tri n ngu n cán b công ngh tiên ti n đ a v c ng tr thành đ ng s t v n không nh ng không đem l i hi u qu trình đ u t mà gây lãng phí công tác qu n lý s d ng v n c a doanh nghi p 3.3.1.2 N i dung c a gi i pháp - T ng c ng thay th thi t b c ho c khai thác hi u qu , t p trung đ u t đ i m i công ngh tiên ti n nh m t o s c đ t phá m i trình s n xu t, nâng cao hi u qu s d ng v n đ u t - T p trung đào t o đ i ng nhân viên ti p c n công ngh hi n đ i, tiên ti n c a n c phát tri n Th gi i, khuy n khích vi c nghiên c u sáng t o tài s n c đ nh vô hình 85 3.3.1.3 Ngu n l c t ch c gi i pháp L ng v n l u đ ng c a Công ty chi m t tr ng r t l n đ t p trung đ u t tài s n c đ nh đ i ng cán b ti p c n công ngh hi n đ i s đ c huy đ ng t ngu n v n l u đ ng c a doanh nghi p Quá trình đ u t c n có th i gian dài chu n b d ng m t cách hi u qu nh t tr tài s n c đ nh s c h t Công ty nên t p trung đào t o đ i ng cán b ti p c n công ngh tiên ti n tr c Sau n u ntgu n l c tài ch a đ m nh đ mua công ngh ta có th áp d ng ph ng pháp thuê tài Khi Công ty đ m nh v tài nên đ u t mua công ngh hi n đ i nh m t ng n ng l c c a Công ty 3.3.1.4 D ki n k t qu mang l i - Quá trình s n xu t s hi u qu h n: V s an toàn cho công trình, cho ng i lao đ ng cho c ng i s d ng - S c c nh tranh c a s n ph m c ng nh n ng l c c nh tranh c a Công ty s l n m nh th tr ng c nh tranh gay g t hi n - Nâng cao trình đ ti p c n công ngh cho đ i ng cán b công nhân viên tr c ti p tham gia vào trình s n xu t c a d án 3.3.2 Gi i pháp s d ng v n l u đ ng 3.3.2.1 C n c đ xu t gi i pháp Qua b ng 3.13 C c u v n l u d ng c a Công ty giai đo n 2010 ÷ 2013 tác gi nh n th y c c u v n l u đ ng c a Công ty giai đo n 2010 ÷ 2013 r t đáng lo ng i Tình tr ng hàng t n kho kho n ph i thu cao l ng hàng t n kho m c báo đ ng chi m t 59,4% đ n 66,07%, kho n ph i thu chi n t 20,95 đ n 30,67% ngh a t ng l đ ng Công ty trogn tình tr ng thi u v n tr m tr ng ng v n l u i u cho th y hi u qu s d ng v n l u đ ng c a doanh nghi p th p, có th nói không đ t c thù c a ngành xây d ng s x y tình tr ng hàng t n kho 86 c c b Tuy nhiên, su t th i k nghiên c u tác gi th y t tr ng ngu n v n b thi u su t th i k nghiên c u i u đ t v n đ c p bách cho vi c tri n khai đ y m nh công tác bán hàng thu h i kho n n b khách hàng chi m d ng B ng 3.13 C c u v n l u đ ng c a công ty giai đo n 2010 ÷ 2013 Stt N i dung V n b ng ti n u t tài ng n h n N m N m N m N m 2010 2011 2012 2013 2,80% 1,37% 2,33% 6,55% 0,00% 0,00% 0,27% 0,54% Các kho n ph i thu 25,41% 25,59% 30,67% 20,95% Hàng t n kho 65,87% 66,07% 59,40% 61,76% Tài s n l u đ ng khác 5,92% 6,98% 7,34% 10,19% 3.3.2.2 N i dung c a gi i pháp C n c theo tình hình tác gi s p x p theo th t c p thi t cho gi i pháp nh sau: - Gi i pháp t ng c + T ng c ng huy đ ng v n t ngu n l c c a Công ty ng gi i pháp nghiên c u th tr ng công tác Marketing t o c s v ng ch c cho công tác bán hàng, gi m l Chính sách v ch t l ng hàng t n kho ng s riêng bi t c a s n ph m: V ch t l s n ph m, ti n đ th c hi n v n đ đ ng c khách hàng quan tâm hàng đ u Do s n ph m xây d ng hình thành sau trình mua bán, trao đ i c n ph i có thi t k , đ a ph ng án thi công c th , s n ph m hoàn thành sau trình xây d ng c n ph i tuân th theo thi t k , m u mã đ a th ng th o v i khách hàng Quá trình s n xu t c a s n ph m xây d ng th đ ng tr c ti p c a môi tr ng kéo dài ch u tác ng c n nghiên c u k đ c tính c a u ki n 87 thiên nhiên xã h i đ s n ph m đ c hoàn thành ti n đ , đ a vào s d ng nh cam k t v i khách hàng Chính sách v giá: Không ch coi tr ng v ti n đ , ch t l ng s n ph m u quan tâm hàng đ u c a khách hàng v giá c c a s n ph m S n ph m xây d ng th ng có giá tr l n, m i s n ph m l i đ c xây d ng c s giá c khác khó có th so sánh xác v giá c c a s n ph m v i s n ph m khác Tuy nhiên, vi c xây d ng giá c c ng ph thu c nhi u vào n ng l c qu n lý c a bên bán c n ph i có ph ng án qu n lý rõ ràng, có k ho ch c th đ s n ph m s n xu t v i chi phí giá bán h p lý nh t S n ph m bán khách hàng hài lòng mà doanh nghi p l i s d ng đ ng v n đ + T ng c c hi u qu nh t ng công tác qu n lý kho n ph i thu nh m gi m thi u kho n ph i thu Các kho n ph i thu ngu n v n c a doanh nghi p b khách hàng chi m d ng N u kho n ph i thu b ch m, kéo dài th i gian s làm cho vi c s d ng đ ng v n c a doanh nghi p hi u qu Bên c nh đó, kho n ph i thu không thu v th i h n làm cho doanh nghi p g p nhi u khó kh n trình toán kho n n đ n h n ph i tr , làm gi m uy tín n u doanh nghi p không th toán h n theo cam k t v i khách hàng - T ng c ng công tác đào t o ngu n nhân l c cho công ty Quá trình đòi h i ph i có th i gian dài Côgn ty có th tri n khai theo t ng giai đo n c th , cho t ng công vi c t i m i th i m c a giai đo n phát tri n c a Công ty M t khác, Công ty có th t ng c ng n d ng ngu n nhân l c có kinh nghi m, tay ngh cao ( i u r t d th c hi n b i giai đo n khó kh n nh hi n ngu n nhân l c đ t trình đ ch t l ng r t d i 88 dào) Bên c nh c n khuy n khích ngu n nhân l c c a Công ty t ý th c nâng cao tay ngh trình đ chuyên môn đ t o tính n đ nh vê lâu dài - T ng c ng đ u t cho vi c nghiên c u, phân khúc th tr giá xác c th v hi u qu c a d án mang l i tr ng đánh c quy t đ nh đ ut Vi c đánh giá xác hi u qu kinh t - tài c a d án s giúp doanh nghi p có h ng đ u t đ n Tìm đ c nh ng c h i phát tri n t t c giai đo n khó kh n nh hi n 3.3.2.3 Ngu n l c t ch c gi i pháp th c hi n gi i pháp m t cách có hi u qu tr c h t Công ty c n s d ng ngu n nhân l c s n có đ y m nh công tác bán hàng nh m gi i phóng l ng l n hàng t n kho G n trách nhi m c th cho t ng cá nhân c th vi c ch u trách nhi m gi i quy t v n đ c p bách cho vi c huy đ ng ngu n v n b đ ng ngu n v n b khách hàng chi m d ng 3.3.2.4 D ki n k t qu mang l i Vi c đ y m nh công tác bán hàng thu h i kho n n t khách hàng s giúp Công ty gi i quy t đ c v n đ c p bách v v n Vi c g n trách nhi m v i t ng cá nhân t p th s thúc đ y t p th cán b - công nhân viên hoàn thi n mình, t nâng cao n ng l c chuyên môn, g n trách nhi m cao vào t ng công vi c c th 3.3.3 Gi i pháp l a ch n d án đ u t xây d ng 3.3.2.1 C n c đ xu t gi i pháp C n c vào quy đ nh c ch c a Chính ph , c n c vào ti m l c kinh t c a Công ty quy lu t cung – c u c a th tr ng b t đ ng s n c a t ng giai đo n c th đ l a ch n d án đ u t mang l i hi u qu cao nh t 89 3.3.2.2 N i dung c a gi i pháp - T p trung khai thác ch tiêu sinh l i c a v n đ u t kh n ng toán c a d án i u cho th y vi c b v n đ u t cho d án c a Nhà đ u t có hi u qu hay không, D án sau đ u t có kh n ng toán hay không? Do nghiên c u ph ng án đ u t c n nghiên c u k ch tiêu sinh l i kh n ng toán c a v n đ u t đ Nhà đ u t xem xét có nên quy t đ nh đ u t hay chuy n sang tìm ki m c h i đ u t khác - Nghiên c u k ti m l c c a đ i th , công ngh tiên ti n, lo i v t li u m i t o nên tính đ t phá riêng cho s n ph m xây d ng c a công ty ngành S n ph m làm có bán đ s n ph m làm có đáp ng đ đ c hay không ph thu c r t nhi u vào vi c c yêu c u c a khách hàng ho c có c nh tranh c v i s n ph m c a đ i th hay không Vi c bán đ c s n ph m nhi u hay quy t đ nh đ n thành công c a d án s t n t i, phát tri n c a doanh nghi p - Luôn bám sát v i nh ng thay đ i quy đ nh c a Chính ph nh m k p th i thay đ i ph ng án đ u t , đ a nh ng gi i pháp c th v ph ng án đ u t tránh vi c th t thoát lãng phí ho c th t b i vi c đ u t c a d án H th ng pháp lu t c a Vi t Nam giai đo n hoàn thi n nh m theo k p trình phát tri n c a n n kinh t th tr ch ng chéo gi a v n b n h ng d n c a Nhà n ng S b t c p, c đòi h i Nhà qu n lý c n ph i có s thay đ i cho phù h p v i s phát tri n c a đ t n hút v n đ u t N c, thu c Th i gian xây d ng c a m t d án th ng kéo dài t đ n n m Nhà đ u t c n ph i bám sát theo k p v i s thay đ i c a c ch qu n lý c a Nhà n c đ vi c s d ng ngu n v n đ u t đ c hi u qu nh t 90 3.3.2.4 D ki n k t qu mang l i Vi c nghiên c u phân khúc xác th tr ng s mang l i k t qu cao vi c b v n đ u t vào d án c th nh sau: - Quá trình đ u t s không b dàn tr i, tránh đ c tình tr ng th t thoát lãng phí v n - Hi u qu đem l i c a t ng d án s t ng x ng v i ngu n v n mà Công ty b - Uy tín c a doanh nghi p s ngày đ nghi p ngày phát tri n v c m r ng, giúp doanh n xa l nh v c đ u t , xây d ng công trình K t lu n ch ng Qua vi c nghiên c u th c ti n đ a m t s gi i pháp c th cho vi c s d ng v n, tài s n, gi i pháp cho t ng kho n m c c th giúp doanh nghi p gi i quy t đ c v n đ c p bách hi n v vi c thu h i v n Nghiên c u k b c tr c đ u t d án giúp doanh nghi p đ u t có t p trung, hi u qu c a đ ng v n daonh nghi p b ngày cao Ngoài ra, vi c t ng c gi i quy t đ t n d ng đ ng côgn tác qu n lý cung giúp cho doanh nghi p c v n đ th y u v trình đ chuyên môn c a ngu n nhân l c, c s c m nh ngu n v n c a cán b công – nhân viên gi i quy t v n đ c p bách tr c m t v n ng l c c a đ i ng nhân s S t n t i c a doanh nghi p g n li n v i quy lu t cung – c u, v i n n kinh t chung c a đ t n đ c, kinh t khu v c kinh t Th gi i N m b t c nh ng quy lu t chung c a n n kinh t nh y bén v i nh ng bi n đ ng c a n n kinh t th tr th c a th tr ng giúp doanh nghi p không ch kh ng đ nh đ ng ti m n ng mà v cv n xa đ n khu v c lân 91 c n xung quanh T o s c c nh tranh m nh m v i đ i th đ ng v ng th tr ng Công tác qu n lý g n li n v i n ng l c c a cán b - công nhân viên c a doanh nghi p công tác đ nh h ng c a doanh nghi p cho t ng lai Do c n t p trung phát tri n c v k n ng l n vi c khuy n khích cán b - công nhân viên h c h i sáng t o n m b t công ngh tiên ti n, khoa h c k thu t hi n đ i áp d ng vào công tác qu n lý s n xu t 92 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n tn c m c a n n kinh t , phát tri n theo h nh ng v n ch u s qu n ý c a Nhà n ng kinh t th tr ng c t o r t nhi u c h i cho doanh nghi p ti p c n v i công ngh tiên ti n, lo i v t li u m i c ng nh nh ng lo i v t li u mà n c không th s n xu t t o u ki n cho doanh nghi p phát tri n m nh m , nâng cao hi u qu công tác qu n lý c ng nh hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p Bên c nh nh ng thu n l i nh ng thành t u đ t đ tác qu n lý c a Công ty C ph n c công u t Xây d ng HUD3 v n nh ng h n ch nh t đ nh công tác qu n lý s d ng v n đ u t ch a th t s đ t hi u qu cao nh ti m l c sãn có c a Công ty ng tr c nh ng đòi h i nâng cao h n n a hi u qu s d ng v n đ u t th c ti n ho t đ ng s n xu t kinh doanh l nh v c xây d ng c a Công ty đ t ra, tác gi th c hi n nghiên c u đ tài lu n v n c a Lu n v n t p trung nghiên c u gi i quy t đ c nh ng v n đ khoa h c c b n sau: - T ng quan v v n đ s d ng v n đ u t xây d ng công trình b ng ngu n v n đ u t c a doanh nghi p hi u qu s d ng v n th i gian qua nh ng công trình nghiên c u có liên quan - H th ng hóa c s lý lu n th c ti n v v n đ u t v n đ qu n lý s d ng v n xây d ng công trình, nh ng nhân t nh h ng đ n hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p xây d ng u ki n n n kinh t th tr ng - Trên c s ngu n s li u th c p, lu n v n ti n hành phân tích, đánh giá th c tr ng công tác qu n lý s d ng v n đ u t xây d ng công trình giai đo n v a qua c a Công ty C ph n nh ng k t qu đ t đ u t Xây d ng HUD3 ánh giá c nh ng m t t n t i c n nghiên c u gi i pháp kh c 93 ph c đ nâng cao h n n a hi u qu s d ng v n doanh nghi p t nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp c b n có tính c p bách, mang tính kh thi nh m nâng cao hi u qu s d ng v n đ u t xây d ng công trình t i Công ty C ph n u t Xây d ng HUD3 th i gian t i n m 2020 Ki n ngh Qua k t qu tìm hi u, nghiên c u gi i quy t lu n v n, tác gi xin đ c đ a m t s ki n ngh c th nh sau: - Công ty c n t p trung nâng cao công tác qu n lý kho n ph i thu nh m h n ch t i đa ngu n v n b khách hàng chi m d ng - T ng c ng công tác nghiên c u th tr ng, gi m t i đa hàng t n kho, t ng vòng quay cho ngu n v n l u đ ng - T p trung đ u t khuy n khích s sáng t o trình s n xu t t o u ki n cho s sáng t o phát tri n tài s n c đ nh vô hình nh m t o nên s đ c tr ng riêng không ch s n ph m mà c tác phong làm vi c, nâng s c c nh tranh t m nh h ng không ch khu v c t o v th , uy tín cho vùng lân c n Trong trình l a ch n d án đ u t không ch t p trung nghiên c u d án có kh thi hay không mà c n t p trung nghiên c u c nh ng hi u qu kinh t - tài c a d án c nh ng chi phí c h i đ u t vào d án c a ngu n v n doanh nghi p 94 DANH M C TÀI LI U THAM KH O I – TÀI LI U, GIÁO TRÌNH Báo cáo tình hình s n xu t kinh doanh n m 2014 c a Công ty c ph n u t Xây d ng HUD3; B Tài Chính (2007), Ch đ tài v qu n lý đ u t xây d ng t p I, NXB Tài chính, Hà N i; B Xây d ng (2003), V n b n h toán quy t toán v n đ u t ng d n th c hi n qu n lý xây d ng, NXB Xây d ng, Hà N i; B Xây d ng (2010), Thông t s 04/2010/TT – BXD ngày 26/5/2010 h ng d n l p qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình; Chính ph (2006), Ngh đ nh s 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 quy đ nh chi ti t h ng d n thi hành m t s u c a Lu t ut ; Chính ph (2009), Các v n b n quy ph m pháp lu t liên quan đ n qu n lý d án đ u t xây d ng Ngh đ nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009; Ngh đ nh 83/2009/N -CP ngày 15/10/2009; Công ty c ph n Công ty c ph n đ u t Xây d ng HUD3 (2013), H s n ng l c; u t Xây d ng HUD3, H s báo cáo tài c ki m toán; PGS.TS Nguy n Xuân Phú – T p gi ng kinh t đ u t xây d ng n m 2012; 11 PGS.TS Nguy n Bá Uân (2010), Qu n lý d án nâng cao, T p gi ng dùng cho l p cao h c, Tr ng i h c Th y l i Hà N i; 12 Qu c h i (2014), Lu t Xây d ng , Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i; 13 Qu c h i (2013), Lu t u th u , Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i; 14 Qu c h i (2005), Lu t u t , Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i; 15 TS D ng c Ti n (2012), Phân tích chi phí xây d ng nâng cao II – CÁC WEBSITE 95 Batdongsan.vietnamnet.vn; Doanhnhan.net; http://www.sav.gov.vn/; http://www.tapchicongsan.org.vn/; http://www.vietnamplus.vn/.; http://www.vptv.com.vn/; Tapchitaichinh.vn 96 K HO CH TH C HI N C n c vào th i gian yêu c u c a phòng th c hi n lu n v n t t nghi p c th đ STT N i dung công vi c t o H&S H Ti n đ c nh sau: S tu n Th i gian th c hi n L pđ c ng N p t đ c Ch ng 11-12/2014 Ch ng 12/2014-01/2015 Ch ng 01-02/2015 K t lu n ki n ngh 02-03/2015 Hoàn thi n lu n v n 03/03/2015-13/3/2015 8-10/2014 ng 10-11/2014 Ngày 12 tháng 03 n m 2015 Ng i vi t đ c ng Lê Th Bích Hòa [...]...4 giai đo n v a qua c a Công ty C ph n nh ng k t qu đ t đ u t và Xây d ng HUD3 ánh giá c và nh ng m t t n t i c n nghiên c u gi i pháp kh c ph c đ nâng cao h n n a hi u qu s d ng v n trong doanh nghi p - Nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp c b n có tính c p bách, mang tính kh thi nh m nâng cao hi u qu s d ng v n đ u t xây d ng công trình t i Công ty C ph n u t và Xây d ng HUD3 trong th i gian t i 7 N... chính: Ch ng 1: T ng quan v s d ng v n đ u t xây d ng công trình Ch ng 2: C s lý lu n và th c ti n v hi u qu s d ng v n đ u t trong doanh nghi p xây d ng Ch ng 3: Th c tr ng và gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty C ph n u t và Xây d ng HUD3 5 CH S D NG V N NG 1: T NG QUAN V UT XÂY D NG CÔNG TRÌNH 1.1 Lý lu n chung v v n và ngu n v n đ u t xây d ng công trình 1.1.1 Khái ni m v v n và vai trò... n trong doanh nghi p xây d ng Chi phí đ u t xây d ng công trình đ - Ch tiêu t ng m c đ u t c a d án c bi u th qua các ch tiêu: giai đo n l p d án đ u t xây d ng công trình - D toán xây d ng công trình giai đo n th c hi n d án đ u t xây d ng công trình - Giá tr thanh toán, quy t toán v n đ u t khi k t thúc xây d ng, đ a công trình vào khai thác s d ng 27 Vi c l p và qu n lý chi phí đ u t xây d ng công. .. ho ch và qu n lý v n đ th c hi n đ u t xây d ng công trình Trong giai đo n th c hi n d án: D toán xây d ng công trình s đ c l p cho t ng công trình c th và là c n c đ Ch đ u t qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình i v i công trình quy mô nh ch l p báo cáo kinh t – k thu t thì t ng m c đ u t đ ng th i là d toán đ u t xây d ng công trình i v i d án có nhi u công trình, Ch đ u t có th xác đ nh t ng... Thanh Th y: Phân tích hi u qu s d ng v n t i Công ty C ph n Công Ngh Ph m à N ng 1.4.1.1 Tên đ tài Phân tích hi u qu s d ng v n t i Công ty C ph n Công ngh ph m à N ng 1.4.1.2 Tên tác gi Tác gi Võ Th Thanh Th y 1.4.1.3 N i dung nghiên c u tài t p trung nghiên c u hi u qu s d ng v n c a Công ty C ph n Công Ngh Ph m à N ng giai đo n 2006 ÷ 2010 K t lu n ch ng 1 Trong giai đo n v a qua, m c dù ngu n v n... th th y đ nh ng đi m m nh, đi m y u trong công tác đ u t đ tìm ra h c ng đ u t m i đ ng th i rút ra nh ng bài h c kinh nghi m cho chính b n thân doanh nghi p trong t ng lai 21 CH S NG 2: C D NG V N S LÝ LU N VÀ TH C TI N V HI U QU UT TRONG DOANH NGHI P XÂY D NG 2.1 Huy đ ng v n trong doanh nghi p xây d ng 2.1.1 Khái ni m v huy đ ng v n trong doanh nghi p xây d ng Trong quá trình ho t đ ng s n xu t,... cách c ng d toán c a các công trình thu c d án i v i các công trình ph tr , công trình t m ph c v thi công, nhà t m t i hi n tr ng đ và đi u hành thi công thì chi phí xây d ng đ c xác đ nh b ng cách l p d toán ho c b ng đ nh m c t l Vi c l p d toán hay t ng m c đ u t đ c xây d ng trên c s đ nh m c, và đ n giá theo t ng giai đo n th c hi n đ u t xây d ng công trình và theo t ng công trình c th Thanh... t xây d ng công trình ch u trách nhi m toàn di n v vi c qu n lý chi phí t giai đo n chu n b đ u t đ n khi k t thúc xây d ng đ a công trình vào khai thác, s d ng Nh ng quy đ nh t i Ngh đ nh 112/2009/N -CP v chi phí đ u t xây d ng công trình đã đ c ng i quy t đ nh đ u t ho c ch đ u t phê duy t là c s đ các t ch c có ch c n ng th c hi n công tác thanh tra, ki m tra, ki m toán chi phí đ u t xây d ng công. .. chu n b đ a vào s d ng trong th i gian t i nh : ng cao t c Hà N i - Lào Cai; c u ng n i đ n sân bay N i Bài; c u dài; nhà ga T2 N i Bài; đ đ c ông Trù và đ ng 5 kéo ng cao t c Hà N i - H i Phòng và hàng lo t d án c b sung ngu n v n, đ y nhanh ti n đ Trong n m qua, nhu c u xây d ng các công trình có v n t ngân sách Nhà n c, các công trình ph c v cho xây d ng xã nông thôn m i t ng cao h n n m tr c; các... 2.1.2 Các hình th c huy đ ng v n trong doanh nghi p xây d ng 2.1.2.1 Theo bài gi ng c a PGS.TS Nguy n Xuân Phú Các hình th c huy đ ng v n trong các doanh nghi p xây d ng t ng đ i đa d ng và phong phú Tuy nhiên các hình th c huy đ ng v n ch y u là: - Cá nhân, t p th góp v n thành l p công ty có đ m c v n đi u l đ có th đ ng ký kinh doanh trong th tr ng b t đ ng s n - Các công ty, doanh nghi p phát hành c ... v n, công tác qu n lý, s d ng v n xây d ng công trình c a doanh nghi p c ph n đ u t xây d ng nói chung, c a Công ty C ph n nh ng nhân t nh h u t Xây d ng HUD3 nói riêng ng đ n hi u qu c a công. .. trung nghiên c u công tác qu n lý s d ng v n xây d ng công trình t i Công ty C ph n u t Xây d ng HUD3 th i gian t n m 2011 đ n 2014 đ xu t gi i pháp qu n lý s d ng xây d ng công trình cho n m... xây d ng công trình Ch ng 2: C s lý lu n th c ti n v hi u qu s d ng v n đ u t doanh nghi p xây d ng Ch ng 3: Th c tr ng gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty C ph n u t Xây d ng HUD3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 , Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 , Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn