Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện có lời giải chi tiết

19 3,824 16
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 01:45

Phương pháp giải toán nhiệt luyện - Căn Bài Oxit dễ bị H2 khử nhiệt độ cao tạo thành kim loại A Na2O B CaO C CuO D K2O Bài Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít CO (đktc) Khối lượng chất rắn thu sau phản ứng A 28 gam B 24 gam C 26 gam D 22 gam Bài Cho luồng CO qua ống sứ đựng 20 gam bột CuO nung nóng Sau thời gian thấy khối lượng chất rắn ống sứ lại 16,8 gam Phần trăm CuO bị khử là: A 50% B 62,5% C 80% D 81,5% Bài Dùng khí CO (vừa đủ) để khử 1,2 gam hỗn hợp CuO Fe2O3 thu 0,88 gam hỗn hợp hai kim loại Tính thể tích CO2 (đktc) thu sau phản ứng A 0,112 lít B 0,224 lít C 0,336 lít D 0,448 lít Bài Khử hoàn toàn 37,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc) Tính khối lượng chất rắn thu sau phản ứng? A 26 gam B 36 gam C 12 gam D 16 gam Bài Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) qua ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu khí X Dẫn toàn khí X vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 tạo thành gam kết tủa Giá trị V A 1,120 B 0,896 C 0,448 D 0,224 Bài Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 3,36 lít CO2 (đktc) thoát Thể tích CO (đktc) tham gia phản ứng A 1,12 lít B 2,24 lít C 3,36 lít D 4,48 lít Bài Thổi chậm 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO H2 qua ống sứ đựng hỗn hợp Al2O3, CuO, Fe3O4, Fe2O3 có khối lượng 24 gam dư đun nóng Sau kết thúc phản ứng khối lượng chất rắn lại ống sứ bao nhiêu? A 21,6 gam B 22,4 gam C 23,2 gam D 20,8 gam Bài Cho khí CO khử hoàn toàn lượng hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 giải phóng 6,72 lít CO2 (đktc) Thể tích CO (đktc) tham gia phản ứng A 4,48 lít B 6,72 lít C 8,96 lít D 2,24 lít Bài 10 Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, cần 4,48 lít H2 (đktc) Khối lượng sắt thu A 14,5 gam B 15,5 gam C 14,4 gam D 16,5 gam Bài 11 Cho dòng khí CO dư qua hỗn hợp (X) chứa 31,9 gam gồm Al2O3, ZnO, FeO CaO thu 28,7 gam hỗn hợp chất rắn (Y) Cho toàn hỗn hợp chất rắn (Y) tác dụng với dung dịch HCl dư thu V lít H2 (đkc) Giá trị V A 5,60 lít B 4,48 lít C 6,72 lít D 2,24 lít Bài 12 Một oxit sắt có khối lượng 7,2 gam Cho khí CO dư qua oxit sắt đun nóng, khí sau phản ứng dẫn vào bình đựng nước vôi dư, thu 10 gam kết tủa trắng Khối lượng sắt oxit là: A 2,8 gam B 4,0 gam C 5,6 gam D 6,4 gam Bài 13 Khử hoàn toàn 32 gam hỗn hợp CuO Fe2O3 khí H2, thấy tạo gam nước Khối lượng hỗn hợp kim loại thu A 12 gam B 16 gam C 24 gam D 26 gam Bài 14 Dẫn khí CO (đktc) vào a gam hỗn hợp hai oxit Fe2O3 CuO đun nóng nhiệt độ cao để phản ứng xảy hoàn toàn thu gam hỗn hợp kim loại 0,56 lít CO2 (đktc) Giá trị a A 2,2 B 2,4 C 2,8 D 3,0 Bài 15 Cho khí CO qua m gam Fe2O3 nung nóng thu 10,68 gam chất rắn X khí Y Cho toàn khí Y hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo gam kết tủa Giá trị m là: A 11,16 B 11,58 C 12,0 D 12,2 Bài 16 Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp X gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít CO (ở đktc) Khối lượng chất rắn Y thu sau phản ứng A 39 gam B 51 gam C 24 gam D 42 gam Bài 17 Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO H2 phản ứng với lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, MgO Fe3O4 nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam Giá trị V A 0,560 B 0,448 C 0,112 D 0,224 Bài 18 Một hỗn hợp X gồm Fe Fe2O3 Nếu cho lượng khí CO dư qua a gam hỗn hợp X đun nóng tới phản ứng hoàn toàn thu 11,2 gam Fe Nếu ngâm a gam hỗn hợp X dung dịch CuSO4 dư, phản ứng xong người ta thu chất rắn có khối lượng tăng thêm 0,8 gam Giá trị a A 6,8 B 13,6 C 12,4 D 15,4 Bài 19 Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng 16 gam Fe2O3 nung nóng Sau thời gian thu hỗn hợp X gồm chất rắn Cho X tác dụng với H2SO4 đặc nóng, dư thu dung dịch Y Khối lượng muối khan dung dịch Y A 48 gam B 40 gam C 32 gam D 20 gam Bài 20 Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp X gồm 0,1 mol Fe3O4 ; 0,15 mol CuO 0,1 mol MgO sau cho toàn chất rắn sau phản ứng vào dung dịch H2SO4 loãng dư Tính thể tích khí thoát (đktc) A 5,6 lít B 6,72 lít C 10,08 lít D 13,44 lít Bài 21 Nung 3,2 gam hỗn hợp gồm CuO Fe2O3 với cacbon điều kiện không khí phản ứng xảy hoàn toàn thu 0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí CO CO2 có tỉ khối so với hiđro 19,33 Thành phần % theo khối lượng CuO Fe2O3 hổn hợp đầu A 50% 50% B 66,66% 33,34% C 40% 60% D 65% 35% Bài 22 Khử hoàn toàn 8,12 gam FexOy CO, sau hòa tan Fe tạo thành dung dịch HCl dư thu 2,352 lít H2 (đktc) Công thức sắt oxit là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D FeO Fe2O3 Bài 23 Để khử hoàn toàn 5,8 gam oxit kim loại, cần dùng 2,24 lít H2 (đktc) Kim loại A Mg B Fe C Cr D Cu Bài 24 Khử hoàn toàn 11,6 gam oxit sắt CO dư, sản phẩm khí sinh dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu 20 gam kết tủa Công thức oxits sắt A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D FeO Fe3O4 Bài 25 Khử oxit sắt X CO nhiệt độ cao, sau phản ứng thu 0,84 gam Fe 448 ml khí CO2 (đktc) X chất ? A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D FeO Fe3O4 Bài 26 Hòa tan 3,2 gam oxit M2Ox lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu dung dịch muối sunfat 12,9% Công thức oxit M2Ox là: A Al2O3 B Cr2O3 C Cu2O D Fe2O3 Bài 27 Khử hoàn toàn 4,06 gam oxit kim loại CO nhiệt độ cao thành kim loại Dẫn toàn sản phẩm khí sinh vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo thành gam kết tủa Nếu lấy lượng kim loại sinh hoà tan hết vào dung dịch HCl thu 1,176 lít khí H2 (ở đktc) Công thức oxit kim loại dùng A CuO B Al2O3 C Fe3O4 D ZnO Bài 28 Thổi luồng khí CO (dư) qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe3O4 CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu 2,32 gam hỗn hợp kim loại Khí thoát hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu gam kết tủa Giá trị m A 3,21 B 3,32 C 3,22 D 3,12 Bài 29 Khử m gam Fe3O4 khí H2 thu hỗn hợp X gồm Fe FeO, hỗn hợp X tác dụng vừa hết với lít dung dịch H2SO4 0,2M (loãng) Giá trị m A 46,4 gam B 23,2 gam C 11,6 gam D 34,8 gam Bài 30 Dẫn luồng khí CO dư qua 2,4 gam hỗn hợp CuO Fe2O3 nung nóng đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 1,76 gam chất rắn Phần trăm khối lượng CuO có hỗn hợp ban đầu A 66,67% B 33,33% C 55,28% D 45,72% Bài 31 Khi dùng khí CO để khử Fe2O3 thu hỗn hợp chất rắn X Hòa tan X dung dịch HCl (dư) giải phóng 4,48 lít khí (đktc) Dung dịch sau phản ứng tác dụng với NaOH dư thu 45 gam kết tủa trắng xanh Thể tích CO cần dùng A 6,72 lít B 8,96 lít C 10,08 lít D 13,44 lít Bài 32 Cho luồng CO qua ống sử dụng m gam Fe2O3 nung nóng Sau thời gian thu 13,92 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 Hoà tan hết X HNO3 đặc nóng 5,824 lít NO2 (đktc) Giá trị m A 18,08 gam B 16,0 gam C 11,84 gam D 9,76 gam Bài 33 Cho luồng khí CO vừa đủ qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nhiệt độ cao, 6,72 gam hỗn hợp X gồm chất rắn Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp vào dung dịch HNO3 dư 0,02 mol NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị m A 3,6 B 8,2 C 7,2 D 6,8 Bài 34 Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng Sau thời gian thu 10,44 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 Hòa tan hết X dung dịch HNO3 đặc, nóng thu 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử điều kiện chuẩn) Giá trị m A 24,0 B 10,8 C 12,0 D 16,0 Bài 35 Cho CO phản ứng với CuO thời gian tạo hỗn hợp khí X hỗn hợp rắn Y Cho X phản ứng với dung dịch chứa 0,015 mol Ca(OH)2 tạo gam kết tủa Lấy chất rắn Y phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng dư tạo V (lít) khí (đktc) màu nâu đỏ Thể tích V là: A 0,448 lít 0,896 lít B 0,672 lít 0,896 lít C 0,224 lít 0,896 lít D 0,448 lít 0,672 lít Bài 36 Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng 10 gam Fe2O3 nung nóng sau thời gian m gam chất rắn X gồm oxit Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 0,5M thu dung dịch Y 1,12 lit khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Thể tích HNO3 dùng A lít B 0,75 lít C 0,95 lít D 0,85 lít Bài 37 Cho luồng khí hiđro qua ống đựng 32 gam Fe2O3 đốt nóng Sau thời gian, thấy khối lượng chất rắn ống lại 29,6 gam gồm Fe3O4, FeO, Fe Fe2O3 dư Đem toàn chất rắn hòa tan hết dung dịch HNO3 dư, thấy thoát V lít (đktc) khí NO sản phẩm khử Giá trị V A 1,12 B 2,24 C 4,48 D 6,72 Bài 38 Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO Fe2O3 H2 (dư), thu gam H2O 22,4 gam chất rắn % số mol FeO X A 18,37% B 33,33% C 47,37% D 66,67% Bài 39 Khi cho 3,36 lít (đo đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, CO CO2 qua đồng(II) oxit dư đốt nóng, sục vào dung dịch nước vôi dư, thu 10,0 g kết tủa Thành phần % thể tích N2 hỗn hợp X giá trị đây? A 16,67% B 33,33% C 50,00% D 66,67% Bài 40 Cho luồng CO qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp X gồm FeO Fe2O3 đốt nóng Sau kết thúc thí nghiệm thu chất rắn Y gồm chất, nặng 4,784 gam Khí khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu 9,062 gam kết tủa Khối lượng FeO Fe2O3 0,04 mol hỗn hợp X A 0,72 gam 4,6 gam B 0,84 gam 4,8 gam C 0,84 gam 4,8 gam D 0,72 gam 4,8 gam Bài 41 Cho luồng khí CO qua ống đựng m gam Fe2O3 nung nóng Sau thời gian thu 44,46 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeO, Fe, Fe2O3 dư Cho X tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu 3,136 lít NO (đktc) Thể tích CO dùng (đktc) A 4,5 lít B 4,704 lít C 5,04 lít D 36,36 lít Bài 42 Cho nước qua than nóng đỏ thu 0,8 mol hỗn hợp khí X gồm CO, CO2 H2 Cho toàn X phản ứng hết với CuO dư, đun nóng thu hỗn hợp chất rắn Y Hòa tan hết Y dung dịch HNO3 loãng, dư thu 0,4 mol khí NO (sản phẩm khử nhất) Tỉ khối X so với H2 A 7,875 B 10,0 C 3,9375 D 13,375 Bài 43 Cho nước qua than nung nóng đỏ sau loại bỏ nước dư thu 17,92 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO2, CO H2 Hấp thụ X vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu 35,46 gam kết tủa có V lít khí Y thoát Cho Y tác dụng với CuO dư nung nóng sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn giảm m gam Giá trị m là: A 12,8 B 2,88 C 9,92 D 2,08 Bài 44 Hoà tan 10g hỗn hợp gồm Mg, Zn, Fe vào 100ml dd hỗn hợp gồm H2SO4 0,8M HCl 1,2M Dẫn 1/2 lượng khí thu qua ống đựng m gam CuO nung nóng phản ứng hoàn toàn thu 14,08g chất rắn Y Hoà tan Y dd AgNO3 dư thu chất rắn Z Ag chiếm 25,23% khối lượng Giá trị m là: A 17,1 B 14,4 C 15,2 D 16,8 Bài 45 Dẫn CO dư qua ống sứ chứa m gam hỗn hợp gồm CuO, Fe3O4 Dẫn hết khí sau phản ứng qua bình đựng dd Ba(OH)2 dư; thu 17,73 gam kết tủa Cho rắn ống sứ lúc sau phản ứng với HCl dư, thu 0,672 lit H2 (đktc) Giá trị m là: A 6,32 B 5,8 C 6,34 D 7,82 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Dùng H2, CO, C Al để khử ion kim loại có hợp chất nhiệt độ cao phương pháp nhiệt luyện Phương pháp nhiệt luyện ứng dụng rộng rãi công nghiệp để điều chế kim loại có độ hoạt động trung bình Zn, Fe, Sn, Pb, Na, Ca, K kim loại mạnh nên không điều chế phương pháp nhiệt luyện → Chọn C Câu 2: Đáp án C Chọn C Câu 3: Đáp án C 20 − 16,8 16 Khối lượng chất rắn giảm khối lượng oxi → nO = nCuO pư = = 0,2 mol 0, 2.80 Phần trăm CuO bị khử là: 20 x100% = 80% Đáp án C Câu 4: Đáp án D Chọn D Câu 5: Đáp án B Bảo toàn nguyên tố C → nCO =nCO2 = 0,1 mol Bảo toàn khối lượng → mX + mCO = m chất rắn + mCO2 → m chất rắn= 37,6 + 0,1 28 - 0,1 44 = 36 gam Đáp án B Câu 6: Đáp án B Câu 7: Đáp án C Bảo toàn nguyên tố C → nCO = nCO2 = 0,15 mol → V = 0,15.22.5 = 3,36 lít Đáp án C Câu 8: Đáp án B Vì lượng oxit dư nên toàn lượng CO H2 phản ứng hết Mỗi phân tử CO H2 nhận thêm nguyên tử O hình thành CO2 H2O → nO = nH2 + nCO2 = 0,1 mol Sử dụng tăng giảm khối lượng → m chất rắn = mhỗn hợp - mO = 24- 16 0,1 = 22, gam Đáp án B Câu 9: Đáp án B Bảo toàn nguyên tố C → nCO = nCO2 = 0,3 mol → V = 6,72 lít Đáp án B Câu 10: Đáp án C Luôn có nH2 = nH2O = 0,2 mol Bảo toàn khối lượng → mhỗn hợp + mH2 = mFe + mH2O → mFe = 17,6 + 0,2 2- 0,2 18 = 14,4 gam Đáp án C Câu 11: Đáp án B bảo toàn e: Chọn B Câu 12: Đáp án C Vì dung dịch Ca(OH)2 dư nên nCO2 = CaCO3 = 0,1 mol Luôn có nO(oxit) = nCO2 = 0,1 mol → mO + mFe = 7,2 →mFe = 7,2 - 0,1 16 = 5,6 gam Đáp án C Câu 13: Đáp án C Có nH2 = nH2O = 0,5 mol Bảo toàn khối lượng → mkl = 32 + 0,5 2- = 24 gam Đáp án C Câu 14: Đáp án B Luôn có nCO = nCO2 = 0,025 mol Bảo toàn khối lượng → a = + 0,025 44- 0,025 28 = 2,4 gam Đáp án B Câu 15: Đáp án A Chọn A Câu 16: Đáp án A Số mol CO = 0,375 mol → số mol O X bị = 0,375 mol → khối lượng rắn Y = mX- mO (mất) = 45 - 0,375 x 16 = 39 gam Chọn đáp án A Câu 17: Đáp án B Chọn B Câu 18: Đáp án B Gọi số mol Fe Fe2O3 x, y mol + Phản ứng với CO: Bảo toàn nguyên tố Fe → x + 2y = 0,2 + Phản ứng với CuSO4 có Fe tham gia phản ưng → mtăng = mCu - mFe = 8x = 0,8 → x = 0,1 → y = 0,05 mol → m = 0,1 56 + 0,05 160 = 13,6 gam Đáp án B Câu 19: Đáp án B Muối tan thu dung dịch Y Fe2(SO4)3 Bảo toàn nguyên tố Fe → nFe2(SO4)3 = nFe2O3 = 0,1 mol → m muối= 0,1 400 = 40 gam Đáp án B Câu 20: Đáp án B Chọn B Câu 21: Đáp án A Gọi số mol CO CO2 x, y mol Ta có hệ Gọi số mol CuO Fe2O3 a, b Ta có hệ %CuO= x100% = 50% → % Fe2O3 = 50% Đáp án A Câu 22: Đáp án C Chọn C Câu 23: Đáp án B Câu 24: Đáp án C Vì dung dịch Ca(OH)2 dư nên nCaCO3 = nCO2 = 0,2 mol Luôn có nO( oxit) = nCO2 = 0,2 mol→ nFe = = 0,15 mol → nFe : nO = 0,15 : 0,2 = 3: Đáp án C Câu 25: Đáp án C Có nO ( oxit) = nCO2 = 0,02 mol Có nFe : nO = 0,015 : 0,02 = 3: → oxit sắt Fe3O4 Đáp án C Câu 26: Đáp án D đặt a khối lượng dd H2SO4 => mdd sau phản ứng = 3.2+a m(muối)=3.2+0.1a(96-16)/98 =3.2+4a/49(này tăng giảm khối lượng) =>3.2+a=0.129(3.2+4a/49) a gần = 58.84 => nH2SO4 =0.06 (này đầu đặt mol H2SO4 nha) => khối lượng oxit =>mol oxit 3.2/(2M+16x)=0.06/x M=56x/3 => chọn x=3 M=56 (Fe) => D Câu 27: Đáp án C Câu 28: Đáp án D Chọn D Câu 29: Đáp án A Câu 30: Đáp án B Câu 31: Đáp án C Chọn C Câu 32: Đáp án B Chọn B Câu 33: Đáp án C Bảo toàn electron → 2nCO = 3nNO → nCO = 0,03 mol Bảo toàn nguyên tố C → nCO = nCO2 = 0,03 mol Bảo toàn khối lượng → m = 6,72 + 0,03 44- 0,03 28 = 7,2 gam Đáp án C Câu 34: Đáp án C Bảo toàn electron → 2nCO = nNO2 → nCO = 0,195 mol Bảo toàn nguyên tố C → nCO = nCO2 = 0,0975 mol Bảo toàn khối lượng → m = 10,44 + 0,0975 44- 0,0975 28 = 12 gam Đáp án C Câu 35: Đáp án A Bảo toàn e: Chọn A Câu 36: Đáp án D Chọn D Câu 37: Đáp án B Câu 38: Đáp án D Phản ứng xảy hoàn toàn nên chất rắn thu chứa sắt 0,4 mol Gọi số mol Fe Fe2O3 x, y mol Ta có hệ % nFeO = Đáp án D Câu 39: Đáp án B 100% = 66,67% Chọn B Câu 40: Đáp án D Chọn D Câu 41: Đáp án B Bảo toàn electron cho toàn trình → 2nCO = 3nNO → nCO= 0,21 mol → V = 4,704 lít Đáp án B Câu 42: Đáp án A → Chọn A Câu 43: Đáp án C PTHH: C + H2O → CO +H2 ; C + 2H2O → CO2 + 2H2 Đặt số mol CO = xmol ; CO2 = y mol Suy nX = 2x + 3y= 0,8 mol Số mol BaCO3 = 0,18 mol → số mol CO2 = 0,18 mol →y = 0,18 mol → x = 0,13 mol Hỗn hợp Y gồm CO H2 → nY = 0,62 mol ||→ số mol O = 0,62 mol → khối lượng chất rắn giảm : m = mO = 0,62 x 16 = 9,92 gam Chọn đáp án C Câu 44: Đáp án B để ý 10 ÷ 65 = 0,1538 ; 10 ÷ 24 = 0,416666 ; ∑nH+ = 0,28 mol ||→ có nghĩa H₂ sinh tính theo số mol H+ hay nH2 = 0,14 mol ½ lượng 0,07 mol phản ứng với m gam CuO → 14,08 gam chất rắn Y ||→ m = 14,08 + 0,07 × 16 = 15,2 gam Chọn đáp án C ♣ đề cho phần sau để làm gì??? tạm để đó, xem xét phần sau đã: Gọi số mol Cu, CuO Y x y mol (nếu CuO y = nên không cần thắc mắc chỗ nhé).Thêm nữa, chắc phải dư CuO Z hỗn hợp rắn Phản ứng có 64x + 80y = 14,08 gam 2x × 108 ÷ (80y) = 25,23 ÷ (100 - 25,23) Giải hệ x = 0,02 y = 0,16 Theo giá trị m = (0,02 + 0,16) × 80 = 14,4 gam Chọn đáp án B ♦ Giờ xét kĩ lại đề, chọn B C B hợp lí Vì mặt ngữ pháp, 10 gam hỗn hợp vào dung dịch axit không nói có xảy hoàn toàn hay không nên xác số mol H₂ sinh ra, theo B hợp lí hơn.! Câu 45: Đáp án A [...]... hệ Gọi số mol của CuO và Fe2O3 lần lượt là a, b Ta có hệ %CuO= x100% = 50% → % Fe2O3 = 50% Đáp án A Câu 22: Đáp án C Chọn C Câu 23: Đáp án B Câu 24: Đáp án C Vì dung dịch Ca(OH)2 dư nên nCaCO3 = nCO2 = 0,2 mol Luôn có nO( oxit) = nCO2 = 0,2 mol→ nFe = = 0,15 mol → nFe : nO = 0,15 : 0,2 = 3: 4 Đáp án C Câu 25: Đáp án C Có nO ( oxit) = nCO2 = 0,02 mol Có nFe : nO = 0,015 : 0,02 = 3: 4 → oxit sắt là Fe3O4... chắc chắc phải còn dư CuO vì Z là hỗn hợp rắn Phản ứng có 64x + 80y = 14,08 gam và 2x × 108 ÷ (80y) = 25,23 ÷ (100 - 25,23) Giải hệ được x = 0,02 và y = 0,16 Theo đó giá trị của m = (0,02 + 0,16) × 80 = 14,4 gam Chọn đáp án B ♦ Giờ xét kĩ lại đề, nếu chọn B hoặc C thì B sẽ hợp lí hơn Vì về mặt ngữ pháp, 10 gam hỗn hợp vào dung dịch axit không nói có xảy ra hoàn toàn hay không nên sẽ không biết được chính...Luôn có nH2 = nH2O = 0,2 mol Bảo toàn khối lượng → mhỗn hợp + mH2 = mFe + mH2O → mFe = 17,6 + 0,2 2- 0,2 18 = 14,4 gam Đáp án C Câu 11: Đáp án B bảo toàn e: Chọn B Câu 12: Đáp án C Vì dung dịch Ca(OH)2 dư nên nCO2 = CaCO3 = 0,1 mol Luôn có nO(oxit) = nCO2 = 0,1 mol → mO + mFe = 7,2 →mFe = 7,2 - 0,1 16 = 5,6 gam Đáp án C Câu 13: Đáp án C Có nH2 = nH2O = 0,5 mol Bảo toàn khối... 10 ÷ 24 = 0,416666 ; ∑nH+ = 0,28 mol ||→ có nghĩa là H₂ sinh ra được tính theo số mol H+ hay nH2 = 0,14 mol ½ lượng này là 0,07 mol phản ứng với m gam CuO → 14,08 gam chất rắn Y ||→ m = 14,08 + 0,07 × 16 = 15,2 gam Chọn đáp án C ♣ vậy đề còn cho phần sau để làm gì??? tạm để đó, xem xét phần sau đã: Gọi số mol Cu, CuO trong Y lần lượt là x và y mol (nếu không có CuO thì y = 0 nên không cần thắc mắc chỗ... ứng với CuSO4 chỉ có Fe tham gia phản ưng → mtăng = mCu - mFe = 8x = 0,8 → x = 0,1 → y = 0,05 mol → m = 0,1 56 + 0,05 160 = 13,6 gam Đáp án B Câu 19: Đáp án B Muối tan thu được trong dung dịch Y là Fe2(SO4)3 Bảo toàn nguyên tố Fe → nFe2(SO4)3 = nFe2O3 = 0,1 mol → m muối= 0,1 400 = 40 gam Đáp án B Câu 20: Đáp án B Chọn B Câu 21: Đáp án A Gọi số mol của CO và CO2 lần lượt là x, y mol Ta có hệ Gọi số mol... nO(oxit) = nCO2 = 0,1 mol → mO + mFe = 7,2 →mFe = 7,2 - 0,1 16 = 5,6 gam Đáp án C Câu 13: Đáp án C Có nH2 = nH2O = 0,5 mol Bảo toàn khối lượng → mkl = 32 + 0,5 2- 9 = 24 gam Đáp án C Câu 14: Đáp án B Luôn có nCO = nCO2 = 0,025 mol Bảo toàn khối lượng → a = 2 + 0,025 44- 0,025 28 = 2,4 gam Đáp án B Câu 15: Đáp án A Chọn A Câu 16: Đáp án A Số mol CO = 0,375 mol → số mol O trong X bị mất = 0,375 mol → khối... án A Bảo toàn e: Chọn A Câu 36: Đáp án D Chọn D Câu 37: Đáp án B Câu 38: Đáp án D Phản ứng xảy ra hoàn toàn nên chất rắn thu được chỉ chứa sắt 0,4 mol Gọi số mol của Fe và Fe2O3 lần lượt là x, y mol Ta có hệ % nFeO = Đáp án D Câu 39: Đáp án B 100% = 66,67% Chọn B Câu 40: Đáp án D Chọn D Câu 41: Đáp án B Bảo toàn electron cho toàn bộ quá trình → 2nCO = 3nNO → nCO= 0,21 mol → V = 4,704 lít Đáp án B Câu ... 6,32 B 5,8 C 6,34 D 7,82 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Dùng H2, CO, C Al để khử ion kim loại có hợp chất nhiệt độ cao phương pháp nhiệt luyện Phương pháp nhiệt luyện ứng dụng rộng rãi công... có độ hoạt động trung bình Zn, Fe, Sn, Pb, Na, Ca, K kim loại mạnh nên không điều chế phương pháp nhiệt luyện → Chọn C Câu 2: Đáp án C Chọn C Câu 3: Đáp án C 20 − 16,8 16 Khối lượng chất rắn... 20,8 gam Bài Cho khí CO khử hoàn toàn lượng hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 giải phóng 6,72 lít CO2 (đktc) Thể tích CO (đktc) tham gia phản ứng A 4,48 lít B 6,72 lít C 8,96 lít D 2,24 lít Bài 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện có lời giải chi tiết, Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện có lời giải chi tiết, Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay