Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường đại học đồng nai

130 303 2
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2015, 15:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LẠI THỊ NGỌC DUN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CHUN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGƢỜI HƢỚNG D ẪN KHOA HỌC TS TRẦN MINH HÙNG Huế, năm 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, tác giả đồng cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình Tác giả luận văn Lại Thị Ngọc Dun ii Formatted: Indent: Left: cm, Right: cm LỜI CẢM ƠN Formatted: Line spacing: Multiple 1.3 li Với trân trọng lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành Formatted: Font: UTM ViceroyJF, 16 pt, Fon color: Custom Color(RGB(0,0,153)) cảm ơn tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Khoa tâm lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế; Ban Giám Formatted: Font: UTM ViceroyJF, 16 pt, Fon color: Custom Color(RGB(0,0,153)) hiệu Trường Đại học Đồng Nai, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành nhiệm vụ học tập nghiên cứu Kính gửi lời cảm ơn đến q thầy tận tình giảng dạy lớp Cao học Quản lý Giáo dục khóa XXII 22 (2013-2015) giúp Formatted: Font: UTM ViceroyJF, 16 pt, Fon color: Custom Color(RGB(0,0,153)) đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, tơi chân thành cảm ơn TS Trần Minh Hùng tận Formatted: Font: UTM ViceroyJF, 16 pt, Fon color: Custom Color(RGB(0,0,153)) tình giúp đỡ dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn tơi Formatted: Font: UTM ViceroyJF, 16 pt, Fon color: Custom Color(RGB(0,0,153)) suốt q trình nghiên cứu đề tài luận văn tốt nghiệp Formatted: Font: UTM ViceroyJF, 16 pt, Bold Font color: Custom Color(RGB(0,0,153)) Xin cảm ơn tình cảm tốt đẹp, động viên khuyến khích quan tâm giúp đỡ Phòng chức năng, Ban Chủ nhiệm khoa, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Đồng Nai cung cấp tài liệu, thơng tin giúp tơi hồn thành luận văn suốt thời gian qua Dù có nhiều cố gắng q trình thực đề tài luận văn tốt nghiệp tất tâm đắc, song khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp chân tình q thầy bạn đồng nghiệp Chân thành cảm ơn! iii Formatted: Font: UTM ViceroyJF, 16 pt, Fon color: Custom Color(RGB(0,0,153)) Đồng Nai, ngày 18 tháng 034 Formatted: Font: UTM ViceroyJF, 16 pt, Not Italic, Font color: Custom Color(RGB(0,0,153) năm 2015 Tác giả luận văn Formatted: Font: UTM ViceroyJF, 16 pt, Fon color: Custom Color(RGB(0,0,153)) Formatted: Font: UTM ViceroyJF, pt, Font color: Custom Color(RGB(0,0,153)) Lại Thị Ngọc Dun Formatted: Font: UTM ViceroyJF, 10 pt, Fon color: Custom Color(RGB(0,0,153)) Formatted: Font: UTM ViceroyJF, 17 pt, Not Italic, Font color: Custom Color(RGB(0,0,153) iv MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan .ii Lời cảm ơn iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG THỐNG KÊ, BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài .6 Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 98 Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn NỘI DUNG 10 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC 10 1.1 Khái qt lịch sử nghiên cứu vấn đề 10 1.1.1 Ở nước ngồi 10 1.1.2 Ở Việt Nam .12 1.2 Một số khái niệm 1413 1.2.1 Quản lý 1413 1.2.2 Quản lý giáo dục 1514 1.2.3 Quản lý nhà trường .1615 1.2.4 Kỹ sống 1716 1.2.5 Giáo dục kỹ sống 18 1.2.6 Quản lý giáo dục kỹ sống .19 1.3 Lý luận giáo dục kỹ sống cho sinh viên trường đại học 2120 1.3.1 Mục tiêu, ý nghĩa kỹ sống 2120 1.3.2 Phân loại kỹ sống .2221 1.3.3 Đặc điểm tâm lý lứa tuổi sinh viên 2625 1.3.4 Nhiệm vụ giáo dục kỹ sống cho sinh viên 2827 1.3.5 Nội dung giáo dục kỹ sống cho sinh viên 2827 1.4 Hiệu trưởng quản lý giáo dục kỹ sống cho sinh viên trường đại học 3332 1.4.1 Nhiệm vụ quyền hạn hiệu trưởng 3332 1.4.2 Nội dung quản lý giáo dục kỹ sống cho sinh viên 3433 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác quản lý giáo dục kỹ sống .3635 1.5.1 Các yếu tố khách quan 3635 1.5.2 Các yếu tố chủ quan 3837 Tiểu kết chương 4039 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI .4140 2.1 Khái qt tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội giáo dục tỉnh Đồng Nai 4140 2.1.1 Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Đồng Nai 4140 2.1.2 Tình hình giáo dục đào tạo tỉnh Đồng Nai 4241 2.1.3 Khái qt Trường Đại học Đồng Nai 4342 2.2 Khái qt q trình khảo sát 4645 2.2.1 Mục đích điều tra 4645 2.2.2 Số lượng đối tượng khảo sát 4645 2.2.3 Nội dung khảo sát: 4645 2.2.4 Phương pháp khảo sát, điều tra: 4746 2.3 Thực trạng KNS sinh viên trường Đại học Đồng Nai 4746 2.3.1 Nhận thức SV kỹ sống 4746 2.3.2 Thực trạng KNS sinh viên trường Đại học Đồng Nai 4948 2.3.3 Thực trạng cơng tác GDKNS cho sinh viên Trường Đại học Đồng Nai 5352 2.4 Thực trạng quản lý GDKNS cho sinh viên Trường Đại học Đồng Nai .6160 2.4.1 Nhận thức CBQL việc GDKNS cho sinh viên 6160 2.4.2 Thực trạng quản lý việc lập kế hoạch thực hoạt động GDKNS 6362 2.4.3 Thực trạng quản lý hình thức giáo dục kỹ sống 6463 2.4.4 Thực trạng quản lý đội ngũ tham gia giáo dục kỹ sống 6665 2.4.5 Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết GDKNS cho SV 6766 2.6 Đánh giá thực trạng 6867 2.6.1 Đánh giá ưu điểm hạn chế quản lý giáo dục kỹ sống cho sinh viên 6867 2.6.2 Ngun nhân hạn chế 6968 Tiểu kết chương 7069 CHƢƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI .7170 3.1 Ngun tắc đề xuất biện pháp 7170 3.1.1 Đảm bảo tính mục đích .7170 3.1.2 Đảm bảo tính tồn diện .7170 3.1.3 Đảm bảo tính hiệu tính khả thi 7271 3.1.4 Đảm bảo tính kế thừa phát triển 7271 3.2 Các biện pháp quản lý giáo dục kỹ sống cho sinh viên Trường Đại học Đồng Nai .7372 3.2.1 Nâng cao nhận thức lực lượng tham gia giáo dục kỹ sống cho sinh viên 7372 3.2.2 Kế hoạch hóa cơng tác giáo dục kỹ sống cho sinh viên 7574 3.2.3 Xây dựng nâng cao lực đội ngũ giáo dục kỹ sống, đặc biệt đội ngũ Cố vấn học tập 7877 3.2.4 Đa dạng hóa hình thức giáo dục kỹ sống cho sinh viên 8079 3.2.5 Đổi phương pháp giáo dục kỹ sống cho sinh viên 8281 3.2.6 Đảm bảo điều kiện sở vất chất phục vụ giáo dục kỹ sống cho sinh viên 8483 3.2.7 Thực nghiêm túc kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thưởng hoạt động giáo dục kỹ sống cho sinh viên 8685 3.3 Mối quan hệ biện pháp quản lý 8786 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 8887 3.4.1 Các bước khảo nghiệm 8887 3.4.2 Tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 8988 Tiểu kết chương 9594 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .9695 Kết luận .9695 Khuyến nghị 9796 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 9998 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BGD & ĐT Bộ giáo dục đào tạo BGH Ban giám hiệu CBQL Cán quản lý CLB Câu lạc CVHT Cố vấn học tập CSVC Cơ sở vật chất 6.7 GD Giáo dục 7.8 GDKNS Giáo dục kỹ sống 8.9 GV Giảng viên 9.10 KN Kỹ 10.11 KNS Kỹ sống 11.12 QL Quản lý 12.13 QLGD Quản lý giáo dục 13.14 QLGDKNS Quản lý giáo dục kỹ sống 14.15 QLNT Quản lý nhà trường 15.16 SV Sinh viên 16.17 UNESCO Tổ chức Văn hóa - Giáo dục Khoa học Liên Hợp Quốc 17.18 UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc 18.19 WHO Tổ chức y tế giới DANH MỤC CÁC BẢNG THỐNG KÊ, BIỂU ĐỒ BẢNG THỐNG KÊ Bảng 2.1 Số sinh viên 4443 Bảng 2.2: Tổng hợp kết học tập sinh viên .4544 Bảng 2.3: Tổng hợp kết rèn luyện sinh viên 4544 Bảng 2.4: Nhận thức mức độ cần thiết KNS SV 4746 Bảng 2.5 Mức độ thực hành KNS 4948 Bảng 2.6 Mức độ tác động/ảnh hưởng yếu tố việc hình thành KNS 5251 Bảng 2.7 Đánh giá mức độ quan tâm cơng tác GDKNS cho SV trường Đại học Đồng Nai .5352 Bảng 2.8 Nhận thức KNS cần thiết phải giáo dục cho SV 5453 Bảng 2.9 Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng GDKNS 5554 Bảng 2.10 Các hình thức GDKNS .5857 Bảng 2.11 Đánh giá CBQL, GV nội dung GDKNS cho SV 5958 trường Đại học Đồng Nai 5958 Bảng 2.12 Nhận thức đội ngũ CBQL trách nhiệm phải GDKNS cho SV 6160 Bảng 2.13 Nội dung định nâng cao chất lượng GDKNS 6261 Bảng 2.14 Tổng hợp kết đánh giá Trường ĐH Đồng Nai việc xây dựng kế hoạch năm học đơn vị trường 6362 Bảng 2.15 Các hình thức GDKNS cho sinh viên Trường Đại học Đồng Nai 6463 Bảng 2.16 Phân cơng nhiệm vụ cho máy nhân tham gia GDKNS cho SV Trường Đại học Đồng Nai 6665 Bảng 2.17 Đánh giá cơng tác kiểm tra, đánh giá việc thực GDKNS cho SV Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai 6766 Bảng 3.1 Bảng kiểm chứng mức độ cần thiết biện pháp đề xuất .8988 Bảng 3.2 Bảng kiểm chứng mức độ khả thi biện pháp đề xuất 9190 Bảng 3.3 Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp .9392 Biện pháp 9392 Formatted: Font: pt BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Đánh giá CBQL, GV nội dung GDKNS cho SV trường Đại học Đồng Nai 60 Biểu đồ 3.1 Tính cần thiết biện pháp quản lý đề xuất 90 Biểu đồ 3.2 Tính khả thi biện pháp quản lý GDKNS đề xuất 92 Biểu đồ 3.3: Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý đề xuất 94 Biểu đồ 2.1 Đánh giá CBQL, GV nội dung GDKNS cho SV trường Đại học Formatted: Line spacing: 1.5 lines Đồng Nai 59 Biểu đồ 3.1 Tính cần thiết biện pháp quản lý đề xuất 89 Biểu đồ 3.2 Tính khả thi biện pháp quản lý GDKNS đề xuất 91 Biểu đồ 3.3.: Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý đề xuất 93 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, xu hội nhập với xã hội biến đổi, với phát triển mạnh mẽ khoa học cơng nghệ làm thay đổi sống lồi người giới Trong bối cảnh đòi hỏi người phải biết ứng phó với thay đổi xã hội Sự hình thành kinh tế tri thức đặt u cầu ngày cao chất lượng nguồn nhân lực UNESCO xác định trụ cột giáo dục kỷ XXI người học để biết, học để làm, để tự khẳng định học để chung sống Tất điều đặt cho người phải có kỹ sống (KNS) đáp ứng với xã hội ln thay đổi Vì Ngân hàng giới gọi kỷ XXI kỷ ngun kinh tế dựa vào kỹ (Skills Economy) Nghiên cứu nhà khoa học rằng: thành cơng người sống cơng việc 70 - 75% KNS định, lại kỹ nghề nghiệp KNS ví cầu để đưa người vượt qua dòng sơng chứa đầy rủi ro, nguy cơ, thách thức, hiểm họa để đến với bến bờ thành cơng Trên giới, nước có giáo dục tiên tiến, KNS đưa vào giảng dạy nhà trường Nó giúp cho giới trẻ có điều kiện tốt để phát huy tính chủ động sáng tạo việc giải vấn đề nảy sinh sống Ở nước ta, Luật Giáo dục điều 2, chương khẳng định: “Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã Formatted: TOC 1, Tab stops: 15.48 cm, Right,Leader: … sinh viên P10 PHỤ LỤC UBND TỈNH ĐỒNG NAI TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI Mẫu số PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho giảng viên) Kính gửi q thầy/cơ! Để phục vụ cho mục đích nghiên cứu “Biện pháp quản lý giáo dục kỹ sống (GDKNS) cho sinh viên trường Đại học Đồng Nai” Rất mong q thầy/cơ cho biết ý kiến cách trả lời câu hỏi đánh dấu X vào lựa chọn mà thầy/cơ cho phù hợp Họ tên: ……………………………………………… (có thể ghi khơng) Đơn vị: …………………………………… Số năm cơng tác: …………………… Chân thành cảm ơn hợp tác q Thầy/cơ Câu Theo thầy/cơ sinh viên trường Đại học Đồng Nai có kỹ sống mức độ nào? Rất cao  Cao  Bình thường  Khơng cao  Hồn tồn khơng cao  Câu 2: Thầy/cơ đánh giá mức độ quan trọng việc trang bị KNS cho sinh viên nay? a Rất quan trọng  b Quan trọng  c Bình thường  d Ít quan trọng  e Khơng quan trọng  P11 Câu 3: Thầy/ cho biết, mức độ quan tâm giảng viên đến cơng tác GDKNS cho sinh viên trường Đại học Đồng Nai nào? Rất quan tâm  Quan tâm  Bình thường  Ít quan tâm  Hồn tồn khơng  Câu 4: Theo thầy/cơ kỹ sống đặc biệt cần thiết sinh viên trường Đại học Đồng Nai? (q thầy/ vui lòng đánh dấu X vào phù hợp) STT Kỹ sống Cần thiết A Nhóm kỹ tự nhận thức KN tư sáng tạo KN tư phê phán KN tư tích cực KN xác định mục tiêu KN xác định giá trị KN kiên định KN giải vấn đề - định Nhóm kỹ tâm lý xã hội KN giao tiếp, ứng xử KN thuyết trình KN làm việc nhóm KN sống an tồn - lành mạnh KN thuyết phục gây ảnh hưởng KN tìm kiếm việc làm chinh phục nhà tuyển dụng Nhóm kỹ quản lý thân KN làm chủ cảm xúc KN quản lý thời gian KN vượt qua khó khăn áp lực Kỹ khác: ………………… P12 Chƣa cần thiết Formatted Table Câu 5: Thầy/ có hứng thú nhà trường mời tham gia tập huấn lớp GDKNS cho sinh viên khơng? Rất hứng thú  Hứng thú  Bình thường  Khơng hứng thú  Hồn tồn khơng  Tại sao? ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 6: Theo thầy/cơ, lực lượng giáo dục cần phải làm để nâng cao GDKNS cho sinh viên? a Về phía giáo viên: ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… b Về phía nhà trường: ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… c Về phía Đồn niên Hội sinh viên:………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… d Về phía sinh viên: ….……………………………………………………… ………………………………………………………………………………… e Ý kiến khác: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 5: Theo Thầy/cơ, nội dung quản lý GDKNS cho sinh viên, nội dung mang tính định việc nâng cao chất lượng cơng tác quản lý? a Quản lý việc lập kế hoạch  b Quản lý nội dung giáo dục KNS  c Quản lý sở điểu kiện phục vụ cho giáo dục KNS  d Quản lý hình thức giáo dục KNS  e Quản lý phương pháp giáo dục KNS  f Quản lý đội ngũ thực giáo dục KNS  i Nội dung khác: …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… P13 Câu 7: Theo thầy/cơ, nhà trường sử dụng biện pháp việc giáo dục KNS cho sinh viên? Đánh giá mức độ ảnh hưởng biện pháp hiệu việc giáo dục KNS cho sinh viên? Mức độ TT Hình thức Formatted: Centered, Indent: Left: -0.1 cm Right: -0.1 cm Thƣờng Thỉnh Ít sử Khơng sử xun thoảng dụng Nêu u cầu, nội quy để sinh viên thực dụng Formatted: Indent: Left: -0.1 cm, Right: -0 cm Formatted Table Formatted: Indent: Left: -0.1 cm, Right: -0 cm Formatted: Indent: Left: -0.1 cm, Right: -0 cm Nói chuyện kỹ sống Formatted: Indent: Left: -0.1 cm, Right: -0 cm Luyện tập kỹ sống Sự gương mẫu cán quản lý giảng viên Tổ chức thi đua học tập, rèn luyện Formatted: Indent: Left: -0.1 cm, Right: -0 cm Formatted: Indent: Left: -0.1 cm, Right: -0 cm Formatted: Indent: Left: -0.1 cm, Right: -0 cm Nêu gương người tốt, việc tốt Phát huy vai trò tự quản tập thể Nhắc nhở động viên Formatted: Indent: Left: -0.1 cm, Right: -0 cm Formatted: Indent: Left: -0.1 cm, Right: -0 cm Formatted: Indent: Left: -0.1 cm, Right: -0 cm Tun dương khen thưởng 10 Phối hợp với gia đình, nhà trường tổ chức đồn thể 11 Thơng qua hoạt động VHVN TDTT, tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh 12 Phê phán hành vi, biểu xấu Formatted: Indent: Left: -0.1 cm, Right: -0 cm Formatted: Indent: Left: -0.1 cm, Right: -0 cm Formatted: Indent: Left: -0.1 cm, Right: -0 cm Formatted: Indent: Left: -0.1 cm, Right: -0 cm 13 Kỷ luật Formatted: Indent: Left: -0.1 cm, Right: -0 cm P14 Câu 8: Theo thầy nội dung giáo dục kỹ sống nhà trường, nên thực hình thức sau hiệu nhất? (q thầy vui lòng đánh dấu X vào phù hợp nhất) Mức độ hiệu Rất Hình thức giáo dục kỹ sống cao Mơn học chun biệt kỹ sống Tổ chức hoạt động Đồn, Hội sinh viên kỹ sống: trò chơi, thi tìm Cao Trung bình Khơng Thấp Formatted Table hiệu Formatted: Indent: Left: cm, First line: cm, Tab stops: 0.52 cm, List tab + Not at cm Formatted: Indent: Left: cm, First line: cm, Tab stops: 0.52 cm, List tab + Not at cm hiểu Cố vấn học tập giáo dục kỹ sống qua sinh hoạt lớp Tích hợp qua dạy Formatted: Indent: Left: cm, First line: cm, Tab stops: 0.52 cm, List tab + Not at cm Tổ chức câu lạc kỹ sống Formatted: Indent: Left: cm, First line: cm, Tab stops: 0.52 cm, List tab + Not at cm Các hoạt động ngoại khóa Các lớp tập huấn trung tâm đào tạo kỹ sống Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ, thực tập 10 Bạn bè dạy cho 11 Tự học qua internet, sách báo, ti vi 12 Thực đề tài nghiên cứu kỹ sống nhà trường thức Formatted: Indent: Left: cm, First line: cm, Tab stops: 0.52 cm, List tab + Not at cm Formatted: Indent: Left: cm, First line: cm, Tab stops: 0.52 cm, List tab + Not at cm Formatted: Indent: Left: cm, First line: cm, Tab stops: 0.52 cm, List tab + Not at cm Bố mẹ dạy kỹ sống cho 13 Hình Formatted: Indent: Left: cm, First line: cm, Tab stops: 0.52 cm, List tab + Not at cm khác ……………………… Formatted: Indent: Left: cm, First line: cm, Tab stops: 0.52 cm, List tab + Not at cm Formatted: Indent: Left: cm, First line: cm, Tab stops: 0.52 cm, List tab + 0.81 cm, Left + Not at 1.27 cm Formatted: Indent: Left: cm, First line: cm, Tab stops: 0.52 cm, List tab + 0.81 cm, Left + Not at 1.27 cm Formatted: Indent: Left: cm, First line: cm, Tab stops: 0.52 cm, List tab + 0.81 cm, Left + Not at 1.27 cm Formatted: Indent: Left: cm, First line: cm, Tab stops: 0.52 cm, List tab + 0.81 cm, Left + Not at 1.27 cm Formatted: Tab stops: 0.52 cm, List tab + 0.81 cm, Left P15 Câu 9: Thầy/cơ cho biết, nhà trường tiến hành kiểm tra đánh giá việc GDKNS cho sinh viên nào?  a Kiểm tra đánh giá việc GDKNS cho sinh viên thường xun, có hiệu  b Có kiểm tra đánh giá việc GDKNS cho sinh viên chưa thường xun  c Khơng kiểm tra đánh giá việc GDKNS cho sinh viên Câu 10: Xin thầy/cơ cho biết tính khả thi tính hiệu biện pháp GDKNS cho sinh viên? TT Tên biện pháp Nâng cao nhận thức lực lượng tham gia GDKNS cho sinh viên Kế hoạch hóa chương trình GDKNS cho sinh viên Xây dựng nâng cao lực đội ngũ GDKNS, đặc biệt đội ngũ Cố vấn học tập Đa dạng hóa hình thức GDKNS cho sinh viên Đổi phương pháp GDKNS cho sinh viên Đảm bảo điều kiện sở vật chất phục vụ GDKNS cho sinh viên Thực nghiêm túc kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thưởng hoạt động GDKNS cho sinh viên Hình thức khác: …… …………………… …………………… Đánh giá mức độ hiệu Đánh giá tính khả thi Rất Rất Rất Rất Cao TB Thấp Cao TB Thấp cao thấp cao thấp Formatted: Font: Times New Roman Bold, Condensed by 0.5 pt Formatted: Line spacing: single Formatted: Font: Times New Roman Bold, Bold, Condensed by 0.5 pt Formatted: Line spacing: single Formatted: Left, Line spacing: single Formatted: Line spacing: single Formatted: Line spacing: single Formatted: Not Expanded by / Condensed b Formatted: Left, Line spacing: single Formatted: Line spacing: single Formatted: Line spacing: single Formatted: Left, Line spacing: single Formatted: Line spacing: single Formatted: Line spacing: single Formatted: Left, Line spacing: single Formatted: Line spacing: single Formatted: Line spacing: single Formatted: Left, Line spacing: single Formatted: Line spacing: single Formatted: Line spacing: single Formatted: Left, Line spacing: single Formatted: Line spacing: single Formatted: Line spacing: single Formatted: Left, Line spacing: single Formatted: Line spacing: single Formatted: Line spacing: single Formatted: Left, Line spacing: single Formatted: Line spacing: single Formatted: Line spacing: single P16 …… Formatted: Centered PHỤ LỤC UBND TỈNH ĐỒNG NAI TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI Mẫu số PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho sinh viên) Thân gửi em! Để phục vụ cho mục đích nghiên cứu “Biện pháp quản lý giáo dục kỹ sống (GDKNS) cho sinh viên Trường Đại học Đồng Nai” Các em vui lòng tham gia chúng tơi cách cho biết ý kiến câu hỏi sau Hãy đánh dấu (X) vào lựa chọn mà em cho phù hợp bổ sung ý kiến (nếu có) Họ tên: ……………………………………………… (có thể ghi khơng) Lớp/khóa: ………………………………………………………………………… Câu 1: Em biết kỹ sống chưa? Biết rõ  Biết rõ  Biết sơ sơ  Có nghe đến  Chưa nghe đến  Câu 2: Em có nguyện vọng tìm hiểu sâu kỹ sống khơng? Rất muốn  Muốn  Có hội tìm hiểu, khơng thơi  Khơng muốn  Hồn tồn khơng muốn  Câu 3: Theo em kỹ sống có tầm quan trọng sinh viên: Rất quan trọng  P17 Quan trọng  Bình thường  Khơng quan trọng  Hồn tồn khơng quan trọng  Tại sao? ……………………………………………………………………………… Câu 4: Theo em, kỹ sống có ý nghĩa sống người? (có thể chọn nhiều ý cách đánh dấu X vào phù hợp) Giúp SV thành đạt hạnh phúc sống  Giúp SV nâng cao chất lượng học tập (biết cách quản lí  thời gian, làm việc nhóm, lắng nghe, thuyết trình…) Giúp SV vượt qua khó khăn, có lực giải  tốt vấn đề học tập sống hàng ngày Giúp SV có thái độ tốt, có niềm tin vào giá trị sống  chân Giúp SV mạnh dạn, động, sáng tạo, đáp ứng  u cầu xã hội Giúp SV có hành vi sống lành mạnh, có văn hóa  Giúp SV ứng xử tốt, giao tiếp thành cơng thiết lập  mối quan hệ Giúp sinh viên có hội tìm việc làm tốt  sau trường Ý kiên khác (ghi rõ): ………………………………………………………………… Câu 5: Em có sẵn sàng tham gia vào hoạt động cộng đồng khơng? Rất sẵn sàng  Sẵn sàng  Bình thường  Khơng muốn  Hồn tồn khơng  P18 Câu 6: Em tự đánh giá thân mức độ cần thiết mức độ thể kỹ sống đây: a Mức độ cần thiết Rất cần thiết Cần Bình Ít cần thiết thường thiết Nội dung Hồn tồn khơng A A Nhóm kỹ tự nhận thức b Mức độ thực Rất Bình Chưa Tốt tốt thường tốt Hồn tồn khơng KN tư sáng tạo KN tư phê phán KN tư tích cực KN xác định mục tiêu KN xác định giá trị KN kiên định KN giải vấn đề định Nhóm kỹ tâm lý xã hội KN giao tiếp, ứng xử KN thuyết trình KN làm việc nhóm KN sống an tồn - lành mạnh KN thuyết phục gây ảnh hưởng KN tìm kiếm việc làm chinh phục nhà tuyển dụng Nhóm kỹ quản lý thân KN làm chủ cảm xúc KN quản lý thời gian KN vượt qua khó khăn áp lực Câu 7: Nếu trường tổ chức lớp tập huấn kỹ sống, em có muốn tham gia khơng? Rất muốn  Muốn  P19 Formatted Table Bình thường  Khơng muốn  Hồn tồn khơng  Tại sao? ……………………………………………………………………………… Câu 8: Em đánh giá hiệu hình thức giáo dục kỹ sống đây: Mức độ hiệu Hình thức giáo dục kỹ sống Rất cao Mơn học chun biệt kỹ sống Tổ chức hoạt động Đồn, Hội sinh viên kỹ sống: trò chơi, thi tìm hiểu Cố vấn học tập giáo dục kỹ sống qua sinh hoạt lớp Tích hợp qua dạy Tổ chức câu lạc kỹ sống Các hoạt động ngoại khóa Các lớp tập huấn trung tâm đào tạo kỹ sống Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ, thức tập Bố mẹ dạy kỹ sống cho 10 Bạn bè dạy cho 11 Tự học qua internet, sách báo, ti vi 12 Thực đề tài nghiên cứu kỹ sống nhà trường 13 Hình thức khác P20 Cao Trung bình Thấp Khơng hiệu Formatted Table Câu 9: Em mong muốn giáo dục KNS đây? (mỗi ý chọn tương ứng với mức độ) MỨC ĐỘ Rất KNS STT mong muốn A Nhóm kỹ tự nhận thức KN tư sáng tạo KN tư phê phán KN tư tích cực KN xác định mục tiêu KN xác định giá trị KN kiên định KN giải vấn đề - định Nhóm kỹ tâm lý xã hội KN giao tiếp, ứng xử KN thuyết trình KN làm việc nhóm KN sống an tồn - lành mạnh KN thuyết phục gây ảnh hưởng KN tìm kiếm việc làm chinh phục nhà tuyển dụng Nhóm kỹ quản lý thân KN làm chủ cảm xúc KN quản lý thời gian KN vượt qua khó khăn áp lực P21 Có hay Mong khơng muốn đƣợc Hồn Khơng tồn mong khơng muốn mong muốn Formatted Table Formatted: Font: Bold Câu 10: Em mong muốn hoạt động GDKNS tổ chức theo hình thức nào? (đánh dấu ý kiến phù hợp với em) Thuyết trình (nghe giảng, đọc chép)  Học thơng qua việc tham gia vào hoạt động thảo luận nhóm  Học thơng qua việc tham gia vào hoạt động dã ngoại  Học thơng qua việc tham gia vào trò chơi, đóng vai, diễn kịch  Học thơng qua việc giải tình thực tế  Hình thức khác: ……………………………………………………………………… Câu 11: Kết em mong đợi sau tham gia học lớp KNS? (đánh dấu ý kiến phù hợp với bạn) Có nhiều trải nghiệm thực tế  Có nhiều KN để áp dụng sống  Tự tin, động, mạnh dạn, sống vui vẻ, hòa đồng mối quan hệ Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, No bulle or numbering  Nắm kiến thức KNS  Mở rộng hiểu biết KNS  Ứng phó cách tích cực, hiệu với tình bất ngờ  Giao tiếp cách hiệu  Mong muốn khác: …………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn em! P22 PHỤ LỤC UBND TỈNH ĐỒNG NAI TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI Mẫu số PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Để góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lý GDKNS cho sinh viên Trường Đại học Đồng Nai Xin Thầy/cơ cho biết ý kiến tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý đề xuất đây: (Thầy/cơ vui lòng đánh dấu X vào phù hợp với ý kiến mình) Xin Thầy/cơ cho biết đơi điều thân: - Đơn vị cơng tác: ……………………………………………………………… - Chức vụ (nếu CBQL): ……………………………………………………… Chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp tích cực q thầy/cơ! Tính cấp thiết TT Các biện pháp đề xuất Rất cần thiết Nâng cao nhận thức lực lượng tham gia giáo dục kỹ sống cho sinh viên Kế hoạch hóa cơng tác quản lý giáo dục kỹ sống cho sinh viên Xây dựng nâng cao lực đội ngũ giáo dục kỹ sống, đặc biệt đội ngũ Cố vấn học tập P23 Cần thiết Tính khả thi Khơng Rất cần khả thiết thi Khả Khơng thi khả thi Formatted Table Đa dạng hóa hình thức giáo dục kỹ sống cho sinh viên Đổi phương pháp giáo dục kỹ sống cho sinh viên Đảm bảo điều kiện sở vất chất phục vụ giáo dục kỹ sống cho sinh viên Thực nghiêm túc kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thưởng hoạt động giáo dục kỹ sống cho sinh viên P24 [...]... sở lý luận về quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường đại học - Chương 2: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Đồng Nai - Chương 3: Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Đồng Nai Phần Kết luận và khuyến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục NỘI DUNG CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC... chất lượng giáo dục KNS cho sinh viên trường Đại học Đồng Nai 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý giáo dục của hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Đồng Nai 4 Giả thuyết khoa học Nếu hiệu trưởng có các biện pháp quản lý giáo dục KNS cho sinh viên khoa học, hợp lý thì... vấn đề quản lý giáo dục KNS còn nhiều hạn chế, bất cập Vì vậy, tác giả chọn đề tài Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Đồng Nai để nghiên cứu 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng về giáo dục KNS cho sinh viên và công tác quản lý giáo dục KNS cho sinh viên của hiệu trưởng, từ đó xác lập các biện pháp quản lý một cách khoa học, hợp lý, khả... lượng giáo dục KNS cho sinh viên Trường Đại học Đồng Nai, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập hiện nay 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 8 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý giáo dục KNS cho sinh viên 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý giáo dục KNS cho sinh viên tại Trường Đại học Đồng Nai 5.3 Đề xuất các biện pháp quản lý của... thống) đến khách thể quản lý (đối tượng quản lý) nhằm hình thành có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp qui luật (đặc điểm tâm sinh lý của sinh viên) , đáp ứng với mục tiêu giáo dục trong giai đoạn hiện nay (theo bốn trụ cột của UNESCO) 20 1.3 Lý luận về giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trƣờng đại học 1.3.1 Mục tiêu, ý nghĩa kỹ năng sống 1.3.1.1 Mục tiêu Tại hội nghị Giáo dục Thế giới họp tại... sát, đánh giá thực trạng quản lý giáo dục KNS cho sinh viên trường Đại học Đồng Nai 6.3 Nhóm phương pháp thống kê toán học: Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý kết quả nghiên cứu 7 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát thực trạng và đề ra biện pháp quản lý giáo dục KNS cho sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Đồng Nai 8 Cấu trúc luận văn Luận văn được cấu trúc thành... hiện giáo dục KNS do Bộ giáo dục sở tại thực hiện Nhiều nhà nghiên cứu ở nước này coi KNS là môn học của cuộc sống và môn học này được dạy như một môn học ở trường Tiểu học và Trung học cơ sở và còn đan xen vào các môn học khác Mục tiêu của môn học này ở trường tiểu học là cung cấp cho học sinh những kỹ năng thực tế cơ bản cho họ có thể thực hiện các nhiệm vụ và có xu hướng kinh doanh Còn các kỹ năng. .. chủ thể quản lý, đến khách thể quản lý nhằm điều khiển các thành tố vận hành tối ưu đúng theo chức năng, đảm bảo cho quá trình giáo dục đạt được mục đích, mục tiêu đã xác định với hiệu quả cao nhất 15 1.2.3 Quản lý nhà trường Quản lý nhà trường về bản chất là quản lý con người Điều đó tạo cho các chủ thể (người dạy và người học) trong nhà trường một sự liên kết chặt chẽ Cho nên, quản lý nhà trường không... sống và xã hội hiện đại ngày nay Do đó, vấn đề giáo dục KNS trong các nhà trường cần phải có sự chọn lọc nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay, cũng như giúp cho sinh viên vững vàng bước vào cuộc sống hướng đến sự thành công 1.2.6 Quản lý giáo dục kỹ năng sống Chúng ta cũng biết việc giáo dục KNS cho sinh viên hiện nay là một nhu cầu cấp thiết Nhưng để việc quản. .. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 04/2014/ TT-BGDĐT Quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp Điều này cho thấy, ngành giáo dục của nước ta cũng biết được tầm quam trọng của KNS đối với học sinh, sinh viên Tuy nhiên, thực tiễn xã hội hiện nay, hiện tượng giới trẻ nói chung và sinh ... - Chương 2: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ sống cho sinh viên Trường Đại học Đồng Nai - Chương 3: Biện pháp quản lý giáo dục kỹ sống cho sinh viên Trường Đại học Đồng Nai Phần Kết luận khuyến... gia giáo dục kỹ sống cho sinh viên - Nhận thức cán quản lý hoạt động GDKNS cho sinh viên - Thực trạng kỹ sống sinh viên - Thực trạng giáo dục kỹ sống cho sinh viên 46 - Thực trạng quản lý giáo dục. .. cứu: Công tác quản lý giáo dục hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý giáo dục kỹ sống cho sinh viên Trường Đại học Đồng Nai Giả thuyết khoa học Nếu hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường đại học đồng nai , Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường đại học đồng nai , Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường đại học đồng nai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay