Nâng cao tinh thần yêu nước cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật vĩnh long thông qua học phần đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

98 450 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2015, 10:09

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRAÀN THÒ THAÛO HIEÀN NÂNG CAO TINH THẦN YÊU NƯỚC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG, THÔNG QUA HỌC PHẦN “ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC TP HỒ CHÍ MINH, 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ******** NÂNG CAO TINH THẦN YÊU NƯỚC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG, THÔNG QUA HỌC PHẦN “ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành: Lý luận PPDH môn trị Mã số: 60140111 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐOÀN MINH DUỆ TP HỒ CHÍ MINH, 2012 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực luận văn Thạc sĩ em xin chân thành cảm ơn PGS TS Đoàn Minh Duệ tận tình giúp đỡ Em xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô giảng dạy lớp Cao học 18 chuyên ngành LL & PPDH Bộ môn Chính trị Đại học Sài Gòn trang bị cho em nhiều kiến thức tảng chuyên môn, giúp em có điều kiện để hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, khoa Giáo dục Chính trị, khoa Sau đại học Trường Đại học Vinh Ban Giám hiệu, phòng, khoa tạo điều kiện tốt để hoàn thành luận văn Tp Hồ Chí Minh, năm 2012 Người làm luận văn Trần Thị Thảo Hiền DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNXH: Chủ nghĩa xã hội CNTB: Chủ nghĩa tư CNH: Công nghiệp hóa HĐH: Hiện đại hóa ĐLCMCĐCSVN: Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam TL: Tỷ lệ SL: Số lượng SV: Sinh viên TT: Thứ tự MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU B NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC NÂNG CAO TINH THẦN YÊU NƯỚC VÀ SỰ CẦN THIẾT TRONG VIỆC GIÁO DỤC TINH THẦN YÊU NƯỚC CHO SINH VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1.1 Khái niệm tinh và sở hình thành tinh thần yêu nước 1.2 Sự cần thiết của việc giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên giai đoạn hiện 20 1.3 Thực trạng việc giáo dục tinh thần yêu nước thông qua giảng dạy học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 29 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM NÂNG CAO TINH THẦN YÊU NƯỚC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSPKTVL THÔNG QUA GIẢNG DẠY HỌC PHẦN “ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” 53 2.1 Chuẩn bị thực nghiệm 53 2.2 Nội dung thực nghiệm 55 2.3 Đánh giá kết thực nghiệm 65 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TINH THẦN YÊU NƯỚC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSPKTVLTHÔNG QUA GIẢNG DẠY HỌC PHẦN “ ĐLCMCĐCSVN” TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 77 3.1.Nhóm giải pháp giảng viên giảng dạy học phần Đường lối cách mạng mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 77 3.2 Nhóm giải phápđối với sinh viên học tập học phần ĐLCMCĐCSVN 83 3.3 Nhóm giải pháp Trường Cao đẳn Sư phạm Kỹ thuật Vĩn Long 88 C KẾT LUẬN 92 D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 E PHỤ LỤC 97 A PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước đó là truyền thống quý báu của dân ta Từ xưa đến mọi Tổ quốc bị xâm lược thì tinh thần ấy lại sôi nỗi nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước Khi khẳng định vai trò to lớn của thế hệ trẻ sự nghiệp cách mạng hiện nay, thì chúng ta cũng thấy được vai trò quan trọng của sinh viên Việt Nam Bởi vì sau tốt nghiệp trường, sinh viên sẽ trở thành những người lao động có trình độ cao, tư tưởng đúng đắn, thông suốt, lập trường chính trị tư tưởng vững vàng là yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên lòng quyết tâm, ý chí kiên cường, đó là nguồn nhân lực chủ yếu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước theo định hướng XHCN Nhưng đứng trước bối cảnh lịch sử thế giới hiện diễn ngày càng phức tạp, từ những cuộc chiến tranh cục bộ, tranh giành chủ quyền về biển đảo, xung đột tôn giáo, khủng bố cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia, bên cạnh đó tình hình nước có một số mặt tiêu cực về tư tưởng có biểu hiện phức tạp và nghiêm trọng hơn, tìm ẩn các nguy trực tiếp gây mất ổn định chính trị, lòng yêu nước nhân dân ngày càng suy giảm không còn trước Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa được khắc phục có hiệu quả, làm giảm sức chiến đấu của Đảng và lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước Trong Đảng đã tranh luận về một số vấn đề bản liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách giải pháp để xây dựng đất nước hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, ảnh hưởng tới sự thống nhất tư tưởng cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Là một giảng viên chuyên giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, thấy vấn đề giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên hiện thông qua giảng dạy học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam là hết sức cần thiết, qua môn học giáo dục cho sinh viên những nhận thức mới giúp họ nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, cần phải giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng cho sinh viên, giúp cho sinh viên có niềm tin tuyệt đối với Đảng Với ý nghĩa quan trọng đó, chọn vấn đề: “Nâng cao tinh thần yêu nước cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long thông qua giảng dạy học phần “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”, làm đề tài luận văn tốt nghiệp Cao học thạc sĩ Tình hình nghiên cứu Tinh thần yêu nước đề tài có sức thu hút nhà nghiên cứu nước Đã có nhiều công trình nghiên cứu công bố Đó văn kiện Đảng, viết, nói chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo Đảng Nhà nước, nhà nghiên cứu Tác phẩm: “Chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa xã hội” cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Nxb Sự thật 1959, tác phẩm khẳng định thời đại thời đại chủ nghĩa yêu nước gặp CNXH Đi sâu nghiên cứu tinh thần yêu nước mối quan hệ với chủ nghĩa quốc tế vô sản phải kể đến tác phẩm: “ chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế vô sản” tác giả Trần Xuân Trường, Nxb Sự thật 1981 Tác phẩm tập trung phát họa mối quan hệ biện chứng chủ nghĩa yêu nước chân với chủ nghĩa quốc tế vô sản không tách rời mà gắn bó liền với nhau, thống chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế vô sản cách mạng Việt Nam GS.Trần Văn Giàu “Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam”, Nxb KHXH, Hà Nội 1980, Tác phẩm cho nhìn quát giá trị tinh thần truyền thống dân tộc Việt Nam, truyền thốngyêu nước giá trị cao hệ giá trị tinh thần dân tộc Việt Nam PGS TS Nguyễn Bá Dương phòng chống “diễn biến hòa bình lĩnh vực trị vấn đề bảo vệ tảng tư tưởng Đảng nay” Nxb Quân đội Nhân dân, nói diễn biến hòa bình chiến lược toàn cầu phản cách mạng chủ nghĩa đế quốc lực thù địch sử dụng triệt để nhằm xóa bỏ nước XHCN giới dập tắt phong trào đấu tranh nhân dân tiến bộ, thiết lập trật tự giới mới; TS Trần Nam Tiến “Khi Tổ quốc cần Thanh niên hành động”, Nxb trẻ nói trang sử vẻ vang Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã, tiếp tục người làm nên nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, Nxb Lao Động, nói truyền thống quý báu Thanh niên, Sinh viên Việt Nam; Nhìn chung, những công trình nghiên cứu, bài viết đều có ý nghĩa giúp cho kế thừa trình sưu tầm tư liêu viết luận văn Tuy nhiên, hiểu rằng, vấn đề giáo dục nâng cao tinh thần yêu nước cho sinh viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long chưa có tác giả bàn đến.Vì vậy mặt kế thừa sở lý luận nghiên cứu trên, mặt khác cố gắng nghiên cứu để tìm những phương hướng và giải pháp phù hợp cho công tác giáo dục tư tưởng yêu nước cho sinh viên giai đoạn hiện thông qua giảng dạy học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng quá trình giáo dục truyền thống yêu nước cho sinh viên tại Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, từ đó đưa những phương hướng và giải pháp nhằm giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên một cách tốt nhất 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rõ sở lý luận của công tác giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long hiện Tìm hiểu và đánh giá thực trạng công tác giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long hiện Đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long hiện thông qua giảng dạy học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Sinh viên hệ Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật và Cao đẳng nghề học tập và rèn luyện tại Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long hiện 4.2 Phạm vi nghiên cứu Thực trạng công tác giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long hiện Nghiên cứu một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long hiện thông qua giảng dạy học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Khi tiến hành nghiên cứu, đã vận dụng phương pháp vật biện chứng và vật lịch sử, coi trọng phương pháp logic-lịch sử Ngoài tác giả còn sử dụng một số phương pháp sau: - Phương pháp phỏng vấn sâu các chuyên gia - Phương pháp phân tích và tổng hợp - Phương pháp thống kê - Phương pháp điều tra xã hội học Đóng góp mới của đề tài Đây là công trình nghiên cứu, phân tích và tổng hợp toàn diện về thực trạng công tác giáo dục tư tưởng yêu nước cũng đề xuất một số giải pháp cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long hiện Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành chính trị cũng học viên cao học chính trị các khóa tiếp theo Giả thuyết khoa học 10 Nếu đề tài thực tốt góp phần nâng cao hiệu giảng dạy học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, từ nâng cao tinh thần yêu nước cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Bố cục của đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, đề tài được chia làm chương: Chương Cơ sở lý luận thực tiễn tinh thần yêu nước và sự cần thiết việc giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên giai đoạn hiện Chương Thực nghiệm phạm nâng cao tinh thần yêu nước cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông qua giảng dạy học phần “Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam” Chương Một số giải pháp nhằm nâng cao tinh thần yêu nước cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông qua giảng dạy học phần “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” B NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC NÂNG CAOA TINH THẦN YÊU NƯỚC VÀ SỰ CẦN THIẾT GIÁO DỤC TINH THẦN YÊU NƯỚC CHO SINH VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1.1 Khái niệm tinh thần và sở hình thành tinh thần yêu nước 1.1.1 Khái niệm tinh thần yêu nước 84 đến ý thức chủ động tinh thần tích cực, người học luôn phải rèn luyện thói quuen thực hành [17; 85] 3.2.3 Sinh viên phải hình thành thói quen tự giác học tập Ở nước ta, trình dạy học học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam xem nhẹ học phần Những quan niệm sai lầm ảnh hưởng đến tâm sinh lý sinh viên giảng viên, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học Để nâng cao chất lượng học phần trường Đại học Cao đẳng, cần nhận thức cách đắn vị trí vai trò môn học hệ thống nội dung chương trình đào tạo nhà trường Thấy hạn chế trên, năm gần Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục Đào tạo đề cao tầm quan trọng học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo chuyển biến mạnh mẽ tư môn học, xem môn học có ý nghĩa lớn sống môn phụ quan niệm số người Vì học học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam không giúp cho sinh viên học tốt chuyên ngành, mà giúp họ hình thành phẩm chất xã hội, góp phần hình thành nhân cách người lao động – động, sáng tạo, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, mà có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ lý luận trị vững vàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng thời kỳ Muốn sinh viên phải nâng cao ý thức tự học, nâng cao nhận thức vị trí vai trò học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Qua thực tế nghiên cứu thấy tự học có vai trò ý nghĩa vô quan trọng trình học tập, tích lũy kiến thức sinh viên Nhưng thực tế thấy sinh viên thấy giá trị, ý nghĩa việc tự học Đa phần sinh viên lớp thụ động tiếp thu kiến thức từ giảng viên, chủ yếu lắng nghe ghi chép mà giảng viên cung cấp, thói quen tự học, tự nghiên cứu sách vở, giáo trình tài liệu tham khảo để nắm kỹ hiểu sâu mở rộng kiến thức Thậm chí có sinh viên lười biếng, ỷ lại, học tập đối phó buộc giảng viên nhắc nhở liên tục Vì việc 85 tăng cường ý thức tự giác học tập sinh viên có ý nghĩa quan trọng, bước tạo điều kiện thuận lợi hướng dẫn em kỹ tự học, đánh giá kết biểu dương kịp thời thành tích em việc tự học mang lại để từ động viên em phấn đấu học tập làm việc làm cần thiết Từ việc có ý thức tự học, trình tiến hành học, sinh viên nhận lợi ích môn học, chất lượng học tập nâng lên Yếu tố tâm lý sở làm nảy sinh nhu cầu thói quen Có nhu cầu tự học, thói quen tự học sinh viên tiến hành kỹ tự học lại dễ dàng hơn, hiệu lại tiếp tục phát triển Khi có kỹ tự học, người học thích học học phần môn học kết học phần môn học cao hơn, từ mang lại niềm vui cho người học Trong năm gần giảng viên chứng kiến tiến sinh viên trình giảng dạy, sinh viên đặt nhiều câu hỏi để giảng viên trả lời Điều cho thấy quan tâm phận sinh viên với học phần này, dấu hiệu tốt, nhiên chưa thành phong trào bền vững, chưa nhân diện rộng Trong năm qua Trường CĐSPKTVL có nhiều thi tìm hiểu Bác, Đảng, số sinh viên tham gia thường lớp học học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, lớp học qua học phần sinh viên tham gia, điều cho thấy, kiến thức lịch sử sinh viên rơi rụng dần theo thời gian, độ bền vững, thiếu tự giác tìm hiểu lịch sử để củng cố kiến thức có Kết học tập sinh viên cao hay thấp phụ thuộc nhiều vào ý thức tự giác học tập sinh viên lớp, tự học giờ, tự giác vào thư viện để tìm hiểu thêm kiến thức….Ý thức tự giác học tập chắn giúp sinh viên bỏ kiểu học lệch, học tủ để đối phó Ý thức giúp sinh viên khắc phục tiêu cực thi cử, sinh viên tạo mùa thi đánh giá thực chất học tập không làm thay cho sinh viên Như vậy, người học cần phải tích cực, chủ động, tự giác học tập, tham gia hoạt 86 động lớp giảng viên hướng dẫn, đồng thời không ngừng tự học để bổ sung kiến thức cho người học 3.2.4 Sinh viên rèn luyện kỹ sưu tầm tài liệu sử dụng phương tiện phục vụ học tập Ngày nay, khoa học công nghệ ngày phát triển có nhiều nguồn tư liệu liên quan đến học phần Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam, việc sinh viên rèn luyện kỹ siêu tầm tài liệu sử dụng phương tiện phục vụ học tập việc cần thiết bổ ích cho môn học Hiện Trường giảng viên không ghi tỉ mỉ lời giảng lên bảng mà không đọc cho sinh viên chép mà đưa luận điểm (ý chính) hướng dẫn sinh viên khai thác, phân tích để tự sinh viên tìm tòi tài liệu tìm hiểu vấn đề Chính mà lớp sinh viên ghi thật nhanh ý mà giảng viên đưa ra, sau nắm nội dung giảng qua phân tích giảng viên sinh viên ghi chép lớp, nhiên nội dung giảng dài nhiều nội dung chắn nhiều vấn đề giảng viên chưa trình bày hết sinh viên chưa lĩnh hội, vấn đề chưa hiểu buộc sinh viên phải tìm từ tài liệu để đọc, để hiểu rõ nội dung giảng Việc đọc tài liệu yếu tố quan trọng để sinh viên có kết tốt, dựa vào giảng dạy giảng viên sinh viên có thi suất sắc Song để siêu tầm tài liệu thực có hiệu sinh viên cần có phương pháp siêu tầm riêng, phương tiện riêng, điều phụ thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện sinh viên Tra cứu tài liệu mạng, thư viện, hay sách báo điều có nhiều bổ ích có nguồn tài liệu không bổ ích mà thân sinh viên phải biết lọc thông tin bổ ích cần thiết để phục vụ cho nhu cầu học tập thân 3.3 Nhóm giải pháp Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long môn Mác-Lênin 3.3.1 Tăng cường sinh hoạt chuyên môn nhằm đổi phương pháp giảng dạy 87 Sinh viên nguồn cung cấp nhân lực cho đội ngũ trí thức, khoa học cho đất nước Họ “trường cột” nước nhà tương lai không xa, họ đứng trị - vấn đề vận mệnh nước nhà Sinh viên cần trang bị, phải hiểu biết quy luật trị - xã hội, nắm vững đường lối sách Đảng để có quan điểm trị rõ ràng, thái độ hành vi trị đắn bên cạnh việc không ngừng trau dồi tri thức nhiều mặt Họ phải người vừa “hồng” vừa “chuyên” mong muốn Bác Hồ Việc học tập học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lênin nhà trường đóng vai trò to lớn việc hình thành giới quan, phương pháp luận đắn cho sinh viên, lúc thể nghiệm lực chuyên môn sau trường hoạt động nghiên cứu khoa học sau Do thời gian sinh viên học tập trường thời gian sinh viên đặt tảng để hình thành phát triển định hướng đúng, nếp nghĩ chín chắn, nhân cách lành mạnh với việc tích lũy tri thức nghề nghiệp Xuất phát từ nhu cầu đổi cách dạy học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, từ thực tiễn giảng dạy học phần mạnh dạn kiến nghị với nhà trường số giải pháp sau: Nhà trường tăng cường quan tâm đến sinh hoạt chuyên môn nhằm đưa phương pháp giảng dạy phù hợp với môn học để sinh viên có hứng thú, đam mê học tập 3.3.2 Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập Thiết bị dạy học điều kiện thiếu cho việc triển khai chương trình, sách giáo khoa nói chung đặc biệt cho việc triển khai đổi phương pháp dạy học hướng vào hoạt động tích cực, chủ động sinh viên Đáp ứng yêu cầu phương tiện thiết bị dạy học phải tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh thực hoạt động độc lập hoạt động nhóm Cơ sở vật chất nhà trường cần hỗ trợ đắc lực cho việc tổ chức dạy học thay đổi dễ dàng, linh hoạt, phối hợp với dạy học cá thể, dạy học hợp tác 88 Nhà trường cần đầu tư cho công tác giảng dạy môn lý luận trị nói chung cho học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng Học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam môn học đặc trưng có liên quan đến nhiều tư liệu lịch sử, việc cho sinh viên xem tư liệu lịch sử điều cần thiết bổ ích để giúp sinh viên hiểu sâu lịch sử, giúp sinh viên hiểu lý luận thực tiễn cách sâu sắc Tuy nhiên, nhiều năm qua Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long sở vật chất đầu tư cho học phần nhiều hạn chế giảng viên khắc phục khó khăn trình giảng dạy Tác giả mạnh dạn đề nghị với Ban Giám hiệu nhà trường tăng cường sở vật chất cho việc giảng dạy học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Một số phòng học nóng, lại quạt tạo ngột ngạt khối lớp học buổi chiều, kéo dài tình trạng chắn ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên Kết luận chương Trong khâu tiến hành học tập nghiên cứu lý luận nói chung học tập học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản nói riêng có số yêu cầu cần phải thực để nâng cao chất lượng môn học, cần thảo luận nhóm Mục đích cuối việc học tập học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm rút học kinh nghiệm qua giai đoạn cách mạng; trang bị cho người học kiến thức mặt phương pháp luận để “giải vấn đề” tình cụ thể “có vấn đề” Do đó, thảo luận, phân tích, mổ xẻ vấn đề cần thiết, bổ ích cho người học Qua phiếu thăm dò sinh viên số đông sinh viên tán thành phương pháp học theo kiểu thảo luận nhóm thảo luận sinh viên chủ động trình bày ý kiến riêng Để có thành tích môn học đạt kết cao cần có phấn đấu nổ lực thầy trò, thầy phải dạy tốt, trò phải học tốt Cả giảng viên giảng viên 89 phải lựa chọn phương pháp tốt cho mình, bên cạnh thầy dạy tốt trò phải tự giác học tập, tự tìm tòi kiến thức liên quan đến nội dung môn học để tự chiếm lĩnh tri thức Ngoài quan tâm nhà trường điều cần thiết động lực khuyến khích cho giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, giúp sinh viên có hứng thú, say mê học tập Học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam thường phải chuyển tải nội dung kiến thức lớn đến cho sinh viên, có tính khái quát cao thời gian hẹp Do đó, cần có hỗ trợ cách hợp lý phương tiện trực quan, đặc biệt cần tăng cường hình thức tham quan để nâng cao phần ý, tăng thêm sức hấp dẫn, làm cho sinh viên nhận thức sâu sắc, nhớ nội dung giảng Học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam môn học nhằm giáo dục đạo đức cách mạng, củng cố truyền thống, cần có phối hợp chặt chẽ Bộ môn, Đoàn Thanh niên nhà trường, Hội sinh viên…trong lần tổ chức thi tìm hiểu lịch sử Đảng, Bác Hồ, lịch sử dân tộc, nguồn để đạt hiệu giáo dục cao C KẾT LUẬN Nhiệm vụ mục tiêu giáo dục nhằm xây dựng người hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, có đạo đức sáng, có ý chí kiên cường xây dựng bảo vệ Tổ quốc; công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, giữ gìn phát huy giá trị văn hóa dân tộc, có lực tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phát huy tiềm dân tộc người Việt Nam, có ý thức cộng đồng phát huy tích cực cá nhân, làm chủ tri thức khao học công nghệ đại, có tư sáng tạo, có kỹ thực 90 hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức kỷ luật, có sức khỏe, người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” lời dặc Bác Hồ [13;61] Sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, đại hóa đất nước đặt yêu cầu cấp bách việc xây dựng người hệ người Việt Nam gắn bó với lý tưởng độc lập chủ nghĩa xã hội, có đạo đức sáng, có lực tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại giá trị văn hóa truyền thống biết làm chủ tri thức khoa học công nghệ đại, có tư sáng tạo tác phong công nghiệp, có tính tổ chức kỷ luật cao, lực tốt Nhận thức vai trò quan trọng nhân tố người trình công nghiệp hóa, đại hóa, việc bồi dưỡng phát huy tinh thần yêu nước việc giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên vấn đề quan trọng cần thiết, sinh viên hệ tương lai đất nước Thông qua môn học lý luận trị giảng viên trực tiếp giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên để họ nắm bắt truyền thống yêu nước dân tộc lời chủ tịch Hồ Chí Minh nói “dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.Giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên thông qua học phần Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam việc làm quan trọng cần thiết, học phần môn học mang tính chất bắt buộc sinh viên, sinh viên học nắm kiến thức Yêu nước sở biểu thành truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, thông minh sáng tạo, tự lực tự cường, kiên cường bất khuất, đánh giặc giữ nước, truyền thống kính trọng tổ tiên, ông bà cha mẹ, thuyền thống hiếu học….và nhiều truyền thống tốt đẹp khác Như bên cạnh nội dung chương trình môn học giảng viên lòng ghép giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên, giáo dục truyền thống: Truyền thống lao động cần cù sáng tạo, truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, truyền thống độc lập tự chủ, tự cường, truyền thống đánh giặc giữ nước Đó truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam mà hệ sinh viên phải biết 91 Lịch sử Việt Nam lịch sử Việt Nam lịch sử dân tộc anh hùng Những truyền thống tốt đẹp mà tổ tiên ta để lại tài sản quý báu thiêng liêng dân tộc Sinh viên phải ôn cũ để biết mới, uống nước nhớ nguồn, hiểu biết lịch sử dân tộc, tự hào dân tộc Quý trọng, giữ gìn, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp động lực để sinh viên phấn đấu sức học tập, rèn luyện để trở thành sinh viên tốt sau phụ vụ nước nhà Để giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên thông qua học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi hỏi giảng viên phải thực tâm huyết với nghề, yêu nghề không ngừng học hỏi đồng nghiệp, sáng tạo, chịu khó thiết kế giảng mạnh dạn vận dụng phương pháp dạy học đại vào môn học, đặt biệt thảo luận nhóm Chỉ có kết môn học đạt kết cao, làm cho người học yêu thích, hứng thú môn học thực tham gia tích cực vào trình tiếp thu kiến thức đạo, điều khiển giảng viên trình dạy học Để học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam tăng sức thuyết phục, cảm hóa người học, giúp người học nâng cao trình độ lý luận, khả tổ chức hoạt động thực tiễn cách mạng, đòi hỏi người thầy phải đọc, phải tiếp tục học tập để cập nhật thông tin, phải nâng cao tính khoa học kết hợp chặt chẽ phương pháp lịch sử với phương pháp logic trình giảng dạy 92 D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Tuyên giáo Trung ương (2008), Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, Nxb Lao động- Xã hội Phạm Ngọc Bích, Đinh Văn Liên, Hỏi đáp Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb trẻ Bộ Giáo dục Đào tạo, giáo trình Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia PGS TS Nguyễn Bá Dương, Phòng, chống “Diễn biến Hòa bình” lĩnh vực trị vấn đề bảo vệ tảng tư tưởng Đảng nay, Nxb Quân đội nhân dân Đảng Cộng sản Việt Nam,(1993) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương khóa VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 93 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2009), Văn kiện Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phong trào Thanh Niên Việt Nam, Nxb Thanh Niên 10 GS.Trần Văn Giàu (2003), Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, Nxb KHXH, Hà Nội 11 Hội sinh viên Việt Nam (2009), Ban chấp hành Trung ương, tài liệu tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên Việt Nam lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cuối kỷ XIX đầu kỷ XX, luận văn thạc sỹ Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP.HCM 13 Bùi Thị Huyền (2008), Đảng Cộng sản Việt Nam với việc phát huy chủ nghĩa yêu nước nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP.HCM 14 TS Đinh Xuân Lý, Quá trình vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia 15 PGS TS Nguyễn Trọng Phúc, Góp phần tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia 16 TS Trần Nam Tiến, Khi Tổ quốc cần Thanh niên hành động, Nxb trẻ 17 Phan Thị Tuyết Mai (2010), Hướng dẫn sinh viên tự học giảng dạy môn nguyên lý chủ nghĩa Mác- Lênin (phần I) nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An, luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh 94 E PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN (Dành cho sinh viên) Để nâng cao chất lượng học tập học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản việt Nam sinh viên Trường CĐSPKT Vĩnh Long, xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến anh (chị) trình học tập học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam trường ta, cách khoanh tròn đáp án xem phù hợp Thông tin sinh viên: Tên Giới tính Nam/Nữ Lớp Khoa 1.Đánh giá tầm quan trọng học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam? a Tính thiết thực môn học 95 b Mức độ cần thiết môn học c Mức độ kiến thức d Mức độ hứng thú Vì anh (chị ) học học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam? a Học để lấy điểm cho hợp lệ thi tốt nghiệp b Nội dung môn học hay, hấp dẫn c Học để hiểu lịch sử dân tộc d Lý khác Kiến thức anh (chị) lĩnh hội qua giảng lớp nào? a Được nhiều kiến thức b Kiến thức nhận trung bình c Kiến thức nhận Anh (chị) suy nghĩ hệ thống ngân hàng câu hỏi nay? a Quá khó b Trung bình c Cần cho học tập d Không cần Ý thức tự học anh (chị) học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản việt Nam nào? a Tự học thường xuyên, liên tục b Chỉ học đến kỳ thi c Dành thời gian đọc thêm sách, báo, tạp chí d Dành thời gian cho môn học (ở mức độ vừa phải) e Chỉ đọc tài liệu gặp vấn đề khó Mức độ quan tâm cho giáo dục tinh thần yêu nước nhà trường? a Rất quan tâm b Bình thường 96 c Chưa quan tâm Điểm thi cuối kỳ anh (chị) học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản điểm? a Điểm từ 8.8- 10 b Điểm từ 7.0- 8.7 c Điểm từ 5.5- 6.9 d Điểm từ 4.0- 5.4 e Điểm 4.0 Giờ học hôm em nào? a Rất thích b Bình thường c Không thích Em có hiểu nội dung học không? a Hiểu sâu sắc b Có nội dung hiểu, có nội dung chưa hiểu c Chưa hiểu nhiều d Không hiểu 10 Trong học học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, em thích thầy cô giảng dạy phương pháp nào? (có thể chọn nhiều phương án trả lời) a Phương pháp thảo luận nhóm b Phương pháp thuyết trình c Đọc chép nội dung d Giảng viên cho lớp tự tìm hiểu kiến thức phiếu học tập 11 Các em có kiến nghị với giảng viên dạy học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam? a Luôn dạy theo phương pháp b Giảng giải nội dung cụ thể c Không có ý kiến 97 12 Cảm nghĩ em Đảng ta nào? (có thể chọn nhiều phương án trả lời) a Hiểu rõ đường lối, sách Đảng b Tin tưởng vào lãnh đạo Đảng c Chưa hiểu d Không tin tưởng 13 Sinh viên làm để góp phần xây dựng biển đảo Việt Nam? a Tình nguyện đến đảo sau học xong b Vận động quyên góp để xây dựng đảo c Không quan tâm đến 14 Các em làm có kẻ thù đến xâm lược Việt Nam? a Sẵn sàng trận đánh giặc b Vận động nhân dân đánh giặc c Không làm 15 Hiện em phải làm để góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quôc? (có thển chọn nhiều phương án trả lời) a Ra sức học tập để góp phần xây dựng đất nước b Luôn thực phong trào yêu nước trường phát động c Không làm 16 Sau học xong học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, tinh thần yêu nước em? a Được nâng cao nhiều b Được nâng cao c Bình thường d Không nâng cao 17 Các em có thích giảng viên lòng ghép giáo dục tinh thần yêu nước chung với học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam không? a Rất thích 98 b Không thích c Không có ý kiến [...]... Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long hiện nay 1.3.1 Khái quát về Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 1.3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Trường Giai đoạn tiếp quản, ổn định và chuyển đổi nhiệm vụ đào tạo (1976- 1985) Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tiền thân là Trường Trung học Kỹ thuật Vĩnh Long Trường được khởi công... như: quay cóp, sử dụng tài liệu… Để cho trường phát triển hơn nữa cần phải khắc phục nhiều khuyết điểm để trường là một trong những trường hàng đầu ở đồng bằng sôngCửu Long 34 1.3.1.2 Thực trạng giảng dạy học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam được trường phân công cho giảng viên. .. lao động giảng dạy của giảng viên quá nhiều mỗi giảng viên phải giảng dạy 560 tiết trong một năm cho nên thời gian dành cho nghiên cứu quá ít Cơ sở vật chất để phục vụ cho việc giảng dạy học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam như: máy chiếu, tư liệu, giáo trình còn hạn chế cho nên giảng viên khi giảng dạy học phần học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ yếu chỉ sử... dụ sinh động dẫn đến bài giảng khô khan, nhàm chán không tạo được sự hấp dẫn cho sinh viên Giảng viên giảng dạy học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đa số giảng dạy theo phương pháp truyền thống, làm cho sinh viên nhàm chán, không phát huy được khả năng tư duy sáng tạo trong quá trình học tập Qua kết quả thăm dò ý kiến cho thấy sinh viên thích học học phần Đường lối cách mạng của Đảng. .. trường lẫn xã hội Sau khi học xong môn học sinh viên của trường sẽ thi hết học phần môn học bằng hệ thống ngân hàng câu hỏi mà bộ môn Mác- Lênin đã soạn từ trước, hàng năm hệ thống ngân hàng câu hỏi này được giảng viên trong bổ môn chỉnh sửa cho phù hợp với chương trình mới 1.3.1.3 Thực trạng học tập của sinh viên khi học học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường Cao đẳng Sư. .. đòi hỏi của sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà Phấn đấu để sớm nâng cấp trường thành trường Đại học theo chủ trương chung của ngành Qua 31 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo giáo viên dạy nghề bậc cao đẳng, công nhân kỹ thuật lành nghề với 06 khoa và 10 bộ môn: Khoa cơ khí chế tạo máy, khoa cơ khí động lực, khoa tin học, khoa điện-... độ đào tạo Cao đẳng (1997 đến nay) Ngày 24 tháng 9 năm 1997, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh đã ký Quyết định nâng cấp Trường thành Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long Trường được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo nguồn giáo viên có trình độ cao đẳng kỹ thuật và tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ cho nhu cầu CNH, HĐH đất nước Trường có 11 đơn vị phòng, khoa (Khoa Cơ khí động lực, Khoa Cơ khí... đều vì sự trường tồn và lớn mạnh của đất nước, con người và nền văn hóa dân tộc Việt Nam Sinh viên Việt Nam hiện nay có một số lượng rất lớn của đất nước là một lực lượng rất quan trọng trong việc đưa đất nước tiến lên con đường CNH, HĐH đất nước vì vậy giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên để họ hoàn thiện nhân cách con người mới, con người XHCN là một việc làm hết sức cần thiết và quan trọng... phim minh họa, đi tham quan các di tích lịch sử cho nên kết quả tiếp thu của sinh viên nhìn chung còn hạn chế Giảng viên giảng dạy học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam thường rất ít giảng viên được đào tạo chuyên ngành nên kiến thức nói 36 chung còn hạn chế nhiều mặt Sau khi sinh viên học xong học phần môn học thì hình thức thi kết thúc môn học cũng đi theo lối mòn cũ chứ hình thức... giảng viên trong bộ môn MácLênin tham gia học tập để nâng cao trình độ như: cho giảng viên tham gia các lớp tập huấn do Bộ quy định, tham quan thực tế các lớp ngắn hạn về bồi dưỡng kiến thức chuyên môn để phục vụ cho công việc giảng dạy của trường Riêng học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam được phân công cho 2 giảng viên phụ trách Đi sâu đánh giá về đội ngũ giảng viên giảng dạy học phần ...2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ******** NÂNG CAO TINH THẦN YÊU NƯỚC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG, THÔNG QUA HỌC PHẦN “ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LUẬN VĂN... cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 1.3.2.1 Những kết đạt giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông qua học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt. .. Việt Nam Giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông qua học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn việc làm cần thiết quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao tinh thần yêu nước cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật vĩnh long thông qua học phần đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục , Nâng cao tinh thần yêu nước cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật vĩnh long thông qua học phần đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục , Nâng cao tinh thần yêu nước cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật vĩnh long thông qua học phần đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay