Nghiên cứu giải pháp chống lũ rừng ngang cho huyện chương mỹ thành phố hà nội

75 365 1
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2015, 16:47

L IC M N Lu n v n th c s : “Nghiên c u gi i pháp ch ng l r ng ngang cho huy n Ch ng M - Thành ph Hà N i” đ c tác gi hoàn thành th i h n quy đ nh đ m b o đ y đ yêu c u đ c ng đ c phê t Trong trình th c hi n, nh s giúp đ t n tình c a Giáo s , Ti n s Tr ng i H c Thu L i, công ty t v n đ ng nghi p, tác gi hoàn thành lu n v n Tác gi chân thành c m n TS Lê Vi t S n, Vi n Quy ho ch Th y L i Hà N i th y giáo PGS.TS Nguy n Tu n Anh, Tr t n tình h ng i h c Th y L i Hà N i ng d n giúp đ đ tác gi hoàn thành lu n v n Tác gi xin chân thành c m n th y cô tr th y cô khoa K thu t tài nguyên n su t trình h c i h c Cao h c t i tr ng i h c Thu L i Hà N i, c t n t y gi ng d y tác gi ng Tuy có nh ng c g ng song th i gian có h n, trình đ b n thân h n ch , lu n v n không th tránh kh i nh ng t n t i, tác gi mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp trao đ i chân thành c a th y cô giáo, anh ch em b n bè đ ng nghi p Tác gi r t mong mu n nh ng v n đ t n t i s đ gi phát tri n c tác m c đ nghiên c u sâu h n góp ph n ng d ng nh ng ki n th c khoa h c vào ph c v đ i s ng s n xu t Xin chân thành c m n! Hà N i, ngày tháng n m 2014 H c viên Ph m Th Qu nh L I CAM OAN H tên h c viên: PH M TH QU NH L p cao h c: CH21Q11 Chuyên ngành: K thu t tài nguyên n c Tên đ tài lu n v n: “Nghiên c u gi i pháp ch ng l r ng ngang cho huy n Ch ng M - Thành ph Hà N i” Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n c a hoàn toàn làm, nh ng k t qu nghiên c u tính toán trung th c Trong trình làm lu n v n có tham kh o tài li u liên quan nh m kh ng đ nh thêm s tin c y tính c p thi t c a đ tài Tôi không chép t b t k ngu n khác, n u vi ph m xin ch u trách nhi m tr c Khoa Nhà tr ng Hà N i, ngày tháng n m 2014 H c viên Ph m Th Qu nh M CL C M U A TÍNH C P THI T C A B M C ÍCH C A TÀI .1 TÀI C CÁCH TI P C N VÀ PH D K T QU D Ch KI N NG PHÁP NGHIÊN C U T C ng I T NG QUAN VÙNG NGHIÊN C U 1.1 T ng quan v nghiên c u r i ro ng p l 1.1.1 M t s nghiên c u d báo l th gi i 1.1.2 M t s nghiên c u d báo l Vi t Nam 1.2 Các thi t h i l r ng ngang đ i v i vùng nghiên c u kh 12 1.3 i u ki n t nhiên vùng nghiên c u 16 1.3.1 V trí gi i h n .16 1.3.2 c m đ a hình 18 1.3.3 c m sông ngòi .20 1.3.4 c m khí h u 22 1.3.5 c m dòng ch y l 25 1.4 i u ki n Kinh t xã h i 29 1.4.1 Hi n tr ng kinh t xã h i vùng nghiên c u 29 1.4.2 nh h ng phát tri n kinh t xã h i vùng nghiên c u .31 1.4.3 nh h ng phát tri n h t ng phòng ch ng l vùng nghiên c u .32 1.4.4 ánh giá r i ro ng p l đ i v i khu v c 33 Ch ng II THI T L P MÔ HÌNH TÍNH TOÁN PHÒNG CH NG L VÙNG NGHIÊN CÚU 34 2.1 Rà soát, phân tích l a ch n công ngh s d ng mô ph ng dòng ch y l r ng ngang l u v c 34 2.1.1 M t s khái ni m đ nh ngh a 34 2.1.2 M t s ph ng pháp khoanh vùng nguy c ng p l t 35 2.1.3 L a ch n ph Ch ng pháp khoanh vùng nguy c ng p l t đ a bàn huy n ng M - thành ph Hà N i 40 2.1.4 C s lý thuy t mô hình MIKE 21 42 2.2 Thi t l p ph m vi tính toán 43 2.2.1 Xây d ng c s d li u 43 2.2.2 Thi t l p mi n tính, l i tính 44 2.2.3 Thi t l p đ a hình mi n tính 47 2.3 Thi t l p u ki n biên v khí t ng thu v n 48 2.4 Thi t l p công trình thu l i có liên quan .50 2.5 Thi t l p b tham s c a mô hình 51 2.6 Ki m đ nh mô hình 51 Ch ng III GI I PHÁP PHÒNG CH NG L R NG NGANG CHO HUY N CH NG M 55 3.1 ánh giá r i ro ng p l t v i k ch b n v dòng ch y l khác 55 3.2 xu t gi i pháp ng phó v i l r ng ngang cho khu v c nghiên c u 57 3.2.1 Gi i pháp công trình 57 3.2.2 Gi i pháp phi công trình 64 3.3 Xây d ng b n đ đánh giá r i ro gi i pháp ng phó t ng ng v i gi i pháp phòng ch ng l 65 K T LU N 66 TÀI LI U THAM KH O 68 M C L C HÌNH Hình 1 S đ l i tr m d báo th ng l u sông H ng Hình S đ tính toán th y l c h th ng sông H ng – Thái Bình (Ngu n: Vi n KH KTTV&MT) Hình 1.3 Ng p l t khu v c H u Bùi n m 2008 .14 Hình 1.4 : B n đ hành huy n Ch ng M - TP Hà N i 18 Hình 2.4 Khoanh vùng nguy c ng p l t s d ng mô hình dòng ch y hai chi u 39 Hình 2.5 Các thành ph n theo ph ng x y 43 Hình 2.6 Mi n tính th y l c hai chi u c a khu v c nghiên c u 46 Hình 2.7 L i đ a hình mi n tính mô hình MIKE 21 47 Hình 2.8 B n đ cao đ s đ cao (Bathymetry) khu v c nghiên c u 48 Hình 2.9 B n đ thi t l p u ki n biên khu v c nghiên c u 50 Hình 2.10 B n đ ng p úng ngày 5/11/2008 đ a bàn huy n Ch Hình 2.11 L u l ng M 52 ng đ n t i biên c a tr n l n m 2008 (m3/s) .53 Hình 2.12 K t qu tính toán ng p l t vào ngày 5/11/2008 53 Hình 3.1 Di n tích ng p l l n nh t v i l có t n su t 1% 56 Hình 3.2 Di n tích ng p l l n nh t v i l có t n su t 2% 56 Hình 3.3 Di n tích ng p l l n nh t v i l có t n su t 5% 57 Hình 3.4 B n đ kênh cách ly l núi 61 Hình 3.5.B n đ v trí tr m b m tiêu 63 Hình 3.6: M c đ ng p l ngày 5/11/2008 65 M C L C B NG B ng 1-1: L ng m a bình quân hàng n m 23 B ng 1-2: M c n c l sông Tích th c đo qua th i k (t i m đo Trí Thu ) 27 B ng 1-3: Kh n ng x y l l n nh t n m vào tháng n m 28 B ng 1-4: M c n B ng 1-5: nh h c l sông áy th c đo qua th i k (t i m đo Ba Thá) 28 ng phát tri n kinh t ngành 31 B ng 2-1: Các biên s d ng mô hình 49 B ng 2-2: B tham s c a mô hình 51 B ng 3-1: L u l ng l n nh t t i biên ng v i t n su t tính toán 55 B ng 3-2 Gi i pháp c i t o sông, kênh cách ly l núi 62 B ng 3-3 Các tr m b m theo quy ho ch khu Xuân Mai 64 M A TÍNH C P THI T C A U TÀI Ng p l t m t nh ng tai bi n t nhiên, th s ng c a ng i dân s phát tri n kinh t xã h i n ng xuyên đe d a cu c c ta L l t đ l i h u qu h t s c n ng n , hàng ngàn h dân b ng p l t, công trình b tàn phá, ho t đ ng kinh t - xã h i b gián đo n Quá trình đô th hoá m nh v i s tác đ ng c a Bi n đ i Khí h u tình hình m a l n gây ng p úng khu đô th di n v i t n su t l n d n Huy n Ch ng M n m huy n Qu c Oai; phía giáp huy n phía Tây Nam Th đô Hà N i, phía B c giáp ông giáp v i qu n Hà ng Hòa, M ông, huy n Thanh Oai; phía Nam c; phía Tây giáp v i huy n L ng S n (t nh Hoà Bình), cách trung tâm thành ph Hà N i 20km Trên đ a bàn huy n có qu c l 6A t nh phía Tây B c dài 18km, đ L c - S n Tây; có n đ ng t nh l 419, có chu i đô th Xuân Mai - Hòa ng H Chí Minh ch y qua huy n v i chi u dài 16,5km Huy n có di n tích t nhiên 232,26 km2, dân s 29,5 v n ng i, v i 32 đ n v xã, th tr n a hình huy n Ch đ ng b ng Huy n Ch ng M đa d ng, bao g m c vùng núi, trung du ng M n m tác đ ng c a l t vùng th ng du t Hòa Bình đ v Do đ a hình l u v c sông Bùi t p trung nhanh, c huy n Ch h l u c a l u v c sông Tích, sông Bùi, ch u phía th ng l u có đ d c l n, dòng ch y l ng đ l n, ch y t Tây sang ông, tràn qua khu v c h u Bùi c a ng M (th ng đ c g i l r ng ngang) L r ng ngang th ng p l t l n cho xã n m khu v c h u ng n sông Bùi c a huy n Ch Theo quy ho ch chung xây d ng th đô Hà N i đ c Th t ng gây ng M ng Chính ph phê t, đô th Xuân Mai m t đô th v tinh c a th đô Hà N i s đ c xây d ng phát tri n khu v c h u Bùi c a huy n Ch ng M , n m đ a ph n c a th tr n Xuân Mai, xã Th y Xuân Tiên, Tân Ti n, Hoàng V n Th , H u V n, ng L c H ng Phong ngang Do vi c tính toán, l ây khu v c ch u tác đ ng c a l r ng ng hóa r i ro l r ng ngang gây cho khu v c h u Bùi c a huy n Ch ng M nói chung đô th Xuân Mai nói riêng vi c làm c n thi t, đ t đ y đ xu t gi i pháp ng phó, thích ng nh m gi m thi u tác đ ng tiêu c c l r ng ngang gây B M C ÍCH C A ánh giá đ - c a huy n Ch pháp đ TÀI c tác đ ng c a l r ng ngang đ i v i khu v c h u sông Bùi ng M nói chung đô th Xuân Mai nói riêng đ xu t gi i ng phó, thích ng v i l C CÁCH TI P C N VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U - Cách ti p c n: - Ti p c n k th a Trong nh ng n m qua có m t s nghiên c u v quy ho ch phòng ch ng l , quy ho ch th y l i đ a bàn thành ph Hà N i bao g m c khu v c đô th Xuân Mai Vi c k th a có ch n l c k t qu nghiên c u s giúp đ tài có đ nh h ng gi i quy t v n đ m t cách khoa h c h n - Ti p c n th c ti n Ti n hành kh o sát th c đ a, thu th p s li u hi n tr ng đ nh h ng phát tri n kinh t xã h i, c s h t ng c a đô th Xuân Mai đ làm c s cho vi c tính toán trình truy n l r ng ngang khu v c thi t h i l l t gây - Ti p c n ph ng pháp mô hình toán công c tính toán hi n đ i nghiên c u (mô hình th y l c chi u, công ngh GIS) - Ph ng pháp nghiên c u - Ph ng pháp k th a: K th a tài li u, k t qu tính toán c a nghiên c u th c hi n đ a bàn vùng nghiên c u - Ph ng pháp u tra, thu th p: i u tra, thu th p tài li u vùng nghiên c u bao g m: tài li u v u ki n t nhiên; tài li u v ngu n n ngòi, khí t ng, th y v n); tài li u v hi n tr ng ph ng h c (sông ng phát tri n kinh t - xã h i.; tài li u v hi n tr ng h t ng th y l i - Ph ng pháp mô hình hóa: toán dòng ch y l l u v c ng d ng mô hình th y l c chi u đ di n - Ph ng pháp chuyên gia: Tham kh o, t p h p ý ki n t nhà khoa h c v n i dung liên quan đ n đ tài vùng nghiên c u D K T QU D KI N - Phân tích đ T C c u ki n t nhiên, kinh t , xã h i đ c m l r ng ngang đ a bàn nghiên c u - Thi t l p, v n hành, phân tích, đánh giá k t qu c a mô hình tính toán trình truy n l r ng ngang qua vùng nghiên c u - xu t đ - Xây d ng đ b n v dòng ch y l c gi i pháp ng phó v i l r ng ngang c b n đ đánh giá r i ro gi i pháp ng phó theo k ch ng I Ch T NG QUAN VÙNG NGHIÊN C U 1.1 T ng quan v nghiên c u r i ro ng p l 1.1.1 M t s nghiên c u d báo l th gi i Trên th gi i vi c nghiên c u, áp d ng mô hình th y v n, th y l c cho m c đích đ c s d ng ph bi n; nhi u mô hình đ c xây d ng áp d ng cho d báo h ch a, d báo l cho h th ng sông, cho công tác qui ho ch phòng l M t s mô hình đ c ng d ng th c t công tác mô ph ng d báo dòng ch y cho l u v c sông có th đ Vi n Th y l c c li t kê nh sau: an M ch (Danish Hydraulics Institute, DHI) xây d ng ph n m m d báo l bao g m: Mô hình NAM tính toán d báo dòng ch y t m a; Mô hình Mike 11, Mike 21 tính toán th y l c, d báo dòng ch y sông c nh báo ng p l t Ph n m m đ thành công nhi u n d ng đ d báo l c áp d ng r t r ng rãi r t c th gi i Trong khu v c Châu Á, mô hình đ l u v c sông Mun-Chi Songkla c áp Thái Lan, l u v c sông Bangladesh, Indonesia Hi n nay, công ty t v n CTI c a Nh t B n mua b n quy n c a mô hình, th c hi n nh ng c i ti n đ mô hình có th phù h p v i u ki n thu v n c a Nh t B n Wallingford k t h p v i Hacrow xây d ng ph n m m iSIS cho tính toán d báo l ng p l t Ph n m m bao g m môđun: Mô hình đ ng đ n v tính toán d báo dòng ch y t m a; mô hình iSIS tính toán th y l c, d báo dòng ch y sông c nh báo ng p l t Ph n m m đ nhi u n S d ng N iSIS đ c th gi i, đ c áp d ng r ng rãi c áp d ng cho sông Mê Kông ch c y h i Mê Kông Qu c t ch trì th c hi n ng trình Vi t Nam, mô hình c s d ng đ tính toán d án phân l phát tri n th y l i l u v c sông áy Hà Lan tài tr Trung tâm khu v c, START ông Nam (Southeast Asia START Regional Center) xây d ng "H th ng d v c sông Mê Kông" H th ng đ báo l th i gian th c cho l u c xây d ng d a mô hình th y v n khu v c có thông s phân b , tính toán dòng ch y t m a H th ng d báo đ c phân 55 Ch ng III GI I PHÁP PHÒNG CH NG L R NG NGANG CHO HUY N CH 3.1 NG M ánh giá r i ro ng p l t v i k ch b n v dòng ch y l khác Sau mô hình tính ng p l MIKE21FM đ c thi t l p, ti n hành tính toán m c đ ng p l t v i tr n l có t n su t 5%, 2% 1% L u l l n nh t t i biên c a mô hình t ng dòng ch y ng ng v i t n su t đ c th hi n b ng sau: B ng 3-1: L u l ng l n nh t t i biên ng v i t n su t tính toán n v : m3/s TT T n su t l 1% ng S ng V nS n Mi u Thu Xuân Tiên 296.8 271.5 713.0 543.7 2% 258.1 236.1 620.0 472.8 5% 206.5 188.9 496.0 378.2 Th i đo n tính toán l 10 ngày t ngày 8/9/1985 đ n ngày 18/9/1985 K t qu tính toán m c n c l l n nh t theo k ch b n l vùng nghiên c u đ th hi n hình v sau: c 56 Hình 3.1 Di n tích ng p l l n nh t v i l có t n su t 1% Hình 3.2 Di n tích ng p l l n nh t v i l có t n su t 2% 57 Hình 3.3 Di n tích ng p l l n nh t v i l có t n su t 5% T k t qu tính toán m c n c l l n nh t t ng ng v i t n su t cho th y, v i l 1% 2% m c đ ng p l khác không nhi u V i l có t n su t 5% m c đ ng p l nh h n so v i tr 3.2 ng h p nêu xu t gi i pháp ng phó v i l r ng ngang cho khu v c nghiên c u 3.2.1 Gi i pháp công trình 3.2.1.1 ánh giá v c s v t ch t phòng ch ng l t, bão, úng: * V đê u: Toàn huy n có n đê v i chi u dài g n 39km có nhi m v b o v th đô Hà N i phân l , ch m l ng n l r ng ngang l n i đ a đ b o v m i m t c a dân sinh kinh t huy n - ê T Bùi: Có chi u dài 14,7 km, b t đ u t thôn Trung Hoàng đ n h t đ a ph n xã Qu ng B Nhi m v ch y u c a đê ng n l r ng ngang b o v cho h n 6.000 đ t canh tác c a xã vùng tr ng m lúa c a huy n Cao trình m t đê t (+7.50) đ n (+8.00), hàng n m đê b ngâm n ngày, riêng hai tháng cu i n m 2008 đê b ngâm d c 3-5 l n v i th i gian 3i m c n tháng Hi n t i c t đê, m t đê, mái đê công trình d đ c l nh n m 2008 cao trình l t i Yên Duy t (+7,42) c cao h n i đê đ m b o ch ng 58 - Tuy n đê H u Bùi b t đ u khu Z106 thu c đ a ph n xã Thu Xuân TiênTT Xuân Mai d c theo sông Bùi n i li n đo n đê hi n có khép kín v i đê H u áy- khu v c M c dài 24,337 km ê H u Bùi li n n, nhiên v m t c t nh , nhi u đo n m i ch có 4-6m, kho ng 6km đê ch a đ hoá, ch a đ c c ng c g n c c km Hi n t i có đo n thành l p d án nâng c p đê H u Bùi, ch y u c ng hoá m r ng m t c t c a đo n sau: + o n đê s dài 2,138 km, b o v cho khu v c Thu Xuân Tiên + o n đê s dài 3,980 km b o v cho khu v c Trung Hoà + o n đê s dài 3,052 km b o v cho khu v c Hoàng V n Th - H u V n * Các công trình thu l i: - Các h ( đ ng S ng, V n S n, Mi u): Các h ng m c c ng l y n ng tràn đ p đ t ch ch u đ cl c Các ng m a nh n m 1978, 1994, 1997, 2003, 2004, 2005,2008 - Các công trình tiêu đ ng l c: Toàn huy n có 23 tr m b m tiêu đ n sông Bùi, sông c áy, sông Tích, v i t ng công su t 380.000m3/h Hi n t i tr m b m đ u có kh n ng v n hành t t Tuy nhiên n u m a l n 300 ly kh n ng g n 2.000 lúa mùa b ng p úng (Ch y u vùng H u Bùi m t s khu v c tr ng t i phía T Bùi) * Các công trình phân l : Trong huy n có đ ng tràn thoát l đ c đ bê tông m t, mái là: đ ng tràn H ( ng Phú) dài 250m, đ đ ng tràn Hoàng Xá m t s h l n chi m làm nhà, tr ng n qu c n tr dòng ch y ng tràn Võ Lao (xã V n Võ) dài 300m, ng Làng (xã Th y H ng) dài 750m, đ ng tràn Yên Duy t (xã T t ng tràn Th y H ng tràn Hoàng Xá ng) dài 300m Hi n t i ng phía h l u nhân dân thôn Chúc ng làm công trình đình làng gây c n tr dòng ch y Nh ng ph m vi c n đ c ng n ch n, x lý k p th i đ đ m b o vi c tiêu thoát l qua c a tràn Có th nh n th y r ng h th ng đê u đ p lâu ngày b lún không đ m b o cao đ thi t k , m t s c ng d i đê b h h ng th m l u; 59 T c đ đô th hóa nh ng n m g n phát tri n nhanh, đ c bi t khu công nghi p, d án xây d ng c b n thu h p d n di n tích ao h t nhiên, công trình tr m b m hi n có h u h t ch a đ th i đ đ m b o n ng l c tiêu so v i l c nâng c p k p ng m a 250 ly v i th i gian ng n s d n t i úng c c b khó tránh kh i; Các n kênh tiêu b s t l b i l ng ho c b đ ng ch ng làm c n dòng ch y, vi c u hành tiêu khó kh n yêu c u tiêu n nhanh, kh n tr c đòi h i c n ph i tiêu ng h n, ph n l n gi ng lúa hi n gi ng th p cây, kh n ng ch u ng p kém; ng dây n cao th có m a, bão, úng x y th ng b s c m t n làm cho m t s tr m b m phát huy hi u qu th p; Vùng bán s n đ a (vùng H u bùi) có m t s công trình, nh ng nhi u khu tiêu ch a có công trình tiêu ch đ ng, h u h t ph thu c vào thiên nhiên; Các h ch a n n c đ p đ p lâu 40 n m th ng xuyên ngâm c thân đ p ch a có u ki n đ ki m tra t m i, hang h c; M t s n i vi ph m Lu t đê u, Pháp l nh khai thác b o v công trình th y l i ch a đ c x lý d t m 3.2.1.2 Các gi i pháp công trình nh m ng phó v i l r ng ngang a) Gi i pháp cách ly l r ng ngang không cho tràn vào khu v c H u Bùi Là khu v c h ng l r ng ngang t Hòa Bình chuy n v , đ ng th i c ng th ng xuyên b ng p n phía h u Bùi c a Ch c sông Bùi lên cao Hi n t i m t s khu v c canh tác ng M đ c khoanh b bao c c b tiêu b ng tr m b m tiêu nh nh Nhân Lý, Hoàng V n Th , m M i, Gò Kh m v i t ng di n tích 669ha Di n tích ven sông Bùi l i v n th gi m thi u ng p úng ng xuyên b ng p úng khu v c H u Bùi gi i pháp ng n l ngo i lai (l r ng ngang) không cho tràn vào khu v c H u Bùi m t nh ng gi i pháp đ c nhi u tác gi nghiên c u đ xu t N i dung c a gi i pháp nh sau: 60 + Khu v c t phía Tây c a đ xây d ng kênh cách ly n m gi a đ ng 21 đo n t đ ng 21 đ ng đ n h V n S n, ng H Chí Minh đ sông Bùi + Khu v c thu c l u v c h V n S n (21km2), gom l vào h V n S n tr c x su i n m sau tràn x l c a h V n S n + Khu v c thu c l u v c h S ng tr ng S ng (57km2), gom l vào h ng c x sông b n Gò V trí kênh cách ly l núi, sông B n Gò kênh x l c a h V n S n đ th hi n hình v sau: c 61 Hình 3.4 B n đ kênh cách ly l núi 62 B ng 3-2 Gi i pháp c i t o sông, kênh cách ly l núi TT Chi u dài (km) Tên sông B r ng đáy (m) Kênh x l h V n S n 30 Sông B n Gò 30 5,5 30 4,0 30 ê sông Bùi – H V n S n H V nS n–H ng S ng b) Khoanh vùng đ b m tiêu cho khu v c n m gi a đ huy n Ch ng M Khu v c đ ng 21 sông Bùi c a c khoanh thành vùng nh nh sau: + Vùng gi i h n b i đê h u Bùi, đ ng 21 kênh x l c a h V n S n có di n tích 2.230ha, ch y u di n tích đô th Giai đo n đ n n m 2020, c i t o tr m b m Nhân Lý đ b m tiêu c c b cho 600ha, sau n m 2020 đô th Xuân Mai phát tri n c n xây d ng tr m b m Khúc B ng đ tiêu n c sông Bùi Ngoài vi c xây d ng tr m b m c n c i t o kênh x l sau h V n S n + Vùng gi i h n b i kênh x l sau h V n S n, đ ng 21 sông B n Gò có di n tích 610ha, c ng ch y u di n tích đô th C n c i sông B n Gò đ thoát l k t h p làm đ ng giao thông + Vùng l i c a huy n Ch ng M , theo quy ho ch chung xây d ng v n vùng nông nghi p, nông thôn có di n tích 3.130ha tr m b m n n m 2020 c n nâng c p m M i 394ha Sau n m 2020 xây m i tr m b m H u V n, Sông Tr i C c tiêu cho 2.836ha n ào, c sông Bùi, c i t o TB Hoàng V n Th tiêu cho 350ha - Chuy n đ i 40ha vùng tr ng không tiêu t ch y đ c thu c Hoà Th ch ông Yên c a Qu c Oai sang nuôi tr ng th y s n V trí tr m b m tiêu đ c đ xu t đ c th hi n hình v sau: 63 Hình 3.5.B n đ v trí tr m b m tiêu 64 Quy mô công trình tiêu b ng sau: B ng 3-3 Các tr m b m theo quy ho ch khu Xuân Mai Tên tr m b m TT Tiêu F yêu sông c u (ha) Q yêu c u Ghi (m3/s) Khúc B ng Tích 2230 40,1 Xây m i H u V n, Sông ào, Tr i C c Tích 2486 21,6 Xây m i 3.2.2 Gi i pháp phi công trình - Nâng cao nh n th c v phòng tránh, gi m nh thiên tai, tuyên truy n bi n pháp phòng, tránh, đ i phó, thích nghi v i ng p l t - T ng c ng công tác qu n lý đê u, công trình phòng ch ng gi m nh thiên tai, ch ng l n chi m hành lang b o v đê, hành lang thoát l H ng d n vi c c i t o, nâng c p, xây d ng nhà c a, công trình t i nh ng khu v c đ c phép xây d ng vùng bãi sông áy vùng b ng ch a Vân C c đ m b o tránh l , n đ nh dân sinh, gi m thi u thi t h i ph i chuy n l t sông H ng vào sông áy - T ch c qu n lý, ch đ o th c hi n d án đ u t xây d ng, nâng c p h th ng đê u; c i t o lòng d n thoát l ; c i t o, s a ch a, tu b o d trình đ u m i ph m vi qu n lý c a đ a ph ng công ng đ m b o an toàn phòng ch ng l theo quy đ nh, d án di dân tái đ nh c kh i hành lang thoát l Huy đ ng ngu n l c c a đ a ph - T ng c ng đ tri n khai th c hi n quy ho ch ng nâng cao nh n th c c ng đ ng qu n lý r i ro thiên tai d a vào c ng đ ng Xây d ng ph ng án ng phó kh n c p, đ m b o an toàn dân c , c s h t ng khu v c Vân C c vùng bãi sông áy tr ng h p chuy n l t sông H ng vào sông áy - T ch c h đê mùa m a l , nh t ph i chuy n l t sông H ng vào sông áy v i l u l ng t i đa nh m phát hi n, x lý k p th i có s c , ho c có nguy c x y s c ; xây d ng ph vào sông l c, ph ng án ng phó chuy n l t sông H ng áy đ ch đ ng đ m b o an toàn dân sinh Vi c huy đ ng v t t , nhân ng ti n đ h đê th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t 65 3.3 Xây d ng b n đ đánh giá r i ro gi i pháp ng phó t ng ng v i gi i pháp phòng ch ng l Ph n tính toán tác đ ng c a gi i pháp phòng ch ng l đ n m c đ ng p l c a vùng nghiên c u V i gi i pháp cách ly m t ph n l r ng ngang t l u v c h Mi u l u v c Th y Xuân Tiên b ng kênh lái l , không cho l tràn vào khu v c nghiên c u, m c đ ng p l ngày 5/11/2008 đ c th hi n hình v sau: Hình 3.6: M c đ ng p l ngày 5/11/2008 So v i hình v 2.12 ch ng 2, rõ ràng v i gi i pháp cách ly l núi kh i vùng nghiên c u, di n tích ng p l t th i m so sánh gi m đáng k N u tích h p c gi i pháp b m tiêu cho l u v c di n tích ng p úng l i không đáng k , ch l i khu v c sau h l u c a h mà ng S ng ng p 66 K T LU N T k t qu nghiên c u c a lu n v n có th đ a nh ng k t lu n sau: Lu n v n thu th p tài li u b n đ , s li u dân sinh kinh t vùng nghiên c u, khái quát đ c đ c m t nhiên, m ng l liên quan đ n tiêu, thoát n đ i sông ngòi công trình có c khu v c huy n Ch ng M - TP Hà N i; Phân tích c nguyên nhân gây ng p l t đ a bàn Lu n v n t ng quan v tình hình nghiên c u, d báo l h th ng sông H ng - Thái Bình c ng nh tình hình nghiên c u, d báo l đ a bàn thành ph Hà N i nh ng n m g n đây, ch nh ng thành qu đ t đ c m t s m t t n t i công tác d báo tác nghi p h th ng sông H ng - Thái Bình Trên c s phân tích m t s ph l a ch n đ c ph ng pháp khoanh vùng nguy c ng p l t, ng pháp mô hình s d ng mô hình MIKE21 FLOW đ khoanh vùng nguy c ng p l t cho đ a bàn huy n Ch ng M - thành ph Hà N i Vi c ki m đ nh mô hình d a theo Tài li u v l u l ng n n m 2008 l u v c V n S n (Khu 1), H Mi u (Khu 2), 3) Th y Xuân Tiên (Khu 4) đ tính toán ng p l cho vùng Ch c đ n c a tr n l ng S ng (Khu c tính toán t mô hình m a – dòng ch y Mô hình ng M đ c ki m đ nh b ng vi c so sánh m c đ ng p l t th c t v i k t qu tính toán t mô hình Tr n l đ c s d ng đ ki m đ nh tr n l tháng 11/2008 K t qu t vi c ch y mô hình khoanh vùng ng p l t đ i v i đ a bàn huy n Ch ng M thành ph Hà N i, qua ta có th nh n bi t đ c m c đ ng p l t, ph m vi ng p l t v trí nh ng m ng p l t n ng đ có th đ a gi i pháp ng phó k p th i c ng nh ph ng án u tiên cho cho t ng vùng nh m gi m thi u đ n m c t i đa thi t h i l gây Lu n v n k th a vi c tính toán t Vi n Quy ho ch Th y l i v x lý b d li u khí t hình tính toán ng, th y v n ây c s d li u quan tr ng làm đ u vào cho mô 67 Lu n v n đ xu t gi i pháp đ phòng ch ng l n u có t ng lai đ ng th i vi c đ a gi i pháp cách ly l núi mang l i hi u qu di n tích ng p l t th i m so sánh gi m đáng k so v i vi c không cách ly l núi 68 TÀI LI U THAM KH O Quy t đ nh s 1821/Q -TTg ngày 07 tháng 10 n m 2014 c a Th tu ng Chính ph v Phê t quy ho ch phòng, ch ng l đê u h th ng sông áy Lu n v n th c s “Nghiên c u áp d ng mô hình MIKE FLOOD đ khoanh vùng nguy c ng p l t cho đ a bàn thành ph Hà N i” c a tác gi Phùng Chính - i h c Khoa h c T nhiên - i h c Qu c gia Hà N i Lu n v n th c s “Nghiên c u xây d ng b n đ tính d b t n th v c sông Nhu áy đ a bàn thành ph Hà N i” c a tác gi i h c Khoa h c T nhiên - ng cho l u ng ình c- i h c Qu c gia Hà N i Lu n v n th c s “Nghiên c u ng d ng mô hình Mike t ng b công ngh d báo l sông H ng -Thái Bình” c a tác gi i h c Khoa h c T nhiên - c c hoàn thi n ng Th Lan Ph ng - i h c Qu c gia Hà N i Ngh Quy t s 32 - NQ/HU ngày 11 tháng n m 2014 c a Huy n u Ch ng M v lãnh đ o, ch đ o công tác phòng, ch ng l t, bão, úng gi m nh thiên tai n m 2014 Nguy n Vi t Thi, “D báo dài dòng ch y sông l n (sông H ng sông Thái Bình)”, đ tài NCKH c p T ng c c, 1998 Nguy n Vi t Thi, “Nghiên c u công ngh d báo l h du sông H ng-Thái Bình”,đ tài NCKH c p T ng c c, 1993 Nguy n Vi t Thi, “D báo h n dài đ nh l n m c a sông H ng”,đ tài NCKH c p T ng c c, 1997 Tr n Th c, “Báo cáo k t qu th nghi m d báo tác nghi p mùa l n m 2003 (Trong khuôn kh c a đ tài NCKH c p B “Xây d ng công ngh tính toán d báo l l n h th ng sông H ng -Thái Bình”), Vi n Khoa h c Khí t Môi tr ng Th y v n ng, Hà N i, 2003 10 Vi n Khoa h c Th y l i, “ ánh giá th c tr ng lòng d n sông H ng-Thái Bình đ xu t ph ng án ch nh tr làm t ng đ d án c p nhà n 2000-2001 c thu c Ch n đ nh kh n ng thoát l lòng sông”, ng trình Phòng ch ng l sông H ng-Thái Bình, 69 11 Vi n Khoa h c Th y l i, “ ánh giá kh n ng thoát l c a m t s c a sông thu c h th ng sông H ng-Thái Bình đ xu t ph ng án t ng kh n ng thoát l ng trình Phòng ch ng khai thác h p lý”, d án c p nhà n c thu c Ch l sông H ng-Thái Bình, 2000-2001 12 Vi n Quy ho ch Thu l i, “ ánh giá th c tr ng đê u h th ng sông H ng sông Thái Bình, xác đ nh tr ng m đ a gi i pháp x lý có l l n”,D án c p nhà n Bình, 2000-2001 c thu c Ch ng trình Phòng ch ng l sông H ng-Thái [...]... các k t qu c a các nghiên c u này là n n t ng cho các nghiên c u ti p theo Tuy nhiên m i nghiên c u ch chú tr ng đ n m t l nh v c, m t ph m vi nh t đ nh và ch a có m t công ngh hoàn ch nh cho tính toán d báo l cho toàn h th ng sông H ng - Thái Bình 1.1.2.2 M t s nghiên c u d báo l trên đ a bàn Thành ph Hà N i - tài: Nghiên c u áp d ng mô hình MIKE FLOOD đ khoanh vùng nguy c ng p l t cho đ a bàn thành... nh cho tính toán d báo l tác nghi p cho toàn h th ng sông H ng - Thái Bình Mô hình MIKE 11 đ nghiên c u áp d ng đ tính toán d báo l l n cho h c th ng sông H ng-Thái Bình v i 25 sông chính và chia thành 52 nhánh sông bao g m 792 m t c t Nh v y, đã có r t nhi u nghiên c u và nhi u mô hình tính toán d báo l và di n toán l cho h th ng sông H ng - Thái Bình và đã gi i quy t đ c t ng m c tiêu c th trong nghiên. .. tài “ Nghiên c u xây d ng b n đ tính d b t n th - áy trên đ a bàn thành ph Hà N i” ( sông Nhu ng ình ng cho l u v c c, H Khoa h c T nhiên, HQG Hà N i) Thành qu : Lu n v n đã t ng quan các nghiên c u tr th c đây v v n đ t n ng gây ra do ng p l t T đó l a ch n công th c tính toán t n th d ng ph ng pháp tính toán t n th ng và xây ng do ng p l t cho l u v c sông Nhu áy trên đ a bàn thành ph Hà N i C n nghiên. .. 2000 C n nghiên c u ti p: C ng t ng t nh đ tài trên, (1) tài có tính nghiên c u c b n, ch a thành m t công ngh hoàn ch nh đ dùng vào d báo tác nghi p; (2) g p khó kh n trong gi i quy t n l c v t t i tr m Ch , và ch a xét h t ng gia nh p khu gi a, h l u c a các tr m tính toán; (3) nghiên c u ch m i d ng l i d báo th y v n đ n các tr m Thác B i, C u S n, Ch và Ph L i, ch a có kh n ng áp d ng cho c h th... giá C n nghiên c u ti p: (1) M c tiêu c a các đ tài chú tr ng vào tính toán mô ph ng l đ áp d ng cho quy ho ch phòng ch ng l , không chú tr ng đ n d báo l ; (2) Vì đây là mô hình th y l c không c p nh t đ c sai s do s đ a hình, thay đ i đ nhám lòng sông, cho nên k t qu ch a th h ên đ d báo; (3) Không g n k t v i các mô hình th y v n phía th thay đ i c kh n ng ng l u đ tr thành m t công ngh d báo cho toàn... th ng kênh r ch và các ô tr ng; Mô hình MASTER MODEL ng d ng trong nghiên c u qui ho ch cho vùng h đ l u sông C u Long vào n m 1988; Mô hình MEKSAL c xây d ng vào n m 1974 đ tính toán s phân b dòng ch y mùa c n và xâm nh p m n trong vùng h l u các sông; Mô hình VRSAP đã đ c áp d ng cho vi c tính toán dòng ch y l và dòng ch y mùa c n cho vùng đ ng b ng; Mô hình SAL và mô hình KOD đã có nh ng đóng góp... qu : sông ã xây d ng đ c h th ng d báo th y v n cho các l u v c à, Thao, Lô, v n hành h ch a Hoà Bình và di n toán l v h l u đ n tr m S n Tây, Hà N i tài đã t o d ng đ c n n t ng cho vi c áp d ng mô hình th y v n đ d báo l , k t qu tính toán c a đ tài khá t t và đã đ c TTDBKTTVT b sung và đ a vào d báo tác nghi p C n nghiên c u ti p: (1) tài có tính nghiên c u c b n, ch a thành m t công ngh hoàn ch... th ng l u sông Thái Bình (sông C u, sông Th nghiên c u ng d ng các mô hình TANK, NAM và ph tính toán, d báo quá trình dòng ch y l L ng Th ng trên sông Th ng, sông L c Nam), đã ng pháp h i quy b i đ t i Thái Nguyên trên sông C u, Ph ng và L c Nam trên sông L c Nam K t qu nghiên c u cho th y k t qu tính toán và d báo dòng ch y l theo 3 mô hình nêu trên đ u cho k t qu t t Mô hình đã đ c TT DBKTTVT b sung... c sông Nhu áy trên đ a bàn thành ph Hà N i C n nghiên c u ti p: Trong nghiên c u này m c đ t n th ph n ánh hi n t ng ngay sau l , ch a tính đ n s t n th đ ng dân c nh v n đ môi tr ng do ng p l t ng lâu dài c a các c ng ng sinh thái, b nh t t Do v y trong nghiên c u ti p theo c n nghiên c u đ n các v n đ xã h i h c đ y đ h n… tài Nghiên c u ng d ng mô hình Mike t ng b - ngh d báo l sông H ng -Thái Bình”... hình nghiên c u, d báo l trên h th ng sông H ng – Thái Bình trong nh ng n m g n đây, ch ra nh ng thành qu đã đ t đ c và m t s m t còn t n t i trong công tác d báo tác nghi p trên h th ng sông H ng – Thái Bình tài đã ti n hành k t n i mô hình th y l c trong sông và mô hình truy n tri u, b c đ u cho th y kh n ng áp d ng và nh ng h n ch c n ph i kh c ph c trong t ng lai C n nghiên c u ti p: Vi c nghiên ... t qu c a nghiên c u n n t ng cho nghiên c u ti p theo Tuy nhiên m i nghiên c u ch tr ng đ n m t l nh v c, m t ph m vi nh t đ nh ch a có m t công ngh hoàn ch nh cho tính toán d báo l cho toàn... NG L R NG NGANG CHO HUY N CH NG M 55 3.1 ánh giá r i ro ng p l t v i k ch b n v dòng ch y l khác 55 3.2 xu t gi i pháp ng phó v i l r ng ngang cho khu v c nghiên c... N NG PHÁP NGHIÊN C U T C ng I T NG QUAN VÙNG NGHIÊN C U 1.1 T ng quan v nghiên c u r i ro ng p l 1.1.1 M t s nghiên c u d báo l th gi i 1.1.2 M t s nghiên c u
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp chống lũ rừng ngang cho huyện chương mỹ thành phố hà nội , Nghiên cứu giải pháp chống lũ rừng ngang cho huyện chương mỹ thành phố hà nội , Nghiên cứu giải pháp chống lũ rừng ngang cho huyện chương mỹ thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay