Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Lào Cai

114 346 2
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2015, 15:44

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG THỊ HỒNG PHÚC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KBNN LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG THỊ HỒNG PHÚC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KBNN LÀO CAI Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ THẾ HOÀNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn “Hoàn thiện công tác kiểm soát Chi đầu tư xây dựng qua KBNN Lào Cai ” trung thực, kết nghiên cứu riêng Các tài liệu, số liệu sử dụng luận văn KBNN tỉnh Lào Cai cung cấp, số liệu tác giả thu thập khảo sát từ đồng nghiệp KBNN Lào Cai, kết nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã được công bố Các trích dẫn luâ ̣n văn đề u đã đươ ̣c chỉ rõ nguồ n gố c Lào Cai, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Thị Hồng Phúc Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu viết luận văn“Hoàn thiện công tác kiểm soát Chi đầu tư xây dựng qua KBNN Lào Cai’’, đã nhận được hướng dẫn, giúp đỡ, tận tình thầy cô giáo nhà trường cán KBNN tỉnh Lào Cai Tôi xin trân trọng cảm ơn tận tình TS Lê Thế Hoàng người trực tiếp hướng dẫn nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học, khoa, phòng Trường Đa ̣i ho ̣c Kinh t ế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ về mặt trình học tập hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo KBNN tỉnh Lào Cai bạn đồng nghiệp đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho hoàn thành luận văn Vì nhiều lý khách quan chủ quan luận văn hạn chế định Tôi mong nhận được ý kiến đóng góp nhà khoa học, thầy cô giáo đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn / Lào Cai, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Thị Hồng Phúc Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu STT Nguyên nghĩa BTC Bộ Tài chính ĐT Đầu tư KB Kho bạc KBNN Kho bạc nhà nước KSC Kiểm soát chi NSNN Ngân sách nhà nước TSCĐ Tài sản cố định UBNN Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp đề tài Kết cấu luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.1 Những vấn đề về chi đầu tư xây dựng kiểm soát chi đầu tư xây dựng 1.1.1 Những vấn đề về chi đầu tư xây dựng 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm vai trò kiểm soát chi đầu từ xây dựng qua kho bạc nhà nước 1.1.3 Phân loại kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua kho bạc nhà nước 11 1.1.4 Nội dung quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng quay kho bạc nhà nước 13 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua kho bạc nhà nước 19 1.2 Cơ sở thực tiễn về kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua kho bạc nhà nước 21 1.2.1 Kinh nghiệm học 21 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 1.2.2 Bài học rút công tác kiểm soát chi ĐTXDCB qua KBNN tỉnh Lào Cai 23 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu 25 2.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 25 2.2.2 Thu thập thông tin 25 2.2.3 Phương pháp tổng hợp thông tin 26 2.2.4 Phương pháp phân tích thông tin 27 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC TỈNH LÀO CAI 31 3.1 Giới thiệu về KBNN tỉnh Lào Cai 31 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai 31 3.1.2 Cơ cấu tổ chức KBNN tỉnh Lào Cai 33 3.1.3 Đặc điểm chi ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Lào Cai 39 3.2 Thực trạng về công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua KBNN tỉnh Lào Cai 39 3.2.1 Các hình thức kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước qua KBNN tỉnh Lào Cai 40 3.2.2 Thực trạng hoạt động chi đầu tư xây dựng 45 3.3 Kết khảo sát nhân viên Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai 54 3.3.1 Đặc điểm nhóm đối tượng khảo sát 54 3.3.2 Đánh giá mức độ tin cậy liệu khảo sát nhân viên kho bạc 56 3.3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng 57 3.3.4 Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố 60 3.3.5 Đánh giá đối tượng khảo sát về yếu tố ảnh hưởng tới hiệu công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai 62 3.4 Kết khảo sát chủ đầu tư 71 3.4.1 Đánh giá chủ đầu tư về nguồn nhân lực 71 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 3.4.2 Đánh giá chủ đầu tư về quy trình, thủ tục 72 3.4.3 Đánh giá chủ đầu tư về tính công khai, minh bạch công tác kiểm soát chi 75 3.5 Đánh giá về công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai 76 3.5.1 Kết đạt được 76 3.5.2 Hạn chế nguyên nhân 77 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XDCB QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC LÀO CAI 80 4.1 Mục tiêu, định hướng hoàn thiện công tác kiểm soát chi toán vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai 80 4.1.1 Định hướng mục tiêu chung kho bạc nhà nước 80 4.1.2 Mục tiêu định hướng kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai 81 4.2 Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai 82 4.2.1 Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng 82 4.2.2 Nâng cao lực, chất lượng đội ngũ cán 85 4.2.3 Hoàn thiện khâu kế hoạch hóa hoạt động kiểm soát 87 4.2.4 Nâng cao ý thức chấp hành chủ đầu tư 88 4.2.5 Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin nội kho bạc 88 4.3 Kiến nghị 89 4.3.1 Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ 89 4.3.2 Kiến nghị với Bộ, ngành, địa phương 91 4.3.3 Kiến nghị với Bộ Tài Chính KBNN 92 4.3.4 Kiến nghị với chính quyền địa phương 93 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 100 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tổng chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực ĐTXDCB qua KBNN Lào Cai 45 Bảng 3.2: Tổng chi ngân sách nhà nước theo cấp quản lý 47 Bảng 3.3: Tình hình dự án đầu tư XDCB được đầu tư NSNN qua kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai qua năm 49 Bảng 3.4: Tổng vốn toán vốn được giao số vố cấp phát 52 Bảng 3.5: Số món bị từ chối toán qua năm 53 Bảng 3.6 Tổng hợp kết phân tích nhân học 55 Bảng 3.7 Kiểm định liệu 56 Bảng 3.8 Kiểm định phân tích nhân tố 59 Bảng 3.9 Kết nhân tố 59 Bảng 3.10 Phân tích tương quan nhân tố 60 Bảng 3.11 Kết phân tích hồi quy 61 Bảng 3.12 Điểm trung bình nhân tố trình độ chuyên môn 62 Bảng 3.13 Điểm trung bình nhân tố cấu tổ chức 64 Bảng 3.14 Điểm trung bình nhân tố quy trình nghiệp vu 65 Bảng 3.15 Điểm trung bình nhân tố Trang thiết bi cở sở vật chất kỹ thuật 67 Bảng 3.16 Điểm trung bình nhân tố công tác kiểm tra kiểm soát nội 68 Bảng 3.17 Điểm trung bình nhân tố hiệu kiểm soát chi 70 Bảng 3.18 Đánh giá CĐT về yếu tố nguồn nhân lực 71 Bảng 3.19 Đánh giá CĐT về yếu tố quy trình thủ tục 72 Bảng 3.20: Đánh giá CĐT về tính công khai, minh bạch 75 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Các khoản chi ngân sách nhà nước nguồn lực kinh tế chủ yếu quan trọng để Nhà nước thực chức nhằm đạt được mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại đề thời kỳ Chi đầu tư xây dựng nhân tố quan trọng nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, định tăng trưởng kinh tế xã hội Nó góp phần cải thiện sở hạ tầng, chuyển dịch cấu kinh tế giải nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước Hàng năm vốn đầu tư toàn xã hội chiếm tỷ trọng lớn tổng sản phẩm Quốc nội Do tính chất có hạn nguồn lực, quốc gia Nhất nước ta, điều kiện nguồn vốn nền kinh tế hạn hẹp, việc sử dụng nguồn vốn cho đầu tư phát triển cần phải tiết kiệm, có hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí.các khoản chi đầu tư xây dụng từ ngân sách nhà nước đòi hỏi phải được quản lý, kiểm soát để đảm bảo tính hiệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Với quốc gia đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước bối cảnh khủng hoảng suy thoái kinh tế có tác động mạnh mẽ đến mặt đất nước Việt Nam việc quản lý, kiểm soát khoản chi ngân sách nhà nước đảm bảo kịp thời, tiết kiệm hiệu đặt nhiều thách thức trình hoạch định chính sách tổ chức thực Trong năm qua, với việc bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, việc quản lý, kiểm soát khoản chi đầu tư xây dụng từ ngân sách nhà nước đã có chuyển biến tích cực, mặt đảm bảo cải cách thủ tục hành chính để tăng cường minh bạch đơn giản, thông thoáng, kịp thời, mặt khác công tác kiểm tra, kiểm soát được tăng cường để đảm bảo khoản chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước được thực nội dung, tiết kiệm, hiệu Tuy nhiên, điều kiện có thay đổi nhanh chóng môi trường bên điều kiện kinh tế - xã hội bên mà công tác quản lý, kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 91 Thứ năm, dự án cải cách quản lý tài chính công nói chung, hệ thống quản lý thông tin ngân sách KBNN nói riêng bước đột phá cải cách quản lý tài chính công, nâng cao tính công khai, minh bạch giải quyết, quản lý tài chính công phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế Tuy nhiên để triển khai thành công được dự án đòi hỏi phải có đồng tâm trí, tâm cao hệ thống KBNN Bộ Tài chính đồng thời cần có quan tâm ủng hộ hậu thuẫn lãnh đạo Đảng, Chính phủ Nhà nước 4.3.2 Kiến nghị với Bộ, ngành, địa phương Các bộ, ngành, UBND tỉnh Lào Cai có vai trò quan trọng quản lý đầu tư XDCB, quan quản lý nhà nước trực tiếp về đầu tư XDCB, cấp định đầu tư dự án sử dụng vốn NSNN Do vậy, để hoạt động đầu tư XDCB vào nề nếp phát huy hiệu vốn đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB KBNN, Bộ, ngành, địa phương cần phải: Một là, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư Các dự án được định chuẩn bị đầu tư phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển chiến lược Bộ, ngành, địa phương Công tác khảo sát cần phải được tiến hành đầy đủ khoa học Công tác thiết kế, dự toán cần phải tính đúng, tính đủ loại chi phí tránh tình trạng phát sinh, điều chỉnh hợp đồng, tổng mức đầu tư nhiều lần Hình thức quản lý thực dự án phải phù hợp với lực chủ đầu tư, dự án phức tạp, quy mô lớn cần phải thực hình thức tư vấn quản lý dự án, tránh tình trạng dự án phức tạp lại giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý điều hành dự án cho chủ đầu tư không đủ lực, dẫn đến trình tổ chức thực dự án không đảm bảo trình tự XDCB, có nhiều sai sót hồ sơ toán gây khó khăn cho KBNN trình kiểm soát toán cho dự án Hai là, thực tốt công tác đền bù giải phóng mặt UBND tỉnh Lào Cai cần theo điều kiện thực tế về giá trị mặt xây dựng địa phương mình, để xây dựng chính sách đền bù thỏa đáng phù hợp với lợi ích bên có liên quan.Trước hết về mặt đơn giá đền bù phải đảm bảo lợi ích hộ dân bị di chuyển cho phù hợp với đơn giá thị trường thời điểm di chuyển Mức giá đền Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 92 bù cần tính đến yếu tố điều tiết Nhà nước đất đai bị thu hồi phục vụ hoạt động dịch vụ nhà đất sở đảm bảo lợi ích người dân, nhà nước đơn vị kinh doanh Về chế đền bù cần quan tâm đến yếu tố khác như: hỗ trợ việc, hỗ trợ thiệt hại về kinh doanh, hỗ trợ di chuyển cách thỏa đáng Áp dụng chế giá đền bù không phân biệt nguồn vốn tham gia đầu tư vào dự án 4.3.3 Kiến nghị với Bộ Tài Chính KBNN Bộ Tài chính cần có chế tài kiểm soát giá xây dựng bản, giá vật liệu xây dựng đảm bảo khoản chi XDCB phải được kiểm soát chặt chẽ Xem lại điều kiện toán, tạm ứng Kho bạc để đảm bảo giải ngân vốn ngân sách Nhà nước không tách rời tiến độ thực Hệ thống văn pháp quy quy chế, văn hướng dẫn để tổ chức triển khai Quy trình kiểm soát chi cần được sớm tích hợp, bổ sung sửa đổi hoàn thiện theo hướng: Cập nhật, tích hợp gộp chung Thông tư văn hướng dẫn thực quy trình kiểm soát chi Ngoài hệ thống văn hướng dẫn, quy chế, Quy trình Bộ Tài chính ban hành cần được rà soát, cập nhật, bao gồm: Thông tư 62/2015/TTBTC: Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước, Thông tư liên tịch 187/2014/TTLT-BTC-BCA: Hướng dẫn phốỉ hợp thực công tác bảo đảm an ninh an toàn tiền, tài sản hệ thống Kho bạc Nhà nước, Thông tư 123/2014/TT-BTC: Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS), Thông tư 61/2014/TTBTC:Hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản Kho bạc Nhà nước điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc, Thông tư 54/2014/TT-BTC: Quy định chi tiết hướng dẫn thực việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 Chính phủ, Thông tư 32/2014/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 93 ngân hàng thương mại, Thông tư 08/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS), Thông tư 162/2012/TT-BTC: Quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước, Thông tư 161/2012/TT-BTC: Quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Thông tư 122/2012/TTBTC: Quy định việc quản lý loại tài sản quý giấy tờ có giá Kho bạc Nhà nước nhận gửi bảo quản, Thông tư 164/2011/TT-BTC: Quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nướcvà số thông tư quy định khác Kèm theo văn hướng dẫn quy định về đánh giá mức độ hoàn thành cán KBNN tỉnh, thành phố việc học tập thực thông tư, quy định này, để KBNN tỉnh, thành phố có quy định cản Một biện pháp cần phải thực để có thể cải thiện được tình trạng văn pháp luật thiếu thống nhất, đồng bộ, đó Bộ Tài Chính cần trọng tới hoạt động xây dựng, ban hành quy định, thông tư phải có tham khảo, đóng góp ý kiến chuyên gia Bộ đã làm việc trình xây dựng thông tư, quy định dự định thay văn mới, điều mà đơn vị chưa trọng công tác xây dựng, ban hành văn Ngoài ra, việc cán xây dựng thông tư, quy định không trọng tham khảo, nghiên cứu quy định trước đó dẫn đến không đồng bộ, thế, trước trình lên lãnh đạo Bộ phê duyệt, cần phải có kiểm tra, đánh giá góp ý nội bộ phận chuyên trách xây dựng thông tư, quy định Bộ Tài chính, để văn được kiểm duyệt chặt chẽ trước trình lãnh đạo 4.3.4 Kiến nghị với quyền địa phương Ngoài việc tuân thủ quy định Nhà nước hoạt động kiểm soát đầu tư xây dựng bản, chính quyền tỉnh cần thực số biện pháp nhằm hỗ trợ KBNN tỉnh hoạt động kiểm soát chi nguồn vốn đầu tư XDCB qua KBNN sau: - UBND tỉnh cần đưa quy định chặt chẽ hoạt động chuẩn bị hồ sơ dự án, đó quy định rõ ràng đơn vị chủ đầu tư muốn được phê duyệt Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 94 dự án phải thực kế hoạch hóa tốt quy trình sử dụng nguồn vốn, qua đó cung cấp kế hoạch cho KBNN tỉnh để kết hợp kiểm tra, đánh giá cân đối nguồn vốn trước tiến hành lựa chọn dự án - Hỗ trợ KBNN nguồn lực hỗ trợ hoạt động kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn dự án, cung cấp cán kỹ thuật có chuyên môn cán KBNN thực hoạt động kiểm tra, giám sát - Ban hành chính sách hỗ trợ đơn vị chủ đầu tư hoạt động giải phóng mặt bằng, vốn khâu tốn nhiều chi phí đầu tư nhiều thời gian, để tăng hiệu sử dụng nguồn vốn giảm thiểu vấn đề rủi ro, thất thoát nguồn vốn ngân sách Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 95 KẾT LUẬN Qua phân tích số liệu cụ thể trên, có thể thấy tầm quan trọng quản lý đầu tư nói chung hoạt động kiểm soát đầu tư xây dựng nói riêng Việc kiểm soát chi đầu tư xây dựng hiệu có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế địa phương, ngành nước, phục vụ đời sống nhân dân Hoạt động kiểm soát đầu tư vốn XDCB qua KBNN luôn công việc nhận được quan tâm đạo thực KBNN cấp Công tác đóng vai trò quan trọng việc sử dụng hiệu nguồn vốn ngân sách, tác động tích cực tới việc triển khai dự án đầu tư cách nhanh chóng, sớm đưa dự án vào hoạt động để đem lại lợi ích cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội Hiện cánh cửa thu hút đầu tư tỉnh Lào Cai rộng mở, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư nước nước Lào Cai tạo điều kiện để nhà đầu tư được hưởng quyền lợi cao nhất, với nghĩa vụ thấp (theo khung chính sách quy định Chính phủ) Các nhà đầu tư được bảo đảm an ninh, an toàn cao hoạt động sản xuất, kinh doanh Lào Cai Đó nhờ công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB qua kho bạc nhà nước Lào Cai đã phát huy vị trí vai trò tạo sở vật chất, phát triển ngành Tuy nhiên so với yêu cầu tình hình thực trạng phát triển tỉnh đòi hỏi công tác phải vươn lên tầm có tính khoa học, khách quan hoàn thiện hơn, khắc phục mặt tồn Như vậy, hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB qua kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai việc cần thiết, có tính thời Để thực được điều này, cần có quan tâm Nhà nước, lãnh đạo ngành, đơn vị sở Các chủ thể tham gia kiểm soát chi đầu tư XDCB phải tuân thủ chặt chẽ trật tự, kỷ cương thủ tục trình tự chi đầu tư XDCB; khắc phục tiêu cực, vi phạm chủ thể quản lý; Khắc phục hạn chế khách quan … để giảm lãng phí thất thoát tham nhũng Tuy nhiên trình phát triển, biến đổi không ngừng.Vì vậy, chế, chính sách về kiểm soát chi đầu tư XDCB qua Kho bạc Nhà nước Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 96 tỉnh Lào Cai cần có biến đổi hoàn thiện cho phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất.Với cách nhìn nhận xét đoán tỉnh táo, khách quan, chủ thể quản lý cần không ngừng nâng cao hiệu công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB; góp phần vào tiến trình đổi đất nước, đưa tỉnh Lào Cai vững bước lên, tạo sở vật chất ngày đại, thực thành công nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Qua nghiên cứu lý thuyết áp dụng cho việc phân tích thực trạng hoạt động kiểm soát đầu tư vốn XDCB qua KBNN Lào Cai, học viên đã điểm mạnh, điểm yếu hoạt động KBNN Lào Cai Đồng thời, từ thực trạng, điểm yếu tác giả đã giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư vốn XDCB qua KBNN tỉnh Lào Cai Các giải pháp bao gồm hoàn thiện quy trình, thủ tục, nâng cao lực nhân viên, tăng cường áp dụng CNTT hoạt động kiểm soát Rất mong rằng, giải pháp được ứng dụng thực tế công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN tỉnh để cải thiện hiệu công tác thời gian tới Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Báo cáo hoạt động kiểm soát chi NSNN qua KBNN tỉnh Lào Cai giai đoạn từ năm 2012-2014 Báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam UNDP, 2010, kỷ yếu hội thảo "Tái cấu đầu tư công bối cảnh đổi mô hình tăng trưởng tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam " Thành phố Huế, 28 - 29/12/2010 Bộ Tài chính (2011),Thông tư 164/2011/TT-BTC: Quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Bộ Tài chính (2012),Thông tư 122/2012/TT-BTC: Quy định việc quản lý loại tài sản quý giấy tờ có giá Kho bạc Nhà nước nhận gửi bảo quản Bộ Tài chính (2012),Thông tư 161/2012/TT-BTC: Quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Bộ Tài chính (2012),Thông tư 162/2012/TT-BTC: Quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước Bộ Tài chính (2013),Thông tư 08/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) Bộ Tài chính (2014),Thông tư 123/2014/TT-BTC: Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) Bộ Tài chính (2014),Thông tư 32/2014/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan ngân hàng thương mại 10 Bộ Tài chính (2014),Thông tư 54/2014/TT-BTC: Quy định chi tiết hướng dẫn thực việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 Chính phủ 11 Bộ Tài chính (2014),Thông tư 61/2014/TT-BTC:Hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản Kho bạc Nhà nước điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 98 12 Bộ Tài chính (2014),Thông tư liên tịch 187/2014/TTLT-BTC-BCA: Hướng dẫn phốỉ hợp thực công tác bảo đảm an ninh an toàn tiền, tài sản hệ thống Kho bạc Nhà nước 13 Bộ Tài chính (2015),Thông tư 62/2015/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 14 Cao Thị Lan Anh (2010), với nghiên cứu: “Một số giải pháp hoàn thiện chế quản lý, toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN qua KBNN”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia KBNN Việt Nam, số 101 15 Hoàng Thị Xuân (2011), “Quy trình kiểm soát chi NSNNqua KBNN - Những đề xuất giải pháp”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia KBNN Việt Nam,(110), 14-17, 21 16 Nguyễn Thị Bạch Trúc (2010), “Thanh toán tạm ứng đền bù giải phóng mặt thực trạng giải pháp”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia KBNN Việt nam,(101), 12-13 17 Phạm Thanh Sơn(2013), với nghiên cứu: Đổi chế quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa phương (trường hợp KBNN tỉnh Vĩnh Phúc), luận văn thạc sỹ kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 18 Bộ Tài chính (2010) , Quyết định số 362 ngày 11/2/2010 Quy định chức nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức KBNN tỉnh thành phố trực thuộc trung ương 19 Chính phủ (2009), Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 20 Chính phủ (2009), Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 21 Chính phủ (2010), Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 hợp đồng hoạt động xây dựng 22 Chính phủ (2011), Nghị số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 99 sinh xã hội.Quốc hội (2002), Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16/12/2002 23 Kho bạc Nhà nước (2009), Quyết định số 686/QĐ-KBNN ngày 18/8/2009 việc ban hành Quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống KBNN 24 Kho bạc Nhà nước (2012), Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20/4/2012 việc Quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống KBNN 25 Quốc hội ( 2005) , Luật Đấu thầu , ngày 29/11/2005 26 Bộ Tài chính (2011), Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 quy định quản lý toán vốn đầu tư vàvốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn NSNN 27 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 100 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Phiếu khảo sát cán kho bạc Nhà nƣớc Lào Cai Xin chào Quý đồng nghiệp! Tên là: Hoàng Thị Hồng Phúc Hiện thực nghiên cứu đánh giá về thực trạng hoạt động kiểm soát chi đầu tư vốn XDCB qua KBNN tỉnh Lào Cai, thế, thực khảo sát để đánh giá về yếu tố ảnh hưởng tới công tác kiểm soát chi được thực KBNN tỉnh Hi vọng Quý đồng nghiệp đưa ý kiến khách quan để có thể hỗ trợ tốt cho nghiên cứu Nội dung Phỏng vấn Vui lòng đánh dấu (x) trả lời thể quan điểm bạn theo mức độ sau: Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Thang Biến đo mã hóa TDCM1 TDCM2 Trình độ TDCM3 chuyên môn TDCM4 Không ý kiến Hoàn toàn đồng ý Câu hỏi khảo sát Cán KBNN có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt Cán KBNN thể tận tâm, chu đáo công việc Cán KBNN thể tinh thần tự học tập nâng cao trình độ tốt Cán KBNN thể thái độ lịch sự, thân thiện làm việc với chủ đầu tư Công tác đào tạo, nâng cao kỹ TDCM5 nghiệp vụ cho cán KBNN được thực cách hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 101 Thang Biến đo mã hóa Câu hỏi khảo sát Bộ máy KBNN có xếp, bố trí CCTC1 khoa học, hợp lý Sự phân cấp quyền hạn, chức CCTC2 Cơ cấu tổ vị trí làm việc được rõ ràng, cụ thể Cơ cấu nhân phòng ban có CCTC3 cân đối, phù hợp với khối lượng chức công việc Trình độ nhân được xếp CCTC4 cách hợp lý theo lực cá nhân Việc xếp nhân có cân nhắc tới CCTC5 nguyện vọng, sở thích cán KBNN Quy trình được xây dựng hoàn thiện QTNV1 hợp lý Quy trình phù hợp với cấu tổ chức QTNV2 KBNN QTNV3 Trình tự thực công việc chặt chẽ Quy trình Các cán KB tuân thủ đầy đủ QTNV4 nghiệp vụ bước quy trình Việc tuân thủ quy trình mang lại QTNV5 hiệu cho công tác kiểm soát KBNN tỉnh thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kịp QTNV6 thay đổi về quy trình nghiệp vụ từ KBNN Trung ương Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 102 Thang Biến đo mã hóa CSVC1 Trang CSVC2 thiết bị sở vật thuật Trang thiết bị thực nghiệp vụ nhân viên KBNN tỉnh đầy đủ Trang thiết bị thực nghiệp vụ nhân viên KBNN tỉnh đại Trang thiết bị thực nghiệp vụ CSVC3 nhân viên KBNN tỉnh làm việc ổn định, ít hỏng hóc chấtkỹ Câu hỏi khảo sát CSVC4 Trang thiết bị phục vụ môi trường làm việc nhân viên KBNN tỉnh đẩy đủ Lãnh đạo KBNN thể quan tâm tới CSVC5 việc nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cần thiết cho nhân viên KBNN tỉnh Hoạt động kiểm tra tự kiểm tra KTKS1 công tác chi được thực nghiêm túc, công Công tác kiểm tra, đánh giá được thực Công tác kiểm tra, KTKS2 theo lộ trình cách thường xuyên tiêt kiệm NSNN Các cán kiểm tra có trình độ KTKS3 lực đảm bảo cho chính xác hoạt kiểm động kiểm tra soát Các sai phạm được phát qua hoạt nội KTKS4 động kiểm tra, tự kiểm tra được khắc phục nhanh chóng, hiệu Kết kiểm tra, kiểm soát được thông KTKS5 báo chi tiết tới nhân viên lãnh đạo KBNN tỉnh Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 103 Thang Biến đo mã hóa HQKS1 Hiệu kiểm Câu hỏi khảo sát Nói chung, công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB KBNN tỉnh tốt Công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB đã HQKS2 thực được vai trò, trách nhiệm việc đảm bảo hiệu nguồn soát ngân sách nhà nước chi Nguồn vốn đầu tư XDCB qua KBNN HQKS3 tỉnh được sử dụng hiệu không thất thoát Anh/Chị vui lòng cho biết thêm thông tin anh/chị: Giới tính Anh/Chị? Nữ Nam Anh/Chị nằm độ tuổi nào? Dưới 35 35-45 Trên 45 Kinh nghiệm làm việc Anh/Chị ? Dưới năm 2-5 năm 5-10 năm 10 năm Vị trí làm việc Anh/Chị? Lãnh đạo phòng/ban Nhân viên KBNN tỉnh Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị dành thời gian! Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 104 Phụ lục 02: Phiếu khảo sát chủ đầu tƣ Xin chào Ông/ Bà! Tên là: Hoàng Thị Hồng Phúc Hiện thực nghiên cứu đánh giá về thực trạng hoạt động kiểm soát chi đầu tư vốn XDCB qua KBNN tỉnh Lào Cai, thế, thực khảo sát để đánh giá ý kiến Chủ đầu tư về hoạt động kiểm soát chi KBNN tỉnh Lào Cai Hi vọng Ông/ Bà đưa ý kiến khách quan để có thể hỗ trợ tốt cho nghiên cứu Nội dung Phỏng vấn Phần 1: Vui lòng đánh dấu (x) trả lời thể quan điểm bạn theo mức độ sau: Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Yếu tố Nguồn nhân lực Quy trình thủ tục Tính công khai, minh bạch Không ý kiến Hoàn toàn đồng ý Mức điểm Đánh giá Nhân viên KBNN có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt Nhân viên KBNN có kỹ làm việc nhanh chóng, chính xác Nhân viên KBNN có thái độ vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình Nhân viên KBNN sẵn sàng giải đáp thắc mắc từ phía CĐT Quy trình tạm ứng, toán vốn đơn giản, dễ thực Thủ tục tạm ứng, toán vốn đơn giản, dễ thực KBNN có hướng dẫn cụ thể, chi tiết về quy trình, thủ tục Những thông tin thay đổi về quy trình, thủ tục đều được thông báo cách công khai, kịp thời Mọi định hoạt động kiểm soát chi vốn ĐTXDCB từ KBNN đều được thông tin cách cụ thể, chính xác cho CĐT Mọi định hoạt động kiểm soát chi vốn ĐTXDCB từ KBNN đều thể tính chính xác, công bằng, có KBNN sẵn sàng giải thắc mắc từ phía CĐT cách thỏa đáng Xin chân thành cảm ơn Ông/ Bà dành thời gian! Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 105 Phần 2: Ý kiến đóng góp Anh/Chị việc hoàn thiện công tác kiểm soát chi ĐTXDCB qua KBNN tỉnh Lào Cai Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ [...]... nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Lào Cai 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng chi đầu tư xây dựng cơ bản - Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Lào Cai trong giai đoạn 2012-2014 - Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi. .. xây dựng cơ bản qua kho bạc Nhà nước Chương 2 Phương pháp nghiên cứu Chương 3 Thực trạng kiểm soát chi đầu tư XDCB qua kho bạc Nhà nước Lào Cai Chương 4 Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB qua kho bạc Nhà nước Lào Cai Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC... tác động đến tình hình kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai Đánh giá của cán bộ công chức KBNN Lào Cai đối với việc thực hiện các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Lào Cai trong thời gian qua Đánh giá của các chủ đầu tư, các doanh nghiệp nhận thầu xây. .. soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Lào Cai? - Cần phải khắc phục, hoàn thiện và nâng cao công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Lào Cai ở những mặt nào? 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Chọn điểm nghiên cứu Điểm nghiên cứu là các kho n chi cho đầu tư XDCB tập trung thuộc ngân sách Kho bạc nhà. .. xây dựng trong quá trình tham gia thực hiện và chịu tác động vào quá trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Lào Cai Để đáp ứng mục tiêu nghiên cứu, tác giả lựa chọn các đối tư ̣ng điều tra gồm: Cán bộ, công chức của KBNN Lào Cai có tham gia công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Lào Cai. .. KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.1 Những vấn đề cơ bản về chi đầu tƣ xây dựng cơ bản và kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản 1.1.1 Những vấn đề cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản 1.1.1.1 Khái niệm đầu tư xây dựng cơ bản Tuỳ theo phạm vi nghiên cứu mà hình thành nên những khái niệm khác nhau về đầu tư và vốn đầu tư Với mỗi phạm vi đầu tư lại có một loại vốn đầu tư tương ứng Đầu tư theo nghĩa rộng có nghĩa là sự... tới công tác kiểm soát thanh toán vốn tại KBNN 1.2 Cơ sở thực tiễn về kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nƣớc 1.2.1 Kinh nghiệm và bài học 1.2.1.1 Kinh nghiệm của Kho bạc nhà nước Ninh Bình Căn cứ những quy định của pháp luật và chế độ chi nh sách của Nhà nước, thời gian qua, Kho bạc nhà nước Ninh Bình đã thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản Để bảo đảm kiểm. .. Vốn đầu tư từ Ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách cấp xã): Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo sự phân cấp của tỉnh 1.1.4 Nội dung và quy trình của kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản quay kho bạc nhà nước 1.1.4.1 Nội dung kiểm soát chi Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu thông qua ba hình thức kiểm soát sau đây cụ thể: - Kiểm soát chi. .. vốn đầu tư xây dựng cơ bản gồm 2 bộ phận hợp thành: vốn đầu tư để mua sắm hoặc xây dựng mới TSCĐ mà ta quen gọi là vốn đầu tư xây dựng cơ bản và chi phí cho sửa chữa lớn TSCĐ Về nội dung chỉ tiêu: vốn đầu tư xây dựng cơ bản và chi phí cho sửa chữa lớn TSCĐ bao gồm chi phí cho việc thăm dò, khảo sát và quy hoạch xây dựng chuẩn bị cho việc đầu tư; chi phí thiết kế công trình; chi phí xây dựng; chi. .. kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Lào Cai trong thời gian tới 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tư ng nghiên cứu - Đối tư ̣ng nghiên cứu là lý luận về ngân sách nhà nước và chi ngân sách nhà nước; cơ chế, chi nh sách quản lý, kiểm soát chi ngân sách nhà nước; thực trạng tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 3.2 Phạm vi nghiên cứu ... về chi đầu tư xây dựng 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm vai trò kiểm soát chi đầu từ xây dựng qua kho bạc nhà nước 1.1.3 Phân loại kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua kho bạc nhà nước. .. PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XDCB QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC LÀO CAI 80 4.1 Mục tiêu, định hướng hoàn thiện công tác kiểm soát chi toán vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước qua. .. soát chi đầu tư xây dựng qua kho bạc Nhà nước Chương Phương pháp nghiên cứu Chương Thực trạng kiểm soát chi đầu tư XDCB qua kho bạc Nhà nước Lào Cai Chương Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Lào Cai, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Lào Cai, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Lào Cai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay