Trên cơ sở lý luận văn hoá chính trị, hãy phân tích các nội dung giải pháp để nâng cao văn hoá chính trị của tổ chức Đảng

5 323 6
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2015, 21:06

Vấn đề 5: Trên sở lý luận văn hoá trị, phân tích nội dung giải pháp để nâng cao văn hoá trị tổ chức Đảng ? Chính trị lĩnh vực đời sống xã hội, xã hội có giai cấp nhà nước Là sản phẩm tất yếu chế độ xã hội có giai cấp nhà nước, trị có quan hệ mật thiết với kinh tế, biểu tập trung kinh tế, kinh tế cô đọng lại Chính trị chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hoá, môi trường xã hội điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể xác định khác Văn hoá nhập vào lĩnh vực đời sống xã hội quan hệ người văn hoá nhập vào kinh tế trị Hoạt động trị, trị xã hội liên hệ mật thiết với văn hoá phải đạt tới trình độ văn hoá trị Văn hoá toàn hoạt động người mang lại giá trị vật chất lẫn tinh thần hướng tới Chân Thiện - Mỹ Văn hoá trị văn hoá lĩnh vực trị xã hội có giai cấp với nhiều quan hệ trị khác Văn hoá trị thẩm thấu văn hoá vào trị để nâng trị lên tầm văn hoá Có văn hoá có trị nhân văn, trị văn hoá trị trị tàn bạo, thô thiển Chính trị định hướng cho văn hoá phát triển hạn chế sản phẩm không phục vụ cho người, phát huy mặt tích cực để xây dựng xã hội ngày tốt đẹp Văn hoá trị tổng hợp giá trị vật chất tinh thần hình thành thực tiễn trị, sở quan trọng chi phối định hướng hoạt động chủ thể trị, phong trào trị, trị khác lịch sử trị Nội dung văn hoá trị thể phương diện khác Đó tổng hoà giá trị chủ thể trị sáng tạo Trong tri thức trị hiểu biết cách có hệ thống lĩnh vực trị, biểu trình độ học vấn trị, trình độ kinh nghiệm hoạt động trị thực tiễn, thống hữu tri thức lý luận trị tri thức kinh nghiệm trị Để có văn hoá trị, tri thức không trở thành phương pháp mà phải chuyển hoá thành xúc cảm, tình cảm Đó phải trạng thái tích cực, tình cảm cách mạng mà người hoạt động trị cần phải có Đó văn hoá trị truyền thống đúc kết từ lịch sử trị dân tộc nhân loại, làm nên nét đặc sắc riêng cho văn hoá trị cho dân tộc thời đại Đó hệ tư tưởng - đường lối sách, phận cốt lõi văn hoá trị, phản ánh khái quát lợi ích giai cấp, phương thức đường để thực lợi ích giai cấp, mục tiêu chủ thể trị Tính chất, trạng thái chủ thể trị ngày hoàn thiện thể chế trị, biểu sức mạnh, tính thực thiết chế - pháp chế, kiện toàn hệ thống tổ chức quyền lực trị việc thực hoá mục tiêu trị Văn hoá trị có đặc điểm là: + Văn hoá trị mang tính giai cấp, tính chất bật thuộc chất văn hoá trị Nó phục vụ trực tiếp cho lợi ích, quyền lực giai cấp thống trị, bảo vệ truyền bá hệ tư tưởng giai cấp XH, đấu tranh giai cấp Do vậy, phải luôn thấm nhuần quan điểm lịch sử - cụ thể để nhận thức đánh giá văn hoá trị chế độ xã hội, thời đại định, không phạm phải sai lầm trừu tượng, phi lịch sử, phi trị, phi giai cấp + Văn hoá trị mang tính dân tộc tính nhân loại Điều đáng ý là, tính giai cấp giữ vị trí chủ đạo, chi phối Nó khuynh hướng trị, quan điểm trị để nhận thức, đánh giá, sử dụng, thừa kế phát huy tính dân tộc tiếp thu tinh hoa văn hoá thời loại + Văn hoá trị mang tính lịch sử Chính trị văn hoá phạm trù động, biến đổi điều kiện lịch sử cụ thể Trình độ chuẩn mực văn hoá trị người, giai cấp không cố định, bất biến mà có thay đổi Các nhân tố khách quan chủ quan qui định văn hoá trị thường xuyên vận động biến đổi + Trong xã hội có giai cấp, văn hoá trị có tính đa dạng, phản ánh tính đa dạng, khác biệt văn hoá Văn hoá trị trị xã hội đặc điểm nêu bao hàm số đặc điểm khác Văn hoá trị XHCN vừa nội dung vừa động lực vừa biểu chất lượng dân chủ, nhân tố thúc đẩy việc thực mục tiêu CNXH Văn hoá trị XHCN phương thức trình độ làm chủ quần chúng, làm cho nhân dân lao động trở thành chủ thể quyền lực trị Vai trò to lớn văn hoá trị hoạt động cá nhân, quần chúng nhân dân, chủ thể lãnh đạo, quản lý xã hội để thực thi quyền lực thể qua chức văn hoá trị sau: + Văn hoá trị góp phần điều chỉnh quan hệ xã hội – trị, nâng cao chất lượng lãnh đạo quản lý chủ thể quyền lực Với ảnh hưởng văn hoá trị, giới cầm quyền kịp thời phát mâu thuẫn quan hệ trị - xã hội từ đưa giải pháp; biện pháp để tháo ngòi nổ làm dịu bớt xung đột xã hội Và ngược lại thiếu văn hoá trị người ta làm cho quan hệ xã hội – trị vốn bình thường trở nên căng thẳng, phức tạp chí cách thức giải mắc phải sai lầm chủ quan nóng vội, thiếu tinh tế nhiều lúc dẫn tới đối đầu ảnh hưởng xấu tới ổn định xã hội + Văn hoá trị hướng lực phẩm chất người vào hoạt động tích cực, sáng tạo để thực giá trị lý tưởng lựa chọn Sự phát triển văn hoá trị trình độ cao, với niềm tin sâu sắc dựa sở khoa lý vào lý tưởng trị lựa chọn, giúp người vượt qua khó khăn, thử thách, chí hy sinh để thực lý tưởng trị cao đẹp + Văn hoá trị thông qua giáo dục, tuyên truyền, quảng bá xã hội, thông qua rèn luyện thực hành cá nhân, tập thể, cộng đồng góp phần thúc đẩy tính tích cực trị công dân, thái độ quan tâm tới đời sống trị, nâng cao trách nhiệm người, tổ chức hệ thống trị + Văn hoá trị góp phần bảo đảm thực phát huy dân chủ, đấu tranh chống quan liêu tham nhũng biểu thoái hoá trị; góp phần giáo dục ý thức trị cho quần chúng, đào tạo rèn luyện nhân cách trị, tài trị xuất trưởng thành phong trào quần chúng thực tiễn trị Đất nước ta đường đổi mới, thời lớn gặp phải thách thức lớn Thời biểu chổ, đổi thời thay đổi cách nghỉ cách làm, tầm nhìn cách ứng xử, đánh gía trước tình hình thời biến chuyển sôi động Đổi mang tầm vóc cách mạng sâu xa quy mô xã hội Đổi thời lớn để đào tạo rèn luyện cán để thực cải cách trước hết hai lĩnh vực quan trọng kinh tế trị Thách thức lớn đồng thời nguy xuất lộ rõ đà phát triển KT thị trường, mở cửa hội nhập Đó nguy chệch hướng XHCN, tụt hậu lạc hậu ngày xa hơn; quan liêu tham nhũng trở thành “quốc nạn”, âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo lực lật đổ lực thù địch Với thời thách thức tác động, chi phối hình thành văn hoá trị đổi Đổi làm xuất nhân tố tác động tới hình thành văn hoá trị, tạo điều kiện văn hoá trị phát triển lên trình độ chất lượng , phù hợp với yêu cầu đổi Chính đổi khách quan hoá vai trò tầm quan trọng văn hoá văn hoá trị Đồng thời văn hoá trị đóng vai trò lực đẩy trị - tinh thần quan trọng để thúc đẩy nghiệp đổi mới, để đổi thực trình sáng tạo văn hoá theo nghĩa rộng Đảng Cộng sản Việt Nam - sản phẩm kết hợp biện chứng chủ nghĩa Mác-Lê nin, phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam – lực lượng trị có khả lãnh đạo xã hội, lãnh đạo nhà nước Việt Nam qua giai đoạn lịch sử khó khăn vẻ vang dân tộc: Đánh Pháp, đuổi Nhật giành độc lập tự cho Tổ quốc, kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống Tổ quốc đưa nước lên CNXH dạt nhiều thành tựu rực rỡ ngày Gần 75 năm qua , Đảng thể tập trung ý chí, nguyện vọng trí tuệ toàn dân tộc Đường lối Đảng thể nhận thức toàn xã hội quy luật khách quan phát triển đất nước Đảng lãnh đạo cách mạng VN từ thắng lợi đến thắng lợi khác Trong nghiệp CM XHCN bên cạnh thành tựu đạt như: KT tăng trưởng khá, VH-XH có tiến bộ; đời sống nhân dân cải thiện đáng kể; tình hình trị xã hội ổn định; QP-AN tăng cường; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trọng; hệ thống trị củng cố; quan hệ đối ngoại không ngừng mở rộng, hội nhập kinh tế quốc tế tiến hành chủ động đạt kết tốt Những năm qua Đảng ta có nhiều cố gắng tiến hành nhiệm vụ then chốt xây dựng chỉnh đốn Đảng nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế Nét bật Đảng có đổi tư tư kinh tế Những thành tựu đạt lỉnh vực chứng tỏ đường lối bước Đảng ta đắn, lực cụ thể hoá NQ tổ chức đạo thực cấp, ngành có tiến Phương thức lãnh đạo có nhiều cải tiến sở nhận thức rõ chức quản lý nhà nước chức đoàn thể, tôn trọng vai trò quyền hạn quan Nhà nước đoàn thể Tuy Đảng ta vấp phải số khuyết điểm, hạn chế Đảng ta nhìn nhận dũng cảm tồn tại, khuyết điểm mình, là: Tình trạng chủ quan ý chí, quan liêu tham nhũng, đoàn kết nội bộ, vừa vi phạm quyền làm chủ nhân dân vừa không giữ kỷ cương phép nước; chức phận hệ thống trị chưa làm rõ đặc biệt cấp sở; nội dung phương thức hoạt động chậm đổi mới; sách đào tạo bồi dưỡng chắp vá thiếu đồng sở Tình trạng xảy dẫn đến phận nhân dân niềm tin vào Đảng Bên cạnh đứng trước số mâu thuẫn cần giải Đó mâu thuẫn yêu cầu cao mặt đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH với trình độ lực nhiều cán hạn chế, khả đào tạo có hạn, cấp không xứng với thực tài; tình trạng trì trệ kéo dài; đội ngũ cán ngày già đi, chậm bổ sung sức trẻ; tỷ lệ cán nữ, cán xuất thân công nông gia đình có công với cách mạng thấp, phân bố cán cấp, ngành lĩnh vực bất hợp lý Công tác tổ chức cán chưa góp phần đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, sách cán nhiều thiếu sót, bất hợp lý Tất làm chưa làm chứng tỏ lãnh đạo Đảng chưa ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn Đảng chưa đáp ứng yêu cầu việc giải nhiều vấn đề kinh tế - xã hội, phong cách lãnh đạo việc rèn luyện phẩm chất cán bộ, đảng viên Từ học rút công phát triển đất nước theo đường XHCN, ý thức vai trò lực lượng trị lãnh đạo toàn xã hội, Đảng CSVN hiểu rằng, từ Đảng phải người trước hết chịu hoàn toàn trách nhiệm vận mệnh dân tộc, phồn vinh đất nước, tự hạnh phúc nhân dân Để xứng đáng với vai trò đó, nỗ lực phấn đấu mang tính cách mạng thời kỳ đổi mới, lần nữa, trình độ nhận thức lý luận – tư duy, lực, phẩm chất, lĩnh Đảng CSVN nâng lên tầm Đổi định sáng suốt, dũng cảm Đảng, quan trọng nữa, trình Đảng CSVN thể rõ trình độ, lực, lĩnh đảng macxit-lêninit, Đảng hành động cho lợi ích giai cấp công nhân, lợi ích tầng lớp nhân dân lao động lợi ích dân tộc Việt Nam Cả nhân loại tiến bước vào thiên niên kỷ Sự nghiệp đổi Đảng CSVN khởi xướng, lãnh đạo thực bước vào giai đoạn có ý nghĩa định Hoặc hoà nhập vào nhịp điệu, xu chung thời đại cách tự chủ để tự khẳng định vị quan hệ với nước khu vực giới tầm cao mới; bị dòng xoáy dòng thác cạnh tranh - thị trường khắc nghiệt trôi, xoá nhoà sắc hay bị nhấn chìm tụt hậu Thời thách thức Trong đua tranh thua này, từ phương diện kinh tế-chính trị nhân tố lãnh đạo trị quốc gia vươn lên trình độ văn hoá trị tiêu biểu thời đại, đủ sức đưa quốc gia dân tộc hoà nhập vượt lên đua tranh kỹ thuật – kinh tế, suất, chất lượng, hiệu kinh tế - xã hội nhằm phục vụ cho mục tiêu ngày mang tính nhân văn – người, tiến chung nhân loại họ chiến thắng Trong ý nghĩa đó, CNXH từ chất khát vọng chế độ xã hội hội đủ điều kiện để có khả thực hoá mục tiêu nói Tầm cao văn hoá trị Đảng CSVN bối cảnh thời đại ngày có ý nghĩa định cho việc khẳng định tính ưu việt CNXH thực, chế độ xã hội hoà bình, độc lập dân tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc người dân Việt Nam khoa học nghệ thuật lãnh đạo, đạo thực thành công nghiệp đổi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh” Với ý nghĩa đó, để đạt tầm cao văn hoá trị đảng cầm quyền Việt Nam nay, cần trọng giải pháp sau: + Đảng phải xây dựng củng cố hoàn thiện tảng chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Tất nhiên chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh dược hiểu với tư cách hệ thống mở, cần không ngừng bổ sung phát triển sở thành khoa học thực tiến hoá nhân loại Chỉ xây dựng hoàn thiện tảng khoa học cách mạng đó, Đảng CSVN thực đạt đến trình độ trí tuệ thời đại, nhờ Đảng đứng vững lập trường giai cấp công nhân, trung thành với lợi ích nhân dân lao động lợi ích dân tộc + Đảng phải thường xuyên tổng kết kinh nghiệm hoạt động trị thực tiễn Đảng, đất nước nước giới, đặc biệt kinh nghiệm nước có điều kiện phát triển tương tự đất nước ta Từ học kinh nghiệm đó, tìm cách vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện đặc thù hoàn cảnh xã hội Việt Nam, người Việt Nam giai đoạn phát triển + Bằng nhiều phương thức để đánh giá tiềm năng, mạnh quốc gia – dân tộc, đặc biệt nguồn lực lao động, nguồn lực trí tuệ Tìm kiếm hình thức, cách thức để khơi dậy, phát huy sức mạnh nguồn lực phục vụ mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh” + Mềm dẻo, linh hoạt tinh tế việc tìm kiếm, thực hành biện pháp khơi dậy phát huy tiềm chủ thể kinh tế tinh thần nguyên tắc: tôn trọng tính độc lập sáng tạo hoạt động sản xuất kinh doanh chủ thể; có lợi chiến lược làm giàu cho Tổ quốc, quê hương gia đình, người Phải thổi bùng lên người toàn xã hội Việt Nam ý thức nỗi nhục “đói nghèo”, “tụt hậu” giống nỗi nhục nước, để người nước lập nên “Điện Biên Phủ” công xây dựng, phát triển đất nước phồn thịnh, văn minh + Tính toán đầy đủ tương quan lợi ích lực lượng (giai cấp, dân tộc, tầng lớp) để hoạch định sách công cho sách thực trở thành lợi ích-chất keo kết dính người dân, nhóm xã hội với Đảng, với Nhà nước Đó phương thức, điều kiện tạo nên đồng thuận xã hội, động lực kích thích, định hướng tính tích cực trị-xã hội công dân, nhóm lợi ích + Mỗi Đảng viên Đảng CSVN phải chiến sĩ cách mạng đội tiên phong giai cấp công nhân, mẫu mực tư tưởng, đạo đức, lối sống, luôn hăng hái đầu thực đường lối, sách, nghị Đảng pháp luật Nhà nước, biết đặt lợi ích Tổ quốc, giai cấp công nhân nhân dân lao động lên lợi ích cá nhân, từ có sức cổ vũ tổ chức nhân dân thực tốt nhiệm vụ cách mạng Không ngừng học tập thông qua tự đào tạo đào tạo để nâng cao nhận thức trị, lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ vận động thuyết phục, nâng cao đạo đức tác phong, lối sống sáng lành mạnh Đảng viên phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ, chịu giám sát nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, đoàn kết lãnh đạo nhân dân tiến hành nghiệp cách mạng Đảng viên phải thực cầu thị, phải “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” + Mở rộng dân chủ, đặc biệt sở để nhân dân có điều kiện tham gia xây dựng Đảng, xây dựng quyền, xây dựng nhà nước … Trách nhiệm nặng nề, sứ mệnh lịch sử Đảng cầm quyền thời đại đòi hỏi Đảng ta phải phấn đấu vươn lên tầm cao nghiệp lãnh đạo để xứng đáng với lòng tin cậy uỷ thác giai cấp công nhân , nhân dân lao động toàn thể dân tộc Đảng Cộng sản cầm quyền phải thật “trí tuệ, danh dự lương tâm thời đại” lời dạy Lênin, có Đảng thực đạt tới tầm cao văn hoá trị đảng cầm quyền nghiệp đổi đất nước theo hướng CNH – HĐH ngày nay, lãnh đạo nhân dân ta thực thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, xây dựng thành công CNXH đất nước VN./ ... hiểu với tư cách hệ thống mở, cần không ngừng bổ sung phát tri n sở thành khoa học thực tiến hoá nhân loại Chỉ xây dựng hoàn thiện tảng khoa học cách mạng đó, Đảng CSVN thực đạt đến trình độ trí... thành tựu rực rỡ ngày Gần 75 năm qua , Đảng thể tập trung ý chí, nguyện vọng trí tuệ toàn dân tộc Đường lối Đảng thể nhận thức toàn xã hội quy luật khách quan phát tri n đất nước Đảng lãnh đạo... động tích cực, sáng tạo để thực giá trị lý tưởng lựa chọn Sự phát tri n văn hoá trị trình độ cao, với niềm tin sâu sắc dựa sở khoa lý vào lý tưởng trị lựa chọn, giúp người vượt qua khó khăn, thử
- Xem thêm -

Xem thêm: Trên cơ sở lý luận văn hoá chính trị, hãy phân tích các nội dung giải pháp để nâng cao văn hoá chính trị của tổ chức Đảng, Trên cơ sở lý luận văn hoá chính trị, hãy phân tích các nội dung giải pháp để nâng cao văn hoá chính trị của tổ chức Đảng, Trên cơ sở lý luận văn hoá chính trị, hãy phân tích các nội dung giải pháp để nâng cao văn hoá chính trị của tổ chức Đảng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn