cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng vàthực hiện các quy phạm pháp luật

8 209 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2015, 21:11

• phủ nhiệm kỳ khóa XII • Nghị số: 02/2007/QH12 Phê chuẩn đề nghị Thủ tướng phủ việc bổ nhiệm phó Thủ tướng phủ, trưởng thành viên khác phủ nhiệm kỳ khóa XII Trên hệ thống quan hành nhà nước Việt Nam theo pháp luật hành, hệ thống quy định pháp luật cấu quan hành nhà nước Đây sở để phân tích đánh giá vai trò quan việc xây dựng thực quy phạm pháp luật Vai trò quan hành nhà nước việc xây dựng thực quy phạm pháp luật a Vai trò việc xây dựng quy phạm pháp luật hành Chúng ta thấy “xây dựng” hiểu tạo dựng nên, làm nên hay làm hoàn chỉnh vấn đề Vậy theo cách hiểu xây dựng quy phạm pháp luật hành hoạt động làm nên, tạo nên hay làm hoàn chỉnh quy phạm pháp luật hành hay xác văn quy phạm pháp luật hành quan hành nhà nước Trên thực tế nói chung vai trò xây dựng quy phạm pháp luật gồm có: - Các quan hành nhà nước có thẩm quyền có vai trò đạo, xây dựng dự án luật, dự án pháp lệnh, trình dự án luật, dự án pháp lệnh trước Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội - Các quan hành nhà nước có thẩm quyền có vai trò ban hành văn quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết, pháp lệnh quan quyền lực nhà nước, định Chủ tịch nước văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước cấp thực chức nhiệm vụ - Các quan hành nhà nước có thẩm quyền có vai trò rà soát, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ đình việc thi hành văn quy phạm pháp luật trái với quy định Có thể nói vai trò nói chung quan hành nhà nước, tùy thuộc vào chức năng, thẩm quyền mà quan hành nhà nước lại có vai trò khác việc xây dựng quy phạm pháp luật hành chính, mà phần phân tích dươi làm rõ b Vai trò việc thực quy phạm pháp luật hành Chúng ta thấy “thực hiện” hiểu làm cho trở thành thật việc làm hành động cụ thể Vậy thấy thông qua hiểu thực quy phạm pháp luật hành hoạt động quan hành nhà nước nhằm làm cho quy phạm pháp luật hành vào thực tế quản lí hành nhà nước sở nhiệm vụ thẩm quyền Vậy thấy vai trò quan hành nhà nước việc thực quy phạm pháp luật hành thể sau: - Các quan hành nhà nước vào thẩm quyền, chức nhiệm vụ để thực thi quy phạm pháp luật hành chính, đưa quy phạm pháp luật vào thực tế, triển khai thực thi khắp nước thông qua hệ thống quan hành nhà nước từ trung ương tới địa phương - Các quan hành nhà nước có thẩm quyền định biện pháp đạo, kiểm tra đôn đốc việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, văn quy phạm pháp luật quan cấp quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân công dân; tổ chức lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp pháp luật; báo cáo với quan quyền lực nhà nước việc triển khai thực thi văn quy phạm pháp luật - Tổ chức lãnh đạo công tác tra cấp, ngàng thuộc thẩm quyền, tổ chức đạo giải khiếu nại, tố cáo nhân dân - Đình việc thi hành bãi bỏ văn quy phạm pháp luật quan cấp trái với văn quy phạm pháp luật quan cấp - Các quan hành nhà nước quy định pháp luật thẩm quyền để bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thành viên quan hành nhà nước cấp Trên vai trò quan hành nhà nước việc thực thi quy phạm pháp luật hành Đây để phân tích cụ thể vai trò quan hành nhà nước việc thực quy phạm pháp luật hành I PHÂN TÍCH Phân tích vai trò quan hành nhà nước việc xây dựng quy phạm pháp luật hành Chúng ta thấy thực tế vai trò quan hành nhà nước diễn hàng ngày, hàng toàn thể đất nước thông qua hệ thống quan hành nhà nước, quy định pháp luật Vậy vai trò xây dựng quy phạm pháp luật quan hành nhà nước cụ thể vào phân tích sau: Thứ nhất: Các quan hành nhà nước có thẩm quyền có vai trò đạo, xây dựng dự án luật, dự án pháp lệnh, trình dự án luật, dự án pháp lệnh trước Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội Chúng ta thấy đóng vai trò việc xây dựng văn quy phạm pháp luật luật pháp lệnh pháp luật quy định (căn theo Điều 18 luật tổ chức phủ năm 2001) Chính phủ trình dự án luật trước Quốc hội, dự án pháp lệnh trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội chương trình Chính phủ xây dựng luật, pháp lệnh với Uỷ ban thường vụ Quốc hội Căn theo quy định khoản b điểm điều 20 Luật tổ chức phủ Thủ tướng phủ có vai trò đạo việc xây dựng dự án luật trình Quốc hội, dự án pháp lệnh trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội, theo quy định khoản điều 23 Luật tổ chức phủ trưởng, thủ trưởng quan ngang có vai trò chuẩn bị dự án luật, pháp lệnh dự án khác theo phân công Chính phủ Và dựa quy định thẩm quyền quan hành nhà nước việc xây dựng luật pháp lệnh, Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 môt pháp lí quy định chi tiết cụ thể vai trò quan hành nhà nước Tại khoản điều 30 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 quy định“Trường hợp dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị Chính phủ trình Chính phủ giao cho quan ngang chủ trì soạn thảo; quan giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm thành lập Ban soạn thảo” Chúng ta thấy bước thực trình xây dựng văn quy phạm pháp luật Luật ban hành văn quy phạm pháp luật pháp lí Chúng ta thấy việc tham gia xây dựng luật pháp lệnh phủ thể vai trò quan hành nhà nước việc xây dựng quy phạm pháp luật hành chính, vấn đề có liên quan đến thẩm quyền quản lí quan hành nhà nước thể đóng góp quan hành nhà nước, để đời văn quy phạm pháp luật thật quan áp dụng cách có hiệu khao học Thứ hai: Các quan hành nhà nước có thẩm quyền có vai trò ban hành văn quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết, pháp lệnh quan quyền lực nhà nước, định Chủ tịch nước văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước cấp thực chức nhiệm vụ Chúng ta thấy thực tế văn quy phạm pháp luật hành có số lượng lớn từ việc quan hành nhà nước lúc thực chức năng, nhiệm vụ ban hành để cụ thể hóa văn quy phạm pháp luật quan quyền lực nhà nước, định Chủ tich nước văn luật quan hành nhà nước cấp Theo quy định điều Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 quan hành nhà nước có quyền ban hành loại văn quy phạm pháp luật sau: - Nghị định phủ - Quyết định Thủ tướng phủ - Thông tư Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang - Thông tư liên tịch Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang - Quyết định Tổng Kiểm toán Nhà nước - Văn quy phạm pháp luật Uỷ ban nhân dân (theo quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân năm 2004 ủy ban nhân dân ban hành hình thức định, thị) Chúng ta thấy dựa vào quy định pháp luật việc ban hành loại văn quy phạm pháp luật trên, hoạt động xây dựng trực tiếp văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước nhằm thực chức hoạt động quản lí hành nhà nước Qua khẳng định việc xây dựng quy phạm pháp luật quan hành nhà nước việc làm thường xuyên quan hành nhà nước từ trung ương tới địa phương Theo số lượng thống kê thấy tính đến ngày 29/11/2010 phủ ban hành 111 nghị định, 2161 định Thủ tướng phủ, thấy số lượng văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước ban hành lớn Thứ ba: Các quan hành nhà nước có thẩm quyền có vai trò rà soát, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ đình việc thi hành văn quy phạm pháp luật trái với quy định Việc rà soát, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật có ý nghĩa vô quan trọng hoạt động quản lí hành nhà nước Việc rà soát nhằm phát văn quy phạm pháp luật có dấu hiệu sai phạm trái với văn quan nhà nước cấp Theo quy định pháp luật hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật đặt cho quan hành nhà nước phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn Điều 93 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 quy định: “Cơ quan nhà nước phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật; phát có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo không phù hợp với tình hình phát triển đất nước tự kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đình việc thi hành” Về thẩm quyền thực quản lý nhà nước công tác kiểm tra văn quy phạm pháp luật; giúp Thủ tướng Chính phủ việc kiểm tra, xử lý văn có dấu hiệu trái pháp luật bộ, quan ngang Bộ Tư pháp đóng vai trò theo quy định khoản điều 90 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 Trên tất phân tích vai trò quan hành nhà nước việc xây dựng văn quy phạm pháp luật hành thấy Hoạt động xây dựng văn quy phạm pháp luật hành quan hành nhà nước hoạt động thường xuyên liên tục trình quản lí hành nhà nước Để thực chức nhiệm vụ chủ thể quản lí hành nhà nước phải ban hành văn quy phạm pháp luật, để cụ thể hóa văn quy phạm pháp luật quan quyền lực nhà nước quan hành nhà nước cấp Và thấy quan hành nhà nước đóng vai trò quan trọng việc xây dựng luật pháp lệnh văn quy phạm pháp luật chứa đựng quy phạm pháp luật hành chính, hoat động giúp quan hành nhà nước trình bày quan điểm, góp phần xây dựng văn quy phạm pháp luật, từ văn quy phạm pháp luật hành lại chủ thể tiến hành áp dụng vào thực tế để quản lí nhà nước lĩnh vực hành pháp, qua hiệu hoạt động cao Phân tích vai trò quan hành nhà nước việc xây thực thi quy phạm pháp luật hành Có thể nói hoạt động thực thi quy phạm pháp luật thực tế nhiệm vụ quan hành nhà nước, biết quan hành nhà nước phận máy nhà nước quản lí nhà nước lĩnh vực hành pháp Các quan hành nhà nước cụ thể hóa quy phạm pháp luật hành quan nhà nước cấp ban hành Có thể nhìn nhận vai trò thực thi quy phạm pháp luật hành quan hành nhà nước thông qua việc phân tích vai trò sau: Thứ nhất: Các quan hành nhà nước vào thẩm quyền, chức nhiệm vụ để thực thi quy phạm pháp luật hành chính, đưa quy phạm pháp luật vào thực tế, triển khai thực thi khắp nước thông qua hệ thống quan hành nhà nước từ trung ương tới địa phương Có thể nhận thấy hoạt động quan hành nhà nước dựa quy định pháp luật cụ thể từ trung ương tới địa phương lại có chức nhiệm vụ khác Và từ việc quy định pháp luật mà quan hành nhà nước vào thực nhiệm vụ thông qua cụ thể quy phạm pháp luật Ví dụ: Chính phủ ban hành nghị định 146/ 2007, nghị định 34/2010 việc xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường bộ, hoạt động cụ thể hóa quy định: pháp lệnh xử phạt hành Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2002, nhằm đưa quy phạm pháp luật hành vào thực tiễn quản lí nhà nước tất đất nước Nếu nghị định phủ việc thực thực tiễn khó pháp lệnh quy định vấn đề chung nhiệm vụ phủ phải thực thi pháp lệnh hoạt động quản lí Trên ví dụ để làm sáng tỏ nhận định trên, thực tế thấy hoạt động thường xuyên liên tục quan hành nhà nước để thực thi nhiệm vụ Hay có nhiều ví dụ như: Việc cụ thể hóa nghị hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã Thứ hai: Các quan hành nhà nước có thẩm quyền định biện pháp đạo, kiểm tra đôn đốc việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, văn quy phạm pháp luật quan cấp quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân công dân; tổ chức lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp pháp luật; báo cáo với quan quyền lực nhà nước việc triển khai thực thi văn quy phạm pháp luật Theo quy định khoản Điều 18 luật tổ chức phủ “Quyết định biện pháp đạo kiểm tra việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, định Chính phủ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân công dân; tổ chức lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp pháp luật; báo cáo với Quốc hội công tác phòng ngừa chống vi phạm pháp luật tội phạm” Để văn quy phạm pháp luật thực thực thi quan hành nhà nước cấp có nhiệm vụ đốc thúc, kiểm tra đạo việc thực quan hành nhà nước cấp Các quan hành nhà nước địa phương phải kiểm tra đôn đốc quan hành nhà nước cấp cấp xã (đây cấp gần dân theo lời dặn Bác Hồ người cán phải gần dân, chăm lo cho nhân dân, nô bộc nhân dân) Việc kiểm tra quan hành nhà nước cấp có ý nghĩa quan trọng việc thúc đẩy trình hoạt động toàn hệ thống quan hành cấp Đó văn đạo chuyến thăm khảo sát tình hình thực thực tế Chúng ta thấy thành viên quan hành nhà nước cấp thường xuyên làm việc xuống quan hành nhà nước cấp sở trực thuộc Theo quy định khoản điều 94 Luật tổ chức hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân năm 2004 ủy ban nhân dân cấp tỉnh “Tổ chức, đạo kiểm tra việc thi hành Hiến pháp, luật, văn quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp nghị Hội đồng nhân dân cấp; tổ chức thực công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật địa phương” Có thể thấy pháp luật hành quy định cụ thể hoạt động quan hành nhà nước để thực thi có hiệu quy phạm pháp luật hành Thư ba: Tổ chức lãnh đạo công tác tra cấp, ngàng thuộc thẩm quyền, tổ chức đạo giải khiếu nại, tố cáo nhân dân Đây vai trò qua trọng quan hành nhà nước việc thực thi quy phạm pháp luật hành Qua hoạt động tra quan hành nhà nước nắm bắt tình hình thực thi quy phạm pháp luật hành cấp dưới, qua có biện pháp kịp thời để khắc phục phát Việc giải khiều nại tố cáo nhân dân hoạt động thực thi quy phạm pháp luật hành chính, quyền lực nhà nước trao cho chủ thể quản lí hành nhà nước thực thi quy phạm pháp luật nhằm giải khúc mắc, tranh chấp người dân thuộc thẩm quyền giải Theo quy định khoản điều 94 Luật tổ chức hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân năm 2004 ủy ban nhân dân cấp tỉnh “Tổ chức, đạo công tác tra nhà nước, tổ chức tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị công dân theo quy định pháp luật”, khoản điều 106 lại quy định ủy ban nhân dân cấp huyện “Tổ chức, đạo việc thực công tác kiểm tra, tra nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải kịp thời khiếu nại, tố cáo kiến nghị công dân; hướng dẫn, đạo công tác hoà giải xã, thị trấn” khoản điều 107 ủy ban nhân dân cấp xã “Tổ chức tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị công dân theo thẩm quyền” Chúng ta thấy việc thực thi quy phạm pháp luật thể rõ nét qua vai trò kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo quan hành nhà nước Thứ tư: Đình việc thi hành bãi bỏ văn quy phạm pháp luật quan cấp trái với văn quy phạm pháp luật quan cấp Việc đình thực văn quy phạm pháp luật trái pháp luật việc đảm bảo thực quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp Có thể lấy ví dụ việc thành phố Hà Nội định người đăng kí xe máy, văn quy phạm pháp luật mà UBND thành phố Hà Nội phải định số 221/QĐ-UB bãi bỏ việc thí điểm ngừng đăng ký xe máy quận nội thành Đây văn quy phạm pháp luật trái với quy định Hiến pháp, việc bãi bỏ định việc bảo đảm thực Hiến Pháp Thứ năm: Các quan hành nhà nước quy định pháp luật thẩm quyền để bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thành viên quan hành nhà nước cấp Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức thể việc thực thi quy phạm pháp luật hành chính, hoạt động kiện toàn cấu quan hành nhà nước để thực chức nhiệm vụ mình, quy định mà pháp luật cho phép chủ thể quản lí hành nhà nước kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức quan hành nhà nước để thực quy phạm pháp luật hành Ví dụ: Việc cách chức thứ trưởng Thủ tướng phủ phát có sai phạm lớn, bổ nhiệm người khác làm cho quan hoàn chỉnh để thực chức Chúng ta thấy qua việc phân tích vai trò quan hành nhà nước việc thực thi quy phạm pháp luật hành chính, nhìn nhận, đánh giá hoạt động thực thi quy phạm pháp luật quan hành nhà nước đa dạng phổ biến Đây hoạt động chủ yếu quan hành nhà nước, sau cụ thể hóa văn quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp trên, quan hành nhà nước triển khai thực thi thực tế, thông qua hệ thống quan hành nhà nước từ trung ương tới địa phương Đánh giá vai trò quan hành nhà nước việc xây dựng thực quy phạm pháp luật hành Có thể nói thực tế vấn đề xây dựng văn quy phạm pháp luật thực nhiều điều bất cập hạn chế Những bất cập hạn chế phần kéo lùi hiệu hoạt động quan hành nhà nước Vậy bất cập hạn chế phần nhìn nhận thực trạng - Văn quy phạm pháp luật thường chép lại quy định cấp nên nhìn chung tính khả thi sau ban hành không cao, đến lúc thực chung chung chưa thực thực thi có hiệu - Việc xây dựng Quyết định, Chỉ thị UBND chưa đảm bảo trình tự, thủ tục luật định Số lượng văn đăng ký ban hành theo Chương trình đạt tỷ lệ không cao, mang tính hình thức; - Dự thảo văn gửi thẩm định không quy định làm ảnh hưởng đến thời gian thẩm định bị động cho quan thực chức thẩm định Đội ngũ cán làm công tác thẩm định địa phương nhiều hạn chế trình độ, lực Nội dung thẩm định phần lớn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, chưa sâu phân tích nội dung văn bản; - Công tác rà soát hệ thống hoá văn quy phạm pháp luật cấp hàng năm chưa quan tâm mức Việc gửi văn phục vụ cho công tác kiểm tra chưa kịp thời chưa đầy đủ theo quy định pháp luật; - Mặc dù nội dung thẩm định chủ yếu phát lỗi hình thức, kỹ thuật trình bày hầu hết văn ban hành chưa đảm bảo mặt trình tự, thủ tục thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định pháp luật; - Nhiều địa phương né tránh việc kiểm tra văn nên không ban hành văn quy phạm pháp luật mà thay vào ban hành nhiều văn cá biệt có chứa quy phạm pháp luật - Nhiều quan hành nhà nước chưa thật nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lại kết thực thi văn quy phạm pháp luật hành mà thờ Việc đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động vô quan trọng quan hành nhà nước - Vấn đề thực thi gặp nhiều khó khăn trình độ cán xã thấp nhiều khu vực miền núi, xa xôi, việc kiểm tra đốc thúc gặp nhiều khó khăn Còn nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo giải chưa triệt để, để người dân kiện vượt cấp gây sức ép công việc cho quan hành cấp Phải thật nhìn nhận đánh giá lại cách xây dựng thực quy phạm pháp luật địa phương, phận hệ thống có quan hành nhà nước mà nhiều bất cập hạn chế Để thực xây dựng hệ thống quan hành nhà nước có lực, làm việc hiệu ... nhiệm vụ quan hành nhà nước, biết quan hành nhà nước phận máy nhà nước quản lí nhà nước lĩnh vực hành pháp Các quan hành nhà nước cụ thể hóa quy phạm pháp luật hành quan nhà nước cấp ban hành Có thể... lệnh phủ thể vai trò quan hành nhà nước việc xây dựng quy phạm pháp luật hành chính, vấn đề có liên quan đến thẩm quyền quản lí quan hành nhà nước thể đóng góp quan hành nhà nước, để đời văn... pháp luật quan hành nhà nước cấp thực chức nhiệm vụ Chúng ta thấy thực tế văn quy phạm pháp luật hành có số lượng lớn từ việc quan hành nhà nước lúc thực chức năng, nhiệm vụ ban hành để cụ thể
- Xem thêm -

Xem thêm: cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng vàthực hiện các quy phạm pháp luật, cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng vàthực hiện các quy phạm pháp luật, cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng vàthực hiện các quy phạm pháp luật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay