Quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục luận văn ths giáo dục học 60 14 05 pdf

129 438 1
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2015, 05:51

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠỊ HỌC GIÁO DỤC - - NGUYỄN VĂN NGUYÊN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN YÊN LẠC TỈNH VĨNH PHÚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI- 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠỊ HỌC GIÁO DỤC - - NGUYỄN VĂN NGUYÊN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN YÊN LẠC TỈNH VĨNH PHÚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60 14 05 Cán hƣớng dẫn: PGS TS Nguyễn Thị Phƣơng Hoa HÀ NỘI - 2013 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sỹ quản lý giáo dục này, giúp đỡ nhiều tập thể cá nhân thầy giáo, cô giáo Quá trình học tập nghiên cứu trình thân quan tâm giúp đỡ tập thể thầy cô giáo trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN, phòng ban, cấp quản lý giáo dục Với tình cảm chân thành mình, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy giáo, cô giáo ban giám hiệu, Phòng Đào tạo, phòng quản lý khoa học, thư viện trường đại học Quốc gia Hà Nội, … tận tình giúp đỡ học tập, trình tiến hành làm đề tài khoa học Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa – Người hướng dẫn giúp đỡ việc viết đề cương nội dung đề tài, phương pháp nghiên cứu khoa học tận tình giúp đỡ suốt trình nghiên cứu khoa học để hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Giám hiệu trường Trung học sở, đồng chí giáo viên trường Trung học sở huyện Yên Lạc tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ có thông tin tài liệu cần thiết để viết đề tài nghiên cứu Bản thân có nhiều có gắng trình nghiên cứu đề tài, để xuất biện pháp quản lý dạy học để hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, thời gian khả có hạn, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết Kính mong góp ý, bảo quý thầy, cô bạn đồng nghiệp giúp đỡ, góp ý đưa dẫn quý báu cho Tôi xin chân thành cảm ơn / Hà Nội, tháng 11 năm 2013 Tác giả Nguyễn Văn Nguyên i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG CBQL Cán quản lý GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh m2 Mét vuông SGK Sách giáo khoa THCS Trung học sở VHNT Văn hóa nhà trường ii MỤC LỤC Lời cảm ơn……………………………………………………………….……i Danh mục chữ viết tắt ……………………………………………………… ii Mục lục………………………………………………………………… ….iii Danh mục bảng, sơ đồ…………………………………….…………………vii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Các khái niệm 1.2.1 Quản lý , quản lí giáo dục 1.2.2 Quản lý nhà trường 12 1.2.3 Dạy học quản lý hoạt động dạy học nhà trường 13 1.3 Trường THCS hệ thống giáo dục quốc dân 16 1.3.1 Vị trí, vai trò trường THCS hệ thống giáo dục quốc dân 16 1.3.2 Đặc điểm cấp học THCS 17 1.3.3 Mục tiêu giáo dục THCS 18 1.3.4 Yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục THCS 19 1.4 Hiệu trưởng trường THCS vấn đề quản lý hoạt động dạy học 19 1.4.1 Vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn hiệu trưởng trường THCS 19 1.4.2 Nội dung quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng trường THCS 21 1.4.3 Những yêu cầu công tác quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng 33 1.5 Các yếu tố tác động tới công tác quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 36 1.5.1 Phẩm chất, lực hiệu trưởng 36 1.5.2 Số lượng chất lượng đội ngũ giáo viên 37 1.5.3 Cơ sở vật chất- kĩ thuật trang thiết bị phục vụ bị dạy học 37 iii 1.5.4 Điều kiện kinh tế - văn hóa xã hội địa phương 37 1.5.5 Các hoạt động xã hội hóa giáo dục 38 1.5.6 Văn hóa tổ chức, văn hóa nhà trường 38 Kết luận chương 40 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VỀ DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƢỞNG Ở CÁC TRƢỜNG THCS HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC 41 2.1 Vài nét vị trí địa lý, dân số, tình hình kinh tế trị văn hóa xã hội huyện Yên Lạc 41 2.1.1 Vị trí địa lý, dân số huyện Yên Lạc 41 2.1.2 Tình hình kinh tế, trị huyện Yên Lạc 41 2.2 Giới thiệu chung giáo dục THCS huyện Yên Lạc 42 2.3 Thực trạng giáo dục THCS huyện Yên Lạc 42 2.3.1 Qui mô phát triển trường lớp cấp THCS 42 2.3.2 Thực trạng đội ngũ cán quản lý giáo viên 42 2.3.3 Thực trạng chất lượng học tập học sinh 44 2.3.4 Thực trạng sở vật chất, phương tiện phục vụ dạy học 46 2.3.5 Thực trạng môi trường giáo dục 47 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng trường THCS huyện Yên Lạc 48 2.4.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý cần thiết việc quản lí hoạt động dạy học 49 2.4.2 Thực trạng hoạt động dạy học trường THCS huyện Yên Lạc 50 2.4.3 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học giáo viên 51 2.4.4 Thực trạng quản lý hoạt động học học sinh 64 2.4.5 Thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ 65 2.5 Đánh giá chung thành công hạn chế quản lý hoạt động dạy học trường THCS huyện Yên Lạc 69 2.5.1 Những thành công 69 iv 2.5.2 Những hạn chế 70 2.5.3 Nguyên nhân thành công hạn chế 72 Kết luận chương 73 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƢỞNG Ở CÁC TRƢỜNG THCS HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 74 3.1 Những nguyên tắc đề xuất biện pháp 74 3.1.1 Nguyên tắc mặt pháp lí 74 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 74 3.1.3.Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 74 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 74 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển 74 3.1.6 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 75 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học cụ thể 75 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cán quản lí, giáo viên, học sinh phụ huynh học sinh yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 75 3.2.2 Biện pháp 2: Xây dựng kỷ cương, nếp dạy học đổi phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy học 77 3.2.3 Biện pháp 3: Tăng cường tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên theo yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 82 3.2.4 Biện pháp 4: Đổi công tác quản lý hoạt động sư phạm giáo viên 84 3.2.5 Biện pháp 5: Đổi công tác quản lý hoạt động học học sinh đổi quản lí hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh xem khâu đột phá 86 3.2.6 Biện pháp 6: Tăng cường công tác tra chuyên môn 88 3.2.7 Biện pháp 7: Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học 91 3.2.8 Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục 93 v 3.2.9 Xây dựng văn hóa nhà trường 97 3.3 Mối quan hệ biện pháp quản lý 99 3.4 Khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp quản lý 99 3.4.1 Mục đích: 99 3.4.2 Nội dung phương pháp 99 3.4.3 Kết đánh giá tính cần thiết biện pháp quản lý đề xuất 100 Kết luận chương 102 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .103 Kết luận…………………………………………….……………………103 Khuyến nghị…………………………………………………………… 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC 110 vi DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng Tên bảng Trang 2.1 Đội ngũ cán quản lí tổ trưởng trường THCS 43 2.2 Đội ngũ giáo viên trường THCS 44 2.3 Kết học tập học sinh năm trườngTHCS 45 2.4 Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ dạy học trường 46 2.5 Ý kiến cán quản lí cần thiết việc quản lí hoạt 49 động dạy học 2.6 Thực trạng hoạt động dạy học giáo viên trường THCS 50 2.7 Thực trạng quản lý việc phân công giảng dạy giáo viên……… 52 2.8 Thực trạng quản lí hồ sơ, sổ sách theo qui định giáo viên 54 2.9 Thực trạng quản lí hoạt động học học sinh 55 2.10 Thực trạng quản lí tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên 56 2.11 Thực trạng quản lí sở vật chất, thiết bị dạy học viên 58 2.12 Thực trạng quản lí hồ sơ, sổ sách theo qui định giáo viên 59 2.13 Thực trạng quản lí hoạt động học học sinh 60 2.14 Thực trạng quản lí tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên 61 2.15 Thực trạng quản lí sở vật chất, thiết bị dạy học viên 63 2.16 Thực trạng quản lí hồ sơ, sổ sách theo qui định giáo viên 64 2.17 Thực trạng quản lí hoạt động học học sinh 66 2.18 Thực trạng quản lí tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên 67 3.1 Khảo sát Tính cần thiết tính khả thi biện pháp 100 Sơ đồ Tên sơ đồ Trang 1.1 Sơ đồ cấu trúc hệ thống quản lí 1.2 Sơ đồ chức quản lý 10 1.3 Sơ đồ phong cách văn hóa tổ chức 39 1.4 Sơ đồ văn hóa nhà trường 39 vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong tiến trình đổi mới, với mục tiêu tắt đón đầu để thực mục tiêu chiến lược quốc gia đến năm 2020 nước ta nước công nghiệp Giáo dục - Đào tạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng: Giáo dục đóng vai trò chủ yếu việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao ý thức dân tộc, tinh thần trách nhiệm với thân cộng đồng, đặt tảng cho đổi phát triển khoa học công nghệ đất nước đồng thời có tác dụng mạnh mẽ đến tiến trình phát triển quốc gia Giáo dục phải trước bước, giáo dục quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển, tạo nên phát triển nhanh phát triển bền vững cho quốc gia Do nước dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo, dù phát triển hay phát triển, phải quan tâm đến giáo dục, mà trước hết phải quản lý giáo dục Quản lý giáo dục khâu then chốt đảm bảo thắng lợi hoạt động giáo dục Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta khẳng định: “Giáo dục đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng văn hoá người Việt Nam Phát triển giáo dục đào tạo với phát triển khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục đào tạo đầu tư phát triển Đổi toàn diện giáo dục đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội; nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo hội điều kiện cho công dân học tập suốt đời” Như vậy, phát triển GD&ĐT trở thành mục tiêu chiến lược công đổi đất nước, xem cách mạng mang tính thời đại sâu sắc Đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục lực lượng cách mạng quan trọng, định thắng lợi nghiệp đổi giáo dục, góp phần phát triển đất nước Để đạt mục tiêu này, vấn đề cấp thiết đặt cho giáo dục phải triển khai giải pháp mang tính đột phá, nhấn mạnh đến việc chăm lo đầu tư - Biện pháp 4: Đổi công tác quản lý hoạt động sư phạm giáo viên - Biện pháp 5: Đổi công tác quản lý hoạt động học học sinh đổi hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh - Biện pháp 6: Tăng cường công tác tra chuyên môn - Biện pháp 7: Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học - Biện pháp 8: Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục - Biện pháp 9: Xây dựng môi trường văn hóa học tập 1.6 Các biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ với Việc triển khai thực biện pháp đòi hỏi người hiệu trưởng hiểu rõ chất biện pháp mối quan hệ biện pháp Trên sở thực tế trường phát huy tư quản lý, có sáng tạo, linh hoạt cho phù hợp với thực tiễn trường mình, biện pháp có tác dụng cao quản lý dạy học Kết khảo sát ý kiến chuyên gia cho thấy: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học Hiệu trưởng trường THCS huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đề xuất cần thiết có tính khả thi Đó việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng dạy học trường THCS huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc nhằm phục vụ kinh tế xã hội địa phương thực phát triển đất nước Khuyến nghị 2.1 Đối với PhòngGiáo dục Đào tạo huyện Yên Lạc Phối hợp với phòng nội vụ có qui hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán nguồn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên Cần có sách thu hút giáo viên giỏi Đảm bảo đủ số lượng giáo viên cho trường Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phổ biến kinh nghiệm Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán ổn định lâu dài Tăng cường công tác tra chuyên môn trường, phản ánh kết tra Cần quan tâm xây dựng chế độ khen thưởng thỏa đáng với cán quản lý giáo viên có thành tích xuất sắc công tác giáo dục, đặc biệt 106 giáo viên có nhiều đóng góp đạt thành tích cao bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu 2.2 Đối với cán quản lí trường THCS Cần hiểu đường lối, chủ trương sách Đảng, Nhà nước, Luật giáo dục, văn Biết vận dụng cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh nhà trường để quản lý nhà trường cách toàn diện, đặc biệt cần hiểu vận dụng linh hoạt biện pháp quản lý, đạo hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt cần quan tâm đạo cách tích cực việc đổi phương pháp Hiệu trưởng trường cần tham gia tích cực lớp bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, hiểu thông tin giáo dục, phương pháp giáo dục mới, vấn đề sách xã hội có liên quan đến giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý hoạt động day học theo chương trình Hiệu trưởng nhà trường cần đầu tư thích đáng thời gian, tâm huyết việc đạo quản lý hoạt động dạy học nhà trường Cần đặc biệt quan tâm, tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, công tác tham mưu cho cấp quyền đầu tư sở vật chất cho giáo dục, huy động tối đa đầu sở vật chất từ cấp lãnh đạo, từ tổ chức kinh tế địa bàn, phát huy nội lực nhà trường, nhân dân Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn lực quản lý để lãnh đạo nhà trường hoàn thành tốt nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi nghiệp giáo dục đào tạo công công nghiệp hóa- đại hóa đất nước 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (1997), Những vấn đề quản lý giáo dục, Trường cán quản lý Giáo dục đào tạo, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (1999), Khoa học tổ chức quản lý, số vấn đề lí luận thực tiễn, NXB Thống kê - Hà Nội Đặng Quốc Bảo, Đặng Bá Lãm, Nguyễn Lộc, Phạm Quang Sáng, Bùi Đức Thiệp (2010), Đổi quản lý nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo ( 2011), Điều lệ trường THCS Đảng cộng sản Việt Nam (2004), Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 Ban bí thư Trung ương Đảng xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI Nguyễn Minh Đạo (1997) , Cơ sở khoa học quản lí, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Đỗ Ngọc Đạt (1997), Tiếp cận đại hoạt động dạy học NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Trần Thị Thu Hà (1997), Vấn đề quản lí ngân sách giáo dục quốc dân, NXBGD, Hà Nội 11 Phạm Minh Hạc (1981), Phương pháp luận khoa học giáo dục, NXB GD Hà Nội 12 Phạm Minh Hạc (1996), Phát triển giáo dục, phát triển người phục vụ phát triển kinh tế xã hội, NXB Khoa học Xã hội 13 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, NXB GD, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Hiền (2000), Quản lý hoạt động dạy học, Bài giảng lớp cao học K14,Trường cán quản lý giáo dục đào tạo Hà Nội 15 Nguyễn Thị Phƣơng Hoa (2007), Lí luận dạy học đại Tập giảng lớp Cao học quản lý giáo dục, Hà Nội 16 Bùi Văn Huệ, Tạp chí giáo dục số 12/2001-Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng đổi giáo dục phổ thông 108 17 Lê Viết Hùng ( 2007), Biện pháp quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng điều kiện thực chương trình phân ban trường THPT huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ 18 Nguyễn Thị Phƣơng Hoa (2007), Lí luận dạy học đại Tập giảng lớp Cao học quản lý giáo dục, Hà Nội 19 Trần Kiểm (2002), Khoa học quản lý nhà trường phổ thông, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 20.Trần Kiểm ( 2003), Quản lý nhà trường phổ thông, NXBĐHSP Hà Nội 21 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý giáo dục, số vấn đề lí luận thực tiễn, NXBGD Hà Nội 22 Trần Kiểm- Bùi Minh Hiền (2006), Giáo trình quản lý lãnh đạo nhà trường, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 23 Trần Kiểm ( 2010), Khoa học tổ chức quản lí giáo dục, NXB ĐHSP Hà Nội 24 M.I Kônđacốp (1984), Cơ sở lí luận khoa học quản lý giáo dục, Trường cán quản lí giáo dục trung ương- Hà Nội 25 Nguyễn Văn Lê, Đỗ Hữu Tài ( 1997), Chuyên đề quản lý trường học ( tập 1, 2), NXBGD Hà Nội 26 Luật Giáo dục ( 2005), NXB Lao động Xã hội.Nghị Hội nghị lần thứ hai khóa VIII,(1996)NXB Chính trị Quốc gia 27 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lý giáo dục số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 28 Đỗ Bích Ngọc ( 1992), Quản lý trình giáo dục trường phổ thông dân tộc nội trú, Bài giảng trường cán quản lý giáo dục đào tạo, Hà Nội 29 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt ( 1998), Giáo dục học (tập 1), NXBGD Hà Nội 30 Hà Thế Ngữ- ĐặngVũ Hoạt (1987), Giáo dục học, tập 1,2 NXB GD Hà Nội 31 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những vấn đề quản lý giáo dục, trường cán quản lý Giáo dục 32.Nguyễn Ngọc Quang (1997), Những khái niệm quản lý giáo dục, Trường cán quản lý giáo dục TW I, Hà Nội 33 Trần Hồng Quân ( 1995), Một số vấn đề đổi lĩnh vực giáo dục đào tạo, Trường Cán quản lí Giáo dục Đào tạo TW 1, Hà Nội 109 PHỤ LỤC PHỤ LỤC : Phiếu điều tra thực trạng giáo dục THCS huyện Yên Lạc (Dành cho Ban giám hiệu trƣờng) Kính thưa quý Thầy/ cô Để thực đề tài nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, mong quí Thầy/Cô hỗ trợ trả lời đầy đủ thông tin vào bảng đây: Bảng 2.1 Đội ngũ cán quản lí tổ trưởng trường THCS TS Nữ Trình độ chuyên Đảng môn viên Trên ĐH ĐH Trình độ lí luận trị Tuổi cao Tr Sơ Dƣới cấp cấp cấp 45 Trên 45 1.Hiệu trƣởng Ban giám hiệu THCS Phạm Công Bình THCS Tề Lỗ THCS Trung Nguên THCS Yên Phương Đội ngũ tổ trƣởng THCS Phạm Công Bình THCS Tề Lỗ THCS Trung Nguên THCS Yên Phương Bảng 2.2 Chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Trƣờng THCS Tổng số GV Trình độ đào tạo Nữ Thạc sỹ Đại học THCS Phạm Công Bình THCS Tề Lỗ THCS Trung Nguên THCS Yên Phương Cộng Tỉ lệ(%) 110 Cao đẳng Độ tuổi Dưới 31 31 đến 40 41 đến 50 Trên 50 Bảng 2.3 Kết học tập học sinh năm trườngTHCS Các nội dung Năm học Năm học Năm học 2010-2011 2011-2012 2012-2013 1.Tổng số học sinh 2.Xếp loại văn hóa - Loại giỏi (%) - Loại (%) - Loại trung bình (%) - Loại yếu (%) - Loại (%) 3.Xếp loại hạnh kiểm - Loại tốt (%) - Loại (%) - Loại trung bình (%) - Loại yếu (%) Kết thi học sinh giỏi Cấp tỉnh - Tổng số HS đạt giải + Giải + Giải nhì + Giải ba + Giải KK Cấp huyện - Tổng số HS đạt giải + Giải + Giải nhì + Giải ba + Giải KK 5.Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp (%) Tỷ lệ đỗ vào THPT (%) 111 Bảng 2.4 Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ dạy học trường Cơ sở vật chất Tên trƣờng Diện tích đất Diện Số Số tích/ phòng phòng học học sinh môn THCS Phạm Công Bình THCS Tề Lỗ THCS Trung Nguên THCS Yên Phương 112 Số bàn ghế học sinh Số Số Số lượng phòng lượng máy thư máy chiếu viện vi tính đa PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ Về thực trạng quản lý hoạt động dạy học hiệu trƣởng trƣờng THCS huyện Yên Lạc Xin đồng chí cho biết ý kiến theo thông tin cách đánh dấu “X” vào cột mà theo đồng chí thích hợp Mức độ nhận thức TT Rất cần thiết Nội dung Quản lí thực chương trình giảng dạy Quản lí lập kế hoạch công tác, hồ sơ chuyên môn giáo viên Quản lí soạn chuẩn bị lên lớp giáo viên theo yêu cầu đổi Quản lí nếp lên lớp giáo viên Quản lí hoạt động dự đánh giá dạy giáo viên Quản lí đổi phương pháp giảng dạy Quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn Quản lí hoạt động đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Quản lí hoạt động học học sinh 10 Quản lí sử dụng đội ngũ bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 11 Quản lí sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy học 113 Cần thiết Ít cần thiết Không cần thiết PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN Thực trạng quản lý hoạt động dạy học hiệu trƣởng trƣờng THCS huyện Yên Lạc (Dành cho BGH, GV trường THCS) Xin đồng chí cho biết ý kiến theo thông tin cách đánh dấu “X” vào cột mà theo đồng chí thích hợp Mức độ thực Trung Tốt Khá Yếu bình Thực trạng hoạt động dạy học giáo viên trường THCS Việc thực nội dung chương trình Lập kế hoạch dạy học Chuẩn bị hồ sơ, giáo án lên lớp Tham gia thao giảng, dự rút kinh nghiệm dạy Đánh giá kết học tập học sinh Thực nếp chuyên môn, qui chế chuyên môn Tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn Sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học Tham gia khóa bồi dưỡng Quản lý việc phân công giảng dạy giáo viên Phân công theo trình độ đào tạo lực giáo viên Phân công theo trình độ đào tạo nguyện vọng giáo viên Phân công theo đề nghị tổ chuyên môn Phân công theo điều kiện nhà trường Phân công chuyên môn hóa Quản lí việc lập kế hoạch dạy học giáo viên Cụ thể hóa nhiệm vụ năm học qui chế chuyên môn Xây dựng qui định cụ thể kế hoạch cá nhân Tổ chức kiểm tra xây dựng thực kế hoạch cá nhân Sử dụng kết kiểm tra kế hoạch để đánh giá xếp loại Quản lí việc thực chương trình giáo viên Yêu cầu giáo viên nắm vững chương trình cụ thể hóa qui định thực chương trình Tổ chuyên môn kiểm tra kế hoạch giảng dạy thực chương trình giáo viên TT Nội dung thực 114 Rất yếu Đánh giá việc thực tiến độ giảng dạy qua sổ đầu Giám sát thực chương trình môn học qua ghi học sinh Xử lý sai phạm thực chương trình Quản lí việc soạn chuẩn bị lên lớp giáo viên Đưa qui định cụ thể soạn chuẩn bị lên lớp theo theo yêu cầu đổi phương pháp dạy học Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ giáo án giáo viên Tổ chức kiểm tra thường xuyên đột xuất giáo án giáo viên Bồi dưỡng nghiệp vụ, lực cho giáo viên phương pháp tiến hành cách soạn theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo Góp ý nội dung phương pháp soạn bài, việc lựa chọn sử dụng phương tiện dạy học Việc sử dụng tài liệu tham khảo Sử dụng kết kiểm tra để đánh giá xếp loại giáo viên Quản lí nếp giáo viên Theo dõi nghỉ, dạy thay, dạy bù Đối chiếu phân phối chương trình với sổ ghi đầu sổ báo giảng Qui định cụ thể việc thực nếp, thường xuyên theo dõi nếp lên lớp giáo viên Sử dụng kết thực nếp để đánh giá thi đua giáo viên Quản lí việc dự đánh giá dạy giáo viên Lập kế hoạch đạo dự Qui định chế độ dự giáo viên Dự đột xuất giáo viên Tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá sau dạy Thường xuyên tổ chức thao giảng để dự rút kinh nghiệm tổ Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp sở hàng năm tất môn Quản lí việc thực đổi PPDH, sử dụng TBDH GV Yêu cầu thực qui định đổi phương pháp dạy học Nâng cao nhận thức nhiệm vụ đổi phương pháp Tổ chức hội thảo đổi phương pháp 115 dạy học Bồi dưỡng nâng cao lực phương pháp giảng dạy Bồi dưỡng kỹ sử dụng phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học Tổ chức thao giảng áp dụng phương pháp giảng dạy Thực trạng QL hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Chỉ đạo việc thực qui chế kiểm tra thi học kỳ Chỉ đạo đổi hình thức kiểm tra đánh giá thi học kỳ trắc nghiệm tự luận Chỉ đạo tổ chuyên môn kiểm tra định kỳ số điểm theo qui định Kiểm tra việc chấm, chữa trả giáo viên Phân công giáo viên đề thi, coi thi, chấm thi nghiêm túc Tổ chức thi cử dân chủ, xác, công khai công Phân tích đánh giá kết học tập học sinh Điều chỉnh quản lý hoạt động dạy học Sử dụng kết thực đổi kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên 10 Thực trạng quản lí hồ sơ, sổ sách theo qui định giáo viên Qui định nội dung, số lượng cụ thể hồ sơ chuyên môn Kiểm tra đột xuất hồ sơ chuyên môn Lập kế hoạch đạo tổ chuyên môn kiểm tra định kỳ hồ sơ chuyên môn Nhận xét, đánh giá yêu cầu điều chỉnh sau kiểm tra Sử dụng kết kiểm tra hồ sơ chuyên môn để đánh giá giáo viên 11 Thực trạng quản lí tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên Tổ chức đăng ký nội dung kế hoạch tự bồi dưỡng Chỉ đạo tổ chuyên môn có định hướng tự bồi dưỡng Chỉ đạo tổ chuyên môn kiểm tra, giám sát việc thực tự bồi dưỡng Kiểm tra đột xuất hồ sơ tự bồi dưỡng giáo viên Tổ chức tổ chuyên môn báo cáo tự bồi dưỡng Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá phân loại GV thông qua hoạt động bồi dưỡng Lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên yêu 116 cầu giáo viên tham gia đầy đủ chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên Bồi dưỡng lực sư phạm qua tổ chức hội giảng, dự Giới thiệu cung cấp đầy đủ tài liệu cho giáo viên kiểm tra việc bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Cử tạo điều kiện cho giáo viên 10 học, đào tạo chuẩn theo kế hoạch 12 Thực trạng quản lí sở vật chất, thiết bị dạy học Xây dựng kế hoạch tăng cường, củng cố, bổ sung mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học Xây dựng qui định sử dụng trang thiết bị đồ dùng dạy học Tổ chức hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học đại Theo dõi, đánh giá việc sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học Có kế hoạch sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học cho chương, tổ, nhóm chuyên môn Tổ chức thi làm đồ dùng dạy học giáo viên học sinh Tổ chức kỳ thi sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên Sử dụng kết kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học để đánh giá giáo viên 13 Thực trạng quản lí hoạt động học học sinh Qui định nếp, động cơ, thái độ học tập học sinh Giáo dục phương pháp học tập môn cho học sinh Xây dựng nội qui học tập Tổ chức theo dõi việc thực nếp học sinh Mối quan hệ thân thiện thầy- trò trình học tập Tăng cường ngoại khóa cho HS theo môn học Khen thưởng, kỷ luật học sinh thực tốt nếp học tập Phối hợp với lực lượng giáo dục, nhà trường quản lý hoạt động học tập học sinh Sử dụng tốt hỗ trợ quỹ khuyến học 10 nguồn lực cho hoạt động học tập học sinh 117 Xin đồng chí vui lòng trả lời câu hỏi sau: Những nguyên nhân thành công tồn trường đồng chí công tác? a Nguyên nhân thành công: b Nguyên nhân tồn tại: Trong biện pháp quản lý biên pháp có hiệu qua để nâng cao chất lượng hoạt động dạy học trường THCS đồng chí công tác? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Những đổi quản lý chuyên môn Hiệu trưởng trường THCS đồng chí công tác? Để nâng cao chất lượng hoạt động dạy học trường THCS theo đồng chí cần phải kiến nghị với cấp vấn đề gì? ……………………………………………………………………………………… … 118 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VỀ TÍNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG THCS Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động dạy học trường giai đoạn cách đánh dấu “ X” vào ô, cột tương ứng Khảo sát Tính cần thiết tính khả thi biện pháp Ít khả thi Không khả thi Biện pháp quản lí Khả thi TT Tính khả thi Rất cần thiết Cần thiết Ít cần thiết Không cần thiết Rất khả thi Tính cần thiết Nâng cao lực nhận thức giáo viên cán quản lí yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Tăng cường đạo xây dựng kỷ cương, nếp đổi phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục Tăng cường tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên theo yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Phát huy vai trò tổ chuyên môn quản lí dạy học Phân loại học sinh để có phương pháp dạy sát đối tượng đổi hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Tăng cường công tác tra chuyên môn Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học thông qua xã hội hóa giáo dục Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục Xây dựng môi trường văn hóa học tập Kiến nghị đồng chí biện pháp quản lý Phòng Giáo dục Đào tạo Yên Lạc hoạt động dạy học trường THCS địa bàn huyện: 119 - Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo - Đối với hiệu trưởng tổ trưởng chuyên môn trường THCS: * Xin đồng chí vui lòng cho biết số thông tin thân: - Họ tên…………… Tuổi……Năm vào ngành - Chức vụ/chuyên môn……………………………………………………… - Số năm công tác quản lý:………………………………………………… - Đơn vị công tác…………………………………………………………… Xin trân thành cảm ơn đồng chí ! …………, ngày… tháng…… năm 2013 Họ tên chữ ký 120 [...]... Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Từ những lý do trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài Quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường. .. biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Những nghiên cứu ngoài nước Quản lí là một hoạt động chỉ có trong xã hội loài người Ở đâu có con người ở đó có quản lý Vì vậy quản lý là một hoạt động đặc... trường THCS huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm đảm bảo cho quá trình dạy học trong nhà trường có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 3 Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Xây dựng cơ sở lý luận về dạy học và quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS 3.2 Khảo sát và đánh giá thực trạng việc dạy học và quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, tìm ra... nguyên nhân của thực trạng này 3.3 Đề xuất các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 3 4 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 4.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. .. về cơ sở lý luận của công tác quản lý hoạt động dạy học, để tìm hiểu thực trạng quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng các trường THCS trên địa huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc và từ đó đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 7 1.2 Các khái niệm cơ bản 1.2.1 Quản lý , quản lí giáo dục 1.2.1.1 Quản lý Quản lý là một hiện tượng xuất hiện... viên cao học và sinh viên ngành quản lý giáo dục 9 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được trình bày theo 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về dạy học và quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS Chương 2: Thực trạng về dạy học và quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng ở các trường THCS huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Chương 3: Các biện... xảo tương ứng + Phát triển trí tuệ cho học sinh, đặc biệt là các thao tác tư duy và các chức năng nhận thức + Hình thành cho học sinh thái độ, tình cảm đúng đắn, lành mạnh 1.2.3.4 Quản lý hoạt động dạy học Trong trường học mọi hoạt động đều hướng vào phục vụ hoạt động dạy học và quản lý trường học mà trọng tâm cơ bản là quản lý hoạt động dạy học Quản lý dạy học là quản lý một hoạt động với tư cách là... thông, hoạt động dạy học là hoạt động trọng tâm Chính vì vậy cũng có rất nhiều cán bộ quản lý trường THCS trong cả nước tập trung nghiên cứu về các biện pháp quản lý nhà trường, trong đó có quản lý hoạt động dạy học, chẳng hạn như các luận văn thạc sỹ của các tác giả Đinh Thị Tuyết Mai với đề tài “ các biện pháp quản lí hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường THPT ở tỉnh Thái Nguyên” ( 2002) Các tài... Việc quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS là vấn đề được nhiều người quan tâm vì đây là một trong những hoạt động chính trong hoạt động của nhà trường Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc, để đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động dạy học đạt hiệu quả là vấn đề cấp thiết, cần phải được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giáo. .. nhân cách học sinh 1.3 Trƣờng THCS trong hệ thống giáo dục quốc dân 1.3.1 Vị trí, vai trò của trường THCS trong hệ thống giáo dục quốc dân 1.3.1.1 Vị trí Điều 2, Điều lệ trường trung học quy định: Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng” Theo đó Trường trung học cơ sở là cơ sở giáo dục của bậc trung học, ... qun lý bao gi cng tn ti vi t cỏch l mt h thng bao gm cú hai yu t: ch th qun lý v khỏch th qun lý Ch th qun lý l tỏc nhõn to cỏc hot ng, cũn khỏch th qun lý l ngi chu s qun lý ca ch th qun lý Gia... nghiờn cu lý lun, tỏc gi ó phõn tớch v h thng húa nhng c bn i vi cụng tỏc qun lý ca Hiu trng trng THCS: cỏc khỏi nim qun lý, qun lý giỏo dc, qun lý nh trng, Hiu trng trng THCS, qun lý hot ng... ỳng n, lnh mnh 1.2.3.4 Qun lý hot ng dy hc Trong trng hc mi hot ng u hng vo phc v hot ng dy hc v qun lý trng hc m trng tõm c bn l qun lý hot ng dy hc Qun lý dy hc l qun lý mt hot ng vi t cỏch l
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục luận văn ths giáo dục học 60 14 05 pdf , Quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục luận văn ths giáo dục học 60 14 05 pdf , Quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục luận văn ths giáo dục học 60 14 05 pdf , CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC, CHƯƠNG 3 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn