Báo cáo nghiên cứu khoa học phát huy dân chủ, tăng cường giám sát và phản biện xã hội để xây dựng sự đồng thuận và đại đoàn kết dân tộc

12 201 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2015, 21:58

Phát huy dân chủ, tăng cường giám sát phản biện xã hội để xây dựng đồng thuận đại đoàn kết dân tộc Lê Thi GS Viện Khoa học xã hội Việt Nam Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tiến hành từ 29/9/2009 đến 30/10/2009 Hà Nội, Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, đổi phát triển” Một chủ đề thảo luận Đại hội là: phát huy vai trò MTTQ Việt Nam hoạt động giám sát phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng Nhà nước vững mạnh (1) Dân chủ đồng thuận xã hội trọng tâm Báo cáo trị Đại hội MTTQ Việt Nam (2) Trước hết xin nêu vài ý kiến vị lãnh đạo Đảng MTTQ Việt Nam vấn đề nêu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu phiên khai mạc Đại hội nhấn mạnh “Mặt trận cần phải thực tốt chức giám sát phản biện xã hội theo quy định pháp luật” (3) Theo ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam (4) “Có phát huy dân chủ tạo nên đồng thuận Phát huy dân chủ, có đồng thuận có đại đoàn kết Giám sát phản biện Mặt trận hình thức thích hợp để nhân dân thực quyền làm chủ thông qua Mặt trận Tổ quốc, MTTQ làm tốt vai trò phản biện xã hội tức phát huy dân chủ tạo nên đồng thuận xã hội Chỉ có đồng thuận có đại đoàn kết “Nếu Mặt trận làm tốt vai trò phản biện xã hội Đảng Nhà nước có điều kiện nắm ý nguyện dân Uy tín Đảng ngày nâng cao, nhân dân ngày thêm tin tưởng Làm có mạnh thêm cho Đảng, cho Nhà nước Vai trò nhân dân tôn trọng cách thực Điều kiện để phản biện xã hội thực có hiệu tiếp thu, trả lời Những người có trách nhiệm phải có thái độ đúng” “Theo Đảng Nhà nước cần thể chế hoá chủ trương thành nghị định, pháp lệnh cụ thể hơn, sau nâng lên thành luật” Giáo sư Lưu Văn Đạt, uỷ viên đoàn chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói (5) “Giám sát phản biện Mặt trận hình thức thích hợp để nhân dân thực quyền làm chủ, thông qua Mặt trận Để có hiệu quả, phải có điều kiện Đó phải cung cấp thông tin đầy đủ phải có đối thoại, phản hồi Cơ quan hay tổ chức, cá nhân có việc liên quan cần trả lời Nếu không trả lời phải có chế tài buộc tổ chức hay cá nhân phải trả lời Đáng sợ “bằng mặt mà không lòng” lợi ích bị xâm phạm, người ta không dám nói đoàn kết được” Dự thảo điều lệ MTTQ Việt Nam đưa lấy ý kiến bổ sung điều quan trọng nhiệm vụ, quyền hạn Mặt trận là: phản biện xã hội dự thảo chủ trương, nghị Đảng, sách pháp luật nhà nước vấn đề quan trọng đất nước Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh huyện, tổ chức hoạt động phản biện dự thảo chủ trương quyền cấp cấp (6) Qua ý kiến trích dẫn đây, thấy mặt lý luận cần làm rõ nội dung khái niệm: dân chủ, phản biện xã hội đồng thuận mặt thực tiễn cần đề cập đến mối liên quan chặt chẽ, tác động lẫn ba vấn đề: “tích cực thực dân chủ, mở rộng viÖc phản biện xã hội xây dựng đồng thuận, đại đoàn kết dân tộc Về vấn đề dân chủ: Dân chủ phủ thành lập nhân dân, quyền lực tối cao trao cho nhân dân thực nhân dân, đại diện bầu từ hệ thống bầu cử tự (7) Dân chủ thực tế tập hợp tư tưởng nguyên tắc tự do, thể chế hoá tự Định chế dân chủ nói lên khát vọng nhân dân tự tự quản Dân chủ thực mong muốn công dân, có tâm sử dụng quyền tự để tham gia vào đời sống xã hội, góp tiếng nói họ vào tranh luận tập thể, bầu vị đại diện có trách nhiệm hành động họ, chấp nhận yêu cầu dung hoà thoả hiệp đời sống công cộng Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo “Dân vận” đăng báo Sự thật số ngày 15/10/1949 (8) viết “Nước ta nước dân chủ lợi ích dân, quyền hạn dân công việc đổi mới, xây dựng trách nhiệm dân, nghiệp kháng chiến kiến quốc công việc dân, quyền từ xã đến phủ Trung ương dân cử Đoàn thể từ Trung ương đến xã dân tổ chức nên Nói tóm lại quyền hành lực lượng nơi dân” Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vai trò to lớn, toàn diện, quyền hạn nghĩa vụ người dân nước dân chủ: lợi ích dân, quyền hạn dân, trách nhiệm dân quyền cấp, đoàn thể dân đề cử Dân chủ quyền hành lực lượng nơi dân quyền dân làm chủ Dân chủ, theo Người, không dân quyền mà dân sinh, dân trí; người dân biết giá trị độc lập dân tộc, dân chủ họ có cơm ăn, áo mặc, học hành, nghĩa biết quyền dân chủ qua đời sống thực hàng ngày Dân chủ tảng cho việc giám sát phản biện xã hội Về vấn đề phản biện xã hội: Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 10 nêu rõ: “Nhà nước ban hành chế để Mặt trận đoàn thể nhân dân thực tốt vai trò giám sát phản biện xã hội” (Văn kiện Đại hội Đảng, tr 123) Cần có tham gia rộng rãi Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, tham gia trực tiếp nhân dân vào trình hoạch định chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Phản biện xã hội nói lên ý kiến tán thành hay không tán thành người dân, tiếp nhận đồng thời đề nghị họ cần bổ sung, sửa đổi, kể thay đổi, hoãn việc thi hành chủ trương, sách Đảng Nhà nước, trình thực thực tiễn cần phải có phương pháp tiến hành đắn hơn, đối tượng vận động, áp dụng cụ thể hơn, xác hơn, v.v Quá trình tham gia ý kiến người dân cần có đóng góp tích cực giới trí thức, người có tích luỹ kiến thức, hiểu biết, giới báo chí, lực lượng chuyên nghiệp phát ngôn tiếng nói dân Phản biện đặc trưng dân chủ Nhà nước có chức quản lý hoạt động phản biện Các quan Đảng Nhà nước cần hưởng ứng việc tham gia vào trình phản biện xã hội nhân dân cách nghiêm túc, qua việc thu thập, lắng nghe ý kiến họ đường lối chủ trương Đảng, sách, pháp luật nhà nước, ý phân tích ý kiến đúng, sai người dân, tác động việc thực chủ trương, sách cụ thể đời sống nhân dân, phát triển đất nước Sự tíếp thu đắn, trả lời sửa đổi kịp thời quan Đảng Nhà nước ý kiến đóng góp người dân khiến họ thêm tin tưởng, ủng hộ chấp hành nghiêm túc đường lối sách Đảng Nhà nước Hoạt động phản biện xã hội tích cực, rộng rãi nói lên quan tâm hưởng ứng người dân đường lối sách Đảng nhà nước ban hành Điều cần thiết để nâng cao uy tín Đảng Nhà nước, tăng cường sức mạnh đoàn kết, trí quan Đảng, quyền cấp với nhân dân đông đảo, tạo đồng thuận xã hội ngày cao Đẩy mạnh phản biện xã hội rộng rãi dân chúng cách phát huy dân chủ thiết thực Đó hoạt động tích cực xã hội dân Đó công tác trọng tâm Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đoàn thể niên, phụ nữ nông dân Tổ chức phản biện xã hội thông qua Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam có nghĩa Mặt trận phải đứng thu thập ý kiến người dân vấn đề liên quan đến phát triển đất nước nói chung, sách chủ trương Đảng Nhà nước, tổ chức thảo luận dân, cung cấp thông tin cho họ để phân tích sai Sau Mặt trận Tổ Quốc người tập hợp ý kiến để gửi lên Đảng Nhà nước, yêu cầu trả lời quan có liên quan với đề nghị dân Mặt trận Tổ Quốc thông báo lại cho dân ý kiến phản biện họ Động viên nhân dân dám nói, dám góp ý kiến mạnh bạo với Đảng nhà nước, dám nói thật suy nghĩ đúng, sai họ việc tối cần thiết, thắng lợi Đảng Nhà nước Đó đảm bảo công quyền lực bên: Đảng, nhà nước người dân, khiến hai bên xích lại gần hơn, từ xây dựng đồng thuận xã hội thật sự, vững chắc, tạo nên khối đoàn kết toàn dân tộc để kiến thiết đất nước vững mạnh dân chủ, công bằng, ấm no hạnh phúc Lý tưởng vậy, gặp khó khăn trình phát huy dân chủ, đẩy mạnh hoạt động phản biện xã hội rộng rãi, đồng thời có thuận lợi cần phát huy? a/ Về phía nhân dân: Động viên nhân dân tích cực thực việc phản biện xã hội thường gặp khó khăn, trở ngại gì? * Trước hết họ ngại nói, ngại tố cáo cấp sai sót sợ bị trả thù, bị trù dập Họ nghĩ nói không đem lại lợi ích cho thân gia đình mà có hại * Họ biết có chủ trương, sách Đảng Nhà nước áp dụng sai nghĩ nên để người khác nói, làm, trình độ, mối quan hệ với cán cấp, đủ thông tin v.v * Đây việc chung đất nước, địa phương, không đến lượt phải lo, người dân thường, có nói kết quan Đảng, quyền không nghe * Họ quen lệnh cấp trên, đặc biệt với quan quyền nhà nước “dĩ hoà vi quý” mũ ni che tai tốt v.v Thực tế người dân không cung cấp thông tin xác, đầy đủ, kịp thời để hiểu đường lối, chủ trường Đảng, sách pháp luật nhà nước Họ không hiểu, dám tiến hành việc phản biện lại? b/ Về phía quan lãnh đạo Đảng quyền cấp * Trước hết tư tưởng quyền lực nhà nước người dân, cấp cấp dưới, cấp sở Các quan Đảng quyền bảo vệ quyền lực mình, bảo vệ quyền lợi cán nhân viên quan, bảo vệ ghế, vị trí lãnh đạo người đứng đầu * Các quan ban hành hay thực chủ trương sách Đảng nhà nước cố giữ phần mình, họ không muốn thay đổi, ngại thay đổi, bổ sung, sửa chữa v.v Họ thường cho người dân không hiểu tình hình, không nắm thông tin cần thiết nên dễ phát biểu sai, đòi hỏi điều không hợp lý v.v * Họ sợ thay đổi làm uy tín Đảng, quyền cấp Trước mắt, muốn nói dân phải nghe, phải chấp hành, việc sửa chữa, bổ sung bàn sau, hồi sau giải v.v Bởi để xây dựng đồng thuận xã hội phải có cố gắng khắc phục khó khăn, nhược điểm hai bên: người dân quan Đảng, nhà nước Nhưng chủ động phải phía Đảng quyền nhà nước cấp Đảng nhà nước cần quán triệt phương châm: Lấy dân làm gốc phải có thiết chế chế để dân làm chủ, tạo hội để dân làm chủ Cần làm rõ dân làm chủ gì, nào? Giúp dân biết hưởng quyền làm chủ, biết dùng quyền làm chủ để bảo vệ quyền lợi thiết thân Hồ Chủ Tịch nói Dân vận: “Trước phải tìm cách giải thích cho người dân hiểu rằng: việc lợi ích cho họ nhiệm vụ họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được” “Điểm thứ hai việc phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến kinh nghiệm dân, với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, động viên tổ chức toàn dân thi hành” “Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân Khi thi hành xong phải với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng” (Trích Diễn văn đăng báo Sự thật số ngày 15/10/1949 – Thông tin nội Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, in lại số 10/2009) c/ Như quan Đảng quyền cấp cần phải: + Hoan nghênh, khuyến khích người dân góp ý, tiến hành phản biện xã hội chủ trương, sách Đảng, Nhà nước ban hành hay ban hành, tránh trù dập lời nói hay hành động cụ thể với người dân dám nói thật Phải ý việc bảo vệ quyền lợi họ, gia đình họ trước phản ứng từ phía cá nhân hay quan bị họ tố cáo + Nêu gương tốt họ họp sở, quan để khuyến khích người khác dám nói đúng, nói thật + Thẳng thắn, công khai nhận sai lầm nội dung dân tố cáo có điều sai cần giải thích nhẹ nhàng, không dùng điều để trù dập, phê phán họ công khai họp đông người v.v Cần cung cấp thông tin cho họ việc Có điều kiện cần thiết cho phản biện xã hội kết tốt là: - Cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân - Người có trách nhiệm liên quan quan Đảng Nhà nước phải trả lời đúng, sai cho rõ trước dân Bởi quan Đảng, Nhà nước có liên quan đến vấn đề dân tố cáo phải trả lời kịp thời, đặc biệt cần nhận lỗi có điểm sai sót nội dung, cách làm v.v Tích cực sửa chữa kịp thời, rõ ràng làm người dân tin tưởng Đã có kiện tai hại, chết người xảy khu phố, làng xã Ví dụ gần việc cột điện giật chết em học sinh thành phố Hồ Chí Minh; việc đền bù không thoả đáng đất nông nghiệp cho dân nhà nước lấy đất làm đường xá, xí nghiệp; việc cấm xe công nông hoạt động; việc cấm bán hàng rong vỉa hè thành phố v.v., nhiều việc người dân có ý kiến cách thi hành hay chậm trễ việc sửa chữa v.v Như Hồ Chủ Tịch nói, công việc liên quan đến lợi ích công dân phải cho họ bàn bạc góp ý lắng nghe ý kiến họ phần đúng, sai v.v Việc quan Đảng, nhà nước làm sai cần sửa ngay, việc sửa có khó khăn công bố làm nói rõ thời gian thực Như Bác Hồ nhấn mạnh: phải minh bạch, rõ ràng, biết tiếp thu ý kiến dân phải trả lời họ kịp thời hướng sửa chữa, thời gian khắc phục khuyết điểm phạm phải v.v d/ Về phía người dân Cốt lõi hành động dân chủ tham gia công dân cách tích cực tự nguyện vào đời sống cộng đồng, cần có tham gia rộng rãi đông đảo dân chúng, không dân chủ bị tàn lụi trở thành đặc quyền số nhóm người tổ chức Quyền nghĩa vụ công dân gắn bó với chặt chẽ, thực quyền cá nhân đồng thời trách nhiệm họ phải bảo vệ thực quyền họ người khác Bởi hoạt động phản biện, người dân phải thực với tinh thần trách nhiệm, lắng nghe lời giải thích, thông tin cung cấp Đảng quyền cấp kiện nêu lên Cần tìm hiểu điều kiện khó khăn, hoàn cảnh lịch sử cụ thể khiến kiện diễn không mong muốn người dân v.v - Truyền đạt lại cho người khác cộng đồng thông tin xác để người hiểu, tránh bị kẻ xấu xuyên tạc, lợi dụng để chia rẽ làm đoàn kết người dân quan quyền nhà nước - Cần hoan nghênh điều quyền Đảng, Nhà nước kịp thời sửa chữa, dù bước đầu; thông cảm với khó khăn quan có liên quan gặp phải việc sửa chữa khuyết nhược điểm Có việc phải làm dần bước, có thời gian khắc phục được, chấp nhận phần thiệt thòi trước mắt thân v.v Xây dựng đồng thuận xã hội sở trí quyền lợi nghĩa vụ bên: Đảng nhà nước đông đảo người dân Để có đồng thuận, nói, phải có thảo luận, trao đổi ý kiến bên Do cần có điều kiện: cung cấp thông tin, đối thoại trả lời quan Đảng Nhà nước cho người dân Để đạt đồng thuận phải có thoả thuận Thoả thuận phương pháp chủ yếu để người đến đồng thuận Vì tiến hành việc phản biện xã hội lại bao hàm thoả thuận bên người dân với Đảng quyền cấp, để đến trí định, hai bên cần có nhân nhượng lẫn Nếu hai bên căng thẳng, giữ nguyên ý kiến mình, quyền lợi nhân nhượng đến đồng thuận Sự đồng thuận xã hội có tính lịch sử cụ thể Trong giai đoạn định, điều kiện lịch sử xã hội cụ thể, Đảng Nhà nước cần thay đổi, bổ sung sửa chữa chủ trương sách cụ thể không phù hợp Nhưng bối cảnh lịch sử cụ thể khác, nhân dân phải thông cảm với khó khăn quan Đảng Nhà nước gặp phải; hay trước yêu cầu phát triển đất nước, phận nhân dân phải chấp thuận hy sinh thiệt thòi trước mắt việc thi hành chủ trương sách cụ thể Đảng Nhà nước, lợi ích chung, lâu dài toàn dân tộc Ví dụ việc bán hàng rong vỉa hè thành phố lớn, hay giá đền bù đất đai nhà nước trả cho nông dân v.v Sự đồng thuận xã hội có tính lịch sử cụ thể, có nghĩa diễn điều kiện lịch sử định thời gian định vĩnh viễn, lâu dài Khi tình phát sinh, nẩy sinh mâu thuẫn, xung đột lại phải thay đổi, cần đưa điều kiện thoả thuận có đồng thuận mới, bước tiến lên Đó việc phá hoại đoàn kết dân tộc mà tăng cường ngày vững đại đoàn kết dân tộc, trí Đảng, Nhà nước người dân Như vấn đề: dân chủ - phản biện xã hội đồng thuận xã hội có mối liên hệ, tác động lẫn chặt chẽ, biến đổi không gian thời gian cụ thể Trước hết, phụ thuộc vào ý thức tự giác, trình độ nhận thức người dân, đồng thời sáng suốt nhạy bén, động sáng nước, dân quan Đảng Nhà nước để tạo nên đồng thuận xã hội bền vững, đồng tâm trí, nhằm xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Báo Đại đoàn kết ngày 29/9/2009 Báo Tiền Phong ngày 29/9/2009 3 Báo Phụ nữ Việt Nam ngày 30/9/2009 Vietnamet ngày 27/9/2009 Vietnamnet 27/9/2009 Báo Đại đoàn kết ngày 25/9/2009 Ấn phẩm “Dân chủ chương trình thông tin quốc tế” Báo Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 9/1998 Xem tin nội Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, phát hành số 10/2009 b [...]... mới phát sinh, nẩy sinh những mâu thuẫn, xung đột mới thì lại phải thay đổi, cần đưa ra những điều kiện thoả thuận mới thì mới có sự đồng thuận mới, một bước tiến lên mới Đó không phải là việc phá hoại sự đoàn kết dân tộc mà là sự tăng cường ngày càng vững chắc hơn sự đại đoàn kết dân tộc, sự nhất trí giữa Đảng, Nhà nước và người dân Như vậy giữa 3 vấn đề: dân chủ - phản biện xã hội và đồng thuận xã hội. .. gian và thời gian cụ thể Trước hết, nó phụ thuộc vào ý thức tự giác, trình độ nhận thức của người dân, đồng thời là sự sáng suốt nhạy bén, động cơ trong sáng vì nước, vì dân của các cơ quan Đảng và Nhà nước để cùng tạo nên sự đồng thuận xã hội bền vững, sự đồng tâm nhất trí, nhằm xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh 1 Báo Đại đoàn kết. . .Sự đồng thuận xã hội có tính lịch sử cụ thể Trong giai đoạn nhất định, trong những điều kiện lịch sử xã hội cụ thể, thì Đảng và Nhà nước cần thay đổi, bổ sung sửa chữa một chủ trương chính sách cụ thể không phù hợp của mình Nhưng trong bối cảnh lịch sử cụ thể khác, nhân dân phải thông cảm với những khó khăn của cơ quan Đảng và Nhà nước đang gặp phải; hay trước yêu cầu của sự phát triển đất... cầu của sự phát triển đất nước, một bộ phận nhân dân phải chấp thuận sự hy sinh thiệt thòi trước mắt do việc thi hành một chủ trương chính sách cụ thể nào đó của Đảng và Nhà nước, vì lợi ích chung, lâu dài của toàn dân tộc Ví dụ như việc bán hàng rong trên vỉa hè ở các thành phố lớn, hay giá cả đền bù đất đai nhà nước trả cho nông dân v.v Sự đồng thuận xã hội có tính lịch sử cụ thể, cũng có nghĩa là nó... 1 Báo Đại đoàn kết ngày 29/9/2009 2 Báo Tiền Phong ngày 29/9/2009 3 Báo Phụ nữ Việt Nam ngày 30/9/2009 4 Vietnamet ngày 27/9/2009 5 Vietnamnet 27/9/2009 6 Báo Đại đoàn kết ngày 25/9/2009 7 Ấn phẩm Dân chủ là gì của chương trình thông tin quốc tế” Báo Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 9/1998 8 Xem bản tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, phát hành số 10/2009 b ... thực dân chủ, mở rộng viÖc phản biện xã hội xây dựng đồng thuận, đại đoàn kết dân tộc Về vấn đề dân chủ: Dân chủ phủ thành lập nhân dân, quyền lực tối cao trao cho nhân dân thực nhân dân, đại. .. khăn trình phát huy dân chủ, đẩy mạnh hoạt động phản biện xã hội rộng rãi, đồng thời có thuận lợi cần phát huy? a/ Về phía nhân dân: Động viên nhân dân tích cực thực việc phản biện xã hội thường... quyền cấp với nhân dân đông đảo, tạo đồng thuận xã hội ngày cao Đẩy mạnh phản biện xã hội rộng rãi dân chúng cách phát huy dân chủ thiết thực Đó hoạt động tích cực xã hội dân Đó công tác trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo nghiên cứu khoa học phát huy dân chủ, tăng cường giám sát và phản biện xã hội để xây dựng sự đồng thuận và đại đoàn kết dân tộc , Báo cáo nghiên cứu khoa học phát huy dân chủ, tăng cường giám sát và phản biện xã hội để xây dựng sự đồng thuận và đại đoàn kết dân tộc , Báo cáo nghiên cứu khoa học phát huy dân chủ, tăng cường giám sát và phản biện xã hội để xây dựng sự đồng thuận và đại đoàn kết dân tộc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay