Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua kho bạc nhà nước hải dương luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 05 pdf

129 385 4
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2015, 14:12

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - NGUYỄN QUANG HƢNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Phần mở đầu: 1-Lý chọn đề tài: HÀ NỘI - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - NGUYỄN QUANG HƢNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HOÀNG VĂN HẢI HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng MỤC LỤC TRANG Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu số liệu Danh mục sơ đồ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu xử lý số liệu 1.6 Kết cấu đề tài 1.7 Tình hình nghiên cứu đề tài 1.8 Những đóng góp đề tài v vi vii 1 2 CHƢƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 2.1 CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ 2.1.1 Khái quát chi NSNN 2.1.2 Chi thƣờng xuyên NSX 2.2 KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KBNN 9 12 14 2.2.1 Sự tham gia quan tài chính, KBNN đơn vị cấp xã vào hoạt động KSC TX NSX 2.2.2 Nội dung KSC TX NSX qua KBNN 2.2.3 Nguyên tắc, điều kiện KSC TX NSX qua KBNN 14 15 15 2.2.4 Những quy định cụ thể KSC TX NSX qua KBNN khoản chi toán cho cá nhân, Chi hàng hóa, dịch vụ 2.2.5 Một số vấn đề lý thuyết có liên quan đến KSC TX NSX qua KBNN 18 23 2.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 2.3.1 Nhân tố chủ quan 2.3.2 Nhân tố khách quan 27 27 31 2.4 MÔ HÌNH KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN CỦA MỘT SỐ NƢỚC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 34 2.4.1 Kinh nghiệm nƣớc 34 2.4.2 Bài học kinh nghiệm 44 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HẢI DƢƠNG 46 3.1 KHO BẠC NHÀ NƢỚC HẢI DƢƠNG VỚI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ 46 3.1.1 Giới thiệu khái quát đặc điểm địa bàn hành Tỉnh Hải Dƣơng 3.1.2 Tình hình hoạt động tổ chức máy KBNN Hải Dƣơng 3.1.3 Tổ chức công tác KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng 46 46 47 3.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HẢI DƢƠNG 3.2.1 Kết KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng 49 49 3.2.2 Kết điều tra, vấn CTX NSX qua KBNN Chi toán cho cá nhân, Chi hàng hóa, dịch vụ 3.2.3 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin KSC TX NSNN 57 66 3.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 3.3.1 Kết 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 68 68 70 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KBNN HẢI DƢƠNG 81 4.1 ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HẢI DƢƠNG 81 4.1.1 Chiến lƣợc phát triển KBNN đến năm 2020 81 4.1.2 Định hƣớng hoàn thiện công tác KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng 83 4.2 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KBNN HẢI DƢƠNG 84 4.2.1 Hoàn thiện quy trình KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng chi toán cho cá nhân, chi hàng hóa, dịch vụ 84 4.2.2 Kiểm soát hồ sơ, chứng từ toán CTX NSX khoản chi hàng hóa, dịch vụ theo giá trị toán 90 4.2.3 Kiểm tra tự kiểm tra thƣờng xuyên hệ thống KBNN, việc triển khai thực chế, sách ban hành 92 4.2.4 Phối hợp đẩy mạnh việc tổ chức thực Nghị định 51/2010/NĐCP quản lý hoá đơn địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 93 4.2.5 Hoàn thiện hồ sơ toán chi kinh phí thƣờng xuyên NSX từ khâu sử dụng kinh phí, trƣớc toán qua KBNN 98 4.2.6 Hiện đại hóa ứng dụng hệ thống thông tin vào KSC TX NSX qua KBNN 99 4.2.7 Đổi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cập nhật kiến thức quản lý thu KSC NSNN 100 4.2.8 Đổi quan điểm KSC khoản chi toán cho cá nhân 101 4.2.9 Đổi nhận thức tiêu chí đánh giá chất lƣợng công tác quản lý CTX NSĐP 101 4.2.10 Đổi nhận thức mối quan hệ thu NSNN với chi NSNN địa phƣơng 102 4.2.11 Nâng cao nhận thức trách nhiệm đơn vị cấp xã KSC TX NSX qua KBNN 104 4.2.12 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức KBNN làm nhiệm vụ KSC TX NSX 4.3 KIẾN NGHỊ 4.3.1 Kiến nghị với Quốc hội 4.3.2 Kiến nghị với Chính phủ 105 105 105 106 4.3.3 Kiến nghị với Bộ Tài 4.3.4 Kiến nghị với Bộ Kế hoạch đầu tƣ 4.3.5 Kiến nghị với Tổng cục Thuế 4.3.6 Kiến nghị với KBNN 4.3.7 Kiến nghị với UBND tỉnh Hải Dƣơng KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Tài liệu tiếng anh Website 107 109 110 110 112 114 116 116 118 118 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA STT VIẾT TẮT Ngân sách Nhà nƣớc NSNN Kho bạc Nhà nƣớc KBNN Kiểm soát chi thƣờng xuyên Kiểm soát chi KSC Chi thƣờng xuyên CTX Ngân sách địa phƣơng NSĐP Ngân sách xã, phƣờng, thị trấn (ngân sách xã) NSX Đơn vị xã, phƣờng, thị trấn Ủy ban nhân dân UBND 10 toán cho cá nhân CTTCN 11 Chi hàng hóa, dịch vụ CHHDV 12 Hàng hóa, dịch vụ HHDV 13 Kinh phí thƣờng xuyên KPTX KSC TX Đơn vị cấp xã i DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU SỐ LIỆU BẢNG NỘI DUNG TRANG 2.1 Đặc điểm CTX NSX khác với CTX cấp NS khác 25 3.1 Tổng hợp chi NSNN Hải Dƣơng giai đoạn 2010-2013 50 3.2 Tổng hợp CTX NSNN Hải Dƣơng giai đoạn 2010-2013 51 3.3 Tổng hợp CTTCN, CHHDV giai đoạn 2010-2013 51 3.4 Chi tiết CTTCN từ NSX giai đoạn 2010-2013 53 3.5 Chi tiết CHHDV từ NSX giai đoạn 2010-2013 55 3.6 Tình hình KSC TX NSNN qua KBNN Hải Dƣơng Giai đoạn 20102013 56 3.7 Chất lƣợng dự toán CTX NSX giai đoạn 2010-2013 56 4.1 So sánh hoá đơn với loại giấy tờ xác nhận khối lƣợng, giá trị hàng hoá, dịch vụ mua, bán, trao đổi hoá đơn ii 95 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ NỘI DUNG 4.1 KBNN thực KSC, toán chi trả trực tiếp cho cá nhân hƣởng lƣơng, phụ cấp, sinh hoạt phí 4.2 87 KBNN Thanh toán, chi trả trực tiếp cho bên cung cấp hàng hoá, dịch vụ 4.6 86 Trƣờng hợp đơn vị cấp xã nắm rõ quy định quản lý hoá đơn, chủ động hoàn thiện hồ sơ toán 4.5 86 Áp dụng trƣờng hợp khoản toán, bên cung cấp hàng hoá, dịch vụ đối tƣợng kinh doanh không thƣờng xuyên 4.4 85 KBNN thực KSC, toán chi trả trực tiếp khoản chi toán cho cá nhân tiền mặt cho đơn vị cấp xã 4.3 TRANG 88 Tạm ứng chi trả trực tiếp cho bên cung cấp hàng hoá, dịch vụ; toán tạm ứng sau hoàn tất thủ tục mua bán iii 90 ngân sách đơn vị cấp xã chƣa biết, chƣa nắm vững, chƣa tổ chức thực đƣợc, tổ chức thực chƣa hiệu - Tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức đến ngƣời thực NSX đơn vị cấp xã kinh nghiệm tốt tổ quản lý tài chính-ngân sách từ địa phƣơng, đơn vị khác, nhƣ: kinh nghiệm lập phân bổ dự toán; tự kiểm soát việc chấp hành phân bổ dự toán; lập, luân chuyển sử dụng biểu mẫu, chứng từ toán chi tiêu tài đơn vị giao dịch; quy định quản lý hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; phân biệt rõ khác nhay hóa đơn với loại giấy tờ hóa đơn, kết thúc giao dịch mua bán HHDV - Việc tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức đến ngƣời thực ngân sách đơn vị cấp xã hàng năm cần phải gắn liền với khảo sát, đánh giá thƣờng xuyên thực chất chất lƣợng quản lý chi NSX địa phƣơng ; chất lƣợng đội ngũ ngƣời thực NSX, từ có kế hoạch cập nhật kiến thức, đào tạo bồi dƣỡng phù hợp năm nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm ngƣời thực NSX đơn vị cấp xã 4.2.12 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức KBNN làm nhiệm vụ KSC TX NSX Nhân tố nguồn lực ngƣời nhân tố định đến thành công tổ chức Nhằm góp phần thực thành công chiến lƣợc phát triển KBNN đến 2020, KBNN phải nâng cao hiệu lực, hiệu tổ chức máy chất lƣợng nguồn nhân lực, hoàn thiện sách quy trình quản lý đội ngũ cán KBNN Trong KSC TX NSX qua KBNN, phải thực tiêu chuẩn hóa chuyên môn hóa đội ngũ cán làm nhiệm vụ KSC TX NSX Yêu cầu với đội ngũ cán bộ: - Có lực chuyên môn cao - Đƣợc đào tạo bồi dƣỡng - Am hiểu nắm vững tình hình kinh tế, xã hội nhƣ chế, sách nhà nƣớc - Có tƣ cách, phẩm chất đạo đức tốt - Có trách nhiệm tâm huyết với công việc đƣợc giao Để thực đƣợc yêu cầu nêu trên, hàng năm, đơn vị KBNN cấp phải rà soát phân loại cán làm nhiệm vụ KSC TX NSX theo tiêu chuẩn đạo đức, trình độ chuyên môn, lực quản lý Từ có kế hoạch bồi dƣỡng, xếp, phân công công tác theo lực trình độ ngƣời 4.3 KIẾN NGHỊ 105 Để hội tụ điều kiện mặt pháp lý cho việc thực hoàn thiện công tác KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng nói riêng Hệ thống KBNN nói chung CTTCN, CHHDV, cần vào quan quản lý nhà nƣớc cấp từ trung ƣơng đến địa phƣơng Từ thực tiễn KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng CTTCN, CHHDV giai đoạn 2010 - 2013, tác giả đề xuất số kiến nghị: 4.3.1 Kiến nghị với Quốc hội Vị trí, vai trò Quốc hội Việt Nam lĩnh vực NSNN: Hiến pháp năm 1992 Luật tổ chức Quốc hội quy định: Quốc hội quan đại biểu cao nhân dân, quan quyền lực nhà nƣớc cao quan có quyền lập hiến lập pháp; Quốc hội định sách đối nội đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế-xã hôi, quốc phòng, an ninh đất nƣớc, nguyên tắc chủ yếu tổ chức hoạt động máy nhà nƣớc, quan hệ xã hội hoạt động công dân; thực quyền giám sát tối cao toàn hoạt động nhà nƣớc Tại khoản Điều 84 Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ xung năm 2001) quy định nhiệm vụ, quyền hạn Quốc hội: định sách tài chính, tiền tệ quốc gia; định dự toán NSNN phân bổ ngân sách trung ƣơng, phê chuẩn tổng toán NSNN, sửa đổi bãi bỏ sắc thuế Hiện nay, thực quyền giám sát tối cao Quốc hội hoạt động nhà nƣớc quản lý NSNN: việc giám sát ban hành văn quy phạm pháp luật Bộ trƣởng, Thủ trƣởng quan ngang quản lý điều hành NSNN có hạn chế định; hoạt động giám sát việc thực nghị Quốc hội, văn pháp luật thu, chi NSNN, chƣa đề cập đến giám sát tổ chức thực hiện, giám sát việc phối hợp thực văn pháp luật, chế, sách thu, chi NSNN Xuất phát từ thực tiễn KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng, tác giả kiến nghị với Quốc hội: Một Tăng cƣờng vai trò giám sát Quốc hội định dự toán NSNN, đặc biệt khâu: giám sát việc ban hành chế, sách; tổ chức thực chế, sách quản lý thu, chi NSNN nói chung CTX NSX nói riêng Hai Đƣa hoạt động giám sát Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu quốc hội Quốc hội “ việc tổ chức thực hiện, phối hợp tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát việc thực chế, sách, pháp luật quản lý điều hành NSNN” trở thành nội dung quan trọng việc tăng cƣờng chức giám sát Quốc hội 106 4.3.2 Kiến nghị với Chính phủ Từ có Luật NSNN 1997 đến nay, Chính phủ ban hành nhiều Nghị định quan trọng hƣớng dẫn thực Luật NSNN Thực Nghị định Chính phủ, Bộ tài bộ, ngành có liên quan ban hành nhiều thông tƣ, định, công văn hƣớng dẫn thực quản lý NSNN Các văn quy phạm pháp luật nói sở pháp lý quan trọng điều hành chấp hành NSNN Đồng thời, số chủ trƣơng lớn Đảng Nhà nƣớc năm qua nhƣ tăng cƣờng quản lý chi đầu tƣ xây dựng từ NSNN, huy động vốn cho đầu tƣ phát triển công trình trọng điểm nhà nƣớc (Công trái, Trái phiếu Chính phủ) đƣợc đạo thực cách liệt đạt nhiều kết cao, số chủ trƣơng (nhƣ phát hành Công trái, Trái phiếu Chính phủ, huy động vốn cho NSNN) đƣợc thành lập Ban đạo để triển khai thực thống từ trung ƣơng đến địa phƣơng Tuy nhiên, bên cạnh đó, cá biệt có chủ trƣơng đắn nhà nƣớc quản lý NSNN chậm vào sống, chƣa phát huy hiệu quả, hiệu không đƣợc nhƣ mong muốn, công tác kiểm tra, giám sát quan nhà nƣớc tập trung vào kiểm tra, giám sát kết thực Nguyên nhân hạn chế là: khâu tổ chức thực chế, sách chƣa đƣợc quan tâm mức; chƣa có quy định cụ thể tổ chức thực hiện, phối hợp tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát trình thực Xuất phát từ thực tiễn KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng, tác giả kiến nghị với Chính phủ: Một Ban hành quy định cụ thể việc tổ chức thực hiện, phối hợp tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát trình thực trách nhiệm quan quản lý nhà nƣớc có liên quan, việc tổ chức thực chế, sách quản lý NSNN nói chung quản lý NSĐP nói riêng Hai Chỉ đạo đẩy mạnh việc thực NĐ 51/2010/NĐ-CP quy định hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ, toán, toán chi tiêu tài đơn vị sử dụng NSNN, tổ chức trị-xã hội, doanh nghiệp, hộ kinh doanh (hạch toán kế toán), nhằm xiết chặt kỷ cƣơng, kỷ luật tài chi tiêu NSNN, quản lý tài doanh nghiệp, hộ kinh doanh (hạch toán kế toán); góp phần hoàn thiện điều kiện phát triển kinh tế hàng hóa (kinh tế thị trƣờng); tăng thu NSNN địa phƣơng; khuyến khích kinh tế nhỏ vừa phát triển khắp địa phƣơng nƣớc 4.3.3 Kiến nghị với Bộ Tài 4.3.3.1 Đề nghị bổ sửa đổi, bổ xung Thông tư 60/2003/TT-BTC quản lý NSX Thông tƣ 60/2003/TT-BTC quản lý NSX bộc lộ nhiều hạn chế, chƣa cập nhật kịp thời chế, sách quản lý tài chính, ngân sách vào quản lý 107 NSX, đồng thời chƣa đƣa đƣợc quy định cụ thể quy trình quản lý KSC TX NSX qua KBNN nhƣ: - Nguyên tắc kiểm soát, toán khoản CTX NSX qua KBNN - Điều kiện CTX NSX - Trách nhiệm quyền hạn quan, đơn vị việc quản lý, kiểm soát toán khoản CTX NSX -Hình thức chi trả khoản CTX từ NSX - Phƣơng thức chi trả khoản CTX NSX - Hồ sơ KSC TX NSX - Nội dung quy trình kiểm soát số khoản chi chủ yếu NSX qua KBNN - Lƣu giữ chứng từ KSC TX NSX KBNN - Hạch toán kế toán báo cáo CTX NSX - Thu hồi giảm CTX NSX - Quản lý quỹ NSX Xuất phát từ thực trạng chất lƣợng hồ sơ, chứng từ CTX NSX qua KBNN Hải Dƣơng, CTTCN, CHHDV, tác giả kiến nghị với Bộ Tài chính, đề nghị bổ sửa đổi, bổ xung Thông tƣ 60/2003/TT-BTC theo hƣớng “Quy định chế độ kiểm soát, toán khoản CTX NSX quỹ tài xã qua KBNN” Trong đó, quy định việc kiểm soát chứng từ CTTCN lần toán; quy định kiểm soát chứng từ “Hóa đơn” “Bảng kê bán lẻ HHDV” khoản CHHDV từ NSX 4.3.3.2 Chỉ đạo tăng cường phối hợp thực Nghị định 51/2010/NĐCP quy định quản lý hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định quản lý hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trƣớc Nghị định 89/2002/NĐ-CP), văn quy phạm pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng KSC NSNN qua KBNN Tuy nhiên, việc tổ chức thực Nghị định 51/2010/NĐ-CP KSC NSNN nói chung CTX NSX nói riêng bộc lộ nhiều bất cấp, nguyên nhân xuất phát từ việc tổ chức thực chƣa đồng bộ, chƣa có phối hợp chặt chẽ quan Thuế-Tài chính-KBNN cấp từ trung ƣơng đến sở Chính vậy, trình triển khai thực Nghị định 51/2010/NĐ-CP, chƣa tranh thủ đƣợc lãnh đạo, đạo cấp ủy đảng, xã; đồng thời chƣa tranh thủ đƣợc ủng hộ đồng thuận từ dƣ luận xã hội, cộng đồng doanh nghiệp ngƣời dân Kết điều tra, khảo sát năm 2010 KBNN, kết điều tra vấn năm 2013 tác giả cho thấy điều Xuất phát từ thực tiễn KSC TX NSX qua KBNN, tác giả kiến nghị với Bộ Tài chính: Đề nghị đạo đơn vị trực thuộc Bộ Tài tăng cƣờng phối hợp 108 thực Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định quản lý hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; lấy điểm nhấn từ tăng cƣờng kiểm soát toán, toán chi NSNN khoản chi theo quy định phải có hóa đơn; quản lý tài doanh nghiệp, hộ kinh doanh (hạch toán kế toán); chống thất thu tăng thu NSNN địa phƣơng; khuyến khích kinh tế nhỏ vừa phát triển khắp địa phƣơng nƣớc Từng bƣớc tạo văn hóa “Hóa đơn” tiêu dùng xã hội 4.3.3.3 Ban hành quy định hồ sơ, chứng từ toán CTX NSNN, CHHDV theo giá trị toán Sự không thống hồ sơ toán KSC TX NSX khoản CHHDV có nguyên nhân từ việc thiếu quy định cụ thể hồ sơ, chứng từ toán CTX NSNN cho mua sắm hàng hóa, cung ứng dịch vụ (tại đơn vị sử dụng ngân sách) theo giá trị toán Quy định cụ thể hồ sơ, chứng từ toán CTX NSNN cho mua sắm hàng hóa, cung ứng dịch vụ (tại đơn vị sử dụng ngân sách) theo giá trị toán việc cần thiết nhằm: Tạo thống danh mục hồ sơ, chứng từ khoản chi theo giá trị toán, toán CTX NSNN cho mua sắm HHDV đơn vị sử dụng ngân sách; làm sở cho đơn vị KBNN kiểm soát toán, quan tài kiểm soát toán, đơn vị sử dụng kinh phí KPTX NSNN chấp hành toán chi KPTX NSNN Đồng thời, quy định cụ thể trách nhiệm ngƣời thực ngân sách đơn vị sử dụng NSNN, việc chấp hành quy định hồ sơ, chứng từ chi ngân sách theo giá trị toán Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn quản lý, kiểm soát, toán toán CTX NSX, tác giả kiến nghị với Bộ Tài chính: Đề nghị ban hành “Quy định cụ thể hồ sơ, chứng từ toán CTX NSNN cho mua sắm hàng hóa, cung ứng dịch vụ (tại đơn vị sử dụng ngân sách) theo giá trị toán” Trong KSC TX NSX qua KBNN, quy định Bộ Tài hồ sơ, chứng từ toán CTX NSNN cho mua sắm hàng hóa, cung ứng dịch vụ (tại đơn vị sử dụng ngân sách) theo giá trị toán, KBNN thực cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát hồ sơ, chứng từ cần thiết, theo giá trị toán, “Hóa đơn” “Bảng kê bán lẻ HHDV” thủ tục bắt buộc, đơn vị sử dụng NSX phải lập chuyển đến KBNN để thực KSC 4.3.3.4 Tăng cường kiểm tra toán, thẩm tra báo cáo toán CTX NSX Xuất phát từ thực trạng hồ sơ, chứng từ KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng, CTTCN, CHHDV, tác giả kiến nghị với Bộ Tài chính: Đề nghị Bộ tài có văn đạo địa phƣơng tăng cƣờng kiểm tra toán, thẩm tra báo cáo toán đơn vị sử dụng KPTX từ NSX nói riêng NSĐP nói chung Nội dung đạo đề nghị tập trung vào: 109 - Đối chiếu chặt chẽ số liệu đề nghị toán đơn vị cấp xã, với số liệu toán CTX NSX (năm trƣớc) qua KBNN; kiên xuất toán yêu cầu điều chỉnh số liệu, khoản chi đơn vị cấp xã đề nghị toán, không khớp với đề nghị toán qua KBNN - Kiên yêu cầu đơn vị cấp xã bổ xung, hoàn thiện khoản CHHDV, chƣa đầy đủ hồ sơ, chứng từ, thủ tục theo quy định - Kiên xuất toán khoản CTX đơn vị cấp xã cho mua sắm HHDV, vi phạm nguyên tắc toán, điều kiện toán CTX NSNN theo quy định Luật NSNN 4.3.4 Kiến nghị với Bộ Kế hoạch đầu tƣ Gốc toán không dùng tiền mặt phải “Tài khoản toán”, tài khoản toán chƣa có quy định cụ thể, doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ kinh doanh (có đăng ký kinh doanh), không thiết phải mở tài khoản toán ngân hàng tổ chức tín dụng, không thiết phải sử dụng hình thức toán chuyển khoản, vậy, việc KSC TX NSX qua KBNN toán trực tiếp cho bên cung cấp HHDV phƣơng thức toán không dùng tiền mặt gặp nhiều khó khăn Xuất phát từ thực tế đó, tác giả kiến nghị với Bộ Kế hoạch đầu tƣ: Một Đề nghị ban hành quy định, hƣớng dẫn tài khoản toán quản lý tài khoản toán doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đƣợc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, đƣa việc có tài khoản sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ việc làm bắt buộc, làm sở để đẩy mạnh toán không dùng tiền mặt xã hội Hai Đề nghị xây dựng hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh Cho phép quan quản lý NSNN cấp tra cứu đƣợc thông tin, phục vụ công tác kiểm soát, toán, toán chi NSNN, nhƣ kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý tài doanh nghiệp, hộ kinh doanh 4.3.5 Kiến nghị với Tổng cục Thuế Từ thực tiễn KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng CHHDV, tác giả kiến nghị với Tổng cục Thuế, đề nghị: Một Bổ xung hƣớng dẫn tài khoản toán kê khai nộp thuế cấp hoá đơn lẻ trƣờng hợp kinh doanh không thƣờng xuyên, yêu cầu phải có tài khoản cá nhân đến quan thuế kê khai nộp thuế cấp hóa đơn lẻ Khuyến khích tổ chức cá nhân thực toán hình thức chuyển khoản, đẩy mạnh toán không dùng tiền mặt thu, chi NSNN 110 Hai Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quản lý hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, cấp hóa đơn lẻ trƣờng hợp kinh doanh không thƣờng xuyên, đến: quan, đơn vị, tổ chức trị - xã hội, xã, phƣờng, thị trấn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngƣời dân Ba Đề nghị xây dựng hệ thống sở liệu quản lý “Hóa đơn” doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát hành Đây yêu cầu cấp thiết KSC nói riêng quản lý tài chính-ngân sách nói chung, hƣớng tới mục tiêu minh bạch thông tin, chống gian lận quản lý tài chính-ngân sách Cho phép quan quản lý NSNN cấp tra cứu đƣợc thông tin, phục vụ công tác kiểm soát, toán, toán chi NSNN, nhƣ kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý tài doanh nghiệp, hộ kinh doanh 4.3.6 Kiến nghị với KBNN 3.3.6.1 Tăng cường đạo công tác KSC TX NSX qua KBNN KBNN đạo thống thực toàn Hệ thống KBNN KS CTTCN; CHHDV (thuộc đối tƣợng phải có hóa đơn nhƣng chƣa đầy đủ hóa đơn) Nội dung đạo tập trung vào số vấn đề chính: - Quy định hồ sơ KSC “CTTCN” (nhƣ lƣơng, phụ cấp, học bổng, sinh hoạt phí), lần toán gồm: Giấy rút dự toán, Bảng kê chứng từ chi, Danh sách chi tiền (theo mẫu quy định) - Chấn chỉnh số tồn tại, hạn chế KSC TX NSNN qua KBNN khoản toán CHHDV theo quy định phải có hóa đơn nhƣng chƣa đầy đủ hóa đơn - Hƣớng dẫn thực thống số nội dung KSC TX NSNN qua KBNN, chi HHDV - Yêu cầu KBNN tỉnh, thành phố khuyến khích đơn vị giao dịch sử dụng phƣơng thức chi tạm ứng chuyển khoản, toán tạm ứng, toán khoản CHHDV từ KPTX NSX qua KBNN, đẩy mạnh toán không dùng tiền mặt qua KBNN - KBNN tỉnh, thành phố đạo KBNN trực thuộc chủ động phối hợp công tác với quan Thuế, Tài cấp; tranh thủ ủng hộ Cấp uỷ Đảng, quyền địa phƣơng, KBNN cấp trình thực nhiệm vụ trị; xây dựng lộ trình xử lý dứt điểm hạn chế (nếu có) địa bàn đơn vị quản lý - KBNN tỉnh, thành phố đạo KBNN trực thuộc hƣớng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách chủ động hoàn thiện hồ sơ toán chi NSNN, tự kiểm 111 soát việc chấp hành phân bổ dự toán đơn vị đƣợc quan có thẩm quyền phê duyệt, trƣớc toán chi ngân sách qua KBNN 4.3.6.2 Ban hành quy trình kiểm tra tự kiểm tra thường xuyên việc triển khai thực chế, sách ban hành hệ thống KBNN Mục đích, đƣa kiểm tra tự kiểm tra thƣờng xuyên việc triển khai, thực chế, sách ban hành thành nội dung kiểm tra thƣờng xuyên hệ thống KBNN, nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu văn chế độ, triển khai thực văn chế độ đơn vị KBNN Định kỳ sáu tháng, KBNN thống kê công bố danh mục văn bản, chế độ, sách ban hành (dƣới 24 tháng) có hiệu lực, theo phần hành nghiệp vụ cụ thể, theo phân cấp thực hiện, để phục vụ công tác kiểm tra tự kiểm tra thƣờng xuyên Nội dung kiểm tra tự kiểm tra thƣờng xuyên hàng quý, định kỳ sáu tháng, đơn vị KBNN, văn bản, chế độ, sách ban hành cần tập trung vào: - Triển khai quán triệt đơn vị thời điểm nào; tập trung vào nội dung ? - Tổ chức thực chế, sách đơn vị nhƣ ? - Kết triển khai đến ngày kiểm tra: đạt đƣợc kết ? - Vƣớng mắc việc triển khai thực chế, sách ? - Các kiến nghị đề xuất đơn vị KBNN việc thực chế, sách - Các văn bản, chế độ, sách khác, danh mục văn chế độ ban hành có hiệu lực, mà đơn vị triển khai thực thời gian từ ngày đến ngày kiểm tra Thông qua kiểm tra tự kiểm tra thƣờng xuyên việc triển khai thực văn bản, chế độ ban hành, KBNN cấp xác định đƣợc khó khăn vƣớng mắc cần tháo gỡ, chế, sách cần phải đẩy mạnh việc triển khai thực 4.3.7 Kiến nghị với UBND tỉnh Hải Dƣơng Từ thực tiễn chất lƣợng quản lý chi NSX địa bàn tỉnh, tác giả kiến nghị với UBND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh đạo quan quản lý NSNN địa phƣơng: 112 Một là, tham mƣu, đề xuất xây dựng văn hƣớng dẫn nghiệp vụ, quy định quản lý tài - ngân sách theo thẩm quyền cấp tỉnh, chế độ, sách hành nhà nƣớc, phù hợp với tình hình thực tế địa phƣơng, trình UBND tỉnh phê duyệt, nhằm đạo thực thống toàn tỉnh, nhƣ: Quy định hồ sơ, chứng từ toán chi thƣờng xuyên NSĐP (tỉnh) theo giá trị toán; hƣớng dẫn hoá đơn toán chi thƣờng xuyên NSĐP cho mua sắm hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tƣ, xây dựng bản; hƣớng dẫn hồ sơ, chứng từ CTTCN từ NSĐP Hai là, tăng cƣờng phối hợp, đẩy mạnh việc tổ chức thực Nghị đinh 51/2010/NĐ-CP quy định hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ địa bàn tỉnh, lấy điểm nhấn từ tăng cƣờng kiểm soát chi NSĐP qua KBNN nhằm nâng cao chất lƣợng quản lý chi NSĐP, chống thất thu NSNN khuyến khích phát triển kinh tế nhỏ vừa địa bàn tỉnh Ba là, tăng cƣờng kiểm tra thực dự toán, toán NSĐP, kiên yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xuất toán khoản chi NSĐP chƣa đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định khoản chi vi phạm chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN 113 KẾT LUẬN CTTCN, CHHDV, hai nhóm chiếm tỷ trọng lớn tổng CTX NSX qua KBNN Hải Dƣơng, tỷ trọng bình quân năm, từ 2010 đến 2013 61% tổng CTX NSX Hải Dƣơng 17% tổng CTX NSĐP qua KBNN Hải Dƣơng KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng CTTCN, CHHDV vấn đề đƣợc cấp ủy đảng, quyền địa phƣơng, quan quản lý NSNN cấp Hải Dƣơng quan tâm coi trọng KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng CTTCN, CHHDV, phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ: Hệ thống chế, sách nhà nƣớc KSC NSNN; việc tổ chức thực chế, sách quản lý tài chính, ngân sách; trình độ nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp KSC, đạo công tác KSC NSNN; việc giải mối quan hệ có tính quy luật quản lý thu với KSC TX ngân sách địa phƣơng; điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng; trình độ, lực ngƣời thực ngân sách; việc kiểm soát chấp hành dự toán CTX NSX chu trình ngân sách; công tác kiểm tra toán, thẩm tra báo cáo toán KPTX NSX quan tài cấp Trên thực tế, KSC NSNN nói chung KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng CTTCN, CHHDV nói riêng, vấn đề thời cần đƣợc nghiên cứu cách có hệ thống Đề tài “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nƣớc Hải Dƣơng” khoản CTTCN, CHHDV đƣợc nghiên cứu nhằm đáp ứng đòi hỏi thực tiễn Trên sở phƣơng pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, tác giả sử dụng phƣơng pháp phân tích; thống kê; tổng hợp; so sánh; điều tra trắc nghiệm câu hỏi vấn, trình thực đề tài Đối chiếu với mục đích nghiên cứu, đề tài đạt đƣợc kết sau: Hệ thống hóa đƣợc số vấn đề lý luận liên quan đến chi NSNN, CTX NSX qua KBNN; nội dung KSC TX NSX qua KBNN CTTCN, CHHDV; nhân tố ảnh hƣởng đến KSC TX NSX qua KBNN CTTCN, CHHDV; kinh nghiệm KSC số quốc gia giới Phân tích thực trạng KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng CTTCN, CHHDV, nêu bật kết đạt đƣợc KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng CTTCN, CHHDV giai đoạn 2010 - 2013; phân tích hạn chế, nguyên nhân dẫn đến hạn chế KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng, CTTCN, CHHDV 114 Khẳng định quan điểm hoàn thiện công tác KSC TX NSX qua KBNN CTTCN, CHHDV Từ tác giả đề xuất 12 nhóm giải pháp cụ thể lĩnh vực, nhằm hoàn thiện công tác KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng CTTCN, CHHDV, gồm: Hoàn thiện quy trình KSC TX NSX; Kiểm soát hồ sơ, chứng chi theo giá trị toán; Kiểm tra tự kiểm tra thƣờng xuyên hệ thống KBNN; Phối hợp với quan Thuế, Tài địa phƣơng; Hoàn thiện hồ sơ toán CTX từ khâu sử dụng kinh phí, trƣớc toán qua KBNN; Hiện đại hóa ứng dụng hệ thống thông tin vào KSC TX; Đổi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cập nhật kiến thức; Đổi quan điểm KSC; Đổi nhận thức tiêu chí đánh giá chất lƣợng công tác quản lý CTX NSĐP; Đổi nhận thức mối quan hệ thu NSNN với chi NSNN địa phƣơn; Nâng cao nhận thức trách nhiệm đối tƣợng quản lý; Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức KBNN làm nhiệm vụ KSC TX NSX Đồng thời, tác giả đề xuất nhóm kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tƣ, Tổng cục Thuế, KBNN UBND tỉnh Hải Dƣơng, nhằm hoàn thiện điều kiện mặt pháp lý cho việc thực hoàn thiện công tác KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng nói riêng KBNN nói chung CTTCN, CHHDV 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt 01 Quốc hội(2002), Luật Ngân sách Nhà nƣớc số 01/2002/QH11 Quốc hội Nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02 Chính phủ(2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành Luật NSNN; 03 Chính phủ(2006), Nghị đinh 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 Chính phủ Quy định toán tiền mặt 04 Chính phủ(2010), Nghị đinh 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 Chính phủ Quy định hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ 05 Chính phủ(2007), Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/08/2007 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lƣợc phát triển Kho bạc Nhà nƣớc đến năm 2020 06 Chính phủ(2010), Quyết định 291/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt đề án toán không dùng tiền mặt giai đoạn 20062010 định hƣớng đến 2020 07 Bộ Tài chính(2010), Thông tƣ 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 việc “Hƣớng dẫn thi hành Nghị đinh 51/2010/NĐ-CP hoá đơn bán hàng hoá cung ứng dịch vụ” 08 Bộ Tài chính(2003), Thông tƣ số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài hƣớng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Chính phủ; 09 Bộ Tài chính(2012), Thông tƣ số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Bộ Tài Quy định chế độ quản lý cấp phát, toán khoản chi NSNN qua KBNN; 10 Bộ Tài chính(2003), Thông tƣ số 60/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 Bộ Tài Quy định quản lý NSX hoạt động tài khác xã, phƣờng, thị trấn; 11 Bộ Tài chính(2013), Thông tƣ số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 việc Hƣớng dẫn thực kế toán nhà nƣớc áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS); 116 12 Bộ Tài chính(2011), Thông tƣ số 164/2011/TT- BTC ngày 17/11/2011 Bộ Tài qui định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống KBNN 13 Tổng cục Thuế(2011), Công văn số 2025/TCT-CS ngày 14/06/2011 Tổng cục Thuế hƣớng dẫn thủ tục bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh 14 Bộ Tài chính(2008), Thông tƣ 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 việc “Hƣớng dẫn thi hành số điều Luật thuế giá trị gia tăng hƣớng dẫn thi hành Nghị đinh số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết hƣớngdẫn thi hành số điều Luật thuế giá trị gia tăng” 15 Bộ Tài chính(2009), Công văn 763/BTC-TCT ngày 16/01/2009 việc “Hƣớng dẫn tỷ lệ GTGT áp dụng hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ theo quy định pháp luật” 16 Kho bạc Nhà nƣớc(2010), Kho bạc Nhà nƣớc Việt Nam 20 năm xây dựng phát triển 17 Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 79-80(2009), Ths Phan Đình Tý, Nâng cao vai trò Kho bạc Nhà nƣớc sở kiểm soát chi Ngân sách Nhà nƣớc, NXB Tài 18 Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 89(2009), TS Hoàng Thị Thuý Nguyệt, Cải cách quản lý ngân sách Sinh-ga-po, NXB Tài 19 Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 94(2010), Phạm Sỹ Danh Thứ trƣởng BTC, Vƣợt qua thách thức, thực thắng lợi Chiến lƣợc phát triển đại hoá hoạt động Kho bạc Nhà nƣớc đến năm 2020, NXB Tài 20 Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 96(2010), TS Nguyễn Văn Quang, kiểm soát chi thƣờng xuyên theo chế cửa qua Kho bạc Nhà nƣớc, NXB Tài 21 Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 135(2013), Ths Vũ Đức Trọng, Ths Nguyễn Quang Hƣng, Ths Nguyễn Thị Huyền, Nâng cao chất lƣợng quản lý chi ngân sách xã qua KBNN Hải Dƣơng - Những học kinh nghiệm, NXB Tài 22 Đề án cấp ngành, Mã số KB-01ĐA/HD-2009 (2010), Th.s Nguyễn Quang Hƣng, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc khoản toán bên cung cấp hàng hoá, dịch vụ chƣa có đăng ký kinh doanh, chƣa có hoá đơn, Kho bạc Nhà nƣớc Việt Nam 23 Việt Nam quản lý chi tiêu công để tăng trƣởng giảm nghèo – Báo cáo ngân hàng giới – NXB Tài năm 2005 117 24 Kinh nghiệm tốt quản lý chuyên gia Ianstockey 25 Báo cáo công tác kiểm soát cam kết chi Cộng hoà Pháp Kho bạc Nhà nƣớc năm 2007 26 Đề án chiến lƣợc phát triển Hệ thống Kho bạc Nhà nƣớc đến năm 2020 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt, NXB Tài năm 2008 27 Giáo trình “Nghiệp vụ quản lý Kho bạc Nhà nƣớc” (1997) PGS.TS Lê Văn Hƣng, NXB Tài 28 Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc (TABMIS) (2006) TS Phạm Ngọc Quyết, NXB Tài 29 Giáo trình “Bồi dƣỡng nghiệp vụ Kho bạc Nhà nƣớc” I,II (2005), PGS.TS Lê Văn Hƣng, NXB Tài 30 Quy trình kiểm tra nghiệp vụ Kho bạc Nhà nƣớc (2004), NXB Tài 31 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang thạc sỹ Hà Xuân Hoài, Tích hợp quy trình kiểm soát chi cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà nƣớc phù hợp với lộ trình phát triển Kho bạc Nhà nƣớc (2011), Kho bạc Nhà nƣớc Việt Nam 32 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc nhìn từ góc độ hoá đơn toán, Thạc sĩ Nguyễn Quang Hƣng, Thạc sĩ Nguyễn Việt Dũng, Tạp chí Tài - Kế toán số tháng 05/2011 II Tài liệu tiếng anh 33 Performance Budgetinh in OECD Countries – Thông tin thực tiến trình ngân sách nƣớc Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế OECD 34 Models of Public Budgeting and Accounting Reform – Mô hình Ngân sách công cải cách Kế toán 35 Budgeting and Monitoring of Personnel Costs – Ngân sách Giám sát chi phí nhân 36 The Legal Framwork For Budget Systems – Pháp chế khuôn khổ cho Hệ thống Ngân sách III Website Trang Web Chính phủ: http:// www.chinhphu.vn Trang Web Bộ Tài chính: http:// www mof.gov.vn 118 Trang Web Kho bạc Nhà nƣớc : http://portal.kbnn.vn Trang Web Tổng cục Thuế: http://www.gdt.gov.vn/gdtLive Trang Web Tạp chí KTDB: http://tapchikinhtedubao.mpi.gov.vn Trang Web Tạp chí HDKH: http://www.tchdkh.org.vn Trang Web Tạp chí khoa học: http://www.khoahoc.com.vn 119 [...]... trên, tác giả đã mạnh dạn chọn lựa và nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nƣớc Hải Dƣơng” đối với các kho n Chi thanh toán cho cá nhân (CTTCN), Chi hàng hóa, dịch vụ (CHHDV), với mong muốn góp phần hoàn thiện lý luận về kiểm soát CTX NSNN, đồng thời đƣa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác KSC TX NSX qua KBNN Hải. .. soát chi thƣờng xuyên ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nƣớc Hải Dƣơng Chương 4: Giải pháp Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nƣớc Hải Dƣơng 1.7 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.7.1 Tổ ng quan chung KSC NSNN qua KBNN trong những năm vừa qua đã đạt đƣợc nhiều thành tựu, tuy nhiên KSC NSNN ở Việt Nam nói chung và KSC NSX qua KBNN Hải Dƣơng nói riêng cũng đang phải đối... tế nhỏ và vừa ở địa phƣơng 8 CHƢƠNG 2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 2.1 CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ 2.1.1 Khái quát về chi Ngân sách Nhà nƣớc 2.1.1.1 Chi Ngân sách Nhà nước Theo Luật NSNN, NSNN đƣợc quy định nhƣ sau: “NSNN là toàn bộ các kho n thu, chi của nhà nƣớc đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền quyết định và đƣợc thực hiện trong một năm để đảm... liệu, Tác giả xây dựng lên các giải pháp và điều kiện thực hiện giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KSC TX đối với các kho n CTTCN, CHHDV của các đơn vị cấp xã qua KBNN Hải Dƣơng 1.6 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Kết cấu của Luận văn gồm 4 chƣơng: Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu Chương 2: Lý luận chung về kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nƣớc 5 Chương 3: Thực trạng kiểm soát. .. ra là: - Phải có hệ thống các văn bản pháp lý hoàn chỉnh làm cơ sở cho công tác KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng đối với các kho n CTTCN, CHHDV - Phải cải cách và đổi mới công tác triển khai; giám sát thực hiện; kiểm tra chấp hành; điều chỉnh, sửa đổi các quy định quản lý hành chính nhà nƣớc trong quản lý, KSC NSX qua KBNN - Phải nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý ngân sách tại địa... về công tác ngƣời có công với cánh mạng và xã hội; Chi lƣơng hƣu và trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định (trƣớc ngày 1/1/1998); - Các kho n chi khác (Tiểu nhóm 0132) gồm các mục: Chi khác 2.2 KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 2.2.1 Sự tham gia của cơ quan tài chính, KBNN và các đơn vị cấp xã vào hoạt động KSC TX NSX Ngân sách xã là một bộ phận cấu... lựa và nghiên cứu đề tài về “ Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nƣớc Hải Dƣơng” đối với các kho n CTTCN, CHHDV Đây là một đề tài mới và không có sự trùng lắp với các công trình đã công bố 1.7.2 Những định hướng nghiên cứu tiếp của đề tài Xuất phát từ nền tảng của những kết quả nghiên cứu có liên quan đã công bố và một số thực trạng trong thanh toán CTX NSX qua. .. sau: a) Kiểm soát, đối chi u các kho n chi so với dự toán NSX, bảo đảm các kho n chi phải có trong dự toán NSX đƣợc cấp có thẩm quyền giao, số dƣ tài kho n dự toán của đơn vị còn đủ để chi b) Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ, chứng từ theo quy định đối với từng kho n chi c) Kiểm tra, kiểm soát các kho n chi, bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nƣớc... yêu cầu quản lý, đánh giá của NSNN Khi hạch toán chi NSNN, chỉ cần hạch toán Tiểu mục, trên có sở đó sẽ có thông tin về mục, Nhóm và Tiểu nhóm 2.1.2 Chi thƣờng xuyên ngân sách xã 2.1.2.1 Nhiệm vụ Chi thường xuyên ngân sách xã Chi thƣờng xuyên ngân sách xã, là bộ phận cấu thành của CTX NSNN, là quá trình phân bổ và sử dụng quỹ NSX nhằm duy trì các hoạt động thƣờng xuyên của của bộ máy nhà nƣớc ở xã, đảm... tác KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng nói riêng và Hệ thống KBNN nói chung 1.2 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Khi nghiên cứu về công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nƣớc Hải Dƣơng đối với các kho n Chi thanh toán cho cá nhân, Chi hàng hóa, dịch vụ, theo Tác giả, câu hỏi nghiên cứu đặt ra là: - Thực trạng KSC TX NSX qua KBNN Hải Dương đối với các kho n CTTCN, CHHDV; Nguyên nhân của những tồn ... chung kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nƣớc Chương 3: Thực trạng kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nƣớc Hải Dƣơng Chương 4: Giải pháp Hoàn thiện công tác. .. HỌC KINH TẾ - - NGUYỄN QUANG HƢNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN... CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HẢI DƢƠNG 46 3.1 KHO BẠC NHÀ NƢỚC HẢI DƢƠNG VỚI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ 46 3.1.1 Giới thiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua kho bạc nhà nước hải dương luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 05 pdf , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua kho bạc nhà nước hải dương luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 05 pdf , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua kho bạc nhà nước hải dương luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 05 pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay