TỔNG hợp VÀ PHÂN TÍCH lực điều KIỆN cân BẰNG CỦA CHẤT điểm

5 242 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2015, 22:17

TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM I MỤC TIÊU Về kiến thức + Phát biểu được khái niệm đầy đủ về lực và tác dụng của lực cân bằng lên cùng một vật dựa vào khái niệm gia tốc + Phát biểu được định nghĩa tổng hợp lực, phân tích lực và quy tắc hình bình hành Biết được điều kiện có thể áp dụng phân tích lực + Phát biểu được điều kiện cân bằng của chất điểm Về kĩ + Vẽ hình biểu diễn phép tổng hợp lực toán cụ thể + Vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực của lực đồng quy hoặc để phân tích một lực thành lực đồng quy theo các phương cho trước II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: Dụng cụ TN (như hình 9.5 SGK) Học sinh: chuẩn bị trước III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số Kiểm tra bài cũ Bài mới Hoạt động 1: Nhắc lại về lực và cân bằng lực Hoạt động của GV Hoạt động của Kiến thức HS - Lực là gì? Đơn vị của lực? Tác dụng của lực cân bằng? Lực là địa lượng vec tơ hay đại lượng vô hướng? Vì sao? - Khi nào vật có gia tốc a = 0; và nào vật có a khác 0? - Định nghĩa lực? - Gv tóm lại khái niệm lực: - Các em hoàn thành C1, C2 - Hs suy nghĩ trả lời các câu hỏi của gv - Khi vật đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều thì gia tốc a = - Khi hợp lực tác dụng lên vật cân bằng thì a = và ngược lại - Hs thảo luận hoàn thành C1, C2 I Lực Cân bằng lực Lực là đại lượng vec tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng 2 Các lực cân bằng là các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật thì không gây gia tốc cho vật A B Đường thẳng mang vec tơ lực gọi là giá của lực Hai lực cân bằng là lực cùng tác dụng lên cùng vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều Hoạt động 2: Tìm hiểu quy tắc tổng hợp lực Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Biểu diễn TN hình 9.5 r r Kiến thức F1; F2 - Gọi hs lênr bả r ng vẽ lực căng - Các lực F1; F2 gây hiệu quả tổng hợp là: giữ cho chùm quả nặng C đứng cân bằng r - Vẽ lực cân bằng với lực F3 ? r r r F - Lực F có thể thay thế các lực r 1; F2 rtrong việc giữ cho chùm quả nặng C r đứng yên Vậy F là hợp lực của F1 F2 + Rút được kết luận gì về rtínrh chất của lực? r Nhận xét xem giữa các lực F1; F2 và lực F có mối liên quanrgì? r r r - Gọi hs lên bảng nối các ngọn của F với F1 và của F với F2 ? Quy tắc của phép tổng hợp lực đó là quy tắc HBH - Hướng dẫn hs hoàn thành C4 - Hs quan sát TN r r F - Lên bảng biểu diễn lực 1; F2 r r F F - Hs lên bảng vẽ lực cân bằng với lực - Lực là một đại lượng vec tơ - Có thể nêu nhận xét của cá nhân mình - Hs nhận xét (hình bình hành) - Hs phát biểu quy tắc HBH -rLàm C4 theo hướng dẫn F1 M O N r F2 r F3 II Tổng hợp lực Thí nghiệm D M N C O r F1 r F2 r F3 r F Định nghĩa Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng vật bằng lựcrcó tác dụng giống hệt các lực ấy r F F1 r F2 O Hoạt động 3: Tìm điều kiện cân bằng của chất điểm Hoạt động của GV Hoạt động của Kiến thức HS - TN hình 9.5 vòng nhẫn - Vòng nhẫn chịu III Điều kiện cân bằng của chịu tác dụng của mấy tác dụng của mấy chất điểm lực? Là những lực nào? lực? Là những Muốn cho một chất điểm đứng - Các em hã cân bằng thì hợp của các lực tác r yr tìrm hợp lực lực nào? + HS trả lời dụng lênrnó phả i bằng không của lực F1; F2 ; F3 r r r F1 + F2 + F3 + = Hoạt động 4: Tìm hiểu phép phân tích lực Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giải thích sự cân bằng của - Làm dây căng vòng nhẫn TN theo một cách khác? - Em nào hãy cho biết định nghĩa của phép phân tích lực? - Hs nêu định - Nhìn vào hìnhrvẽr, cárc em nghĩa Kiến thức IV Phân tích lực Định nghĩa Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt lực đó r F '2 O r ' F1 thấy các lực F3 ; F ; F liên - Nếu nối các hệ với thế nào? r F3 Vậy muốn phân tích lực điểm ngọn của thành lực thành phần có vec tơ lực đó lại Chú ý: Để phân tích lực chúng ta sẽ được ' ' phương đã biết thì làm HBH thế nào? - HS trả lời Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò + GV tóm lại nội dung + Yêu cầu HS nhà làm tập + Yêu cầu: HS chuẩn bị sau IV RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY chúng ta cũng dùng quy tắc hình bình hành Nhưng chỉ biết một lực có tác dụng cụ thể theo phương nào đó thì ta mới phân tích lực đó theo phương ấy ... kiện cân bằng của chịu tác dụng của mấy tác dụng của mấy chất điểm lực? Là những lực nào? lực? Là những Muốn cho một chất điểm đứng - Các em hã cân bằng thì hợp của. .. các lực ấy r F F1 r F2 O Hoạt động 3: Tìm điều kiện cân bằng của chất điểm Hoạt động của GV Hoạt động của Kiến thức HS - TN hình 9.5 vòng nhẫn - Vòng nhẫn chịu III Điều kiện. .. Các lực cân bằng là các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật thì không gây gia tốc cho vật A B Đường thẳng mang vec tơ lực gọi là giá của lực Hai lực cân bằng là lực
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG hợp VÀ PHÂN TÍCH lực điều KIỆN cân BẰNG CỦA CHẤT điểm , TỔNG hợp VÀ PHÂN TÍCH lực điều KIỆN cân BẰNG CỦA CHẤT điểm , TỔNG hợp VÀ PHÂN TÍCH lực điều KIỆN cân BẰNG CỦA CHẤT điểm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn