ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá thiệt hại về kinh tế do ô nhiễm môi trường nước mặt tại TP HCM

86 995 2

ant123 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 2,170 tài liệu

  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2013, 08:16

Luận văn về ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá thiệt hại về kinh tế do ô nhiễm môi trường nước mặt tại TP HCM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÌNH ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI VỀ KINH TẾ DO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT _ LẤY QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÀM VÍ DỤ NGHIÊN CỨU NGUYỄN THỊ THIÊN NGA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2010 Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận luận văn “ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÌNH ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI VỀ KINH TẾ DO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT – LẤY QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÀM VÍ DỤ NGHIÊN CỨU”, do Nguyễn Thị Thiên Nga, sinh viên khóa 32 (2006-2010), ngành KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, đã bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày ______________________. PGS.TSKH. BÙI TÁ LONG Giáo viên hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư kí hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM ƠN Thông qua khóa luận em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, cùng toàn thể các thầy cô, đặc biệt là các thầy cô Khoa Kinh tế, đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong thời gian học tập vừa qua dưới mái trường Nông Lâm thân thương. Và tạo điều kiện cho em được thực hiện khóa luận như ngày hôm nay. Em gửi lời cám ơn vô cùng sâu sắc đến PGS.TSKH. Bùi Tá Long, Thầy là một người Thầy rất tận tâm với nghề và đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Mặc dù quá trình tiến hành đề tài cũng đã gặp nhiều khó khăn nhưng Thầy đã giúp em vượt qua tất cả để hoàn thành tốt luận văn. Qua đây em đồng cảm ơn đến ban lãnh đạo phòng Tài Nguyên và Môi Trường Quận 9, TP.Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị trong Tổ môi trường, phòng Tài Nguyên Môi Trường Quận 9, cám ơn các anh chị trong phòng Tin học Môi Trường, Viện Tài Nguyên Và Môi Trường, các cô chú trong Hội Khuyến Nông thuộc Trung Tâm khuyến nông Quận 2, 9, Thủ Đức đã giúp đỡ em trong thời gian thực hiện đề tài. Và tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đến tập thể lớp DH06KM đã đồng hành và chia sẻ cùng tôi trong suốt quá trình học tập vừa qua. Lời tri ân cuối cùng con xin được gửi đến gia đình thân thương lòng biết ơn sâu sắc. Tất cả mọi người là nguồn sống của con, là nguồn động lực đã giúp đỡ con rất nhiều về mặt tinh thần, đã động viên con trong suốt thời gian học tập vừa qua và suốt cả cuộc đời này. Xin được cám ơn tất cả. TP. HCM, Tháng 07 năm 2010. Sinh viên Nguyễn Thị Thiên Nga NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ THIÊN NGA. Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 2010. “Ứng Dụng Phương Pháp Hình Đánh Gía Thiệt Hại Về Kinh Tế Do Ô Nhiễm Môi Trường Nước Mặt – Lấy Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh Làm Ví Dụ Nghiên Cứu”. NGUYEN THI THIEN NGA, Faculty of Economics, Nong Lam University – Ho Chi Minh City. June 2010. “Application Modelling Method For Assessment Of Damages - Economic Environment By Surface Water Pollution - District 9, Ho Chi Minh City As A Case Study”. Mục tiêu Khóa luận là bước đầu nghiên cứu đánh giá thiệt hại về kinh tế cho Quận 9 do ô nhiễm nguồn nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà điển hình là hoạt động công nghiệp và nông nghiệp trên địa bàn Quận 9, dựa trên cơ sở xác định các nguồn thải công nghiệp gây ô nhiễm hệ thống nước mặt tại Quận 9, và các vấn đề môi trường liên quan đến nguồn thải trong hoạt động nuôi trồng thủy sản. Khóa luận tập trung vào ứng dụng phương pháp hình nhằm đánh giá ô nhiễm nước mặt, bằng cách sử dụng các thông tin về địa bàn nghiên cứu như: tọa độ vị trí và chất lượng các điểm quan trắc nước mặt; danh sách vị trí (tọa độ các nguồn thải), họ tên, địa chỉ, diện tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản; danh sách và thông tin nguồn phát thải trong họat động công nghiệp có kèm tọa độ vị trí. Cùng với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn tác giả luận văn đã tham gia xây dựng phần mềm MASTER quản lý cơ sở dữ liệu môi trường liên quan tới thiệt hại kinh tế do ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở ứng dụng phần mềm Master tác giả khóa luận tiến hành đánh giá thiệt hại cho Quận 9 cụ thể là thiệt hại kinh tế về nuôi trồng và đánh bắt thủy sản trên địa bàn quận bằng cách đưa ra báo cáo điều tra thiệt hại đánh bắt và nuôi trồng tại Quận 9 trên cơ sở số liệu do tác giả thu thập. Kết hợp việc áp dụng phương pháp đánh giá thiệt hại trong trường hợp tổn thất toàn bộ sản lượng cá áp dụng cho các hồ nuôi trên địa bàn Quận 9 như sau: Thiệt hại kinh tế do ô nhiễm môi trường nước mặt của Quận 9 được áp dụng trong Khóa luận này = Thiệt hại nuôi trồng (cá + tôm) + Thiệt hại đánh bắt. Qua việc ứng dụng các phương pháp, các cách tính toán và chức năng trong hình Master 2010_ hình thiệt hại tổng sản lượng, đã giúp đưa ra thiệt hại cho Quận. Trong đó là tổng thiệt hại nuôi trồng của năm 2006 so với năm 2005 là 9.651.000.000 đồng và tổng thiệt hại đánh bắt năm 2008 so với năm 2004 là 371.700.000 đồng. Phần mềm với chức năng là giúp ích cho việc lưu trữ và quản lý các thông tin về cần thiết về Quận 9, đồng thời kết hợp thiết lập các điểm trên bản đồ, từ đó cho thấy một cái nhìn tổng quan hơn về các nguồn thải công nghiệp, các điểm quan trắc cũng như là các hộ nuôi trồng trên địa bàn Quận. Góp phần cho các cấp chính quyền quản lý hiệu quả tài nguyên và môi trường Quận. v MỤC LỤC Trang Danh mục các chữ viết tắt viii Danh mục các bảng x Danh mục các hình xi Danh mục phụ lục xiii CHƯƠNG 1 1 MỞ ĐẦU 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu đề tài 2 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.2.2. Nội dung nghiên cứu 3 1.3. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3 1.4. Phương pháp nghiên cứu 3 1.5. Cấu trúc của luận văn 4 CHƯƠNG 2 5 TỔNG QUAN 5 2.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 5 2.2. Tổng quan về quận 9 6 2.2.1. Điều kiện tự nhiên 7 2.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội 9 2.2.3. Tài nguyên và khoáng sản 14 2.2.4. Các vấn đề môi trường của Quận 15 2.2.5. Hệ thống quản lý môi trường Quận. 16 2.2.6. Hiện trạng sản xuất công nghiệp trên địa bàn quận 9. 17 2.2.7. Tình hình phát triển tiểu thủ công nghiệp 21 2.2.8. Hiện trạng và kết quả quan trắc chất lượng môi trường Quận 9 22 vi CHƯƠNG 3 25 NỘI DUNGPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1. Khái quát về môi trườngô nhiễm môi trường 25 3.1.1. Khái niệm về môi trường 25 3.1.2. Ô nhiễm môi trường và các tác nhân gây ô nhiễm môi trường 25 3.1.3. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường 26 3.2. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước 26 3.3. hình được sử dụng trong khóa luận 27 3.4. Phương pháp nghiên cứu 30 3.4.1. Phương pháp khảo sát thực địa. 30 3.4.2. Phương pháp thu thập và tổng hợp tài liệu. 30 3.4.3. Phương pháp xử lí số liệu và phương pháp GIS. 30 3.4.4. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia. 31 3.4.5. Phương pháp xử lý số liệu. 31 3.4.6. Phương pháp lý thuyết tính thiệt hại 31 CHƯƠNG 4 32 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1. Sơ đồ các khối dữ liệu 33 4.2. hình Master 34 4.3. Ứng dụng phần mềm Master 2010 37 4.4. Tính thiệt hại kinh tế trong nuôi trồng thủy sản quận 9 44 4.4.1. Áp dụng cho lĩnh vực nuôi trồng 45 4.4.2. Áp dụng cho lĩnh vực đánh bắt thủy sản 47 4.5. Kết luận chương 48 CHƯƠNG 5 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1. Kết luận 49 5.2. Kiến nghị 50 5.2.1. Đối với các cơ quan chức năng 50 vii 5.2.2. Đối với người dân 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN-TTCN Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp UBND Uỷ Ban Nhân Dân QLMT Quản lý môi trường BVMT Bảo vệ môi trường TSKH Tiến Sĩ Khoa Học CN Công nghiệp TP Thành Phố GIS Hệ thống thông tin địa lý K/CCN Khu/cụm công nghiệp KCN Khu công nghiệp CCN Cụm công nghiệp TNMT Tài nguyên môi trường NĐ-CP Nghị định chính phủ QH Quốc Hội NN Nông nghiệp MT Môi trường CNH-HĐH Công nghịêp hóa-Hiện đại hóa VLXD Vật liệu xây dựng DT Diện tích SD Sử dụng CNC Công nghệ cao SXCN S ản xuất công nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn KV Khu vực TM-SX Thương mại-Sản xuất KTXH Kinh tế xã hội TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam QCQG Quy chuẩn quốc gia ix BTNMT Bộ Tài Nguyên Môi Trường Q.9 Quận 9 ÔNMT Ô nhiễm môi trường TMDV Thương mại dich vụ QLMT Quản lí môi trường DNTN Doanh nghiệp tư nhân LTM Phường Long Thạnh Mỹ BOD 5 Nhu cầu Ôxi sinh học COD Nhu cầu Ôxi hóa học TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh TSS Tổng chất rắn lơ lửng LT Phường Long Trường PLA Phường Phước Long A TB Trung bình ha Hecta TM - DV Thương mại – Dịch Vụ GC ấp Gò Công [...]... đây là về lĩnh vực kinh tế trong nuôi trồng và đánh bắt thủy sản Tuy diện tích nuôi trồng chiếm tỷ lệ không lớn nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến môi trường nước mặt và các hoạt động dân cư xung quanh Vì vậy bài tóan Ứng dụng phương pháp hình đánh giá thiệt hại về kinh tế do ô nhiễm môi trường nước mặt – lấy Quận 9 TP Hồ Chí Minh làm ví dụ nghiên cứu” được tiến hành, đây là một nghiên cứu được tác... như sau: tả hiện trạng về môi trường tại Quận 9 Trình bày hiện trạng ô nhiễm nguồn nước do một số doanh nghiệp họat động công nghiệp có lưu lượng xả thải nhiều tại Quận 9 Thực địa về tình hình đánh bắt và nuôi trồng thủy sản Quận Trên cơ sở đó đã xác định được các thiệt hại về kinh tế trong nuôi trồng và đánh bắt thủy sản bằng các phương pháp, và bằng cách xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng phầm... triển công nghiệp nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu, đánh giá thiệt hại về kinh tế do ô nhiễm môi trường nước thải từ các nguồn ô nhiễm chủ yếu là các hoạt động phát triển CN điển hình và họat động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản tại những phường tiêu biểu nhất trên Quận trong tổng thể quá trình ô thị hóa và công nghiệp hóa hiện nay 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp khảo sát thực địa Phương pháp. .. rác y tế thải bỏ chung với rác sinh hoạt là khá phổ biến - Vấn đề ô nhiễm môi trường do khí thải từ hoạt động giao thông ô thị 15 - Vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp chỉnh trang ô thị 2.2.5 Hệ thống quản lý môi trường Quận a Nhiệm vụ Trình UBND Qụận các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên môi trường. .. Thông Tin Doanh Nghiệp 40 Hình 4.15 Giao Diện Menu Vị Trí Nuôi Trồng 41 Hình 4.16 Giao Diện Menu Vị Trí Lấy Mẫu 42 Hình 4.17 Giao Diện Hình Thiệt Hại Tổng Sản Lượng 42 Hình 4.18 Chi Tiết Hình Kịch Bản 43 Hình 4.19 Thông Tin Đầu Vào Cho Báo Cáo 43 Hình 4.20 Báo Cáo Xuất Ra Của Phần Mềm 44 Hình 4.21 Thông Tin Về Giá Cả Tôm, Cá Do Nuôi Trồng 46 Hình 4.22 Tổng Sản Lượng Nuôi Tôm Theo Năm 46 Hình 4.23... mục tiêu là đánh giá thiệt hại về kinh tế của nghề nuôi trồng và đánh mặt thủy sản trên địa bàn cấp quận – lấy quận 9 TP HCM làm ví dụ nghiên cứu 1.2.1.2 Mục tiêu cụ thể Nghiên cứu về thực trạng ô nhiễm nước trên địa bàn quận 9 Nghiên cứu về tình hình ô nhiễm nguồn nước bằng cách xác định các nguồn thải trong những họat động công nghiệp tiêu biểu Điều tra thực tế về họat động nuôi trồng đánh bắt thủy... công nghiệp, quá trình ô thị hóa v v Chính vì vậy công tác quản lí môi trường hiện nay của cả nước nói chung và của Quận 9 nói riêng luôn đòi hỏi phải có nhiều nghiên cứu về vấn đề môi trường phát sinh, đặc biệt là tìm hiểu ảnh hưởng của vấn đề ô nhiễm đó gây ra những thiệt hại gì cho Quận trong thời điểm hiện tại và cả trong tương lai, điển hình đây là về lĩnh vực kinh tế trong nuôi trồng và đánh. .. Thống QLMT Quận 9 17 Hình 2.4 Vị Trí Các Điểm Quan Trắc Nước Mặt Trên Địa Bàn Quận 9 22 Hình 4.1 Khối CSDL Doanh Nghiệp 33 Hình 4.2 Khối CSDL Kết Quả Quan Trắc Chất Lượng Môi Trường Nước 33 Hình 4.3 Khối Quản Lý Hình Tính Toán 34 Hình 4.4 Khối Dữ Liệu Liên Quan Tới Phân Quyền 34 Hình 4.5 Hình Hệ Thống Thông Tin Master 35 Hình 4.6 Sơ Đồ Làm Việc Của Module Quản Lý Doanh Nghiệp 36 Hình 4.7 Sơ Đồ Làm... trong Báo Cáo giám sát chất lượng môi trường về quan trắc chất lượng nước tại các lưu vực sông chính trên địa bàn quận do Viện Nghiên Cứu Công Nghệ Môi Trường và Bảo Hộ Lao Động TP. HCM kết hợp với Phòng TNMT Quận 9 thực hiện, các số liệu được thu thập bằng cách khảo sát thực địa qua phỏng vấn UBND Quận 9, (2008), Niên giám thông kê Số liệu từ UBND Quận 9 qua các năm, phòng Tài Nguyên và Môi Trường “Временная... các sông Đã cung cấp không nhỏ một lượng thủy sản, cũng như nguồn sinh vật sông dồi dào cho tòan quận 2.2.4 Các vấn đề môi trường của Quận a Các vấn đề môi trường do hoạt động phát triển công nghiệp Với sự phát triển mạnh mẽ công nghiêp hóa cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp, các ngành nghề CN - TTCN thì Quận 9 đang đối mặt với các vấn đề môi trường như sau: - Nước thải công nghiệp không
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá thiệt hại về kinh tế do ô nhiễm môi trường nước mặt tại TP HCM, ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá thiệt hại về kinh tế do ô nhiễm môi trường nước mặt tại TP HCM, ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá thiệt hại về kinh tế do ô nhiễm môi trường nước mặt tại TP HCM, Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc của luận văn, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, Địa hình Khí hậu Tình hình phát triển kinh tế - Nơng nghiệp, Tài nguyên và khoáng sản - Tài nguyên đất, Các vấn đề môi trường do hoạt động phát triển đô thị Cơ cấu tổ chức Quyền hạn, Cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn quận., Tình hình phát triển tiểu thủ cơng nghiệp, Các Khu công nghiệp Môi trường nước ngầm:, Mơi trường khơng khí: Mơi trường sinh vật:, Chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước Mơ hình được sử dụng trong khóa luận, Phương pháp nghiên cứu 1. Phương pháp khảo sát thực địa., Sơ đồ các khối dữ liệu Hình Khối CSDL Doanh Nghiệp Mơ hình Master, Ứng dụng phần mềm Master 2010, Tính thiệt hại kinh tế trong ni trồng thủy sản ở quận 9, Kết luận chương Kết luận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn