Hiện trạng và giải pháp phát triển hệ thống trang trại trên địa bàn huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an luận văn thạc sỹ nông lâm ngư

146 273 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2015, 13:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN QUÝ LINH HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯNG NGUYÊN TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT VINH - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯNG NGUYÊN TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SỸ CHUYÊN NGHÀNH TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: Người thực hiện: NGUYỄN QUÝ LINH Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN XUÂN BÍ PGS.TS NGUYỄN KIM ĐƯỜNG VINH - 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ luận văn Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Nguyễn Quý Linh i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy, cô giáo khoa Nông Lâm Ngư, trường Đại học Vinh, Khoa đào tạo Sau đại học, giúp đỡ bạn học trình học tập rèn luyện trường Đại học Vinh Tôi xin trân trọng cảm ơn TS Trần Xuân Bí; Thầy giáo, PGS TS Nguyễn Kim Đường người hướng dẫn bảo ân cần cho suốt trình thực tập tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian học tập thực tập tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Huyện ủy, Uỷ ban Nhân dân nhân dân huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An tạo điều kiện cho thời gian thực tập huyện nhà Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình người thân, bạn đồng nghiệp trao đổi giúp đỡ suốt trình học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Vinh, ngày tháng 12 năm 2011 Tác giả Nguyễn Quý Linh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC ĐỒ THỊ ix MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ý nghĩa đề tài CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận hệ thống trang trại 1.1.2 Bản chất trang trại 10 1.1.3 Vai trò vị trí trang trại 10 1.1.4 Đặc trưng trang trại 12 1.1.5 Điều kiện đời phát triển kinh tế trang trại 15 1.1.6 Phân loại trang trại 20 1.2 Tình hình phát triển trang trại giới Việt Nam 22 1.2.1 Tình hình phát triển trang trại số nước giới 22 1.2.2 Tình hình phát triển trang trại Việt Nam 28 CHƯƠNG II 38 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Đối tượng nghiên cứu 38 2.2 Nội dung nghiên cứu 38 iii 2.3 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi, đánh giá 38 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu 38 2.3.2 Các tiêu theo dõi 39 2.3.3 Các tiêu chí đánh giá 39 2.3.4 Hạch toán thu chi cho sản xuất 40 2.3.5 Các giải pháp khắc phục hạn chế trang trại 41 2.4 Xử lý số liệu 42 2.5 Thời gian địa điểm nghiên cứu 43 CHƯƠNG III 43 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 3.1 Đánh giá trạng phát triển kinh tế trang trại huyện Hưng Nguyên 43 3.1.1 Đặc điểm chung huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An 43 Chỉ tiêu 45 3.1.2 Thực trạng sử dụng đất đai Hưng Nguyên 46 3.1.3 Dân số lao động 49 3.2 Tình hình phát triển trang trại huyện Hưng Nguyên 50 3.2.1 Khái quát trình hình thành phát triển trang trại huyện Hưng Nguyên 50 3.2.2 Số lượng loại hình trang trại huyện Hưng Nguyên 51 3.2.3 Qui mô sản xuất trang trại 55 3.2.4 Tình hình sử dụng lao động trang trại 57 3.2.5 Vốn sản xuất trang trại 58 3.2.6 Mối quan tâm đội ngũ cán thực trạng chế sách sản xuất trang trại 60 3.2.7 Tình hình tiêu thụ hàng hóa nông sản 63 3.3 Kết nghiên cứu phát triển kinh tế trang trại 63 iv 3.3.1 Lựa chọn loại hình trang trại cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội nông hộ 63 3.3.2 Nghiên cứu giải pháp giảm chi phí sản xuất trang trại 68 3.2.3 Kết nghiên cứu cho hợp phần trồng trọt trang trại 73 3.4 Đánh giá trạng phát triển trang trại huyện Hưng Nguyên 74 3.4.1 Những mặt đạt 75 3.4.2 Những mặt tồn 77 3.5 Phương hướng, mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Hưng Nguyên đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 81 3.5.1 Mục tiêu, nhiệm vụ 81 3.5.2 Đề xuất giải pháp phát triển Hệ thống Trang trại 83 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 100 Kết luận 100 Đề nghị 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHẦN PHỤ LỤC I v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLĐTBXH BTC BNN&PTNT CHH-HĐH ĐVT GTSX HQSDV HQSDVTC HQSDLĐGĐ Bộ Lao động Thương binh Xã hội Bộ Tài Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Công nghiệp hoá - đại hoá Đơn vị tính Giá trị sản xuất Hiệu sử dụng vốn Hiệu sử dụng vỗn tự có Hiệu sử dụng lao động gia đình KTTT Kinh tế trang trại PTNT Phát triển nông thôn SXKD Sản xuất kinh doanh TCTK Tổng cục Thống kê TTCN Tiểu thủ công nghiệp TTLT Thông tư liên tịch VAC Vườn ao chuồng UBND Uỷ ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Các miền khí hậu nông nghiệp hướng chọn 18 trồng nông nghiệp Bảng 1.2 Sự khác biệt kinh tế hộ gia đình kinh tế trang trại 21 Bảng 1.3 Ngành nghề sản xuất trang trại 32 Bảng 1.4 Bình quân diện tích đất số loại hình trang trại 33 Bảng 1.5 Lao động trang trại 34 Bảng 1.6 Vốn tổng thu sản xuất kinh doanh bình quân trang trại 36 Bảng 3.1 Cơ cấu kinh tế huyện Hưng Nguyên từ năm 45 2007 - 2009 Bảng 3.2 Hiện trạng biến động sử dụng đất huyện Hưng Nguyên 47 (1995–2007) Bảng 3.3 Dân số Lao động huyện Hưng Nguyên năm 2007-2009 49 Bảng 3.4 Số lượng loại hình trang trại huyện Hưng Nguyên 51 Bảng 3.5 Cơ cấu trang trại địa bàn xã thuộc huyện Hưng Nguyên 52 Bảng 3.6 Quy mô sản xuất trang trại 54 Bảng 3.7 Tình hình tiêu thụ nông sản trang trại 62 Bảng 3.8 Kết sản xuất kinh doanh trang trại 64 Bảng 3.9: Cơ cấu chi phí sản xuất trang trang trại năm 2009 67 Bảng 3.10 Hiệu sản xuất theo mức đầu tư 68 Bảng 3.11 Hiệu sản xuất theo mức đầu tư 69 Bảng 3.12 Hiệu sản xuất theo mức đầu tư 100 lợn thịt 70 Bảng 3.13 Thành phần lâu năm trang trại tổng hợp 71 Bảng 3.14 Cây trồng hàng năm ăn ngắn ngày trang trại tổng hợp 72 vii viii VIII Hiệu sản xuất trang trại: (ĐVT: triệu đồng) 33 Đề nghị Ông (bà) thống kê hiệu sản xuất trang trại theo bảng đây: TT TT Đầu tư cho 2007 Năm 2008 2009 2007 Năm 2008 2009 Tổng thu nhập SX trồng trọt Chăn nuôi Nuôi trồng thuỷ sản Lâm nghiệp KD tổng hợp Đầu tư cho Tổng lợi nhuận SX trồng trọt Chăn nuôi Nuôi trồng thuỷ sản Lâm nghiệp KD tổng hợp IX Kiến nghị đề xuất chủ trang trại: (Đề nghị xếp nội dung theo thứ tự ưu tiên1,2,3…) - Cấp quyền sử dụng đất lâu dài - Hỗ trợ vốn - Hỗ trợ Khoa học kỹ thuật - Hỗ trợ giống, vật tư - Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm - Hỗ trợ tham quan, học tập trang trại khác - Các ý kiến khác: (ghi rõ vào đây) XIV .ngày NGƯỜI ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN tháng năm 2009 NGƯỜI ĐIỀU TRA Cảm ơn ông (bà) cung cấp thông tin XV PHIẾU ĐIỀU TRA TRANG TRẠI Thời gian điều tra…………………………………………………………………… Họ tên chủ hộ: …………………………………………………………………… Địa chỉ: Giới tính: Dân tộc: Trình độ: Cấp I … Cấp II …… Cấp III…… Trung cấp …… Đại học … Thành phần gia đình: Nông dân… Thương binh………… Liệt sỹ………… Cán bộ………… Số thành viên gia đình: ………… Số người tham gia làm trang trại: …………… ; không tham gia ……………… DT Cây Ao Chuồng Kho, nhà Loại hình TT (ha) trồng Chi phí hoạt động trang trai Nội dung Chi phí khả biến Giống trồng Lúa Đậu tương Lạc Xoài chuối Cam Chanh Bưởi nhãn, vải Cây khác Giống cá Mè ta Mè hoa Chép Chim trắng Rô phi Trắm Trôi Ba ba Thủy sản khác ĐVT Số Đơn giá lượng (đ) XVI Thành tiền (đ) Ghi Giống lợn nái Giống lợn thịt Giống lợn đực Giống gà lai Giống ngan Giống vịt Giống bò Phân bón Lúa: N P K Phân khác Lạc N P K Phân khác Vườn N P K Phân khác Thuốc BVTV Thuốc thú y Thức ăn Cá Lợn nái Lợn thịt Lợn đực Gà lai Ngan Vịt Bò Ngan Vịt Ba ba Tiền điện Công lao động XVII Gia đình Thuế Khử trùng Ao Chuồng Thuê đất Tổng Chi phí cho vốn lưu động Chi phí khác Tổng chi phí khả biến Chi phí cố định Chuồng trại Đào ao, đắp bờ Máy bơm Máy kéo Máy chế biến thức ăn Các vật dụng khác CÁC SẢN PHẨM ĐẦU RA Sản phẩm ĐVT Số lượng Lúa Đậu tương Lạc Dong riềng Nhãn, vải Chuối Cam Xoài Bưởi Cây khác Mè ta Mè hoa Chép Chim trắng Rô phi Trắm Trôi Ba ba Lợn nái (con giống) Đơn giá XVIII Thành tiền (đ) Ghi Lợn thịt Gà ta Gà lai Ngan Vịt Bò Tổng thu (GR) Vốn vay Số tiền vay Ngân hàng Vay Vốn GĐ Cảm ơn ông (bà) cung cấp thông tin XỬ LÝ SỐ LIỆU BALANCED ANOVA FOR VARIATE GIATRI FILE THTHAP -VARIATE V003 GIATRI % LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CONGTHUC$ 1873.86 936.930 72.80 0.000 * RESIDUAL 77.2201 12.8700 * TOTAL (CORRECTED) 1951.08 243.885 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THTHAP -MEANS FOR EFFECT CONGTHUC$ CONGTHUC$ I II III NOS 3 GIATRI 26.1000 59.3000 32.2000 SE(N= 3) 2.07123 5%LSD 6DF 7.16472 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THTHAP -F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN (N= 9) STANDARD DEVIATION C OF V |CONGTHUC| SD/MEAN |$ | XIX GIATRI NO OBS 39.200 BASED ON TOTAL SS 15.617 BASED ON RESID SS 3.5875 XX % | | 9.2 0.0002 | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE GIATRI FILE THTB -VARIATE V003 GIATRI % LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CONGTHUC$ 6962.91 3481.45 240.25 0.000 * RESIDUAL 130.419 14.4910 * TOTAL (CORRECTED) 11 7093.33 644.848 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THTB -MEANS FOR EFFECT CONGTHUC$ CONGTHUC$ I II III NOS 4 GIATRI 31.1000 84.6000 36.3000 SE(N= 4) 1.90335 5%LSD 9DF 6.08894 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THTB -F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GIATRI GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 50.667 STANDARD DEVIATION C OF V |CONGTHUC| SD/MEAN |$ | BASED ON BASED ON % | | TOTAL SS RESID SS | | 25.394 3.8067 7.5 0.0000 XXI BALANCED ANOVA FOR VARIATE GIATRI FILE THCAO -VARIATE V003 GIATRI % LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CONGTHUC$ 13665.5 6832.75 106.95 0.000 * RESIDUAL 383.340 63.8900 * TOTAL (CORRECTED) 14048.8 1756.10 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THCAO MEANS FOR EFFECT CONGTHUC$ CONGTHUC$ I II III NOS 3 GIATRI 40.2000 135.200 79.7000 SE(N= 3) 4.61483 5%LSD 6DF 15.9634 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THCAO -F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GIATRI GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 85.033 STANDARD DEVIATION C OF V |CONGTHUC| SD/MEAN |$ | BASED ON BASED ON % | | TOTAL SS RESID SS | | 41.906 7.9931 9.4 0.0001 XXII BALANCED ANOVA FOR VARIATE GIATRI FILE THUYSANthap -VARIATE V003 GIATRI % LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CONGTHUC$ 6877.94 3438.97 359.72 0.000 * RESIDUAL 57.3612 9.56021 * TOTAL (CORRECTED) 6935.30 866.912 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THUYSANthap -MEANS FOR EFFECT CONGTHUC$ CONGTHUC$ I II III NOS 3 DF GIATRI 23.1000 89.5000 44.8000 SE(N= 3) 1.78514 5%LSD 6DF 6.17509 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THUYSANthap -F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GIATRI GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 52.467 STANDARD DEVIATION C OF V |CONGTHUC| SD/MEAN |$ | BASED ON BASED ON % | | TOTAL SS RESID SS | | 29.443 3.0920 5.9 0.0000 XXIII BALANCED ANOVA FOR VARIATE GIATRI FILE THUYSANtrungbinh -VARIATE V003 GIATRI % LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CONGTHUC$ 4831.04 2415.52 205.52 0.000 * RESIDUAL 105.780 11.7533 * TOTAL (CORRECTED) 11 4936.82 448.802 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THUYSANtrungbinh -MEANS FOR EFFECT CONGTHUC$ CONGTHUC$ I II III NOS 4 DF GIATRI 42.5000 90.3000 56.5000 SE(N= 4) 1.71415 5%LSD 9DF 5.48368 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THUYSANtrungbinh -F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GIATRI GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 63.100 STANDARD DEVIATION C OF V |CONGTHUC| SD/MEAN |$ | BASED ON BASED ON % | | TOTAL SS RESID SS | | 21.185 3.4283 5.4 0.0000 XXIV BALANCED ANOVA FOR VARIATE GIATRI FILE THUYSANcao -VARIATE V003 GIATRI % LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CONGTHUC$ 7862.72 3931.36 434.09 0.000 * RESIDUAL 54.3399 9.05666 * TOTAL (CORRECTED) 7917.06 989.633 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THUYSANcao -MEANS FOR EFFECT CONGTHUC$ CONGTHUC$ I II III NOS 3 GIATRI 27.8000 100.200 64.2000 SE(N= 3) 1.73749 5%LSD 6DF 6.01027 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THUYSANcao F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GIATRI GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 64.067 STANDARD DEVIATION C OF V |CONGTHUC| SD/MEAN |$ | BASED ON BASED ON % | | TOTAL SS RESID SS | | 31.458 3.0094 4.7 0.0000 XXV BALANCED ANOVA FOR VARIATE GIATRI FILE lonthap : VARIATE V003 GIATRI % LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CONGTHUC$ 2288.58 1144.29 280.23 0.000 * RESIDUAL 24.5000 4.08333 * TOTAL (CORRECTED) 2313.08 289.135 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE lonthap -MEANS FOR EFFECT CONGTHUC$ CONGTHUC$ I II III NOS 3 DF GIATRI 27.5000 65.2000 37.5000 SE(N= 3) 1.16667 5%LSD 6DF 4.03568 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE lonthap -F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GIATRI GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 43.400 STANDARD DEVIATION C OF V |CONGTHUC| SD/MEAN |$ | BASED ON BASED ON % | | TOTAL SS RESID SS | | 17.004 2.0207 4.7 0.0000 XXVI BALANCED ANOVA FOR VARIATE GIATRI FILE LONTB -VARIATE V003 GIATRI % LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CONGTHUC$ 3707.63 1853.81 219.13 0.000 * RESIDUAL 76.1404 8.46005 * TOTAL (CORRECTED) 11 3783.77 343.979 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LONTB -MEANS FOR EFFECT CONGTHUC$ CONGTHUC$ I II III NOS 4 DF GIATRI 29.1000 72.1000 48.7000 SE(N= 4) 1.45431 5%LSD 9DF 4.65242 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LONTB -F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GIATRI GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 49.967 STANDARD DEVIATION C OF V |CONGTHUC| SD/MEAN |$ | BASED ON BASED ON % | | TOTAL SS RESID SS | | 18.547 2.9086 5.8 0.0000 XXVII BALANCED ANOVA FOR VARIATE GIATRI FILE LONCAO -VARIATE V003 GIATRI % LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CONGTHUC$ 4366.58 2183.29 505.78 0.000 * RESIDUAL 25.9002 4.31669 * TOTAL (CORRECTED) 4392.48 549.060 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LONCAO -MEANS FOR EFFECT CONGTHUC$ CONGTHUC$ I II III NOS 3 DF GIATRI 40.1000 90.6000 81.8000 SE(N= 3) 1.19954 5%LSD 6DF 4.14940 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LONCAO -F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GIATRI GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 70.833 STANDARD DEVIATION C OF V |CONGTHUC| SD/MEAN |$ | BASED ON BASED ON % | | TOTAL SS RESID SS | | 23.432 2.0777 2.9 0.0000 XXVIII [...]... 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Hưng Nguyên với phát triển trang trại - Điều tra, đánh giá được thực trạng phát triển hệ thống trang trại trên địa bàn huyện Hưng nguyên - Đưa ra được những giải pháp định hướng cho sự phát triển hệ thống trang trại trên địa bàn huyện Hưng Nguyên trong thời kỳ mới 3 Ý nghĩa của đề tài 3.1 Ý... học đồng thời đề xuất các giải pháp sát với thực tiễn địa phương Từ đó các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ giúp thúc đẩy phát triển hệ thống trang trại trên địa bàn huyện Hưng Nguyên 3 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận về hệ thống trang trại 1.1.1 Khái niệm hệ thống trang trại 1.1.1.1 Khái niệm về kinh tế trang trại Kinh tế trang trại là một khái niệm không... chúng ta công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn Với vai trò quan trọng như vậy, cùng với sự phát triển hệ thống trang trại ở nước ta và trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung, hệ thống trang trại huyện Hưng Nguyên đã có nhiều chuyển biến với nhiều hình thức và quy mô khác nhau Tuy nhiên, do tác động nhiều mặt cả chủ quan lẫn khách quan đã 1 tác động đến hệ thống trang trại, trong đó có nhiều... cơ sở khoa học cho việc phát triển hệ thống trang trại Đồng thời thông qua việc đánh giá điều kiện tự nhiên, hệ thống xã hội với sự phát triển của hệ thống trang trại của huyện Hưng Nguyên làm cơ sở cho những định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững cho các trang trại ở địa phương 2 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Đánh giá đúng thực trạng về hệ thống trạng trại của huyện Hưng Nguyên một cách khoa học... trại trên địa bàn huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An" 2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá được thực trạng phát triển trang trại của huyện, qua đó chỉ rõ những kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại và xây dựng luận cứ khoa học cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có chủ trương, chính sách phù hợp nhằm phát triển hệ thống trang trại trên địa bàn huyện Hưng Nguyên tốt... cần phát huy nhưng cũng có không ít tác động tiêu cực cần hạn chế và tháo gỡ trong thời gian tới Vì vậy cần thiết phải có sự đánh giá, nghiên cứu hết sức cụ thể để đề ra giải pháp phù hợp nhằm giúp cho cấp ủy, chính quyền có những quyết sách phù hợp để đẩy nhanh phát triển hệ thống trang trại trên địa bàn Với ý nghĩa đó, tôi thực hiện đề tài "Hiện trạng và giải pháp phát triển hệ thống trang trại trên. .. nông dân - Hệ thống trang trại có nhiều loại hình có các kiểu hệ thống canh tác nông nghiệp khác nhau, nó phản ánh mục đích của ngư i chủ trang trại - Hệ thống trang trại là hệ thống động, đầu ra của hệ thống biến đổi theo quy luật cung cầu của thị trường, tính năng động của nó được thay đổi theo thời gian qua các biến đổi của điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế và xã hội nên hệ thống trang trại có... đình Nhưng cũng có những trang trại phải hình thành một phần ruộng đất hoặc toàn bộ tuỳ thuộc vào từng ngư i, ở Pháp năm 1990: 70% trang trại gia đình có ruộng đất riêng, 30% trang trại phải lĩnh canh một phần hay toàn bộ ở Anh: 60% trang trại có ruộng đất riêng, 22% lĩnh canh một phần, 18% lĩnh canh toàn bộ Ở Đài Loan năm 1981: 84% trang trại có ruộng đất riêng, 9% trang trại lĩnh canh một phần và 7%... cấp, sản xuất nhỏ, manh mún sang sản xuất hàng hoá Để thực hiện được những vấn đề trên, thì một yếu tố rất quan trọng là chúng ta phải thúc đẩy việc phát triển hệ thống trạng trại, vì hệ thống trạng trại là một trong những tế bào cấu tạo nên hệ thống nông nghiệp nông thôn Khi thành phần hệ thống này phát triển, thì sẽ kéo theo sự phát triển của nông nghiệp nông thôn, sẽ tạo đà và điều kiện thuận lợi... cấu trang trại Nước Mỹ là nơi có kinh tế trang trại rất phát triển Năm 1950 ở Mỹ có 5.648.000 trang trại và giảm dần số lượng đến năm 1960 còn 3.962.000 trang trại Trong khi đó diện tích bình quân của trang trại tăng lên, năm 1950 là 56 ha, năm 1960 là 120 ha, năm 1970 là 151 ha năm 1992 là 198,7 ha Nước Anh năm 1950 là 543.000 trang trại, đến năm 1957 còn 254.000 trang trại Tốc độ giảm bình quân trang ... huyện Hưng Nguyên với phát triển trang trại - Điều tra, đánh giá thực trạng phát triển hệ thống trang trại địa bàn huyện Hưng nguyên - Đưa giải pháp định hướng cho phát triển hệ thống trang trại địa. .. VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯNG NGUYÊN TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SỸ CHUYÊN NGHÀNH TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: Ngư i... trường ngư i nông dân - Hệ thống trang trại có nhiều loại hình có kiểu hệ thống canh tác nông nghiệp khác nhau, phản ánh mục đích ngư i chủ trang trại - Hệ thống trang trại hệ thống động, đầu hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiện trạng và giải pháp phát triển hệ thống trang trại trên địa bàn huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an luận văn thạc sỹ nông lâm ngư , Hiện trạng và giải pháp phát triển hệ thống trang trại trên địa bàn huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an luận văn thạc sỹ nông lâm ngư , Hiện trạng và giải pháp phát triển hệ thống trang trại trên địa bàn huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an luận văn thạc sỹ nông lâm ngư , CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay