Rèn luyện kỹ năng dạy học môn thủ công kỹ thuật cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường đại học sài gòn

95 654 3
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2015, 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH + NGUYỄN THỊ MINH TRÂM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC MÔN THỦ CÔNG – KỸ THUẬT CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC VINH - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ MINH TRÂM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC MÔN THỦ CÔNG – KỸ THUẬT CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN Chuyên ngành: GIÁO DỤC HỌC (BẬC TIỂU HỌC) Mã số: 60.14.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Hường VINH – 2011 MỤC LỤC Trang Trang bìa phụ Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI .6 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm .8 1.3 Môn TC – KT việc rèn luyện kỹ dạy học cho SV theo Chuẩn nghề nghiệp GVTH .19 1.4 Những kỹ dạy học môn TC – KT cần hình thành rèn luyện cho SV theo Chuẩn nghề nghiệp GVTH 24 Chương 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 28 2.1 Khái quát trường Đại học Sài Gòn, khoa Giáo dục Tiểu học 28 2.2 Khái quát trình nghiên cứu thực trạng 32 2.3 Kết nghiên cứu thực trạng 33 Chương 3: NỘI DUNG, QUY TRÌNH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC MÔN THỦ CÔNG – KỸ THUẬT CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN .62 3.1 Các nguyên tắc xây dựng nội dung, quy trình rèn luyện .62 3.2 Nội dung, quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH trường Đại học Sài Gòn trình độ đại học 63 3.3 Biện pháp rèn luyện số kỹ dạy học môn TC – KT SV gặp khó khăn 81 3.4 Ý kiến chuyên gia, cán quản lý trường tiểu học 86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ĐHSP - GD & ĐT - GDTH - GV - GVTH - HS - PPDH - PTGVTH - SGK - SGV - SV - TC – KT - TP.HCM : Đại học Sư phạm : Giáo dục Đào tạo : Giáo dục Tiểu học : Giáo viên : Giáo viên Tiểu học : Học sinh : Phương pháp dạy học : Phát triển Giáo viên Tiểu học : Sách giáo khoa : Sách giáo viên : Sinh viên : Thủ công - Kỹ thuật : Thành phố Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục Tiểu học (GDTH) bậc học tảng, có vị trí quan trọng nghiệp đào tạo hệ trẻ cho đất nước Trong năm gần đây, yêu cầu đổi giáo dục nói chung GDTH nói riêng đòi hỏi phải đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học (GVTH) có đủ phẩm chất lực để đáp ứng yêu cầu dạy học theo Chuẩn nghề nghiệp GVTH Khoa GDTH trường sư phạm có chức đào tạo GVTH Do tính chất đặc thù ngành GDTH, sinh viên (SV) đào tạo nhiều môn khoa học khác Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên – Xã hội, Đạo đức, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công – Kỹ thuật (TC – KT), … Vị trí quan trọng môn TC – KT khẳng định tài liệu đào tạo GVTH trình độ cao đẳng đại học sư phạm “Thủ công – Kỹ thuật Phương pháp dạy học Thủ công – Kỹ thuật” [55]: Các kiến thức, kỹ môn TC – KT có nhiều ứng dụng đời sống cần thiết cho người Môn TC – KT giúp học sinh (HS) củng cố, vận dụng kiến thức học từ môn học khác vào trình làm sản phẩm; góp phần nâng cao chất lượng học tập môn học khác Môn TC – KT đóng góp vào việc hình thành phẩm chất cần thiết người lao động cần cù, cẩn thận, làm việc có kế hoạch,… Để đảm nhiệm việc dạy học môn TC – KT trường tiểu học, SV cần trang bị kiến thức Thủ công, Kỹ thuật, phương pháp dạy học (PPDH) môn; phải hình thành rèn luyện kỹ dạy học môn Việc rèn luyện kỹ dạy học cho SV sư phạm nói chung, kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH nói riêng nhiệm vụ quan trọng, thiếu trình đào tạo trường sư phạm Tuy nhiên, thực tế thời gian qua nhiều người xem nhẹ vai trò môn TC – KT chương trình học bậc Tiểu học Môn TC – KT bị coi môn phụ, thiếu quan tâm đầu tư mức cho môn Việc rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH trường sư phạm chưa quan tâm đầu tư mức, chưa đạt kết tương xứng với vị trí môn học Nội dung, quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn thiếu sót, hạn chế; SV lơ việc rèn luyện kỹ dạy học môn Do đó, trường trực tiếp giảng dạy môn TC – KT, nhiều SV không khỏi lúng túng dẫn đến việc dạy học môn chưa đạt hiệu Vì thế, việc bồi dưỡng tình cảm nhằm thay đổi nhận thức, thái độ SV môn TC – KT; việc rèn luyện kỹ dạy học cần thiết để giảng dạy tốt môn TC – KT trường tiểu học cho SV ngành GDTH việc cấp thiết Chúng thấy cần nghiên cứu để việc rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT thông qua trình giảng dạy học phần “Phương pháp dạy học TC – KT” cho SV hoàn chỉnh hơn, phù hợp đáp ứng yêu cầu dạy học môn TC – KT Tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp GVTH Điều góp phần nâng cao chất lượng đào tạo GVTH, chất lượng GDTH Đó lý chọn đề tài: “Rèn luyện kỹ dạy học môn Thủ công – Kỹ thuật cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học trường Đại học Sài Gòn” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nội dung, quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo GVTH trường Đại học Sài Gòn Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình rèn luyện kỹ dạy học cho SV ngành GDTH trình độ đại học 3.2 Đối tượng nghiên cứu Nội dung, quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH trường Đại học Sài Gòn theo Chuẩn nghề nghiệp GVTH Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng nội dung, quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH cách hợp lý, phù hợp với yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp GVTH; với chương trình đào tạo trường đại học thực tiễn dạy học tiểu học giúp cho SV dạy tốt môn TC – KT trường tiểu học Nhiệm vụ nghiên cứu Khi nghiên cứu đề tài này, giải nhiệm vụ sau: 5.1 Tìm hiểu sở lý luận việc rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH 5.2 Tìm hiểu thực trạng rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH trường Đại học Sài Gòn 5.3 Xây dựng nội dung, quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH trường Đại học Sài Gòn theo Chuẩn nghề nghiệp Các phương pháp nghiên cứu Khi nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Đọc, tham khảo, phân tích, tổng hợp tài liệu, công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài; chương trình môn Thủ công 1, 2, 3, chương trình môn Kỹ thuật 4, tiểu học; sách giáo khoa (SGK) Kỹ thuật 4, 5, sách giáo viên (SGV) Nghệ thuật 1, 2, 3, SGV Kỹ thuật 4, 5; Chuẩn nghề nghiệp GVTH 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra: Sử dụng phiếu điều tra thu thập ý kiến SV hệ đại học quy khóa 07, 08 việc rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT thông qua trình dạy học học phần “Phương pháp dạy học TC – KT” cho SV ngành GDTH trường Đại học Sài Gòn Sử dụng phiếu điều tra khảo sát nhận thức GVTH môn TC – KT, ghi nhận ý kiến GVTH việc dạy học TC – KT, kỹ dạy học cần rèn luyện nhiều cho SV - Phương pháp trò chuyện, vấn: Trao đổi ý kiến, trò chuyện với cán quản lý trường tiểu học, GVTH để có thông tin khái quát việc dạy học TC – KT trường tiểu học địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) Trao đổi với giảng viên môn TC – KT, SV khoa GDTH việc rèn kỹ dạy học môn thông qua trình dạy học học phần “Phương pháp dạy học TC – KT” khoa GDTH trường Đại học Sài Gòn - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn: Đúc kết kinh nghiệm thực tiễn việc rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT qua trình dạy học môn “TC – KT Phương pháp dạy học TC – KT” cho SV khoa GDTH trường Đại học Sài Gòn 6.3 Nhóm phương pháp sử dụng toán học Phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu Đóng góp luận văn - Góp phần hệ thống hóa số vấn đề lý luận việc rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH Xác định kỹ dạy học môn TC – KT cần hình thành rèn luyện cho SV ngành GDTH theo Chuẩn nghề nghiệp GVTH - Khảo sát cho thấy thực trạng rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH trường Đại học Sài Gòn Phân tích thuận lợi khó khăn việc hình thành, rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV Nêu nguyên nhân thực trạng - Xây dựng nội dung, quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH trường Đại học Sài Gòn trình dạy học môn TC – KT; trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trường tiểu học góp phần nâng cao hiệu dạy học học phần “Phương pháp dạy học TC – KT” cho SV Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn gồm ba chương: CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận đề tài CHƯƠNG 2: Cơ sở thực tiễn đề tài CHƯƠNG 3: Nội dung, quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH trường Đại học Sài Gòn 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Kỹ sư phạm nói chung kỹ dạy học nói riêng kỹ đặc thù nghề dạy học Vì vậy, việc hình thành rèn luyện hệ thống kỹ nghề nghiệp cho SV sư phạm – giáo viên (GV) tương lai việc cần thiết, quan trọng trình đào tạo trường sư phạm Sau trường, SV trực tiếp tham gia giảng dạy trường tiểu học hiệu việc dạy học tốt hay không phụ thuộc nhiều vào điều Đã có nhiều nghiên cứu vấn đề hình thành kỹ nghề nghiệp cho SV sư phạm, kỹ dạy học cho SV trình đào tạo trường sư phạm nhiều tác giả nước như: Một số tác giả Liên Xô cũ V.A Cruchetxki, K.K Platonôv, G.G Golubev, N.V Cudomina, O.A Apdulina, X.L Kixêgôp, Iu.K Babanxki,… có nghiên cứu vấn đề rèn luyện kỹ sư phạm nói chung, kỹ dạy học cho SV nói riêng [1], [18], [33], [35] X.L Kixêgôp cộng công trình nghiên cứu “Hình thành kỹ năng, kỹ xảo sư phạm điều kiện giáo dục đại học” nêu 100 kỹ có 50 kỹ tối thiểu, cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp người giáo viên [33] Tác giả O.A Apdulina “Bàn kỹ sư phạm” phân biệt hai nhóm kỹ sư phạm là: kỹ chung kỹ chuyên biệt cho hoạt động Tác giả nội dung kỹ sư phạm cụ thể [3] Vấn đề rèn luyện kỹ cho SV nhà giáo dục Anh, Mỹ quan tâm nghiên cứu Wilbert J McKeachie, Geoffrey Petty Trong 81 dùng dạy học, kỹ thực hướng dẫn thao tác mẫu trình học “Phương pháp dạy học TC – KT”  Tập giảng: Tổ chức cho SV rèn luyện kỹ thông qua tiết tập giảng trường đại học với đối tượng SV + Tổ chức cho SV xem tiết dạy mẫu qua băng hình, phân tích tiết dạy, nhận xét, rút kinh nghiệm + Tổ chức cho SV tập giảng để liên kết kỹ đơn lẻ thành hệ thống kỹ cách vận dụng kỹ chỉnh thể để giải nhiệm vụ học tập - Chọn dạy thuộc chủ đề khác nhau: Xé, dán giấy; Gấp giấy; Đan nan; Làm đồ chơi; Kỹ thuật phục vụ… - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhóm soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học, tập giảng nhóm, tập giảng trước lớp Mỗi cá nhân phải soạn giáo án tập giảng nhóm để bổ sung cho nhau, đồng thời để tạo điều kiện, tăng hội tập giảng cho SV Nhóm thực đồ dùng dạy học cho dạy b Quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trường tiểu học Trong năm qua theo chương trình kế hoạch đào tạo GVTH hệ đại học quy, quy trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV ngành GDTH trường Đại học Sài Gòn trường tiểu học sau: + Thực hành sư phạm: SV có ba đợt thực hành sư phạm trường tiểu học Sau cung cấp phần lý thuyết học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trường đại học, vào học kỳ đầu năm học thứ hai, ba, tư (học kỳ III, V, VII) SV kiến tập trường tiểu học Số tiết dự quy định cho SV cụ thể là: 82 - SV năm thứ hai: số tiết dự tiết/SV - SV năm thứ ba : số tiết dự tiết/SV - SV năm thứ tư : số tiết dự tiết/SV + Thực tập sư phạm: SV thực tập sư phạm trường tiểu học hai đợt vào học kỳ cuối năm học thứ ba thứ tư (học kỳ VI, VIII) Thực tập sư phạm năm ba tuần vào học kỳ VI; thực tập tốt nghiệp tuần vào học kỳ VIII Theo kế hoạch đào tạo, học phần “Thủ công – Kỹ thuật” phân bố vào học kỳ IV học phần “Phương pháp dạy học TC – KT” dạy vào học kỳ V sau SV học kiến thức sở Dựa vào kế hoạch thiết kế quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trường tiểu học sau:  Thực hành sư phạm: Tổ chức cho SV rèn luyện kỹ qua tiết kiến tập, dự trường tiểu học  Thực tập sư phạm: Tổ chức cho SV rèn luyện kỹ qua đợt thực tập sư phạm trường tiểu học Trong năm qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên khoa GDTH trường Đại học Sài Gòn trọng, quan tâm thực nghiêm túc Tuy nhiên, số lượng kiến tập, thực tập không nhiều Khoa trọng đến môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên – Xã hội, Đạo đức Trong kế hoạch kiến tập, thực tập sư phạm yêu cầu dành cho môn TC – KT nên trường tiểu học không xếp môn cho SV dự giờ, tập dạy Trong buổi SV kiến tập trường tiểu học GVTH chọn môn Thủ công, Kỹ thuật để lên tiết mẫu cho SV dự Vì vậy, SV khoa GDTH GV sư phạm chưa có điều kiện tiếp cận thực tế dạy học môn tiểu học Trong 83 đợt thực tập sư phạm SV dự môn Thủ công, Kỹ thuật SV thực tập giảng dạy có đánh giá môn Thủ công, Kỹ thuật cần chọn để khỏi trùng lắp môn thực tập Dựa vào thực tế trên, thiết kế quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trường tiểu học sau: Học kỳ V: SV dự trường tiểu học tiết/SV SV dự thêm tiết Thủ công, Kỹ thuật trường tiểu học với môn học khác theo quy định khoa GDTH * Mục đích: - Giúp SV tìm hiểu thực tế dạy học môn TC – KT trường tiểu học qua quan sát dạy GVTH, thái độ học tập HS, lực HS thể qua học - Giúp SV củng cố kiến thức PPDH môn, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá môn TC – KT - Bước đầu hình thành rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV: kỹ phân tích chương trình, SGK, kỹ xác định PPDH, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học dạy cụ thể, kỹ soạn kế hoạch dạy tổ chức hoạt động dạy - học chủ yếu * Yêu cầu: - Biết cách soạn giáo án môn TC – KT Thiết kế kế hoạch dạy tiết dự Bước đầu tập nhận xét, đánh giá tiết dạy, rút kinh nghiệm cho thân - Nhận thức ý nghĩa việc rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT, thấy thuận lợi khó khăn dạy TC – KT cho HS tiểu học để có hướng rèn luyện tốt Học kỳ VI: SV thực tập sư phạm năm ba tuần 84 Theo kế hoạch thực tập SV dự tiết tập dạy đánh giá tiết/SV Thêm vào đó: - SV dự thêm số tiết dạy TC – KT - Dạy thử không đánh giá - tiết TC – KT để vận dụng kiến thức, kỹ dạy học môn vào thực tế dạy học với đối tượng HS tiểu học (tiết dạy không tính điểm đánh giá cho đợt thực tập nghe GVTH góp ý, nhận xét) * Mục đích: - Giúp SV vận dụng kiến thức sở TC – KT, tri thức lý luận dạy học môn TC – KT vào dạy học môn TC – KT tiểu học - Tiếp tục hình thành, rèn luyện cho SV kỹ thiết kế giảng theo hướng tổ chức hoạt động dạy học tích cực, tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát huy tính tích cực HS * Yêu cầu: - Thiết kế giảng - Tổ chức hoạt động dạy - học chủ yếu dạy học TC – KT - Sử dụng ngôn ngữ phù hợp, dễ hiểu; diễn đạt rõ ràng, tự tin Học kỳ VII: SV dự trường tiểu học tiết/SV SV dự tiết Thủ công hay Kỹ thuật số tiết quy định Soạn trước giáo án kiến tập * Mục đích: Tiếp tục dự TC – KT tiểu học để có thêm hiểu biết thực tế dạy học môn tiểu học; học hỏi kinh nghiệm GVTH cách vận dụng PPDH tổ chức hoạt động dạy - học; củng cố, hoàn thiện kiến thức, kỹ dạy học môn * Yêu cầu: - Thiết kế kế hoạch dạy 85 - Biết nhận xét, đánh giá tiết dạy rút học cho thân, tích lũy kinh nghiệm - Học cách ứng xử sư phạm biết tình sư phạm xảy ra, cách giải Học kỳ VIII: Thực tập tốt nghiệp tuần Vào học kỳ cuối, SV thực tập tốt nghiệp tuần trường tiểu học - SV tiếp tục dự TC – KT - Thực tập dạy không đánh giá có đánh giá tùy theo điều kiện thực tế trường tiểu học * Mục đích: - Giúp SV củng cố, hoàn thiện kiến thức, kỹ dạy học TC – KT, nâng cao nhận thức khả giảng dạy môn TC – KT - Bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp cho SV * Yêu cầu: Vận dụng kiến thức, kỹ TC – KT, tri thức lý luận dạy học TC – KT để soạn giảng môn TC – KT dạy học môn tiểu học 3.2.2.3 Kiểm tra, đánh giá - Nhận thức, thái độ học tập SV - Kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện SV qua sản phẩm hoạt động giáo án, thực hành theo yêu cầu GV, phiếu dự SV, đồ dùng dạy học, thi kết thúc học phần - Đánh giá dựa vào mức độ tham gia hoạt động nhóm, kết tập giảng, tinh thần, thái độ học tập SV 3.3 Biện pháp rèn luyện số kỹ dạy học môn TC – KT SV gặp khó khăn 86 Như phân tích mục 2.3.2 chương 2, theo ý kiến người học ý kiến GVTH kỹ dạy học môn TC – KT (được liệt kê theo thứ tự chọn lựa từ cao đến thấp SV với tỉ lệ 50%) cần rèn luyện nhiều cho SV là: - Xác định hoạt động dạy - học chủ yếu, mục tiêu hoạt động, cách tiến hành thời gian cho hoạt động - Xác định PPDH, phương tiện dạy học cần sử dụng - Kỹ đặt câu hỏi, xây dựng hệ thống câu hỏi hoạt động hướng dẫn quan sát, nhận xét mẫu - Kỹ thực hướng dẫn thao tác mẫu - Kỹ làm đồ dùng dạy học - Biết vận dụng, phối hợp phương pháp dạy học TC – KT, hình thức dạy học - Kỹ trình bày giảng, diễn đạt Từ sở thực tiễn này, thấy kỹ cần trọng rèn luyện nhiều cho SV là: - Kỹ lập kế hoạch dạy: xác định mục tiêu; chuẩn kiến thức, kỹ năng; hoạt động dạy - học chủ yếu; PPDH, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học - Kỹ đặt câu hỏi; sử dụng ngôn ngữ - Kỹ thực hành TC – KT thực thao tác mẫu Để SV có kỹ đưa biện pháp rèn luyện sau: 3.3.1 Kỹ lập kế hoạch dạy Lập kế hoạch dạy công việc bắt buộc cần thiết cho tiết dạy đòi hỏi GV phải có đầu tư chuẩn bị chu đáo Tiết dạy có đạt hiệu hay không tùy thuộc vào giáo án soạn Kế hoạch 87 dạy cụ thể, chi tiết, xác giúp GV thực tốt tiết dạy lớp Qua nghiên cứu giáo án SV soạn thấy em bước đầu biết cách soạn, biết cấu trúc kế hoạch dạy đa số SV chưa có vận dụng sáng tạo mà phần lớn dựa vào thiết kế kế hoạch dạy SGV Ở hoạt động 2: hoạt động hướng dẫn thao tác mẫu, hầu hết SV chưa biết diễn đạt theo cách riêng, lặp lại cách máy móc lời hướng dẫn SGV Cách làm khiến việc diễn đạt, hướng dẫn cách thao tác bước làm sản phẩm cho HS khó hiểu thực tế dạy học hoạt động GV dễ lúng túng quên lời dẫn Theo để rèn luyện kỹ cần hướng dẫn SV theo bước sau: - Nghiên cứu kỹ tài liệu Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, kỹ môn Thủ công (lớp 1, 2, 3); Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, kỹ môn Kỹ thuật (lớp 4, 5) để nắm yêu cầu cần đạt dạy mà tất HS cần phải đạt đạt - Nắm phần lý thuyết PPDH: PPDH thường sử dụng dạy học TC – KT, ưu khuyết điểm phương pháp; phương tiện, hình thức tổ chức dạy học … để vận dụng sáng tạo, phối hợp tốt phương pháp vào dạy - Nghiên cứu kỹ nội dung dạy SGK, SGV Đối với phần Thủ công lớp 1, 2, SGK mà có SGV, Thủ công phần môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công) Vì vậy, nội dung SGV phần Thủ công bao gồm nội dung SGK SGV Mục tiêu, nội dung, PPDH, chuẩn kiến thức, kỹ trình bày sách sở chủ yếu để GV dựa vào lập kế hoạch dạy tổ chức hoạt động dạy - học lớp 88 - Xác định mục tiêu dạy, hoạt động dạy - học chủ yếu, phương pháp, phương tiện dạy học cần sử dụng, hình thức tổ chức dạy học - Xác định vật mẫu HS cần quan sát, nhận xét để có biểu tượng sản phẩm thực hành - Xây dựng hệ thống câu hỏi hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu Câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, từ tổng thể đến phận, chi tiết; dự kiến câu trả lời HS câu gợi ý HS chưa trả lời - Trong hoạt động dạy - học chủ yếu xác định phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học phù hợp cách trả lời câu hỏi: Mục tiêu hoạt động gì? Cách tiến hành? Thời gian cho hoạt động? Các PPDH vận dụng? PPDH chủ đạo? PPDH bổ trợ? Đồ dùng dạy học cần sử dụng hoạt động? Cách sử dụng? Hình thức tổ chức dạy học vận dụng? Từ thiết kế hoạt động cụ thể GV hoạt động cho HS - Tập thiết kế trò chơi học tập kết hợp đánh giá sản phẩm thực hành HS - Chọn số cho SV soạn giáo án trước nhà Ở lớp cho SV trình bày soạn (gọi ngẫu nhiên để kiểm tra việc chuẩn bị SV), người trình bày phần giáo án Cả lớp nhận xét, góp ý, bổ sung cho hoàn chỉnh giáo án GV nhận xét, đánh giá 3.3.2 Kỹ đặt câu hỏi, sử dụng ngôn ngữ - Khai thác hiểu biết SV phương pháp đàm thoại Lớp trao đổi, thảo luận điều cần lưu ý đặt câu hỏi với HS; điều nên không nên làm xây dựng hệ thống câu hỏi hoạt động hướng dẫn quan sát, nhận xét mẫu; hoạt động hướng dẫn thao tác mẫu Rút nguyên tắc 89 sử dụng phương pháp đàm thoại lưu ý sử dụng phương pháp hỏi đáp, đặt câu hỏi với HS - Cho SV tập soạn câu hỏi để hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu số dạy cụ thể nhà, soạn câu hỏi dự kiến câu trả lời HS SV trình bày trước lớp, lớp thảo luận, thống hệ thống câu hỏi cho dạy - Sử dụng phương pháp đàm thoại giúp lớp học sôi nổi, hứng thú học tập, tạo niềm tin vào khả học tập SV, rèn luyện cách suy nghĩ, diễn đạt lời Vì thế, cho SV tập hỏi, SV khác trả lời để rèn kỹ đặt câu hỏi kỹ diễn đạt lời Môn TC – KT có nhiều thuật ngữ; để diễn đạt, trình bày bày giảng rõ ràng, dễ hiểu cần hiểu rõ thuật ngữ sử dụng chúng cách xác, có chọn lọc Việc rèn luyện kỹ sử dụng ngôn ngữ bắt đầu học học phần “Thủ công – Kỹ thuật” cách cho nhóm nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu cách thực sản phẩm Thủ công, Kỹ thuật cụ thể nhà (GV phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhóm) Sau lớp, đại diện nhóm lên trình bày hướng dẫn lớp thực học làm sản phẩm Như vậy, SV làm quen dần với việc sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật, hiểu sử dụng thuật ngữ cách phù hợp, xác, nhuần nhuyễn Và học “Phương pháp dạy học TC – KT” SV dễ dàng việc trình bày giảng, diễn đạt lời kết hợp sử dụng tranh quy trình thao tác mẫu bước làm sản phẩm 3.3.3 Kỹ thực hành TC – KT, kỹ thực thao tác mẫu Thực tế năm qua việc rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH trường Đại học Sài Gòn gói gọn trình dạy học học phần “Phương pháp dạy học TC – KT” với thời lượng tín Vì thế, theo cần rèn luyện kỹ làm đồ dùng dạy học, kỹ 90 thực hướng dẫn thao tác mẫu SV học kiến thức sở thông qua học phần “Thủ công – Kỹ thuật” Để thực sản phẩm Thủ công, Kỹ thuật đòi hỏi SV phải luyện tập nhiều, thực hành đầy đủ chương trình để làm sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, phong phú, đa dạng sáng tạo Như vậy, GV sư phạm kết hợp rèn luyện kỹ cho SV trình dạy học học phần “Thủ công – Kỹ thuật” Hơn nữa, thực tiễn giảng dạy học phần “Thủ công – Kỹ thuật” cho thấy SV hứng thú học tập, nỗ lực thực tập theo yêu cầu GV, rèn luyện đôi tay khéo léo, trau dồi đức tính tốt người lao động cần cho việc dạy học sau Theo chúng tôi, biện pháp khắc phục hạn chế thời gian điều kiện rèn luyện kỹ dạy học TC – KT cho SV Khi SV có kỹ thực hành sản phẩm học Thủ công, Kỹ thuật việc làm đồ dùng dạy học dễ dàng; kỹ thực hướng dẫn thao tác mẫu dạy hoàn toàn thực 3.4 Ý kiến chuyên gia, cán quản lý trường tiểu học Chúng xin ý kiến giảng viên giảng dạy học phần “Phương pháp dạy học TC – KT” khoa GDTH trường Đại học Sài Gòn nội dung, quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT xây dựng cho SV trình độ đại học Nội dung, quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV đề xuất giảng viên dạy môn đánh giá tốt, kế hoạch rèn luyện cụ thể có tính khả thi Chúng xin ý kiến chuyên viên phòng Giáo dục, cán quản lý trường tiểu học địa bàn TP.HCM nội dung, quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH Hầu kiến cho nội dung, quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – 91 KT cho SV đề xuất khả thi hiệu áp dụng vào rèn luyện kỹ dạy học môn cho SV ngành GDTH; biện pháp rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT mà SV gặp khó khăn hiệu khả thi Các chuyên viên phòng Giáo dục cán quản lý trường tiểu học đồng ý với quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV trường tiểu học trình kiến tập, thực tập sư phạm SV phù hợp khả thi Riêng góp ý khác chuyên gia để việc rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH tốt đồng thuận với việc tăng cường rèn luyện kỹ thực hành Các chuyên gia trí cần rèn luyện cho SV thực tốt sản phẩm Thủ công, Kỹ thuật; kỹ thực hướng dẫn thao tác mẫu; kỹ làm đồ dùng dạy học Có ý kiến cho nên tổ chức cho SV thi làm sản phẩm; tổ chức triển lãm đồ dùng dạy học SV (thực theo nhóm) sau khóa học Đây biện pháp để kích thích hứng thú học tập môn cho SV Có ý kiến cho cần tăng cường việc dạy kiến thức với việc tổ chức cho SV kiến tập, thực tập công tác giảng dạy TC – KT cho SV trường tiểu học Đưa SV tham gia chuyên đề tổ chức dạy học TC – KT địa bàn thành phố; mong muốn GV giảng dạy môn để việc rèn luyện kỹ dạy học TC – KT cho SV sát với thực tiễn dạy học trường tiểu học Cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin dạy học môn TC – KT khâu hướng dẫn quy trình thao tác tạo sản phẩm khó Cần rèn luyện nhiều kỹ khâu, thêu cho nam SV Kết luận chương 92 Tóm lại, chương nghiên cứu xây dựng nội dung, quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH trường Đại học Sài Gòn lớp trình độ đại học Nội dung, quy trình rèn luyện thực trình giảng dạy môn TC – KT cho SV trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trường tiểu học Quy trình xây dựng dựa thực tế dạy học môn trường Đại học Sài Gòn theo kế hoạch thực hành sư phạm, thực tập sư phạm trường tiểu học địa bàn TP.HCM 93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Việc nghiên cứu đề tài cho phép rút kết luận sau: • Trong chương trình đào tạo GVTH hệ đại học quy, việc rèn luyện kỹ dạy học môn nói chung kỹ dạy học môn TC – KT nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Đây khâu có tính định giúp SV tốt nghiệp trường trở thành GVTH có đủ lực phẩm chất, đạt yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp GVTH; đáp ứng đòi hỏi xã hội, ngành nghề; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH, nâng cao chất lượng giáo dục bậc Tiểu học • Đề tài phân tích số vấn đề lý luận, hệ thống kỹ dạy học môn TC – KT, kỹ dạy học TC – KT cần hình thành trọng rèn luyện cho SV ngành GDTH trường Đại học Sài Gòn Mặt khác, đề tài cho thấy thực trạng rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH hệ đại học quy trường Đại học Sài Gòn, phần thực trạng dạy học môn TC – KT trường tiểu học Kết khảo sát cho thấy toàn cảnh cách rõ nét thực trạng kỹ dạy học TC – KT trường tiểu học trình đào tạo GVTH khoa GDTH, trường Đại học Sài Gòn • Từ kết nghiên cứu sở lý luận, sở thực tiễn đề tài xây dựng nội dung, quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH trường Đại học Sài Gòn hệ đại học quy Nội dung, quy trình rèn luyện kỹ dạy học xây dựng cụ thể, chi tiết khắc phục hạn chế thiếu sót trình rèn kỹ dạy học 94 môn TC – KT cho SV thông qua trình dạy học “TC – KT Phương pháp dạy học TC – KT” • Đề tài xin ý kiến chuyên gia Kết cho thấy chuyên gia cho nội dung, quy trình xây dựng phù hợp với chương trình đào tạo GVTH hệ đại học quy theo hệ thống tín chỉ; với điều kiện dạy học thực tế khoa GDTH trường Đại học Sài Gòn Tăng cường thực hành cho SV; hình thành rèn luyện kỹ dạy học cho SV Quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV trường tiểu học trình kiến tập, thực tập sư phạm SV phù hợp hoàn toàn khả thi Kiến nghị Qua kết nghiên cứu đề tài, xin đề xuất số ý kiến sau: 2.1 Với trường Đại học Sài Gòn • Cần tạo điều kiện cho SV kiến tập, thực tập môn TC – KT trường Tiểu học cách đợt thực hành sư phạm trường tiểu học tăng thêm số tiết dự cho SV Đưa thêm vào kế hoạch thực hành sư phạm, thực tập sư phạm môn TC – KT với môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên – Xã hội, Đạo đức Ghi rõ yêu cầu để trường tiểu học có tiết dạy mẫu Thủ công, Kỹ thuật cho SV dự Tạo điều kiện cho SV tập dạy môn TC – KT không đánh giá có đánh giá, xếp loại kết thực tập chung trường tiểu học • Tạo điều kiện cho GV sư phạm dự dạy TC – KT tiểu học để hiểu thực tế dạy học Thủ công, Kỹ thuật cho HS tiểu học • Phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo, Phòng Giáo dục quận, huyện cho GV sư phạm tham dự chuyên đề TC – KT, chuyên đề tổ chức dạy 95 học TC – KT địa bàn thành phố; buổi tập huấn PPDH cho GVTH liên quan đến môn • Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị dạy học môn TC – KT cho khoa GDTH để SV có điều kiện thực hành, luyện tập kỹ tốt hơn, thuận lợi 2.2 Với giảng viên dạy môn Cần trọng việc thực hành rèn kỹ dạy học, tăng thời lượng thực hành trình dạy học học phần “Phương pháp dạy học TC – KT” cho SV 2.3 Với trường Tiểu học • Các trường tiểu học cần quan tâm việc tạo điều kiện cho SV dự giờ, tập dạy môn TC – KT nhiều trình thực hành nghề nghiệp SV qua đợt kiến tập, thực tập sư phạm trường • GVTH cần thay đổi quan điểm coi môn TC – KT môn phụ dẫn đến việc xem nhẹ việc dạy học môn, chưa có quan tâm đầu tư mức cho môn học [...]... và kỹ năng chuyên biệt - Nhóm kỹ năng nền tảng gồm: kỹ năng định hướng, kỹ năng giao tiếp sư phạm, kỹ năng nhận thức, kỹ năng tổ chức, kỹ năng điều chỉnh - Nhóm kỹ năng chuyên biệt gồm: kỹ năng dạy học, kỹ năng giáo dục, kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo dục, kỹ năng tự bồi dưỡng, kỹ năng hoạt động xã hội Tác giả Bùi Văn Huệ [33] cũng phân chia kỹ năng sư phạm tiểu học thành hai nhóm chính: 17 - Các kỹ. .. tử Viễn thông; bộ môn Tâm lý – Giáo dục; Giáo dục Thể chất; Giáo dục Quốc phòng – An ninh và trường Trung học thực hành Sài Gòn • Các ngành đào tạo: Trường Đại học Sài Gòn hiện đang đào tạo 32 ngành bao gồm 19 ngành sư phạm (Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Kỹ thuật Công nghiệp, Kỹ thuật Nông nghiệp,... 17 - Các kỹ năng nền tảng: là những kỹ năng làm nên hoạt động sư phạm tiểu học Các kỹ năng này bao gồm: kỹ năng thiết kế, kỹ năng tổ chức, kỹ năng nhận thức, kỹ năng giao tiếp… - Các kỹ năng chuyên biệt: là những kỹ năng trực tiếp đáp ứng những đòi hỏi của hoạt động sư phạm tiểu học Đó là các kỹ năng: kỹ năng dạy học, kỹ năng giáo dục và kỹ năng tổ chức 1.2.2.3 Quá trình hình thành kỹ năng sư phạm... hoàn thiện hơn 2.2.2 Nội dung nghiên cứu thực trạng - Nhận thức của GV, SV về việc rèn luyện kỹ năng dạy học môn TC – KT - Thực trạng rèn luyện kỹ năng dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH trường Đại học Sài Gòn - Thực trạng nội dung, quy trình rèn luyện kỹ năng dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH trường Đại học Sài Gòn ... quát về trường Đại học Sài Gòn, khoa Giáo dục Tiểu học 2.1.1 Trường Đại học Sài Gòn Trường Đại học Sài Gòn tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) Trường Đại học Sài Gòn được thành lập theo quyết định số 478/QĐ - TTT ngày 25/04/2007 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân TP.HCM Trường chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục. .. liên thông 78 học viên, Cao đẳng Vừa làm vừa học 830 học viên 2.2 Khái quát về quá trình nghiên cứu thực trạng Để có cơ sở thực tiễn cho đề tài nghiên cứu chúng tôi đã khảo sát thực trạng rèn luyện kỹ năng dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH trường Đại học Sài Gòn 2.2.1 Mục đích nghiên cứu thực trạng Việc rèn luyện kỹ năng dạy học môn TC – KT cho SV khoa GDTH trường Đại học Sài Gòn trong thời gian... ngành GDTH Thủ công – Kỹ thuật và Phương pháp dạy học TC – KT” là một trong những môn chuyên ngành GDTH cần trang bị cho SV Có rất nhiều kỹ năng dạy học, tuy nhiên những kỹ năng dạy học môn TC – KT cơ bản, cần thiết cần hình thành và rèn luyện cho SV theo Chuẩn nghề nghiệp GVTH là: kỹ năng thiết kế kế hoạch bài học, kỹ năng trình bày bài giảng, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng làm đồ dùng dạy học (vật mẫu,... công trình nghiên cứu đều đề cập đến những vấn đề chung nhất, cơ bản nhất của lĩnh vực hình thành và rèn luyện kỹ năng sư phạm này Chẳng hạn, tác giả Nguyễn Như An với công trình nghiên cứu “Hệ thống kỹ năng giảng dạy trên lớp về môn Giáo dục học và quy trình rèn luyện các kỹ năng đó cho SV khoa Tâm lý - Giáo dục học đã xây dựng quy trình rèn luyện kỹ năng giảng dạy cho SV khoa Tâm lý – Giáo dục học. .. thế mục đích của việc nghiên cứu thực trạng rèn luyện kỹ năng dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH nhằm tìm ra những vấn đề còn hạn chế và thiếu sót trong quá trình rèn luyện kỹ năng dạy học môn TC – KT Từ đó có những biện pháp điều chỉnh cho phù hợp, giúp việc rèn luyện kỹ năng dạy học môn TC – KT cho SV qua quá trình giảng dạy học phần “Phương pháp dạy học TC – KT” được hiệu quả và hoàn thiện hơn... (vật mẫu, tranh quy 31 trình kỹ thuật) và sử dụng chúng hiệu quả, kỹ năng thao tác mẫu và hướng dẫn thao tác mẫu Tóm lại, trong chương 1 chúng tôi đã đưa ra cơ sở lý luận về việc hình thành và rèn luyện kỹ năng dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH làm căn cứ cho việc xây dựng nội dung, quy trình rèn luyện kỹ năng dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH trường Đại học Sài Gòn 32 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ THỰC TIỄN ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ MINH TRÂM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC MÔN THỦ CÔNG – KỸ THUẬT CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN Chuyên ngành: GIÁO... : Đại học Sư phạm : Giáo dục Đào tạo : Giáo dục Tiểu học : Giáo viên : Giáo viên Tiểu học : Học sinh : Phương pháp dạy học : Phát triển Giáo viên Tiểu học : Sách giáo khoa : Sách giáo viên : Sinh. .. việc rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT - Thực trạng rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho SV ngành GDTH trường Đại học Sài Gòn - Thực trạng nội dung, quy trình rèn luyện kỹ dạy học môn TC – KT cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kỹ năng dạy học môn thủ công kỹ thuật cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường đại học sài gòn , Rèn luyện kỹ năng dạy học môn thủ công kỹ thuật cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường đại học sài gòn , Rèn luyện kỹ năng dạy học môn thủ công kỹ thuật cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường đại học sài gòn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay