Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên KHTN HN lần 3

23 510 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2015, 17:03

1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN – NĂM 2014 Câu Hỗn hợp X chất khí điều kiện thường gồm hidrocacbon Y mạch hở H2 X có tỉ khối so với H2 4,8 Cho X qua ống chứa bột Ni đun nóng để phản ứng xảy hoàn toàn hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 Y : A C4H6 B C3H6 C C3H4 D C4H8 Câu Cho phản ứng sau : o t → (1) đun nóng dung dịch bão hòa gồm : NH4Cl + NaNO2  (2) F2 + H2O → o 900 C , xt , Pt (3) HI → (4) FeBr3+ HI → as → (5) AgBr  dk thuong → (6) H2S + O2  (7) Ag + O3 → o t → (8) KNO3 + C + S  o t → (9) Ca3(PO4)2 + SiO2 + C  o t → (10) C12H22O11 + H2SO4 đặc, dư  Số phản ứng tạo đơn chất : A B 10 C D Câu Chọn nhận xét sai ? A Có chất hữu mạch hở có công thức phân tử C2H2On tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu kết tủa B Các ancol no đơn chức tách nước thu anken 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com C Khi cho phenol vào dung dịch Na2CO3 (dư) ta thu dung dịch đồng D Benzen tác dụng với nước clo thu hexacloran Câu Điện phân lít dung dịch X chứa hỗn hợp NaCl CuSO4 với điện cực trơ, có màng ngăn đến H2O bắt đầu điện phân hai cực dừng lại Tại catot thu 1,28 gam kim loại, anot thu 0,336 lít khí đktc Giả sử thể tích dung dịch không đổi so với ban đầu pH dung dịch sau điện phân : A B 12 C 13 D ( ) ( ) ( ) ( ) Câu Cho sơ đồ phản ứng sau : Ba → X → Y → Z → T ( ) ( )  → G  → Ba Với X, Y, Z, T, G hợp chất Ba; Phản ứng (2) (3) (4) (5) phản ứng oxi hóa – khử Vậy chất : A Ba(OH)2, BaCO3, BaO, Ba(HCO3)2, BaCl2 B BaO, Ba(OH)2, BaCO3, Ba(HCO3)2, BaCl2 C Ba(OH)2, Ba(HCO3)2, BaCO3, Ba(NO3)2, BaCl2 D Ba(OH)2, Ba(HCO3)2, BaCO3, BaSO4, BaCl2 Câu Cho phản ứng Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O Biết tỉ lệ số mol NO : N2O = x : y Số phân tử HNO3 bị khử tham gia phản ứng : A (x + 2y) B (3x + 6y) C (x + 3y) D (12x + 30y) Câu Cho dãy chất : Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, ZnCl2, Na2SO4, Cr(OH)3, SiO2, NaHSO4 Số chất dãy đóng vai trò chất lưỡng tính : A B C D Câu Cho chất sau : axitfomic, vinyl fomat, alanin, tripeptit Gly – Ala – Glu phản ứng với chất : NaOH, AgNO3/NH3, HCl, Cu(OH)2 điều kiện thích hợp số cặp chất xảy phản ứng : A 13 B 12 C 10 D 11 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu Cho dung dịch có nồng độ (1) CH3NH3Cl, (2) C6H5NH3Cl, (3) NH2 – CH2 – COOH, (4) NH3, pH dung dịch tăng dần theo thứ tự từ trái qua phải : A (3) (1) (2) (4) B (2) (1) (3) (4) C (1) (2) (3) (4) D (2) (3) (1) (4) Câu 10 Hỗn hợp X gồm ankin có số mol Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X thu 0,6 mol CO2 Mặt khác cho 0,2 mol hỗn hợp X vào dung dịch AgNO3 NH3 dư thu 24,0 gam kết tủa Vậy ankin hỗn hợp X : A Propin but-1-in B axetilen propin C axetilen but-2-in D axetilen but-1-in Câu 11 Chọn nhận xét A Hợp kim vật liệu kim loại có chứa kim loại số kim loại phi kim khác B Ở điều kiện thường tất kim loại có cấu tạo tinh thể C Ở nhiệt độ cao khả dẫn điện kim loại tăng D Tính chất vật lí chung kim loại gây nên ion kim loại electron tự có mạng tinh thể Câu 12 Bán kính nguyên tử gần nguyên tử R 250C 1,965 x10-8 cm Biết nhiệt độ khối lượng riêng R 1,55 g/cm3 Giả thiết tinh thể R có độ đặc khít 74% nguyên tử R có hình cầu R : A Ca B Mg C Ba D K Câu 13 Oxi hóa 15,0 gam andehit đơn chức thu 21,4 gam hỗn hợp X gồm axit andehit dư Nếu X tác dụng với lượng dư AgNO3 dung dịch NH3, t0 sau phản ứng kết thúc số gam Ag thu : A 129,6 gam B 64,8 gam C 43,2 gam gam Câu 14 Phát biểu sau đúng? A Criolit có tác dụng hạ nhiệt độ nóng chảy Al D 21,6 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com B Trong điện phân dung dich NaCl catot xảy trình oxi hóa nước C Than cốc nguyên liệu cho trình sản xuất thép D Trong ăn mòn điện hóa cực âm xảy trình oxi hóa Câu 15 Tripeptit mạch hở X tetrapeptit mạch hở Y tạo từ amino axit no, mạch hở có nhóm – COOH nhóm – NH2 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu sản phẩm gồm CO2, H2O, N2 tổng khối lượng CO2, H2O 36,3 gam Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Y cần số mol O2 : A 1,8 B 2,8 C 3,375 D 1,875 Câu 16 Sục V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 thu 19,7 gam kết tủa Mặt khác, sục V lít khí CO2 vào dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 a mol NaOH thu 39,4 gam kết tủa Giá trị V a tương ứng : A 6,72 0,1 B 5,6 0,2 C 8,96 0,3 D 6,72 0,2 Câu 17 Chọn nhận xét đúng? A Khi tăng áp suất tốc độ tất phản ứng tăng B Chất xúc tác không làm chuyển dịch cân hóa học C Khi tăng diện tích bề mặt chất phản ứng tốc độ tất phản ứng tăng D Khi phản ứng hóa học đạt trạng thái cân phản ứng kết thúc Câu 18 Chất X có công thức phân tử C4H6O4 X tác dụng với NaHCO3 cho số mol khí CO2 số mol X phản ứng Mặt khác X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol : Số công thức cấu tạo thỏa mãn X : A B C D Câu 19 Hỗn hợp X gồm SO2 O2 có tỉ khối so với N2 Lấy 4,48 lít hỗn hợp X đktc cho qua bình đựng V2O5 nung nóng thu hỗn hợp Y Cho toàn hỗn hợp Y thu lội qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 33,51 gam kết tủa Hiệu suất phản ứng oxi hóa SO2 thành SO3 : 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A 60% B 75% C 95% D 40% Câu 20 Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat hidrocacbonat kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh 0,448 lít khí đktc M : A Na B K C Rb D Li Câu 21 Cho chất sau : : Bạc axetilua; metan; 1,2 – đicloetan; canxi cacbua; propan; etyl clorua; metanol; etanol; nhôm cacbua Có chất số chất điều chế andehit axetic phản ứng liên tiếp? A B C D Câu 22 Đốt cháy hoàn toàn x gam ancol X cho sản phẩm cháy vào bình đựng Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng y gam tạo z gam kết tủa Biết 100y = 71z; 102z = 100(x + y) Chọn nhận xét sai ? A X có nhiệt độ sôi cao ancol etylic B Từ etilen phải qua phản ứng tạo X C X tham gia phản ứng trùng ngưng D Ta phẩn biệt X với C3H5(OH)3 thuốc thử Cu(OH)2 Câu 23 Cho sơ đồ chuyển hóa : CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V m3 khí thiên nhiên đktc Biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hiệu suất trình 50% Giá trị V : A 286,7 B 448,0 C 358,4 D224,0 Câu 24 Hai este X Y dẫn xuất benzen có CTPT C9H8O2 X Y cộng hợp với Br2 theo tỉ lệ mol : X tác dụng với NaOH cho muối andehit, Y tác dụng với NaOH cho muối nước Các muối có khối lượng phân tử lớn khối lượng phân tử CH3COONa X, Y : A C6H5COOCH = CH2, CH2 = CH-COO-C6H5 B C6H5COOCH = CH2, C6H5-CH = CH-COOH 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com C HOOC – C6H4- CH =CH2, CH2 = CH – COO – C6H5 D HCOO – CH = CH – C6H5, HCOO – C6H4 – CH = CH2 Câu 25 Este X có công thức phân tử C4H6O2, X phản ứng tráng gương điều chế trực tiếp từ axit cacboxylic ancol tương ứng Cho 8,6 gam X vào 100 ml dung dịch NaOH 1M KOH 0,5M đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng : A 15,4 gam B 9,40 gam C 12,2 gam D 13,6 gam Câu 26 Chọn nhận xét sai A Hợp chất nhôm dạng K2O.Al2O3.6SiO2 có mica B Nhôm hỗn hống (Al – Hg) tác dụng với H2O điều kiện thường giống nhôm C Ca(OH)2 có ứng dụng ngành công nghiệp sản xuất amoniac D Nhiệt độ nóng chảy kim loại kiểm thổ không theo quy định định Câu 27 Thủy phân m gam tinh bột, sản phẩm thu đem lên men để sản xuất ancol etylic Toàn khí CO2 sinh cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 850 gam kết tủa Biết hiệu suất giai đoạn 85% Giá trị m : A 952,9 B 688,5 C 810,0 D 476,5 Câu 28 Có dung dịch sau : (1) K2Cr2O7 + H2SO4; (2) HNO3 đặc; (3) Na2S; (4) HCl ; (5) KBr; (6) Fe(NO3)2 Trộn dung dịch với cặp có cặp có phản ứng xảy mà phản ứng oxi hóa – khử ? A B C D Câu 29 Phất biểu sau ? A Trùng hợp stiren thu poli(phenol – formandehit) B Trùng ngưng buta – 1,3 – đien với acrilonitrin có xúc tác Na cao su buna – N 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com C Tơ visco tơ tổng hợp D Poli(etylen terephtalat) điều chế phản ứng trung ngưng monome tương ứng Câu 30 Chọn nhận xét ? A Tất liên kết phân tử hợp chất hữu liên kết cộng hóa trị B Các chất hữu tan nước tan nhiều dung môi hữu C etilen, propilen, but – – en chất đồng đẳng D Các nguyên tử cacbon, hidro phân tử metan, etilen, axetilen nằm mặt phẳng Câu 31 Cho 20,0 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 tan hoàn toàn dung dịch H2SO4 loãng dư thu dung dịch Y thấy thoát 3,36 lít khí H2 (đktc) Thêm NaNO3 dư vào dung dịch Y thấy thoát V lít khí NO (đktc) NO sản phẩm khử V ứng với giá trị sau đây? A 3,36 lít B 2,80 lít C 1,12 lít D 2,24 lít Câu 32 Chọn nhận xét ? A Nhiệt độ sôi CH3COOC2H5 < CH3CH2CH2COOH < CH3[CH2]2CH2OH B Tristearoylglixerol, trioleoylglixerol, tripanmitoylglixerol chất béo C Phản ứng xà phòng hóa este phản ứng thuận nghịch D Phản ứng este hóa alanin CH3OH/HCl khan thu sản phẩm cuối H2NCH(CH3)COOCH3 Câu 33 Cho 12,0 gam hỗn hợp X gồm Cu Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau kết thúc phản ứng thấy thoát 2,24 lít H2 (đktc) Mặt khác cho 12,0 gam hỗn hợp X vào 300 ml dung dịch AgNO3 1,5M đến phản ứng hoàn toàn thu m gam chất rắn Giá trị m : 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A 38,8 B.48,6 C 56,7 D 43,2 Câu 34 X α – amino axit có chứa vòng thơm nhóm – NH2 phân tử Biết 50 ml dung dịch X phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,5M, dung dịch thu phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1,6M Mặt khác trung hòa 250 ml dung dịch X lượng vừa đủ KOH đem cô cạn thu 40,6 gam muối CTCT X : A C6H5 – CH(CH3) – CH(NH2)COOH B C6H5 – CH2CH(NH2)COOH C C6H5 –CH(NH2) – CH2COOH D C6H5 –CH(NH2) – COOH Câu 35 Hòa tan m gam hỗn hợp kim loại gồm Fe Cu Fe chiếm 40% khối lượng dung dịch HNO3 dung dịch X; 0,448 lít NO đktc (sản phẩn khử N+5) lại 0,65m gam kim loại Khối lượng muối dung dịch X : A 6,4 gam B 11,2 gam C 5,4 gam D 10,8 gam Câu 36 Trung hòa m gam hỗn hợp axit cacboxylic đơn chức dung dịch NaOH thu dung dịch chứa 1,32m gam muối cacboxlat Vậy công thức axit : A HCOOH CH3COOH B C2H3COOH C3H5COOH C C2H5COOH C3H7COOH D CH3COOH C2H5COOH Câu 37 Dung dịch X chứa đồng thời ion Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3-, Br-, SO42- Đun nóng dung dịch X tới phản ứng hoàn toàn thu 3,68 gam kết tuản, dung dịch Y 2,24 lít khí thoát đktc Đêm cô cạn Y thu 13,88 gam chất rắn khan Tổng khối lượng muối có dung dịch X ban đầu : A 35,76 gam D 17,76 gam B 21,96 gam C 23,76 gam 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 38 Cho chất sau : etan, etilen, metanol, andehit axetic, ancol etylic, butan, amoni axetat, ety clorua, vinyl axetat Số chất mà qua phản ứng hóa học ta thu axit axetic : A B C D Câu 39 Hòa tan hết m gam Al2(SO4)3 vào nước thu dung dịch X Cho 360 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau kết thúc phản ứng thu 2a gam kết tủa Mặt khác, cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau kết thúc phản ứng thu a gam kết tủa Giá trị m : A 15,39 B 19,665 C 20,52 D 18,81 Câu 40 Cho lít hỗn hợp CO2 N2 (đktc) qua dung dịch NaOH sau phản ứng thu dung dịch X Cho BaCl2 dư vào dung dịch X 2,955 gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa dung dịch Y Cho Ba(OH)2 dư vào Y lại 11,82 gam kết tủa Phẩn trăm thể tích CO2 hỗn hợp : A 42% B 56% C 28% D.50,4% Câu 41 Cho m gam ancol X đơn chức bậc qua bình đựng CuO (dư) nung nóng Sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn bình giảm 0,32 gam Hỗn hợp thu sau phản ứng có tỉ khối hidro 15,5 Giá trị m : A 0,92 B 1,24 C 0,64 D 0,46 Câu 42 Sơ đồ sau thực ? + CO + NaOH + NaOH / Ca ,t → axit axetic → → A Metanol  Natri axetat  Metan 0 + H , xt ,t p , xt ,t → Butan  → axit axetic → phenol B Butadien  1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com + HCl + NaOH ,t → Vinyl clorua  → Ancol vinylic C Axetilen  + CH 3COOH   → Vinyl axetat + H ; xt ; Pb / PbCO3 t , xt → đivinyl → → Vinylaxetylen  D Axetilen  polibutadien Câu 43 Hòa tan 17,0 gam hỗn hợp X gồm K Na vào nước dư dung dịch Y 6,72 lít H2 (đktc) Để trung hòa nửa dung dịch Y cần dùng dung dịch hỗn hợp H2SO4 HCl (tỉ lệ mol tương ứng : 2) Tổng khối lượng muối tạo : A 29,525 gam B 14,97 gam C 42,05 gam D 21,025 gam Câu 44 Cho hỗn hợp X gồm Na Al vào nước thu dung dịch Y chứa chất tan có số mol thấy thoát V lít H2 (đktc) Thêm 150 ml dung dịch H2SO4 1M vào dung dịch Y thu 7,8 gam kết tủa dung dịch sau phản ứng đổi màu quỳ tím sang xanh Vậy giá trị V tương ứng : A 8,96 lít B 7,84 lít C 13,44 lít D 11,2 lít Câu 45 Chọn nhận xét ? A Cần 0,15 mol O2 phản ứng vừa đủ với hỗn hợp X gồm 0,1 mol Zn 0,1 mol Sn có t0 B Nitophotka hỗn hợp KH2PO4 NH4NO3 C Để lưu huỳnh, phốt pho, cacbon phản ứng với CrO3 cần phải đun nóng D Ở điều kiện thường chì, nhôm, crom dễ bị oxi hóa oxi không khí Câu 46 Hấp thụ hoàn toàn 0,1 mol CO2 vào 400 ml dung dịch NaOH x% (D = 1,18 g/ml), sau thêm lượng dư BaCl2 thấy tạo 18,715 gam kết tủa Giá trị x : 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A 1,61 B 2,30 C 1,65 D 2,24 Câu 47 Chọn nhận xét sai ? A SiH4, PH3, H2S, HCl chất khí điều kiện thường B Nói chung, chất có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện trạng thái C Axit sunfuric có tính axit mạnh axit pecloric D Ở điều kiện thường khí đề trạng thái khí phân tử gồm nguyên tử Câu 48 Cho đipeptit Y có công thức phân tử C6H12N2O3 Số đồng phân cấu tạo Y : A B C D Câu 49 Cho nước qua than nung nóng đỏ thu V lít hỗn hợp X đktc gồm CO, CO2 H2 Cho X qua dung dịch Ca(OH)2 thu 6,0 gam kết tủa khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 1,6 gam so với ban đầu Khí lại thoát gồm CO H2 có tỉ khối so với H2 6,2 Giá trị V : A 26,88 lít B 22,40 lít C 20,16 lít D 24,64 lít Câu 50 Hỗn hợp X gồm andehit Y ankin Z (có số nguyên tử cacbon) Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X thu 3a mol CO2 1,8a mol H2O Chọn nhận xét sai? A Z phản ứng H2 dư (t0, xt) thu ankan tương ứng B Z tác dụng với HCl theo tỉ lệ tương ứng : ta thu sản phẩn 2,2 – điclopropan C 0,1 mol hỗn hợp X tác dụng tối đa với 0,18 mol AgNO3 NH3 D Phần trăm số mol Y hỗn hợp 20% ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án C 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com n X = → mX = 9,6 Cho BTKL  → n sau phan ung = anken : 0,  H : 0,6 TH1 X  → M anken = ankin : 0,2  H : 0,8 TH2: X  → M anken = 9,6 = 0,6 16 9,6 − 0,6.2 = 21 0,4 9,6 − 0,8.2 = 40 0,2 →Chọn C Câu 2.Chọn đáp án D (1) (2) t NH Cl + NaNO  → N + 2H 2O + NaCl 2F2 + 2H O → 4HF + O2 (3) (4) 900 C,xt,pt 2HI → H + I2 Fe3 + + 2I − → Fe + + I as → (5) 2AgBr  2Ag + Br2 (6) 2H 2S + O → 2S + 2H 2O (7) 2Ag + O3 → Ag 2O + O (8) 2KNO3 + S + 3C → K 2S + N + 3CO t Ca ( PO ) + 3SiO + 5C  → 3CaSiO3 + 2P + 5CO (9) (10) C12 H 22O11 + H 2SO dac.nong → CO + SO + H 2O →Chọn D Câu 3.Chọn đáp án B CH3OH cho anken →Chọn B ung → n Hphan = 0, → vô lý → C3 H 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu D Catot Anot Cu + + 2e → Cu 2Cl − − 2e → Cl 0,04 0,02 a H 2O − 4e → 4H + + O ↑2 4b Ta có : 2a + 4b = 0,04 → a + b = 0,015 →Chọn D a = 0,01 → b = 0,005 → n H+ = 0,02 → PH = Câu Chọn đáp án B Câu Chọn đáp án B  NO : x  N O: y Ta có :  → n e = 3x + 8y BTE  → n Al = 3x + 8y Ta nhân thêm vào số mol Al Khi : → n Al = 3x + 8y  NO : 3x →  N 2O : 3y khu → n biHNO = 3x + 3y.2 = 3x + 6y →Chọn B Câu 7.Chọn đáp án D Số chất dãy đóng vai trò chất lưỡng tính : Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Cr(OH)3 →Chọn D Chú ý: Al; Zn chất lưỡng tính Câu Chọn đáp án B AgNO3 / NH HCOOH với : NaOH ; HCOO − CH = CH với : NaOH , AgNO3 / NH3 Alamin với : NaOH; HCl; Cu ( OH ) ; ; Cu ( OH ) HCl b 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com G – A – G với: NaOH; HCl; Cu ( OH ) →Chọn B Câu Chọn đáp án B Câu 10 Chọn đáp án C Ta có : C= 0,6 =3 0, → loại A, B CAg ≡ CAg : 0,1  CH − C ≡ C − CH : 0,1 Thử đáp án →  m ↓ = 0,1.240 = 24 →Chọn C Câu 11 Chọn đáp án A Câu 12 Chọn đáp án A mol tinh thể có mol nguyên tử có nguyên tử có V= M 1,55 V= 0,75.M 1,55 V= 0,75.M = π.r 23 1,55.6,023.10 → M = 40 →Chọn A Câu 13 Chọn đáp án A Ta có : n Ophan ung = 21, − 15 = 0,4 16 15  du − 0,4 = 0,1 → n HCHO = 30  n HCOOH = 0,4 →Chọn A Câu 14 Chọn đáp án D Câu 15.Chọn đáp án A andehit (du)  → M andehit < 15 = 37,5 → HCHO 0, → m Ag = ( 0,1.4 + 0,4.2 ) 108 = 129,6 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com   A.a : C H O N → X : C H O N n n +1 n n −1  6n −  H 2O + N C3n H n −1O4 N3 + ( ) O2 → 3nCO2 + 2    6n −  0,1 3.44n + 18 = 36,3 → n =  Ta có :   CO :1,6 BTNT.Oxi 1,6.2 + 1, − 5.0,2 ung → Y : C8H14 N 4O5 →   → n Ophan = = 1,8 2 H O :1,4 →Chọn A Câu 16.Chọn đáp án D Với toán ta nên thử đáp án tốt Vì thí nghiệm n ↓ = 0,2 → loại A Với C B ta thấy không phù hợp →Chọn D Câu 17 Chọn đáp án B A.Sai với phản ứng có chất khí B.Đúng chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng không ảnh hưởng tới chuyển dịch cb C.Sai D.Sai tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch →Chọn B Câu 18 Chọn đáp án A X tác dụng với NaHCO3 → X có nhóm COOH X + NaOH → 1:2 → có – COO – Số công thức cấu tạo thỏa mãn X : H − COOCH − CH − COOH H − COOCH ( CH3 ) − COOH CH − COO − CH − COOH HCOO − CH − COO − CH 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com HOOC − COO − C2 H →Chọn A Câu 19.Chọn đáp án A SO : 0,15 n X = 0,2  → O : 0,05  Ta có : Oxi thiếu tính hiệu suất theo oxi BaSO : a → 33,51 BaSO3 : b →H= BTKL   → 233a + 217b = 33,51 a = 0,06 → n Opu = 0,06 →  BTNT.S → b = 0,09  → a + b = 0,15 0,06 = 60% 0,1 →Chọn A Câu 20 Chọn đáp án A Ta dùng kỹ thuật chặn khoảng với toán này: Nếu hỗn hợp MHCO3 ta có : n CO2 = 0,02 BTNT.C   → n MHCO3 = 0,02 M MHCO3 = 1,9 = 95 → M = 34 0,02 M M CO3 = 1,9 = 95 → M = 17,5 0,02 Nếu hỗn hợp M2CO3 ta có : n CO2 = 0,02 BTNT.C   → n M2 CO3 = 0,02 →Chọn A Câu 21 Chọn đáp án A Số chất điều chế andehit axetic phản ứng liên tiếp: 2+ (1) H O/ Hg HCl CAg ≡ CAg → CH ≡ CH  → CH 3CHO 2+ (2) H O / Hg 1500 C/ ln n CH → CH ≡ CH  → CH 3CHO 2+ H O/ Hg KOH / ancol (3) CH 2Cl − CH 2Cl → CH ≡ CH → CH 3CHO 2+ (4) H O/ Hg HCl CaC → CH ≡ CH  → CH 3CHO 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com O2 ,xt cracking → CH 3CHO (5) C3H → CH = CH  O ,xt KOH / Ancol → CH 3CHO (6) C 2H 5Cl → CH = CH  (7) 170 C,H SO4 O2 ,xt C 2H 5OH  → CH = CH  → CH 3CHO →Chọn A Câu 22.Chọn đáp án B m CO2 + m H2 O = y   z n CO2 = n ↓ = 100   44z + m H O = y 71z = 100y  →  100 → 44z + 100m H O = 100y 100y = 71z Ta có : 27z  m H2 O = 100 z =100 n H2 O = 1,5 →  → 44z n CO2 = m CO =  100  y = 71 → → X : HO − CH − CH − OH  x = 31 A.Đúng B.Sai 3CH = CH + 2KMnO4 + 4H 2O → 3CH ( OH ) − CH ( OH ) + 2MnO ↓ +2KOH C.Đúng theo SGK lớp 12 D.Đúng hai có nhóm OH kề →Chọn B Câu 23 Chọn đáp án B Từ chuỗi sơ đồ ; CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC Ta có : n khí = 250 1 = 20 62,5 0,8 0,5 →Chọn B Câu 24 Chọn đáp án A Câu 25.Chọn đáp án C → V = 20.22,4 = 448 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com  n X = 0,1 → n ancol = 0,1   n OH − = 0,15 X : CH = CH − COO − CH Ta có : Bảo toàn khối lượng : 8,6 + 0,1.40 +0,05.56= m+0,1.32 →m=12,2 →Chọn C Câu 26 Chọn đáp án B Câu 27 Chọn đáp án A Nhớ : len men C H12O → 2CO + 2C H 5OH n ↓ = 8,5 BTNT.C   → n CO2 = 8,5 →m= 8,5.162 = 952,9 2.0,85.0,85 →Chọn A Câu 28 Chọn đáp án D (3) Na2S (4) HCl (3) Na2S (6) Fe(NO3)2 →Chọn D Câu 29 Chọn đáp án D A.Sai trùng ngưng phenol HCHO B.Sai trùng hợp C.Sai tơ visco tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo) D.Đúng theo SGK lớp 12 →Chọn D Câu 30 Chọn đáp án C Câu 31 Chọn đáp án C Ta có : BTE + BTNT BTE n H2 = 0,15 → n Fe2+ > 0,15  → n NO > 0,05 →Chọn C Câu 32 Chọn đáp án B A Sai nhiệt độ sôi axit > rượu B.Đúng theo SGK lớp 12 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com C Sai không thuận nghịch D Sai có phản ứng - →Chọn B Câu 33 Chọn đáp án B Fe : 0,1 12  Ta có : Cu : 0,1 AgNO3 : 0, 45 BTDT  → n NO− < 0,1.2 + 0,1.3 Do Ag+ bị đẩy hoàn toàn → m = 0,45.108 = 48,6 →Chọn B Câu 34 Chọn đáp án B Nhìn nhanh qua đáp án thấy chất có nhóm NH2 nhóm COOH Với 50 ml dung dịch X : n X = n HCl = 0,04 → Với 250 ml dung dịch X có n X = n RCOOK = 0, → R + 44 + 39 = 203 → R = 120 X α – amino axit → loại C →Chọn B Câu 35 Chọn đáp án C Ta có : Fe Cu Fe chiếm 40% khối lượng kim loại dư 0,65m → Fe có dư → muối muối Fe2+ n NO = 0,02 BTE  → n Fe2+ = 0,03 → m = 0,03.180 = 5,4 →Chọn C Câu 36 Chọn đáp án D KOH RCOOH  → RCOONa Ta có : m → R + 44 + 23 = 1,32(R + 45) →Chọn D Câu 37 Chọn đáp án C 1,32m → R = 23,75 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com t C X → CO + H O Ta có : → m X = 3,68 + 13,88 + 0,1(44 + 18) = 23,76 →Chọn C Câu 38 Chọn đáp án D Số chất mà qua phản ứng hóa học ta thu axit axetic : (1) xt,t CH3OH + CO  → CH3COOH Mn + CH 3CHO + O  → CH 3COOH (2) (3) men giam C H 5OH + O  → CH 3COOH + H 2O (4) xt,t C H10 + 2,5O  → 2CH 3COOH + H 2O (5) CH 3COONH + HCl → CH 3COOH + NH 4Cl thuy phan CH 3COOCH = CH  → CH 3COOH (6) →Chọn D Câu 39 Chọn đáp án D Bài toán có hai trường hợp tăng lượng NaOH →lượng kết tủa giảm n =x Giả sử hai lần thí nghiệm kết tủa bị tan phần: Al3+ 0,36 = 3x + (x − 2a) x = 0,11 →  a = 0,04 → thỏa mãn → m = 18,81 Ta có : 0, = 3x + (x − a) →Chọn D Có đáp án phù hợp không cần làm trường hợp nữa.Tuy nhiên đưa trường hợp để banjtham khảo Trường hợp 2: Thí nghiệm chưa cực đại,thí nghiệm kết tủa tan phần a = 0,06 → n ↓Thí nghiem1 = 0,12 > 0,115 0,36 = 3.2a →  0,4 = 3x + (x − a)  x = 0,115  Ta có : → Vô lý Câu 40.Chọn đáp án C 0,075.22, BTNT.C   → n CO2 = n1↓ + n ↓2 = 0,075 → %VCO2 = = 28% Ta có : →Chọn C Câu 41.Chọn đáp án A 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com BTKL  → n Ophan ung = 0,02 Ta có : → ∑ n sau phan ung = 0,04 BTKL  → m = msau phan ung − m Ophan ung = 0,04.31 − 0,32 = 0,92 →Chọn A Câu 42 Chọn đáp án C Không tồn Ancol vinylic →Chọn C Câu 43.Chọn đáp án D m= 8,5 + 0,075.96 + 35,5.0,15= 21,025 Ta có : n H2 = 0,3 BTE  → n OH − = 0,6 H 2SO4 : a → 4a = 0,3 → a = 0,075  HCl : 2a BTKL  → m = 8,5 + 0,075.96 + 0,075.2.35,5 = 21,025 →Chọn D Câu 44 Chọn đáp án D Trong dung dịch Y có :  NaOH : a   NaAlO : a Dung dịch làm xanh quỳ → dư NaAlO2 Ta có : n H+ = 0,3 → a + 0,1 = 0,3 → a = 0,2  n ↓ = 0,1 BTE  → n e = 0,4.1 + 0,2.3 = → n H2 = 0,5 →Chọn D Câu 45 Chọn đáp án A A.Đúng  Zn → ZnO BTNT.O  → n O2 = 0,15  Sn → SnO B.Sai Phân nitrophotka hỗn hợp C.Sai không cần phải đun nóng KNO3 ( NH ) HPO 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com D.Sai khó bị oxi hóa →Chọn A Câu 46 Chọn đáp án C  Na 2CO3 : 0,095 BTNT.Na n ↓ = 0,095 < 0,1 →   → n NaOH = 0,195 NaHCO : 0,005  Ta có : →x= 0,195.40 = 1,65% 400.1,18 →Chọn C Câu 47 Chọn đáp án C HClO4 axit mạnh axit →Chọn C Câu 48 Chọn đáp án C Nếu Y tạo CH − CH ( NH ) − COOH → Có đồng phân Nếu Y tạo H N − CH − COOH CH − CH − CH ( NH ) − COOH đp →Chọn C Câu 49 Chọn đáp án D Ta có : → - → 28a + 2(a + 2b) = 12, 2(a + b) → 5, 2a − 20,8b = → a = 0, → V = 22,4(2a + 3b) = 24,64 →Chọn D Câu 50.Chọn đáp án C cháy aX  → 3aCO → X có 3C  Ta có : H = 3,6 A.Đúng Y : CH ≡ C − CHO →  Z : CH ≡ C − CH3 có 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com B.Đúng  Y : CH ≡ C − CHO : 0,02 ung n X = 0,1 →  → n phan AgNO3 = 0,02.3 + 0,08 = 0,14 Z : CH ≡ C − CH : 0,08  C.Sai D.Đúng →Chọn C XEM THÊM NHIỀU ĐỀ THI TẠI WEBSITE http://dethithpt.com [...]... án C 1 ,32 m → R = 23, 75 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com 0 t C X → CO 2 + H 2 O Ta có : → m X = 3, 68 + 13, 88 + 0,1(44 + 18) = 23, 76 →Chọn C Câu 38 Chọn đáp án D Số chất mà chỉ qua 1 phản ứng hóa học ta có thể thu được axit axetic là : 0 (1) xt,t CH3OH + CO  → CH3COOH 1 Mn 2 + CH 3CHO + O 2  → CH 3COOH 2 (2) (3) men giam C 2 H 5OH + O 2  → CH 3COOH... = 22,4(2a + 3b) = 24,64 →Chọn D Câu 50.Chọn đáp án C cháy aX  → 3aCO 2 → X có 3C  Ta có ngay : H = 3, 6 A.Đúng Y : CH ≡ C − CHO →  Z : CH ≡ C − CH3 có 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com B.Đúng  Y : CH ≡ C − CHO : 0,02 ung n X = 0,1 →  → n phan AgNO3 = 0,02 .3 + 0,08 = 0,14 Z : CH ≡ C − CH : 0,08 3  C.Sai D.Đúng →Chọn C XEM THÊM NHIỀU ĐỀ THI TẠI WEBSITE... theo SGK lớp 12 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com C Sai vì không thuận nghịch D Sai vì có phản ứng giữa - →Chọn B Câu 33 Chọn đáp án B Fe : 0,1 12  Ta có ngay : Cu : 0,1 AgNO3 : 0, 45 BTDT  → n NO− < 0,1.2 + 0,1 .3 3 Do đó Ag+ bị đẩy ra hoàn toàn → m = 0,45.108 = 48,6 →Chọn B Câu 34 Chọn đáp án B Nhìn nhanh qua đáp án thấy các chất đều có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm... : 3x →  N 2O : 3y khu → n biHNO = 3x + 3y.2 = 3x + 6y 3 →Chọn B Câu 7.Chọn đáp án D Số chất trong dãy đóng vai trò chất lưỡng tính là : Al(OH )3, Zn(OH)2, NaHCO3, Cr(OH )3 →Chọn D Chú ý: Al; Zn không phải là chất lưỡng tính Câu 8 Chọn đáp án B AgNO3 / NH 3 HCOOH với : NaOH ; HCOO − CH = CH 2 với : NaOH , AgNO3 / NH3 Alamin với : NaOH; HCl; Cu ( OH ) 2 ; ; Cu ( OH ) 2 HCl b 1000 đề thi môn Hóa có lời. .. Fe3 + + 2I − → Fe 2 + + I 2 as → (5) 2AgBr  2Ag + Br2 (6) 2H 2S + O 2 → 2S + 2H 2O (7) 2Ag + O3 → Ag 2O + O 2 (8) 2KNO3 + S + 3C → K 2S + N 2 + 3CO 2 t Ca 3 ( PO 4 ) 2 + 3SiO 2 + 5C  → 3CaSiO3 + 2P + 5CO 0 (9) (10) C12 H 22O11 + H 2SO dac.nong → CO 2 + SO 2 + H 2O →Chọn D Câu 3. Chọn đáp án B CH3OH không thể cho ra anken →Chọn B ung → n Hphan = 0, 4 2 → vô lý → C3 H 4 1000 đề thi môn Hóa có lời giải. .. CH3 ) − COOH CH 3 − COO − CH 2 − COOH HCOO − CH 2 − COO − CH 3 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com HOOC − COO − C2 H 5 →Chọn A Câu 19.Chọn đáp án A SO : 0,15 n X = 0,2  2 → O : 0,05  2 Ta có : Oxi thi u tính hiệu suất theo oxi BaSO 4 : a → 33 ,51 BaSO3 : b →H= BTKL   → 233 a + 217b = 33 ,51 a = 0,06 → n Opu = 0,06 →  BTNT.S → b = 0,09  → a + b =... → CH 3CHO 2+ H 2 O/ Hg KOH / ancol (3) CH 2Cl − CH 2Cl → CH ≡ CH → CH 3CHO 2+ (4) H 2 O/ Hg HCl CaC 2 → CH ≡ CH  → CH 3CHO 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com O2 ,xt cracking → CH 3CHO (5) C3H 8 → CH 2 = CH 2  O 2 ,xt KOH / Ancol → CH 3CHO (6) C 2H 5Cl → CH 2 = CH 2  0 (7) 170 C,H 2 SO4 O2 ,xt C 2H 5OH  → CH 2 = CH 2  → CH 3CHO... 1,55.6,0 23. 10 3 → M = 40 →Chọn A Câu 13 Chọn đáp án A Ta có : n Ophan ung = 21, 4 − 15 = 0,4 16 15  du − 0,4 = 0,1 → n HCHO = 30  n HCOOH = 0,4 →Chọn A Câu 14 Chọn đáp án D Câu 15.Chọn đáp án A andehit (du)  → M andehit < 15 = 37 ,5 → HCHO 0, 4 → m Ag = ( 0,1.4 + 0,4.2 ) 108 = 129,6 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com   A.a : C H O N → X : C H O N n 2 n +1 2 3. .. 0 ,36 = 3. 2a →  0,4 = 3x + (x − a)  x = 0,115  Ta có ngay : → Vô lý Câu 40.Chọn đáp án C 0,075.22, 4 BTNT.C   → n CO2 = n1↓ + n ↓2 = 0,075 → %VCO2 = = 28% 6 Ta có ngay : →Chọn C Câu 41.Chọn đáp án A 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com BTKL  → n Ophan ung = 0,02 Ta có ngay : → ∑ n sau phan ung = 0,04 BTKL  → m = msau phan ung − m Ophan ung = 0,04 .31 ...1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com A 1,61 B 2 ,30 C 1,65 D 2,24 Câu 47 Chọn nhận xét sai ? A SiH4, PH3, H2S, HCl đều là chất khí ở điều kiện thường B Nói chung, các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở mọi trạng thái C Axit sunfuric có tính axit mạnh hơn axit pecloric D Ở điều kiện thường các khí hiếm đề ở trạng thái khí và ... lội qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 33 ,51 gam kết tủa Hiệu suất phản ứng oxi hóa SO2 thành SO3 : 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A 60% B 75% C 95% D 40%... vào 30 0 ml dung dịch AgNO3 1,5M đến phản ứng hoàn toàn thu m gam chất rắn Giá trị m : 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A 38 ,8 B.48,6 C 56,7 D 43, 2 Câu 34 X... tối đa với 0,18 mol AgNO3 NH3 D Phần trăm số mol Y hỗn hợp 20% ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án C 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com n X = → mX = 9,6
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên KHTN HN lần 3 , Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên KHTN HN lần 3 , Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên KHTN HN lần 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn