TTLA Xây dựng học liệu Elearning đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học

24 215 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2015, 16:00

... học liệu E-learning đến trình học tập giảng dạy GV Chính vậy, đề tài nghiên cứu Xây dựng học liệu E-learning đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ GV tiểu học không đáp ứng yêu cầu. .. thiết kế học liệu E-learning phục vụ yêu cầu phát triển chuyên môn giáo viên tiểu học - Việc xây dựng ứng dụng học liệu E-learning luận án đề xuất có tác động tích cực đến hoạt động dạy học bồi... trợ giáo viên tiểu học tự học, tự tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ - Đề xuất nguyên tắc, quy trình thiết kế xây dựng học liệu E-learning phù hợp với đặc điểm học tập đáp ứng yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: TTLA Xây dựng học liệu Elearning đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, TTLA Xây dựng học liệu Elearning đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, TTLA Xây dựng học liệu Elearning đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn