Đề thi học kì i môn vật lý 6 quận 3 thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án)

4 903 32
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2015, 20:30

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 01 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN VẬT LÝ – KHỐI Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian phát đề ) Câu (2 điểm) a) Quan sát hai bình chia độ hình bên cho biết GHĐ ĐCNN bình b) Người ta đổ lượng chất lỏng vào hai bình Em ghi lại kết thể tích chất lỏng đo bình c) Theo em bình đo xác hơn? Câu (2 điểm) a) Thế hai lực cân bằng? b) Kết tác dụng lực lên vật nào? Câu (2 điểm) Một lò xo có độ dài tự nhiên l0 = 10 cm Treo lò xo thẳng đứng, đầu lò xo móc giá, móc vào đầu lò xo nặng có khối lượng m1 = 100 g lò xo dãn đến có độ dài l1= 12 cm dừng lại a) Vật nặng chịu tác dụng lực nào? b) Hãy tính độ biến dạng l1 lò xo treo vật m1 c) Thay 100 g nặng 50 g Tính độ dài l2 lò xo treo nặng này? Câu (2 điểm) Đổi đơn vị sau : a) 2,0 L = b) kg = dm3 g c) 0,05 dm3 = d) 200 g = cm3 kg Câu (2 điểm) Một học sinh thực thực hành xác định khối lượng riêng đá gồm bước sau:  Bước 1: - Đặt vài đá lên đĩa cân bên trái - Đặt lên đĩa cân bên phải cân 100 g; cân 20 g; 10 g, thấy đòn cân nằm cân  Bước 2: - Đổ nước vào bình chia độ vạch 60 cm3 - Thả đá cân vào nước bình chia độ thấy nước dâng đến vạch 110 cm3 Biết đá không thấm nước a) Tính khối lượng m đá b) Tính thể tích V đá c) Tính khối lượng riêng D đá đơn vị kg/m3 HẾT ĐÁP ÁN GỢI Ý KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 MÔN VẬT LÝ – KHỐI CÂU NỘI DUNG ĐIỂM a Nêu xác GHĐ ĐCNN bình: 0,5đ b Đọc V1 = 38 cm3 V2 = 40 cm3 c Bình đo xác 1đ 0,5đ 0,5đ a Phát biểu hai lực cân b Gây biến đổi chuyển động biến dạng 1đ 1đ a Nêu vật chịu tác dụng trọng lực lực đàn hồi b Tính độ biến dạng lò xo l1 = cm c Tính l2 = cm; tính chiều dài lò xo l2 = 11 cm Đổi mổi đơn vị 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1,0đ 2đ a Tính khối lượng đá 150 g = 0,15 kg b Tính thể tích đá V= 110 – 60 = 50 cm3 = 0,00005 m3 c Tính khối lượng riêng D = m/V= 0,15/0,00005= 3000 kg/m3 0.5đ 0,5đ 1đ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -ĐỀ DỰ PHÒNG (Đề có 01 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN VẬT LÝ – KHỐI Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu (2 điểm) a) Quan sát hình bên cho biết GHĐ ĐCNN thước b) Dùng hai thước để đo độ dài vật Hãy ghi lại kết đo c) Theo em thước đo xác hơn? Câu (2 điểm) a) Trọng lực gì? Đơn vị trọng lực? b) Để đo độ lớn trọng lực ta phải dùng dụng cụ gì? Dụng cụ đặt dọc theo phương nào? Câu (2 điểm) Một lò xo có độ dài tự nhiên l0 = 10 cm Treo lò xo thẳng đứng, đầu lò xo móc giá, móc vào đầu lò xo nặng có khối lượng m1 = 200 g lò xo dãn đến có độ dài l1 = 14cm dừng lại a) Vật nặng chịu tác dụng lực nào? b) Hãy tính độ biến dạng l1 lò xo treo vật m1 c) Thay nặng 200 g nặng 100 g Tính độ dài l2 lò xo treo nặng này? Câu (2 điểm) Đổi đơn vị sau: a) 4,0 L = cm3 c) 0,05 m3 = dm3 b) 0,5 kg = g d) 20 g = kg Câu (2 điểm) Một học sinh thực thực hành xác định khối lượng riêng sắt gồm bước sau:  Bước 1: - Đặt vài viên bi sắt lên đĩa cân bên trái - Đặt lên đĩa cân bên phải ba cân 100 g; cân 50 g; hai 20 g, thấy đòn cân nằm cân  Bước 2: - Đổ nước vào bình chia độ vạch 200 cm3 - Thả bi sắt cân vào nước bình chia độ thấy nước dâng đến vạch 250 cm3 a) Tính khối lượng m bi b) Tính thể tích V bi c) Tính khối lượng riêng D sắt đơn vị kg/m3 HẾT ĐÁP ÁN GỢI Ý ĐỀ DỰ PHÒNG KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2014-2015 MÔN VẬT LÝ – KHỐI CÂU NỘI DUNG ĐIỂM a Nêu xác GHĐ ĐCNN thước: 0,5đ b Đọc l1 = 3,6cm l2 = 3,5cm c Thước đo xác 1đ 0,5đ 0,5đ a Nêu khái niệm trọng lực (0,5 đ); đơn vị trọng lực (0,5 đ) b Dùng lực kế để đo trọng lực, đặt lực kế theo phương thẳng đứng 1đ 1đ a Nêu vật chịu tác dụng trọng lực lực đàn hồi b Tính độ biến dạng lò xo l1 = 4cm c Tính l2 = 2cm; tính chiều dài lò xo l2 = 12cm Đổi mổi đơn vị 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1,0đ 2đ a Tính khối lượng đá 390 g = 0,39 kg b Tính thể tích đá V= 250 – 200 = 50 cm3 = 0,00005 m3 c Tính khối lượng riêng D = m/V = 0,39/0,00005 = 7800 kg/m3 0.5đ 0,5đ 1đ ... -ĐỀ DỰ PHÒNG (Đề có 01 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN VẬT LÝ – KH I Th i gian làm b i: 45 phút (không kể th i gian phát đề) Câu (2 i m) a) Quan sát hình bên cho biết GHĐ...ĐÁP ÁN G I Ý KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014- 2015 MÔN VẬT LÝ – KH I CÂU N I DUNG I M a Nêu xác GHĐ ĐCNN bình: 0,5đ b Đọc V1 = 38 cm3 V2 = 40 cm3 c Bình đo xác 1đ 0,5đ 0,5đ a Phát biểu hai lực... G I Ý ĐỀ DỰ PHÒNG KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2014- 2015 MÔN VẬT LÝ – KH I CÂU N I DUNG I M a Nêu xác GHĐ ĐCNN thước: 0,5đ b Đọc l1 = 3, 6cm l2 = 3, 5cm c Thước đo xác 1đ 0,5đ 0,5đ a Nêu kh i niệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì i môn vật lý 6 quận 3 thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án), Đề thi học kì i môn vật lý 6 quận 3 thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án), Đề thi học kì i môn vật lý 6 quận 3 thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay