Tiêu chuẩn 3

12 173 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2015, 23:33

Tiờu chun 3: Cỏn b qun lý, giỏo viờn, nhõn viờn v hc sinh M u: Tiờu chun yờu cu t ỏnh giỏ v cỏn b qun lý, giỏo viờn, nhõn viờn v hc sinh ca nh trng Ton b tiờu chun cú tiờu ũi hi nh trng phi cú cỏi nhỡn sõu sc, ton din, cú s phõn tớch ỏnh giỏ chớnh xỏc, khỏch quan, trung thc v thc trng ca i ng cỏn b qun lý, giỏo viờn v nhõn viờn ca nh trng nm hc va qua v hin cú cỏi nhỡn ton din v ngi yu t quyt nh lm nờn mi thnh cụng ca nh trng Chỳng tụi nhn thy m bo tiờu chun ny thỡ i ng cỏn b qun lý trc ht phi m bo cỏc tiờu chun theo quy nh ti cỏc khon v iu l trng THCS v cỏc quy nh khỏc ca B GD&T ban hnh v iu quan trng l i ng cỏn b qun lý phi thc hin ỳng nhim v, quyn hn ca mỡnh, thc s gng mu th, cú th thu hỳt hp c giỏo viờn v hc sinh Bờn cnh ú i ng giỏo viờn ca nh trng cng phi m bo t chun, cú ý thc phn u, lờn hc rốn luyn chuyờn mụn, nghip v, cú ý thc trau di chuyờn mụn, i mi phng phỏp dy hc thỡ mi thc s cú uy tớn, cú nh hng tt ti hc sinh Vic s dng i ng giỏo viờn lm cụng tỏc chuyn trỏch nh: ph trỏch cụng on, th chi on, tng ph trỏch i cng ht sc quan trng vỡ õy l nhng t chc on th nh trng cú th hp, ng viờn c sc mnh ca cỏc cỏ nhõn t chc, cú th gn gi v chia s vi cỏc thnh viờn tõm t, nguyn vng ca h Hc sinh l yu t quan trng nh trng bi cú hc sinh thỡ mi cú nh trng, mi cú thy cụ giỏo Do ú, hc sinh phi m bo cỏc quy nh v tui cng nh nm c nhim v v quyn hn ca hc sinh nh trng t ú cú hnh vi, ngụn ng ng x, trang phc, ng quy nh, cú ý thc t giỏc chp hnh ni quy ca hc sinh, khụng vi phm k lut Nhng iu quan trng nht tiờu chun l v yu t ngi nờn t l phi gi c ni b c quan on kt, thng nht vic thc hin cỏc ch trng nhim v ca nh trng; cú nh vy mi to c c sc mnh, hon thnh ch tiờu k hoch tng nm hc Ni hm ca tiờu chun c phõn tớch ỏnh giỏ nh sau: mluc Tiờu 1: Hiu trng, Phú Hiu trng t cỏc yờu cu theo quy nh ca B Giỏo dc v o to Mụ t hin trng : Ch s a: Nh trng cú 01 Hiu trng, 01 Phú hiu trng theo quyt nh ca ch tch UBND huyn Yờn Dng Quyt nh Hiu trng, Phú hiu trng cỏc nm hc t 2005 - 2009: [H3.3.01.01] Hiu trng, Phú hiu trng u cú trỡnh t chun: cú bng tt nghip i hc ca Hiu trng, Phú hiu trng [H3.3.01.02] Hiu trng, Phú hiu trng cú trỡnh trung cp lý lun chớnh tr: cú bng tt nghip lp trung cp chớnh tr [H3.3.01.03] Ch s b: Hiu trng, Phú hiu trng thc hin ỳng cỏc nhim v quyn hn theo quy nh ti iu 19 ca trng trung hc v cỏc quy nh khỏc ca BGD&T C th Hiu trng cú nhim v cỏc quyt nh xõy dng t chc b mỏy nh trng: Cỏc quyt nh ca Hiu trng [H3.3.01.04] Thc hin cỏc ngh quyt quyt ngh ca hi ng, xõy dng k hoch v t chc cỏc nhim v nm hc: K hoch nhim v cỏc nm hc [H3.3.01.05] Qun lý giỏo viờn nhõn viờn v hc sinh, qun lý ti chớnh, thc hin ch chớnh sỏch ca nh nc Phú hiu trng cú nhim v thực chịu trách nhiệm trớc Hiệu trởng nhiệm vụ đợc Hiệu trởng phân công; với Hiệu trởng chịu trách nhiệm trớc cấp phần việc đợc giao; thay mặt Hiệu trởng điều hành hoạt động nhà trờng đợc Hiệu trởng uỷ quyền; có bảng phân công nhiệm vụ cho Phó hiệu trởng [H3.3.01.06] Ch s c: Hiệu trởng, Phó hiệu trởng hàng năm đợc PGD&ĐT ỏnh giỏ, xp loi t khỏ tr lờn theo quy nh cú bng ỏnh giỏ xp loi Hiu trng, Phú hiu trng hng nm ca PGD&T [H3.3.01.07] im mnh: HT, PHT u t cỏc yờu cu theo quy nh ca iu l trng trung hc HT, PHT thc hin ỳng chc nng nhim v quyn hn c giao HT, PPHT lónh o ch o nh trng nhiu nm liờn tc hon thnh cỏc nhim v c giao im yu: i ng CBQL cha mnh dn i mi cụng tỏc qun lý, ụi cũn ph thuc vo k hoch ca cp trờn K hoch ci tin cht lng: HT, PHT cn tip tc c hc o to bi dng nõng cao nng lc qun lý, nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v, s dng c ngoi ng v thnh tho CNTT T ỏnh giỏ: t mluc Tiờu 2: Giỏo viờn ca nh trng t cỏc yờu cu theo quy nh ca B Giỏo dc v o to v cỏc quy nh khỏc a) s lng, c cu cho tt c cỏc mụn hc; t trỡnh chun c o to theo quy nh v c phõn cụng ging dy theo ỳng chuyờn mụn c o to; hng nm, 100% giỏo viờn nh trng t kt qu t trung bỡnh tr lờn tham gia bi dng v chuyờn mụn, nghip v v lý lun chớnh tr b) Thc hin cỏc nhim v, c hng cỏc quyn theo quy nh ca iu l trng trung hc v cỏc quy nh khỏc; khụng vi phm cỏc quy nh ti iu l trng trung hc v thc hin theo Quy nh v o c nh giỏo; c) Mi hc k, mi giỏo viờn t r soỏt, ỏnh giỏ ci tin cỏc nhim v c giao Mụ t hin trng Ch s a: Nh trng cú s lng giỏo viờn, c cu cho tt c cỏc mụn hc cú danh sỏch giỏo viờn cỏc b mụn [H3.3.02.01]; giỏo vin t trỡnh chun c o to theo quy nh v c phõn cụng ging dy theo ỳng chuyờn mụn c o to; hng nm cú bng phõn cụng chuyờn mụn [H3.3.02.02], 100% giỏo viờn nh trng t kt qu t trung bỡnh tr lờn tham gia bi dng v chuyờn mụn, nghip v v lý lun chớnh tr cú danh sỏch xp loi giỏo viờn hng nm t 2005 2009 [H3.3.02.03] Ch s b: Giỏo viờn thc hin cỏc nhim v chuyờn mụn c phõn cụng, c hng cỏc quyn theo quy nh ca iu l trng trung hc v cỏc quy nh khỏc nh: Đợc hởng quyền lợi vật chất, tinh thần đợc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, sách quy định nhà giáo: Bảng danh sách CBGV NV đợc hởng chế độ BHYT, BHTT [H3.3.02.04]; ợc hởng lơng phụ cấp đợc cử học để đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hành: Có danh sách GV học hởng lơng phụ cấp [H3.3.02.05] GV khụng vi phm cỏc quy nh ti iu l trng trung hc v thc hin theo Quy nh v o c nh giỏo Ch s c: Mi hc k nh trng u ch o t chuyờn mụn tin hnh hp yờu cu mi giỏo viờn t r soỏt, ỏnh giỏ nõng cao tay ngh trỡnh chuyờn mụn nghip v cú bn kim im ca giỏo viờn sau mi hc k t 2005 - 2009 [H3.3.02.06] im mnh: i ng giỏo viờn t yờu cu theo ỳng iu l T l giỏo viờn t chun v trờn chun m bo Cõn i, hp lý c cu giỏo viờn gia cỏc nhúm mụn i ng giỏo viờn c bn thc hin tt, hon thnh cỏc nhim v ch tiờu c giao Giỏo viờn tớch cc hc nõng cao trỡnh , tay ngh Khụng cú giỏo viờn b xp loi yu kộm im yu: Trỡnh giỏo viờn gia cỏc t, nhúm mụn cũn cha ng u T l giỏo viờn cao tui nhiu (trờn 45 i vi nhúm Ng l 100% ) nờn nh hng rt ln n cụng tỏc dng i mi phng phỏp dy hc ng dng cụng ngh thụng tin vo ging dy Nhiu giỏo viờn tr cha nng ng, cũn ngi vic i mi, mt b phn giỏo viờn cha nhit tỡnh cụng tỏc ging dy nờn cht lng cũn thp K hoch ci tin cht lng: Tham mu vi PGD&T, Phũng Ni v b sung giỏo viờn cho nhúm Ng m bo s cõn i v tui v trỡnh Khuyn khớch giỏo viờn thng xuyờn ci tin cỏc nhim v c giao, nng ng, sỏng to cỏc hot ng ca nh trng T ỏnh giỏ: t mluc Tiờu 3: Cỏc giỏo viờn ca nh trng ph trỏch cụng tỏc on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh, tng ph trỏch i Thiu niờn Tin phong H Chớ Minh ỏp ng yờu cu theo quy nh v hon thnh cỏc nhim v c giao Mụ t hin trng : Ch s a: Giỏo viờn ph trỏch cụng tỏc on, i ỏp ng yờu cu theo quy nh ca iu l trng trung hc; - Nh trng cú 01 GV c phõn cụng lm cụng tỏc Tng ph trỏch i cú y cỏc phm cht nng lc ca mt giỏo viờn chuyờn trỏch lm cụng tỏc i Quyt nh b nhim tng ph trỏch i t nm hc 2005 n 2009 [H3.3.03.01] - Nh trng cú 01 giỏo viờn lm Bớ th chi on ph trỏch cụng tỏc on cú y phm cht nng lc ca mt on viờn u tỳ Quyt nh b nhim chc danh Bớ th chi on ca Ban chp hnh on xó ng Vit t nm hc 2005 n 2009 [H3.3.03.02] Ch s b: Cú k hoch hot ng rừ rng v hon thnh cỏc nhim v c giao; - BCH chi on cú k hoch hot ng ca chi on tng nm hc rừ rng c th phự hp vi k hoch thc hin nm hc ca nh trng v chi b K hoch hot ng ca chi on t nm 2005 n nm 2009 [H3.3.03.03] - Liờn i TNTP H Chớ Minh cú k hoch hot ng ca liờn i tng nm hc bỏm sỏt k hoch hot ng ca hi ng i huyn Yờn Dng v k hoch ch o thc hin nhim v nm hc ca nh trng Cú k hoch hot ng ca Liờn i TNTP H Chớ Minh t nm 2005 n 2009 [H3.3.03.04] Ch s c: Mi hc k, t r soỏt, ỏnh giỏ ci tin cỏc nhim v c giao - Sau mi hc k u tin hnh r soỏt ỏnh giỏ vic thc hin nhim v ca cỏc ng giỏo viờn c phõn cụng lm nhim v Bớ th chi on, Tng ph trỏch i theo ỳng quy nh Bng xp loi giỏo viờn lm cụng tỏc Bớ th chi on, Tng ph trỏch i [H3.3.03.05] im mnh: Cỏc ng giỏo viờn c phõn cụng lm Bớ th chi on, Tng ph trỏch i u cú nng lc, phm cht o c, ý thc trỏch nhim hon thnh cỏc nhim v c giao, c cỏc t chc on, i cp trờn c ỏnh giỏ xp loi t khỏ tr lờn sau mi nm hc im yu: T chc on hot ng nhiu cũn cha ch ng sỏng to cỏc cụng vic Cũn th ng rt nhiu vo k hoch hot ng ca nh trng - Hot ng cha thng xuyờn, tinh thn trỏch nhim cha cao K hoch ci tin cht lng: Tip tc ci tin cht lng hot ng ca chi on, Liờn i Nõng cao trỡnh cho cỏc ng giỏo viờn c phõn cụng ph trỏch cụng tỏc on, cụng tỏc i qua cỏc lp hc bi dng chuyờn mụn nghip v T ỏnh giỏ: t mluc Tiờu 4: Nhõn viờn (hoc giỏo viờn kiờm nhim) ca t phũng t cỏc yờu cu theo quy nh v c m bo cỏc quyn theo ch chớnh sỏch hin hnh Mụ t hin trng: Ch s a: t cỏc yờu cu theo quy nh: Nh trng mi cú t phũng, cỏc nhõn viờn u m bo ỳng quy nh cỏc tiờu chun iu l trng THCS Cú 01 nhõn viờn Hp ng kiờm cụng tỏc th Cỏc nhõn viờn u cú cỏc chng ch, bng tt nghip cao ng, i hc chuyờn ngnh [H3.3.04.02] Ch s b: c m bo cỏc quyn theo ch chớnh sỏch hin hnh: Nh trng m bo y cỏc quyn li ca nhõn viờn t phũng theo ỳng ch chớnh sỏch hin hnh: Lng, tng lng theo ỳng quy nh, ph cp i cụng tỏc Cú bng lng, bng lnh cụng tỏc phớ [H3.3.04.03] Ch s c: Mi hc k, mi nhõn viờn t r soỏt, ỏnh giỏ ci tin cỏc bin phỏp thc hin cỏc nhim v c giao: Cui mi hc k cỏc nhõn viờn u t r soỏt ỏnh giỏ ci tin cỏc bin phỏp thc hin nhim v c giao Cú bn kim im sau mi hc k ca nhõn viờn t nm hc 2005 n 2009 [H3.3.04.04] im mnh: Cỏc nhõn viờn t giỏc hon thnh nhim v c giao, bờn cnh ú cú tinh thn giỳp tng tr ln Thc hin tt chc nng giỳp BGH thc hin cỏc cụng vic hnh chớnh nh trng, m bo y kp thi cỏc chớnh sỏch ch cho cỏn b viờn chc nh trng im yu: Mt s ng nhõn viờn c thự cụng vic cha thng xuyờn cú mt trng y s thi gian theo quy nh Cha cú bng cp chun cho chuyờn mụn c m nhim ( Vn th, th vin) Cha nng ng, sỏng to cụng vic, cũn th ng vic thc hin nhim v hiu trng giao K hoch ci tin cht lng: Tip tc ci tin ch lm vic ca nhõn viờn phũng m bo hp lý, hon thnh cỏc nhim v ca nh trng, ỏp ng c nhu cu nguyn vng ca cỏc thnh viờn nh: Phõn cụng cụng vic rừ rng, cú ch trc ban, trc trng, trc gii quyt cụng vic c th n tng ngy tng tun To iu kin nhõn viờn i hc thờm chuyờn mụn nhip v T ỏnh giỏ: t mluc Tiờu 5: Hc sinh ca nh trng ỏp ng yờu cu theo quy nh ca B Giỏo dc v o to v cỏc quy nh hin hnh 1 Mụ t hin trng: Ch s a: m bo quy nh v tui hc sinh theo quy nh ca iu l trng trung hc; - m bo cỏc quy nh v tui ca hc sinh theo ỳng quy nh ca iu l trng THCS: tui tuyn sinh lp hng nm u ỳng tui: 11 n 12 tui; tui tt nghip THCS l 14 n 15 tui mi khoỏ hc: Cú danh sỏch tuyn sinh lp hng nm t 2005 n 2009; Cú danh sỏch tt nghip THCS hng nm t 2005 n 2009 [H3.3.05.01], [H3.3.05.02] Ch s b: Nhim v, hnh vi, ngụn ng ng x, trang phc thc hin theo quy nh ca iu l trng trung hc v cỏc quy nh hin hnh; Hc sinh ca nh trng cú nhim v thc hin ỳng cỏc ni quy quy nh ca trng, lp, cỏc hnh vi ngụn ng ng x, trang phc ng phc thc hin ỳng quy nh ca iu l trng THCS v cỏc quy nh hin hnh Cú cỏc quy nh, ni quy ca hc sinh n trng, lp treo phũng on i, v cỏc lp hc [H3.3.05.03]; nh chp hc sinh n trng mc ng phc [H3.3.05.04] Ch s c: Thc hin quy nh v cỏc hnh vi khụng c lm theo cỏc quy nh ti iu l trng trung hc v cỏc quy nh hin hnh khỏc Hc sinh c bn thc hin nghiờm tỳc cỏc quy nh v hnh vi khụng c lm theo quy nh ti iu l trng THCS v cỏc ni quy k lut ca nh trng, ca lp Cú bỏo cỏo kt qu vic thc hin ni quy, k lut ca hc sinh cỏc nm 2005 n 2009 ca Tng Ph trỏch [H3.3.05.05] im mnh: Hc sinh m bo ỳng tui, cỏc yờu cu v th cht, nng lc, ý thc thc hin cỏc nhim v ca mt hc sinh nh trng C bn hc sinh thc hin tt ni quy, quy nh ca Trng, lp vic thc hin nhim v hc rốn luyn cng nh quy nh nhng iu hc sinh khụng c lm n trng im yu: Do c im a lý ca a phng nờn trỡnh hc sinh khụng ng u, kh nng tip thu cũn hn ch; cũn b lụi kộo thc hin nhng hnh vi vi phm k lut nh: ỏnh cói nhau, b hc i chi in t thnh thong cũn xy K hoch ci tin cht lng: Nõng cao vai trũ qun lý hc sinh ca Tng ph trỏch, ca GVCN lp Lm tt cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc, tng cng phi hp giỏo dc gia gia ỡnh nh trng v a phng c bit l phi hp gia GVCN vi Cha m hc sinh bng nhiu hỡnh thc T ỏnh giỏ: t mluc Tiờu 6: Ni b nh trng on kt, khụng cú cỏn b qun lý, giỏo viờn, nhõn viờn b x lý k lut 04 nm liờn tip tớnh t nm c ỏnh giỏ tr v trc Mụ t hin trng: Ch s a: Xõy dng c on kt cỏn b qun lý, giỏo viờn, nhõn viờn v hc sinh Nh trng v cỏc t chc on th: Chi b, cụng on, on niờn chỳ trng xõy dng on kt thng nht ho hp t cỏn b qun lý giỏo viờn nhõn viờn v hc sinh Trong nhiu nm liờn tc khụng cú hin tng khiu ni hay khiu kin t phớa giỏo viờn, nhõn viờn, hc sinh ti BGH hay cỏc c quan chc nng khỏc Nh trng nhiu nm t danh hiu c quan hoỏ cp huyn Cú giy chng nhn c quan hoỏ UBND huyn Yờn Dng cp t nm 2005 n 2009 [H3.3.06.01] Ch s b: Khụng cú cỏn b qun lý, giỏo viờn, nhõn viờn b x lý k lut v chuyờn mụn, nghip v; Trong nm liờn tc khụng cú cỏn b qun lý, nhõn viờn, giỏo viờn b x lý k lut v chuyờn mụn nghip v Hng nm cỏn b qun lý u c Phũng GD xp loi t khỏ tr lờn, giỏo viờn , nhõn viờn c t, ban thi ua xp loi t trung bỡnh tr lờn Cú danh sỏch xp loi CBQL, giỏo viờn, nhõn viờn hng nm t 2005 n 2009 [H3.3.06.02] Ch s c: Khụng cú cỏn b qun lý, giỏo viờn v nhõn viờn vi phm Quy nh v o c nh giỏo v phỏp lut T nm hc 2005 n 2009 nh trng khụng cú CBQL, giỏo viờn nhõn viờn vi phm quy nh v o c nh giỏo hay vi phm chớnh sỏch phỏp lut Nhiu gia ỡnh c cụng nhn l gia ỡnh húa Cú giy chng nhn gia ỡnh húa t nm 2005 n 2009 [H3.3.06.03] im mnh: Ni b nh trng on kt tt, 100% CBQL, giỏo viờn v nhõn viờn, hc sinh cú ý thc trỏch nhim vic gi gỡn v xõy dng on kt ni b; khụng cú hin tng CBQL, giỏo viờn, nhõn viờn vi phm k lut hay vi phm o c phỏp lut im yu: Ni b on kt thng nht nhng mt s ớt CBGV ý thc phn u lờn cũn cha tớch cc nờn nh hng khụng nh n trỡnh chuyờn mụn gnhip v, tay ngh t ú nh hng n cht lng giỏo dc nh trng K hoch ci tin cht lng: Tip tc xõy dng v gi vng on kt thng nht ni b t CBQL, giỏo viờn nhõn viờn n hc sinh Tng cng bi dng nõng cao tay ngh trỡnh chuyờn mụn nghip v cho giỏo viờn gúp phn ci thin cht lng giỏo dc ton din cho hc sinh T ỏnh giỏ: t Kt lun v Tiờu chun 3: Qua phõn tớch, mụ t hin trng v ỏnh giỏ tng tiờu ca tiờu chun chỳng tụi cú nhng kt lun sau: - im mnh: + i ng cỏn b qun lý (HT, PHT) ca nh trng tng nm khụng ngng c hon thin c v c cu, trỡnh Hiu trng, PHT t chun theo quy inh, cú tớnh thn trỏch nhim, nhit tỡnh gng mu mi cụng vic õy c xỏc nh l yu t quan trng lm thay i hot ng ca nh trng + i ng giỏo viờn ca nh trng l yu t quyt nh ti cht lng giỏo dc ca nh trng, my nm gn õy i ng giỏo viờn ca nh trng cng c phỏt trin v s lng v cht lng i ng giỏo viờn cú c cu cho tt c cỏc mụn hc v n nm hc 2009-2010 thỡ c bn ó t chun v trờn chun Nhỡn chung, giỏo viờn cú ý thc vi cụng vic, cú trỏch nhim ging dy v cỏc cụng tỏc khỏc; giỏo viờn cng cú ý thc t hc tp, nõng cao trỡnh , nõng cao tay ngh, giỏo viờn c phõn cụng lm cụng tỏc on i, cú tinh thn trỏch nhim cao, cú kh nng t chc hc sinh khỏ tt nờn c bn thỳc y c phong tro ca nh trng Bờn cnh ú nhõn viờn k toỏn ca t phũng t chun v trỡnh , cú trỏch nhim vi cụng vic nờn m bo ỳng, kp thi cỏc quyn v ch chớnh sỏch cho cỏn b v giỏo viờn nh trng + S lng hc sinh ca nh trng khụng ụng (trờn 370 h/s- 450 h/s) biờn ch lp ch t 27 n 35 HS/lp, li l hc sinh a bn thun nụng nờn i a s cỏc em u ngoan ngoón, cú ý thc chp hnh ni quy trng lp, cú ý thc phn u lờn hc Trong nm liờn tc, ni b nh trng luụn on kt, khụng cú cỏn b qun lý, giỏo viờn hay nhõn viờn b x lý k lut, c quan luụn c cụng nhn l c quan hoỏ - im yu: Tuy vy i ng cỏn b qun lý, giỏo viờn nhõn viờn v hc sinh nm qua cng bc l nhng hn ch sau: + i ng giỏo viờn s lng, c cu b mụn, nhng cht lng cha cao v cha ng u cỏc b mụn Trong ú b mụn Ng c ỏnh giỏ l yu nht vỡ /c dy u tui cao (trờn 45 tui) cha cú trỡnh i hc, kh nng dng CNTT vo ging dy cũn hn ch Hai nm li õy, mi nm hc nh trng cú nhiu giỏo viờn i hc i hc, iu ny cng gõy nh hng khụng nh n phõn cụng chuyờn mụn v cht lng b mụn, t l giỏo viờn gii khụng nhiu Nh vy s thiu cỏc nhõn t gõy dng phong tro Hc sinh ca nh trng ngoan nhng cũn mt s b phn cỏc em cú biu hin vi phm k lut, thng xuyờn trn hc i chi in t cỏc quỏn Cỏc em cũn cú hin tng núi tc, núi by v li hc, khụng cú ý thc t hc nh, cha to c thúi quen lm bi ti lp, t l hc sinh yu kộm cũn nhiu, t l hc sinh khỏ gii c bit l hc sinh gii cp tnh cũn hn ch Nhng iu ỏng lo ngi l s hc sinh yu kộm ny li cha nhn thc c sõu sc tỏc hi ca in t v cha cú ý thc lờn; mt phn gia ỡnh khụng quan tõm ti cỏc em, hoc giỏo dc, rn e nhiu ln cỏc em khụng tin b nờn gia ỡnh cú hin tng b mc cỏc em ú l nhng im yu m nh trng cn cú nhng bin phỏp hp lý khc phc Kt qu : Tiờu chun gm tiờu l 06 Trong ú S tiờu t: S tiờu khụng t l : [...]... răn đe nhiều lần các em vẫn không tiến bộ nên gia đình có hiện tượng bỏ mặc các em Đó là những điểm yếu mà nhà trường cần có những biện pháp hợp lý để khắc phục Kết quả : Tiêu chuẩn 3 gồm tiêu chí là 06 Trong đó Số tiêu chí đạt: 6 Số tiêu chí không đạt là : 0 ... được phong trào của nhà trường Bên cạnh đó nhân viên kế toán của tổ văn phòng đạt chuẩn về trình độ, có trách nhiệm với công việc nên đảm bảo đúng, kịp thời các quyền và chế độ chính sách cho cán bộ và giáo viên trong nhà trường + Số lượng học sinh của nhà trường không đông (trên 37 0 h/s- 450 h/s) biên chế lớp chỉ từ 27 đến 35 HS/lớp, lại là học sinh địa bàn thuần nông nên đại đa số các em đều ngoan ngoãn,...học và đến năm học 2009-2010 thì cơ bản đã đạt chuẩn và trên chuẩn Nhìn chung, giáo viên có ý thức với công việc, có trách nhiệm trong giảng dạy và các công tác khác; giáo viên cũng có ý thức tự học tập, nâng cao trình độ, nâng cao tay nghề, giáo viên được ... cỏc quy nh, ni quy ca hc sinh n trng, lp treo phũng on i, v cỏc lp hc [H3 .3. 05. 03] ; nh chp hc sinh n trng mc ng phc [H3 .3. 05.04] Ch s c: Thc hin quy nh v cỏc hnh vi khụng c lm theo cỏc quy nh... nh trng: Cỏc quyt nh ca Hiu trng [H3 .3. 01.04] Thc hin cỏc ngh quyt quyt ngh ca hi ng, xõy dng k hoch v t chc cỏc nhim v nm hc: K hoch nhim v cỏc nm hc [H3 .3. 01.05] Qun lý giỏo viờn nhõn viờn... hiệu trởng [H3 .3. 01.06] Ch s c: Hiệu trởng, Phó hiệu trởng hàng năm đợc PGD&ĐT ỏnh giỏ, xp loi t khỏ tr lờn theo quy nh cú bng ỏnh giỏ xp loi Hiu trng, Phú hiu trng hng nm ca PGD&T [H3 .3. 01.07] im
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu chuẩn 3, Tiêu chuẩn 3, Tiêu chuẩn 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn