Biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non hệ cao đẳng, trường đại học đồng nai

126 688 5
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2015, 15:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM VŨ THỊ BÍCH NGÂN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CAO ĐẲNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGƢỜI HƢỚ NG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN VĂN HIẾU Huế, năm 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam doan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, số tư liệu khác đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố công trình khác Tác giả Vũ Thị Bích Ngân ii Với tình cảm chân thành, Tôi xin gửi lời biết ơn đến: Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học, Quý Thầy, Cô giáo Khoa Tâm lý – Giáo dục, trường Đại học Sư phạm Huế; Ban Giám hiệu, cán quản lý phòng ban, quý Thầy Cô khoa, đặc biệt khoa Tiểu học – Mầm non trường Đại học Đồng Nai; Lãnh đạo giáo viên trường thực hành tỉnh Đồng Nai có sinh viên thực tập sư phạm giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu thực đề tài Đặc biệt, Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc hướng dẫn, giúp đỡ, tận tình Tiến sĩ Trần Văn Hiếu, Phó Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Sư phạm Huế suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Cuối cùng, Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, động viên, khuyến khích trình học tập hoàn thành Luận văn Huế, tháng năm 2015 Tác giả Vũ Thị Bích Ngân iii iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan .ii Lời cảm ơn iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN DANH MỤC BẢNG A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học .8 Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .8 Phạm vi nghiên cứu .9 Cấu trúc luận văn 10 B NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .11 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 11 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 11 1.2 Các khái niệm đề tài .13 1.3 Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non trình đào tạo trường đại học 19 1.4 Quản lý hoạt động RLNVSP cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng trường .31 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng RLNVSP SV ngành Giáo dục Mầm non – hệ Cao đẳng trường 40 TIỂU KẾT CHƢƠNG 43 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƢPHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CAO ĐẲNG, TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 44 2.1 Khái quát trường Đại học Đồng Nai khoa Tiểu học - Mầm non 44 2.1.1 Khái quát trường Đại học Đồng Nai 44 2.1.2 Khái quát khoa Tiểu học - Mầm non 47 2.2 Tổ chức khảo sát .48 2.2.1 Khách thể khảo sát 48 2.2.2 Nội dung khảo sát 49 2.2.3 Các phương pháp khảo sát .50 2.3 Thực trạng hoạt động RLNVSP cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng, trường Đại học Đồng Nai .51 2.3.1 Nhận thức CBQL, giảng viên, giáo viên SV công tác RLNVSP 51 2.3.2 Thực trạng trang bị kỹ nghề nghiệp cho SV ngành GDMN 56 2.3.3 Kết hoạt động RLNVSP SV ngành Giáo dục Mầm non 58 2.3.4 Thực trạng quản lý hoạt động RLNVSP sinh viên ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng, trường Đại học Đồng Nai 62 2.3.4.1 Thực trạng quản lý nội dung hoạt động RLNVSP SV ngành GDMN 62 2.3.4.2 Thực trạng quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động RLNVSP SV ngành GDMN 63 2.3.4.3 Thực trạng tổ chức, quản lý thực quy trình hoạt động RLNVSP cho SV 66 2.3.4.4 Thực trạng quản lý lực lượng tham gia hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động RLNVSP cho SV 68 2.3.4.5 Thực trạng quản lý đầu tư sở vật chất, kinh phí cho hoạt động RLNVSP 70 2.3.4.6 Thực trạng mức độ quản lý, đánh giá, nhận xét đối tượng tham gia quản lý hoạt động RLNVSP .72 2.4 Đánh giá chung .74 2.4.1 Mặt mạnh 75 2.4.2 Hạn chế 75 2.4.3 Nguyên nhân 76 TIỂU KẾT CHƢƠNG 77 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CAO ĐẲNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI .78 3.1 Những định hướng xác lập biện pháp 78 3.1.1 Yêu cầu đổi giáo dục cho hệ đại học, cao đẳng định hướng phát triển trường sư phạm đến năm 2020 quan điểm việc đổi chương trình chăm sóc giáo dục Mầm non 78 3.1.2 Định hướng phát triển quy mô chất lượng đào tạo trường Đại học Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020 79 3.1.3 Yêu cầu chuẩn đầu ngành Giáo dục Mầm non – hệ Cao đẳng, trường Đại học Đồng Nai 79 3.2 Nguyên tắc xác lập biện pháp .81 3.3 Các biện pháp quản lý hoạt động RLNVSP cho SV ngành Giáo dục Mầm non .82 3.3.1 Nâng cao nhận thức hoạt động RLNVSP cho CBQL, giảng viên, giáo viên SV 82 3.3.2 Xây dựng hoàn thiện quy trình tổ chức, quản lý hoạt động RLNVSP cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non 83 3.3.3 Xây dựng hệ thống tập RLNVSP thường xuyên .85 3.3.4 Tổ chức hội thi NVSP cấp khoa sau học kỳ .85 3.3.5 Phối hợp với phòng giáo dục trường Mầm non hoạt động RNVSP cho SV .87 3.3.6 Thành lập trường thực hành sư phạm cho SV ngành Giáo dục Mầm non 88 3.3.7 Tăng cường điều kiện hỗ trợ cho hoạt động RLNVSP .89 3.3.8 Đổi công tác kiểm tra, đánh giá kết RLNVSP SV 90 3.4 Mối quan hệ biện pháp .92 3.5 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất 93 3.5.1 Mục đích khảo nghiệm 93 3.5.2 Quy trình khảo nghiệm 93 3.5.3 Kết khảo nghiệm .93 TIỂU KẾT CHƢƠNG 95 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 96 Kết luận .96 Khuyến nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN STT Chữ viết tắt Viết đầy dủ Chữ viết tắt STT Viết đầy dủ BGH Ban Giám Hiệu 21 NXBGD BCN Ban chủ nhiệm 22 NXBĐHSP Nhà xuất đại học sư phạm CBQL Cán quản lý 23 PP Phương pháp CĐSP Cao đẳng sư phạm 24 Phương pháp giáo dục CSVC Cơ sở vật chất 25 PL CNHHĐH Công nghiệp hóa 26 QLGD Hiện đại hóa Quản lý giáo dục DH Dạy học Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ĐBATVSPB GDH Đảm bảo an toàn Rèn luyện nghiệp vụ sư 28 RLNVSPTX Vệ sinh phòng bệnh phạm thường xuyên Giáo dục học 29 SP Sư phạm PPGD 27 RLNVSP Nhà xuất giáo dục Phụ lục 10 GD - ĐT Giáo dục - Đào tạo 30 SL Số lượng 11 GDMN Giáo dục Mầm non 31 SV Sinh viên 12 GV Giáo viên 32 TBC Trung bình cộng 13 KH Kế hoạch 33 TS Tiến sĩ 14 KT Kiểm tra 34 TLH Tâm lý học 15 KNSP Kỹ sư phạm 35 TTSP Thực tập sư phạm 16 LV Luận văn 36 TH Thực hành 17 ND Nội dung 37 Th.S Thạc sĩ 18 NLSP Năng lực sư phạm 38 TNCS.HCM Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 19 NX Nhận xét 39 Xã hội 20 NVSP Nghiệp vụ sư phạm 40 XHCN XH Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Mức độ nhận thức CBQL, giảng viên, giáo viên SV 51 Bảng 2.2 Mức độ hiểu biết SV ngành Giáo dục Mầm non NVSP .52 Bảng 2.3a Đánh giá CBQL, giảng viên, giáo viên mức độ cần thiết mức độ thực nội dung RLNVSP 53 Bảng 2.3b Đánh giá SV mức độ cần thiết mức độ thực 54 nội dung RLNVSP .54 Bảng 2.4 Đánh giá CBQL, giảng viên, giáo viên SV trang bị kỹ nghề nghiệp cho SV ngành GDMN 57 Bảng 2.5 Đánh giá SV kết hoạt động RLNVSP 58 Bảng 2.6 CBQL, giảng viên, giáo viên đánh giá kết RLNVSP SV 59 Bảng 2.7 Kết TTSP đợt SV .60 Bảng 2.8 Kết TTSP đợt SV .60 Bảng 2.9 Đánh giá CBQL, giảng viên, giáo viên quản lý nội dung hoạt động RLNVSP SV ngành GDMN, trường Đại học Đồng Nai 62 Bảng 2.10 Đánh giá CBQL, giảng viên, giáo viên thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động RLNVSP sinh viên ngành GDMN, trường Đại học Đồng Nai .63 Bảng 2.11 Đánh giá mức độ xây dựng kế hoạch RLNVSP khối kiến thức, kỹ chung 64 Bảng 2.12 Xây dựng kế hoạch rèn luyện nghiệp vụ - khối kiến thức, kỹ chuyên ngành 65 Bảng 2.13 Thực trạng tổ chức, quản lý quy trình hoạt động RLNVSP cho SV 66 Bảng 2.14 Đánh giá CBQL, giảng viên, giáo viên quản lý lực lượng tham gia hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động RLNVSP 68 Bảng 2.15 Đánh giá SV lực lượng tham gia hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động RLNVSP 69 Bảng 2.16 Đánh giá CBQL, giảng viên, giáo viên việc quản lý sở vật chất, kinh phí .70 Bảng 2.17 Mức độ quản lý, đánh giá, nhận xét, đối tượng tham gia quản lý hoạt động RLNVSP 72 Bảng 2.18 Các mức độ nhận xét, rút kinh nghiệm việc kiểm tra, đánh giá đối tượng tham gia quản lý hoạt động RLNVSP 73 A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nghị 142 Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, rõ mục tiêu giáo dục: “ Xây dựng cho đội ngũ cán khoa học, kỹ thuật quản lý kinh tế đông đảo vững mạnh, ngày hoàn chỉnh trình độ ngành nghề, vừa có phẩm chất trị tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với giai cấp công nhân, với dân tộc, liên hệ chặt chẽ với công nông, vừa có trình độ khoa học kỹ thuật nghiệp vụ giỏi, nắm vững quy luật tự nhiên quy luật xã hội, có lực tổ chức động viên quần chúng, đủ sức giải vấn đề khoa học, kỹ thuật quản lý kinh tế thực tế nước ta đề có khả tiến kịp trình độ khoa học, kỹ thuật tiên tiến giới." Hiện nay, cách mạng khoa học công nghệ phát triển ngày nhanh, kinh tế tri thức có vai trò ngày bật trình phát triển lực lượng sản xuất Trong bối cảnh đó, giáo dục trở thành nhân tố hàng đầu định phát triển nhanh bền vững quốc gia giới, Việt Nam không nằm xu hướng chung Đảng Nhà nước đề sách giáo dục định hướng, nguyên tắc việc xác định mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phương pháp giáo dục tổ chức hệ thống giáo dục, đào tạo phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế đất nước Trong trình thực sách giáo dục giai đoạn nay, bên cạnh thành tựu đáng ghi nhận đạt tồn nhiều khiếm khuyết, bất cập giáo dục cần bổ sung, chỉnh sửa góp phần hoàn thiện sách giáo dục giáo dục thời gian tới Trường đại học sư phạm sở giáo dục chủ yếu góp phần mạnh mẽ vào việc xây dựng lực lượng lao động có trình độ cao chất lượng cho xã hội, nơi đào tạo người thầy có trình độ chuyên môn tư tưởng trị vững vàng, có nhân cách truyền thống kết hợp với dìu dắt hệ trẻ, đáp ứng phù hợp với phát triển xã hội ngày Do vậy, người giáo viên trường Đại học sư phạm đào tạo ra, người trực tiếp nuôi dạy trẻ chủ yếu thời gian trường, người góp phần xây dựng móng, hình thành nhân cách cho trẻ, phải người giáo dục giỏi Bởi thế, việc nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên (SV), đặc biệt trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (RLNVSP) trình xuyên suốt chương trình đào tạo, SV chuyển hóa kiến thức tiếp thu thành kỹ xảo, phẩm chất lực nghề nghiệp, trở thành nhà giáo dục (GD) giỏi, vững vàng, tự tin trình giáo dục, hình thành nhân cách cho học sinh… RLNVSP nhà trường bao gồm: RLNVSP thường xuyên (TX), thực tập sư phạm (TTSP) RLNVSP thường xuyên điều kiện nhằm gắn lý luận thực tiễn, thực học đôi với hành, giúp SV hình thành kỹ sở, tập luyện thao tác cụ thể phần học trình dạy học giáo dục TTSP bước kế tục, phát triển hoàn chỉnh kết trình RLNVSP thường xuyên nhằm giúp cho sinh viên hình thành lực sư phạm cách toàn diện Đây giai đoạn quan trọng để người giáo viên tương lai hoàn thiện nghiệp vụ chất lượng, phương pháp sư phạm, tư sư phạm, lòng yêu nghề,… thể giai đoạn đào tạo cuối người SV trường đại học sư phạm Quá trình RLNVSP trình liên tục, bao phủ toàn chương trình đào tạo, giúp cho SV có kỹ năng, kỹ xảo chứng minh điều học lý thuyết thực hành cách liên tục khoa học Để RLNVSP cho SV có hiệu cao, việc tổ chức, quản lý thực phải khoa học Trong thời gian qua, có đề tài, báo,… đề cập tới vấn đề RLNVSP, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nâng cao chất lượng RLNVSP,… cho SV số trường đại học, cao đẳng, chưa có công trình nghiên cứu đầy đủ, toàn diện vấn đề quản lý hoạt động RLNVSP cho SV ngành Giáo dục Mầm non trường Đại học, có trường Đại học Đồng Nai Là giảng viên trực tiếp giảng dạy hướng dẫn SV RLNVSP, nhận thấy bên cạnh kết đạt trình RLNVSP, bộc lộ hạn chế cần phải khắc phục, đặc biệt công tác quản lý Do vậy, chọn đề tài: “Biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng, Trường Đại học Đồng Nai” * Khó khăn: 1/ RLNVSP nặng lý thuyết, thời gian thực hành ít, chưa có chương trình RLNVSP cụ thể, rõ ràng 2/ Kết kiểm tra đánh giá thông qua kỳ thi học phần chủ yếu câu hỏi lý thuyết chưa có thực hành 3/ Phương pháp giảng dạy giảng viên chưa phù hợp với nội dung học 4/ Trình độ tin học, ngoại ngữ sinh viên nhiều hạn chế 5/ Hiểu biết trình RLNVSP số sinh viên chưa 6/ Ý thức tự rèn luyện số SV chưa cao, nhút nhát giao tiếp, tập giảng, tham gia hoạt động… 7/ Cơ sở vật chất, trang thiết bị tương đối đầy đủ chất lượng chưa cao, đồng 8/ Kinh phí chi cho việc tổ chức hoạt động RLNVSP 9/ Các hoạt động tổ chức Đoàn niên hạn chế 10/ Hội thi NVSP cấp khoa, trường…chưa sinh động đa dạng nên chưa thu hút nhiều sinh viên tham gia 11/ Đội ngũ giáo viên hướng dẫn sở thực hành chưa nhiệt tình, kiểm tra, đánh giá kết RLNVSP chưa khách quan Ý kiến thêm bạn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 9: Xin bạn nêu số đề nghị với sở thực tập trường Đại học Đồng Nai giúp cho Sinh viên RLNVSP tốt hơn: *Cơ sở thực tập: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… *Trƣờng Đại học Đồng Nai: P8 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… * Đối với Khoa Tiểu học - Mầm non: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Một số thông tin cá nhân: Bạn sinh viên lớp:…………………………………………………………… Khoa…………………………………………………………………………… Năm thứ……………………………………………………………………… P9 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho CBQL, giảng viên, giáo viên) Nhằm xác định biện pháp tổ chức RLNVSP cho sinh viên xin thầy/cô vui lòng cộng tác cách trả lời câu hỏi sau Xin cảm ơn cộng tác thầy/cô! Câu 1: Theo thầy/cô, trình đào tạo ngành GDMN trường sư phạm, việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (RLNVSP) cho sinh viên có tầm quan trọng nào? (Xin đánh dấu X vào câu chọn) Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng Câu 2: Ý kiến thầy/cô, mức độ cần thiết mức độ thực nội dung RLNVSP cho sinh viên ngành GDMN trường ĐH Đồng Nai? (Xin đánh dấu X vào cột tương ứng) Mức độ cần thiết STT Nội dung đánh giá Không Cần cần thiết Xây dựng phương pháp học tập, nghiên cứu cho sinh viên Thực hành giáo dục trường mầm non Rèn kỹ năng: Làm đồ dùng, đồ chơi, hát, múa, cho trẻ Rèn kỹ tổ chức, thực hoạt động chăm sóc trẻ độ tuổi P10 thiết Mức độ thực Rất Chƣa Đôi Thƣờng cần bao xuyên thiết Soạn giáo án, tổ chức môn học Rèn kỹ viết chữ, viết văn hành Rèn kỹ nói sửa lỗi phát âm Thực hành làm đồ dùng dạy học, làm đồ chơi cho trẻ Tham gia Hội thi NVSP cấp lớp, cấp Khoa Luyện tập hát, múa 10 chương trình Rèn kỹ ghi chép, 11 nhận xét, rút kinh nghiệm dự Rèn luyện kỹ giao 12 tiếp, ứng xử (với trẻ, phụ huynh, đồng nghiệp …) 13 Thực tập sư phạm trường mầm non Câu 3: Xin thầy/cô đánh kỹ nghề nghiệp SV ngành GDMN trường ĐH Đồng Nai nay? (Xin đánh dấu X vào cột tương ứng) STT Nội dung Kém Tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ Tư thế, tác phong giáo viên Quản lý lớp học Xử lý tình Giao tiếp, ứng xử P11 Yếu Trung bình Khá Tốt Làm đồ dùng đồ chơi Hát, múa, vẽ Nói, đọc kể diễn cảm Phương pháp tổ chức dự 10 Sử dụng phương tiện đại Câu 4: Xin thầy/cô cho biết ý kiến việc đánh giá kết RLNVSP sinh viên nay: (Xin đánh dấu X vào cột tương ứng) STT 10 11 12 13 Nội dung RLNVSP Kém Yếu T.bình Khá Xây dựng phương pháp học tập, nghiên cứu cho sinh viên Thực hành giáo dục - Chăm sóc trẻ trường mầm non Tập xử lý tình xảy trình chăm sóc giáo dụctrẻ Rèn kỹ tổ chức, thực hoạt động chăm sóc trẻ độ tuổi Soạn giáo án, tổ chức môn học Rèn kỹ viết chữ, viết văn hành Rèn kỹ nói sửa lỗi phát âm Thực hành làm đồ dùng dạy học, làm đồ chơi cho trẻ Tham gia Hội thi NVSP cấp lớp, cấp Khoa Luyện tập hát, múa chương trình Rèn kỹ ghi chép, nhận xét, rút kinh nghiệm dự minh họa tập giảng Rèn luyện kỹ giao tiếp, ứng xử (với trẻ, phụ huynh, đồng nghiệp…) Thực tập sư phạm trường Mầm non P12 Tốt Câu 5: Ý kiến đánh giá thầy/cô việc tổ chức, quản lý CBQL, giảng viên, giáo viên sở thực hành nội dung hoạt động RLNVSP sinh viên ngành GDMN trường Đại học Đồng Nai ? (Xin đánh dấu X vào cột tương ứng) STT Nội dung quản lý Xây dựng kế hoạch, chương trình RLNVSP Thời khóa biểu Tổ chức, đạo thực Đầu tư sở vật chất cho hoạt động RLNVSP Chƣa Bình tốt thƣờng Tốt Phối hợp lực lượng tham gia hoạt động RLNVSP Kiểm tra, đánh giá kết RLNVSP Câu 6: Thầy/cô cho biết kế hoạch hoạt động RLNVSP sinh viên ngành GDMN trường Đại học Đồng Nai đánh giá mức độ nào: (Xin đánh dấu X vào cột tương ứng) STT Kế hoạch RLNVSP Kém Yếu T.bình Khá Tốt RLNVSP thường xuyên Thực tập sư phạm đợt (KTSP) Thực tập sư phạm đợt Ghi chú: RLNVSPTX: thông qua môn học: Tâm lý học, Giáo dục học, PPDH môn Thực tập sư phạm đợt (KTSP) thực vào năm thứ Thời gian tuần Thực tập sư phạm đợt thực vào năm thứ Thời gian tuần P13 Câu 7: Theo thầy/cô, việc xây dựng kế hoạch RLNVSP kiến thức kỹ chung, kỹ đạt mức độ: (Xin đánh dấu X vào cột tương ứng) STT Kiến thức kỹ chung Kém Phong cách giao tiếp sư phạm Phương pháp xử lý tình sư phạm Thực hành phương pháp nghiên cứu tâm lý lứa tuổi tâm lý trẻ cá biệt Nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ giáo viên Rèn luyện kỹ thiết kế nội dung, chương trình trường mầm non Tổ chức hoạt động giáo dục học Hướng dẫn trẻ học tập lớp nhà Lựa chọn phương pháp hình thức tổ chức dạy học P14 Yếu Tr bình Khá Tốt Câu 8: Theo thầy/cô, việc xây dựng kế hoạch RLNVSP kiến thức kỹ chuyên ngành, kỹ đánh giá mức độ: (Xin đánh dấu X vào cột tương ứng) STT Kiến thức kỹ chuyên ngành Kém Yếu Trung bình Khá Tốt Rèn kỹ nói diễn cảm, sửa lỗi phát âm Rèn kỹ viết chữ Rèn kỹ đọc thơ kể chuyện diễn cảm Rèn kỹ làm đồ dùng đồ chơi Tập số hát múa chương trình giáo dục mầm non Tập giảng môn phương pháp Thực tập sư phạm trường Mầm non Câu 9: Với nội dung kế hoạch RLNVSP, thầy/cô cho biết mức độ thực tiến trình: (Xin đánh dấu X vào cột tương ứng) Mức độ STT Kế hoạch RLNVSP Kém Yếu I Tham quan sở thực hành Phổ biến kế hoạch tham quan Chuẩn bị kinh phí, phương tiện Lựa chọn địa điểm, nhóm, lớp… Tổ chức thực nội dung tham quan Công tác kiểm tra, đánh giá Công tác rút kinh nghiệm P15 Trung bình Khá Tốt II Tập giảng - Chăm sóc trẻ Phổ biến kế hoạch, nội dung tập giảng - Chăm sóc trẻ Phân công giảng viên hướng dẫn Tổ chức thực hoạt động tập giảng- Chăm sóc trẻ III Thi nghiệp vụ sƣ phạm 10 11 Phổ biến kế hoạch, nội dung thi nghiệp vụ sư phạm giỏi Quy mô đội thi nghiệp vụ sư phạm 12 Chuẩn bị kinh phí, phương tiện 13 Tổ chức thực hoạt động 14 Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm IV Thực tập sƣ phạm 15 Phổ biến kế hoạch, nội dung thực tập sư phạm 16 Chọn sở thực tập sư phạm 17 Chuẩn bị kinh phí 18 19 20 Tổ chức thực nội dung hoạt động thực tập sư phạm Kiểm tra đánh giá thực tập sư phạm Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm thực tập P16 Câu 10: Theo thầy/cô, lực lượng tham gia công tác RLNVSP hướng dẫn, hỗ trợ đạt mức độ: (Xin đánh dấu X vào cột tương ứng) Mức độ STT Các lực lƣợng tham gia RLNVSP Trung bình Khá Tốt Giảng viên dạy môn Khoa học Giảng viên dạy môn Tâm lý - Giáo dục, Dinh dưỡng, Đảm bảo an toàn Vệ sinh phòng bệnh Giảng viên dạy môn phương pháp Giảng viên cố vấn học tập Giáo viên sở thực hành Phòng Đào tạo trường Đại học Đồng Nai Đoàn TNCS.HCM Câu 11: Xin thầy/ cô cho biết ý kiến việc quản lý sở vật chất, kinh phí cho hoạt động RLNVSP: (Xin đánh dấu X vào cột tương ứng) Mức độ STT Kế hoạch RLNVSP Tham quan sở thực hành Tập giảng - Chăm sóc trẻ Thi nghiệp vụ sư phạm Thực tập sư phạm trường Kém Mầm non P17 Yếu Trung bình Khá Tốt Câu 12: Việc nhận xét, rút kinh nghiệm kế hoạch hoạt động RLNVSP theo thầy/cô đạt mức độ: (Xin đánh dấu X vào cột tương ứng) Mức độ STT Kế hoạch RLNVSP Kém Yếu Trung bình Khá Tốt Nhận xét rút kinh nghiệm tham quan sở thực hành Nhận xét rút kinh nghiệm tập giảng - chăm sóc trẻ Nhận xét rút kinh nghiệm thi nghiệp vụ sư phạm Nhận xét rút kinh nghiệm thực tập sư phạm trường Mầm non Câu 13: Việc nhận xét rút kinh nghiệm việc kiểm tra, đánh giá kế hoạch hoạt động RLNVSP Theo thầy/cô, đạt mức độ: (Xin đánh dấu X vào cột tương ứng) Mức độ STT Kế hoạch RLNVSP Kém Nhận xét rút kinh nghiệm tham quan sở thực hành Nhận xét rút kinh nghiệm tập giảng - chăm sóc trẻ Nhận xét rút kinh nghiệm thi nghiệp vụ sư phạm Nhận xét rút kinh nghiệm thực tập sư phạm trường Mầm non P18 Yếu Trung bình Khá Tốt Câu 14: Ý kiến thầy/cô, nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng đến công tác RLNVSP sinh viên? (Xin đánh dấu X vào cột tương ứng) Mức độ STT Các nguyên nhân Sinh viên chưa có ý thức rèn luyện tự RLNVSP Sinh viên chưa thật hiểu tầm quan trọng ý nghĩa việc RLNVSP Sinh viên hạn chế khả hát múa, đọc, kể, làm đồ dùng, đồ chơi Các thực hành chưa giảng viên đầu tư Một số giáo viên mầm non sở thực hành trình độ kinh nghiệm chuyên môn hạn chế Một số giáo viên mầm non sở thực hành chưa nắm tầm quan trọng trách nhiệm việc hướng dẫn sinh viên tham quan, thực tập P19 Không Phân Đồng đồng ý vân ý Câu 15: Ý kiến thầy/cô nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến công tác RLNVSP cho sinh viên? (Xin đánh dấu X vào cột tương ứng) Mức độ STT Các nguyên nhân Kế hoạch, chương trình rèn luyện chưa chi tiết, cụ thể; chưa mang tính hệ thống từ năm đến năm Quá trình triển khai hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên chưa kịp thời lúc với biên chế năm học Nội dung rèn luyện chưa đáp ứng yêu cầu thực tế Hình thức tổ chức hoạt động RLNVSP chưa đa dạng phong phú Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động RLNVSP chưa đầy đủ, đảm bảo chất lượng Chưa có phối hợp chặt chẽ, kịp thời lực lượng (Khoa, phòng đào tạo, Tổ môn, Đoàn niên…) việc tổ chức hoạt RLNVSP Công tác kiểm tra, đánh giá, quản lý kết hoạt động RLNVSP chưa khách quan P20 Không Phân Đồng đồng ý vân ý Câu 16: Thầy/cô có đề xuất để nâng cao hiệu RLNVSP cho SV? * Cơ sở thực tập: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… * Trƣờng Đại học Đồng Nai: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… *Khoa Tiểu học - Mầm non: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Một số thông tin thầy/cô: Khoa/Trường…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Công việc mà thầy/cô đảm nhiệm ……………………………………… ……………………………………………………………………………………… P21 PHỤ LỤC Phiếu khảo nghiệm biện pháp (Dành CBQL, giảng viên, giáo viên) Để góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý RLNVSP cho SV ngành Giáo dục Mầm non trường Đại học Đồng Nai Xin Thầy/Cô cho biết ý kiến tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý sau (Xin đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến mình) STT Các biện pháp quản lý đề xuất nâng cao chất lƣợng RLNVSP Tính cấp thiết Tính khả thi Rất Không Rất Không Cấp Khả cấp cấp khả khả thiết thi thiết thiết thi thi Nâng cao nhận thức hoạt động RLNVSP cho cán quản lý, giảng viên, GV SV Xây dựng hoàn thiện quy trình tổ chức RLNVSP cho SV ngành Giáo dục Mầm non Xây dựng tập RLNVSP thường xuyên Tổ chức hội thi NVSP cấp khoa sau học kỳ Xây dựng mạng lưới trường thực hành, TTSP Xây dựng trường thực hành, TTSP cho SV ngành Giáo dục Mầm non Tăng cường điều kiện hỗ trợ cho hoạt động RLNVSPTX Đổi công tác kiểm tra , đánh giá kết RLNVSP SV Xin thầy cô cho biết thông tin cá nhân: - Đơn vị công tác:……………………………………………………………… - Công việc Thầy / Cô đảm nhiệm:……………………………………… P22 [...]... trạng quản lý hoạt động RLNVSP cho SV ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng, trường Đại học Đồng Nai - Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động RLNVSP cho SV ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng, trường Đại học Đồng Nai C Kết luận và kiến nghị *Tài liệu tham khảo *Phụ lục 10 B NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƢ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON. .. sinh viên 3.2 Đối tƣợng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động RLNVSP cho SV ngành Giáo dục Mầm non hệ Cao đẳng, trường Đại học Đồng Nai 4 Giả thuyết khoa học Hoạt động RLNVSP của SV ngành Giáo dục Mầm non hệ Cao đẳng, trường Đại học Đồng Nai trong quá trình thực hiện đã đạt được kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số hạn chế về tổ chức và quản lý Do vậy, nếu xác lập và áp dụng các biện pháp quản lý. .. về lý luận, khảo sát và phân tích thực trạng về công tác quản lý hoạt động RLNVSP cho SV ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng, trường Đại học Đồng Nai, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động RLNVSP nhằm nâng cao chất lượng đào tạo SV ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng của trường Đại học Đồng Nai 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý hoạt động RLNVSP cho. .. khoa Tiểu học - Mầm non trường Đại học Đồng Nai - Sinh viên ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng, trường Đại học Đồng Nai - CBQL và giáo viên tại 3 trường mầm non có SV ngành Giáo dục Mầm non kiến tập và thực tập trong thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 9 8 Cấu trúc của luận văn: Gồm 3 phần chính: A Phần mở đầu B Phần nội dung (Gồm 3 chương): - Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động RLNVSP cho SV... Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng, trường Đại học Đồng Nai 5.3 Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động RLNVSP cho SV ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng, trường Đại học Đồng Nai 6 Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa,… các tài liệu, văn bản có liên quan,… nhằm xây dựng cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động RLNVSP... nâng cao chất lượng công tác RLNVSP cho sinh viên trường Đại học sư phạm Đà Nẵng” Luận văn Th.S QLGD của Đinh Xuân Lâm, trường Đại học sư phạm, Đại học Huế, (2012) 5) “Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng RLNVSP cho sinh viên ở các trường Đại học sư phạm miền Trung” của TS Hồ Văn Liên (Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp bộ trường Đại học sư phạm, Đại học Huế), (2002) 6) Biện pháp quản. .. tập sư phạm để rút kinh nghiệm cho năm học kế tiếp Liên quan đến công tác quản lý hoạt động RLNVSP cho SV ngành Giáo dục Mầm non đã có một số tác giả với các đề tài sau đây: 1) “Thực trạng công tác RLNVSP cho sinh viên ở trường cao đẳng Quảng Trị” Khóa học 2007 - 2011 của Lê Thị Hiền khóa luận tốt nghiệp, khoa Tâm lý giáo dục trường Đại học sư phạm, Đại học Huế 2) Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ. .. nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp ở tỉnh Tiền Giang” Luận văn Th.S QLGD của Nguyễn Văn Khởi, trường Đại học sư phạm, Đại học Huế, (2011) 12 3) Biện pháp quản lý hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai” Luận văn Th.S QLGD của Phạm Thị Lệ Thủy, trường Đại học Quy Nhơn, (2012) 4) “Thực trạng và các biện pháp quản lý nhằm... trạng quản lý hoạt động RLNVSP của SV ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng, trường Đại học Đồng Nai - Khảo sát hoạt động RLNVSP thường xuyên, TTSP của SV ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng sư phạm chính quy: + Khảo sát SV năm thứ 2: năm học 2013 - 2016: 172 SV + Khảo sát SV năm thứ 3: năm học 2012 - 2015: 64 SV + Khảo sát CBQL: 12 người + Giảng viên khoa Tiểu học - Mầm non là: 17 người + Khảo sát giáo. .. Vì vậy, việc quản lý, tổ chức hoạt động này trong các trường Đại học Sư phạm là cần thiết và quan trọng Từ sự phân tích các khái niệm quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, RLNVSP, hoạt động RLNVSP cho SV Có thể kết luận: Quản lý hoạt động RLNVSP là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý, huy động các nguồn lực trong nhà trường và ngoài nhà trường nhằm ... cứu Biện pháp quản lý hoạt động RLNVSP cho SV ngành Giáo dục Mầm non hệ Cao đẳng, trường Đại học Đồng Nai Giả thuyết khoa học Hoạt động RLNVSP SV ngành Giáo dục Mầm non hệ Cao đẳng, trường Đại học. .. trạng quản lý hoạt động RLNVSP cho SV ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng, trường Đại học Đồng Nai 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động RLNVSP cho SV ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng, trường. .. CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CAO ĐẲNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI .78 3.1 Những định hướng xác lập biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non hệ cao đẳng, trường đại học đồng nai , Biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non hệ cao đẳng, trường đại học đồng nai , Biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non hệ cao đẳng, trường đại học đồng nai , CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƢ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤSƢ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON -HỆ CAO ĐẲNG, TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, CHƯƠNG 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤSƢ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON -HỆ CAO ĐẲNG, TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn