Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của Đảng và nhân dân ta

16 73,346 180
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2013, 11:56

Chúng ta đã biết rằng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là bài học lớn, xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam, là con đường duy nhất đúng đắn mà Đảng và dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa hội sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của Đảng nhân dân ta. Đồng chí hãy phân tích cơ sở khách quan chứng minh luận điểm đó của Đảng ta trong quá trình Cách mạng Việt Nam ./. Chúng ta đã biết rằng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội bài học lớn, xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam, con đường duy nhất đúng đắnĐảng dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Thực tiễn cách mạng Việt Nam gần một thế kỷ qua cho chúng ta nhận thức sâu sắc hơn bài học độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội. Sự gắn kết giữa độc lập dân tộc chủ nghĩa hội cũng chính con đường tất yếu khách quan, hợp với quy luật phát triển của đất nước, hợp lòng người. Đó sự lựa chọn của Đảng, Bác Hồ cũng chính sự lựa chọn của nhân dân, của lịch sử. Quả thật, trước hết chúng ta thấy độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội một sự lựa chọn hợp quy luật, hợp lòng dân. Đây sự lựa chọn khách quan của lịch sử. Ngay từ khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên đấu tranh chống lại kẻ xâm lược. Từ năm 1858 đến trước năm 1930, đã có hàng trăm phong trào, cuộc khởi nghĩa oanh liệt dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu, các nhà yêu nước theo nhiều khuynh hướng khác nhau, nhưng đều bị thực dân Pháp đàn áp tàn bạo thất bại. Nguyên nhân chính do không có đường lối cách mạng đúng đắn theo một hệ tư tưởng tiên tiến, khoa học cách mạng. Đó sự khủng hoảng đường lối cứu nước. Tháng 6 năm 1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, Bác Hồ…) ra đi tìm đường cứu nước. Bôn ba nhiều nơi trên thế giới, vừa lao động, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình (Pháp, Mỹ); tham gia hoạt động trong Đảng hội Pháp, sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, Người đã rút ra nhiều bài học quý báu bổ ích, cơ sở cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. 1 Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra thắng lợi đã ảnh hưởng sâu sắc đến Nguyễn Ái Quốc. Song, bước ngoặt lớn trong tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc diễn ra khi Người được đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc thuộc địa của V.I Lênin vào tháng 7 năm 1920. Người ta tìm thấy con đường duy nhất đúng đắn để cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. Đó con đường giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp; giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội; cách mạng dân tộc từng nước gắn liền với phong trào cách mạng thế giới…Người khẳng định “ Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Từ đó, Người truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê Nin vào đất nước ta, sáng lập rèn luyện Đảng ta, lãnh đạo Đảng nhân dân ta giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Toàn dân ta đi theo Đảng. Vì vậy, có thể nói đó sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam, của toàn dân tộc Việt Nam. Sự lựa chọn đó dựa trên hai căn cứ chủ yếu. Một là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa hội trên phạm vi toàn thế giới. Chính tính chất của thời đại mới đã tạo ra khả năng hiện thực cho những dân tộc đang còn lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa hội. Những khả năng hiện thực này đã đem lại nhận thức mới mẻ triệt để trong quan niệm cũng như giải pháp để giải quyết vấn đề độc lập dân tộc. Hai là, chỉ có chủ nghĩa hội mới giải phóng triệt để giai cấp vô sản nhân dân lao động khỏi áp bức bốc lột, bất công, mới đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân đưa nhân dân lao động trở thành những người làm chủ hội. Độc lập dân tộc chỉ gắn liền với chủ nghĩa hội thì mới vững chắc. “Độc lập dân tộc điều kiên tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa hội chủ nghĩa hội cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc” như cuơng lĩnh năm 1991 của Đảng đã chỉ rõ. 2 Chủ nghĩa hội bảo đảm quyền tự quyết dân tộc, quyền lựa chọn chế độ chính trị, lựa chọn con đường mô hình phát triển, độc lập cả về chính trị, kinh tế văn hoá. Chủ nghĩa hội bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phú; con đường phát triển toàn diện, có năng lực điều kiện làm chủ, xoá bỏ tình trạng áp bức, bốc lột, nô dịch của dân tộc này với dân tộc khác về chính trị, kinh tế tinh thần. Chủ nghĩa hội tạo ra sự trao đổi, hợp tác kinh tế, văn hoá giữa các nước dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của nhau, bình đẳng cùng có lợi, vì một thế giới không có chiến tranh, không có sự hoành hành của tội ác, của những sự tàn bạo bất công, bảo đảm cho con người sống trong an bình hạnh phúc. Thực tiễn Cách mạng nước ta từ khi có Đảng đã khẳng định: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội sự lựa chọn duy nhất đúng đắn. Trong gần 80 năm qua, Đảng nhân dân ta luôn kiên trì thực hiện mục tiêu này. Nhờ vậy, mà cách mạng nước ta đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử thời đại. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Đây kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đến phong trào giải phóng dân tộc 1939- 1945, Cách Mạng Tháng Tám đã xoá bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân mới, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến bộ hội. 3 Thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh”, củng cố vững chắc hơn độc lập dân tộc, từng bước đưa nước ta lên chủ nghĩa hội. Như vậy, bài học lớn, được đặt ở vị trí hàng đầu qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng, đặc biệt qua 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới mà Đại hội X xác định bài học phải “kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa hội trên nên tảng chủ nghĩa Mác – Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh”. Trong nhiều văn kiện của Đảng ta, vấn đề độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội luôn được khẳng định một cách mạnh mẽ dứt khoát. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội đã nêu rõ : "Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa hội. Đó bài học xuyên suốt quá trình cách mạng của nước ta. Độc lập dân tộc điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa hội chủ nghĩa hội cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc". Tại Đại hội IX của Đảng, khi tổng kết những bài học chủ yếu của 15 năm đổi mới, Báo cáo Chính trị đã chỉ rõ bài học thứ nhất là: "Trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh". Nhìn ra bên ngoài nhìn lại lịch sử Việt Nam trong thế kỷ XX vừa qua, chúng ta càng thấy rằng sự lựa chọn của Đảng ta, của nhân dân ta hoàn toàn chính xác. Như chúng ta đã biết, dân tộc ta có truyền thống yêu nước, anh dũng bất khuất, đã từng chiến thắng nhiều đế quốc phong kiến hung hãn. Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, phong trào yêu nước đã dấy lên hết sức mạnh mẽ. Liên tiếp nổ ra các cuộc nổi dậy trên khắp mọi miền đất nước thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các bậc sĩ phu, kể cả một bộ phận quan lại phong kiến. Các phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế; các phong trào Duy Tân, Đông Du, khởi nghĩa Yên Bái hàng chục cuộc đấu tranh khác nữa đều bị thực dân Pháp thẳng tay đàn áp thất bại. Điều đó chứng tỏ rằng, vẫn nhân dân giàu lòng yêu nước, có truyền thống chống giặc ngoại xâm, sẵn sàng ủng hộ tham gia các phong trào yêu nước; còn các bậc sĩ phu, các nhà lãnh 4 đạo các phong trào chống thực dân Pháp đều có thừa trí dũng, không thiếu quyết tâm nhưng họ, cả giai cấp phong kiến đại diện cho chế độ phong kiến, cả giai cấp tư sản đại diện cho thế lực tư sản khi đó đều không giải quyết được vấn đề độc lập dân tộc ở nước ta. Trong bối cảnh đó, chưa bao giờ như lúc bấy giờ, độc lập dân tộc càng trở nên yêu cầu cơ bản, khách quan của hội Việt Nam - hội thuộc địa, nửa phong kiến. Công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam khi ấy ở trong "tình hình đen tối như không có đường ra". Bằng con đường nào giai cấp nào có khả năng gánh vác sứ mệnh trọng đại đó ? Nhưng rồi chính lịch sử lại có lời giải đáp. Chủ nghĩa Mác ra đời đã vạch ra cái tất yếu từng bị che lấp bởi màn sương mù trong lịch sử. Chủ nghĩa Mác khẳng định : chủ nghĩa tư bản nhất định bị thay thế bằng một chế độ tốt đẹp hơn - chế độ cộng sản chủ nghĩa không có người bóc lột người người đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản chính giai cấp công nhân - sản phẩm của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa. Đó một tiếng sét trong lòng chủ nghĩa tư bản ở vào thời thịnh trị, sau khi nó chiến thắng các chế độ chuyên chế phong kiến, đã bành trướng ra khắp thế giới. Các nước tư bản phát triển khi ấy đang trở thành "trung tâm vũ trụ", chi phối làm mưa làm gió mọi mặt đời sống hội loài người. Nhưng chính thời điểm mà chủ nghĩa tư bản tưởng như đang cực thịnh ấy, thì Cách mạng Tháng Mười đã nổ ra. Sự đột phá Tháng Mười mở đầu cho một xu thế phát triển mới của lịch sử thế giới. Nếu trước Cách mạng Tháng Mười, chế độ tư bản chủ nghĩa phát triển đến mức người ta rêu rao như một "định mệnh", như một "trật tự vĩnh hằng", thì sau Tháng Mười - 1917, không ai không thấy, cái "then" hãm thế giới ấy đã bị bẻ gẫy, điều định mệnh ấy thành ảo tưởng, cái trật tự ấy bị lật nhào, tạo ra phản ứng dây chuyền của hàng loạt cuộc đấu tranh giải phóng có quy mô to lớn chiều sâu cách mạng chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Rõ ràng, tới những năm 20 của thế kỷ XX với những biến động to lớn sâu sắc, đặc biệt với Cách mạng Tháng Mười Nga "rung chuyển thế giới", đã làm cho tính chất thời đại thay đổi, giai cấp trung tâm của thời đại thay đổi, vai trò lãnh đạo cách mạng cũng thay đổi; vì vậy con đường để giải quyết mâu 5 thuẫn của hội, lực lượng cách mạng phương pháp cách mạng cũng thay đổi. Toàn bộ tình hình đó của thế giới, bằng nhiều con đường, dội vào thấm sâu trong mảnh đất Việt Nam - nơi mà chính "sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi; chủ nghĩa cộng sản chỉ còn phải làm cái việc gieo hạt của công cuộc giải phóng nữa thôi". Hơn ai hết, chính Nguyễn Ái Quốc người gieo hạt, gây mầm cách mạng Việt Nam. Người đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa hội. Ở Người, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, bản lĩnh tố chất đặc biệt Việt Nam đã "bắt gặp" chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nói như Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - một cuộc gặp gỡ đẹp như cùng hẹn trước - đã chung đúc nên tư tưởng Hồ Chí Minh. Với kỳ công của Nguyễn Ái Quốc, chủ nghĩa Mác - Lê-nin kết hợp với phong trào yêu nước phong trào công nhân Việt Nam chuyển hóa thành một tất yếu đưa đến một sự kiện trọng đại : năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sự kiện này mốc son đánh dấu sự kết hợp các nhân tố dân tộc giai cấp, quốc gia quốc tế, độc lập dân tộc chủ nghĩa hội trong bản chất của Đảng. Vừa ra đời, Đảng tuyên bố : "Chủ trương tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để đi tới hội cộng sản". Lời tuyên bố ấy cũng đồng nghĩa với lời bác bỏ thẳng thừng chế độ phong kiến chế độ tư bản chủ nghĩa; nhìn rộng hơn, cũng bác bỏ bất cứ một thứ chủ nghĩa nào khác, bất cứ một con đường nào khác. Một cách tự nhiên là, ngay sau lời tuyên bố ấy của Đảng, chủ nghĩa hội không chỉ mục tiêu lựa chọn mà đã thực sự thúc đẩy lịch sử dân tộc Việt Nam chuyển mình, con đường dân tộc Việt Nam đã đang đi từ đó dọc thế kỷ XX, tiếp tục đi cho tới đích cuối cùng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, chỉ có chủ nghĩa hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ; chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc nguồn gốc có một hội tốt lành gắn liền với tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no; bảo đảm việc làm cho mọi người, tất cả vì niềm vui, hòa bình, hạnh phúc của con người. Rõ 6 ràng, sự lựa chọn mục tiêu độc lập dân tộc gắn chặt với chủ nghĩa hội của Đảng nhân dân ta, xét về lôgíc một tất yếu khách quan; xét về lịch sử, hoàn toàn phù hợp với sự vận động của cách mạng Việt Nam xu thế phát triển của thời đại; xét về nhu cầu, hoàn toàn xuất phát từ điều kiện cụ thể của một nước thuộc địa, nửa phong kiến nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân Việt Nam; xét về mặt hội, đó một hệ giá trị cơ bản nhất quyết định sự phát triển của đất nước Việt Nam ta hôm nay mai sau. Có thể khẳng định như vậy bởi vì việc giải quyết vấn đề độc lập dân tộc theo ý thức hệ phong kiến tư sản, trong khuôn khổ của chế độ phong kiến chế độ tư bản chủ nghĩa không tránh khỏi những mâu thuẫn những hạn chế bắt nguồn từ bản chất kinh tế chính trị các chế độ ấy - những hình thái kinh tế - hội dựa trên các quan hệ tư hữu về tư liệu sản xuất các quan hệ đối kháng giai cấp. Vượt qua những mâu thuẫn những hạn chế trong việc giải quyết vấn đề độc lập dân tộc theo lập trường phong kiến tư sản chỉ có thể con đường gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa hội, tức giải quyết độc lập dân tộc theo lập trường của giai cấp công nhân, của chủ nghĩa hội khoa học. Đó : Độc lập dân tộc thực sự phải độc lập về chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại. Độc lập dân tộc thực sự đòi hỏi phải xóa bỏ tình trạng áp bức bóc lột nô dịch của dân tộc này đối với dân tộc khác về kinh tế, chính trị tinh thần. Do đó, độc lập gắn liền với tự do bình đẳng, công việc nội bộ quốc gia - dân tộc phải do quốc gia - dân tộc đó giải quyết không có sự can thiệp từ bên ngoài. Bản chất của chủ nghĩa hội thực hiện triệt để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng hội, giải phóng con người. Chủ nghĩa hội sẽ xóa bỏ căn nguyên kinh tế sâu xa của tình trạng người bóc lột người do chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất sinh ra. Nhờ đó, nó xóa bỏ cơ sở kinh tế sinh ra ách áp bức con người về chính trị sự nô dịch con người về tinh thần, ý thức tư tưởng. 7 Chủ nghĩa hội thực hiện độc lập dân tộc để mở đường đưa dân tộc tới sự phát triển phồn vinh về kinh tế, sự phát triển phong phú đa dạng về văn hóa, tinh thần, sự thực hiện đầy đủ nhất quyền lực của nhân dân. Chỉ với chủ nghĩa hội, độc lập dân tộc mới đạt tới chân giá trị của nó ở chỗ nó hướng tới phục vụ lợi ích quyền lực của mọi người lao động, làm cho mọi thành viên của cộng đồng dân tộc trở thành người chủ thực sự có cuộc sống vật chất ngày càng đầy đủ cuộc sống tinh thần ngày càng phong phú. Chính điều đó làm cho nền tảng của sự độc lập tự chủ càng thêm vững chắc, khả năng bảo vệ nền độc lập dân tộc càng đầy đủ mạnh mẽ. Sự phát triển thực chất bền vững của độc lập dân tộc được đo bằng những khả năng điều kiện bảo đảm cho dân tộc thoát khỏi tình cảnh nô lệ, phụ thuộc, bị áp bức bóc lột nô dịch. Nó cũng bảo đảm cho dân tộc vượt qua tình trạng đói nghèo, lạc hậu tụt hậu trong tương quan với các dân tộc khác trong thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn để đạt tới sự bình đẳng trong các mối quan hệ giữa con người với con người, giữa cộng đồng dân tộc này với cộng đồng dân tộc khác. Toàn bộ khả năng điều kiện bảo đảm đó chỉ có thể được tìm thấy giải quyết bằng con đường phát triển chủ nghĩa hội.Độc lập dân tộc chủ nghĩa hội trở thành hệ giá trị phát triển của Việt Nam, dưới ngọn cờ của Đảng, trong thời đại ngày nay. Đó cũng chính cái lôgíc phát triển lịch sử của dân tộc Việt Nam, 71 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, làm nên cốt cách Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam vị thế Việt Nam trước thế giới. Nhận thức hành động theo sự lựa chọn theo hệ giá trị đó, Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, một điển hình trong các dân tộc thuộc địa, tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến hoàn toàn không cân sức với "hai đế quốc to", mở ra thời kỳ phi thực dân sau Việt Nam cho cả hệ thống thuộc địa các nước phụ thuộc trên thế giới. Qua nửa thế kỷ giành giữ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa hội bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt 15 năm đổi mới, với hệ giá trị đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xứng đáng tiêu biểu cho bản lĩnh Việt Nam trong việc giữ vững định hướng hội chủ nghĩa, đã tỏ rõ tính độc lập tự chủ trong mọi đường lối, chính sách đối nội đối ngoại, đưa đời sống nhân dân lên ngày một cao hơn, đưa đất nước dân tộc lên vị thế mới trong khu vực thế giới. 8 Độc lập dân tộc chủ nghĩa hội, với Việt Nam không chỉ mục tiêu, nhu cầu, cương lĩnh hành động, ngọn cờ hiệu triệu, mà còn động lực, niềm tin sắt son của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Như thế, đối với Việt Nam ta, độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa hội sự gắn kết hai sức mạnh thành một sức bật mới; cội nguồn thắng lợi của cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay mai sau. Thế kỷ XXI mở đầu thiên niên kỷ thứ ba của một thế giới đầy biến động, cũng đồng thời mở ra một kỷ nguyên hội nhập, đua tranh gay gắt của cộng đồng quốc tế. Dù thời cuộc biến đổi xoay vần ra sao, dù phải đối mặt với xu thế toàn cầu hóa, với tất cả mặt tích cực tiêu cực, bất trắc; dù cho ai đó bị lóa mắt bởi những bộ áo cánh sặc sỡ của chủ nghĩa tư bản thì hệ giá trị ấy - độc lập dân tộc chủ nghĩa hội, trong ý thức trong hành động vẫn mục tiêu, lư tưởng, quốc bảo phù hợp xu thế thời đại. Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa hội, bước vào thế kỷ XXI, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục giành thêm nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chủ nghĩa hội bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh, đưa đất nước ta sánh vai cùng các nước trong khu vực trên thế giới. KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC CHỦ NGHĨA HỘI - SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY Nhìn lại 20 năm đổi mới, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội X của Đảng rút ra 5 bài học lớn. Bản lĩnh chính trị của Đảng, được khẳng định bài học thứ nhất: "trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới không phải từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa hội làm cho chủ nghĩa hội được nhận thức đúng đắn hơn, được xây dựng có hiệu quả hơn. Đổi mới không phải xa rời mà nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng của Đảng kim chỉ nam cho hành động cách mạng" (1) . Như vậy, độc lập dân tộc chủ nghĩa 9 hội mục tiêu chính trị không thay đổi, dù trong bất cứ giai đoạn nào, hoàn cảnh nào của cách mạng Việt Nam. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin bài học mẫu mực của Cách mạng Tháng Mười Nga, vấn đề độc lập dân tộc của Việt Nam được Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản" (2) . Nhờ có quan điểm đúng về sự gắn chi phối lẫn nhau giữa hai nhiệm vụ hai giai đoạn cách mạng này mà sự nghiệp độc lập dân tộc của cách mạng Việt Nam mới giành thắng lợi triệt để trọn vẹn. Sau 20 năm đổi mới, bài học đầu tiên được Đảng ta rút ra cũng chính vấn đề độc lập dân tộc chủ nghĩa hội. Một sự thật khách quan là, quan điểm chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam về độc lập dân tộc chủ nghĩa hội soi sáng cách mạng Việt Nam hơn 77 năm qua, xuất phát trực tiếp từ tư tưởng Hồ Chí Minh, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Một lần nữa khắc sâu bài học về độc lập dân tộc chủ nghĩa hội, khi chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đã thuộc về nhân dân ta hơn 30 năm, công cuộc đổi mới qua 20 năm, càng khẳng định bản lĩnh chính trị đúng đắn, vững vàng của Đảng ta về kiên định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam, trong giai đoạn mới. Công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta tiếp tục sự nghiệp giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, trong điều kiện mới. Độc lập dân tộc lúc này, đối với chúng ta, chính sự vươn lên để thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, khẳng định vị thế của Việt Nam bình đẳng với tất cả các quốc gia dân tộc khác trên thế giới, ở mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học . Dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh điều kiện cơ bản để bảo vệ nền độc lập dân tộc một cách thực tế, vững chắc trong hội nhập kinh tế quốc tế rất phức tạp đầy rẫy nguy cơ mất còn hiện nay. Trong quá trình đổi mới, Đảng ta đã sớm cảnh báo tới nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực trên thế giới sẽ ảnh hưởng không tốt tới an ninh quốc gia, chủ quyền dân tộc nền độc lập của đất nước. 10 [...]... mới vì chủ nghĩa hội ở nước ta Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 20 năm đổi mới những bài học chủ yếu rút ra trong qúa trình đổi mới tạo ra cơ sở niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước đi lên trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội Đảng nhân dân ta đã lựa chọn, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, hội công... dựng hạt nhân lãnh đạo, trọng dụng nhân tài mà Hồ Chí Minh hằng quan tâm - Tăng cường gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng Xây dựng các thiết chế mở rộng phát huy dân chủ, bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước đều có sự tham gia xây dựng của nhân dân, phản ánh ý chí, lợi ích chính đáng của nhân dân, của quốc... gần trực tiếp với chủ nghĩa hội, nhưng nó một giai đoạn độc lập tương đối Đó thời kỳ hội đang từ bỏ những cái cũ, cái lạc hậu bước đầu xây dựng những cái mới, cái tiến bộ Nó hoàn toàn chưa phải thời kỳ hàm chứa toàn vẹn những đặc trưng của chủ nghĩa hội Người nói, ta bước vào thời kỳ quá độ tiến dần lên chủ nghĩa hội, không qua con đường phát triển tư bản chủ nghĩa với nghĩa. .. phát triển phát triển để đổi mới mạnh mẽ vững chắc hơn nhận thức căn bản biện chứng về quan hệ giữa chủ nghĩa hội độc lập dân tộc Tập trung cho tăng trưởng mạnh kinh tế trong thời kỳ quá độ chính làm cho cơ sở vật chất của chủ nghĩa hội ngày một nhiều hơn trên thực tế; do đó, càng có điều kiện thuận lợi hơn trong công tác bảo vệ giữ vững nền độc lập dân tộc, chủ động hội nhập... phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc chủ nghĩa hội của Đảng ta trong sự nghiệp cách mạng hiện nay: Càng đổi mới, chúng ta càng nhận thức đúng tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa hội ở nước ta Về phát triển kinh tế, chuyển mạnh từ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp sang phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Về bản chất, đây sự. .. lên chủ nghĩa hội Hồ Chí Minh cho rằng, quá độ đi lên chủ nghĩa hội ở Việt Nam thời kỳ tất yếu khách quan, nên Người chủ trương, sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, chúng ta chọn con đường rút ngắn, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, nhưng phải trải qua thời kỳ quá độ Cách đi này được Hồ Chí Minh 11 chỉ rõ: "Miền Bắc nhất định phải tiến lên chủ nghĩa hội Mà đặc điểm to nhất của ta. .. quá độ từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta phải xây dựng nền tảng vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa hội, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa hội "(3) Quan niệm tiến dần lên chủ nghĩa hội của Hồ Chí Minh thể hiện rõ nhận thức rằng, thời kỳ quá độ một chặng... trưởng kinh tế phải gắn chặt đồng bộ với phát triển hội, văn hóa, giáo dục đào tạo, giải quyết tốt các vấn đề hội vì mục tiêu phát triển con người - Về lĩnh vực quản lý, phát huy vai trò làm chủ hội của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nâng cao vai trò hiệu lực quản lý của Nhà nước yếu tố quan... xây dựng hội mới có hiệu quả càng điều kiện quan trọng thiết thực bảo vệ nền độc lập dân tộc vững vàng Nhờ xác định đúng mối quan hệ này tổ chức thực hiện tốt trên thực tế nên cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong cả đối nội đối ngoại Bài học của Đại hội X về độc lập dân tộc chủ nghĩa hội, sau 20 năm đổi mới, sự trung... chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa hội, không đa nguyên, đa đảng Đây chính 14 bản lĩnh chính trị của Đảng trung thành với quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo cách mạng thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội - Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của Đảng và nhân dân ta, Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của Đảng và nhân dân ta, Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của Đảng và nhân dân ta

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay