Báo cáo đặc trưng pháp lý của hợp đồng dân sự

2 119 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2015, 08:46

nghiên cứu - trao đổi Đặc trng pháp lí hợp đồng dân PTS Đinh Văn Thanh * dân công cụ pháp lí Hợpquanđồng trọng có hiệu nhằm thúc đẩy giao lu dân phát triển, bảo đảm cho quan hệ tài sản trao đổi đợc thực hành lang pháp lí an toàn theo nguyên tắc đặc trng pháp luật dân Hợp đồng dân phơng tiện pháp lí quan trọng để công dân, chủ thể khác pháp luật dân thỏa m n nhu cầu vật chất, tinh thần sản xuất kinh doanh sinh hoạt tiêu dùng, góp phần xây dựng kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo chế thị trờng có quản lí Nhà nớc theo định hớng x hội chủ nghĩa Khái niệm hợp đồng dân xét theo phơng diện khách quan đợc hiểu phận quy phạm pháp luật đợc quy định cụ thể Bộ luật dân (BLDS) nhằm điều chỉnh quan hệ x hội (chủ yếu quan hệ tài sản) trình dịch chuyển lợi ích vật chất chủ thể với Việc quy định pháp luật dựa sở điều kiện kinh tế - x hội, thể chế trị vào thời điểm tơng ứng Quyền nghĩa vụ bên tham gia quan hệ hợp đồng đợc pháp luật quy định trớc không phụ thuộc vào ý chí chủ thể tham gia giao kết hợp đồng Nếu xét theo phơng diện chủ quan hợp đồng dân sự ghi nhận kết việc cam kết, thỏa thuận chủ thể giao kết hợp đồng Hợp đồng đợc coi kết việc thỏa thuận, thống ý chí bên, đợc thể điều khoản cụ thể quyền, nghĩa vụ bên để có sở thực Trong hợp đồng dân sự, thỏa thuận đợc thể bên tham gia giao kết hợp đồng đa nội dung (còn gọi điều khoản hợp đồng) thực phù hợp với mong muốn mà ý chí họ nhằm đạt tới Điều 394 BLDS đ khái quát hợp đồng dân sự thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự(1) Theo khái niệm Điều 394 quy định chung nghĩa vụ dân hợp đồng dân BLDS hợp đồng dân có đặc trng sau: Trớc hết, việc xác lập hợp đồng dân đợc tiến hành theo cam kết, thỏa thuận bên sở tự nguyện, bình đẳng Có nghĩa chủ thể đợc quyền tự giao kết hợp đồng nhng phải sở tự ý chí chủ thể tham gia giao kết Sự thỏa thuận đáp ứng đợc tiêu chí sở pháp lí ràng buộc chủ thể giao kết Điều khoản mà bên thỏa thuận hợp đồng có đợc đáp ứng hay không tùy thuộc vào việc thực nghĩa vụ bên Về nguyên tắc, pháp luật dân tôn trọng quyền tự cam kết, thỏa thuận bên nhiều điều luật BLDS thờng ghi nhận: bên thỏa thuận (Điều * Giảng viên Khoa t pháp Trờng Đại học luật Hà Nội tạp chí luật học - 19 289, 290, 295 BLDS ) Nh vậy, yếu tố thỏa thuận chủ thể tiền đề hợp đồng dân đợc xem tuyệt đối Đây đặc trng pháp lí pháp luật dân nói chung hợp đồng dân nói riêng Nghĩa vụ đợc thực hợp đồng dân nhằm đáp ứng nhu cầu bên công việc phải làm kiềm chế không đợc thực hành động đó, tùy thuộc vào cam kết thỏa thuận bên mang lại lợi ích định Tuy nhiên, tùy thuộc vào tính chất loại nghĩa vụ, chất pháp lí hợp đồng cụ thể (ng thuận hay thực tế) mà hiệu lực bắt buộc thực việc cam kết, thỏa thuận lại đợc áp dụng khác Ví dụ: Cũng hợp đồng dân song với hợp đồng vay tài sản (là hợp đồng có tính thực tế), bên đ thỏa thuận thống điều khoản hợp đồng nhng đối tợng hợp đồng (tài sản tiền) cha đợc chuyển giao cho bên vay bên vay quyền yêu cầu bên cho vay phải thực điều đ thỏa thuận Ngợc lại, hợp đồng có tính chất ng thuận (nh hợp đồng mua bán) sau bên đ thỏa thuận xong điều khoản hợp đồng thời điểm làm phát sinh quyền bên việc yêu cầu thực nội dung đ cam kết Một đặc trng pháp lí quan trọng hợp đồng dân việc thỏa thuận giao kết chủ thể đợc phép tùy nghi nhng phải chịu giới hạn pháp luật nội dung hợp đồng, theo nguyên tắc có tính chất bắt buộc không trái pháp luật đạo đức x hội Trong giao lu dân sự, việc cam kết, thỏa thuận vô đa dạng, phong phú nên BLDS dự liệu 20 - tạp chí luật học đợc tất khả thỏa thuận xảy Vì vậy, khoản Điều 401 BLDS đ quy định: Nội dung chủ yếu hợp đồng pháp luật quy định; pháp luật không quy định theo thỏa thuận bên Những trờng hợp cha đợc quy định cụ thể BLDS việc thỏa thuận giao kết, thực hợp đồng dân không đợc trái với nguyên tắc BLDS Với đặc trng pháp lí này, nhiều trờng hợp, pháp luật có quy định cụ thể lại có ghi nhận trừ trờng hợp có thỏa thuận khác Có nghĩa là, có nội dung đ đợc dự liệu cụ thể số điều luật nhng bên có quyền thỏa thuận không với nội dung đ đợc luật định ngợc lại, quy định đợc áp dụng thỏa thuận khác Ví dụ: Về thực nghĩa vụ dân kèm theo phạt vi phạm, Điều 302 BLDS quy định: Các bên thỏa thuận việc ngời có nghĩa vụ phải nộp cho ngời có quyền khoản tiền phạt nghĩa vụ không đợc thực thực không Điều luật quy định: Ngời đ nộp tiền phạt phải thực nghĩa vụ bồi thờng thiệt hại, trừ trờng hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác Việc công nhận thỏa thuận khác chủ thể tham gia giao kết cần thiết đòi hỏi từ chất pháp lí hợp đồng dân Do đó, cam kết, thỏa thuận chủ thể hợp đồng cụ thể với dẫn điều luật cụ thể, không nh dẫn nhng quyền, nghĩa vụ đợc xác định cụ thể hợp đồng có tính bắt buộc thực Chính vậy, Điều BLDS (Xem tiếp trang 23) ... yếu tố thỏa thuận chủ thể tiền đề hợp đồng dân đợc xem tuyệt đối Đây đặc trng pháp lí pháp luật dân nói chung hợp đồng dân nói riêng Nghĩa vụ đợc thực hợp đồng dân nhằm đáp ứng nhu cầu bên công... chất pháp lí hợp đồng cụ thể (ng thuận hay thực tế) mà hiệu lực bắt buộc thực việc cam kết, thỏa thuận lại đợc áp dụng khác Ví dụ: Cũng hợp đồng dân song với hợp đồng vay tài sản (là hợp đồng. .. hợp đồng nhng đối tợng hợp đồng (tài sản tiền) cha đợc chuyển giao cho bên vay bên vay quyền yêu cầu bên cho vay phải thực điều đ thỏa thuận Ngợc lại, hợp đồng có tính chất ng thuận (nh hợp đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đặc trưng pháp lý của hợp đồng dân sự , Báo cáo đặc trưng pháp lý của hợp đồng dân sự , Báo cáo đặc trưng pháp lý của hợp đồng dân sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay