Một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng nghề đường sắt phân hiệu phía nam luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

127 222 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2015, 11:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐẬU VĂN HÙNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐƯỜNG SẮT- PHÂN HIỆU PHÍA NAM Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Thái Văn Thành NGHỆ AN, 2014 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn này, tác giả hướng dẫn tận tình quý thầy cô giáo; Được quan tâm tạo điều kiện nhà trường; động viên, giúp đỡ nhiệt tình đồng nghiệp, bạn bè gia đình Với lòng kính trọng tình cảm chân thành, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, khoa Quản lý giáo dục, phòng Đào tạo sau đại học trường Đại học Vinh; Ban Giám hiệu, tập thể cán Phòng sau đại học trường Đại học Đồng Tháp; quý thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS TS Thái Văn Thành, người dành nhiều thời gian, tận tình hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó Phòng, Khoa, Trung tâm, Giảng viên trường Cao đẳng nghề Đường sắt – Phân hiệu Phía nam, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ việc cung cấp số liệu trình học tập, nghiên cứu thực đề tài Xin bày tỏ tình cảm chân thành, lòng biết ơn đến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ, động viên, khích lệ trình hoàn thành luận văn Mặc dù, tác giả có nhiều cố gắng hoàn thành đề tài thiếu sót điều khỏi Với mong muốn đề tài góp phần vào phát triển đào tạo nghề Trường Cao đẳng nghề Đường sắt – Phân hiệu Phía nam, mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy, cô đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Nghệ An , tháng năm 2014 Đậu Văn Hùng MỤC LỤC Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI .5 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Một số mô hình đào tạo nghề giới 1.1.2 Đào tạo nghề Việt Nam 1.2 Một số khái niệm liên quan đến đề tài 11 1.2.1 Khái niệm chất lượng, đào tạo nghề, chất lượng đào tạo nghề 11 1.2.2 Khái niệm quản lý, quản lý chất lượng đào tạo nghề 15 1.2.3 Khái niệm giải pháp, giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề 18 1.3 Một số vấn đề quản lý chất lượng đào tạo trường Cao đẳng nghề 20 1.3.1 Sự cần thiết phải quản lý đào tạo trường Cao đẳng nghề Đường sắt 20 1.3.2 Nội dung quản lý chất lượng đào tạo trường Cao đẳng nghề 20 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo 24 1.3.4 Đánh giá chất lượng đào tạo nghề 26 1.4 Cơ sở pháp lý quản lý chất lượng đào tạo nghề 33 1.4.1 Định hướng chung công tác dạy nghề 33 1.4.2 Quy hoạch phát triển công tác dạy nghề đến 2010 định hướng đến năm 2020 34 1.4.3 Vai trò đào tạo nghề phát triển kinh tế - xã hội 34 Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐƯỜNG SẮT – PHÂN HIỆU PHÍA NAM 36 2.1- Khái quát Trường Cao đẳng nghề Đường sắt - Phân hiệu Phía nam 36 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển 36 2.1.2 Chức - Nhiệm vụ 36 2.1.3 Cơ sở vật chất trang thiết bị: 38 2.1.4 Đội ngũ cán bộ, giáo viên: 39 2.1.5 Đội ngũ cán bộ, giáo viên: 39 2.2 Thực trạng chất lượng đào tạo Trường Cao Đẳng nghề Đường sắt- Phân hiệu phía Nam 40 2.2.1 Tình hình chung máy, cấu tổ chức 40 2.2.2 Cơ sở vật chất, trang thiết bị 42 2.2.3 Thực trạng hoạt động đào tạo nghề 47 2.2.3.1.Trình độ chất lượng học sinh đầu vào 47 2.2.3.2.Chất lượng đội ngũ giáo viên 48 2.2.3.3 Đội ngũ cán quản lý 51 2.2.3.4 Chương trình đào tạo 54 2.2.3.5 Phương pháp dạy học 56 2.2.3.6 Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh 57 2.2.3.7 Đầu tư tài cho hoạt động dạy nghề 58 2.2.3.8 Khai thác sử dụng sở vật chất, trang thiết bị 58 2.2.3.9 Quan hệ nhà trường doanh nghiệp đào tạo 60 2.2.3.10 Thực số sách trình đào tạo 61 2.3 Thực trạng chất lượng đào tạo nghề Trường Cao đẳng nghề Đường sắt Phân hiệu phía Nam 62 2.3.1 Về chất lượng học sinh đầu vào chất lượng đầu 63 2.3.2 Về quản lý chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy 63 2.3.3 Về quản lý việc xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên 64 2.3.4 Về quản lý sở vật chất, kinh phí 65 2.4 Đánh giá chung thực trạng 65 2.4.1 Ưu điểm 65 2.4.2 Hạn chế 65 2.4.3 Nguyên nhân 66 Chương : MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐƯỜNG SẮT – PHÂN HIỆU PHÍA NAM 69 3.1 Các nguyên tắc đề xuất giải pháp 69 3.2 Một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng nghề Đường sắt – Phân hiệu Phía nam 70 3.2.1 Đổi chương trình đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn 70 3.2.2 Đổi công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 74 3.2.3 Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hành thực tập 77 3.2.4 Tiến hành tự kiểm định điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định Bộ Lao động-TBXH ban hành 79 3.2.5 Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo 82 3.2.6 Đối phương thức liên kết nhà trường với doanh nghiệp người sử dụng lao động 84 3.3 Khảo sát thăm dò tính cần thiết tính khả thi giải pháp 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 Kết luận 92 Kiến nghị 93 2.1 Đối với Ngành Đường sắt 93 2.2 Đối với Trường Cao đẳng nghề Đường sắt – Phân hiệu phía Nam 94 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 98 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGĐ CBQL CTMT CNH-HĐH ĐH, CĐ ĐTN GV HSSV KH-KT 10 LĐ-TBXH 11 NLNN 12 SPKT 13 THPT 14 THCS 15 XHCN 16 VBCC Ban giám đốc Cán quản lý Chương trình mục tiêu Công nghiệp hoá, đại hoá Đại học, Cao đẳng Đào tạo nghề Giáo viên Học sinh sinh viên Khoa học kỹ thuật Lao động, Thương binh & xã hội Năng lực nghề nghiệp Sư phạm kỹ thuật Trung học phổ thông Trung học sở Xã hội chủ nghĩa Văn chứng DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 3.1 Tên bảng biểu Thống kê công trình có (quy mô từ tầng trở lên) Thống kê công trình quy mô nhà tầng - cấp Quy mô đào tạo phát triển trường 2013 Thống kê kết đào tạo từ năm 2011 đến năm 2014 Thống kê trình độ sư phạm đội ngũ giáo viên Thống kê độ tuổi đội ngũ giáo viên Thống kê số lượng giáo viên, đảng viên trình độ …… Thống kê số lượng cán quản lý nhà trường Cơ cấu trình độ cán quản lý trường Tổng hợp kết đánh giá phẩm chất đạo đức ……… Tổng hợp kết đánh giá lực chuyên môn … Đánh giá cán quản lý giáo viên chương trình Đánh giá tải trọng lý thuyết thực hành Kết khảo sát sử dụng phương pháp dạy học Kết khảo sát phương pháp kiểm tra đánh giá … Khai thác sử dụng sở vật chất Khảo sát mối liên hệ với doanh nghiệp Thực sách trình đào tạo nhà trường Khảo sát mức độ cần thiết khả thi giài pháp Trang 42 42 43 45 48 49 50 51 51 52 53 55 55 56 57 59 60 62 89 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 1.1 1.2 1.3 Sơ đồ, hình vẽ Sơ đồ khái quát quan niệm chất lượng đào tạo Sơ đồ khái quát trình quản lý Sơ đồ tổ chức máy nhà trường Trang 13 16 41 P6 cá học liệu/đồ dùng dạy học có giảng dạy Áp dụng phương pháp kỹ thuật kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Khả thiết lập môi trường học tập tích cực, khuyến khích tham gia tất người học Áp dụng phương pháp dạy học làm tăng tính tích cực học tập học sinh Khả thiết kế công cụ để 10 11 kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Năng lực tổ chức hoạt động ngoại khoá cho học sinh Khả ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy III NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC YẾU TỐ QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY, ĐÀO TẠO Đề nghị đồng chí vui lòng trả lời câu hỏi sau: ( lựa chọn câu trả lời mà đồng chí cho thích hợp nhất): Đánh giá ban thân đồng chí chương trình đào tạo trường so với thực tiễn nào:  Phù hợp với thực tiễn  Không phù hợp  Lạc hậu  Hiện đại Chương trình đào tạo trường có thường xuyên cập nhật không:  Không cập nhật P7  Cập nhật Tỷ lệ phân bổ lý thuyết thực hành chương trình đào tạo nay: Nặng Phù hợp Nhẹ Sự phù hợp cảu khến thức lý thuyết chương trình đào tạo so với yêu cầu sử dụng: Cao Tương đối cao Trung bình Thấp Sử dụng phù hợp kỹ thực hành chương trình đào tạo so với yêu cầu sử dụng: Cao Tương đối cao Trung bình Thấp Phương pháp dạy học đồng chí thường sử dụng giảng dạy:  PP truyền thống  PPDH  Phối hợp 2PP  PP truyền thống Đồng chí đánh giá phương pháp dạy học nào:  Hài lòng  Chưa hài lòng  Cần thay đổi Đồng chí thường sử dụng phương pháp kiểm tra đánh giá kết học sinh sau đây: P8  Tự luận  Chắc nghiệm Hình thức kiểm tra đánh giá kết học sinh?  Lý thuyết  Thực hành 10 Kiểm tra đánh giá kết nhà trường có khách quan chưa?  Có  Chưa 11 Kiểm tra đánh giá kết nhà trường có khách quan chưa?  Có  Chưa B Khai thác sử dụng sở vật chất Trường 12 Trang thiết bị sở vật chất trường nay:  Đủ  Thiếu  Không rõ 13 Mức độ đại trang thiết bị sử dụng trường:  Hiện đại  Lạc hậu  Không rõ 14.Hiệu sử dụng trang thiết bị sử dụng trường:  Có hiệu quẩ  Không hiệu  Không rõ C Đánh giá mối quan hệ nhà trường Doanh nghiệp 15 Xây dựng phát triển mối quan hệ nhà trường với Doanh nghiệp nào: P9  Quan hệ với nhiều DN  Một số DN  Không 16 Nhà trường kết hợp với doanh nghiệp thực nội dung : - Xây dựng chương trình đào tạo:  Tốt  Chưa tốt - Doanh nghiệp hỗ trợ cho học sinh thực hành thực tập:  Chưa tốt  Tốt - Doanh nghiệp hỗ trợ cho học sinh thực hanh thực tập:  Chưa tốt  Tốt D Thực sách trình đào tạo nhà trường 17 Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên  Tốt  Chưa tốt 18 Nâng cao chất lượng đào tạo  Tốt  Chưa tốt 19 Chính sách khuyến khích Giáo viên dạy tốt  Tốt  Chưa tốt  Tốt 20 Kinh phí đào tạo giáo viên  Tốt  Chưa tốt  Tốt 21 Đầu tư sở vật chất tập trung P10  Tốt  Chưa tốt E Đánh giá chất lượng học sinh nhà trường 22 Chất lượng học sinh tuyển đầu vào  Giỏi  Khá  Trung bình  Yếu 23 Động học nghề học sinh  Xác định rõ  Không an tâm Xin chân thành cảm ơn đồng chí PHỤ LỤC 4: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ Để có sở đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề Trường Cao đẳng nghề Đường sắt- Phân hiệu Phía nam, mong đồng chí vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau đây: I THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên:…………………………………….Tuổi:……… Chức vụ: ………………………………………………… Trình độ học vấn:…………………………………………… T độ chuyên môn:……………………………………… Bộ phận công tác:……………………………………… II NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC YẾU TỐ TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY, ĐÀO TẠO Đề nghị đồng chí vui lòng trả lời câu hỏi sau: (đánh chéo vào ô mà đồng chí cho thích hợp nhất): Đánh giá thân đồng chí chương trình đào tạo trường so với thực tiễn nào: P11  Phù hợp với thực tiễn  Hiện đại  Không phù hợp  Lạc hậu Chương trình đào tạo trường có thường xuyên cập nhật không:  Cập nhật  Không cập nhật Đ/c cho biết Giáo viên thường sử dụng PP giảng dạy:  PP truyền thống  PPDH  Phối hợp PP Đồng chí đánh giá phương pháp dạy học giáo viên so với yêu cầu nào:  Hải lòng  Chưa hài lòng  Cần thay đổi Đồng chí cho biết phương pháp kiểm tra đánh giá kết học sinh thường sử dụng trường ?  Tự luận  Trắc nghiêm Hình thức kiểm tra đánh giá kết học sinh  Lý thuết  Thực hành Kiểm tra đánh giá kết nhà trường có khách quan chưa ?  Có  Chưa 8.Kiểm tra đánh giá kết nhà trường có phản ánh trình độ học sinh chưa ? P12  Có  Chưa B Khai thác sử dụng sở vật chất Trường Trang thiết bị sở vật chất Trường nay:  Đủ  Thiếu  Không rõ 10 Mức độ đại trang thiết bị sử dụng trường:  Hiện đại  Lạc hậu  Không rõ 11 Hiệu qủa sử dụng trang thiết bị dạy nghề sở vật chất trường  Có hiệu  Không hiệu  Không rõ C Đánh giá mối quan hệ nhà trường Doanh nghiệp 12 Xây dựng phát triển mối quan hệ nhà trường với Doanh nghiệp nào:  Quan hệ với nhiều DN  Một số DN  Không 13 Nhà trường kết hợp với Doanh nghiệp thực nội dung - Xây dựng chương trình đào tạo :  Tốt  Chưa tốt - Doanh nghiệp hỗ trợ cho học sinh thực hành thực tập:  Tốt  Chưa tốt P13 - Doanh nghiệp hỗ trợ trang thiết bị:  Tốt  Chưa tốt D Việc thực sách trình đào tạo nhà trường 14 Chuẩn hoá đội ngũ giáo viên  Tốt  Chưa tốt 15 Nâng cao chất lượng đào tạo  Tốt  Chưa tốt 16 Chính sách khuyến khích Giáo viên dạy tốt  Tốt  Chưa tốt  Tốt 17 Kinh phí cho đào tạo giáo viên  Tốt  Chưa tốt  Tốt 18 Đầu tư sở vật chất tập trung  Tốt  Chưa tốt E Đánh gía chất lượng học sinh nhà trường 19 Chất lượng học sinh tuyển đầu vào  Giỏi  Khá  Trung bình  Yếu 20 Động học nghề học sinh P14  Xác định rõ  Không an tâm Xin chân thành cảm ơn đồng chí PHỤ LỤC 5: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN DÀNH CHO HỌC SINH Các em học sinh thân mến! Để có sở đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề Trường Cao đẳng nghề Đường sắt – Phân hiệu Phía nam, mong em vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau đây: I THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: Tuổi: Trình độ học vấn : Ngành nghề học: Năm thứ: II NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 1.Em vào học nghề trưòng theo lựa chọn từ ?  Bản thân  Gia đình  Bạn bè Khác: P15 Trong chương trình học, em đánh giá thời lượng học lý thuyết ?  Nặng  Phù hợp  nhẹ Em đánh giá thời lượng học thực hành ?  Nặng  Phù hợp  Nhẹ Phương pháp dạy học giáo viên nào?  Sinh động, hấp dẫn  Đủ hiểu  Nhàm chán Giáo viên thường sử dụng phương pháp giảng sau đây?  Thuyết trình  Thí nghiệm  Trắc nghiệm khách quan  Xem phim phân tích  Xêmina Thiết bị thực hành Trường có đủ cho học sinh thực tập?  Đủ  Thiếu Thiết bị thực hành Trường có đại không?  Hiện đại  Lạc hậu Xin chân thành cảm ơn! P16 P17 PHỤ LỤC 6: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP Được biết Quý Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng học viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng nghề Đường sắt - Phân hiệu Phía nam, với mong muốn nhằm tìm giải pháp phục vụ doanh nghiệp tốt nâng cao chất lượng đào tạo nghề Trường Xin Quý Doanh nghiệp vui lòng giúp tìm hiểu thông tin sau: Câu 1: Số học viên Trường Cao đẳng nghề Đường sắt – Phân hiệu Phía nam làm việc Doanh nghiệp …….người Trong số lượng bậc trình độ là: Cao đẳng nghề : Sơ cấp nghề: Trung cấp nghề: Khác : Câu 2: Quý doanh nghiệp vui lòng cho biết ý kiến khoanh tròn vào điểm mà Quý doanh nghiệp cho phù hợp với học viên Trường Cao đẳng nghề Đường sắt – Phân hiệu Phía nam Các tiêu chí tương ứng với số điểm TT 4-Xuất sắc, giỏi; 3-Khá; 2-Trung bình; Điểm đánh giá 1-Yếu, Hoàn thành nhiệm vụ phân công Tuân thủ nội qui doanh nghiệp Tác phong kỷ luật công nghiệp Kiến thức, kỹ tay nghề học sinh Khả làm việc độc lập Khả làm việc theo nhóm Tinh thần học hỏi làm việc P18 Câu 3: Quý quan có đề xuất để nâng cao chất lượng chương trình đào tạo Trường kỹ cần thiết cho học sinh? Chân thành cám ơn hợp tác Quý Doanh nghiệp PHỤ LỤC 7: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ P19 Để có sở đề xuất số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề Trường Cao đẳng nghề Đường sắt- Phân hiệu Phía nam, mong đồng chí vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau đây: I THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên:…………………………………….Tuổi:……… Chức vụ: ………………………………………………… Trình độ học vấn:…………………………………………… Bộ phận công tác:……………………………………… II ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT SAU Đề nghị đồng chí vui lòng : (đánh chéo vào ô mà đồng chí cho thích hợp nhất): Mức độ cần thiết STT Tên giải pháp Rất cần thiết Đổi phát triển chương trình đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn kỹ nghề quốc gia, chuẩn hóa, đại hóa theo định hướng thị trường hội nhập quốc tế Đổi công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Cần thiết Mức độ khả thi Không Rất cần khả thiết thi Khả Không thi khả thi P20 thực hành thực tập Tiến hành kiểm định điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định Bô Lao động – TBXH ban hành Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo Đổi phương thức liên kết nhà trường với doanh nghiệp người sử dụng lao động Xin chân thành cảm ơn! [...]... cứu khoa học Đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng nghề Đường sắt, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường 3 Khách thể và Đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Vấn đề quản lý chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng nghề 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng nghề Đường sắt - Phân hiệu Phía nam 3 4 Giả thuyết khoa. .. Phân hiệu Phía nam - Đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng nghề Đường sắt - Phân hiệu Phía nam 8 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương: 4 Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý chất lượng đào tạo ở trường Cao đẳng nghề Chương 2: Thực trạng về công tác quản lý chất lượng đào tạo hiện nay của Trường Cao đẳng nghề Đường. .. học Nếu đề xuất được các giải pháp có cơ sở khoa học có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn nhà trường sẽ nâng cao được chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng nghề Đường sắt - Phân hiệu Phía nam 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề quản lý chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng nghề 5.2 Nghiên cứu cơ sở thực tiễn quản lý chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng nghề Đường sắt - Phân. .. lượng đào tạo hiện nay tại Trường Cao đẳng nghề Đường sắt - Phân hiệu Phía nam - Đánh giá quản lý chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng nghề Đường sắt Phân hiệu Phía nam 6.3 Các phương pháp nghiên cứu bổ trợ khác: Phương pháp so sánh, phương pháp toán thống kê và một số phương pháp khác 7 Đóng góp đề tài - Đưa ra được bức tranh thực trạng quản lý chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng nghề Đường sắt - Phân. .. quản lý và nó có tính lịch sử cụ thể 20 Giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề là những cách thức tác động hướng vào việc tạo ra những biến đổi về chất lượng của người học nghề trong thời gian đào tạo, có kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc 1.3 Một số vấn đề quản lý chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng nghề 1.3.1 Sự cần thiết phải quản lý chất lượng đào tạo ở trường Cao đẳng nghề. .. nghề Chất lượng đào tạo nghề biến đổi theo thời gian và theo không gian dưới tác động của các yếu tố Vì vậy để tồn tại được nhà trường phải quan tâm nhiều đến công tác quản lý chất lượng đào tạo 1.3.2 Nội dung quản lý chất lượng đào tạo ở trường Cao đẳng nghề Đường sắt Nội dung quản lý chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng nghề đường sắt được thể hiện ở các nội dung sau: - Quản lý mục tiêu, kế hoạch đào. .. Đường sắt - Phân hiệu Phía nam Chương 3: Các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng nghề Đường sắt - Phân hiệu Phía nam 5 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Vấn đề nguồn nhân lực, lao động có kỹ năng đã được toàn xã hội quan tâm hơn bao giờ hết, công nghệ tiên tiến đã làm thay đổi nhu cầu về kỹ năng nghề. .. Phân hiệu Phía nam 5.3 Đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng nghề Đường sắt - Phân hiệu Phía nam 6 Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích tổng hợp tài liệu tham khảo về chủ trương, chính sách, quan điểm thuộc lĩnh vực đào tạo nghề 6.2 Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng. .. nhà quản lý, phù hợp với quy luật khách quan” 1.2.2.2 Quản lí chất lượng đào tạo nghề Quản lý chất lượng ĐTN thực chất là quản lý các yếu tố sau theo một trình tự, quy trình vừa khoa học, vừa phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đem lại hiệu quả trong công tác đào tạo Các yếu tố đó là: - Mục tiêu đào tạo nghề - Phương pháp đào tạo nghề, phương tiện phục vụ đào tạo nghề - Giáo viên và CBQL đào tạo. .. ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo ở trường Cao đẳng nghề Đường sắt Chất lượng đào tạo nghề bị chi phối bởi nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố cơ bản sau: a Mục tiêu dạy nghề, nội dung chương trình và phương pháp đào tạo: Muốn sản phẩm của cơ sở đào tạo nghề có chất lượng trước tiên phải có quy trình xác định mục tiêu đúng và đưa ra được mục tiêu đào tạo xác đáng Chất lượng của sản phẩm đào tạo (người ... trạng quản lý chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng nghề Đường sắt - Phân hiệu Phía nam - Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng nghề Đường sắt - Phân hiệu Phía nam Cấu trúc luận. .. chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng nghề Đường sắt - Phân hiệu Phía nam Chương 3: Các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng nghề Đường sắt - Phân hiệu Phía nam 5 Chương CƠ SỞ LÝ... đề quản lý chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng nghề 5.2 Nghiên cứu sở thực tiễn quản lý chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng nghề Đường sắt - Phân hiệu Phía nam 5.3 Đề xuất số giải pháp quản lý chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng nghề đường sắt phân hiệu phía nam luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục , Một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng nghề đường sắt phân hiệu phía nam luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục , Một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng nghề đường sắt phân hiệu phía nam luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục , Cấu trúc luận văn., CHẤT LƯỢNG TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐƯỜNG SẮT – PHÂN HIỆU PHÍA NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay