Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn thành phố hồ chí minh

112 299 1
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2015, 08:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM - BÙI THỊ MAI “ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HỆ THỐNG DỊCH VỤ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Mã số ngành: 60520320 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM - BÙI THỊ MAI “ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HỆ THỐNG DỊCH VỤ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Mã số ngành: 52020320 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TSKH.NGUYỄN CÔNG HÀO i CÔNG TRÌNH ðƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ðẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : GS.TSKH.NGUYỄN CÔNG HÀO Luận văn Thạc sĩ ñược bảo vệ Trường ðại học Kỹ thuật Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng 01 năm 2013 Thành phần Hội ñồng ñánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội ñồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) GS.TS Hoàng Hưng GS.TSKH Nguyễn Trọng Cẩn PGS.TS Lê Mạnh Tân TS.Trịnh Hoàng Ngạn TS.Nguyễn Thị Hai Xác nhận Chủ tịch Hội ñồng ñánh giá Luận sau Luận văn ñã ñược sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội ñồng ñánh giá LV Khoa Quản lý chuyên ngành ii TRƯỜNG ðH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH - ðTSðH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: BÙI THỊ MAI Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 02/09/1983 Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG MSHV:60 85 06 I- TÊN ðỀ TÀI: ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA HỆ THỐNG DỊCH VỤ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Nhiệm vụ: - ðánh giá hiệu hoạt ñộng hệ thống dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ chất thải công nghiệp nguy hại thành phố Hồ Chí Minh - ðề xuất giải pháp cho việc nâng cao hiệu hoạt ñộng hệ thống dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải công nghiệp nguy hại phù hợp ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh Nội dung: - Tổng quan trạng phát triển công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh iii - Thu thập số liệu chất thải công nghiệp nguy hại phát sinh ñịa bàn phố Hồ Chí Minh theo ngành nghề - Xác ñịnh hệ số phát thải cho ngành nghề sản xuất - Dự báo chất thải nguy hại phát sinh theo ngành nghề sản xuất - Phân tích ñánh giá hệ thống dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải công nghiệp nguy hại hữu thành phố Hồ Chí Minh phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại Chủ vận chuyển, công nghệ xử lý công xuất tiếp nhận xử lý nhà máy - ðề xuất giải pháp nâng cao hiệu hệ thống dịch vụ quản lý chất thải công nghiệp nguy hại phù hợp ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh III- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: IV- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: V- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: CÁN BỘ HƯỚNG DẪN GS.TSKH.NGUYỄN CÔNG HÀO KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH iv LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa ñược công bố công trình khác Tôi xin cam ñoan giúp ñỡ cho việc thực Luận văn ñã ñược cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn ñã ñược rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn BÙI THỊ MAI v LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn: - Thầy hướng dẫn ñã tận tình hướng dẫn, ñóng góp nhiều ý kiến quý báu suốt trình nghiên cứu thực ñể luận văn ñược hoàn chỉnh - Các Thầy Cô dạy lớp cao học khóa 2011-2012 ngành Công nghệ môi trường ñã tận tình giảng dạy, truyền ñạt kiến thức kinh nghiệm cho năm qua - Lãnh ñạo Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, ñồng nghiệp Phòng Quản lý Chất thải rắn ñã ñộng viên, hỗ trợ ñiều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu thực BÙI THỊ MAI vi TÓM TẮT Sau tháng thu thập số liệu liên quan ñến phát triển công nghiệp, ngành nghề sản xuất công nghiệp ñịa bàn TP.HCM, thống kê số liệu chất thải phát sinh từ ngành sản xuất xác ñịnh ñược khối lượng chất rắn công nghiệp không nguy hại khoảng 2.000 tấn/ngày, chất thải nguy hại phát sinh ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 263tấn/ngày Dự báo ñến năm 2015 chất thải nguy hại phát sinh khoảng 424 - 463 tấn/ngày Thành phố có 51 ñơn vị vận chuyển 13 ñơn vị xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại, công suất tiếp nhận ñơn vị xử lý, tiêu huỷ 214.908.414 kg/năm tương ñương 597 tấn/ngày (năm 2010) Sau phân tích ñánh giá mặt tích cực hạn chế hệ thống dịch vụ cho thấy khả ñáp ứng hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại 30% so với tổng khối chất thải rắn công nghiệp-chất thải nguy hại phát sinh ñịa bàn TP.HCM Các bất cập hệ thống ñược ñánh giá do: Cơ quan quản lý nhà nước chưa có ñiều phối việc tiếp nhận chất thải nguy hại chủ xử lý, tiêu hủy hoạt ñộng liên tỉnh: Các Công ty xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại hoàn toàn tư nhân việc thông thương cho phép chất thải rắn công nghiệp-chất thải nguy hại vận chuyển TP.HCM xử lý, tiêu hủy Công ty xử lý tự ký kết tiếp nhận chất thải rắn công nghiệp-chất thải nguy hại từ tỉnh thành khác TP.HCM xử lý mà không thông qua Sở Tài nguyên Môi trường ñã dẫn ñến tình trạng chất thải rắn công nghiệp-chất thải nguy hại từ tỉnh thành khác tập trung TP.HCM nhiều, khí ñó chất thải nguy hại phát sinh ñịa bàn TP.HCM ứ ñộng không xử lý kịp thời tình trạng ñộc quyền việc thu gom, xử lý CTNH ñã diễn thời gian qua Khâu quản lý chất thải nguy hại chưa ñược chặt chẽ, nghiêm ngặt: quan quản lý nhà nước chưa thể cập nhật kịp thời thông tin chủ nguồn thải vii chuyển giao chất thải nguy hại xử lý, tiêu hủy an toàn; Quá trình theo dõi cập nhật liệu CTNH nhiều hạn chế Từ việc xác ñịnh ñiểm mạnh, yếu hệ thống dịch vụ hội thách thức bên ñề tài ñã ñưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu hệ thống dịch vụ sau: Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý chất thải nguy hại quản lý phương tiện vận chuyển ñể kiểm soát chất thải nguy hại thu gom, vận chuyển xử lý hoạt ñộng diễn thành phố HCM; Xây dựng tiêu chí tiếp nhận chất thải nguy hại từ tỉnh thành khác TP.HCM xử lý, tiêu hủy Kêu gọi dự án ñầu tư xử lý chất thải rắn công nghiệp-chất thải nguy hại, ñó thành phần nhà nước tham gia Xây dựng bãi chôn lấp an toàn chất thải nguy hại Xây dựng qui hoạch tổng thể Quản lý chất thải rắn công nghiệp-chất thải nguy hại Xây dựng qui ñịnh phí; qui ñịnh phân loại chất thải nguy hại nguồn; qui chuẩn thiết bị lưu giữ khu vực lưu chứa CTNH Xây dựng chương trình, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức quản lý CTNH cho chủ nguồn thải Xây dựng chương trình nâng cao lực quản lý nhà nước Tiếp tục khắc phục ñiểm thiếu sót bất cập qui ñịnh sách Xây dựng chế hỗ trợ sách thuế, tài tạo ñiều kiện thu hút ñầu tư xử lý chất thải nguy hại Xây dựng qui ñịnh, chế, sách thống ñồng Lựa chọn dự án xử lý chất thải nguy hại công nghệ tiên tiến ðẩy mạnh xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực Bảo vệ môi trường theo Nghị ñịnh số 117/2009/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 Chính phủ viii ABSTRACT After months of researching data related to industrial development, manufacturing industries in Ho Chi Minh City, amount of industrial waste, this thesis found that the volume of non-hazardous industrial solid in the area of Ho Chi Minh City is 2000 tons/ day and hazardous waste is 263 tons/day It is estimated that in 2015 hazardous waste is generated about 424-463 tons/day to 2015 The city currently has 51 transport units and 13 treatment, disposal units for hazardous waste The capacity of these treatment and disposal units is 214.908.414 kg/year equivalent to 597 tons per day (2010) After analyzing and evaluating the strength and weakness of the current service system, this thesis shows that ability to meet the system's collection, transportation and handling of hazardous waste is now only 30% of the total volume of industrial solid wasteshazardous waste generated in HCM City The disadvantage of the system is caused by: State agencies have not coordinated properly in receiving hazardous waste from inter-provincial treatment and disposal organizations Almost hazardous waste treatment company is private companies Besides, those companies receive hazardous waste from other provinces without informing to the Department of Natural Resources and Environment of HCM city, which is resulted to the status of industrial solid wastes-hazardous waste from other provinces in Vietnam focuses too much, while hazardous waste generated in HCM City were stagnant as well as state monopoly in the collection and treatment of hazardous waste has occurred in recent years Stage management of hazardous wastes is not strict and seriously: the state agencies may not promptly update the information on hazardous waste generation units and safe disposal; the process of tracking and updating of hazardous waste data is still restricted By analyzing the strengths and weakness of the service system, challenges and opportunities, the essay has adopted measures to improve the efficiency of the service system as following: Apply information technology on hazardous waste management to control hazardous waste collection, transportation and processing activities in HCM City areas; Develop criteria for receiving hazardous waste from other provinces to HCM City for treatment or disposal Call for investment on industrial waste, hazardous waste, including state participation 81 Về lực xử lý: công suất tiếp nhận 13 ñơn vị xử lý 214.908.414 kg/năm tương ñương với CTNH tiếp nhận xử lý 597 tấn/ngày bao gồm chất thải rắn, lỏng bùn Trong ñó, ước tính khối lượng CTNH phát sinh ñịa bàn TP.HCM 263 tấn/ngày Như vậy, nhìn mặt khách quan Công ty xử lý ñủ khả xử lý toàn CTNH phát sinh ñịa bàn TP.HCM ñến năm 2015 Vấn ñề ñặt ñây năm gần ñây ñã xảy tình trạng công ty xử lý, tiêu hủy CTNH ñịa bàn TP.HCM bị tải công suất xử lý, CTNH phát sinh từ chủ nguồn thải ñịa bàn TP.HCM bị ứ ñộng, chuyển giao xử lý Mặt hạn chế: + ða phần chủ xử lý, tiêu hủy tập trung vào thu gom xử lý ñối với CTRCN không nguy hại ñể xử lý, ñó, tiếp nhận CTNH ñể xử lý, tiêu hủy Công ty tiếp nhận từ 1.500 – 2.000 tấn/năm CTRCN không nguy hại phát sinh như: dược phẩm (thuốc) chất lượng, hàng hóa-chất thải nhập không ñúng qui ñịnh, hàng ñiện ñiện tử gia dụng, ñể ñốt, tiêu hủy tiếp nhận từ 17-20 tấn/ngày CTRCN-CTNH từ tỉnh thành khác ñể xử lý, tiêu hủy + Trong tổng số 13 công ty xử lý có công ty có lò ñốt CTNH Tuy nhiên, thực tế cho thấy 02 Công ty hoạt ñộng mạnh xử lý, tiêu hủy CTNH ñó Công ty Môi trường Xanh Công ty Môi trường Việt Úc, 02 Công ty lại Công ty Thành lập có ñầu tư lò ñốt hoạt ñộng chủ yếu tái chế chất thải Riêng Công ty TNHH 01 thành viên Môi trường ðô thị có 02 lò ñốt chủ yếu ñốt rác y tế năm 2011, thành phố tiếp nhận thêm 01 lò ñốt chất thải với công suất 21tấn/ngày Công ty Môi trường ñô thị thành phố Như vậy, tổng công suất nhà máy tiếp nhận tái chế, xử lý 618 tấn/ngày CTRCN-CTNH tổng số khối lượng CTRCN-CTNH phát sinh cần phải xử lý ñịa bàn thành phố 2.263 tấn/ngày, chiếm khoảng 30% Do số lượng Công ty có hệ thống xử lý, tiêu hủy so với lượng CTRCNCTNH phát sinh toàn thành phố nên ñã dẫn ñến tình trạng ñộc quyền việc thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy CTRCN-CTNH thời gian qua 82 + Hiện trạng Công ty xử lý tự ký kết tiếp nhận CTRCN-CTNH từ tỉnh thành khác TP.HCM xử lý mà không thông qua Sở TNMT ñã dẫn ñến tình trạng CTRCN-CTNH từ tỉnh thành khác tập trung ñịa bàn TP.HCM nhiều, Mặt khác nhà nước chưa có qui ñịnh phí xử lý CTNH, thu phí BVMT ñối với loại CTNH từ tỉnh thành khác TP.HCM xử lý, ñó hoạt ñộng Công ty dịch vụ sở cho có lợi mặt kinh tế, công ty có quyền từ chối tiếp nhận xử lý chất thải TP.HCM giá trị kinh tế cao quan nhà nước chưa có qui ñịnh giới hạn số lượng CTRCN-CTNH mà ñơn vị xử lý, tiêu hủy ñược phép tiếp nhận từ tỉnh thành khác ñể xử lý, tiêu hủy Dẫn ñến, năm qua thành phố ñã bị ñộng công tác xử lý CTNH 4.2 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 4.2.1 Các Cơ hội bối cảnh So sánh giai ñoạn, diễn biến trình hình thành phát triển hệ thống quản lý môi trường Việt Nam bối cảnh kinh tế-xã hội ñang ñứng trước nhiều hội ñể ñẩy mạnh hoàn thiện hệ thống quản lý CTNH: + Hiện nay, ñã có khung pháp lý qui ñịnh quản lý CTNH tương ñối chặt chẽ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005, Các thông tư, Quyết ñịnh luật qui chuẩn qui ñịnh quản lý CTNH ðặc biệt ñời Nghị ñịnh số 117/2009/Nð-CP ngày 31/12/2009 xử lý vi phạm Pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường (thay Nghị ñịnh số 81) làm tăng cường tính pháp lý quản lý CTNH Chiến lược quốc gia quản lý tổng hợp chất thải rắn năm 2025, tầm nhìn ñến năm 2050 (ban hành theo Quyết ñịnh số 2419/Qð-TTg, ngày 17/12/2009 Thủ tướng, phê duyệt) ñặt nhiệm vụ, mục tiêu việc thu gom, xử lý CTRCNCTNH + Dư luận cộng ñồng xã hội ngày ñồng thuận với yêu cầu quản lý nhà nước CTNH xu hội nhập Quốc tế + Quá trình hội nhập quốc tế Việt Nam ngày sâu rộng tạo ñiều kiện cho ta có nhiều hội tiếp cận thông tin, tri thức, tiếp nhận công nghệ ñại vào lĩnh vực quản lý CTNH 83 + Việc ñẩy mạnh chủ trương xã hội hóa Chính phủ tạo ñiều kiện cho thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực quản lý CTRCN-CTNH + Ngày phương tiện truyền thông ñại chúng ña dạng phong phú, hữu hiệu hơn, hỗ trợ ñắc lực cho công tác quản lý nhà nước + Sự phát triển vượt bậc khoa học-công nghệ giới lĩnh vực quản lý xử lý CTRCN-CTNH 4.2.2 Các thách thức bối cảnh Song song với nhiều hội ñể phát triển, hoàn thiện hệ thống quản lý CTNH, nhận diện nhiều thách thức sau: - Việt Nam gia nhập WTO – Tổ chức Thương mại giới, việc hội nhập trường quốc tế ñã nảy sinh nhiều vấn ñề liên quan mặt môi trường phải ñáp ứng qui mô toàn cầu Việc cam kết thực Công ước quốc tế, thỏa thuận ña phương, ñã chi phối lĩnh vực ñời sống xã hội - Ở mức ñộ vĩ mô ñó thể chế, sách Như ñã ñề cập lĩnh vực quản lý CTNH ñã có khung pháp lý hoàn chỉnh, nhiên ñể sách ñi vào thực tế ñời sống cần có thể chế tương thích, ñồng ñể phát huy sức mạnh hiệu sách ðó cấu tổ chức máy nhà nước, phối hợp thống nhất, ñồng bộ; nguồn nhân lực; hành công khai, minh bạch, chế kiểm soát, - Thách thức kiểm soát lượng CTRCN-CTNH từ tỉnh thành khác TP.HCM ñể xử lý ñó cần phải có tiêu chí qui ñịnh ñối với hình thức tiếp nhận xử lý 4.2.3 Phân tích SWOT S W - Cơ sở hạ tầng hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý ổn ñịnh (các công ty vận chuyển, chủ xử lý chiếm số lượng lớn); - Chưa có quy hoạch tổng thể quản lý CTRCN-CTNH ñịa bàn TP.HCM; - Chưa thực tốt công tác phân loại CTNH nguồn; Các thiết bị lưu chứa - Có qui ñịnh tuyến thời gian vận CTNH chưa phù hợp; chưa thực ñầy ñủ việc dán nhãn CTNH bao bì; 84 khu vực lưu chứa CTNH không ñúng - ðội ngũ cán bộ, chuyên viên có trình qui ñịnh; ñộ ñầy ñủ tiềm ñể xây dựng - Sự phân bố công ty vận chuyển phục vụ cho hệ thống QLCTNH tiên xử lý, tiêu hủy quận, huyện chưa tiến ñồng ñều; chuyển CTNH; - Ô nhiễm Môi trường nhà máy xử lý CTRCN-CTNH; - Chưa kiểm soát ñược xe CTNH vận chuyển từ tỉnh TP.HCM ñể xử lý, tiêu hủy; - Chưa có phần mềm theo dõi, nhập truy xuất số liệu CTNH liên quan ñến việc chuyển giao xử lý, tiêu hủy O T - ðược lãnh ñạo thành phố quan tâm; - Chưa có bãi chôn lấp an toàn CTNH - Nhiều thành phần tư nhân, tổ chức - Sự ñộc quyền hệ thống thu gom, nước tham gia vào ñầu tư phát xử lý, tiêu hủy CTNH triển hệ thống quản lý CTRCN-CTNH; - Chưa xác ñịnh chi phí xử lý CTRCN- ðầu tư mở rộng KCN-KCX làm CTNH thu phí BVMT ñối Công tăng thành phần, số lượng CTNH ty tiếp nhận xử lý CTRCN-CTNH - Tạo thị trường trao ñổi chất thải tỉnh; - Chưa có trang bị ñầy ñủ công nghệ - Luật BVMT chủ trương thông tin quản lý CTNH; sách chiến lược BVMT ñã - Khó khăn việc dự báo CTNH ñược ban hành tạo tiền ñề thuận lợi cho - Cơ chế quản lý nhà nước thiếu ñồng việc cải tiến lĩnh vực quản lý CTRCN- hiệu quả; CTNH - Thiếu qui ñịnh, sách kiểm - Có nhiều công nghệ xử lý CTRCN- soát CTNH (hệ thống pháp lý chưa hoàn CTNH từ nước phát triển ñể lựa thiện); chọn - Thay ñổi thói quen ý thức chủ nguồn - Người dân ñễ dàng ñồng thuận với nhà thải; nước chương trình cải thiện vệ - Ý thức QLCTNH chủ nguồn sinh môi trường thải tỉnh thành phố 85 4.2.4 Phân tích chiến lược hay giải pháp cho cho việc nâng cao hiệu hoạt dộng hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy CTNH SO S-T - Kêu gọi dự án ñầu tư xử lý - Xây dựng bãi chôn lấp CTNH; CTRCN-CTNH; - Sự ñiều tiết nhà nước lĩnh - Xây dựng tiêu chí tiếp nhận vực xử lý CTNH cách phải có CTNH từ tỉnh thành khác Công ty nhà nước tham gia hệ thống TP.HCM xử lý, tiêu hủy; thu gom, xử lý, tiêu hủy CTNH; - Xây dựng chương trình nâng cao - Ứng dụng Công nghệ thông tin xây lực quản lý nhà nước dựng phần mềm quản lý CTNH - Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm ñể kiểm soát ñược CTNH thu việc kiểm soát phương tiện vận gom, vận chuyển xử lý hoạt ñộng chuyển CTNH theo tuyến thời gian diễn thành phố HCM; qui ñịnh - Xây dựng qui ñịnh, chế, sách thống ñồng bộ; - Xây dựng chương trình nâng cao lực quản lý Nhà nước; - Xây dựng chương trình, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức quản lý CTNH cho chủ nguồn thải OW T-W - Xây dựng qui hoạch tổng thể quản - Có chế hỗ trợ sách thuế, tài lý CTRCN-CTNH; tạo ñiều kiện thu hút ñầu tư xử lý - Xây dựng qui ñịnh phân loại CTNH; CTNH; qui chuẩn thiết bị lưu giữ - Có qui hoạch tổng thể QLCTRCNvà kho lưu chứa CTNH; CTNH; - Lựa chọn dự án xử lý CTNH - Có bãi chôn lấp an toàn CTNH; công nghệ tiên tiến; - Có qui ñịnh phí; tiêu chí tiếp - Ứng dụng công nghệ thông tin nhận CTNH tỉnh; qui ñịnh phân quản lý CTNH quản lý phương tiện loại CTNH nguồn; qui chuẩn thiết vận chuyển CTNH ñể kiểm soát CTNH bị lưu giữ khu vực lưu chứa CTNH; chuyển giao xử lý vận chuyển CTNH - ðẩy mạnh công tác xử lý vi phạm, từ tỉnh vể TP.HCM ñể xử lý; cưỡng chế theo Nghị ñịnh 117 Chính - Tiếp tục khắc phục ñiểm thiếu sót Phủ xử phạt vi phạm pháp luật bất cập qui ñịnh, sách Bảo vệ môi trường 86 hành; - Xây dựng chương trình, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức quản lý CTNH cho chủ nguồn thải 4.2.5 Các giải pháp ñể nâng cao hiệu hoạt ñộng hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy CTNH ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý CTNH quản lý phương tiện vận chuyển CTNH ñể kiểm soát CTNH thu gom, vận chuyển xử lý hoạt ñộng diễn thành phố HCM; Xây dựng tiêu chí tiếp nhận CTNH từ tỉnh thành khác TP.HCM xử lý, tiêu hủy Kêu gọi dự án ñầu tư xử lý CTRCN-CTNH, ñó thành phần nhà nước tham gia Xây dựng bãi chôn lấp an toàn CTNH Xây dựng qui hoạch tổng thể QLCTRCN-CTNH Có qui ñịnh phí; qui ñịnh phân loại CTNH nguồn; qui chuẩn thiết bị lưu giữ khu vực lưu chứa CTNH Xây dựng chương trình, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức quản lý CTNH cho chủ nguồn thải Xây dựng chương trình nâng cao lực quản lý nhà nước Tiếp tục khắc phục ñiểm thiếu sót bất cập qui ñịnh, sách hành 10 Xây dựng chế hỗ trợ sách thuế, tài tạo ñiều kiện thu hút ñầu tư xử lý CTNH 11 Xây dựng qui ñịnh, chế, sách thống ñồng 87 12 Lựa chọn dự án xử lý CTNH công nghệ tiên tiến 13 ðẩy mạnh công tác xử lý vi phạm, cưỡng chế theo Nghị ñịnh 117 Chính Phủ xử phạt vi phạm pháp luật Bảo vệ môi trường 4.3 PHÂN TÍCH CÁC GIẢI PHÁP ðÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG QUẢN LÝ CTNH Với 13 giải pháp xác ñịnh bên ta nhóm thành 03 nhóm giải pháp như: giải pháp kinh tế; giải pháp quản lý môi trường giải pháp xã hội ñể cho thấy ñược tính hiệu các giải pháp ñáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quản lý CTNH 4.3.1 Các giải pháp kinh tế quản lý CTNH Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý CTNH quản lý phương tiện vận chuyển CTNH ñể kiểm soát CTNH thu gom, vận chuyển xử lý hoạt ñộng diễn thành phố HCM - Ứng dụng chứng từ ñiện tử (e-manifest), e card quản lý chất thải nguy hại nhằm cập nhật thường xuyên thông tin liên quan ñến CTNH ñược chuyển giao xử lý ðiều này, giúp cho công tác quản lý CTNH TP.HCM ñược thuận lợi, dễ kiểm soát theo dõi ðồng thời, việc thay chứng từ giấy ñang sử dụng chứng từ ñiện tử (e-manifest) tiết kiệm ñược nhân lực ñáng kể cho việc tiếp nhận cập nhật chứng từ Giúp cho quan quản lý nhà nước nắm bắt kịp thời hoạt ñộng diễn chủ nguồn thải chủ vận chuyển CTNH Ngoài ra, việc trang bị hệ thống ñịnh vị toàn cầu GPS phương tiện vận chuyển CTNH kiểm soát CTNH từ nơi phát sinh ñến nơi xử lý, tiêu hủy CTNH Hạn chế tình trạng ñổ bỏ không ñúng qui ñịnh Xây dựng tiêu chí tiếp nhận CTNH từ tỉnh thành khác TP.HCM xử lý, tiêu hủy Việc xây dựng tiêu chí cho phép tiếp nhận CTNH từ tỉnh thành khác TP.HCM hạn chế ñược tình trạng chất thải từ tỉnh thành khác tập trung nhiều ñịa bàn thành phố ñể xử lý, tiêu hủy Trong ñó, CTNH phát sinh 88 ñịa bàn TP.HCM bị ứ ñộng, không thu gom, xử lý kịp thời Do ñó, cần phải có qui ñịnh cụ thể ñối với chủ xử lý, tiêu hủy tiếp nhận số lượng CTNH tỉnh xử lý với ñiều kiện cho phép tiếp nhận chất thải từ tỉnh vào không 50% công suất nhà máy năm Việc hạn chế công suất tiếp nhận chất thải tỉnh ñể xử lý tạo ñiều kiện cho chất thải thành phố ñược thu gom, xử lý triệt ñể Trên sở ñó, quan quản lý nhà nước có sách, chiến lược phù hợp cho việc quản lý CTNH ñược hiệu Kêu gọi dự án ñầu tư xử lý CTRCN-CTNH, ñó thành phần nhà nước tham gia Hiện nay, Công tác xử lý CTNH ñều tư nhân hóa, hoạt ñộng công ty nguyên tắc có lợi mặt kinh tế, ñó chủ nguồn thải có phát sinh CTNH với thành phần số lượng khó khăn việc chuyển giao CTNH Ngoài ra, với số lượng công ty xử lý hữu thu gom xử lý, triệt ñể CTRCN-CTNH phát sinh ñịa bàn TP.HCM, cầu nhiều mà cung ñã dần ñến tình trạng ñộc quyền dịch vụ thu gom, xử lý, tiêu hủy CTNH Do ñó, việc mở rộng kêu gọi ñầu tư dự án xử lý chất thải cần thiết, ñồng thời tham gia nhà nước góp phần tạo nên cạnh tranh bình ổn thị trường giá xử lý CTNH Có qui ñịnh phí; qui ñịnh phân loại CTNH nguồn; qui chuẩn thiết bị lưu giữ khu vực lưu chứa CTNH Áp dụng biện pháp kinh tế quản lý chất thải: thực nguyên tắc người gây thiệt hại ñối với môi trường phải khắc phục, bồi thường Từng bước thực công cụ kinh tế nhằm ngăn ngừa tác ñộng xấu CTRCN-CTNH, ), ký quỹ bảo vệ môi trường, buộc bồi thường thiệt hại môi trường Triển khai qui ñịnh phân loại CTNH: Các loại CTNH cần ñược phân loại theo ñặc tính nguy hại trạng thái tồn có biện pháp ñóng gói, lưu chứa thích hợp Các qui chuẩn kỹ thuật thiết bị khu lưu chứa cần triển khai ñồng triệt ñể Tăng cường hoạt ñộng phân loại chất thải tăng tỉ lệ tái chế, giảm bớt 89 khối chất thải phải vận chuyển xử lý Tăng tính an toàn trình lưu chứa CTNH trình vận chuyển Có chế hỗ trợ sách thuế, tài tạo ñiều kiện thu hút ñầu tư xử lý CTNH Áp dụng sách, chế hỗ trợ vốn, khuyến khích thuế, trợ giá ñối với hoạt ñộng bảo vệ môi trường Phát triển tổ chức tài chính, ngân hàng, tín dụng nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ñầu tư cho quản lý, xử lý CTRCN-CTNH Khuyến khích tổ chức cá nhân nước ñầu tư bảo vệ môi trường, huy ñộng sử dụng có hiệu nguồn vốn; tăng tỉ lệ ñầu tư vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) 4.3.2 Các giải pháp quản lý môi trường Cần có bãi chôn lấp an toàn CTNH Hiện nay, TP HCM chưa có bãi chôn lấp an toàn CTNH CTNH sau hóa rắn ổn ñịnh thường ñược lưu giữ Công ty xử lý ñó việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn CTNH ñịa bàn TP.HCM cần thiết ñể qui trình thu gom, vận chuyển xử lý CTNH khép kín Có qui hoạch tổng thể QLCTRCN-CTNH Tạo nên tính ñồng việc triển khai quản lý CTNH quan chức ñịa bàn TP.HCM Tiếp tục khắc phục ñiểm thiếu sót bất cập qui ñịnh, sách hành Tiếp tục kiện toàn văn qui ñịnh pháp luật quản lý CTNH, thường xuyên rà soát ñiều chỉnh bổ sung ñiểm chưa phù hợp, ñồng thời tăng cường lực tổ chức máy, bảo ñảm thực hiệu công tác quản lý nhà nước CTNH từ Trung ương ñến cấp sở Xây dựng qui ñịnh, chế, sách thống ñồng 90 Xác ñịnh rõ trách nhiệm phân công, phân cấp quản lý nhiệm vụ BVMT, quản lý CTRCN-CTNH ngành, cấp Xây dựng phát triển chế giải vấn ñề CTNH liên ngành, liên vùng Chú trọng công tác ứng phó với cố môi trường Lựa chọn dự án xử lý CTNH công nghệ tiên tiến Góp phần giảm ô nhiễm môi trường trình xử lý CTRCN-CTNH; khắc phục tình trạng suy thoái cố môi trường Xây dựng chương trình nâng cao lực quản lý nhà nước ðẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ ñào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực quản lý xử lý CTRCN-CTNH nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ñáp ứng nhu cầu công tác quản lý CTRCN-CTNH ðẩy mạnh công tác xử lý vi phạm, cưỡng chế theo Nghị ñịnh số 117 Chính Phủ xử phạt vi phạm pháp luật Bảo vệ môi trường Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát; quy ñịnh áp dụng chế tài cần thiết ñề xử lý nhiêm vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường 4.3.3 Các giải pháp xã hội Xây dựng chương trình, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức quản lý CTNH cho chủ nguồn thải Tổ chức thường xuyên tập huấn an toàn, vệ dinh môi trường, phòng chóng cố CTNH gây thông qua hình thức tuyên truyền báo, ñài truyền hình, ñài phát thành, tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn ñến doanh nghiệp Nâng cao nhận thức cộng ñồng quản lý CTNH 91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN ðề tài ñã thực ñược: Xác ñịnh hệ số phát thải CTNH 24 loại hình công nghiệp ñịa bàn TP.HCM Ước tính số lượng CTNH phát sinh ñịa bàn TP.HCM 263tấn/ngày, dự báo ñến năm 2015 khoảng 424-463 tấn/ngày Phân tích khả ñáp ứng hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH 30% so với tổng khối CTRCN-CTNH phát sinh ñịa bàn TP.HCM Kết ñề tài cho thấy ưu nhược ñiểm hệ thống dịch vụ Xác ñịnh giải pháp ñể nâng cao hiệu hoạt ñộng hệ thống dịch vụ bao gồm: - Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý CTNH quản lý phương tiện vận chuyển CTNH ñể kiểm soát CTNH thu gom, vận chuyển xử lý hoạt ñộng diễn thành phố HCM; - Xây dựng tiêu chí tiếp nhận CTNH từ tỉnh thành khác TP.HCM xử lý, tiêu hủy - Kêu gọi dự án ñầu tư xử lý CTRCN-CTNH, ñó có thành phần nhà nước tham gia vào hoạt ñộng xử lý CTRCN-CTNH - Xây dựng bãi chôn lấp an toàn CTNH - Xây dựng qui hoạch tổng thể QLCTRCN-CTNH ñịa bàn TP.HCM - Xây dựng qui ñịnh phí; qui ñịnh phân loại CTNH nguồn; qui chuẩn thiết bị lưu giữ khu vực lưu chứa CTNH 92 - Xây dựng chương trình, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức quản lý CTNH cho chủ nguồn thải - Xây dựng chương trình nâng cao lực quản lý nhà nước - Tiếp tục khắc phục ñiểm thiếu sót bất cập qui ñịnh, sách hành - Xây dựng chế hỗ trợ sách thuế, tài tạo ñiều kiện thu hút ñầu tư xử lý CTNH - Xây dựng qui ñịnh, chế, sách thống ñồng - Lựa chọn dự án xử lý CTNH công nghệ tiên tiến - ðẩy mạnh công tác xử lý vi phạm pháp luật Bảo vệ môi trường theo Nghị ñịnh số 117/2009/Nð-CP ngày 31/12/2009 Chính Phủ xử phạt vi phạm KIẾN NGHỊ 2.1 Kiến nghị ñối với quan quản lý nhà nước - Thực chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai ñoạn 2011-2015 ñã ñược thông qua ðại hội ðảng Thành phố khóa IX; với mục tiêu tập trung ngăn chặn mức ñộ gia tăng ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước mặt, nước ngầm, chất thải rắn thông thường chất thải nguy hại; khắc phục bước, tiến ñến khắc phục triệt ñể việc xử lý môi trường nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng, ñặc biệt ô nhiễm môi trường nguồn nước chất thải nguy hại (CTNH) với tiêu ñặt từ cho ñến 2015 100% lượng chất thải rắn công nghiệp-không nguy hại chất thải nguy hại ñược thu gom, xử lý triệt ñể Do ñó, kiến nghị quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tổ chức xem xét, ñánh giá tính khả thi giải pháp ñề xuất mà ñề tài ñã thực nhằm triển khai vào thực Tuy nhiên, theo quan ñiểm nhìn nhận học viên sở nhà quản lý thành phố cần sớm triển khai giải pháp sau năm 2011: 93 - Thành phố cần nhanh chóng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lý CTNH (e-manifest, ecard); ứng dụng GPS quản lý phương tiện vận chuyển CTNH; - Thành phố cần nhanh chóng xây dựng tiêu chí tiếp nhận CTNH từ tỉnh thành khác TP.HCM xử lý, tiêu hủy - Tăng cường công tác tra, kiểm tra quản lý CTNH ñẩy mạnh công tác xử lý vi phạm, cưỡng chế theo Nghị ñịnh số 117 Chính phủ - Các giải pháp lại triển khai vào năm 2.2 Kiến nghị nội dung nghiên cứu tiếp theo: ðề tài thực nghiên cứu CTNH pháp sinh từ các sản xuất mà chưa nghiên cứu CTNH phát sinh tổng thể nguồn thải bao gồm CTNH phát sinh từ: nhà hàng-khách sạn, trường học, bệnh viện, sửa chữa tô, dịch vụ, hoạt ñộng nông nghiệp, Do ñó, ñề nghị cần mở rộng ñề tài nghiên cứu ñể thấy ñược tổng thể trạng CTNH phát sinh ñịa bàn TP HCM ðể từ ñó có giải pháp quản lý thích hợp, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý, tiêu hủy CTNH ñịa bàn TP.HCM i TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước (1) Chiến lược quốc gia quản lý tổng hợp chất thải rắn ñến năm 2025, tầm nhìn ñến năm 2050 (ban hành theo Quyết ñịnh số 2149/Qð-TTg ngày 17/12/2009 Thủ tướng Chính phủ) (2) Chiến lược quản lý chất thải rắn ñô thị khu công nghiệp Việt Nam ñến 2020 (ban hành theo Quyết ñịnh số 152/1999/Qð/TTg ngày 10/7/1999 Thủ tướng Chính phủ) (3) Báo cáo chiến lược Quản lý chất thải ñịa bàn TP.HCM Phòng Quản lý Chất thải rắn, năm 2010 (4) Báo cáo tổng kết chương trình ñiều tra khảo sát hệ thống quản lý chất thải rắn công nghiệp-chất thải nguy hại ñịa bàn TP.HCM Sở Tài nguyên Môi trường, năm 2010 (5) Nguyễn Văn Chiến- Phan Minh Tân, 2008 ðề tài Qui hoạch tổng thể hệ thống quản lý chất thải rắn công nghiệp chất thải nguy hại Sở Khoa học Công nghệ (6) Nguyễn Phước Dân - Lưu ðình Hiệp, 2010 ðề tài Thiết kế hệ thống quản lý phương tiện, vận chuyển chất thải rắn ñô thị, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn nguy hại, bùn hầm cầu TP.HCM Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM (7) Trần Thị Mỹ Diệu- Nguyễn Cửu ðỉnh, 2008 ðề tài Cơ sở khoa học xác ñịnh chi phí xử lý chất thải công nghiệp Sở Khoa học Công nghệ (8) Chế ðình Lý, 2008 Giáo trình môn học Phân tích hệ thống môi trường ðại học Quốc gia Tp.HCM-Viện Tài nguyên Môi trường (9) Chế ðình Lý, 2008 Giáo trình môn học Quản lý Môi trường ðại học Quốc gia TP.HCM-Viện Tài nguyên Môi trường (10) Nguyễn Văn Phước, 2009 ðề tài Nghiên cứu, ñề xuất biện pháp xử lý quản lý bùn thải khu công nghiệp Tp.HCM Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM (11) Lâm Minh Triết - Lê Thanh Hải, 2006 Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại ðại học Quốc gia TP.HCM- Viện Tài nguyên Môi trường (12) Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường Hướng dẫn ñiều kiện hành nghề thủ tục lập hồ sơ, ñăng ký, cấp phép, hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại (13) Quyết ñịnh số 23/2006/Qð-BTNMT ngày 26/12/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành Danh mục CTNH ii (14) Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6705-2000 chất thải rắn không nguy hại – Phân loại (15) Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6706-2000 Chất thải nguy hại - Phân loại (16) Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2009 chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa - http://www.nea.gov.vn Tổng Cục Môi trường VN - http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn Sở TNMT Tp.HCM - http://www.chatthainguyhai.net - http://chemsafety.environment-safety.com Tài liệu nước Brunner C R., 1994 Hazardous waste incineration Second edition McGraw-Hill International Edition Industrial plant engineering series [...]... CTNH - Hệ thống quản lý nhà nước: hệ thống quản lý kỹ thu t và hệ thống quản lý ñiều hành (3) ðánh giá hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý CTNH trên ñịa bàn TP.HCM (4) - Khả năng ñáp ứng của hệ thống thu gom, xử lý CTNH - Những mặt tích cực và hạn chế của hệ thống dịch vụ - Những hạn chế của cơ quan quản lý nhà nước ðề xuất các giải pháp ñể quản lý hiệu quả hệ thống thu gom, xử lý CTNH trên ñịa bàn TP.HCM... NGHIỆM QUẢN LÝ CTNH CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 64 3.5.1 Quản lý chất thải rắn tại Nhật Bản 64 3.5.2 Quản lý chất thải rắn ở Singapo 65 CHƯƠNG 4 67 NGHIÊN CỨU VÀ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI TRÊN ðỊA BÀN TP.HCM 67 4.1 NGHIÊN CỨU VÀ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG DỊCH VỤ QUẢN... TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.1 HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Tính ñến tháng 12/2012, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng hơn 1.700 nhà máy lớn và gần 6.700 cơ sở sản xuất vừa và nhỏ nằm trong và ngoài 13 khu công nghiệp- khu chế xuất, 01 khu công nghệ cao và 30 cụm công nghiệp (Nguồn: Báo cáo hiện trạng phát triển công nghiệp. .. Trạm xử lý nước thải công nghiệp Công ty Việt Úc 42 Hình 1.9 Thiết bị xử lý bóng ñèn và các bước thu hồi của công ty Việt Úc 42 Hình 1.10 Sơ ñồ hiện trạng tổ chức quản lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại của thành phố Hồ Chí Minh 22 Hình 1.11 Quan hệ của các các quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn – chất thải nguy hại 23 Hình 3.1 Các thành. .. loại hình công nghiệp trên ñịa bàn TP.HCM 7 1.1.2.Danh sách các KCX-KCN trên ñịa bàn TP.HCM 12 1.1.3.Danh sách các cụm công nghiệp trên ñịa bàn TP.HCM 15 1.2 HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRÊN ðỊA BÀN TP.HCM 20 1.2 1 Hiện trạng hệ thống quản lý nhà nước về quản lý chất thải nguy hại 20 1.2.1.1 Cấu trúc tổ chức về quản lý chất thải nguy hại ... lực và cơ sở vật chất 24 1.2.1.3 Cơ sở pháp lý 24 1.2.2 Hiện trạng quản lý kỹ thu t chất thải rắn công nghiệp – chất thải nguy hại 27 xi CHƯƠNG 2 44 THỐNG KÊ THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG VÀ DỰ BÁO CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI PHÁT SINH TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG CHẤT THẢI NGUY HẠI PHÁT SINH TRÊN ðỊA BÀN TP.HCM 47 2.1.1 Thành. .. các chủ thu gom, chủ xử lý thu gom dẫn ñến tiếp nhận quá công suất xử lý, CTNH không ñược xử lý triệt ñể, chôn lấp không ñúng qui ñịnh như ñã xảy ra trong những năm gần ñây Với ðề tài: “ðánh giá hiện trạng và ñề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống thu gom xử lý chất thải công nghiệp nguy hại trên ñịa bàn TP HCM” là nhằm nghiên cứu ñánh giá lại năng lực của các chủ thu gom và chủ xử lý CTNH... LÝ CTNH TRÊN ðỊA BÀN TP.HCM 67 4.1.1 Phân tích các bên có liên quan ñến hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý CTNH 67 4.1.2 Phân tích SWOT 70 4.1.3 Phân tích chiến lược hay giải pháp cho cho việc nâng cao hiệu quả hoạt dộng của hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy CTNH 85 4.1.4 Các giải pháp ñể nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của hệ thống thu gom, xử lý CTCNNH trên ñịa bàn thành. .. hướng quản lý CTNH của Tp.HCM 4 TÍNH MỚI CỦA ðỀ TÀI Hiện nay, có rất nhiều ñề tài nghiên cứu liên quan ñến lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại như: ñề tài qui hoạch tổng thể hệ thống quản lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại trên ñịa bàn TP.HCM, 2008; ñề tài: Cơ sở khoa học xác ñịnh chi phí xử lý chất thải công nghiệp, 2008; ñề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ e-manifest, e card trong quản. .. ðÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CTNH TẠI TP.HCM- CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC; KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CTNH TẠI CÁC NƯỚC 3.1CƠ SỞ KHOA HỌC ðỂ ðÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CTNH TẠI TP.HCM 58 3.1.1 Các thành phần của hệ thống quản lý CTNH 58 3.1.2 Hệ thống quản lý hành chính CTNH 60 3.1.3 Hệ thống quản lý kỹ thu t CTNH 60 3.2 PHÂN TÍCH, ðÁNH GIÁ NHỮNG MẶT TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ TỒN TẠI CỦA HỆ ... TÀI: ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA HỆ THỐNG DỊCH VỤ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI... vận chuyển, công nghệ xử lý công xuất tiếp nhận xử lý nhà máy - ðề xuất giải pháp nâng cao hiệu hệ thống dịch vụ quản lý chất thải công nghiệp nguy hại phù hợp ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh III-... CTNH ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 1.2 HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRÊN ðỊA BÀN TP.HCM 1.2.1 Hiện trạng hệ thống quản lý nhà nước quản lý chất thải nguy hại 1.2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay