LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

12 218 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2015, 11:25

1 PHẦN MỞ ĐẦU trọng thông tin thiếu trước định kinh tế, 80% Lý lựa chọn đề tài nhân viên tín dụng Hoa Kỳ cho hồ sơ vay vốn thiết phải Dòng tiền doanh nghiệp vô quan trọng dòng máu có kế hoạch dòng tiền tương lai (Đỗ Thị Hồng Nhung, 2014; Fulmer, Gavin thể người Do đó, dự báo dòng tiền giúp ích cho nhà đầu Bertin, 1991; Waddell D & cộng sự, 1994) [12], [84], [133] Do đó, tư, nhà quản lý đánh giá hoạt động doanh nghiệp định nghiên cứu giúp xác định nhân tố có khả dự báo dòng tiền thực có kinh tế Nghiên cứu dự báo dòng tiền nhằm xác định nhân tố có khả ích cho nhiều đối tượng Thêm vào đó, nước ta nay, TTCK vào dự báo dòng tiền tốt có ý nghĩa góc độ lí luận hoạt động, qua khảo sát cho thấy công tác dự báo dòng tiền nước ta chưa thực tiễn thực đầy đủ chưa thực đánh giá mức nhân tố ảnh Xét góc độ lí thuyết, vấn đề dự báo dòng tiền đề cập cụ thể hưởng tới dòng tiền doanh nghiệp, kết dự báo dựa vào kinh nhiều Chuẩn mực Kế toán quốc gia nhiều công trình nghiên cứu (Đỗ nghiệm kế toán trưởng, phương pháp dự báo dòng tiền đơn giản, Thị Hồng Nhung, 2014; Nguyễn Hữu Ánh, 2010; Al –Attar, 2003; Barth & chưa trọng (Đỗ Thị Hồng Nhung, 2014) [12] cộng sự, 2001; Chotkunakitti, 2005; Ebaid, 2011; Farshadfar & cộng sự, Như vậy, xét góc độ lí luận thực tiễn, nghiên cứu dự báo 2008; Mooi, T.L, 2007) [12],[17],[25],[41],[61],[72],[76],[117] Tuy nhiên dòng tiền doanh nghiệp Việt Nam điều cần thiết, hỗ trợ Chuẩn mực Kế toán đưa nhận định nhân tố nên sử dụng hiệu trình định kinh tếđặc biệt nghiên cứu dự báo dự báo dòng tiền mà thiếu chứng cụ thể công trình nghiên dòng tiền chủ yếu thực nước phát triển hàng chục năm cứu chưa thống khả nhân tố dự báo dòng chưa nghiên cứu đầy đủ, có hệ thống Việt Nam tiền: Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 24 [1] cho rằng: thông tin luồng Trong công ty hoạt động Việt Nam công ty phi tài tiền từ HĐKD sử dụng kết hợp với thông tin khác giúp người niêm yết công ty có quy mô lớn, tiến hành hoạt động sản sử dụng dự đoán luồng tiền từ HĐKD tương lai, Barth & xuất, kinh doanh ngành nghề thiết yếu để tạo cải, vật chất cộng (2001) [41] cho biết theo Chuẩn mực Kế toán Hoa Kỳ: thông tin kế cho đất nước có đóng góp đáng kể vào tổng giá trị sản phẩm quốc dân toán theo sở dồn tích hiệu thông tin kế toán theo sở tiền Ngoài ra, ba loại dòng tiền công ty dòng tiền từ HĐKD việc đánh giá dòng tiền tương lai doanh nghiệp Vì vậy, cần có dòng tiền có liên quan đến hoạt động tạo doanh thu chủ yếu doanh thêm nghiên cứu dự báo dòng tiền để cung cấp chứng bổ sung cho nghiệp (Bộ Tài chính, 2002) [1] tín hiệu cho thấy khả tạo tiền để nhận định Chuẩn mực kế toán tổng quan công trình nghiên cứu dự đáp ứng cho hoạt động hàng ngày công ty (Boyd & Cortese – báo dòng tiền Daniel, 2000/2001) [46] Xét góc độ thực tiễn, với nhà đầu tư, ngân hàng, nhà quản trị tài chính, dự báo dòng tiền tương lai đóng vai trò vô quan Do vậy, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài luận án: “Dự báo dòng tiền Câu hỏi 3: Dòng tiền từ HĐKD khứ kết hợp với thông tin từ hoạt động kinh doanh công ty phi tài niêm yết thị kế toán dồn tích gộp chung có khả dự báo đáng kể dòng tiền từ HĐKD trường chứng khoán Việt Nam” công ty phi tài niêm yết SGDCK TP.HCM hay không? Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Thứ nhất,khái quát, tổng hợp hệ thống hóa sở lý luận thông tin kế toán theo sở dồn tích thông tin kế toán theo sở tiền công ty.Thứ hai, xây dựng kiểm định mô hình dự báo dòng tiền từ HĐKD công ty phi tài niêm yết SGDCK TP.HCM sở lợi nhuận khứ.Thứ ba, xây dựng kiểm định mô hình dự báo dòng tiền từ HĐKD công ty phi tài niêm yết SGDCK TP.HCM sở dòng tiền từ HĐKDK khứ Thứ tư, xây dựng kiểm định mô hình dự báo dòng tiền từ HĐKD công ty phi tài niêm yết SGDCK TP.HCM sở kết hợp dòng tiền từ HĐKD khứ thông tin kế toán theo sở dồn tích (thành phần dồn tích gộp chung thành phần dồn tích cụ thể) Thứ năm, xây dựng kiểm định mô hình dự báo dòng tiền từ HĐKD công ty phi tài niêm yết SGDCK TP.HCM sở tỷ suất tài dòng tiền.Thứ sáu, xác định mô hình (nhân tố) có khả dự báo dòng tiền từ HĐKD công ty phi tài niêm yết SGDCK TP.HCM tốt Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi 1: Lợi nhuận khứ có khả dự báo đáng kể dòng tiền từ HĐKD công ty phi tài niêm yết SGDCK TP.HCM hay không? Câu hỏi 2: Dòng tiền từ HĐKD khứ có khả dự báo đáng kể dòng tiền từ HĐKD tương lai công ty phi tài niêm yết SGDCK TP.HCM hay không? Câu hỏi 4: Dòng tiền từ HĐKD khứ kết hợp với thông tin kế toán dồn tích cụ thể có khả dự báo đáng kể dòng tiền từ HĐKD công ty phi tài niêm yết SGDCK TP.HCM hay không? Câu hỏi 5: Các tỷ suất dòng tiền có khả dự báo đáng kể dòng tiền từ HĐKD công ty phi tài niêm yết SGDCK TP.HCM hay không? Câu hỏi 6: Mô hình số mô hình có khả dự báo tốt dòng tiền từ HĐKD công ty phi tài niêm yết SGDCK TP.HCM? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu khả thông tin kế toán khứ việc dự báo dòng tiền từ HĐKD tương lai Thông tin kế toán nghiên cứu bao gồm: (1) lợi nhuận từ HĐKD khứ; (2) dòng tiền từ HĐKD khứ; (3) thành phần thông tin kế toán dồn tích gộp chung (chênh lệch lợi nhuận từ HĐKD dòng tiền từ HĐKD); (4) thành phần thông tin kế toán dồn tích cụ thể như: chi phí khấu hao TSCĐ, thay đổi tăng/giảm khoản phải thu, hàng tồn kho, chi phí trả trước khoản phải trả; (5) tỷ suất tài dòng tiền Phạm vi nghiên cứu: Luận án nghiên cứu 142 công ty phi tài niêm yết SGDCK TP.HCM, năm (từ năm 2009 đến năm 2014) tạo thành bảng 852 quan sát Đóng góp Luận án 4a Đóng góp mặt lý luận Luận án cung cấp chứng ủng hộ nhận định Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” (VAS 24) việc sử dụng kết hợp thông tin dòng tiền thông tin kế toán khác giúp ích cho người sử dụng dự đoán dòng tiền từ HĐKD tương lai Luận án xác định thông tin kế toán có ích thông tin kế toán theo sở dồn tích bao gồm: chi phí khấu hao tài sản cố định, số chênh lệch cuối kỳ đầu kỳ khoản phải thu, hàng tồn kho khoản phải trả 4b Những đóng góp luận án mặt thực tiễn Kết cấu Luận án Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lí luậnvềdòng tiềnvà tổng quan nghiên cứu dự báo dòng tiền công ty niêm yết TTCK Chương 3: Xây dựng giả thuyết khoa học PPNC Chương 4: Kết thực nghiệm dự báo dòng tiền từ HĐKD công ty phi tài niêm yết TTCK Việt Nam Chương 5:Thảo luận KQ nghiên cứu, khuyến nghị kết luận Ở Việt Nam nay, phương pháp dự báo dòng tiền phổ biến theo kế hoạch hoạt động theo tỷ lệ phần trăm doanh thu Những phương pháp phải dựa tài liệu nội doanh nghiệp thường bị tác động suy đoán chủ quan người làm dự báo Để giúp cho đối tượng bên dự báo xác dòng tiền thông tin nội bộ, Luận án xây dựng kiểm định mô hình dự báo mô hình lợi nhuận, mô hình dòng tiền, mô hình thành phần dồn tích gộp chung, mô hình thành phần dồn tích cụ thể mô hình tỷ suất dòng tiền Các mô hình dự báo Luận án xây dựng kiểm định dựa thông tin kế toán công bố Báo cáo tài công ty phi tài niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông qua phân tích hồi quy OLS, REM FEM Luận án đến kết luận mô hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng cố định (FEM) mô hình phù hợp dự báo dòng tiền từ HĐKD Kết hồi quy FEM cho thấy mô hình dự báo mà Luận án xây dựng có khả đáng kể dự báo dòng tiền từ HĐKD cho công ty phi tài niêm yết SGDCK TP.HCM Khả dự báo mô hình khác (giá trị hệ số R2 tương ứng mô hình từ 51% tới 93%) mô hình dòng tiền kết hợp với thành phần dồn tích cụ thể có khả dự báo cao Vì vậy, nhà đầu tư, nhà quản trị doanh nghiệp áp dụng mô hình dự báo Luận án dự báo dòng tiền từ HĐKD doanh nghiệp trước đưa định kinh tế CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ DÒNG TIỀN VÀ DỰ BÁO DÒNG TIỀN TẠICÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 2.1 Cơ sở lí luận dòng tiền dự báo dòng tiền công ty niêm yết TTCK 2.1.1 Đặc điểm thông tin kế toán theo sở dồn tích kế toán theo sở tiền Thông tin kế toán theo sở tiền mặt khách quan, dễ hiểu thông tin kế toán theo sở dồn tích thông tin kế toán theo sở tiền toàn diện kế toán theo sở dồn tích Thông tin dòng tiền thông tin thay cho thông tin kế toán theo sở dồn tích (ví dụ lợi nhuận) Do kết hợp thông tin dòng tiền thông tin lợi nhuận hữu ích công tác dự báo dòng tiền tương lai doanh nghiệp 7 2.1.2 Mối quan hệ dòng tiền với tình hình tài công ty 2.2 Tổng quan nghiên cứu dự báo dòng tiền từ HĐKD công niêm yết thị trường chứng khoán ty niêm yết TTCK Dòng tiền doanh nghiệp ví dòng máu thể - Về nhân tố dự báo dòng tiền: Chia thành nhóm: sử dụng lợi nhuận, người Dòng tiền nhân tố định khả toán doanh sử dụng dòng tiền khứ, sử dụng dòng tiền khứ kết hợp với thành nghiệp; có quan hệ mật thiết với sách chi trả cổ tức doanh nghiệp; phần dồn tích gộp chung, sử dụng dòng tiền khứ kết hợp với thành phần tỷ suất dòng tiền đo lường kết hoạt động tài doanh dồn tích cụ thể, tỷ suất dòng tiền nghiệp có ích dự báo phá sản doanh nghiệp 2.1.3 Phương pháp đo lường giá trị dòng tiền từ HĐKD công ty niêm yết thị trường chứng khoán - Đo lường giá trị dòng tiền từ HĐKD trước ban hành Chuẩn mực Kế toán quốc tế - Đo lường dòng tiền từ HĐKDchính thức theo quy định Chuẩn mực Kế toán quốc tế - Về phương pháp dự báo: dự báo dòng tiền mô hình dự báo nhân - Về bối cảnh phạm vi nghiên cứu: Hầu hết nước phát triển, có nghiên cứu nước phát triển 2.3 Một số nhận xét nghiên cứu dự báo dòng tiền từ HĐKDcủa công ty niêm yết TTCK Thứ nhất, nghiên cứu trước thực thời điểm 2.1.4Công tác dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh công ty khác nhau, bối cảnh kinh tế - xã hội khác nên nhận định mô hình niêm yết thị trường chứng khoán dự báo dòng tiền tốt chưa đạt thống Vai trò công tác dự báo dòng tiền Con người dự báo mà không định định mà không tiến hành dự báo (Beaver, 1966).Dự báo dòng tiền tương lai hữu ích việc định đầu tư, định giá cổ phiếu, đánh giá triển vọng đầu tư, định vay, Những nhân tố tác động tới công tác dự báo dòng tiền Công tác dự báo dòng tiền chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố bao gồm khách quan, chủ quan, bên bên ngoài: Sự quan tâm nhà đầu tư, thời gian hoạt động, quy mô công ty, kết HĐKD, tự nguyện nhà quản lý, kỹ thuật dự báo, lực đội ngũ dự báo, thông tin sử dụng để dự báo, sách Nhà Nước Thứ hai, liệu sử dụng nghiên cứu dự báo dòng tiền lấy từ mẫu chủ yếu công ty phi tài niêm yết, tập trung nghiên cứu ngành cụ thể sản xuất,công nghiệp mẫu gộp chung nghiên cứu có phân chia nhóm ngành Thứ ba, nghiên cứu thực nước có thị trường vốn phát triển, có vài nghiên cứu thực nước phát triển Thứ tư,các nhà nghiên cứu trước chủ yếu sử dụng phương pháp hồi quyOLS,rất nghiên cứu sử dụng hồi quy FEM, hồi quy REM hay hồi quy bước 2.4 Khoảng trống nghiên cứu - Cần có thêm nhiều nghiên cứu khả thông tin kế toán dự báo dòng tiềncho công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam; 10 Giả thuyết 4: Dòng tiền từ HĐKD kết hợp với thành phần thông tin kế toán dồn tích cụ thể (chi phí khấu hao TSCĐ, chênh lệch tăng/giảm - Cần đưa tỷ suất dòng tiền làm nhân tố dự báo mô hình dự khoản phải thu, hàng tồn kho, khoản chi phí trả trước, khoản phải trả) có khả dự báo đáng kể dòng tiền từ HĐKD công ty phi tài báo dòng tiền; - Trang bị thêm phương pháp định lượng khoa học phù hợp với công tác dự báo dòng tiền phục vụ cho công tác dự báo dòng tiền; - Xác định thông tin tài kết hợp với thông tin dòng tiền để làm chứng cho nhận định Chuẩn mực Kế toán Việt Nam VAS 24; - Cần mở rộngphạm vi liệu dự báo dòng tiền công ty (sau năm 2010) niêm yết SGDCK TP.HCM Giả thuyết 5: Các tỷ suất dòng tiền có khả dự báo đáng kể dòng tiền từ HĐKD công ty phi tài niêm yết SGDCK TP.HCM Giả thuyết 6: Mô hình kết hợp dòng tiền từ HĐKD thành phần thông tin kế toán dồn tích cụ thể có lợi nhuận (chi phí khấu hao TSCĐ, chênh lệch tăng/giảm khoản phải thu, hàng tồn kho, chi phí trả trước, khoản phải trả) mô hình có khả dự báo tốt dòng tiền từ HĐKD công ty phi tài niêm yết SGDCK TP.HCM 3.2 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT KHOA HỌC VÀPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Xây dựng giả thuyết khoa học Giả thuyết 1: Lợi nhuận kế toán khứ có khả dự báo đáng kể dòng tiền từ HĐKD cho công ty phi tài niêm yết HOSE 3.2.1 Dữ liệu nghiên cứu Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ tiêu báo cáo Báo cáo tài 142 Công ty phi tài niêm yết HOSE năm liên tục (từ năm 2009 tới năm 2014) 3.2.2 Mô hình dự báo dòng tiền phương pháp ước lượng Thứ nhất,Luận án thực hồi quy OLS, FEM, REM hồi quy bước để ước lượng mô hình.Thứ hai,sau có kết hồi quy Giả thuyết 2: Lưu chuyển tiền từ HĐKD khứ có khả OLS, FEM, REM, Luận án thực kiểm định phù hợp mô dự báo đáng kể dòng tiền từ HĐKD cho công ty phi tài niêm hình tuân thủ giả thiết hồi quy.Thứ ba, sau hồi quy OLS, yết HOSE FEM, REM, luận án vào giá trị hệ số xác định R2 sử dụng kiểm Giả thuyết 3: Lưu chuyển tiền từ HĐKD khứ kết hợp định Hausmannhằm lựa chọn mô hình phù hợp để diễn giải kết dự với thông tin kế toán dồn tích gộp chung (chênh lệch lợi nhuận từ báo dòng tiền HĐKD với dòng tiền từ HĐKD) có khả dự báo đáng kể dòng tiền từ 3.2.2.1 Dự báo dòng tiền từ HĐKD sở lợi nhuận (mô hình lợi HĐKD cho công ty phi tài niêm yết HOSE nhuận) 11 12 CFOt = β0 + β1 EARNt-1 + ε (3.1) CFOt = β0 + β1EARNt-1 + β2EARNt-2 + ε (3.2) CFOt = β0 + β1EARNt-1 + β2EARNt-2 + β3EARNt-3 + ε (3.3) CFOt = β0 + βi CFR1t-1 + βi CFR2t-1 + βi CFR3t-1 + βi CFR4t-1 + βi CFR5t-1 + βi CFR6t-1 + βi CFR7t-1 + βi CFR8t-1 + βi CFR9t-1 + ε(3.13) CFOt = β0 + β1CFR1t-1 + β2 CFR2t-1 + β3 CFR3t-1 + β4 CFR4t-1 + 3.2.2.2 Dự báo dòng tiền từ HĐKD sở dòng tiền (mô hình dòng β5CFR5t-1 + β6 CFR6t-1 + β7 CFR7t-1 + β8 CFR8t-1 + β9 CFR9t-1 + tiền) β10CFR1t-2+ β11 CFR2t-2+ β12 CFR3t-2+ β13 CFR4t-2+ β14 CFR5t-2+ β15 CFOt = α0 + α1 CFOt-1 + µ CFR6t-2+ β16 CFR7t-2+ β17 CFR8t-2+ β18 CFR9t-2+ε (3.14) (3.4) CFOt = α0 + α1 CFOt-1 + α2 CFOt-2 + µ (3.5) CFOt = α0 + α1CFOt-1 + α2 CFOt-2 + α3 CFOt-3 + µ CHƯƠNG (3.6) 3.2.2.3 Dự báo dòng tiền từ HĐKD sở dòng tiền kết hợp với KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VỀ DỰ BÁO DÒNG TIỀN TỪ HOẠT thành phần thông tin kế toán dồn tích gộp chung ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY PHI TÀI CHÍNH NIÊM CFOt = λ0 + λ1 CFOt-1 + λ2 ACRt-1 + ε YẾT TRÊN TTCKVN (3.7) CFOt = λ0 + λ1 CFOt-1 + λ2 CFOt-2+ λ3 ACRt-1 + λ4 ACRt-2+ ε (3.8) 4.1 Đặc điểm công ty phi tài niêm yết thị trường chứng CFOt = λ0 + λ1 CFOt-1 + λ2 CFOt-2+ λ3 CFOt-3+ λ4 ACRt-1 + λ5 ACRt-2+ khoán Việt Nam λ6 ACRt-3 + ε 4.2 Thống kê mô tả liệu (3.9) 3.2.2.4 Dự báo dòng tiền từ HĐKD sở dòng tiền kết hợp với 4.3 Phân tích hệ số tương quan thành phần thông tin kế toán dồn tích cụ thể 4.4 Kết thực nghiệm dự báo dòng tiền từ HĐKD công ty phi CFOt = e + e1 CFO t-1 + e2 ∆ARt-1 + e3∆AP t-1 + e4∆INV t-1 + e5 ∆OTH t-1 + e6DPRM t-1 + ρ (3.10) 4.4.1 Kết hồi quy mô hình lợi nhuận CFOt = e + e1 CFOt-1 + e2 CFOt-2 + e3 ∆ARt-1 + e4 ∆AR t-2 + e5∆AP t1+ e6∆APt-2 e7∆INVt-1 + e8∆INV t-2 + e9∆OTH t-1 + e10 ∆OTHt-2 + e11DPRM t-1 + e12DPRM t-2 + ρ (3.11) CFOt = e + e1CFOt-1 + e2CFOt-2 + e3 CFO t-3 + e4∆AR t-1 + e5 ∆ARt-2 +e6 ∆AR t-3 + e7∆AP t-1 + e8∆AP t-2 + e9∆AP t-3 + e10∆INV t-1 + e11∆INV t-2 + e12∆INVt-3 + e13 DPRM t-1 + e14DPRM t-2 + e15DPRM t-3 +e16∆OTH t-1 + e17 ∆OTH t-2 + e18 ∆OTH t-3 +ρ (3.12) 3.2.2.5 Dự báo dòng tiền từ HĐKD sở tỷ suất tài dòng tiền (mô hình tỷ suất dòng tiền) tài niêm yết SGDCK TP.HCM Bảng 4.4a:Kết hồi quy FEM mô hình lợi nhuận (thông tin chung) FEM Biến 4.1.1 EARNt-1 4.1.2 EARNt-1 EARNt-2 Prob (FStatistic) 0.00000 0.00000 Adjusted R2 0.773219 0.792889 EARNt-1 4.1.3 EARNt-2 EARNt-3 0.00000 0.813363 13 14 Bảng 4.4b:Kết hồi quy FEM mô hình lợi nhuận (thông tin chi tiết) FEM 4.1.1 Biến EARNt-1 Hệ sốhồi quy 0.708268*** *** 0.000 *** 0.000 EARNt-1 0.841508 *** 0.000 EARNt-2 -1.072893*** 0.000 EARNt-3 0.699031*** 0.000 EARNt-1 4.1.2 1.037564 EARNt-2 4.1.3 Prob 0.000 -0.832427 4.4.2 Kết hồi quy mô hình dòng tiền Bảng 4.7a:Kết hồi quy FEM mô hình dòng tiền (thông tin chung) 4.4.3 Kết hồi quy dòng tiền kết hợp với thành phần thông tin kế toán dồn tích gộp chung Bảng 4.10a:Kết hồi quy FEM mô hình dòng tiền kết hợp với thành phần dồn tích gộp chung(thông tin chung) FEM Prob (FStatistic) Adjusted R2 Durbin Watson 4.3.1 0.000 0.828346 2.418038 3.2 0.000 0.828309 2.434564 4.3.3 0.000 0.875557 2.737023 FEM Biến Prob (FStatistic) Adjusted R2 Durbin Watson Bảng 4.10b:Kết hồi quy FEM mô hình dòng tiền kết hợp với 4.2.1 CFOt-1 0.0000 0.764312 2.613703 thành phần dồn tích gộp chung(thông tin chi tiết) 0.00000 0.789254 2.695733 4.2.2 CFOt-1 CFOt-2 CFOt-1 4.2.3 Mô hình 4.3.1 0.00000 CFOt-2 0.796054 2.648768 CFOt-3 Bảng 4.7b:KQ hồi quy FEM MH dòng tiền (thông tin chi tiết) 4.3.2 Biến Hệ số hồi quy Prob CFOt-1 ** 0.187462 0.005 ACRt-1 0.903857*** 0.000 CFOt-1 0.192402** 0.0193 CFOt-2 -0.029462 0.7628 ACRt-1 0.879525*** 0.000 ACRt-2 -0.095209 0.3141 CFOt-1 0.080905 0.2753 CFOt-2 -0.415047*** 0.000 CFOt-3 *** 0.000 *** FEM Biến Hệ số hồi quy 4.2.1 CFOt-1 -0.497463*** 0.000 CFOt-1 -0.493368*** 0.000 CFOt-2 0.411615*** CFOt-1 *** 0.000 ACRt-1 1.001574 0.000 *** 0.000 ACRt-2 -0.16145** 0.0762 4.2.2 4.2.3 -0.515405 CFOt-2 0.337359 CFOt-3 0.260078*** Prob 0.000 0.00000 (Nguồn: Kết xử lý liệu tác giả) 4.3.3 ACRt-3 0.763306 *** 1.106636 0.000 15 16 4.4.4 Kết hồi quy mô hình dòng tiền kết hợp với thành phần FEM thông tin kế toán dồn tích cụ thể Bảng 4.13a:Kết hồi quy FEM mô hình dòng tiền kết hợp với thành phần dồn tích tách riêng(thông tin chung) Mô hình FEM Biến Hệ số hồi quy ** Prob ∆OTH t-1 -0.926885 0.0224 ∆OTH t-2 0.440919 0.2708 DPRM t-1 1.552724 *** 0.0000 Prob (F- Adjusted R- Hệ số Durbin - DPRM t-2 1.097229*** 0.0004 Statistic) squared Watson CFOt-1 -0.105004 0.1356 Mô hình 4.4.1 0.000 0.883925 2.484538 CFOt-2 Mô hình 4.4.2 0.000 0.922246 2.548625 CFOt-3 -0.106958 0.1165 Mô hình 4.4.3 0.000 0.93063 2.501873 ∆APt-1 -0.706308*** 0.0000 ∆APt-2 -0.113543 0.1587 Bảng 4.13b:Kết hồi quy FEM mô hình dòng tiền kết hợp với ∆APt-3 0.018948 0.8493 thành phần dồn tích tách riêng(thông tin chi tiết) ∆ARt-1 0.803101*** 0.0000 ∆ARt-2 0.095524 0.2806 ∆ARt-3 0.244711 0.0312 ∆INVt-1 0.871865*** 0.0000 *** 0.0000 FEM Biến Hệ số hồi quy Prob CFOt-1 0.06368 0.4051 ∆APt-1 4.4.1 ∆AR t-1 ∆INV t-1 ∆OTH t-1 DPRM t-1 CFOt-1 CFOt-2 ∆APt-1 4.4.2 ∆APt-2 -0.724623 *** 0.877728 *** 0.969675 *** -0.449346 0.0000 ∆INVt-2 0.889791 0.0000 ∆INVt-3 0.474898*** 0.0000 ** 0.3221 ∆OTHt-1 -1.148572 0.0093 0.0000 ∆OTHt-2 0.353376 0.4140 0.3367 ∆OTHt-3 -0.32586 0.4645 -0.278544 *** 0.0000 DPRMt-1 0.321975 0.3889 -0.763389 *** 0.0000 0.2840 2.492599 *** 0.067608 0.079242 0.0000 *** 0.0081 ∆INV t-1 0.856248 *** 0.0000 ∆INV t-2 0.581657*** 0.0000 ∆AR t-2 0.0019 0.0000 *** ∆AR t-1 4.4.3 -0.206533 *** 0.751735 -0.190873 DPRMt-2 0.780995 ** 0.0189 DPRMt-3 1.647527*** 0.0001 17 18 4.4.5 Kết hồi quy mô hình tỷ suất dòng tiền FEM Biến Hệ số hồi quy Prob Bảng 4.16a:Kết hồi quy FEM mô hình tỷ suất dòng tiền CFR2 t-2 0.000060 0.2665 (thông tin chung) CFR3 t-2 0.001788 0.1820 CFR4t-2 *** 0.0000 CFR5t-2 -0.000131 0.2567 CFR6t-2 ** 0.0386 CFR7t-2 -0.001585 0.6386 CFR8t-2 -0.000340 0.2510 CFR9t-2 ** 0.0382 Mô hình FEM Prob (FStatistic) Adjusted R 4.5.1 0.000000 0.333233 4.5.2 0.000000 0.518494 -0.008647 -0.005951 -0.053952 Bảng 4.16b:Kết hồi quy FEM (thông tin chi tiết) FEM 4.5.1 4.5.2 Biến Hệ số hồi quy Prob CFR1t-1 0.000343 0.7689 CFR2t-1 -0.000016 0.7200 CFR3t-1 -0.000389 0.6077 CFR4t-1 0.000601* 0.0970 CFR5 t-1 -0.000150* 0.0705 CFR6t-1 * 0.002356 0.0113 CFR7t-1 -0.000567 0.7739 CFR8t-1 -0.000072 0.6112 CFR9t-1 -0.039756* CFR1t-1 CFR2t-1 Kết hồi quy bước (stepwise) cho mô hình tỷ suất dòng tiền Bảng 4.18: Kết hồi quy bước mô hình tỷ suất dòng tiền Biến Adjusted Hệ số hồi quy Prob 0.0445120** 0.0271 0.0021880 0.2307 CFR8t-1 0.0000946 0.4411 0.0693 CFR9t-2 0.059124** 0.0104 0.000225 0.8485 CFR9t-1 0.050371** 0.0192 ** 0.0429 CFR4t-2 -0.003586*** 0.0000 CFR6t-2 -0.006108*** 0.0000 0.001174*** 0.0021 CFR6t-1 0.003782*** 0.0073 CFR5t-1 -0.000139* 0.0603 CFR7t-1 0.002128 0.2596 -0.000098 CFR3t-1 0.000180 0.8599 CFR4t-1 0.001132*** 0.0008 CFR5t-1 -0.000414*** 0.0000 CFR6t-1 0.005206*** 0.0003 CFR7t-1 -0.000538 0.7727 CFR8t-1 -0.000023 0.8861 CFR9t-1 -0.055162** 0.0120 CFR1t-2 0.000223 0.8860 Mô hình R2 DW CFR9t-1 4.5.1 4.5.2 CFR7t-1 CFR4t-1 0.007806 0.068736 1.743085 1.579891 19 20 CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CÁC KHUYỀN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN Đối với mô hình thành phần dồn tích cụ thể Kết hồi quy FEM mô hình dự báo chi tiếtđều có khả dự báo dòng tiền từ HĐKD Khả dự báo mô hình tăng lên 5.1 Thảo luận kết nghiên cứu mô hình dự báo dòng tiền tăng độ trễ biến dự báo (từ 88% lên 93%) Điều thống với quan Đối với mô hình lợi nhuận Kết hồi quy FEM cho mô hình lợi nhuận chi tiết (trễ năm, năm, năm) cho biết: mô hình lợi nhuận chi tiết có khả dự báo dòng tiền tương lai.Khi thêm biến có độ trễ vào mô hình, khả dự báo mô hình tăng (hệ số R2 tăng từ 77% lên 81%) Kết luận điểm nhà nghiên cứu: Barth & cộng (2001), Chotkunakitti (2005), Ebaid (2011), Chong, K.W (2012), ….Như vậy, giả thuyết nghiên cứu thứ 4được chấp nhận Mô hình tỷ suất dòng tiền thống với kết luận cáctác giả: Nguyễn Hữu Ánh (2013); Barth & Kết hồi quy FEM cho thấy: mô hình tỷ suất dòng tiền có độ trễ cộng (2001);Chotkunakitti (2012); Habib (2010).Như vậy, giả thuyết năm khả dự báo dòng tiền mô hình tỷ suất dòng tiền có nghiên cứu thứ nhấtđã chấp nhận độ trễ năm có khả dự báo dòng tiền Khả dự báo mô hình thấp nhiều so với mô hình (cao 51,8% hồi quy Đối với mô hình dòng tiền Kết hồi quy FEM cho biết mô hình dòng tiền có khả dự báo dòng tiền tương lai.Khi thêm biến có độ trễ vào mô hình, khả dự báo mô hình tăng (hệ số R2 tăng từ 76% đến 79%.) Kết luận đồng quan điểm với tác giả nghiên cứu trước như: Greenberg & cộng (1986), Bowen & cộng (1986), Mc Beth (1993), Barth & cộng (2001), Chotkunakitti (2005), Nguyễn Hữu Ánh (2013), … Như vậy, giả thuyết nghiên cứu thứ chấp nhận FEM mô hình trễ năm) Kết hồi quy bước cho thấy hai mô hình tỷ suất dòng tiền trễ năm hai năm có khả dự báo dòng tiền Trong tỷ suất sử dụng để dự báo, có tỷ suất có ý nghĩa là: CFR4, CFR5, CFR6, CFR9 Như vậy, giả thuyết nghiên cứu thứ 5đã chấp nhận 5.1.2 Đánh giá khả dự báo mô hình Bảng 5.10b thống kê giá trị hệ số xác định hiệu chỉnh (Adjusted R2) (sau xếp theothứ tự giảm dần) mô hình ta thấy: Đối với mô hình thành phần dồn tích gộp chung Khi mô hình có sử dụng biến độc lập độ trễ nhiều khả Kết hồi quy FEM mô hình dự báo cho biết mô hình có khả dự báo dòng tiền từ HĐKD.Khi thêm biến có độ trễ dự báo mô hình tăng Mô hình dòng tiền kết hợp với thành phần thông tin kế toán dồn tích vào mô hình, khả dự báo mô hình tăng (hệ số R tăng từ tách riêng mô hình có hệ số xác định hiệu chỉnh cao (hệ số R2 82% đến 87%).Đây kết luận nghiên cứu trước như: mức cao 88% tới 93%) có khả dự báo tốt số Barth & cộng (2001), Chotkunakitti (2005), Ebaid (2011), …Như vậy, giả mô hình dự báo.Như vậy, giả thuyết nghiên cứu thứ chấp nhận thuyết nghiên cứu thứ chấp nhận Mô hình sử dụng dòng tiền khứ kết hợp với thành phần dồn tích 21 22 gộp chung mô hình có khả dự báo tốt mô hình dự báo CFOt= -44.700.000.000 - 0,763389∆APt-1 + 0,751735∆ARt-1 + lại 0,856248∆INVt-1 – 0,926885∆OTH t-1 + 1,552724 DPRN t-1 - 0,278544 CFOt- Mô hình lợi nhuận có khả dự báo tốt mô hình dòng tiền 2– 0,190873∆ARt-2 + 0,581657∆INVt-2 + 1,097229 DPRN t-2(5.10) Mô hình tỷ suất dòng tiền có khả dự báo thấp số mô CFOt= - 68.100.000.000 - 0,105004 CFOt-1 - 0,706308 ∆APt-1 + hình giới thiệu Luận án này: khả dự báo mô hình tỷ suất 0,803101 ∆ARt-1 + 0,871865 ∆INVt-1 – 1,148572 ∆OTH t-1 – 0,206533 CFO t-2 dòng tiền cao 51% (khi sử dụng biến dự báo có độ trễ tới năm) + 0,889791 ∆INVt-2 + 0,780995 DPRN t-2 – 0,106958 CFO 5.1.3 Thiết lập phương trình dự báo Phương trình dự báo dòng tiền sở lợi nhuận: CFOt = 19.500.000.000 + 0,708268 EARNt-1 (5.1) CFOt = 96.900.000.000 + 1,037564 EARNt-1 - 0,832427 EARNt-2 (5.2) CFOt =79.700.000.000 + 0,841508 EARNt-1 – 1,072893 EARNt-2 + 0,699031 EARNt-2 (5.3) Phương trình dự báo dòng tiền sở dòng tiền khứ: CFOt = 191.000.000.000 - 0,497463 CFOt-1 (5.4) CFOt = 160.000.000.000 - 0,493368 CFOt-1 + 0,411615 CFOt-2 (5.5) CFOt = 152.000.000.000 - 0,515405 CFOt-1 + 0,337359 CFOt-2 + 0,260078 CFOt-3 (5.6) Phương trình dự báo dòng tiền sở dòng tiền khứ kết hợp với thành phần dồn tích gộp chung: 5.2 Một số khuyến nghị 5.2.1 Khuyến nghị với Bộ Tài Chính Thứ nhất, cần yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bổ sung thông tin kèm với thông tin dòng tiền giúp ích cho dự báo dòng tiền tương lai.Thứ hai, cần yêu cầu doanh nghiệp công khai thêm thông tin tỷ suất tài có tính đến dòng tiền từ HĐKD.Thứ ba, cần nghiên cứu ban hành cácchính sách kế toán tài để ngăn ngừa hành vi điều tiết lợi nhuận Thứ tư, cần khuyến khích công ty niêm yết TTCK lập dự báo dòng tiền 5.2.2 Khuyến nghị với doanh nghiệp Các nhà quản lý công ty cần áp dụng thêm phương pháp dự báo dòng tiền Luận án bên cạnh việc áp dụng phương pháp dự báo truyền thống để có thêm thông tin trình định Ban quản trị cấp cao công ty cần ủng hộ tin tưởng vào công tác dự báo, cần tạo dựng môi trường làm việc tích cực công ty CFOt = -42600.000.000 + 1,001574 ACRt-1 – 0,415047 CFOt-2 – 5.2.3 Khuyến nghị với nhà đầu tư Phương trình dự báo dòng tiền sở dòng tiền khứ kết hợp với thành phần dồn tích cụ thể: CFOt = -49.300.000.000 - 0,724623∆APt-1 + 0,877728 ∆ARt-1 + 0,969675 ∆INVt-1 + 2,492599 DPRN t-1(5.9) + 0,474898 ∆INVt-3 + 1,647527 DPRN t-3(5.11) CFOt = 41.600.000.000 + 0,187462CFOt-1 + 0,903857 ACRt-1 (5.7) 0,16145 ACRt-2 + 0,763306 CFOt-3 + 1,106636 ACRt-3 (5.8) t-3 Các nhà đầu tư hoàn toàn thực dự báo dòng tiền tương lai cho công ty dựa thông tin trích từ Báo cáo tài công ty mà không cần dựa vào thông tin nội bộ, thường không sẵn có thị trường Mô hình dự báo tốt mô hình kết hợp dòng tiền thành phần dồn tích tách riêng.Mô hình có khả dự báo từ 84% tới 93% 23 24 sử dụng biến dự báo có độ trễ năm tới năm Ngoài ra, nhà đầu KẾT LUẬN tư nên quan tâm tới tỷ suất dòng tiền, tỷ suất dòng tiền quan Dòng tiền nguồn lực vô quan trọng doanh trọng mà nhà đầu tư nên hướng tới dự báo dòng tiền là: Tiền mua nghiệp.Trong hầu hết định tài quản trị tài dòng TSCĐ/Dòng tiền từ HĐKD, Nợ phải trả/Dòng tiền từ HĐKD, Chi phí khấu tiền đóng vai trò then chốt.Mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu dự báo hao/dòng tiền từ HĐKD, Dòng tiền từ HĐKD/ Tổng tài sản bình quân Khi dòng tiền tương lai thực kết nghiên cứu sử dụng tỷ suất này, nhà đầu tư nhận thấy chúng góp phần giải thiếu thống thích tới 50% thay đổi dòng tiền tương lai 5.3 Những hạn chế luận án Luận án trước hết khái quát, tổng hợp hệ thống hóa vấn đề lí luận dòng tiền dự báo dòng tiền, sau sử dụng thông tin kế toán từ Luận án nghiên cứu dự báo dòng tiền công ty phi tài Báo cáo tài công ty phi tài niêm yết SGDCK niêm yết SGDCK TP.HCM mà chưa nghiên cứu công ty niêm yết TP.HCM để xây dựng mô hình dự báo dòng tiền cho doanh nghiệp SGDCK Hà Nội Ngoài ra, mẫu nghiên cứu, tác giả Luận án chưa Luận án sử dụng kĩ thuật hồi quy OLS, hồi quy REM, hồi quy FEM hồi phân chia công ty mẫu theo nhóm ngành quy bước cho mô hình dự báo Kết nghiên cứu cho thấy mô hình kết hợp dòng tiền khứ với thông tin kế toán dồn tích mô hình có khả dự báo dòng tiền tốt Luận án cung cấp chứng thực nghiệm ủng hộ nhận định Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” thông tin luồng tiền từ HĐKDnên sử dụng kết hợp với thông tin khác giúp người sử dụng dự đoán luồng tiền từ HĐKD Luận án hy vọng bổ ích cho nhà đầu tư, nhà phân tích tài chính, người cho vay, quan quản lý Nhà Nước đối tượng khác hiểu tầm quan trọng lợi nhuận, dòng tiền khứ, thành phần thông tin kế toán theo sở dồn tích, tỷ suất dòng tiền công tác dự báo dòng tiền tương lai Các nghiên cứu dự báo dòng tiền thời gian tới nên sử dụng thêm thông tin phi tài như: sách quản lý công ty, văn hóa công ty để tìm hiểu khả nhân tố công tác dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh [...]... thống hóa các vấn đề lí luận về dòng tiền dự báo dòng tiền, sau đó sử dụng các thông tin kế toán từ Luận án chỉ nghiên cứu dự báo dòng tiền tại các công ty phi tài chính Báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên SGDCK niêm yết trên SGDCK TP.HCM mà chưa nghiên cứu các công ty niêm yết TP.HCM để xây dựng mô hình dự báo dòng tiền cho các doanh nghiệp đó trên SGDCK Hà Nội Ngoài ra, trong... hiện dự báo dòng tiền tương lai cho mỗi công ty chỉ dựa trên các thông tin trích từ Báo cáo tài chính của các công ty đó mà không cần dựa vào các thông tin nội bộ, thường không sẵn có trên thị trường Mô hình dự báo tốt nhất là mô hình kết hợp dòng tiền và các thành phần dồn tích tách riêng.Mô hình có khả năng dự báo từ 84% tới 93% 23 24 khi sử dụng các biến dự báo có độ trễ 1 năm tới 3 năm Ngoài ra, các. .. tới các tỷ suất dòng tiền, các tỷ suất dòng tiền quan Dòng tiền là nguồn lực vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh trọng mà nhà đầu tư nên hướng tới khi dự báo dòng tiền là: Tiền mua nghiệp.Trong hầu hết các quyết định tài chính và quản trị tài chính thì dòng TSCĐ /Dòng tiền từ HĐKD, Nợ phải trả /Dòng tiền từ HĐKD, Chi phí khấu tiền đóng vai trò then chốt.Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu dự báo. .. doanh nghiệp cung cấp bổ sung thông tin đi kèm với thông tin dòng tiền giúp ích cho dự báo dòng tiền tương lai.Thứ hai, cần yêu cầu các doanh nghiệp công khai thêm thông tin về các tỷ suất tài chính có tính đến dòng tiền thuần từ HĐKD.Thứ ba, cần nghiên cứu ban hành cácchính sách kế toán tài chính để ngăn ngừa hành vi điều tiết lợi nhuận Thứ tư, cần khuyến khích các công ty niêm yết trên TTCK lập dự. .. TTCK lập dự báo dòng tiền 5.2.2 Khuyến nghị với doanh nghiệp Các nhà quản lý công ty cần áp dụng thêm phương pháp dự báo dòng tiền của Luận án này bên cạnh việc áp dụng các phương pháp dự báo truyền thống để có thêm thông tin trong quá trình ra quyết định Ban quản trị cấp cao trong công ty cần ủng hộ và tin tưởng vào công tác dự báo, cần tạo dựng một môi trường làm việc tích cực trong công ty CFOt =... dồn tích, tỷ suất dòng tiền đối với công tác dự báo dòng tiền tương lai Các nghiên cứu dự báo dòng tiền trong thời gian tới nên sử dụng thêm các thông tin phi tài chính như: chính sách quản lý của công ty, văn hóa công ty để tìm hiểu khả năng của các nhân tố này trong công tác dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ... phân chia các công ty trong mẫu theo các nhóm ngành quy từng bước cho các mô hình dự báo Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình kết hợp dòng tiền trong quá khứ với các thông tin kế toán dồn tích là mô hình có khả năng dự báo dòng tiền tốt nhất Luận án đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm ủng hộ nhận định của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 24 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” rằng thông tin về luồng tiền từ HĐKDnên... với các thông tin khác sẽ giúp người sử dụng dự đoán được luồng tiền từ HĐKD Luận án này hy vọng sẽ bổ ích cho nhà đầu tư, nhà phân tích tài chính, người cho vay, cơ quan quản lý Nhà Nước và các đối tượng khác hiểu được tầm quan trọng của lợi nhuận, dòng tiền quá khứ, các thành phần thông tin kế toán theo cơ sở dồn tích, tỷ suất dòng tiền đối với công tác dự báo dòng tiền tương lai Các nghiên cứu dự báo. .. hao /dòng tiền từ HĐKD, Dòng tiền từ HĐKD/ Tổng tài sản bình quân Khi dòng tiền trong tương lai đã thực hiện nhưng các kết quả nghiên cứu còn sử dụng các tỷ suất này, nhà đầu tư có thể nhận thấy chúng góp phần giải thiếu thống nhất thích được tới trên 50% sự thay đổi của dòng tiền tương lai 5.3 Những hạn chế của luận án Luận án này trước hết khái quát, tổng hợp và hệ thống hóa các vấn đề lí luận về dòng. .. dự báo dòng tiền trên cơ sở dòng tiền quá khứ: CFOt = 191.000.000.000 - 0,497463 CFOt-1 (5.4) CFOt = 160.000.000.000 - 0,493368 CFOt-1 + 0,411615 CFOt-2 (5.5) CFOt = 152.000.000.000 - 0,515405 CFOt-1 + 0,337359 CFOt-2 + 0,260078 CFOt-3 (5.6) Phương trình dự báo dòng tiền trên cơ sở dòng tiền quá khứ kết hợp với các thành phần dồn tích gộp chung: 5.2 Một số khuyến nghị 5.2.1 Khuyến nghị với Bộ Tài Chính ... vấn đề lí luận dòng tiền dự báo dòng tiền, sau sử dụng thông tin kế toán từ Luận án nghiên cứu dự báo dòng tiền công ty phi tài Báo cáo tài công ty phi tài niêm yết SGDCK niêm yết SGDCK TP.HCM... liệu dự báo dòng tiền công ty (sau năm 2010) niêm yết SGDCK TP.HCM Giả thuyết 5: Các tỷ suất dòng tiền có khả dự báo đáng kể dòng tiền từ HĐKD công ty phi tài niêm yết SGDCK TP.HCM Giả thuyết... xây dựng kiểm định mô hình dự báo dòng tiền từ HĐKD công ty phi tài niêm yết SGDCK TP.HCM sở tỷ suất tài dòng tiền. Thứ sáu, xác định mô hình (nhân tố) có khả dự báo dòng tiền từ HĐKD công ty phi
- Xem thêm -

Xem thêm: LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay