Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ QUÁ TRÌNH ĐỐT NHIÊN LIỆU VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÍ

35 727 5

ant123 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 2,170 tài liệu

  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2013, 16:03

Nhiên liệu là một phần không thể thiếu trong hoạt động sống.Đặc biệt, nó đóng một vai trò quan trọng trong công nghiệp, giao thông vận tải của các quốc gia trên thế giới, nó tham gia vào hầu hết các quá trình sản xuất nhằm tạo ra của cải cải, phục vụ lợi ích cho mỗi quốc gia, mỗi khu vực Ô nhiễm không khí từ quá tình đốt nhiên liệu biện pháp xử Nhóm 3-DH06MT   BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Tiểu luận môn học Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TIẾNG ỒN Tên tiểu luận: Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ QUÁ TRÌNH ĐỐT NHIÊN LIỆU BIỆN PHÁP XỬ NHÓM THỰC HIỆN : NHÓM 3 LỚP : DH06MT NGÀNH : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG  -02/2009- Ô nhiễm không khí từ quá tình đốt nhiên liệu biện pháp xử Nhóm 3-DH06MT MỤC LỤC       !"# $ % &'('()*+, -. /0, "1/2# /0, 3456789:45;<=>89?@87ABCD?EF;FGH 9EI4GEJ?KL4M !9EI4GEJ?CN45=9OP 9EI4GEJ?;E499Q7P !R" /0 345!9S49T9D449EI4GEJ?UVW/ 345!9S49T9D449EI4GEJ?89FXYXG! !Z[WZW\2'()*+ /0 !'()**R(1]Z[\ !B7^X4YX4X_E8 !674E8`X_E8a2_b !!/c?9?d49X_E8ae2_b, !B7^X4CEX_E8a2bM !/fZ[)2'()*+M !3EGcg45:49EhY8KX45i?68Kj49k<849EI4GEJ?7AB767T9c`458EJ4l@479?mn4M 345!J;<:49EhY7AB767T9c`458EJ4l@479?mn4;oCp45CD?CEF;FGM 345!3EGcg45^pElS=9O893E8qT9c`458EJ4l@479?mn4P !3EGcg4576779r8:49EhY8KX45i?68Kj49k<87:45459EJT 345!3EGcg4576779r8:49EhY8KX45i?68Kj49k<87:45459EJTs a=5t8r449EI4GEJ?b 345!9J;<:49EhYk<8l:EGu5N79a=5t8r4;34T9vYb !!(0"("Z[ !!5?mI48L77AB767i?68Kj49_oGw=9Okx79NE !!`;yGw89?mz87ABT9c`45T96T9rT89p!   Ô nhiễm không khí từ quá tình đốt nhiên liệu biện pháp xử Nhóm 3-DH06MT !!!`;yGw89?mz87ABT9c`45T96T9rTT9p !!67T9c`45T96T_oGwe2 !!67T9c`45T96T_oGw2_H !!9EJ8!P !!"9c`45T96T_oGw2!! W{/|RW{-! W{/|! W{-! R/0W2!  ! Ô nhiễm không khí từ quá tình đốt nhiên liệu biện pháp xử Nhóm 3-DH06MT DANH BẢNG BIỂU MỤC       !"# $ % &'('()*+, -. /0, "1/2# /0, 3456789:45;<=>89?@87ABCD?EF;FGH 9EI4GEJ?KL4M !9EI4GEJ?CN45=9OP 9EI4GEJ?;E499Q7P !R" /0 345!9S49T9D449EI4GEJ?UVW/ 345!9S49T9D449EI4GEJ?89FXYXG! !Z[WZW\2'()*+ /0 !'()**R(1]Z[\ !B7^X4YX4X_E8 !674E8`X_E8a2_b !!/c?9?d49X_E8ae2_b, !B7^X4CEX_E8a2bM !/fZ[)2'()*+M !3EGcg45:49EhY8KX45i?68Kj49k<849EI4GEJ?7AB767T9c`458EJ4l@479?mn4M 345!J;<:49EhY7AB767T9c`458EJ4l@479?mn4;oCp45CD?CEF;FGM 345!3EGcg45^pElS=9O893E8qT9c`458EJ4l@479?mn4P !3EGcg4576779r8:49EhY8KX45i?68Kj49k<87:45459EJT 345!3EGcg4576779r8:49EhY8KX45i?68Kj49k<87:45459EJTs a=5t8r449EI4GEJ?b 345!9J;<:49EhYk<8l:EGu5N79a=5t8r4;34T9vYb !!(0"("Z[ !!5?mI48L77AB767i?68Kj49_oGw=9Okx79NE !!`;yGw89?mz87ABT9c`45T96T9rT89p!   Ô nhiễm không khí từ quá tình đốt nhiên liệu biện pháp xử Nhóm 3-DH06MT !!!`;yGw89?mz87ABT9c`45T96T9rTT9p !!67T9c`45T96T_oGwe2 !!67T9c`45T96T_oGw2_H !!9EJ8!P !!"9c`45T96T_oGw2!! W{/|RW{-! W{/|! W{-! R/0W2!   Ô nhiễm không khí từ quá tình đốt nhiên liệu biện pháp xử Nhóm 3-DH06MT CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 9EI4GEJ?GSYx8T9D4=9:4589n89Ez?8KX459XN8kx45;<45}7^EJ8U4~k~45 Yx8lBE8Kui?B48KQ458KX457:45459EJTU5EBX89:45l@483E7AB767i?<75EB8KI489z 5E•EU4~89BY5EBlSX9D?9z8767i?68Kj49;34_?r849€Y8NXKB7AB73E73EUT9p7lpGgE O7979XY•Ei?<75EBUY•E=9?l‚7 jl@mUlr4kƒ49EI4GEJ?G?:4GSlr4kƒkcg7i?B48„Yk}7^EJ8lƒ=9„?kD?lSX ak6T…45kA79X49?7D?;34_?r8Ul@479?mn4bUlS=9„?kD?KBa8j498KN45:49EhY =9:45=9O8KX45767=9?k:89†U=9?7:45459EJTU=9?79z_?r8‡bqk~Ulr4kƒ^3XlJ Y:E8Kcˆ45=9:45=9Okcg7i?B48„YXl@mUlEJ7459EI47…?:49EhY=9:45=9O8q 767i?68Kj49k<849EI4GEJ?lS767^EJ4T96T_oGOGSYx8lr4kƒYB458O497rT89Ez8lS 89‚78z 1.2. MỤC TIÊU jY9En?767GXNE49EI4GEJ?89BY5EB8KX45i?68Kj49k<8 67GXNE=9O;E49KB8KX45i?68Kj49k<849EI4GEJ? ƒ_?„8767^EJ4T96T_oGO49€Y5E3Y89En?:49EhY=9:45=9OCX767i?68Kj49 k<85„mKB 1.3. PHẠM VI 67=z8i?389?89@T79Amz?GS8KI4YN45lS;67979?mI4kƒlƒ:49EhY=9:45 =9O 67C‰GEJ?lƒ767GXNE49EI4GEJ?89BY5EB767i?68Kj49k<8 9Š8jYYx8;<GXNE=9Ok}78Kc458KX45i?68Kj49k<8 jY9En?767^EJ4T96T_oGO8EI?^En? 9ˆE5EB489‚79EJ48qtPtPPM‹PtP!tPPM 1.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU jY9En?767GXNE49EI4GEJ?lƒ†49459ŒBUT9„4GXNElS89S49T9D4 jY9En?767i?68Kj499j4989S4976779r8:49EhYU83EGcg45:49EhY ƒ_?r8767^EJ4T96T_oGOU5E3Y89En?:49EhY   Ơ nhiễm khơng khí từ q tình đốt nhiên liệu biện pháp xử Nhóm 3-DH06MT CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC Q TRÌNH ĐỐT 2.1. ĐỊNH NGHĨA NHIÊN LIỆU GSl@879r8kcg7;oCp45kn5E3ET9~454•45Gcg45=9E7r?8KŽ7l@8Gw 9X}79~B9Q7^†89Bmk•E9EI4GEJ?5E3ET9~454•45Gcg4589:45i?Bi?68Kj499~B9Q7 49c796m9X}7i?68Kj49l@8GwUlOCpT934…4549EJ89N79UT934…45T9„49N79 O494•45i?B48KQ457AB49EI4GEJ?k~GS4•45Gcg457~89nkcg75E3ET9~45=9E 7D489Ez8lS;‚5E3ET9~454•45Gcg45kcg7=EnY;X68knT9p7lpYp7kO797AB7X4 45cˆE 2.2. PHÂN LOẠI NHIÊN LIỆU ~!CN4549EI4GEJ?79Amz?kcg7;oCp458KX45i?68Kj49k<8 2.2.1. Nhiên liệu lỏng: 5•Y7~_•45UCD?9‘BUCD?2U’2  GS9•49gTT9…78NT7AB7679mCKX7B7^X449“7~49EJ8kx;:E8KX45=9X345 8q!Pkz4P X ”•45kcg7;34_?r879Amz?8qCD?Y‘U=9OCD?Y‘U89B4k6U89B4 4„?Uk6T9Ez449EI4GEJ?lS49‚B89B4k6K†;<X78B47S457BX89j=934•4579<45=O79 4•7S45G•4n7~8K†;<<78B48KX45_•45U45cˆE8BT9B9gT79r87AB79jlSX_•45  GS;34T9vY7ABT9„4kXN479c457r8CD?Y‘7~49EJ8kx;:E8qPP‹ !PP X D?9‘B7~9SYGcg45Gc?9?d4949‘aPUPVbsGcg457B7^?B9mCKX89`Y89rT  Dầu diezen: Yx8GXNE49EI4GEJ?G‘45, s3n phvm tinh chz tq dDu m‘, là sản phẩn của quá trình chưng cất trực tiếp. Trò số xêtan đánh giá khả năng tự bốc cháy của dầu. Thường ta thêm vào dầu một lượng không quá 1% izopropylnitrat để tăng trò số xêtan tới mức qui đònh. 9Ž4589cˆ457~49EJ8kx^<79`E8q,kz4!,Pkx 6749EI4GEJ?EF;FG4}459`4Ul•E49EJ8kx^<79`E!kz4kx7u45QEGSdầu Mazuta’?FGXEGb  , Ô nhiễm không khí từ quá tình đốt nhiên liệu biện pháp xử Nhóm 3-DH06MT Bảng 2.2.1. Các thông số kỹ thuật của dầu Diesel Các tiêu chuẩn chất lượng của nhiên liệu Diesel Loại nhiên liệu Diesel Phương pháp thử DO 0,5% S DO 1,0% S  9Š;<7F8B4 •P • eM,  9S49T9D479c457r8U8–  !" HP– HP–  # !" !,P– !,P– M!—M ! x49•8kx459Q7yP– ak`4l†7e8_F48E‹e8X7=b UH˜UP UH˜UP e  SYGcg45eaVb ™PU ™UP e  x8KXaV=Gb ™PUP ™PUP MP—M  x=z87<7aVb ™PU! ™PU! !—M, , SYGcg454c•7U8NT79r87`9Q7aVb ™PUP ™PUP M!—M M š4Yu4Y349k•45yP–8KX45!5Eˆ  P   P  M—M P 9EJ8kxk:45k}7U8– ™ ™ !,!—M  ›;<t’ U U  $%!GST9D47}47ABi?68Kj4979c457r8CD?Y‘y6T;?r889cˆ45D? YBœ?87~49Eƒ?GXNE79Amz?=96749B?ykx49•8U49EJ8kx4~45793mU9SYGcg45Gc? 9?d49lS49EJ8kxk:45k}7D?YBœ?8kcg7C•45knk<84•E9`E8KX45767Gu7:45 459EJT49SY6mCJ8Ukcˆ45UKcg?^EBU49EJ8kEJ4Ulls  H ễ nhim khụng khớ t quỏ tỡnh t nhiờn liu v bin phỏp x lý Nhúm 3-DH06MT 4c78BkB45;oCp45!GXNECD?YB?87AB7674c789?x7=9<E/EI4:77~ =w9EJ?PsPPsPPs45XSEKB7u4;oCp45CD?27AB7674c7=9677~k}7 8O498c`458CD?PlSPP 2.2.2. Nhiờn liu rn: &7~89S49T9D49~B9Q7lS49EJ88K89rTskxvY7BXskx8KX89rTU49E?79r8 ^<7aHPMPVb4I4Ch796m '(7~kxvY7BX8EMPVs79r8^<779EzY=9X345,PV );T949~BkB79r85ES9`489B4^4skxvYPPVskx8KX8q PVs79r8^<78q!PPV *a8I48Ez4549GSB489KB7E8FbGSYx8GXNE49EI4GEJ49~B89N79kcg79j49 89S49y7679J;E49896EkDYGDm4`E_67897l@8kcg74c7lS^4Gc?5E=9:45^: _E9~BlST949Am^yE;E49l@8a^EXCF5KBCB8EX4b9B4k6UGS;34T9vY7ABi?68Kj49 ^Ez479r8UGS767GTk67~YS?kF49X}7kF44?7~89nk<8796mkcg79B4k6GS 45?449EI4GEJ?;34_?r8kEJ4445G449r889z5EEU74549cGS45?4893E=9O 7BK^X4CEX_ECFG449r8Ukcg7_FYGS45?mI44949S45kD?5m4I49EJ48cg454~45 GI48XS47D?9B4k6kcg7=9BE89678q767Y89B4Gx89EI49X}7CcEGu45kr8a9DY Gub7~8?E9j4989S49kB79r87BX9`489B44?U9SYGcg457B7^X4G479r8^<789Bm kE8KX45T9NYlEG4a8qPVb +GS;34T9vY8NX89S498q89B4k6UGSGXNE89B479BO8Gc?9?d49lSO8 8KX49i?m8Kj49G?mJ489B4k689S4989B47<7ykE?=EJ4mzY=9O8KI4PPP67 89S49T9D4Ch^Bm9`E49c4c7U=9O89B4lS8KX89B4k ^GXNE^5D449c9XS48XS4 B7^X4lS767T9D48KX7u4GNE^9uB8B4GĂ4lSX49B?x8T9D47B7^X4^79?mn4 ;B45CN455E<4549c89B479ja9Bm5KBT9O8b 9B47<7GS;34T9vY745lS_<T7~YS?_6YU89?kcg749i?68Kj49G?mJ4 7<77AB89B4YÂaGXNE89B47~89n88NXKB79r8=z8CO49=9Ekcg74?45yY:E8Kc45 mzY=9Ob x_<TkN8M!VU88KQ45KEI45=9X345UHPUM5t7YÊU88KQ45^En?=Ez4 =9X3455t7YÊU7u488KQ45=9EyCN45KEGS=9X345PPPP=5tYÊUkx8KXMVU8 GJ76779r8Ch^Bm9`E=9X345VxvY8c`45k<E=9X345VlS=9:45G49`4 PUV=9<EGcg45EE9N4;7^4=9E^4Ô4GS"BU=9E^7L8ak}78Kc4579X 8O49^4l45k<ElE;7L8b"BU445;?r88B49EJ8M!PƠt=5 M ễ nhim khụng khớ t quỏ tỡnh t nhiờn liu v bin phỏp x lý Nhúm 3-DH06MT 2.2.3. Nhiờn liu dng khớ: W9O89EI449EI4 GS949gT79r8=9O796mkcg7U^BX5YT9D4G4GS767 9mCKX7BK^X4a9gT79r89~B9Q779B7B7^X4lS9mkK:bW9O89EI449EI47~89n79Bkz4 HV YI8B4 a blS=9X345PV I8B4 a bUlS7457~79B;<Gcg45499`4 TKXTB4a ! H bU^?8B4a P bUTF48B4a bUlS767BG=B4=967W9O89EI449EI4U89c45 8jY89rm745lE767YCD?y8KX45lK6Er8Ukcg7=9BE8967lS8E49GQ789S49 49EI4GEJ?7?457rT79X=9X345V45?47?45445Gcg4589z5EE W9O89EI449EI4kcg7;oCp45GSY49EI4GEJ?lS45?mI4GEJ?kD?lSX79X45S49 79z^Ez49~B79r8/SYx849EI4GEJ?5EBCp45U4~kcg7k<88KX45767^zT5BUGu5Bkn 4r?4c45U;rm=9:/SYx849EI4GEJ?7:45459EJTU=9O89EI449EI4kcg7k<88KX45767 Gu5N79U5<YlSGu7BX;34_?r8_EY45W9O89EI449EI47u4kcg7;oCp45knk<8767 Guk<87678?B^E449EJ8kEJ4knT968kEJ474549c767Gu4r?89Am8E49UGuG?mJ4=EY GXNElS79z^Ez4897T9vY 9S49T9D4=9Ok<87ABEJ8BY9EJ44Bm8O4989FX8GJVlXG49c;B? 2 UP,V UV F89B4F HPUHV Ư89B4F U!V "KXTB4F UV E?8B4F PUV 4?8B4F PUPHV W9O=967 PUPHV 2.2.4. Nhiờn liu sinh hc: Nhiờn liu sinh hc:a8Ez45"96TGS',-'-!bGSGXNE49EI4GEJ?kcg79j49 89S498q7679gT79r87~45?45<7kx45897l@8a;E499Q7bOCp49c49EI4GEJ?79z _?r88q79r8^ÔX7ABkx45897l@8aYÂkx45l@8UCD?CqBUbU457<7aGBYdU45:U k@?8c`45bU79r8893E8KX454:45459EJTaK`YKNUT94UbU;34T9vY893E8KX457:45 459EJTaY47cBU;34T9vY5893EbU /XNE49EI4GEJ?4Sm7~49E?c?kEnY4E^@8;XlE767GXNE49EI4GEJ?8K?m4 89<45aCD?=9OU89B4k6b 8O4979r889489EJ4lEY:E8Kc457945;E49KBO89SYGcg45=9O5m9EJ?45 49S=O49aYx89EJ?45l@8Gw=9Ez4K6Er84~45GI4blSO85m:49EhYY:E 8Kc459`4767GXNE49EI4GEJ?8K?m489<45 P [...]... tình đốt nhiên liệu biện pháp xử lý Nhóm 3-DH06MT CHƯƠNG 3 : Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO QUÁ TRÌNH ĐỐT NHIÊN LIỆU 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM CHÍNH 3.1.1.Cacbon monoxit: Là chất khí không màu ,không mùi ,không vị,nhẹ hơn không khí, nhiệt độ sôi – 192 ºC, gây ô nhiễm với quy mô lớn chỉ trong các ô thị Nguồn ô nhiễm nhân tạo (400 triệu tấn/năm) chủ yếu do đốt nguyên liệu (trong sản xuất công... Tuấn 32 Ô nhiễm không khí từ quá tình đốt nhiên liệu biện pháp xử lý Nhóm 3-DH06MT 3.3.6 Phương pháp xử lý CO: Xử ô nhiễm bằng quá trình thiêu đốt hoặc còn gọi là quá trình đốt cháy sau được áp dụng khá phổ biến trong trường hợp khí thải lớn mà nồng độ chất ô nhiễm cháy được lại rất bé Một số phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình thiêu đốt: Quá trình thiêu đốt rất thích dụng với các chất ô nhiễm. .. quá trình đốt, các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm Từ quá trình tìm hiểu trên, nhóm đã đưa ra những nhận xét như sau: • Vấn đề ô nhiễm không khí Việt Nam trong quá trình đốt nhiên liệu sinh ra chủ yếu trong sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hoạt động giao thông các ô thị lớn của nước ta • Vẫn chưa có biện pháp xử triệt để các loại khí sinh trong quá trình đốt. .. Thiêu đốt bằng ngọn lửa trực tiếp trong không khí • Thiêu đốt có buồng đốt • Thiêu đốt có xúc tác GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn 33 Ô nhiễm không khí từ quá tình đốt nhiên liệu biện pháp xử lý Nhóm 3-DH06MT CHƯƠNG 4 : KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN Qua quá trình tìm hiểu về vấn đề ô nhiễm do đốt nhiên liệu, nhóm đã nhận thấy đây là một vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn vì vấn đề nhiên liệu luôn là... số ô nhiễm các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO (WHO - 1993) Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/ tấn dầu) Bụi 0,28 NO2 20 x S NOx 2,84 SO3 0,28 x S CO 0,71 VOC 0,035 S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO = 1% GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn 20 Ô nhiễm không khí từ quá tình đốt nhiên liệu biện pháp xử lý Nhóm 3-DH06MT 3.2.2 Tải lượng các chất ô nhiễm trong quá trình đốt công nghiệp Bảng 3.2.4.Tải.. .Ô nhiễm không khí từ quá tình đốt nhiên liệu biện pháp xử lý • Nhóm 3-DH06MT nguồn nhiên liệu tái sinh: các nhiên liệu này lấy từ hoạt động sản xuất nông nghiệp có thể tái sinh Chúng giúp giảm sự lệ thuộc vào nguồn tài nguyên nhiên liệu không tái sinh truyền thống Tuy nhiên hiện nay vấn đề sử dụng nhiên liệu sinh học vào đời sống còn nhiều hạn chế do chưa... nguồn nhiên truyền thống bằng các nguồn nhiên liệu mới nhằm giảm thiểu ô nhiễm • Thay đổi các trang thiết bị, máy móc củ bằng các loại trang thiết bị, máy móc mới có khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn, đồng thời hạn chế ô nhiễm môi trường không khí GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn 34 Ô nhiễm không khí từ quá tình đốt nhiên liệu biện pháp xử lý Nhóm 3-DH06MT TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Trần Ngọc Chấn (2004) Ô nhiễm. .. Huỳnh Ngọc Anh Tuấn 24 Ô nhiễm không khí từ quá tình đốt nhiên liệu biện pháp xử lý Nhóm 3-DH06MT 3.3.3 Cơ sở lý thuyết của phương pháp hấp phụ:  Hấp phụ : Hấp phụ là quá trình phân ly chất khí dựa trên ái lực của một số chất rắn đối với một số loại khí, trong quá trình đó các chất khí ô nhiễm trong khí thải bị giữ lại trên bề mặt của vật liệu rắn Vật liệu rắn sử dụng trong quá trình này được gọi là... quyết các chất ô nhiễm loại 2 Xử lý làm sạch khí thải về nguyên tắc là giải pháp cơ bản bắt buộc với các chất ô nhiễm thuộc cả 3 loại nêu trên Xử khí thải có thể thực hiện bằng ba phương pháp sau : GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn 22 Ô nhiễm không khí từ quá tình đốt nhiên liệu biện pháp xử lý Nhóm 3-DH06MT o Hấp thụ các khí độc hại bằng chất lõng o Hấp phụ các chất ô nhiễm trên bề mặt vật liệu rắn o Biến... Ô nhiễm không khí từ quá tình đốt nhiên liệu biện pháp xử lý Nhóm 3-DH06MT Bảng 2.3.2 Thành phần nhiên liệu theo mol Thành phần nhiên Thành phần sử dụng liệu Khối lượng phân tử Số lượng mol các chất trong 100 kg nhiên liệu (kg) C Cd 12 Cd : 12 H Hd 2 Hd : 2 O Od 32 Od : 32 N Nd 28 Nd : 28 S Sd 32 Sd : 32 A Ad - - W Wd 18 Wd : 18 Tổng cộng 100,0 GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn 13 Ô nhiễm không khí từ quá . Ô nhiễm không khí từ quá tình đốt nhiên liệu và biện pháp xử lý Nhóm 3-DH06MT CHƯƠNG 3 : Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO QUÁ TRÌNH ĐỐT NHIÊN LIỆU.. NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Tiểu luận môn học Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ TIẾNG ỒN Tên tiểu luận: Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ QUÁ TRÌNH ĐỐT NHIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ QUÁ TRÌNH ĐỐT NHIÊN LIỆU VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÍ, Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ QUÁ TRÌNH ĐỐT NHIÊN LIỆU VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÍ, Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ QUÁ TRÌNH ĐỐT NHIÊN LIỆU VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÍ, Nhiên liệu lỏng: gồm có xăng, dầu hỏa, dầu DO, FO., Nhiên liệu rắn: Nhiên liệu dạng khí:, Lưu huỳnh oxit SOx: SO, Cacbondioxit CO2: THÀNH PHẦN NHIÊN LIỆU, Cơ sở lý thuyết của phương pháp hấp thụ:, Cơ sở lý thuyết của phương pháp hấp phụ:, Các phương pháp xử lý SO2:, Các phương pháp xử lý NOx:, Thiết bị trao đổi nhiệt, Phương pháp xử lý CO:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay