Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức phường hà an, thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh

116 171 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2015, 14:54

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VŨ ĐỨC HOÀN NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƢỜNG HÀ AN, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VŨ ĐỨC HOÀN NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƢỜNG HÀ AN, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ HỮU ẢNH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực chƣa đƣợc dùng để bảo vệ học vị khác Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đƣợc cảm ơn Các thông tin, trích dẫn luận văn đƣợc ghi rõ nguồn gốc./ Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Vũ Đức Hoàn Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh”, nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin đƣợc bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng lý Đào tạo, khoa, phòng Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị - Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ mặt trình học tập hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hƣớng dẫn PGS.TS Lê Hữu Ảnh Tôi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhà khoa học, thầy, cô giáo Trƣờ Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đề tài, đƣợc giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để hoàn thành nghiên cứu Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Vũ Đức Hoàn Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Kết cấu luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Một số khái niệm cán công chức cấp sở 1.1.2 Yêu cầu đặc điểm nâng cao lực cán bộ, công chức cấp sở 12 1.1.3 Những yếu tố tác động đến lực cán bộ, công chức cấp sở 20 1.2 Cơ sở thực tiễn 27 1.2.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cho đội ngũ cán bộ, công chức 27 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 43 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 43 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập liệu 43 2.2.2 Phƣơng pháp xử lý tổng hợp liệu 44 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích số liệu 44 2.3 Chỉ tiêu nghiên cứu 45 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨ PHƯỜNG HÀ AN, THỊ XÃ QUẢNG YÊN,TỈNH QUẢNG NINH 46 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã Quảng Yên phƣờng Hà An 46 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã Quảng Yên 46 3.1.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội phƣờng Hà An 56 3.2 Thực trạng lực đội ngũ cán bộ, công chức phƣờng H - 58 3.2.1 Thực trạng sách cán bô, công chức phƣờng Hà An 58 3.2.2 Thực trang đội ngũ cán bộ, công chức phƣờng Hà An 67 3.3 Các nhân tố tác động tới lực công tác đội ngũ cán bộ, công chức phƣờng Hà An 72 3.3.1 Công tác đào tạo, bồi dƣỡng 72 3.3.2 Công tác quy hoạch cán bộ, công chức cấp xã 73 3.3.3 Công tác đánh giá CBCC 74 3.3.4 Bổ nhiệm CBCC 74 3.3.5 Điều động, luân chuyển CBCC 75 - 75 3.4.1 Những kết đạt đƣợc 76 3.4.2 Những tồn hạn chế cần hoàn thiện 76 3.4.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 78 Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN 80 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v Ninh dự báo triển vọng 80 4.1.1 Quan điểm 80 4.1.2 Mục tiêu 81 4.2 Một số giải pháp nâng cao năn - 82 4.2.1 Giải pháp công tác quy hoạch cán công chức 82 4.2.2 Giải pháp tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, thực việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức quyền 85 4.2.3 Giải pháp thu hút tạo nguồn cán bộ; tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức; gắn đào tạo, bồi dƣỡng với quy hoạch chức vụ, chức danh cán bộ, công chức quyền 88 4.2.4 Giải pháp kiện toàn, bố trí, xếp lại cán bộ, công chức; thực sách việc; điều động, luân chuyển cán bộ, công chức sở 91 4.2.5 Giải pháp đánh giá cán bộ, công chức gắn với bố trí, xếp phù hợp với lực, sở trƣờng 94 4.3 Một số kiến nghị 98 4.3.1 Đối với Nhà nƣớc 98 4.3.2 Đối với thị xã Quảng Yên 98 4.3.3 Đối với phƣờng Hà An 99 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 105 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC : Cán công chức CNH - HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa GTSX : Giá trị sản xuất HĐND : Hội đồng nhân dân KCN : Khu công nghiệp KH : Kế hoạch KT - XH : Kinh tế - Xã hội KTTĐBB : Kinh tế trọng điểm Bắc MTTQ : Mặt trận Tổ quốc UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Kết điều tra hài lòng công việc CBCC 58 Bảng 3.2 Bảng lƣơng cán cấp phƣờng chƣa qua đào tạo chuyên môn 59 Bảng 3.3 Kết điều tra hài lòng chế độ tiền lƣơng chế độ phụ cấp CBCC 62 Bảng 3.4 Kết điều tra hài lòng sách đãi ngộ CBCC 62 Bảng 3.5 Đội ngũ CBCC phƣờng Hà An năm 2013 67 Bảng 3.6 Trình độ chuyên môn đội ngũ CBCC phƣờng Hà An giai đoạn 2010 - 2013 68 Bảng 3.7 Trình độ lý luận trị đội ngũ CBCC phƣờng Hà An giai đoạn 2010 - 2013 70 Bảng 3.8 Độ tuổi đội ngũ CBCC 71 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Sự thành bại, thịnh suy quốc gia, chế độ phụ thuộc vào đội ngũ ngƣời điều hành máy nhà nƣớc quốc gia Đối với nƣớc ta nay, vấn đề chất lƣợng, lực đội ngũ cán bộ, công chức có tầm quan trọng đặc biệt, vừa tính lý luận vừa yêu cầu xúc thực tiễn Xây dựng, nâng cao chất lƣợng, lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nƣớc (gọi chung cán bộ, công chức) nội dung quan trọng công tác cải cách hành Vì vậy, chƣơng trình tổng thể cải cách hành nhà nƣớc giai đoạn 2001 - 2010, xây dựng, nâng cao chất lƣợng, lực đội ngũ cán bộ, công chức bảy chƣơng trình hành động có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, bƣớc đại, xây dựng máy nhà nƣớc hoạt động có hiệu lực, hiệu Nói cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: "Cán gốc công việc" [Error! Reference source not found.], "Muôn việc thành công thất bại cán tốt hay kém" [Error! Reference source not found.] Thực lời dạy Ngƣời, Đảng Nhà nƣớc ta quan tâm chăm lo đến công tác cán Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa VIII khẳng định: "Cán nhân tố định đến thành bại cách mạng gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước, chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng" [Error! Reference source not found.] Thực tiễn rằng, cách mạng nghiệp quần chúng nhân dân, để giữ vững ổn định xã hội khai thác tốt nguồn lực nhằm phát triển kinh tế phải trọng tới xây dựng quyền sở Cấp sở bao gồm xã, phƣờng, thị trấn (gọi chung cấp xã) nơi nhân dân cƣ trú Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 93 + Cán bộ, công chức quyền cấp xã xin việc theo nguyện vọng đƣợc UBND cấp huyện đồng ý - Chế độ trợ cấp việc + Cán quyền việc đƣợc hƣởng trợ cấp việc nhƣ sau: năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội đƣợc hƣởng trợ cấp 1,5 tháng tiền lƣơng hƣởng, gồm: mức lƣơng theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vƣợt khung hệ số chênh lệch bảo lƣu lƣơng (nếu có) Mức trợ cấp thấp 01 (một) tháng lƣơng hƣởng + Công chức việc việc đƣợc hƣởng chế độ việc theo quy định Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 Chính phủ công chức xã, phƣờng, thị trấn đƣợc hƣởng thêm mức trợ cấp việc nhƣ sau: Cứ năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội đƣợc hƣởng trợ cấp 1,0 tháng tiền lƣơng hƣởng, gồm: mức lƣơng theo ngạch, bậc, phụ cấp thâm niên vƣợt khung hệ số chênh lệch bảo lƣu lƣơng (nếu có) Mức trợ cấp thấp 01 (một) tháng lƣơng hƣởng 4.2.4.3 Thực việc điều động, luân chuyển cán bộ, công chức sở - Việc điều động, luân chuyển cán bộ, công chức cấp giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã phải theo quy hoạch đƣợc quan có thẩm quyền phê duyệt Tạo điều kiện để rèn luyện, thử thách, đào tạo, bồi dƣỡng, giúp cán bộ, công chức trƣởng thành nhanh hơn, toàn diện hơn, vững vàng hơn; khắc phục tâm lý chủ quan, thỏa mãn dẫn đến bảo thủ, độc đoán cán lâu năm vị trí, địa bàn; đồng thời thực chủ trƣơng bố trí cán chủ chốt ngƣời địa phƣơng, cán chủ chốt không giữ chức vụ nhiệm kỳ liên tiếp Cán bộ, công chức đƣợc điều động, luân chuyển cấp xã phải có trình độ đại học chuyên môn, đủ lực đảm bảo tiêu chuẩn vị trí công tác đƣợc điều động, luân chuyển đến Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 94 - Đối tƣợng điều động, luân chuyển bố trí giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã cán bộ, công chức thuộc phòng, ban tƣơng đƣơng cấp xã, huyện, tỉnh; có trình độ đại học, có lực công tác, cán bộ, công chức đƣơng chức quy hoạch chức vụ từ phó trƣởng phòng cấp huyện tƣơng đƣơng trở lên Đối tƣợng điều động, luân chuyển phải nằm quy hoạch, kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy phê duyệt - UBND cấp huyện phối hợp với quan có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trƣớc luân chuyển cấp xã Phƣờng Hà An tiến hành thống kế lại tình hình cán công chức đề xuất lên UBND thị xã để tiến hành điều động, luân chuyển cán 4.2.5 Giải pháp đánh giá cán bộ, công chức gắn với bố trí, xếp phù hợp với lực, sở trường 4.2.5.1 Nguyên tắc đánh giá công chức Một giải pháp quan trọng việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức công tác đánh giá cán bộ, công chức hoạt động công vụ Đánh giá xếp, bố trí việc, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phát huy lực, sở trƣờng, đem lại hiệu công việc cao cho đơn vị Việc đánh giá cán bộ, công chức cần phải đảm bảo đạt đƣợc yêu cầu sau: - Phải gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ cán bộ, công chức đảm nhiệm, phải vào tiêu chuẩn cán bộ, công chức, kết hoàn thành công việc cán bộ, công chức để đánh giá - Phải làm rõ mặt ƣu, khuyết điểm cán bộ, công chức phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, trình độ lực, hiệu công tác khả Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 95 phát triển Làm rõ nguyên nhân dẫn tới không hoàn thành nhiệm vụ cán bộ, công chức - Phải công tâm, minh bạch, dựa phƣơng pháp khoa học, khách quan, toàn diện, phát triển, thực tiễn quan điểm lịch sử - cụ thể - Phải thực theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai nội dung đánh giá với cán bộ, công chức đƣợc đánh giá 4.2.5.2 Nội dung đánh giá thực công việc cán bộ, công chức Đánh giá cán bộ, công chức phƣờng Hà An nhằm mang lại nhìn toàn diện cán bộ, công chức đó, phẩm chất trị lực chuyên môn Để có đƣợc thông tin xác, việc đánh giá đƣợc thực thông qua nội dung sau: - Đánh giá kết thực chức trách, nhiệm vụ sở Bản mô tả công việc Bản tiêu chuẩn thực công việc - Đánh giá mối quan hệ trình thực công việc - Đánh giá phẩm chất trị đƣợc thể nhận thức, tƣ tƣởng trị, ý thức chấp hành chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng, sách pháp luật Nhà nƣớc; thái độ đấu tranh với luận điệu sai trái, phản động để bảo vệ đƣờng lối Đảng - Đánh giá đạo đức, lối sống cán bộ, công chức nhƣ tinh thần cầu thị, học tập nâng cao trình độ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm công tác; tinh thần tự phê phê bình… - Đánh giá tình trạng sức khỏe công chức khả sức khỏe đáp ứng cho phục vụ lâu dài điều kiện cƣờng độ làm việc ngày cao, tính chất phức tạp ngày đa dạng - Đánh giá khả năng, hƣớng phát triển nghề nghiệp cán bộ, công chức Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 96 4.2.6 Giải pháp nâng cao tinh thần đạo đức, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đội ngũ công chức hành nhà nước Tham nhũng, tiêu cực trở thành quốc nạn, thành điều nhức nhối đời sống xã hội, làm giảm lòng tin nhân dân lãnh đạo Đảng Nhà nƣớc, giảm hiệu lực quan Nhà nƣớc cấp tất lĩnh vực đời sống xã hội; Là lực cản lớn trình đổi xây dựng đất nƣớc, miếng đất tốt gieo mầm cho lực thù địch lợi dụng để phá hoại nghiệp xây dựng CNXH nƣớc nhà Có thể nói, tham nhũng tƣợng ăn mòn nguồn vốn xã hội, làm tin cậy nhân dân hệ thống trị Nhà nƣớc Do vậy, chống tham nhũng, tiêu cực phải chống từ Đảng, máy Nhà nƣớc, mà trƣớc hết đội ngũ cán công chức Muốn vậy, phải nâng cao tinh thần đạo đức cán công chức, đẩy mạnh chống tham nhũng, tiêu cực đội ngũ Trong thời gian tới, phƣờng Hà An cần tập trung làm số công việc sau: - Thực nghiêm túc Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng khoá IX: Tiếp tục thực Nghị Trung ƣơng (lần 2) khoá VIII đẩy mạnh vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực Đồng thời phải thƣờng xuyên coi trọng công tác giáo dục trị, lãnh đạo tƣ tƣởng công chức; tổ chức học tập quán triệt xây dựng kế hoạch hành động thực Luật chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm; trì thành nề nếp việc học tập đạo đức, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh để giáo dục cho công chức noi theo gƣơng cần kiệm, liêm chính, chí công Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tăng cƣờng giáo dục cho cán bộ, công chức tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tâm, tận lực với nhiệm vụ đƣợc giao, bảo đảm cho công chức thực chế độ, nhiệm vụ quyền hạn, nghĩa vụ công chức; tinh thần tự giác nghiêm chỉnh chấp hành đƣờng lối Đảng, pháp luật Nhà nƣớc, quy định, quy chế địa phƣơng đơn vị Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 97 - Những công chức trình độ, lực hạn chế so với tiêu chuẩn quy định, cần đƣợc bồi dƣỡng cập nhật kiến thức bố trí đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, tạo niềm tin tự tin cho công chức thực nhiệm vụ - Duy trì nếp, nâng cao chất lƣợng sinh hoạt tự phê phê bình công chức Thực nghiêm chế độ nhận xét, đánh giá công chức, đặc biệt khâu thông báo công khai công chức ƣu, khuyết điểm công chức để họ có kế hoạch phấn đấu - Bổ sung, hoàn thiện chế, sách, quy định Nhà nƣớc quản lý kinh tế - tài chính, quản lý công sản, xây dựng không tạo kẽ hở cho phần tử xấu lợi dụng Xoá bỏ thủ tục hành phiền hà lĩnh vực, khâu dễ xảy tham nhũng Duy trì thành nếp việc tra, kiểm tra, kiểm soát bảo đảm tính minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nƣớc, sử dụng tài sản công - Thực tốt chế độ kê khai tài sản công chức theo quy định; chế độ công khai hoá hoạt động công vụ, công việc quan hệ với công dân, lĩnh vực liên quan đến vấn đề nhạy cảm đƣợc xã hội quan tâm nhƣ: Chính sách cán bộ, công chức, quản lý đất đai, đầu tƣ xây dựng tài chính, ngân sách - Cải cách chế độ tiền lƣơng, nâng cao đời sống công chức Nhà nƣớc, chống đặc quyền đặc lợi, bảo đảm lƣơng nguồn sống công chức - Thực tốt Quy chế dân chủ sở, phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng giám sát hoạt động, sinh hoạt công chức Nhà nƣớc Bảo vệ ngƣời đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực - Kiên sa thải khỏi đội ngũ công chức thoái hoá, biến chất; công chức trình độ, lực kém, không phấn đấu vƣơn lên cách xếp công việc khác không xếp đƣợc đƣa khỏi biên chế Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 98 Nhà nƣớc, tạo điều kiện cho họ tìm việc làm thích hợp Thực nghiêm túc chế độ nghỉ hƣu tuổi - Duy trì chế độ quản lý, kiểm tra chặt chẽ, kịp thời khen thƣởng công chức có thành tích xuất sắc; đồng thời kiên xử lý nghiêm thông báo công khai công chức vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật Nhà nƣớc, thực chế độ trách nhiệm cách nghiêm khắc ngƣời đứng đầu quan hành cấp để xảy vụ tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Đối với Nhà nước Ban hành quy định cụ thể chế độ trợ cấp việc, xây dựng sách khuyến khích công chức cấp xã không đạt tiêu chuẩn theo quy định, công chức có độ tuổi cao, lực hạn chế chƣa đủ điều kiện nghỉ hƣu tự nguyện nghỉ hƣu trƣớc tuổi, nghỉ việc; Quy định chế độ tiền lƣơng định mức biên chế công chức cấp xã phù hợp với khu vực, vùng, miền phân loại đơn vị hành cấp; ban hành quy chế, sách thu hút cán bộ, sinh viên giỏi có trình độ đại học, cao đẳng công tác cấp xã 4.3.2 Đối với thị xã Quảng Yên Đề nghị UBND tỉnh đạo Sở Tài hƣớng dẫn trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã việc theo đề nghị UBND cấp thị xã Phối hợp với UBND cấp phƣờng, xã xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ, công chức phòng, ban Hƣớng dẫn UBND cấp xã, phƣờng thực công tác cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức cấp xã; tổng hợp kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức cấp xã cấp huyện; lập kế hoạch Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 99 đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức cấp xã năm, hàng năm tỉnh trình UBND tỉnh tổ chức triển khai thực Tổ chức thi tuyển xét tuyển công chức cấp xã theo quy định Yêu cầu UBND cấp xã thống kê số lƣợng, chất lƣợng cán bộ, công chức cấp xã phục vụ cho công tác kiện toàn tổ chức, bố trí xếp lại cán bộ, công chức, thực sách tinh giản biên chế, điều động, luân chuyển xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng Hƣớng dẫn UBND cấp xã lập kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức cấp xã; lập kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức cấp xã năm, hàng năm huyện gửi Sở Nội vụ Phối hợp với sở đào tạo, tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức cấp xã, phƣờng Định kỳ hàng năm, tổng hợp số lƣợng cán bộ, công chức cấp xã thuộc địa bàn quản lý đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng; đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dƣỡng báo cáo Sở Nội vụ Hƣớng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm chức vụ Hội đồng nhân dân bầu chức danh công chức cấp xã Tổng hợp báo cáo kết đánh giá cán bộ, công chức cấp xã; kết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cán cấp xã giữ chức vụ HĐND bầu chức danh công chức 4.3.3 Đối với phường Hà An Tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi, bố trí chỗ (nếu cần thiết), nơi làm việc để cán bộ, công chức cấp đƣợc điều động, luân chuyển sở hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao Thực việc chi trả lƣơng, phụ cấp (nếu có), trợ cấp cán bộ, công chức cấp đƣợc điều động, luân chuyển sở theo quy định UBND tỉnh Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, bố trí xếp lại cán bộ, công chức Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 100 tinh giản biên chế trình UBND cấp huyện phê duyệt Tổ chức thực có hiệu công tác cải cách hành sở Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức hàng năm, đến năm 2015 đến năm 2020 gửi Phòng Nội vụ; thực đào tạo cán bộ, công chức theo quy hoạch đƣợc duyệt Phối hợp với Thƣờng trực Hội đồng nhân dân cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm chức vụ Hội đồng nhân dân bầu chức danh công chức; báo cáo kết Phòng Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện Thực việc đánh giá cán bộ, công chức quyền, tổng hợp kết đánh giá gửi Phòng Nội vụ Thống kê số lƣợng, chất lƣợng cán bộ, công chức cấp xã gửi Phòng Nội vụ Lập kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức năm, hàng năm gửi Phòng Nội vụ Định kỳ hàng năm, tổng hợp số lƣợng cán bộ, công chức đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng; đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dƣỡng gửi Phòng Nội vụ Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 101 KẾT LUẬN Để góp phần vào việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ,công chức hệ thống cấp, luận án làm rõ sở khoa học việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức sâu phân tích, đánh giá chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nƣớc mối quan hệ với số lƣợng, kết cấu trình hình thành phát triển công chức Trên sở hệ thống hoá lý luận cán bô,công chức nhà nƣớc, chất lƣợng cán bo, công chức cấp nghiên cứu học kinh nghiệm nƣớc giới rút số kinh nghiệm vận dụng vào Việt Nam, luận án phân tích đánh giá thực trạng lực đội ngũ cán bộ,công chức phƣờng Hà An thị Xã Quảng Yên- Tỉnh Quảng Ninh mối quan hệ so sánh với yêu cầu công việc Luận án làm rõ nguyên nhân làm cho chất lƣợng, lực đội ngũ cán công chƣa cao, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc tại, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu trình đẩy mạnh CNH-HĐH đất nƣớc trình hội nhập kinh tế quốc tế Luận án đƣa quan điểm nhóm giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức phƣờng Hà An Bên cạnh giải pháp thuộc phƣờng cần có số giải pháp đồng từ phía tỉnh Quảng Ninh phí Nhà nƣớc, có tác động tích cực hiệu Trong khuôn khổ luận án khoa học, nghiên cứu sinh vận dụng kiến thức lý luận đƣợc tiếp thu từ tài liệu, nhà trƣờng, sâu tìm hiểu điều tra, khảo sát thực tiễn địa phƣơng, bƣớc đầu đề xuất giải pháp nhằm xây dựng, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán công chức phƣờng Hà An Tuy nhiên, thời gian khả nghiên cứu tác giả nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đƣợc dẫn góp ý bổ sung thầy cô để luận văn đƣợc hoàn thiện Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 102 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa VIII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 66 Nguyễn Trọng Bảo (1998), Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo đội ngũ cán quản lý kinh doanh thời kỳ CNH, HĐH đất nước, Nhà xuất Giáo dục Tô Tử Hạ (1998), Công chức vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Thành Hội (1999), Quản trị nhân sự, Nxb Thống kê Chƣơng trình tổng thể cải cách hành nhà nƣớc giai đoạn 2001 – 2010, Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 09 năm 2001 Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Trọng Điều (2002), “Luân chuyển cán lãnh đạo quản lý yêu cầu thiết công tác xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo quản lý nay”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước Văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa IX NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002 Ban Tổ chức Trung ƣơng (2003), Hướng dẫn số 17-HD/TCTW ngày 23/4, công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Quốc hội nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam (2003), Luật Tổ chức HĐND-UBND, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Nghị định số 114/2003/NĐCP ngày 10/10/2003 Chính phủ cán bộ, công chức xã, phƣờng, thị trấn 11 Nguyễn Phú Trọng Trần Xuân Sầm (2003) “Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thời kỳ đẩy Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 104 mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, Nxb Chính trị Quốc gia 12 Bộ Nội vụ (2004), Báo cáo tình hình công chức nhà nước năm 2004, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Nghị số 42-NQ/TW, ngày 30/11 BCT công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, Hà Nội 14 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, 2004, tập 5, trang 240 15 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, 2004, tập 5, trang 269 16 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2008), Luật cán bộ, công chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Bộ Luật Lao động 10/ 2012/QH13 năm 2012 18 Chi cục Thống kê thị xã Quảng Yên, Niên giám thống kê năm 2013 19 Phòng Thống kê phƣờng Hà An, Niên giám thống kê năm 2013 20 UBND phƣờng Hà An, Báo cáo kinh tế xã hôi năm 2011, 2012, 2013 21 UBND thị xã Quảng Yên, Báo cáo kinh tế xã hôi năm 2011, 2012, 2013 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 105 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC I Thông tin chung: Tuổi: Giới tính: Nam Nữ Trình độ học vấn chuyên môn Chƣa tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp PTTH Đã qua đào tạo sơ cấp trung học chuyên nghiệp Cao đẳng, đại học Trên đại học Ngành nghề đƣợc đào tạo? II Thông tin thực trạng chế độ tiền lƣơng, chế độ đãi ngộ 1.Xin ông bà cho biết mức độ hài lòng chế độ sách lương, phụ cấp khoản lương cán bộ, công chức nay: Mức độ hài lòng Đánh dấu (x) Hài lòng Tạm hài long Không hài long Xin ông bà cho biết mức độ hài lòng chế độ sách đãi ngộ cán bộ, công chức nay: Mức độ hài lòng Đánh dấu (x) Hài long Tạm hài lòng Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 106 Không hài long Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 107 Đánh giá ông bà với công việc Đánh giá ông bà với công việc Mức Mức Mức Phù hợp với mong muốn ông bà Phù hợp với lực Chƣa phù hợp với mong muốn ông bà Chƣa phù hợp với lực Mong muốn ông bà sách tiền lương sách đãi ngộ(có thể lựa chọn nhiều phương án) Mong muốn STT Tăng hệ số lƣơng Tăng mức phụ cấp Lƣơng trả theo lực vị trí việc làm Lƣơng trả theo cấp đƣợc đào tạo Có hội thăng tiến Chế độ đãi ngộ tốt Đƣợc đào tạo bồi dƣỡng thƣờng xuyên kiến thức chuyên môn * Ý kiến khác ông/bà : Xin chân thành cảm ơn chúc anh/chị ngày làm việc hiệu quả!– Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ [...]... mặt lý luận Góp phần hệ thống tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà nƣớc về cán bộ, công chức; công tác cán bộ và xây dựng cán bộ, công chức chính quyền cấp phƣờng *Ý nghĩa về mặt thực tiễn Đề tài giúp cho công tác quản lý nhà nƣớc trong việc nâng cao chất lƣợng năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp phƣờng ở thị xã Quảng YênTỉnh Quảng Ninh đƣợc hoàn thiện hơn Các giải pháp của đề tài sẽ làm cơ sở để... lý, các nhà lãnh đạo có thể đánh giá, phân loại đƣợc cán bộ, công chức 5 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu thành 4 chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức xã, phƣờng, thị trấn Chương 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chương 3: Nghiên cứu về thực trạng năng lực đội ngũ cán bộ, công chức phƣờ... quan Do vậy, vấn đề nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp cơ sở đƣợc xác định là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị Nhận thức đƣợc ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề trên tôi đã lựa chọn đề tài: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức phườ - làm luận văn thạc sĩ của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu Làm rõ cơ sở khoa học của việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức; Phân tích thực... của đội ngũ cán bộ, công chức khối phƣờng Hà An, Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN ập trung nghiên cứu, tìm hiểu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 thực trạng năng lực đội ngũ cán bộ, công chức phƣờng Hà An, ừ năm 2011 đến năm 2013, đó là: Yên, t + Khả năng hoàn thành nhiệm vụ đƣợc phân công phụ trách + Tính sáng tạo trong công việc + Khả năng thích ứng mới các điều kiện môi trƣờng công việc + Kỹ năng. .. động, năng lực khái quát hoá, năng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 11 lực tái lập, năng lực tƣởng tƣợng… Năng lực chuyên môn là năng lực đặc trƣng trong lĩnh vực nhất định của xã hội nhƣ: năng lực tổ chức, năng lực âm nhạc, năng lực kinh doanh, hội hoạ, toán học Năng lực chung và năng lực chuyên môn có quan hệ qua lại hữu cơ với nhau, năng lực chung là cơ sở của năng lực. .. hiệu lực và nâng cao hiệu quả quản lý phải nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc của CBCC chính quyền cấp xã Vì nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc của CBCC chính quyền cấp xã mới phát huy đƣợc vị trí, vai trò của CBCC chính quyền cấp xã 1.1.2.2 Những đặc điểm về năng lực công tác của cán bộ, công chức ở cấp cơ sở Xuất phát từ chức trách nhiệm vụ của CBCC chính quyền cấp cơ sở, năng lực quản lý nhà nƣớc của... đội ngũ cán bộ, công chức của phƣờng Hà An, thị Xã Quảng Yên – Tỉnh Quảng Ninh , tìm ra những ƣu điểm và những tồn tại, hạn chế Từ đó, đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức phƣờng Hà An đáp ứng đƣợc yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là đội ngũ. .. thể chế hoá và từng bƣớc nhất thể hoá chức danh cán bộ; tạo bƣớc chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở [Error! Reference source not found.] Trong những năm qua, mặc dù đã đƣợc Đảng, Nhà nƣớc quan tâm đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đã có những bƣớc chuyển biến tích cực nhƣng chất lƣợng và đặc biệt là năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở vẫn chƣa đáp ứng đƣợc... cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan của Nhà nƣớc Sau đó suốt một thời gian dài, khái niệm công chức ít đƣợc sử dụng, thay vào đó là khái niệm cán bộ, công nhân viên Nhà nƣớc, không phân biệt công chức, viên chức với công nhân Thực hiện công cuộc đổi mới, trƣớc yêu cầu khách quan của tiến trình cải cách nền hành chính nhà nƣớc đòi hỏi chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức nhà nƣớc, thuật ngữ công chức. .. nhân hoàn thành công việc, ngƣời ta không chỉ xem cá nhân đó làm gì, kết quả ra sao mà còn xem làm nhƣ thế nào, chính năng lực thể hiện ở chỗ ngƣời ta làm tốn ít thời gian, ít sức lực của cải vật chất mà kết quả lại tốt 1.1.2 Yêu cầu và đặc điểm của nâng cao năng lực của cán bộ, công chức cấp cơ sở 1.1.2.1 Yêu cầu của việc nâng cao năng lực cán bộ, công chức ở cấp cơ sở Yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp ... Chƣơng 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨ PHƯỜNG HÀ AN, THỊ XÃ QUẢNG YÊN,TỈNH QUẢNG NINH 46 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã Quảng Yên phƣờng Hà An 46... Làm rõ sở khoa học việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức; Phân tích thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức phƣờng Hà An, thị Xã Quảng Yên – Tỉnh Quảng Ninh , tìm ƣu điểm tồn... VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Một số khái niệm cán công chức cấp sở 1.1.2 Yêu cầu đặc điểm nâng cao lực cán bộ, công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức phường hà an, thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh , Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức phường hà an, thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh , Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức phường hà an, thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay