Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại ban quan lý xây dựng công trình công ích hoàn kiếm, hà nội

110 308 2
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2015, 14:23

L IC M N Trong trình nghiên c u th c hi n lu n v n, tác gi nh n đ h cs ng d n t n tình c a cô giáo PGS.TS Ngô Th Thanh Vân nh ng ý ki n v chuyên môn quý báu c a th y cô giáo khoa Kinh t qu n lý Công trình, Tr ng i h c Th y l i c ng nh s giúp đ c a Ban qu n lý Xây d ng công trình công ích Hoàn Ki m - Thành ph Hà N i Tác gi xin chân thành c m n th y cô Tr h ng Th y l i ch b o ng khoa h c c quan cung c p s li u trình h c t p, nghiên c u hoàn thành lu n v n Do trình đ , kinh nghi m c ng nh th i gian nghiên c u h n ch nên Lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a quý đ c gi Xin trân tr ng c m n! Hà n i, ngày tháng n m 2015 Tác gi lu n v n inh Bá H ng B N CAM K T Tôi xin cam đoan đ tài Lu n v n s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân Các s li u k t qu Lu n v n hoàn toàn trung th c ch a đ c công b t t c công trình tr đ c ghi rõ ngu n g c c T t c trích d n Hà n i, ngày tháng n m 2015 Tác gi lu n v n inh Bá H ng M CL C M U … .1 CH NG 1: T NG QUAN V D ÁN VÀ QU N LÝ CHI PHÍ U T XÂY D NG CÔNG TRÌNH……………………………………………………… 1.1 T NG QUAN V D ÁN VÀ QU N LÝ D ÁN UT XÂY D NG CÔNG TRÌNH…… 1.1.1 Gi i thi u v d án………………………………………………………… 1.1.2 Qu n lý D án đ u t xây d ng công trình…………………… …… 1.2 CHI PHÍ VÀ QU N LÝ CHI PHÍ D ÁN UT XÂY D NG CÔNG TRÌNH……………………………………………………….…… 12 1.2.1 Chi phí qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình……………… 12 1.2.2 Các quy đ nh v l p qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà n c…………………………………… 13 1.2.3 Nguyên t c qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình…………… 13 1.3 NH NG NHÂN T D UT ÁN NH H NG N CÔNG TÁC QU N LÝ CHI PHÍ XÂY D NG CÔNG TRÌNH………………………………… 14 1.3.1 Nhân t pháp lý, sách…………………………………………………14 1.3.2 Nhân t qu n lý nhân s , ng i……………………………………… 14 1.3.3 Nhân t khoa h c công ngh ……………………………………………… 15 1.3.4 Nhân t th tr ng………………………………………………………… 16 1.3.5 Nhân t đ c m u ki n thi công…………………………………… 16 C I M C A CÁC CÔNG TRÌNH H T NG K THU T CÓ NH 1.4 H NG N CÔNG TÁC QU N LÝ CHI PHÍ………………… .17 1.4.1 Vai trò c a d án c i t o h t ng k thu t đ u t xây d ng… 17 1.4.2 c m c a công trình h t ng k thu t nh h ng đ n công tác qu n lý chi phí………………………………………… …… .18 1.5 NH NG CÔNG TRÌNH Ã CÔNG B CÓ LIÊN QUAN T I K T LU N CH TÀI… 19 NG 1……………………………………………………….….21 CH NG 2: C S LÝ THUY T V QU N LÝ CHI PHÍ U T XÂY D NG CÔNG TRÌNH T I BAN QU N LÝ XÂY D NG CÔNG TRÌNH CÔNG ÍCH HOÀN KI M……………… ……………………………………………… 22 2.1 CÁC QUY NH HI N HÀNH V QU N LÝ CHI PHÍ D XÂY D NG CÔNG TRÌNH S ÁN D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ N UT C…… 22 2.1.1 C s c a vi c xác đ nh chi phí d án đ u t xây d ng công trình………….22 2.1.2 Các giai đo n hình thành chi phí đ u t xây d ng công trình……………….23 2.1.3 Qu n lý t ng m c đ u t xây d ng công trình…………………… .25 2.1.4 Qu n lý d toán công trình………………………………………………… 33 2.1.5 Qu n lý đ nh m c xây d ng giá xây d ng công trình……………………35 2.1.6 Thanh toán, quy t toán v n đ u t XDCT ………………………………….36 2.2 KI M SOÁT CHI PHÍ THEO CÁC GIAI O N U T XÂY D NG CÔNG TRÌNH…………………………………………………………………… 37 2.2.1 Khái ni m……………………………………………………………………37 2.2.2 M c tiêu c a ki m soát chi phí…………………………………………… 37 2.2.3 Ki m soát chi phí giai đo n th c hi n đ u t …………………………37 2.3 NH H NG VÀ M C TIÊU PHÁT TRI N, NH NG THU N L I, KHÓ KH N VÀ THÁCH TH C TRONG TH I GIAN T I………………………… 39 2.3.1 nh h ng m c tiêu phát tri n c a Ban qu n lý Xây d ng công trình công ích nh ng n m t i ………………………………………………………… 39 2.3.2 Nh ng thu n l i, khó kh n thách th c công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình đ i v i Ban qu n lý XDCTCI nh ng n m t i ……… 40 2.4 TÌNH HÌNH U T XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH H T NG K THU T T I BAN QU N LÝ XDCTCI TRONG TH I GIAN QUA………… 46 K T LU N CH CH NG 3: NG 2………………………………………………………… 53 XU T GI I PHÁP T NG C CHI PHÍ TRONG GIAI O N TH C HI N NG CÔNG TÁC QU N LÝ U T XÂY D NG CÔNG TRÌNH T I BAN QU N LÝ XDCTCI HOÀN KI M…………………… 54 3.1 GI I THI U CHUNG V BAN QU N LÝ XÂY D NG CTCI HOÀN KI M……………………………………………………………………………….54 3.1.1 T ch c, b máy ban qu n lý d án…………………………………………54 3.1.2 Ch c n ng nhi m v , mô hình qu n lý………………………………………54 3.2 TH C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ CHI PHÍ CÁC D ÁN T I BAN QU N LÝ XÂY D NG CÔNG TRÌNH CÔNG ÍCH TRONG CÁC N M QUA…57 3.2.1 Th c tr ng ngu n nhân l c, c s v t ch t ph c v công tác qu n lý u hành d án…………………………………………………………………….57 3.2.2 Th c tr ng công tác qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình h t ng k thu t t i Ban qu n lý……………………………………………………….58 3.3 ÁNH GIÁ CHUNG V CÔNG TÁC QU N LÝ CHI PHÍ D ÁN C A BAN QU N LÝ XÂY D NG CÔNG TRÌNH CÔNG ÍCH TRONG NH NG N M QUA…………………………………………………………………………64 3.3.1 Nh ng k t qu đ t đ c công tác qu n lý chi phí c a Ban qu n lý xây d ng công trình công ích………………………………………………………… 65 3.3.2 Nh ng t n t i nguyên nhân công tác qu n lý chi phí c a Ban qu n lý xây d ng công trình công ích………………………………………………………66 3.4 XU T M T S CHI PHÍ CÁC D ÁN GI I PHÁP T NG C U T XÂY D NG CÔNG TÁC QU N LÝ NG CÔNG TRÌNH DO BAN QU N LÝ XDCTCI TH C HI N…………………………………………74 3.4.1 Nh ng nguyên t c đ xu t gi i pháp t ng c ng công tác qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình Ban qu n lý XDCTCI th c hi n……………74 3.4.2 Hoàn thi n b máy t ch c c a Ban qu n lý……………………………… 76 3.4.3 Chuyên môn hóa công tác qu n lý chi phí theo t ng giai đo n…………… 80 3.4.4 Phát tri n ngu n nhân l c, t ng c K T LU N CH ng c s v t ch t………………………95 NG 3…………………………………………………….….…98 K T LU N VÀ KI N NGH …………………………………………….….…… 99 DANH M C TÀI LI U THAM KH O……………………………….…….… 101 ’ DANH M C HÌNH V Hình 1.1: Thi công h th ng thoát n c n ph Tràng Ti n…………… 17 Hình 3.1: S đ c c u t ch c c a Ban qu n lý XDCTCI…………………… 57 Hình 3.2: S đ đ xu t t ch c b máy ho t đ ng c a Ban qu n lý………… 79 ’ DANH M C B NG BI U B ng 2.1: K ho ch xây d ng d án s a ch a, c i t o, ch ng xu ng c p h t ng k thu t giai đo n t n m 2014-2015… 42 n m 2009-2013……………… 47 B ng 2.2: Các d án c i t o h t ng k thu t t B ng 2.3: Các d án ph i th c hi n th m đ nh l i u ch nh t ng m c đ u t 48 B ng 2.4: Các d án phê t thi t k - d toán ph i u ch nh b sung……… 49 B ng 2.5: Các d án th c hi n b ch m ti n đ thi công xây d ng …………… 50 B ng 2.6: B ng d toán u ch nh H ng m c xây d ng n c ng b h ng m đ ng dây thông tin…………………………………………… 51 ’ DANH M C CÁC KÝ HI U VI T T T BQL Ban qu n lý BQLXDCTCI Ban qu n lý xây d ng công trình công ích TM T T ng m c đ u t QLCPDA Qu n lý chi phí D án TXDCT VNS u t xây d ng công trình V n ngân sách ’ PH N M U Tính c p thi t c a đ tài N c ta hi n đ nhà đ u t t n c nhi u qu c gia th gi i l a ch n m đ n c a c phát tri n Do có m t v n đ tr ng tâm đ cđ t Vi t Nam c n ph i có m t h th ng c s h t ng đ ng b hi n đ i, t o n n móng cho s phát tri n kinh t , có nh v y nhà đ u t m i có th yên tâm tham gia vào th tr ng kinh t Vi t Nam Trong m t ho t đ ng h t s c quan tr ng không th thi u công cu c t o d ng c s h t ng v ng ch c ho t đ ng đ u t xây d ng công trình B t k m t công trình đ c xây d ng c ng c n ph i đáp ng m t m c tiêu hoàn thành th i h n đ ra, đ m b o đ c ch t l ng theo tiêu chu n, quy chu n k thu t ph m vi ngân sách cho phép đ u t u t xây d ng c b n s phát tri n c s h t ng t o u ki n cho n n kinh t , xã h i phát tri n ti n đ đ Vi t Nam tr thành m t n ngh a mà c công nghi p hóa, hi n đ i hóa theo đ nh h ng nhà n ng Xã h i ch c ta l a ch n Vi c đ u t ph i g n li n v i ho t đ ng qu n lý đ u t , qu n lý chi phí d án hay qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình s g m nh ng vi c: Qu n lý t ng m c đ u t , qu n lý D toán công trình, qu n lý đ nh m c xây d ng, giá xây d ng công trình Khi mà c ch , sách qu n lý kinh t thay đ i, môi tr n c ta hi n ch a hoàn ch nh, thi u đ ng b ng pháp lý ch a ch t ch s làm cho công tác qu n lý chi phí h t s c ph c t p Hà N i Th đô c a n đ c Vi t Nam c bi t nh ng n m g n đây, sau c m r ng đ a gi i hành di n tích t ng lên g p đôi so v i tr c kéo theo s thay đ i rõ r t v m i m t c a đ i s ng c dân th đô s chuy n m nh m c a ngành xây d ng nói riêng Nhi u d án đ u t xây d ng m i, c i t o nâng c p h t ng đ ng nhà n c c p kinh phí l n đ đ u t cho th y s quan tâm c a c ta, đ c bi t Thành ph Hà N i v i s đ u t r t l n cho xây d ng công trình công trình h t ng k thu t đô th nói riêng ’ Trong nh ng n m qua, h th ng h t ng k thu t đô th c a Th đô đ c i thi n đáng k , đ ng ph s ch đ p h n, khang trang h n, nhi u n đ m i m giúp cho vi c giao thông c a ng đ i dân thu n l i h n, đ i s ng ng c ng i dân c nâng lên u th hi n s đ u t xây d ng công trình h t ng k thu t m t cách đ ng b , có quy ho ch chi ti t v i t m nhìn chi n l c c a nhà đ u t Nh m xây d ng m t th đô v n minh, s ch đ p phát tri n m t cách b n v ng Tuy nhiên, vài n m g n t c đ t ng tr l ng v n đ u t đ ng kinh t ch m, kh i c huy đ ng r t h n h p so v i nhu c u v n đ u t M t khác, s đ u t dàn tr i, tình tr ng th t thoát, lãng phí công tác qu n lý chi phí d án ho t đ ng đ u t XDCB không ch x y ra t t c khâu nh : ch tr m t khâu đó, mà x y ng đ u t , k ho ch v n, kh o sát, l p th m đ nh thi t k , th m đ nh d án đ u t , công tác đ u th u, giám sát thi công quy t toán công trình Công tác qu n lý chi phí c a d án nhi u b t c p làm cho v n đ u t s d ng đ t hi u qu th p n i nói chung ây m t v n đ đ c s quan tâm c a Thành u Hà ng b c quan UBND qu n Hoàn Ki m nói riêng Qu n lý chi phí xây d ng t i Ban qu n lý xây d ng công trình công ích m t v n đ quan tr ng vi c th c hi n d án, đ vi c s d ng chi phí xây d ng d án ti t ki m đ t hi u qu cao tránh lãng phí th t thoát v n ngân sách Qu n Hoàn Ki m b trí cho d u đ c Ban qu n lý đ c bi t quan tâm Công tác ki m soát ho t đ ng chi phí, phân b chi phí Ban ph i ch u trách nhi m toàn b v vi c qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án; T ch c vi c l p, th m tra, th m đ nh D toán - T ng d toán công trình; Th c hi n quy t toán h ng m c chi phí T ng m c đ u t c a d án Các d án c i t o h t ng đ a bàn Qu n Hoàn Ki m có quy mô v a nh v i T ng m c đ u t t ng đ i l n, bên c nh d án ph i th c hi n nh ng u ki n khó kh n, đ c thù qu n có khu v c ph C , ph c n i có s l dân c đông đúc nh t Th đô ng ’ 91 trình d n t i vi c ph i u ch nh D toán, T ng d toán đ 2, ph n 2.4.2 Ch c phân tích M c ng minh h a nh B ng 2.5 c a Lu n v n, có th th y công tác qu n lý chi phí giai đo n thi công h t s c ph c t p khó kh n M t công trình h t ng k thu t bao g m nhi u h ng m c xây l p khác N u công tác giám sát, ki m soát kh i l ng xây l p không t t đ i v i t ng h ng m c s kéo theo toàn b công trình ph i u ch nh T ng d toán Vì v y, c s thông s đ c đ a nh B ng 2.5, tác gi xin đ a m t s gi i pháp c th đ i v i công tác qu n lý chi phí c a Ch đ u t nh sau: * Ki m soát nh ng phát sinh chi phí qua vi c ph i h p giám sát, x lý k thu t t i hi n tr ng, hoàn thi n h s phát sinh theo quy đ nh Giai đo n thi công công trình c i t o h t ng, vi c thi công đ c t ch c vào ban đêm ch y u nên công tác chu n b Ch đ u t ph i yêu c u nhà th u thi công ki m tra l i toàn b n công trình c n c vào h s thi t k , có báo cáo k ho ch thi công t ng tu n th t c th , ph ng án thi công, ph ng án đ m b o an toàn giao thông, an toàn lao đ ng, nh ng gi i pháp k thu t, đ xu t m t s gi i pháp k thu t g p s c có th x y * Ch đ u t ph i c cán b k thu t ph i h p v i đ n v kh o sát l i hi n tr ng n công trình tr c thi công Vi c kh o sát s phát hi n s thay đ i th c t h s thi t k (vì th i gian l p d án, phê t h s thi t k đ n thi công t ng đ i lâu, d n t i có m t s bi n đ ng v h t ng c s c a n công trình) T đó, s đ a nh ng d báo v kh n ng phát sinh có th s x y làm c s đ ch đ u t xây d ng k ho ch ki m soát chi phí xây d ng, ti n đ thi công c a h ng m c công trình, c th nh tr ng h p công trình nêu - T kh o sát l i n công trình đ n v nh n th y t c c C13-C15 phía bên trái n v a hè b thu h p l i không đ di n tích đ thi công h ng m đ ng ng nh a chia làm t ng ng đ lu n cáp thông tin v i chi u dài 85m b cáp lo i n p phái hè không th c hi n đ biên b n t i hi n tr đ c T bên th ng nh t b ng ng kh o sát đ xu t ch đ u t cho phép d ch chuy n 85m ng ng t hè, xu ng lòng đ ng sát v i h th ng c ng thoát n c phía trái ’ 92 n Nh v y, công tác d đoán ban đ u h n ch nh ng tình hu ng b t kh kháng có th x y cho h ng m c thi công, t Ch đ u t s có c s đ ki m soát nh ng kh i l ng xây l p, chi phí xây l p gi a thi t k , d toán v i th c t thi công, đánh giá đ c s thay đ i gi a k ho ch chi phí xây d ng c b n chi phí theo th c t , xác đ nh nguyên nhân đ có h ng kh c ph c k p th i Ki m tra công tác chu n b v t t , v t li u, máy móc, thi t b nhân công, c th theo t ng công vi c: - Công vi c c t đ ng, đào đ ng, đào hè nhà th u thi công c n: T p k t máy móc, thi t b g m: Máy c t, máy đào, máy xúc, khoan tay, cu c, x ng, xà beng, máy phát n, máy b m n c có tr i m a, ô tô t n v n chuy n - Công vi c l p đ t đ ng ng, c ng, h th ng k thu t c n: T p k t v t t , v t li u s n sàng t i n i quy đ nh: Xi m ng, cát, đá, ng nh a, m t s v t t khác nh t cáp, b cáp, h p cáp, m ng sông, gi c co Trong trình thi công, Cán b k thu t c a Ban ph i yêu c u đ n v thi công ph i th c hi n theo quy trình, k thu t thi công t ng h ng m c đ m b o y u c u k thu t, m thu t, an toàn hi u qu Công tác ki m tra, nghi m thu công vi c, giai đo n thi công, h ng m c công trình đ c a Nhà n c th c hi n theo quy đ nh c Khi có s c x y nh v ng h th ng k thu t ng m có s n, g c cây, b c b , thi đ n v có m t t i hi n tr ng ph i kh n tr ng t ch c h p đ đ a gi i pháp đ x lý k p th i nh : N u không thi công l p đ t đ thi t k , ph i có ph v ng g c cây, h ga b u n, n l c, đ có ph l ng án d ch chuy n xu ng d ng án n n n đ cđ iđ ng ng hè theo ng ho c ng c l i; N u c, thoát n c ph i ng ng c p n ng ng u ki n k thu t cho phép đ m b o kh i ng xây l p t m ki m soát c a đ n v thi công ch đ u t H n ch đ n m c th p nh t vi c ph i u ch nh nhi u đo n n ph không nh h ng t i ti n đ thi công T t c công vi c thi công x lý k thu t thi công ph i đ c th c hi n công tác thi công ph i hoàn thi n tr c 5h sáng hôm sau ’ 93 n v thi công có trách nhi m hoàn tr l i m t b ng đ ng th ng Nh ng thay đ i thi t k ph i đ i dân sinh ho t bình c cán bên xác nh n vào b n v thi công, có biên b n x lý k thu t kèm theo, nh t ký thi công, biên b n nghi m thu Ch đ u t yêu c u đ n v t v n thi t k thi t l p thi t k u ch nh, d toán u ch nh c a t ng giai đo n thi công làm c s đ th m đ nh phê t t ng th h ng m c công trình Trên c s h s qu n lý ch t l ng đ y đ c a giai đo n thi công, h ng m c công trình h s thi t k - D toán phát sinh cán b k thu t giám sát b ph n k thu t c a Ban s th m tra kh i l quy đ nh c a Nhà n -B ng D toán phát sinh bám sát nh ng c, có th t ng h p theo b c đ th c hi n nh sau: c 1: Ki m tra l i quy đ nh th a thu n gi a bên đ c ghi h p đ ng v n i dung u ch nh h p đ ng xem có phù h p không -B c 2: Rà soát l i toàn b ph n kh i l ng xây l p thi công đ c nghi m thu th c t so v i h p đ ng ký ( bám sát theo d toán đ ã t, đ xu t v giá c a nhà th u) th hi n rõ ph n t ng, gi m theo h p đ ng (có biên b n x lý k thu t kèm theo) -B c 3: Ki m tra vi c áp d ng quy đ nh v đ n giá, đ nh m c, giá v t li u, thi t b , ch đ sách c a Nhà n c v giá nhân công, máy thi công t i th i m l p D toán phát sinh phù h p -B c 4: Sau h s thi t k , d toán phát sinh đ theo quy đ nh, Ch đ u t hoàn thi n h s báo cáo ng c l p đáp ng yêu c u i quy t đ nh đ u t phòng th m đ nh c a Qu n đ xem xét, th m đ nh làm c s đ phê t ký ph l c h p đ ng v i nhà th u L u ý: Do ph n giá tr xây l p phát sinh c a h ng m c công trình v n n m d phòng phí cho phép s d ng, nên vi c u ch nh D toán h ng m c s Ch đ u t phê t Tr ng h p d phòng phí không đ ph i báo cáo ng i quy t đ nh đ u t xem xét phê t Ngoài y u t b t kh kháng thiên tai m a bão, l t l i, làm nh h ti n đ thi công xây d ng công trình c ng c n đ ng đ n c cán b Ban tính toán xem ’ 94 xét đ đánh giá đ c m c nh h c a nhà th u đ có ph ng có th x y làm t n h i đ n chi phí xây d ng ng án h tr h p lý theo quy đ nh Ngày vi c mua b o hi m xây d ng b t bu c c ng cách làm gi m đ kháng, thiên tai, làm nh h c r i ro nh ng y u t b t kh ng đ n chi phí xây d ng công trình * Nâng cao vai trò công tác giám sát c a đ n v t v n: n v t v n Giám sát ch t ch ph trình, nhân s công tr ng ti n máy móc thi công t i công ng, giám sát vi c th c hi n bi n pháp thi công, gi i pháp k thu t thi công k ho ch ti n đ th c hi n c a nhà th u thi công Th ng xuyên có báo cáo v Ban theo k ho ch đ t có s c công trình Nâng cao hi u qu qu n lý chi phí giai đo n nghi m thu hoàn thành h ng m c công trình, công trình đ a vào khai thác s d ng quy t toán công trình a Thi t l p h s nghi m thu, h s hoàn công công trình H s qu n lý ch t l ng công trình th c hi n ph i đ c đ y đ th t c theo quy đ nh c a Lu t xây d ng, Ngh đ nh ph , Thông t , Quy t đ nh H s nghi m thu ph i đ c l p có xác nh n c a cán b k thu t ch đ u t , đ n v giám sát đ n v thi công M i h ng m c công vi c c n có đ y đ biên b n nghi m thu, k t qu thí nghi m ch ng ch ch t l ng v t t v t li u thi t b c n thi t i v i nghi m thu thi t b c n có nghi m thu ch y th đánh giá tình tr ng ho t đ ng tr c nghi m thu toán Thi t b ph i có xu t x ch ng lo i n i s n xu t rõ ràng, có h ng d n s d ng chuy n giao công ngh đ y đ Cán b Ban qu n lý c n nghiêm túc vi c ki m soát qu n lý h s ch t l ng đ y đ , theo quy đ nh báo cáo Lãnh đ o ban tr c ký nghi m thu h s hoàn công, nghi m thu đ a h ng m c công trình, công trình xây d ng vào khai thác s d ng b Công tác bàn giao h ng m c xây l p cho đ n v qu n lý chuyên ngành i v i công trình h t ng k thu t, sau thi công, nghi m thu hoàn thành h ng m c xây l p c a công trình Ch đ u t ph i h p v i đ n v thi công, s , ban ngành c a Thành ph làm th t c bàn giao cho đ n v qu n lý ’ 95 theo phân c p nh : H ng m c C i t o h th ng thoát n Công ty TNHH nhà n c MTV thoát n cs đ c bàn giao cho c Hà n i, Ban tu công trình h t ng k thu t đô th , S xây d ng Hà n i; H ng m c C i t o hè, bó v a, bó g c đ c bàn giao cho Phòng Qu n lý đô th Qu n, UBND ph vào tu; H ng m c Xây l p n l c đ c bàn giao cho Công ty n l c Hoàn Ki m qu n lý; H ng m c C i t o h th ng chi u sáng đ nhà n ng liên quan đ đ a c bàn giao cho Cty TNHH c MTV chi u sáng thi t b đô th , S xây d ng Hà n i qu n lý; H ng m c Xây d ng n c ng b thông tin đ c bàn giao cho S thông tin truy n thông Hà n i Công tác bàn giao cho đ n v qu n lý c a Thành ph m t nhi u th i gian nh h ng t i ch đ b o hành công trình c a nhà th u thi công Th i gian bàn giao h ng m c kho ng 1-2 tháng có h ng m c kéo dài đ n tháng, nh h ng t i công tác quy t toán công trình, phát sinh chi phí khác Vì v y, sau t ng h ng m c công trình đ c nghi m thu, b ph n k thu t c a Ban ph i h p v i đ n v thi công, t v n GS kh n tr ng hoàn thi n h s hoàn công, h s quy t toán, l p h s , s p x p h s , n p h s theo quy trình c a S ban ngành Thành ph Trên c s h s s t ch c ki m đ m hi n tr tr ng đ hoàn thi n h s c th c bàn giao cho đ n v qu n lý chuyên ngành Ban ph i xây d ng k ho ch, ti n đ c th v i t ng đ n v thi công h ng m c xây l p v công tác bàn giao ôn đ c th ng xuyên vi c hoàn thi n h s hoàn công, quy t toán, ch đ o cán b ph i k t h p v i nhà th u đ giao nh n h s cho S , ban ngành T ch c ki m tra, ki m đ m hi n tr ng, bàn giao h ng m c đ a vào khai thác s d ng th i gian t 1-2 tháng sau nghi m thu c Công tác ki m soát kh i l ng thanh, quy t toán công trình * Thanh toán giá tr xây l p hoàn thành Ch đ u t ch u trách nhi m t ch c nghi m thu, toán kh i l thành (k c kh i l cáo ng ng hoàn ng phát sinh) cho nhà th u theo h p đ ng t ng h p báo i quy t đ nh đ u t v k t qu th c hi n gi i ngân c a d án hàng tháng Ch đ u t th c hi n vi c t m ng h p đ ng cho nhà th u thu h i t m ng ’ 96 theo quy đ nh Tr ng h p khác ch đ u t ph i báo cáo ng i quy t đ nh đ u t xem xét, quy t đ nh Tuy t đ i ch đ u t không đ c t m ng v n v l theo quy đ nh u s làm th t thoát v n nhà n c đ ng th i t o cho đ n v thi công có ý không đ t t l i ch đ u t ch m tri n khai thi công đ l i d ng v n Ch đ u t c toán kh ng kh i l ng cho nhà th u theo ki u mà m t s d án làm, nghi m thu toán r i nhà th u cam k t th c hi n kh i l ng (Gi v n) Nh v y vi ph m v đ u t xây d ng m t khác l y đ c ti n nhà th u s không tri n khai làm ho c không làm có làm ch t l ng r t h n ch lúc nhà th u c y th l y đ c ti n Ch đ u t yêu c u nhà th u thi công toán theo giai đo n hoàn thành c a công trình, h ng m c công trình ph i đ y đ h s pháp lý nh : - Nhà th u ph i có báo cáo công tác t ch c thi công nêu rõ k t qu đ tđ c v ch t l ng, kh i l ng, giá tr xây l p, nh ng u ch nh b sung thi t k (n u có) nguyên nhân cách x lý k thu t, cam k t v công trình; - H s đ ngh toán theo quy đ nh c a B tài chính; - H s hoàn công giai đo n, h ng m c công trình; - n v t v n giám sát có báo cáo v công tác giám sát c a đ n v ; - Cán b k thu t giám sát c a Ban có báo cáo giám sát đ xu t v giá tr toán c a nhà th u - B ph n k ho ch l p báo cáo ti n đ giá tr t m ng, toán theo t ng giai đo n, t ng th i m xác đ nh, đ i chi u v i k ho ch chi phí ban đ u đ t ra, có báo cáo c th nh ng ki n ngh v i lãnh đ o đ gi i quy t xu t hi n kh n ng giá tr toán v t k ho ch chi phí xác đ nh - B ph n k ho ch c n c ti n đ chung c a toàn b công trình nhà th u l p, s đ xu t t m ng v n, toán cho nhà th u v i t l % theo quy đ nh h p đ ng ký k t cho phù h p v i u ki n th c t Ph n kh i l ng xây l p phát sinh h p đ ng s không đ c toán giai đo n mà đ quy t toán s th c hi n Cán b k thu t giám sát, cán b k thu t c a b ph n k ho ch, k toán Ban c n ki m tra k l ng kh i ’ 97 l ng thi công theo h s nghi m thu, giá tr đ ngh toán h ng m c th c hi n theo h p đ ng nh : Ki m tra phát hi n nh ng kh i l ng th c hi n tính sai ho c tính trùng l p so v i h p đ ng, c s có báo cáo đ xu t Lãnh đ o Ban xem xét đ toán cho nhà th u đ m b o ti n đ Tránh tình tr ng m t s d án toán 90-95% giá tr xây l p hoàn thành cho nhà th u s r t khó kh n quy t toán sau * Quy t toán công trình Quy t toán d án hoàn thành khâu cu i r t quan tr ng c a trình đ u t v n , quy t đ nh giá tr c a công trình đ i v i ng i s d ng Do đ c m c a ho t đ ng đ u t phát tri n th i gian dài nhi u y u t liên quan đ n giá thành s n ph m l i bi n đ ng, vi c qu n lý, theo dõi ph c t p, nh t u ki n xác đ nh kinh t qu c doanh ch đ o, s n ph m đ u t xây d ng thu c s h u Nhà n c Nên vi c xác đ nh giá tr đích th c c a s n ph m đ u t xây d ng c ch qu n lý hi n hành khó kh n Vi c nhà th u đ ngh quy t toán giá tr hoàn thành cao h n h p đ ng vi c bình th ng, th cán b k thu t theo dõi công trình b ph n k ho ch c n ph i: - Rà soát th t k nh ng kh i l toán; Gi a kh i l đ ng toán giai đo n v i kh i l ng hoàn thành v i h p đ ng ký; Ph n kh i l ng quy t ng phát sinh c phê t v i ph l c h p đ ng b sung; - Rà soát t ng công vi c xây l p đ i chi u v i b n v hoàn công, biên b n nghi m thu công vi c, nh t ký thi công, có báo cáo đ xu t v i lãnh đ o h s quy t toán đ y đ theo quy đ nh; - B ph n k ho ch l p báo cáo quy t toán cu i cùng, so sánh giá tr quy t toán gi a k ho ch chi phí ban đ u, giá tr t ng m c đ u t đ c phê t; h ng m c công trình, công trình c n ph i g i ki m toán đ c l p tr xu t c ký quy t toán công trình - B ph n k ho ch l p báo cáo giám sát, đánh giá đ u t c a d án sau quy t toán công trình xong ’ 98 Ban qu n lý c n l a ch n m t đ n v t v n ki m toán có n ng l c, trách nhi m kinh nghi m l nh v c ki m toán công trình c i t o h t ng đ ký k t h p đ ng Trong trình th c hi n ki m toán, Cán b k thu t th ng xuyên liên l c v i đ n v ki m toán đ cung c p h s , x lý h s , hoàn thi n h s hoàn công, h s quy t toán công trình ôn đ c đ n v t v n l p báo cáo quy t toán trình Lãnh đ o ban xem xét phê t Cán b không đ c ch quan không rà soát l i giá tr quy t toán theo báo cáo c a Ki m toán đ c l p, tránh tình tr ng nhà th u ch đ ng g p g đ n v t v n đ th a thu n v i gây sai l ch giá tr quy t toán, làm t ng giá tr quy t toán B ph n th m tra quy t toán d án hoàn thành c a phòng, ban chuyên môn c n nâng cao nghi p v , trung th c, khách quan ki m tra h s quy t toán ch đ u t trình th m đ nh Th c hi n công tác th m tra quy t toán ti n đ , đ m b o ch t l ng Vi c phân chia giai đo n, m ng công vi c cho t ng b ph n, cán b c a Ban s t ng b đ c chuyên môn hóa công tác th c hi n d án kh c ph c c nh ng y u v qu n lý d án c a Ban tr c mà t t c công vi c ch a có s phân chia rõ ràng, r t khó qu n lý, hi u qu qu n lý d án th p Bên c nh v i ph thúc đ y đ ng th c qu n lý đ nh h ng công vi c nh s c s t duy, sáng t o, tinh th n trách nhi m c a m i cán b đ c tham gia vào th c hi n d án Nâng cao hi u qu t ng m t xích công vi c c a đ n v , góp ph n đ y nhanh ti n đ th c hi n d án v n đ m b o ch t l ng công vi c 3.4.4 Phát tri n ngu n nhân l c, t ng c 3.4.4.1 T ng c ng c s v t ch t ng c s v t ch t có th ph c v t t h n cho công vi c, Ban ph i trang b đ cđ yđ c s v t ch t thi t b ph c v cho b nhân viên đ n v T t c cán b đ u có b máy tính đ bàn, cán b trang b máy in, b ph n đ photo, thi t b khác nh t , bàn, gh , máy tính c m tay Th ph n m m d toán, k toán, v k thu t c mua máy ng xuyên c p nh t ’ 99 Lãnh đ o đ n v quan tâm t i nhu c u thi t y u công vi c, tâm t tình c m khó kh n c a cán b , m i b ph n, t o đ ng l c cho cán b tâm huy t v i công vi c, yêu ngh s ng đ c v i ngh , có nh v y m i xây d ng đ c Ban ngày m t l n m nh 3.2.3.2 Phát tri n ngu n nhân l c Trong công tác qu n lý d án đ u t xây d ng công trình y u t ng quy t đ nh D án có tri n khai theo k ho ch, đ m b o ch t l i ng hay không ph c thu c vào đ i ng cán b k thu t làm công tác chuyên môn, tham m u, đ xu t t ch c th c hi n M t đ n v mu n t n t i phát tri n ng i lãnh đ o ph i sáng su t, quy t đoán, có tâm v ngh đ c bi t ph i có m i quan h r ng, t t v i c quan liên quan công vi c s thu n l i K n ng qu n lý c a ng nâng cao lên theo t ng giai đo n, th i k , ng g i lãnh đ o c n ph i đ i lãnh đ o ng c i đ u t u ng m u đ nhân viên c quan noi theo Quan tâm t i tâm t , tình c m nhu c u c a cán b , qua n m b t đ c nguy n v ng đáng c a cán b đ t o u ki n, giúp đ c n thi t k p th i; Quan tâm h n n a t i vi c xây d ng đ i ng cán b có chuyên môn gi i, nhi u kinh nghi m công vi c, h n n nh ng cán b có bi u hi n l ch l c c quan đ t p h p đ ng d n u n c m i ng i chung m t m c đích xây d ng c quan đ n v t t h n Vi c u hành s lý công vi c đòi h i ng i lãnh đ o qu n lý chuyên môn k thu t ph i n m ch c vi c u hành qu n lý mô hình ho t đ ng nhân s qu n lý c a Ban, nh ng y u t quan tr ng đ đánh giá vi c ho t đ ng qu n lý t t d án đ u t xây d ng công trình sau Trong giai đo n h i nh p th gi i nh hi n nay, ngành xây d ng ngành đ u vi c áp d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t vào vi c nâng cao ch t l ng s n ph m xây d ng, nhi u c i ti n k thu t góp ph n đ y nhanh ti n đ xây d ng, ch t l ng công trình, nhi u ph ng th c qu n lý m i c a th gi i mà ng i lãnh đ o c n ph i tìm tòi, h c h i c p nh t k p th i đ nâng cao trình đ qu n lý c a ’ Hi n nay, đ i ng cán b c a Ban 10 có đ ng chí qua l p đào t o b i d chí qua l p b i d có 10 đ ng chí cán b k thu t, ng v Qu n lý d án, u th u; đ ng ng nghi p v Giám sát thi công; Ch a có đ ng chí có ch ng ch k s đ nh giá nghi p v r t quan tr ng mà m i cán b làm công tác th m đ nh h s Thi t k , d toán Quy t toán công trình c n ph i đ c trang b Vì v y, Ban c n ph i có k ho ch ng n h n, dài h n đ đào t o cán b nh m trang b t t ki n th c qu n lý cho cán b : C th Ban lên danh sách đ ng chí cán b có nhu c u đào t o v l nh v c g i UBND qu n đ t ng h p ph i h p v i S , Ban ngành c a Thành ph tham gia khóa đào t o ng n h n nâng cao chuyên môn nghi p v hàng n m Bên c nh đó, Ban c ng c ng quy t đào th i nh ng cán b thi u n ng l c, chuyên môn không đ ph m ch t t cách tham gia b máy qu n lý d án c a Ban Chính nh ng u ki n giúp cho cán b Ban có th hoàn thành t t nhi m v qu n lý d án thành công (ki m soát đ c chi phí, ch t l ti n đ th c hi n d án) T b trí đ b t cán b vào t ng v trí ng ng i vi c h th ng qu n lý d án, trang b cho cán b nhân viên ki n th c đ m nh đ qu n lý t t công vi c th c hi n d án ’ K T LU N CH Vi c t ng c NG 10 ng công tác qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình m t y u t c n thi t c p bách đ nâng cao hi u qu công tác qu n lý d án đ u t xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà n c Ki m soát ch t ch công tác qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình c a ch đ u t nh m qu n lý có hi u qu chi phí xây d ng s d ng ngu n ngân sách nhà n m t cách hi u qu , tránh lãng phí th t thoát ti n c a nhà n xây d ng h t ng đ t ch t l c c, đ công trình ng cao, hi u qu h n n a v m t giá tr tài chính, Kinh t - Xã h i Trong th i gian v a qua công tác qu n lý chi phí d án đ u t công trình t i Ban qu n lý xây d ng công trình công ích Hoàn Ki m đ t đ c nh ng thành công nh t đ nh Bên c nh công tác qu n lý c ng b c lô nhi u m t h n ch , ch a th t hi u qu Vi c đ xu t gi i pháp t ng c ng công tác qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình t i Ban qu n lý xây d ng công trình công ích Hoàn Ki m h t s c c n thi t Trên c s k t h p nh ng nghiên c u v lý lu n th c ti n qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình c i t o h t ng k thu t t i ban qu n lý d án đ a bàn Qu n Hoàn Ki m, tác gi đ a đ c m t s gi i pháp phù h p, kh thi cao, nh m góp ph n nâng cao hi u qu công tác qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình c i t o h t ng k thu t đ a bàn Qu n Hoàn Ki m th i gian t i Trong Ch ng 3, Lu n v n đ a nh ng y u t khách quan v s thu n l i, khó kh n c a Ban vi c t ch c th c hi n d án, c ng nh qu n lý t t chi phí đ u t xây d ng công trình Trên c s đó, tác gi đ xu t m t s gi i pháp phù h p v i u ki n, tình hình c th c a đ n v có th th c hi n đ c giai đo n s p t i góp ph n hoàn thi n công tác qu n lý d án nói chung, qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình h t ng k thu t nói riêng cho Ban t ch c th c hi n t t d án th i gian t i ’ 10 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Trong ph m vi nghiên c u c a lu n v n, tác gi t p chung nghiên c u nh ng v n đ liên quan đ n vi c nâng cao hi u qu công tác qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình c i t o h t ng k thu t t i Ban qu n lý xây d ng công trình công ích Hoàn Ki m đ tđ c nh ng n i dung này, tác gi hoàn thành nh ng nghiên c u sau đây: - ã nghiên c u, h th ng hóa có phân tích m t s v n đ lý lu n c b n v d án, qu n lý d án, qu n lý d án đ u t xây d ng Ch đ c đ c m đ c thù c a d án đ u t xây d ng công trình H th ng phân tích y u t h nh ng đ n chi phí d án đ u t xây d ng công trình; - ã ti n hành phân tích, đánh giá th c tr ng công tác qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình c i t o h t ng t i Ban qu n lý xây d ng công trình công ích Hoàn Ki m th i gian qua Ch đ c nh ng k t qu đ t đ c nh ng t n t i, h n ch công tác qu n lý chi phi d án đ u t xây d ng tìm nh ng nguyên nhân ch y u d n đ n nh ng t n t i, h n ch đ có c s th c ti n cho vi c gi i pháp kh c ph c; Ki n ngh Trong giai đo n s p t i 2014-2015, UBND qu n Hoàn Ki m s ti p t c đ u t v n cho d án đ u t xây d ng công trình c i t o h t ng góp ph n ch nh trang đô th c a Qu n, đ ng b hóa h th ng h t ng k thu t đô th , nâng cao ch t l s ng cho ng ng i dân x ng t m Qu n trung tâm c a Th đô Nên công tác t ch c th c hi n d án đ i v i Ch đ u t đ c y quy n th c hi n đòi h i m tt m cao h n n a, công tác qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình m t ho t đ ng vô khó kh n ph c t p, liên quan đ n nhi u ch th , nhi u l nh v c Mu n qu n lý t t có ch t l vi c t ng c ng d án đ u t xây d ng công trình ng n ng l c trình đ qu n lý d án c a Ban qu n lý d án r t ’ nhi u s quan tâm hi p l c, t o u 10 ki n, t o môi tr ng cho ho t đ ng c a t t c c p, ngành, đ c bi t c a c quan qu n lý nhà n c c p phát huy đ c hi u qu v n đ u t tránh th t thoát lãng phí đ ngh UBND qu n Hoàn Ki m c n quan tâm đ n vi c đ u t cho Ban qu n lý d án v c s v t ch t, t ch c đào t o chuyên môn cho đ i ng cán b thi u kinh nghi m v qu n lý đ u t xây d ng Bên c nh Lãnh đ o đ n v c n nhìn th ng, nhìn th t vào nh ng t n t i c a đ n v đ có k ho ch th c hi n theo l trình c th đ nh m đ a Ban ngày m t phát tri n h n n a Lu n v n mong mu n v i nh ng đ xu t, ki n ngh c a s đ c áp d ng góp ph n nâng cao hi u qu qu n lý chi phí đ u t công trình c i t o h t ng đ a bàn Qu n Hoàn Ki m trình t ch c th c hi n đ xây d ng Qu n Hoàn Ki m ngày m t phát tri n ’ 10 TÀI LI U THAM KH O Chính ph (2009), Qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình, Ngh đ nh s 112/2009/N -CP; Chính ph (2009), Qu n lý d án đ u t xây d ng công trình, Ngh đ nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009; Chính ph (2014), Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t đ u th u v l a ch n nhà th u, Ngh đ nh s 63/2014/N -CP ngày 26/06/2014; Chính ph (2009), S a đ i, b sung m t s u Ngh đ nh s 12/2009/N CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u t xây d ng công trình, Ngh đ nh s 83/2009/N -CP ngày 15/10/2009; Chính ph (2013), Qu n lý ch t l ng công trình xây d ng, Ngh đ nh 15/2013/N -CP ngày 06/02/2013; Ban qu n lý xây d ng công trình công ích (2013), Công tác t ch c th c hi n d án h ng m đ a bàn Qu n Hoàn Ki m n m 2013-2014, Báo cáo s 15/BC-BQLXDCTCI ngày 25/10/2014 B xây d ng (2009), Quy đ nh chi ti t m t s n i dung c a Ngh đ nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a ph v qu n lý d án đ u t xây d ng công trình, Thông t s 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009; B xây d ng (2010), H ng d n l p qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình, Thông t s 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010; B xây d ng (2009), nh m c chi phí qu n lý d án t v n đ u t xây d ng công trình, Quy t đ nh s 957/Q -BXD ngày 29/9/2009; 10 Liên ngành S xây d ng – Tài – Thông tin truy n thông – K ho ch đ u t - UBND qu n Hoàn Ki m, v vi c thu h i v n d án h ng m đ ng dây thông tin, n l c chi u sáng đ a bàn Qu n Hoàn Ki m UBND qu n Hoàn Ki m làm Ch đ u t th c hi n, T trình s 10124/TTr/LN ngày 05/12/2014; 11 Nguy n Xuân Phú (2010), Qu n lý chi phí nâng cao, Bài gi ng cao h c h c th y l i; 12 Qu c h i (2013), Lu t u th u s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; i ’ 10 13 Qu c h i (2014), Lu t Xây d ng s 50/2014/QH13 ; 14 Nguy n Bá Uân (2013), Qu n lý d án xây d ng nâng cao, Bài gi ng cao h c i h c th y l i; 15 UBND qu n Hoàn Ki m (2010), K ho ch phát tri n kinh t - Xã h i n m 2010-2015, K ho ch s 52/KH-UBND ngày 15/12/2010 [...]... ng quan v d án và qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình Ch ng 2: C s lý thuy t v qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình t i Ban qu n lý xây d ng công trình công ích Hoàn Ki m Ch ng 3: xu t gi i pháp t ng c ng công tác qu n lý chi phí trong giai đo n th c hi n đ u t xây d ng công trình t i Ban qu n lý xây d ng công trình công ích Hoàn Ki m ’ 9 CH T NG QUAN V D NG 1 ÁN VÀ QU N LÝ CHI PHÍ UT XÂY... ; Chi phí xây d ng , chi phí thi t b , chi phí b i th ng h tr tái đ nh c ; chi phí qu n lý d án; chi phí t v n đ u t xây d ng; chi phí khác và chi phí d phòng - D toán xây d ng công trình đ c tính toán và xác đ nh theo công trình xây d ng c th và là c n c đ ch đ u t qu n lý chi phí chi phí đ u t xây d ng công trình D toán công trình bao g m: Chi phí xây d ng, chi phí thi t b , chi phí qu n lý d án. .. đo n th c hi n đ u t - Phân tích th c tr ng công tác qu n lý chi phí các d án đ u t xây d ng công trình h t ng k thu t s d ng v n ngân sách qu n Hoàn Ki m do Ban qu n lý xây d ng công trình công ích th c hi n - xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu trong công tác qu n lý chi phí các d án đ u t xây d ng công trình H t ng k thu t do Ban qu n lý xây d ng công trình công ích Hoàn Ki m th c hi n ’ 8 7 N... y, các gi i pháp đ nâng cao qu n lý chi phí là c n thi t trong công tác qu n lý d án c a Ban qu n lý xây d ng CTCI Hoàn Ki m xu t m t s gi i pháp giúp Ban qu n lý có th qu n lý t t các chi phí xây d ng trong quá trình chu n b đ u t c ng nh tri n khai th c hi n các d án 2 M c ích c a đ tài Vi c nghiên c u c s nh ng lý lu n v qu n lý chi phí d án nói chung, qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình. .. thi công 2.1.3.2 Thành ph n c a t ng m c đ u t Thành ph n c a t ng m c đ u t bao g m: 1 Chi phí xây d ng (GRxDR) - Chi phí phá và tháo d các công trình xây d ng; - Chi phí san l p m t b ng xây d ng; - Chi phí xây d ng các công trình, h ng m c công trình chính, công trình t m, công trình ph tr ph c v thi công; - Chi phí nhà t m t i hi n tr ng đ và đi u hành thi công 2 Chi phí thi t b (GRTBR) - Chi phí. .. D ÁN UT Các nhân t NH H NG N CÔNG TÁC QU N LÝ CHI XÂY D NG CÔNG TRÌNH nh h ng t i công tác qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình g m có: Nhân t pháp lý, chính sách; Nhân t v con ng qu n lý; Nhân t khoa h c và công ngh ; Nhân t th tr i và công tác ng xây d ng; Nhân t đ c đi m và đi u ki n thi công xây d ng công trình 1.3.1 Nhân t pháp lý, chính sách Các nhân t nh h ng đ n công tác qu n lý chi. .. xây d ng, giám sát thi công xây d ng, giám sát l p đ t thi t b ; - Chi phí l p báo cáo đánh giá tác đ ng môi tr ng; - Chi phí l p đ nh m c xây d ng, đ n giá xây d ng công trình; - Chi phí ki m soát chi phí đ u t xây d ng công trình; - Chi phí qu n lý chi phí đ u t xây d ng: t ng m c đ u t , d toán công trình, đ nh m c xây d ng, đ n giá xây d ng công trình, h p đ ng trong ho t đ ng xây d ng; - Chi phí. .. phân tích các đi m m nh, đi m y u trong công tác qu n lý chi phí các d án đ u t xây d ng công trình h t ng k thu t do Ban qu n lý XDCTCI th c hi n, t đó đ xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu trong công tác qu n lý chi phí các d án đ u t xây d ng công trình h t ng k thu t t i Ban qu n lý Xây d ng CTCI 3 it ng và ph m vi nghiên c u - it ng nghiên c u c a đ tài là công tác qu n lý chi phí các d án. .. tác gi v i các đ tài nghiên c u v công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình trong các l nh v c đ u t khác nhau nh : 1 Tác gi : Tr n Th Maic tài: Nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp t ng ng qu n lý chi phí các d án đ u t xây d ng công trình th y l i s d ng v n ngân sách Hà n i – N m 2014; 2 Tác gi : Hoàng Anh Tu n – tài: xu t m t s gi i pháp t ng c ng công tác qu n lý chi phí các d án đ u t xây. .. d n Các Ch đ u t , ban qu n lý d án, đ n v t v n c n n m rõ các ch ch ng c a nhà n c, áp d ng đúng nh ng quy đ nh hi n hành v công tác qu n lý d án TXDCT c a nhà n Qu n lý d án c TXDCT ph i đ m b o đ c các y u t ch t l ng, ti n đ th i gian và chi phí V n đ qu n lý chi phí các d án xây d ng công trình t i ban qu n lý d án đang đ c c quan tâm và nghiên c u đ đ a ra các gi i pháp nh m t ng ng công tác ... toán xác đ nh theo công trình xây d ng c th c n c đ ch đ u t qu n lý chi phí chi phí đ u t xây d ng công trình D toán công trình bao g m: Chi phí xây d ng, chi phí thi t b , chi phí qu n lý d án. .. c công tác qu n lý chi phí c a Ban qu n lý xây d ng công trình công ích ……………………………………………………… 65 3.3.2 Nh ng t n t i nguyên nhân công tác qu n lý chi phí c a Ban qu n lý xây d ng công trình công. .. Ch ng 1: T ng quan v d án qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình Ch ng 2: C s lý thuy t v qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình t i Ban qu n lý xây d ng công trình công ích Hoàn Ki m Ch
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại ban quan lý xây dựng công trình công ích hoàn kiếm, hà nội , Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại ban quan lý xây dựng công trình công ích hoàn kiếm, hà nội , Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại ban quan lý xây dựng công trình công ích hoàn kiếm, hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay