Đề tài phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX)

28 801 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2015, 14:50

Thảo luận nguyên lý chủ nghĩa Mác- Lênin I Mã lớp học phần: 1459MLNP0111 PCS.TS.PHƯƠNG KỲ SƠN Nhóm: 14 phân tích mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển LLSX) Sự vận dụng quy luật công đổi mới, xây dựng đất nước nào? I: Khái niệm phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất II: Nội dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất II: Sự vận dụng vào trình đổi đất nước I Khái niệm phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất Phương thức sản xuất cách thức mà người sử dụng để tiến hành trình sản xuất xã hội giai đoạn lịch sử định Mỗi xã hội giai đoạn lịch sử định có phương thức sản xuất với đặc điểm riêng I Khái niệm phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất Lực lượng sản xuất tổng hợp yếu tố vật chất tinh thần tạo thành sức mạnh thực tiễn cải biến giới tự nhiên theo nhu cầu sinh tồn, phát triển người Quan hệ sản xuất mối quan hệ người với người trình sản xuất bao gồm sản xuất tái sản xuất xã hội , thống ba mặt: Quan hệ người với người sở hữu tư liệu sản xuất Quan hệ người với người quản lí tổ chức xã hội Quan hệ việc phân phối sản phẩm II Nội dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Trình độ LLSX Thủ công Cơ khí hoá Hiện đại hoá Công cụ LĐ Cầm tay N.suất thấp Máy móc N.suất cao C.nghệ cao N.suất cao Quy mô SX Nhỏ, hẹp Khép kín Lớn, công xưởng, ngành, quốc gia… Rất lớn, tính chất toàn cầu Trình độ PCLĐ Đơn giản Sâu sắc Rất sâu sắc, tính chất toàn cầu Trình độ NLĐ Thấp, kinh nghiệm Có hiểu biết KH - KT (áo xanh) Có hiểu biết cao (áo trắng) Lực lượng sản xuất giữ vai trò định quan hệ sản xuất  LLSX nội dung PTSX, thường biến đổi nhanh QHSX hình thức PTSX, thường ổn định biến đổi chậm so với LLSX  Khi LLSX phát triển cao, sinh LLSX mới, làm cho QHSX có trở nên lỗi thời, lạc hậu  Mâu thuẫn tất yếu đòi hỏi QHSX cũ phải thay QHSX mới, phù hợp với trình độ phát triển LLSX ( đời PTSX cao )  Lực lượng sản xuất thường biến đổi nhanh quan hệ sản xuất thường biến đổi chậm so với lực lượng sản xuất => mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất trở nên lỗi thời, lạc hậu  Do yêu cầu khách quan tất yếu đòi hỏi quan hệ sản xuất cũ phải thay quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất => phương thức sản xuất mới, cao đời, thay PTSX cũ III Sự vận dụng vào trình đổi đất nước 1.Đảng ta lựa chọn đường lên chủ nghĩa xã hội không qua chế độ TBCN, coi lựa chọn đắn Trong thực tiễn trình đổi mới, ngày công nhận rõ đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta “ Con đường lên nước ta phát triển độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, tiếp thu kế thừa thành tựu mà nhân loại đạt chế độ tư chủ nghĩa, đặc biệt khoa học công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng kinh tế đại” Quá trình định hướng xã hội chủ nghĩa đất nước ta trình xây dựng sở vật chất, kỹ thuật chủ nghĩa xã hội- cốt lõi trình xã hội hóa sản xuất thực tế Để có móng chủ nghĩa xã hội rút ngắn phải trải qua theo quy luật lịch sử tự nhiên, bỏ qua phải trải qua Cái phải trải qua gì? Là phát triển mạnh lực lượng sản xuất, xã hội hóa sản xuất thực tế thông qua trình chuyển hóa kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp, từ mô hình nông thôn sang mô hình đô thị, từ tổ chức cộng đồng xóm, sang tổ chức cộng đồng dân tộc, quốc tế III Sự vận dụng vào trình đổi đất nước 1.Đảng ta lựa chọn đường lên chủ nghĩa xã hội không qua chế độ TBCN, coi lựa chọn đắn Nhận định chung trình định hướng xã hội chủ nghĩa sau năm đổi Đảng ta khẳng định: việc hoạch định thực đường lối đổi qua năm đắn, định hướng xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên trình thực có số khuyết điểm, lệch lạc kéo dài dẫn đến chệch hướng mức độ hay mức độ khác Nhận định đắn sáng suốt, phản ánh tinh thần trách nhiệm Đảng ta vận mệnh dân tộc, hàng triệu quần chúng nhân dân lao động- tảng chế độ ta Từ môt mặt cổ vũ nhân dân ta phát triển tinh thần tự lực tự cường để đưa đất nước khỏi danh sách nghèo nàn lạc hậu, mặt khác đòi hỏi người phát huy tinh thần trách nhiệm khắc phục trở ngại đường tới chế độ nhân dân lao động làm chủ Đổi QHSX: a Đổi quan hệ sở hữu TLSX Xây dựng cấu kinh tế nhiều thành phần Hiện nước ta trì thành phần kinh tế kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư tư nhân, kinh tế tư nhà nước kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.Việc chuyển đổi từ kinh tế với hai thành phần kinh tế chủ yếu kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể trước sang kinh tế nhiều thành phần phù hợp với thực trạng thấp không đồng LLSX thời kỳ độ Sự phù hợp có tác dụng thúc đẩy tăng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện nâng cao hiệu kinh tế thành phần kinh tế toàn kinh tế quốc dân Mặt khác cấu kinh tế nhiều thành phần tạo tiền đề khắc phục tình trạng độc quyền, tạo quan hệ cạnh tranh, động lực quan trọng thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, phát triển LLSX Đổi QHSX: b Đổi quản lý sản xuất xã hội Phát triển kinh tế thị trường tất yếu kinh tế nước ta Một nhiệm vụ kinh tế cấp bách để chuyển kinh tế lạc hậu nước ta thành kinh tế đại, hội nhập vào phân công lao động quốc tế Đó đường đắn để phát triển lực lượng sản xuất, khai thác có hiệu tiềm đất nước vào nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá Nước ta thực chuyển đổi kinh tế, chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường Mô hình kinh tế Việt Nam xác định kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo chế thị trường, có quản lí nhà nước, theo định hướng XHCN Thực tiễn năm đổi chứng minh rằng, việc chuyển sang kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hoàn toàn đắn Nhờ phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, khai thác tiềm nước thu hút vốn, kĩ thuật, công nghệ nước ngoài, giải phóng lực sản xuất, góp phần định vào việc đảm bảo tăng trưởng kinh tế với nhịp độ tương đối cao thời gian qua Đổi QHSX: c Đổi phân phối Sự biến đổi lịch sử LLSX QHSX kéo theo biến đổi quan hệ phân phối Đồng thời quan hệ phân phối có tác động trở lại quan hệ sở hữu LLSX Phân phối thực theo lao động có vai trò đảm bảo tái sản xuất sức lao động, kích thích sản xuất phát triển, khuyến khích tài năng, khuyến khích làm giàu đáng đôi với xóa đói giảm nghèo thực tốt sách xã hội Trước áp dụng hình thức phân phối kìm hãm động lực phát triển sản xuất, làm người lao động động lực phát triển Đây nguyên nhân dẫn tới tình trạng khủng hoảng kinh tế Việt Nam năm 1980, việc thực nhiều hình thức phân phối kích thích lực lượng lao động thành phần kinh tế góp phần đẩy mạnh phát triển LLSX Đổi LLSX a Đổi công nghệ Đại hội biểu lần thứ VIII Đảng khẳng định “xây dựng nước thành nước công nghiệp có sở vật chất – kỹ thuật đại, cấu kinh tế phù hợp, quan hệ sản xuất tiến phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, đời sống vật chất tinh thần phải nâng cao, quốc phòng an ninh vững dân giàu nước mạnh xã hội công văn minh Để xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ thích ứng với đòi hỏi nghiệp công nghiệp hóa đại hóa Đảng nhà nước ta có sách sau: Đổi LLSX b Đổi lực lượng lao động: Nhận thức rõ vị trí, vai trò giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, ngày 28-1-2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Nghị số 20-NQ/TW “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Đổi LLSX a Đổi công nghệ  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu để đánh giá xác tài nguyên quốc gia, nắm bắt công nghệ cao thành tựu khoa học công nghệ  Mở rộng quan hệ hợp tác Khoa học – công nghệ với nước tổ chức kinh tế nhằm tiếp cận kế thừa thành tựu KH –CN giới, tranh thủ ủng hộ giúp đỡ quốc tế  Xây dựng tiềm lực nhằm phát triển khoa học tiên tiến, bao gồm hình thức đào tạo, tăng cường sở vật chất- kỹ thuật cho ngành khoa học công nghệ Đổi LLSX b Đổi lực lượng lao động:  Các cấp ủy Đảng quyền quan tâm phát triển đội ngũ CNVC-      LĐ , thông qua chế, sách, đạo tổ chức công đoàn tạo điều kiện nâng cao trình độ mặt, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đáng cho công nhân, người lao động Tạo điều kiện để doang nghiệp tổ chức lớp dạy nghề cho công nhân, đồng thời liên tục tuyển dụng đội ngũ công nhân kỹ sư có trình độ cao Cải cách chương trình giáo dục Xây dựng hệ thống trường học trường dạy nghề rộng khắp Mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục, đào tạo với nước : Đức, Nga, Trung Quốc , tạo điều kiện để kỹ sư có khả nước học tập nâng cao khả Thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước CNVC-LĐ cấp công đoàn Đổi LLSX: c Đổi sở hạ tầng: - Ngay từ bắt đầu công Đổi mới, Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) xác định: “GTVT khâu quan trọng kết cấu hạ tầng’’ “GTVT phải trước bước để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quốc dân’’ Cầu Mỹ Thuận - cầu dây văng lớn Đông Nam Á Đổi LLSX: c Đổi sở hạ tầng: * Giao thông vận tải: - Từ năm 1986 trở lại đây, nhiều công trình giao thông triển khai: + Đường bộ: nâng cấp toàn tuyến Quốc lộ từ Lạng Sơn đến Cần Thơ xây dựng 02 công trình qui mô đại Hầm đường đèo Hải Vân cầu Mỹ Thuận Đường mòn Hồ Chí Minh hoàn thành sau + Đường sắt: Từng bước nâng cấp tuyến đường sắt có, nâng cao an toàn rút ngắn đáng kể thời gian chạy tàu, cầu ga đường sắt Thống Nhất cải tạo nâng cấp + Đường sông: hoàn thành nâng cấp tuyến đường thuỷ phía Nam (TP HCM - Cà Mau, TP HCM - Kiên Lương); đồng thời bước nâng cấp tuyến sông yếu khác + Hàng không: Từ chỗ có máy bay hệ cũ Liên Xô (trước đây) TU, AN , đội máy bay Vietnam Airlines thuê 10 máy bay Airbus A320 mua máy bay ATR72, Fokker70 để đưa vào khai thác Đổi LLSX: c Đổi sở hạ tầng: * Hệ thống thông tin liên lạc: -Ngày 15/11/1990, tổng đài điện thoại E.10B hãng ALCATEL (Pháp) dung lượng 15.000 số, công nghệ kỹ thuật số đưa vào khai thác Hà Nội - Tháng 10/1993, tuyến cáp quang dung lượng 34Mbps Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động -5 17 phút sáng ngày 19/4/2008 phóng thành công vệ tinh Vinasat vệ tinh viễn thông Việt Nam phóng lên vũ trụ - Ngày 12/10/2009, Hà Nội Vinaphone thức khai trương mạng Vinaphone 3G Đổi LLSX: d Đổi tài nguyên môi trường: Tăng cường quản lý đảm bảo khai thác sử dụng tài nguyên đất nước cách hợp lý, tiết kiệm đôi với việc bảo vệ môi trường đảm bảo phát triển bền vững Theo thị số 36-CT/TW “Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ môi trường thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Ngày 25-06-1998 Đảng ta đề giải pháp sau đây: Đổi LLSX: b Đổi tài nguyên môi trường: - Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng thói quen, nếp sống phong trào quần chúng bảo vệ môi trường 2- Hoàn chỉnh hệ thống văn pháp luật bảo vệ môi trường, ban hành sách phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, nghiêm chỉnh thi hành Luật bảo vệ môi trường 3- Chủ động phòng chống ô nhiễm cố môi trường, khắc phục tình trạng suy thoái môi trường 4- Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên 5- Tăng cường đa dạng hoá đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường 6- Tăng cường công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường từ trung ương đến địa phương 7- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, đào tạo cán bộ, chuyên gia lĩnh vực bảo vệ môi trường [...]...3 Quan hệ sản xuất tác động tích cực trở lại sự phát triển của lực lượng sản xuất  QHSX không phải hoàn phụ thuộc vào LLSX mà nó có thể tác động tích cực trở lại đối với sự phát triển của LLSX, vì nó quy định phạm vi, khuynh hướng và động lực của sản xuất  QHSX tác động trở lại đối với LLSX theo 2 hướng: - Nếu QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX thì sẽ thúc đẩy LLSX phát triển - Nếu QHSX. .. về QHSX: c Đổi mới về phân phối Sự biến đổi lịch sử của LLSX và QHSX kéo theo sự biến đổi của quan hệ phân phối Đồng thời quan hệ phân phối có tác động trở lại đối với quan hệ sở hữu và do đó đối với LLSX Phân phối thực sự theo lao động có vai trò đảm bảo tái sản xuất sức lao động, kích thích sản xuất phát triển, khuyến khích tài năng, khuyến khích làm giàu chính đáng đi đôi với xóa đói giảm nghèo... không phù hợp (lỗi thời hay tiến tiến giả tạo) với trình độ phát triển của LLSX thì sẽ kìm hãm sự phát triển của LLSX Ví dụ: Trước đây, nước ta xây dựng QHSX sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể nên không phù hợp, kiềm hãm sự phát triển của LLSX Hiện nay ý thức được LLSX vẫn còn kém nên nước ta xây dựng QHSX đa sở hữu, đa thành phần kinh tế, từ đó thúc đẩy phát triển của LLSX 4 Sự phát triển kế tiếp nhau của. .. công nghệ Đại hội đã biểu lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định “xây dựng nước ra thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế phù hợp, quan hệ sản xuất tiến bộ và phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần phải được nâng cao, quốc phòng an ninh vững chắc dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh Để xây dựng một tiềm lực. .. độc quy n, tạo ra quan hệ cạnh tranh, động lực quan trọng thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, phát triển LLSX 2 Đổi mới về QHSX: b Đổi mới về quản lý sản xuất xã hội Phát triển kinh tế thị trường là tất yếu kinh tế đối với nước ta Một nhiệm vụ kinh tế cấp bách để chuyển nền kinh tế lạc hậu của nước ta thành nền kinh tế hiện đại, hội nhập vào sự phân công lao động quốc tế Đó là con đường đúng đắn để phát triển. .. áp dụng một hình thức phân phối duy nhất đã kìm hãm động lực phát triển của nền sản xuất, làm người lao động không có động lực phát triển Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng khủng hoảng nền kinh tế Việt Nam những năm 1980, việc thực hiện nhiều hình thức phân phối sẽ kích thích lực lượng lao động trong mọi thành phần kinh tế góp phần đẩy mạnh sự phát triển của LLSX 3 Đổi mới về... thuật của chủ nghĩa xã hội- cốt lõi của quá trình xã hội hóa sản xuất trong thực tế Để có được nền móng của chủ nghĩa xã hội chúng ta chỉ có thể rút ngắn cái phải trải qua theo quy luật lịch sử tự nhiên, chứ không thể bỏ qua cái phải trải qua Cái phải trải qua ấy là cái gì? Là phát triển mạnh lực lượng sản xuất, là xã hội hóa sản xuất trong thực tế thông qua các quá trình chuyển hóa nền kinh tế nông... các ngành khoa học và công nghệ 3 Đổi mới về LLSX b Đổi mới về lực lượng lao động:  Các cấp ủy Đảng và chính quy n luôn quan tâm phát triển đội ngũ CNVC-      LĐ của , thông qua các cơ chế, chính sách, chỉ đạo các tổ chức công đoàn tạo điều kiện nâng cao trình độ về mọi mặt, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quy n lợi hợp pháp, chính đáng cho công nhân, người lao động Tạo điều kiện... LLSX a Đổi mới về công nghệ  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu để đánh giá chính xác tài nguyên quốc gia, nắm bắt các công nghệ cao cùng những thành tựu của khoa học và công nghệ  Mở rộng quan hệ hợp tác Khoa học – công nghệ với các nước và tổ chức kinh tế nhằm tiếp cận kế thừa các thành tựu KH –CN của thế giới, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ quốc tế  Xây dựng tiềm lực nhằm phát triển một nền khoa học... nước ta là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt là về khoa học và công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại” Quá trình định hướng xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta là quá trình xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã .. .phân tích mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển LLSX) Sự vận dụng quy luật công đổi mới, xây... niệm phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất II: Nội dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất II: Sự vận dụng vào trình đổi đất nước... cũ phải thay quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất => phương thức sản xuất mới, cao đời, thay PTSX cũ Quan hệ sản xuất tác động tích cực trở lại phát triển lực lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX) , Đề tài phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX) , Đề tài phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn