THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

6 297 4
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2015, 16:33

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Khách thể đối tượng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Trang 3 3 Chương :CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.Vài nét lòch sử vấn đề nghiên cứu 1.2 Khái niệm kỹ năng, kỹ sư phạm 1.3 Khái niệm tình sư phạm, kỹ giải tình sư phạm Chương :TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1 Vài nét khách thể nghiên cứu 2.2 Công cụ khảo sát cách đánh giá 2.3 Các bước tiến hành nghiên cứu 11 17 32 33 41 Chương : THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 3.1 Nhận thức sinh viên việc giải tình sư phạm 43 3.2 Thực trạng kỹ giải tình sư phạm sinh viên ( thông qua tình giả đònh) 50 3.3 Thực trạng kỹ giải tình sư phạm thực sinh viên 69 3.4 Những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết giải tình sư phạm sinh viên 77 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghò TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 81 82 86 PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Trong Văn kiện hội nghò lần thứ BCHTW khóa VII Đảng Cộng Sản Việt Nam xác đònh mục tiêu giáo dục nước ta chiến lược phát triển kinh tế xã hội “Phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nên người có kiến thức văn hóa, khoa học, có kỹ nghề nghiệp, lao động tự chủ, sáng tạo có kỷ luật, giàu lòng nhân ái, yêu nước, yêu chủ nghóa xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước năm 1990 chuẩn bò cho tương lai” Để thực mục tiêu trước hết phải có đội ngũ giáo viên có đầy đủ phẩm chất lực cần thiết Trường sư phạm nơi phải đào tạo đội ngũ người thầy giáo có đủ phẩm chất lực để đáp ứng yêu cầu nghiệp giáo dục đào tạo, phục vụ cho công đổi đất nước.Như việc hình thành lực sư phạm cho người thầy giáo điều mà cần phải đặc biệt quan tâm Để có lực sư phạm,người thầy giáo cần phải có kiến thức kỹ cần thiết, kỹ giải tình sư phạm kỹ thiếu kỹ ảnh hưởng lớn đến kết công tác dạy học giáo dục Hình thành kỹ giải tình sư phạm giúp cho giáo viên bình tónh, tự tin, bồi dưỡng tư sư phạm linh hoạt, mềm dẻo,đònh hướng kòp thời hành động sư phạm Việc ứng xử khéo léo xem thành phần quan trọng “tài nghệ sư phạm” {22} Như vậy, trình đào tạo nhà trường sư phạm, bên cạnh việc cung cấp cho sinh viên tri thức khoa học cần phải ý hình thành cho sinh viên kỹ sư phạm cần thiết, đặc biệt kỹ giải tình sư phạm Tuy nhiên, nhiều năm giảng dạy trường Cao đẳng sư phạm An Giang trường Đại học An Giang, thấy việc rèn luyện kỹ giải tình sư phạm cho sinh viên chưa tổ chức chu đáo nên kỹ sinh viên yếu Nhiều sinh viên lúng túng giải tập tình tình thật thực tế sống Trước thực tế thúc chọn đề tài “ Tìm hiểu kỹ giải tình sư phạm sinh viên trường Đại học An Giang” với mong muốn góp phần nhỏ vào việc đào tạo đội ngũ giáo viên có tay nghề vững vàng nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Tìm hiểu thực trạng kỹ giải tình sư phạm sinh viên khoa sư phạm trường Đại học An Giang Từ đề xuất số kiến nghò nhằm giúp sinh viên rèn kỹ giải tình sư phạm cho sinh viên NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: - Nghiên cứu số vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến đề tài - Khảo sát thực trạng kỹ giải tình sư phạm sinh viên trường Đại học An Giang - Đề xuất số kiến nghò rèn kỹ giải tình sư phạm cho sinh viên KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU: 4.1 KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU: - 160 sinh viên khối tự nhiên, khối xã hội, khối ngoại ngữ khối cao đẳng sư phạm tiểu học năm thứ III - Sinh viên khối học xong học phần Tâm lý học, giáo dục học hoàn thành đợt kiến tập thực tập sư phạm 4.2 ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU: Thực trạng kỹ giải tình sư phạm sinh viên khoa sư phạm trường Đại học An Giang GIẢ THUYẾT KHOA HỌC : - Kỹ giải tình sư phạm sinh viên hình thành yếu (kể kỹ giải tập tình kỹ giải tình sư phạm thực tế ) chưa đáp ứng yêu cầu đặt người giáo viên - Kỹ giải tình sư phạm sinh viên khối cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên trung học sở tốt kỹ giải tình sư phạm sinh viên khối cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 6.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU: - Mục đích: Thu thập tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu - Cách tiến hành: Đọc, phân tích, tổng hợp tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, nhằm xây dựng sở lí luận cho việc triển khai, nghiên cứu thực tiễn 6.2 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA BẰNG BẢNG HỎI: - Mục đích: Thu thập thông tin từ phía sinh viên về: + Nhận thức họ kỹ giải tình sư phạm + Kỹ giải tập tình - Cách tiến hành: Cho sinh viên trả lời câu hỏi giải tập tình phiếu điều tra (phụ lục) Đây phương pháp đề tài 6.3 PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT: - Mục đích: Nắm thực trạng kỹ giải tình thực sinh viên - Cách tiến hành: Đi dự thực tập sinh viên để quan sát việc giải tình sư phạm thực họ, sở đánh giá cách khách quan, đầy đủ kỹ giải tình sư phạm sinh viên Đây phương pháp nghiên cứu chủ yếu đề tài 6.4 PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG: Đưa sinh viên vào số tình sư phạm giả đònh ( sinh viên) nhằm đánh giá cách gián tiếp kỹ giải tình sư phạm họ Các số liệu thu từ phương pháp góp phần làm rõ thêm số liệu thu từ phương pháp điều tra viết phương pháp quan sát dự 6.5 PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ TOÁN HỌC: Được sử dụng để xử lý, phân tích, đánh giá kết nghiên cứu thực tiễn 6.6 Ngoài sử dụng số phương pháp khác như: Phương pháp trò chuyện, đàm thoại ( với sinh viên, với học sinh, thăm dò ý kiến giáo viên hướng dẫn thực tập), nhằm thu thập thông tin bổ sung làm rõ thêm thông tin thu từ phương pháp khác ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI: Đề tài góp phần tìm hiểu kỹ giải tình sư phạm sinh viên, đặc biệt kỹ giải tình thực họ Tìm nguyên nhân khiến cho việc giải tình sư phạm sinh viên hạn chế, từ đề xuất số biện pháp khắc phục
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG, THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG, THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay