BM TTTT 07 sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin

2 283 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2015, 01:37

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Ảnh 3x4 SƠ YẾU LÝ LỊCH NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN BẢN TIN Tên tin: - Họ tên khai sinh (chữ in) Nam, nữ + Họ tên thường dùng: + Các bút danh: - Ngày, tháng, năm sinh: - Quê quán: - Nơi nay: - Thành phần: Gia đình Bản thân - Dân tộc: Quốc tịch - Tôn giáo: - Đảng viên, đoàn viên: - Trình độ: + Văn hóa: + Trình độ chuyên môn (ghi tên trường ngành đào tạo) + Chính trị: + Ngoại ngữ: - Chức danh (ghi rõ lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ) - Chức danh đề nghị bổ nhiệm: I – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (ghi rõ thời kỳ học trường, lớp văn hóa, trị, ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật ) II – TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Ghi rõ thời kỳ làm việc đâu) III – TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN (Ghi rõ thời kỳ làm việc, chức danh, đâu) IV – KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT (Hình thức cao nhất) V – LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan điều khai thật xin chịu trách nhiệm lời khai trước quan quản lý trước pháp luật Ngày tháng .năm… Người khai ký tên Xác nhận quan chủ quản Ngày tháng năm… Thủ trưởng quan chủ quan (Ký tên, đóng dấu) ... V – LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan điều khai thật xin chịu trách nhiệm lời khai trước quan quản lý trước pháp luật Ngày tháng .năm… Người khai ký tên Xác nhận quan chủ quản ... III – TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN (Ghi rõ thời kỳ làm việc, chức danh, đâu)
- Xem thêm -

Xem thêm: BM TTTT 07 sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin , BM TTTT 07 sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin , BM TTTT 07 sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay