Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 11

17 236 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 05:23

Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 11: Chương Giới thiệu số đo GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI ĐO 5.1 Các đo kiểm giao thức BICC 5.1.1 Mục đích đo Mục đích đo để: Kiểm tra mức độ tuân thủ hệ thống theo tiêu chuẩn BICC CS1 Q.1901 BICC CS2 Q.1902.1 đến 1902.6 Kiểm tra mức độ tương thích hai hệ thống kết nối với qua BICC Để thực mục đích nêu đo thực theo tiêu chí sau:  Toàn đo cần có tính thực tế có khả áp dụng với công nghệ có  Các đo cần tập trung vào việc kiểm tra theo trình tự báo hiệu bình thường Việc kiểm tra trường hợp báo hiệu bất thường thực thực có ích 5.1.2 Phạm vi đo Các đo BICC xây dựng dựa tiêu chuẩn BICC CS1 Q1901 BICC CS2 Q1902.1 đến Q1902.6 Các đo phối hợp báo hiệu BICC-ISUP xây dựng dựa tiêu chuẩn Q.1912.1 5.1.3 Nguyên tắc miêu tả đo Một đo chi tiết trình bày hình 51 Trong tham số có ý nghĩa sau:  Bài đo: Số thứ tự đo Các đo đánh số mục Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương Giới thiệu số đo  Tên đo: Tên đo Danh sách đo liệt kê mục  Phép đo: Mỗi đo nhằm kiểm tra tính BICC hệ thống cần kiểm tra, đo bao gồm số kịch khác nhau, phép đo trình bày kịch khác  Tham chiếu: Chức tham chiếu tiêu chuẩn BICC  Mục đích: Trình bày mục đích đo  Trạng thái trước đo: Trạng thái hệ thống cần đo thiết bị khác cần phải chuẩn bị trước đo  Cấu hình đo: Cấu hình thiết bị đo, tham khảo mục cấu hình đo  Phạm vi áp dụng: Nêu phạm vi áp dụng đo với tập lực Có hai trường hợp  CS2: áp dụng cho tập lực CS2  CS1 CS2 : áp dụng cho hai tập lực  Đối tượng đo: Xác định nút mạng cần kiểm tra, có loại nút mạng sau đây: ISN, TSN, GSN, TCMN GCMN 5.1.4 Quy ước Tên phần tử sau để nguyên dạng tiếng Anh viết hoa: Các thị, tham số, phần tử thông tin tin Ví dụ tham số Called Party Number (số thuê bao bị gọi) , tin Initial Address (địa khởi tạo) Giá trị tham số viết nghiên ngoặc kép Ví dụ: giá trị tham số Nature of Address 0000.0011-“national (significant) number” Một tin nêu mặc định giao thức BICC Bản tin giao thức khác rõ Ví dụ: Bản tin IAM có nghĩa Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương Giới thiệu số đo tin IAM giao thức BICC; tin IAM giao thức ISUP viết tin ISUP IAM 5.1.5 Các đo cụ thể Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương Giới thiệu số đo Tên đo : Giám sát quản lý mang báo hiệu Phép đo : Bản tin chứa CIC chưa cấp phát Tham chiếu : Q.102.4 Mục đích : Để kiểm tra khả sử lý tin có giá trị CIC chưa cấp phát SN Trạng thái trước đo: Giá trị CIC cần kiểm tra cấp phát SN Phạm vi ứng dụng: CS1 CS2 Đối tượng đo: loại SN Trình tự tin : SN-A SN-B Trường hợp a: IAM Trường IAM(CIC=x) hợp b: UCIC(CIC=x) Miêu tả đo Thiết lập cho SN-B gửi tin IAM với giá trị CIC chua cấp phát SNA 2.1 Trường hợp a SN-A không hỗ trợ tin Unequipped CIC 2.2 message KIỂM TRA: TẠI SN-A, BẢN TIN TỰ HUỶ BỎ 3.1 KIỂM TRA: TRÌNH TỰ TRAO ĐỔI BẢN TIN BÁO HIỆU Trường hợp b SN-A hỗ trợ tin Unequipped CIC message 3.2 KIỂM TRA: TRÌNH TỰ TRAO ĐỔI BẢN TIN BÁO HIỆU, Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương Giới thiệu số đo SN-A GỬI TRẢ BẢN TINUCI KIỂM TRA: GIÁ TRỊ CIC=X ĐƯỢC ĐẶT TRONG TRẠNG THÁI KHÔNG PHỤC VỤ TAI SN-A Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương Giới thiệu số đo Bài đo :2.1.1.a Tên đo :Gửi thông tin điều khiển định tuyến cho gọi Phép đo :Chế độ en bloc Tham chiếu :Q.1902.4 Mục đích :kiểm tra khả thiết lấp gọi chế độ en bloc (toàn chữ số địa gửi tin IAM ) Trạng thái trước đo: -Thiết lập để nút dịch vụ hoạt động chế độ en bloc chức thương lượng mã hoá Phạm vi áp dụng: CS1 CS2 Đối tượng đo: ISN Trình tự tin: SN-A IAM AMC Âm chuông Âm chuông ANM Thông thoại Thông thoại REL RLC Miêu tả đo Đồ án tốt nghiệp Đại học Tên đo Chương Giới thiệu số đo : Giải phóng gọi thông thường Thiết lấp gọi từ SN-A đến SN-B KIỂM TRA: THUÊ BAO TẠI sn-A GHE HỎI ÂM CHUÔNG Thuê bao SN-B nhấc máy KIỂM TRA: KẾT NỐI Thuê bao SN-A hạ máy Kiểm tra giá trị CIC vừa sử dụng trở lại trạng thái rỗi KIỂM TRA: TRÌNH TỰ TRAO ĐỔI BẢN TIN BÁO HIỆU KIỂM TRA: NỘI DUNG BẢN TIN IAM  tham số Forward Call Indicators có giá trị: o no end-to-end method available o no interworking encounted o ISDN-User Part/BICC used all the way CHÚ Ý: Bài đo sử dụng vớ phương pháp điều khiển thiết lập kênh mang khác Tuỳ phương pháp có thêm tin APM thích hợp Đồ án tốt nghiệp Đại học Phép đo Chương Giới thiệu số đo : Tạm ngừng khởi tạo mạng Tham chiếu : Q.102.4 Mục đích : Để kiểm tra khả giải phóng gọi từ thuê bao chủ gọi trước nút dịch vụ phía chủ gọi nhận tin phúc đáp từ phía nút bị gọi Trạng thái trước đo: Phạm vi ứng dụng: CS1 CS2 Đối tượng đo: loại ISN Trình tự tin : SN-A SN- B IMA REl RLC Miêu tả đo Thiết lập gọi từ SN-A đến SN-B Thuê bao chủ chủ gọi giải phóng gọi nhận tin phúc đáp KIỂM TRA: CIC ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO MỘT CUỘC GỌI TRỞ LẠI TRẠNG THÁI RỖI KIỂM TRA: TRÌNH TỰ TRAO ĐỔI BẢN TIN BÁO HIỆU CHÚ Ý: đo sử dụng với phương pháp điều khiển thiết lập kênh mang khác nhau.Tùy phương pháp có thêm tin APM thích hợp 5.2 Các đo giao thức MGCP Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương Giới thiệu số đo Trong phần giới thiệu đo số trường hợp gọi - Cuộc gọi hai Access Gateway Ví dụ: Bài đo: Cuộc gọi thành công, thuê bao chủ gọi hạ máy trước Đồ án tốt nghiệp Đại học Thuê bao A Chương Giới thiệu số đo RGW1 Off Hook Dial Tone Digit MGC RGW2 THUÊ BAO B (1)NTFY(OfHook) ack(200) (2)RQNT(R: OnHook, digit, DialTone) ack(200) (3) NTFY(Digit) ack(200) (4) RQNT(R: OnHook) ack(200) Receive only (5) CRCX(RecvOnly) ack(200, SDP1) (6) CRCX(SendRecv, SDP1) Receive only RingBack Tone Send/Receive ack(200, SDP2) (7) MDCX(RecvOnly, SDP2) ack(200) (8) RQNT( OnHook, RingBack) (8') RQNT( OffHook, Ringing) ack(200) Ringing ack(200) Off Hook (9) NTFY( OffHook) ack(200) (10) RQNT( OnHook) (10') RQNT( OnHook) ack(200) Send/Receive ack(200) (11) MDCX(SendRecv) ack(200) RTP On Hook (12) NTFY( OnHook) ack(200) (13)DLCX ack(250) (14)RQNT(OffHook) ack(200) (13')DLCX ack(250) (14') RQNT(OffHook, BusyTone) ack(200) Busy Tone (15) NTFY( OnHook) On Hook ack(200) (16) RQNT(OffHook) ack(200) Các bước thực hiện: + Thực gọi từ thuê bao A đến thuê bao B + Kiểm tra B rung chuông A cấp hồi âm chuông? + B trả lời, kiểm tra A B đàm thoại với nhau? + A giải phóng trước + Kiểm tra trình tự trao đổi tin hình vẽ Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương Giới thiệu số đo - Cuộc gọi hai Trunking Gateway Ví dụ: Bài đo: Cuộc gọi thành công, thuê bao bị gọi hạ máy trước sau thuê bao chủ gọi hạ máy Thuê bao A TGW1 MGC TGW2 LE2 IAM CRCX(SecvOnly) ack(200, SDP1) CRCX(SendRecv, SDP1) Dial Tone ack(200, SDP2) Digit IAM ACM MDCX(SecvOnly, SDP2) ack(200) ACM ANM MDCX(SendRecv, SDP2) ack(200) ANM RTP REL DLCX ack(250) RLC DLCX ack(250) REL RLC Các bước thực hiện: + Lập trình thực gọi từ thuê bao A LE1 đến thuê bao B LE2 cho gọi kết nối qua hai Trunking Gateway TGW1 TGW2 + Thuê bao B trả lời máy Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương Giới thiệu số đo + Sau đàm thoại B giải phóng trước sau thuê bao A giải phóng + Kiểm tra trình tự trao đổi tin hình vẽ - Cuộc gọi Access Gateway thiết bị đầu cuốI H.323 Ví dụ: Bài đo: Cuộc gọi từ Access Gateway đến thiết bị đầu cuối H.323, phia chủ gọi giải phóng trước Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương Giới thiệu số đo Các bước thực hiện: + Lập trình thực gọi từ thuê bao A RGW đến thiết bị đầu cuối H.323 + Sau kết nối thuê bao A giải phóng trước + Kiểm tra trình tự trao đổi tin hình vẽ - Cuộc gọi Access Gateway Trunking Gateway Ví dụ: Bài đo: Cuộc gọi thành công, thuê bao chủ gọi giải phóng trước Đồ án tốt nghiệp Đại học Thuê bao A Chương Giới thiệu số đo RGW Off Hook MGC TGW LE NTFY(OfHook) ack(200) Dial Tone Digit RQNT(R: OnHook, digit, S: DT) ack(200) NTFY(Digit) ack(200) RQNT(R: OnHook) ack(200) CRCX(RecvOnly) ack(200, SDP1) CRCX(SendRecv, SDP1) Ack(200,SDP2) MDCX(SecvOly, SDP2) ack(200) Ringing Tone IAM ACM RQNT(R: OnHook; S: RT) ack(200) ANM MDCX(SendRecv, SDP2) ack(200) RTP On Hook NTFY(R: OnHook) ack(200) DLCX ack(250) DLCX ack(250) REC RLC Các bước thực hiện: + Thực gọi từ thuê bao A RGW đến thuê bao B tổng đài PSTN kết nối với MGC thông qua TGW + Thuê bao B trả lời + Sau đàm thoại thuê bao A giải phóng trước + Trình tự trao đổi tin hình vẽ Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương Giới thiệu số đo Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương Giới thiệu số đo KẾT LUẬN Hệ thống chuyển mạch mềm thành tố quan trọng bậc mạng hệ sau NGN, việc ứng dụng công nghệ chuyển mạch mềm điều tất yếu nhằm thoả mãn gia tăng nhu cầu khách hàng, đa dạng hoá giảm giá thành dịch vụ Trên sở nghiên cứu giải pháp, tài liệu thiết bị chuyển mạch mềm số nhà cung cấp, khuyến nghị IETF ITU-T, đồ án phân tích, khảo sát : khái niệm mô hình phân lớp hệ thống chuyển mạch mềm, xem xét giao thức báo hiệu hệ thống này, nghiên cứu phương pháp đo đo giao thức BICC MGCP Trong đồ án sâu nghiên cứu chức năng, khái niệm , hoạt động phương pháp đo giao thức BICC MGCP Đây giao thức trình hoàn thiện Hiện nay, nước giới tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện triển khai áp dụng mạng hệ sau NGN, có chuyển mạch mềm Tổng công ty BCVT Việt Nam đẩy mạnh việc nghiên cứu để chuyển đổi mạng từ mạng chuyển mạch kênh truyền thống tiến lên mạng NGN Có thể nói,vào thời điểm chuyển mạch mềm triển khai Việt Nam Đó hệ thống thoại VoIP Tuy nhiên khía cạnh đơn giản chuyển mạch mềm Mặc dù vậy, với đạt từ hệ thống này, tin tưởng Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương Giới thiệu số đo công nghệ chuyển mạch mềm có tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn phía trước Những nghiên cứu sâu chuyển mạch mềm cần thiết đặc biệt đo lường chuyển mạch mềm Trong thời điểm nay, công nghệ chuyển mạch mềm phát triển, hứa hẹn thời gian tiếp cận thị trường vốn đầu tư lớn, chiến lược “đi tắt đón đầu” nghành viễn thông Việt Nam việc nắm bắt công nghệ phù hợp công nghệ chuyển mạch mềm.Do việc nghiên cứu phương pháp đo việc xây dựng đo cấn thiết Cần kiển tra hoạt động hệ thống để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt Đối với nhà khai thác viễn thông, công việc đo kiểm đánh giá hoạt động hệ thống thực sở tiêu chuẩn Việc kiểm tra tuân thủ theo tiêu chuẩn cần thực thông qua đo Bài đo cách thể trực quan cho tiêu chuẩn theo cách nhìn người kiểm tra hệ thống nhằm kiểm tra toàn đặc điểm tiêu chuẩn triển khai hệ thống Với giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn Lê Ngọc Giao, hoàn thành đồ án với mục đích giới thiệu giao thức trog chuyển mạch mềm phương pháp đo lường giao thức Trong đặc biệt quan tâm đến hai giao thức BICC MGCP Đây giao thức muốn nghiên cứu sâu hơn, mong giúp đỡ bạn bè thầy cô giáo [...]... IETF và ITU-T, đồ án đã phân tích, khảo sát : khái niệm và mô hình phân lớp của hệ thống chuyển mạch mềm, xem xét các giao thức báo hiệu cơ bản trong hệ thống này, và nghiên cứu về phương pháp đo và các bài đo trong giao thức BICC và MGCP Trong đó đồ án đã đi sâu nghiên cứu chức năng, các khái niệm , hoạt động và phương pháp đo trong giao thức BICC và MGCP Đây là các một giao thức còn rất mới và đang trong. .. qua các bài đo Bài đo chính là cách thể hiện trực quan cho tiêu chuẩn theo cách nhìn của người kiểm tra hệ thống nhằm kiểm tra toàn bộ các đặc điểm của tiêu chuẩn đã được triển khai trên hệ thống Với sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn Lê Ngọc Giao, tôi đã hoàn thành đồ án này với mục đích giới thiệu về các giao thức trog chuyển mạch mềm và phương pháp đo lường trong các giao thức đó Trong đó... tưởng Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5 Giới thiệu một số bài đo rằng công nghệ chuyển mạch mềm đang có một tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn ở phía trước Những nghiên cứu sâu hơn nữa về chuyển mạch mềm là hết sức cần thiết đặc biệt là đo lường trong chuyển mạch mềm Trong thời điểm hiện nay, khi công nghệ chuyển mạch mềm còn mới phát triển, hứa hẹn thời gian tiếp cận thị trường và vốn đầu tư không phải là... “đi tắt đón đầu” của nghành viễn thông Việt Nam trong việc nắm bắt công nghệ mới là rất phù hợp đối với công nghệ chuyển mạch mềm.Do vậy việc nghiên cứu phương pháp đo cũng như việc xây dựng các bài đo là rất cấn thiết Cần luôn kiển tra sự hoạt động của hệ thống để đảm bảo hệ thống mới hoạt động tốt Đối với các nhà khai thác viễn thông, công việc đo kiểm và đánh giá hoạt động của một hệ thống được thực... án tốt nghiệp Đại học Chương 5 Giới thiệu một số bài đo Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5 Giới thiệu một số bài đo KẾT LUẬN Hệ thống chuyển mạch mềm là thành tố quan trọng bậc nhất trong mạng thế hệ sau NGN, việc ứng dụng công nghệ chuyển mạch mềm là điều tất yếu nhằm thoả mãn sự gia tăng nhu cầu của khách hàng, đa dạng hoá và giảm giá thành dịch vụ Trên cơ sở nghiên cứu các giải pháp, tài liệu về thiết... đích giới thiệu về các giao thức trog chuyển mạch mềm và phương pháp đo lường trong các giao thức đó Trong đó đặc biệt quan tâm đến hai giao thức BICC và MGCP Đây là những giao thức còn mới tôi rất muốn được nghiên cứu sâu hơn, rất mong được sự giúp đỡ của bạn bè và thầy cô giáo ... đang trong quá trình hoàn thiện Hiện nay, các nước trên thế giới đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai áp dụng mạng thế hệ sau NGN, trong đó có chuyển mạch mềm Tổng công ty BCVT Việt Nam cũng đang đẩy mạnh việc nghiên cứu để chuyển đổi mạng từ mạng chuyển mạch kênh truyền thống tiến lên mạng NGN Có thể nói,vào thời điểm hiện nay chuyển mạch mềm đã được triển khai ở Việt Nam Đó chính là... và TGW2 + Thuê bao B trả lời máy Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5 Giới thiệu một số bài đo + Sau khi đàm thoại B giải phóng trước sau đó thuê bao A giải phóng + Kiểm tra trình tự trao đổi bản tin như hình vẽ - Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway và thiết bị đầu cuốI H.323 Ví dụ: Bài đo: Cuộc gọi từ Access Gateway đến thiết bị đầu cuối H.323, phia chủ gọi giải phóng trước Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương. .. thiệu một số bài đo Các bước thực hiện: + Lập trình thực hiện cuộc gọi từ thuê bao A của RGW đến một thiết bị đầu cuối H.323 + Sau khi kết nối thuê bao A được giải phóng trước + Kiểm tra trình tự trao đổi bản tin như hình vẽ - Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway và Trunking Gateway Ví dụ: Bài đo: Cuộc gọi thành công, thuê bao chủ gọi giải phóng trước Đồ án tốt nghiệp Đại học Thuê bao A Chương 5 Giới thiệu...Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5 Giới thiệu một số bài đo - Cuộc gọi cơ bản giữa hai Trunking Gateway Ví dụ: Bài đo: Cuộc gọi thành công, thuê bao bị gọi hạ máy trước sau đó thuê bao chủ gọi hạ máy Thuê bao A TGW1 MGC TGW2 LE2 IAM CRCX(SecvOnly) ack(200, SDP1) CRCX(SendRecv, ... giao thức báo hiệu hệ thống này, nghiên cứu phương pháp đo đo giao thức BICC MGCP Trong đồ án sâu nghiên cứu chức năng, khái niệm , hoạt động phương pháp đo giao thức BICC MGCP Đây giao thức. .. Ngọc Giao, hoàn thành đồ án với mục đích giới thiệu giao thức trog chuyển mạch mềm phương pháp đo lường giao thức Trong đặc biệt quan tâm đến hai giao thức BICC MGCP Đây giao thức muốn nghiên cứu. .. nghiệp Đại học Chương Giới thiệu số đo tin IAM giao thức BICC; tin IAM giao thức ISUP viết tin ISUP IAM 5.1.5 Các đo cụ thể Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương Giới thiệu số đo Tên đo : Giám sát quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 11, Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 11, Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn