Xây dựng học liệu Elearning đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học

192 178 0
  • Loading ...
1/192 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2015, 15:58

... E-learning cần đáp ứng nhu cầu học tập phát triển chuyên môn giáo viên tiểu học nhƣ phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp giáo viên tiểu học - Khai thác học liệu E-learning học tập phát triển chuyên môn... dạy học; thực trạng học liệu, nhƣ thiết kế xây dựng khai thác sử dụng học liệu E-learning để tự học tự bồi dƣỡng giáo viên tiểu học; đánh giá nhu cầu giáo viên tiểu học học liệu E-learning để đáp. .. ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học để thực luận án tiến sĩ Giáo dục học Mục đích nghiên cứu Làm sáng tỏ quan niệm khoa học học liệu E-learning dành cho giáo viên tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng học liệu Elearning đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, Xây dựng học liệu Elearning đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, Xây dựng học liệu Elearning đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn