Tổ chức một số hoạt động trong giờ ngữ văn nhằm hướng tới phát triển năng lực học sinh

24 188 2
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2015, 19:50

Phũng GD T Qun Tõn Bỡnh Trng THCS Tõn Bỡnh T Ng Vn CHUYấN T CHC MT S HOT NG TRONG GI HC NG VN NHM HNG TI PHT TRIN NNG LC CHO HC SINH A T VN Trong khong mt thp niờn tr li õy, vic thay sỏch giỏo khoa v i mi phng phỏp dy hc Ng ó tin hnh rng khp c nc Vai trũ v mi quan h gia ngi dy v ngi hc ó khỏc trc S ch ng, tớch cc ca hc sinh gi hc c cao Cỏc phng tin dy hc phong phỳ hn i ng thy, cụ giỏo trc tip ng lp c bi dng thng xuyờn v chuyờn mụn, v i mi phng phỏp dy hc v i mi kim tra, ỏnh giỏ Chớnh vỡ vy, cht lng dy v hc Ng nh trng THCS cú nhiu chuyn bin ỏng k Tuy nhiờn, kt qu dy hc Ng trng THCS ó thc s bt kp vi s phỏt trin ca thi i, bt kp vi yờu cu phỏt trin ca t nc thi kỡ cụng nghip húa, hin i húa hay cha thỡ tht s cũn cú nhiu iu ỏng bn ng trc bi cnh hin nay, chỳng tụi thc hin chuyờn T chc mt s hot ng gi Ng nhm hng ti phỏt trin nng lc hc sinh Qua õy chỳng tụi mong mun c cựng trao i v c cựng hc t cỏc thy cụ nhm nõng cao cht lng b mụn v trau di v chuyờn mụn B GII QUYT VN I Thc trng vic dy v hc Ng hin K t vi nm tr li õy, i mi ni dung, phng phỏp dy Ng thc s l gii phỏp cú tớnh chin lc nõng cao cht lng dy v hc mụn Vn trng ph thụng Giỏo viờn mc dự cú ý thc i mi phng phỏp dy hc nhng vic thc hin ch mi mang tớnh hỡnh thc, th nghim ch cha em li hiu qu nh mong mun Tỡnh trng i mi ni dung, phng phỏp dy hc mụn Ng Vn cũn ri vo vũng lun qun, ớt cú chuyn bin mnh v hiu qu cao Trờn nhiu phng tin thụng tin i chỳng cng nh qua trao i, phn nh ca nhiu nh giỏo trc tip dy hc b mụn, quỏ trỡnh kim tra, ỏnh giỏ kt qu hc ca hc sinh chỳng ta nhn thy mt thc trng ỏng bun v cht lng dy hc Ng Kho sỏt nhiu bi kim tra ca nhiu hc sinh cho thy cỏc em vit sai chớnh t l li ph bin nht Nhng li chớnh t thng gp l tờn riờng khụng vit hoa, rt nhiu bi t u n cui khụng cú du chm cõu, hoc cú chng cng l dựng du cõu tựy tin khụng theo quy lut no, khụng phự hp vi cỏch din t Nhiu t n gin cỏc em vit khụng ỳng Cựng vi li chớnh t l li dựng t, t cõu on thỡ vit cõu quố, cõu ct, cõu sai cu trỳc ng phỏp, sai lụ-gich din t Nhiu cõu ca hc sinh c lờn ngi c khụng hiu ni l hc sinh mun vit gỡ iu ú cho thy hc sinh ht sc l m v kin thc b mụn Cú mt thc t hin l rt ớt hc sinh bit rung ng trc nhng tỏc phm chng hay Do vy, lm bi hc sinh cũn suy lun ch quan, dung tc húa chng Vn cũn mt b phn khụng nh hc sinh lm bi sai kin thc c bn Tỡnh trng Bc rõu ụng n cm cm b khụng phi l khụng ph bin Hc sinh nhm chi tit ca tỏc phm ny vi tỏc phm khỏc, sai tờn tỏc gi, tỏc phm, ln ln nh ny vi nh khỏc Nhng tn ti trờn l do: SCH GIO KHOA - Chng trỡnh: ng liu c la chn a vo sỏch giỏo khoa cũn vt quỏ ngng tip nhn ca hc sinh - Sỏch giỏo khoa: biờn son theo hng nng v cung cp kin thc cha chỳ trng n vic phỏt huy nng lc cho hc sinh - Mt s ni dung kin thc khụng phự hp chim thi lng khỏ ln GIO VIấN - Vic i mi phng phỏp dy hc cha ng b, nhiu giỏo viờn cha tớch cc vic i mi phng phỏp: tn ti phng phỏp dy hc mt chiu: thy ging trũ chộp ( li dy nhi nhột kin thc thi c) - Nhiu phỏt hin, tỡm tũi mi m HC SINH - Thúi th ng hc l nguyờn nhõn c bn dn n cht lng dy hc Ng cha t vi yờu cu - Cỏc em khụng quan tõm n cỏc hot ng t tỡm n tri thc m quen nghe, quen chộp, ghi nh v tỏi hin li mt cỏch mỏy - - - - ca hc sinh c trỡnh by m khụng ỳng vi nhng gỡ giỏo viờn ó c c, ó nghiờn cu thỡ khụng c ghi nhn, thm l bỏc b ý kin ú lm cho ngi hc nht vic phỏt biu cm nhn v tỏc phm hc Giỏo viờn cha c trang b k, ng b nhng quan im v lý lun v phng phỏp dy hc mi thi i ngy S thiu thn v phng tin, thit b dy hc b mụn S lng cụng vic ca ngi giỏo viờn Ng trng THCS cũn quỏ nhiu, vỡ vy nh hng khụng nh n quỏ trỡnh t hc, t nghiờn cu phc v cho gi dy Ngi giỏo viờn ng THCS phi cỏn ỏn mt s lng cụng vic rt ln v chuyờn mụn: Vn, Ting Vit, Tp lm Ngoi ra, ngi giỏo viờn Ng phi dnh khụng ớt thi gian vo vic chm, cha bi cho hc sinh, lm h s s sỏch theo quy nh H QU: dn ti tit hc kộm hp dn, nng v cung cp kin thc, d sa vo li c chộp múc, rp khuụn nhng gỡ m giỏo viờn ó ging - Vỡ cha cú ho hng, cha quen bc l nhng suy ngh, tỡnh cm ca cỏ nhõn trc th cho nờn phi núi v vit, hc sinh cm thy rt khú khn - Nhiu hc sinh cha nhn thc c tm quan trng ca b mụn Ng v vic hc lch vỡ mc ớch thi c S ụng hc sinh v c nh hng ca ph huynh l trung vo cỏc mụn hc t nhiờn sau ny thi c thun li cũn hc mụn Ng ch l im lờn lp - H QU: dn n li hc ghi nh mỏy múc, nhm chỏn, khụng yờu thớch b mụn II GII PHP THC HIN Mc ớch vic t chc cỏc hot ng dy hc ng nhm hng ti vic phỏt huy nng lc hc sinh T chc cỏc hot ng giỏo dc gi hc cú vai trũ rt quan trng vic hỡnh thnh nhõn cỏch v phỏt huy nng lc cho hc sinh Nu chc nng ca dy hc l cung cp nhng tri thc mang tớnh khoa hc, hỡnh thnh cỏc k nng, k xo tng ng t ú phỏt trin th gii quan, nhõn sinh quan cho hc sinh thỡ giỏo dc cũn cú chc nng giỳp hỡnh thnh thỏi , nim tin, nng lc thụng qua cỏc hot ng giỏo dc a.V nhn thc: - Hot ng giỏo dc giỳp hc sinh nm chc cỏc tri thc ó hc, cng c, b sung, nõng cao hiu bit, cú kh nng dng cỏc tri thc ó hc gii quyt cỏc thc tin - Giỳp phỏt trin t duy, phm cht trớ tu b.V k nng: - Hot ng giỏo dc giỳp hc sinh hỡnh thnh v phỏt huy cỏc nng lc: + Nng lc t hc: Hc mt cỏch t giỏc, ch ng + Nng lc gii quyt : Phõn tớch, phỏt hin v nờu c tỡnh cú hc tp, t ú a gii phỏp gii quyt phự hp + Nng lc sỏng to: Phỏt hin yu t mi, t suy ngh, ch ng nờu ý kin + Nng lc t qun lý: T ỏnh giỏ, iu chnh hot ng cng nh cm xỳc ca mỡnh hc v cuc sng hng ngy + Nng lc giao tip: Bit lng nghe v bit din t ý tng mt cỏch t tin + Nng lc hp tỏc: Bit vai trũ, nhim v ca mỡnh nhúm, hon thnh phn nhim v c giao + Nng lc s dng CNTT v truyn thụng: S dng ICT thnh tho thc hin cỏc nhim v c th hc + Nng lc s dng ngụn ng: Phỏt õm ỳng nhp iu v ng iu Vn dng t vng mi ng cnh + Nng lc tớnh toỏn: Hiu c mi quan h toỏn hc gia cỏc yu t cỏc tỡnh hc v i sng - Hot ng giỏo dc cũn giỳp hc sinh t iu chnh, hnh vi, thỏi phự hp c V thỏi : - Hot ng giỏo dc giỳp hc sinh bi dng hng thỳ, tớch cc hc tp, phỏt huy nng lc v tớnh sỏng to ca hc sinh - Vi vic i mi phng phỏp dy hc nh hin nay, vai trũ ca ngi giỏo viờn khụng cũn l ngi truyn th kin thc m l ngi t chc, kim tra, nh hng hot ng ca hc sinh c lp v ngoi lp hc - Dy hc nhm phỏt trin nng lc cho hc sinh ũi hi phi t chc cỏc hot ng dy hc tớch cc, t lc v sỏng to cho hc sinh, c bit quan tõm n hot ng thc hnh v ng dng kin thc vo gii quyt thc tin - Ngi hc khụng phi t trc nhng kin thc cú sn sỏch giỏo khoa hay bi ging ca thy m c t vo nhng tỡnh ca i sng thc t, t ú cú nhu cu hng thỳ gii quyt Ngi hc trc tip quan sỏt, tho lun, t gi thit, tỡm kin thc, chõn lớ - Cỏc hot ng phi hng n rốn luyn phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc cú th giỳp hc sinh: Hc vi nim say mờ, hng thỳ, khỏt khao Lnh hi tri thc cỏc cuc hc tớch cc, ch ng, sỏng to, theo phng phỏp khoa hc Hc s tng tỏc, vic hỡnh thnh cỏc quan h hp tỏc, thõn thin, cựng gii quyt cỏc hc - Tuy nhiờn, vic la chn t chc cỏc hot ng dy hc cn phi chỳ ý: * S tng thớch vi ni dung hc tp: Mi ni dung dy hc u liờn h mt thit vi nhng hot ng nht nh Hot ng c gi l tng thớch vi ni dung nu nú c tin hnh quỏ trỡnh hỡnh thnh hoc dng ni dung ú Vớ d 1: i vi phõn mụn Ting Vit p dng bi ip ng Trong phn hỡnh thnh kin thc: ip ng l gỡ? Mc ớch: giỳp hc sinh phỏt hin li lp t ng v nhn dng c bin phỏp ngh thut ip ng Hot ng: Chỳng ta cú th ỏp dng phộp so sỏnh Bc 1: giỏo viờn a ng liu Chỏu chin u hụm Vỡ lũng yờu T quc Vỡ xúm lng thõn thuc B i, cng vỡ b Vỡ ting g cc tỏc trng hng tui th. ip ng Phớa sau nh em cú mt mnh Mnh phớa sau nh em, em trng rt nhiu loi hoa Em trng hoa cỳc Em trng hoa thc dc Em trng hoa ng tin Em trng hoa hng Em trng c hoa lay n na Ngy Ph n quc t, em hỏi hoa sau nh em tng m em Em hỏi hoa tng ch em Li lp t Bc 2: hc sinh phỏt hin, a ý kin Bc 3: giỏo viờn nhn xột, cht ý Vớ d 2: i vi phõn mụn Vn p dng bn: Cõy tre Vit Nam ca Thộp Mi (lp 6) Mc ớch: hc sinh nhn bit c v p bỡnh d cng nh phm cht quý bỏu ca cõy tre Hot ng: t chc hot ng thuyt trỡnh Bc 1: cỏc t c i din lờn thuyt trỡnh phn chun b trc nh Bc 2: giỏo viờn nhn xột Bc 3: giỏo viờn cht Hc sinh quan sỏt hỡnh nh thc t: cõy tre i sng thng nht v cõy tre chin u Vớ d 3: i vi phõn mụn Tp lm p dng tit: Tỡm hiu chung v ngh lun Mc ớch: giỳp hc sinh nhn bit v th loi ngh lun Hot ng: t chc hot ng tho lun nhúm Hc sinh tho lun v mt ó cho Tờn tho lun: Vỡ mụi trng ngy cng b ụ nhim? Bc 1: Giỏo viờn chia nhúm, ph bin thi gian Bc 2: i din cỏc nhúm lờn trỡnh by Bc 3: Giỏo viờn nhn xột phn trỡnh by ca cỏc nhúm Bc 4: Giỏo viờn cht * S hng thỳ, thúi quen ca hc sinh, kinh nghim s phm ca giỏo viờn - Hng thỳ c biu hin s trung cao , s say mờ, hp dn bi ni dung hot ng, b rng v chiu sõu ca hng thỳ - Hng thỳ lm ny sinh khỏt vng hnh ng, lm tng hiu qu ca hot ng nhn thc, tng sc lm vic - Cựng vi t giỏc, hng thỳ lm nờn tớnh tớch cc nhn thc, giỳp hc sinh hc t kt qu cao, cú kh nng dy mch ngun ca s sỏng to - to hng thỳ cho hc sinh hc chỳng ta cú th ỏp dng cỏc hot ng sau: + To hng thỳ hc bng cỏch lm cho hc sinh nhn thc c mc tiờu, li ớch ca bi hc Hng thỳ hc trc ht c to bng cỏch lm cho HS ý thc c li ớch ca vic hc to ng c hc Mc tiờu ny cú th c trỡnh by mt cỏch tng minh ti liu hc hoc cú th trỡnh by thụng qua cỏc tỡnh dy hc c th + To hng thỳ hc bng cỏch tỏc ng vo ni dung dy hc Ni dung dy hc c chia rt nhiu cp Vớ d mụn Ting Vit, trc ht ú l cỏc phõn mụn, cỏc mch kin thc - k nng, c th húa n nhúm, kiu, dng bi v cho n tn tng bi c th T bỡnh din ni dung dy hc, trờn mt bi tp, ta cú th tỏc ng vo phn lnh hoc phn ng liu Ng liu ting Vit tr nờn hp dn th hin tớnh nng sn sinh ca ngụn ng Vớ d, ting hc, t tay hon ton tr thnh ng liu hp dn cỏc bi tp: Tỡm cỏc t cú chung ting hc, tỡm thnh ng, tc ng cựng cha t tay Vỡ ting hc cú mt rt nhiu t ng: hc b, hc bng, hc c, hc ũi, hc ng, hc go, hc gi, hc hnh, hc hi, hc kỡ, hc lm, hc phớ, hc sinh, hc t tay xut hin thnh ng, tc ng +To hng thỳ hc bng vic xõy dng mụi trng thõn thin gia thy v trũ, trũ v trũ Bờn cnh vic tỏc ng vo ni dung v phng phỏp, hỡnh thc t chc dy hc, vic thit lp c mi quan h hp tỏc tớch cc tt p gia thy v trũ, gia cỏc trũ cng s to hng thỳ cho hc sinh Hỡnh thc t chc dy hc hp dn cựng vi mt bu khụng khớ thõn ỏi hu ngh gi hc s to s hng thỳ cho c thy v trũ Ngoi nhng hot ng trờn, t kinh nghim ging dy vic giỳp hc sinh cú hng thỳ cỏc mụn hc cũn cú mt s nguyờn nhõn khỏc nh: + Giỏo viờn v hc sinh to khụng khớ hc vui v + Hc sinh cú nim am mờ vi mụn hc + Hc sinh bit hc tỡm tũi nhng iu mi m, t logic, sỏng to hn + Hc sinh thy c tm quan trng ca vic hc + Giỏo viờn u tiờn la chn ỏp dng cỏc hot ng nghe nhỡn, s dng truyn thụng a phng tin tit dy * Thay i hỡnh thc t chc dy hc - Hỡnh thc t chc dy hc l hỡnh thc ng ca ni dung dy hc c th khụng gian, a im v nhng iu kin xỏc nh nhm thc hin nhim v v mc tiờu dy hc -Trong tit dy giỏo viờn cn t chc nhiu hỡnh thc dy hc khỏc nhau, xen k, lng ghộp bi dy mt cỏch linh hot trỏnh rp khuụn gõy hng thỳ cho hc sinh Cú th gii thiu bi mi giỏo viờn t chc trũ chi, hỡnh thnh kin thc giỏo viờn cú th lng cho thc hnh, cng c tng phn * Phi phự hp vi iu kin dy hc - Khi t chc cỏc hot ng dy hc giỏo viờn cn phi ỏp dng phự hp vi iu kin vt cht ca trng nh: khụng gian lp hc, s s hc sinh ca tng lp, trỡnh hc sinh; thit b dy hc nh: cỏc thit b nghe, nhỡn, mỏy chiu, bng ph, phiu hc tp, bng tng tỏc -Ngoi ra, giỏo viờn t chc cỏc hot ng dy hc phi khai thỏc cao nht cỏc tớnh nng ca cỏc thit b dy hc ti c s nhm t c cỏc mc tiờu dy hc v th hin rừ t tng s phm GII PHP THC HIN 2.1.Nhng nh hng chung i vi mụn Ng Vn, dng cỏc PPDH, cỏch t chc dy hc c bit chỳ trng cỏc phng phỏp dy hc, hng dn hc sinh bit kin to tri thc v nn tng hoỏ cho bn thõn t nhng cm nhn, suy ngh v nhng tri nghim ca cỏ nhõn cuc sng Tng cng tớnh giao tip, kh nng hp tỏc ca hc sinh gi hc Ng Vn qua cỏc hot ng thc hnh, luyn trao i, 2.2 Nhng nh hng c th 2.2.1 i vi phõn mụn c hiu bn a Hot ng ng: õy l cụng vic to tõm th nhp cuc cho hc sinh Núi n tõm th l núi n khỏi nim chỳ ý- mt khỏi nim ca khoa tõm lớ hc Chỳ ý l s trung ca ý thc vo mt i tng, s vt, no ú, nh hng hot ng, m bo iu kin thn kinh tõm lớ cn thit cho hot ng tin hnh cú hiu qu Nh s trung chỳ ý m mt thi im, gia s chi phi ca nhiu hng v nhiu tỏc ng, cú th tỏch c mt phm vi chỳ ý xỏc nh thnh i tng ch th hng vo ú m tin hnh hot ng chim lnh i tng y Mc ớch: Kớch thớch s tũ mũ, dy hng thỳ ca hc sinh v ch s hc Hc sinh cm thy gn gi vi cỏc em Khụng khớ lp hc vui, ch i, thớch thỳ Hot ng ny s giỳp cho hc sinh phỏt huy nng lc hp tỏc, sỏng to, gii quyt , s dng ngụn ng, Cỏch thc hin: Giỏo viờn cú th dn dt t bi c sang bi mi, cú th t cõu hi, k chuyn, t mt tỡnh hung, khai thỏc kờnh nhc, kờnh phim, kờnh hỡnh, t chc trũ chi hoc s dng s hỡnh thc khỏc gii thiu bi mi Vớ d: gii thiu bi Chic lc ng (lp 9) Ta cú th cho HS xem bc tranh sau v cho bit nhõn vt tranh núi gỡ, t ú gii thiu v tỡnh cha ri dn n bn cn hc Vi hot ng ny, ta cú th giỳp HS phỏt trin k nng sỏng to, nng lc s dng ngụn ng Hiu qu: - Xỏc lp trt t cho gi hc, li nhng n tng sõu sc, hc sinh hng thỳ tham gia b Hot ng hỡnh thnh kin thc õy l hot ng trng tõm tit dy, chim nhiu thi gian nht mt tit hc hot ng ny, GV gi vai trũ, chc nng t chc, hng dn, nh hng ch khụng phi truyn th ỏp t mt chiu HS c t vo v trớ trung tõm ca quỏ trỡnh tip nhn, úng vai trũ ch th cm th, nhn thc thm m t nhn thc, t giỏo dc v phỏt trin theo mc ớch nh hng giỏo dc ca GV.Trong ú, h thng cõu hi phự hp ng nhiờn l xng sng ca mt thit k giỏo ỏn Cú nhiu dng cõu hi hc sinh s dng: - Loi cõu hi gi m - Loi cõu hi tỏi hin - Loi cõu hi nờu - Loi cõu hi cm th - Loi cõu hi phõn tớch Tt c cỏc loi cõu hi trờn giỳp hc sinh phi chỳ ý vo bi v tng cng t hn Tuy nhiờn, trỏnh s nhm chỏn, mt mi, trung kộm ca hc sinh, ngi giỏo viờn nờn t chc nhiu hot ng dn dt hc sinh chim lnh kin thc Cú th l nhng hot ng sau: - Hot ng tho lun nhúm - Hot ng hc theo gúc - Hot ng úng vai, tranh lun, gii quyt tỡnh hung, - Hot ng thụng qua hỡnh thc trũ chi Di õy l mt vi hot ng m chỳng tụi ó chn ỏp dng: * T chc c hiu bn: Mc ớch: - Cung cp cho hc sinh cỏch c, cỏch tip cn khỏm phỏ nhng ni dung ngh thut ca bn t ú hỡnh thnh cho hc sinh nng lc t c mt cỏch tớch cc, ch ng, cú sc thỏi cỏ nhõn Cỏc dng c: c to, c nh, c thm, c tng phn, c c bi, c trc tỡm hiu bi cú n tng chung, c quỏ trỡnh phõn tớch (c nh hng), c sau phõn tớch, c ngh thut - Cỏc cỏch c: c ỳng, c hiu, c din cm, c sỏng to, - Tu vo th loi, kiu bn, phng thc biu t, giỏo viờn giao nhim v cho hc sinh theo mc ớch c nh sau: c nhn din bn, th: th th, gieo vn, nhp, ging iu, kt cu, ch th tr tỡnh, thi gian, khụng gian c hiu t, hiu cõu v tỡm ý ngh thut, chiu sõu t tng tỏc phm c theo vai nhõn vt hiu tỏc gi, tỏc phm mt cỏch sõu sc Cỏch thc hin: - Giỏo viờn hng dn cỏch c: bn cn phi c nh th no l phự hp? Vỡ phi c vi ging y? Em hóy c th hin? - Cho hc sinh nhn xột: nhn xột cỏch th hin ca bn? Em hóy chng minh vỡ c hoc cha c? Em hóy c theo ý ca em! Vớ d 1: Bi th Ving lng Bỏc ca Vin Phng, cỏc em cn c vi ging thnh kớnh trang nghiờm phự hp vi khụng khớ thiờng liờng lng; ging tha thit, sõu lng phự hp vi cm xỳc tic thng, bit n, ging nhanh phự hp vi nguyn c sng p v tip bc truyn thng dõn tc Vớ d 2: Bi th nh trng ca Nguyn Duy, cỏc em cn c vi nhp 2/3; 3/2; 1/2/2 Ba kh u ging k chuyn, kh ging ngc nhiờn, th tht; kh 5/6 ging suy t Vớ d 3: on trớch Tc nc v b trớch Tt ốn ca Ngụ Tt T hc sinh cú th úng vai nhõn vt ch Du, Cai l, ngi nh Lớ trng, anh Du Mi nhõn vt úng vai c vi ging khỏc Chng hn vi vai ch Du lỳc u c vi ging van xin, s hói, thit tha, v sau c vi ging mnh m, cng ci, dt khoỏt, Cũn Cai l c vi ging ngang tng, hng hỏch, k c, u im: - Bc u hc sinh cm nhn c ni dung, cm xỳc ca tỏc phm - Hc sinh hiu c dng ý ca tỏc gi v tõm trng ca nhõn vt Khuyt im: - Mt s em mi dng li mc c thụ Mt s em c cha chun t khú, ngt ngh tu tin, c lp, thiu din cm v cha bit c vi cỏch phõn vai *T chc: Tỡm hiu bn Mc ớch: 10 - Giỳp hc sinh khỏm phỏ cỏc giỏ tr ca bn, cú kh nng t tỡm kim ngun thụng tin a dng ca cuc sng ỏp ng nng lc, s thớch cỏ nhõn Vn dng cuc sng nhng hiu bit t bn ó hc vo vic suy lun, bn lun, trỡnh by nhng gii phỏp gii quyt mt c th Qua ú giỳp hc sinh phỏt huy c nng lc to lp bn, c bit l nng lc vit sỏng to - Qua ú, giỏo viờn cú th t chc cỏc hỡnh thc hot ng sau: *Hot ng tho lun nhúm: õy l dng hot ng m ú cỏc thnh viờn u gii quyt cựng quan tõm nhm t ti mt hiu bit chung Hot ng nhúm l phng tin hc hi cú tớnh dõn ch to thúi quen bỡnh ng, bit ún nhn quan im bt ng, hỡnh thnh quan im cỏ nhõn i n gii quyt Cỏch thc hin: Giỏo viờn thụng qua mc tiờu hot ng (hot ng nhúm nhm gii quyt gỡ? ), hot ng nh th no, chia lp thnh my nhúm, mi nhúm bao nhiờu hc sinh, mi hc sinh phỏt huy tớnh ch ng tớch cc ca mỡnh nh th no? Bc 1: Giỏo viờn phỏt phiu hoc treo bng ph ghi cõu hi (cú nờu bng ming), n nh thi gian tho lun, cỏc nhúm nhn nhim v, sau ú giao nhim v c th cho nhúm trng, th ký, cỏc thnh viờn khỏc nhúm, cỏc nhúm trung gii quyt (tc l nờu ý kin tho lun) Trong hc sinh tho lun, giỏo viờn quan sỏt, theo dừi, nhc nh nhúm lm vic u tay, ỳng tin Bc 2: Thụng bỏo kt qu: ht thi gian n nh, cỏc nhúm hon thnh cụng vic, giỏo viờn cho tng nhúm bỏo cỏo bng ming kt qu ó trỡnh by phiu hc hoc cựng hc sinh kim tra kt qu mi nhúm trờn bng m nhúm cỏc em ó trỡnh by Cỏc hc sinh khỏc b sung, thng nht ý kin Bc 3: Giỏo viờn túm tt kt qu tho lun ca hc sinh, sau ú cựng hc sinh i n thng nht v hng dn cho cỏc em ghi li mt vi ý kin ỳng, hay cỏc em lm t liu Lu ý: Vi hot ng tho lun nhúm, giỏo viờn cn nờu cõu hi ngn gn, rừ rng, va sc, khuyn khớch hc sinh suy ngh cú cõu tr li - Cn a cõu hi suy lun, tng tng, sỏng to nhm phỏt trin t hn l nhng cõu hi gi m - Cõu hi tho lun nờn l nhng cõu hi sau: Suy ngh, ỏnh giỏ, cm nhn v chi tit hoc nột ngh thut tiờu biu bn 11 Vớ d 1: Suy ngh ca em v chi tit cui truyn Cuc chia tay ca nhng bỳp bờ (Khỏnh Hoi) Tụi (Thnh) ng nh chụn chõn di t nhỡn theo cỏi dỏng nh liờu xiờu ca em gỏi tụi trốo lờn xe? Tho lun v ý ngha cuc sng m tỏc gi gi hoc thụng ip tỏc gi mun gi ti ngi c Vớ d 2: Trong bi Ting g tra, t vic gi li nhng k nim p ca tui th v tỡnh b chỏu, tỏc gi Xuõn Qunh mun gi ti chỳng ta thụng ip gỡ? Vớ d 3: Sau hc xong bn Chuyn ngi gỏi Nam Xng ca Nguyn D, em thy ngi ph n cn phi lm gỡ bo v hnh phỳc gia ỡnh? u im: Hn ch c li hc th ng ca hc sinh, to iu kin cho hc sinh hiu sõu ni dung trng tõm hoc khú ca n v bi hc, to c ng lc nhúm v phỏt huy nng lc ca hc sinh Hc sinh cú tinh thn hp tỏc, h tr, chia s ln Khuyt im: - Lp s b n - Nu n v bi di, khụng nh lng c thi gian hp lớ s khụng dy ht bi - Vn cú hin tng hc sinh vo nhúm trng hoc cỏc thnh viờn tớch cc khỏc, ú giỏo viờn cn cú s quan sỏt, thỏo g, gi ý, nh hng cho cỏc nhúm quỏ trỡnh cỏc em lm vic *Hot ng hc theo gúc: - Hc theo gúc l mt k thut dy hc tớch cc Hc theo gúc l mt hỡnh thc t chc hot ng hc theo ú hc sinh thc hin cỏc nhim v khỏc ti cỏc v trớ c th khụng gian lp hc, ỏp ng nhiu phong cỏch hc khỏc Hc theo gúc khin hc sinh tớch cc hn cỏc hot ng, m rng s tham gia, nõng cao hng thỳ v cm giỏc thoi mỏi ng thi nõng cao tớnh tng tỏc gia giỏo viờn v hc sinh, gúp phn thỳc y s hc sõu v tớnh hiu qu ca quỏ trỡnh dy hc - S dng k thut hc theo gúc t chc dy hc, giỏo viờn to mt mụi trng hot ng cú tớnh khuyn khớch hot ng t giỏc tớch cc ni mi hc sinh Hc sinh cú c hi c lp (khỏm phỏ, thc hnh, th nghim, ) Hc sinh c la chn cỏc hot ng phự hp - Hc sinh c hot ng, tri nghim khỏc ti cỏc gúc khỏc Hc sinh cú th hp tỏc hc vi cỏc bn khỏc Giỏo viờn cú nhiu thi gian hn cho hot ng hng dn riờng cho tng hc sinh, tng nhúm nh ti cỏc gúc Giỏo viờn cú th iu chnh cỏc ni dung hc cho phự hp vi trỡnh v nhp ca hc sinh 12 Cỏch thc hin: - Cn c vo ni dung bi hc v iu kin thc t, giỏo viờn cú th la chn mt hay nhiu loi hỡnh gúc phự hp: T chc hot ng theo gúc c nh T chc hot ng theo gúc luõn chuyn T chc hot ng theo gúc t - Xỏc nh nhim v mi gúc v quy nh thi gian ti a - Xỏc nh nhng thit b, dựng, phng tin cn thit cho hc sinh hot ng - mi gúc cn cú: tờn gúc, phiu hc tp, dựng, ti liu hc phự hp vi hot ng ca gúc Vớ d: Khi dy bn u tranh cho mt th gii ho bỡnh (Mỏc kột), chỳng tụi thit k thnh gúc linh hot cho giai on hc (2 vũng): Gúc Gúc GV Gúc Gúc Vũng 1: hỡnh thnh kin thc mi -Vi vũng ny, bn gúc hc s l bn gúc c nh cựng mt mc tiờu nhng khỏc v nhim v C th: Mc tiờu: thy c chin tranh ht nhõn l mt him e da ngi v s sng trờn trỏi t Vỡ vy mi ngi phi ngn chn nguy c y u tranh cho mt th gii hũa bỡnh Nhim v: - Gúc 1: tỡm lớ l v dn chng trỡnh by nguy c ca chin tranh ht nhõn -Gúc 2: tỡm lớ l v dn chng thy cuc chy ua v trang l i ngc li lý trớ ca ngi v t nhiờn 13 -Gúc 3: nhim v u tranh cho th gii hũa bỡnh -Gúc 4: nhn xột v lớ l v dn chng c s dng bn cng nh lũng nhit tỡnh ca tỏc gi Vũng 2: Cng c kin thc Vi vũng ny gúc hc s l bn gúc luõn chuyn Gúc 1: vit bi lun Mc tiờu: vit mt bi ngn trỡnh by suy ngh sau hc xong bn Nhim v: thc hin bi vit sỏng to Thi gian: t - 10 phỳt Gúc 2: sỏng tỏc th Mc tiờu: vit c mt on th, bi th v ch ó hc Nhim v: thc hin bi Thi gian: 10 phỳt Gúc 3: v tranh Mc tiờu: v c mt bc tranh theo ch ó hc Nhim v: thc hin bi v sỏng to Thi gian: 10 phỳt Gúc 4: tho lun Mc tiờu: tho lun v ch ó hc Nhim v: thc hin tho lun nhúm Thi gian: 10 phỳt - Cui gi, giỏo viờn cho hs bỏo cỏo kt qu mi gúc i din hs cỏc gúc trỡnh by kt qu hc theo nhim v c giao, cỏc hs khỏc b sung ý kin Trờn c s y giỏo viờn nhn xột, ỏnh giỏ, cht li trng tõm hc sinh nm vng kin thc u im: Ngi dy cú th giao nhiu nhim v vi cỏc mc v nng lc khỏc theo tng ni dung hc Mi cỏ nhõn t hon thnh nhim v vi s tng tỏc ca ngi dy v thnh viờn nhúm Dy hc theo gúc cú th ỏp dng hu ht cỏc dng bi hc v bi tớch hp kin thc liờn mụn Khuyt im: Hot ng hc theo gúc cũn mi nờn vic t chc cũn nhiu b ng, cn phi cú khụng gian hot ng phự hp vi s s hc sinh c T chc hot ng luyn tp, ng dng õy l mt hot ng thc hnh, cng c bi hc qua vic lm bi hot ng ny, giỏo viờn gi vai trũ ch o, cũn hc sinh l ch th ca hot 14 ng Giỏo viờn ch l ngi hng dn, cũn hc sinh ch ng dng kin thc ca bi hc vo thc hnh T ú, hc sinh cng c v khc sõu c kin thc m giỏo viờn ó truyn t Vi hot ng luyn tp- ng dng, chỳng tụi thng t chc mt s hỡnh thc sau: -V s t -Trũ chi: ụ ch, tip sc, ui hỡnh bt ch, nhanh tay nhanh mt, -V tranh, sỏng tỏc th, Mc ớch: hc sinh cú th ỏp dng nhng kin thc ó hc vo vic gii quyt cỏc bi tp, x lớ tỡnh c th, qua ú hc sinh phỏt huy cỏc nng lc t duy, sỏng to, gii quyt thc tin Di õy l mt s hỡnh thc hot ng cú th ỏp dng cho hc sinh nh sau: Hot ng: v s t - S t (STD) l phng phỏp kt ni mang tớnh cú tỏc dng lu gi, sp xp v xỏc lp u tiờn vi mi loi thụng tin bng cỏch s dng t hay hỡnh nh then cht hoc gi nh, lm bt lờn nhng kớ c c th v phỏt sinh nhng ý tng mi - STD giỳp hc sinh hc hc ch ng, tớch cc, h thng li kin thc ó hc - Vic s dng thnh tho STD dy hc, s giỳp hc sinh hc c phng phỏp hc, tng tớnh c lp, ch ng, sỏng to v phỏt trin t - Cỏch thc hin: Bc : Cho hc sinh lp STD theo nhúm hay cỏ nhõn thụng qua gi ý ca giỏo viờn Bc 2: Hc sinh tho lun, b sung, chnh sa hon thin STD v kin thc ca bi hc ú Giỏo viờn s l ngi c vn, l trng ti giỳp hc sinh hon chnh STD, t ú dn dt n kin thc ca bi hc Bc 3: Hc sinh hoc i din ca cỏc nhúm hc sinh lờn bỏo cỏo, thuyt minh v STD m nhúm mỡnh ó thit lp Bc 4: Cng c kin thc bng mt STD m giỏo viờn ó chun b sn hoc mt STD m c lp ó tham gia chnh sa hon chnh, cho hc sinh lờn trỡnh by, thuyt minh v kin thc ú Lu ý: c s t ngoi, tc l i t í Kin Chớnh (ni cha T khúa v Hỡnh nh then cht) im chớnh ri n Chi Tit Ph Cỏch c s theo cỏch T m rng, ý tng c ta rng nh mch mỏu Vớ d : Trong bn c tớnh gin d ca Bỏc H 15 c tớnh gin d ca Bỏc H Gin d i sng hng ngy Ba cm Ni Ch lm vic Gin d li núi, bi vit Quan h vi mi ngi D hiu, d nh, d lm theo Hot ng: Trũ chi Trũ chi tip sc T chc Trũ chi tip sc nhm phỏt huy nng lc gii quyt , nng lc hp tỏc, s nhanh nhn v th cht cng nh tinh thn Ta cú th dng trũ chi ny nhiu kiu bi, chng hn nh vi Hot ng Ng vn: Thi lm th (bn ch, nm ch, lc bỏt, by ch, tỏm ch) cỏc lp 6, 7, 8, Hoc cỏc bi Tng kt phn Vn ( Ng 6, 7, 8, 9) Cỏch thc hin: GV chia lp thnh i Tng HS i u c tham gia trũ chi C HS ny xung thỡ HS khỏc lờn thay th cho i ca mỡnh hon thnh bi mt cỏch nhanh v chớnh xỏc nht Vớ d : Cỏc bi Tng kt hoc ụn tp, GV t chc thnh 2, hoc dóy bn in vo bng thng kờ (mi HS ch c lờn mt ln in mt mc theo th t) u im: Cỏc hot ng ny giỳp HS cú kh nng t duy, sỏng to, hp tỏc, phỏt huy nng lc ca tng hc sinh 16 Khuyt im: HS phi chn lc thụng tin, t ng, sp xp b cc ghi thụng tin cn thit nht v lụgic 2.2.2 i vi phõn mụn ting Vit v Tp lm Vi phõn mụn Ting Vit v Tp lm chỳng tụi t chc nhiu hỡnh thc hot ng, õy xin c minh hot ng x lớ tỡnh hung, hot ng tranh lun kt hp vi hot ng nhúm * Hot ng x lớ tỡnh Tỡnh l mt hon cnh thc t ú cha ng nhng tỡnh tit hoc nhng mõu thun, i hi ngi liờn quan phi a quyt nh la chn phng ỏn gii quyt tỡnh trờn c s cú s cõn nhc.Tỡnh giỏo dc l nhng tỡnh thc hoc mụ phng theo tỡnh thc c cu trỳc li nhm mc ớch giỏo dc - Vi hot ng x lớ tỡnh hc sinh c t mỡnh vo cỏc tỡnh cú gn vi thc tin, ũi hi phi cú nhng hnh ng c th a gii quyt ( hnh ng, núi hoc li núi i kốm vi c ch, thao tỏc, vic lm) Mc ớch: - Giỏo viờn c k bi phi dy ( lý thuyt, thc hnh, ụn tp, h thng) t v trớ ca bi ú vo tng th ca chng trỡnh thy mi liờn h gia cỏc bi v tm quan trng ca bi hc mi hoc bi ụn - Khi son bi, giỏo viờn da vo h thng cõu hi sỏch giỏo khoa v b sung iu chnh xõy dng mt h thng cõu hi nhm hng ti t kt qu ti u nht cho vic phỏt huy nhng nng lc cn thit hc sinh sau quỏ trỡnh tip thu tri thc mi - Giỏo viờn cn d kin cỏc tỡnh cú th xy dy n v bi ú v to tỡnh cú cn hng hc sinh vo hot ng nhn thc nhm kớch thớch t duy, nng lc ca hc sinh Cỏch thc hin: - GV nờu tỡnh cú ó c c th húa bng cõu hi nờu hoc mt bi mang nhim v nhn thc hc sinh gii quyt tỡnh lm xut hin cỏc cõu thuc kiu cõu cn tỡm hiu Nhn xột cỏc cõu ú tỡm nhng tớn hiu mi - Rỳt kt lun: dng kin thc mi lm bi Vớ d: Khi hc bi Cõu nghi lp Bc 1: nờu tỡnh gii thiu bi: GV vit hai cõu Cỏc em chun b bi cha? Cụ giỏo cú gi mỡnh khụng nh? - Hai cõu trờn õy a nhm mc ớch gỡ? Cõu dựng hi hc sinh v vic chun b bi Cõu dựng t hi mỡnh xem mỡnh cú b gi lờn bng khụng? 17 - Nhng cõu kiu nh th ny ngi ta gi l gỡ? Cõu hi, cõu nghi õy l cõu hi, mt kiu cõu chỳng ta s dng nhiu cuc sng núi chuyn - Bc 2: nhn xột theo tỡnh rỳt ghi nh Giỏo viờn cho hc sinh c ng liu, tỡm du hiu nhn bit ú l cõu nghi ( t, du) Vy cõu nghi dựng lm gỡ? Cht ghi nh Bc 3: Luyn tp, ng dng Cú mt s hỡnh thc nh t chc hot ng nhúm, cỏ nhõn Cú th t chc trũ chi ụ ch cng c kin thc cho hc sinh u im: Kớch thớch hc sinh t duy, sỏng to, nng ng, nhanh nhy gii quyt tỡnh v kớch thớch hng thỳ hc tp, phỏt huy tớnh tớch cc hc ca hc sinh Khuyt im: Giỏo viờn mt nhiu thi gian chn lc tỡnh hung, u t vo yờu cu ca bi tp, xỏc nh khung thi gian cho phộp gii quyt tỡnh v la chn n v kin thc, n v bi dy phự hp * Hot ng tranh lun kt hp vi hot ng nhúm Mc ớch: - Phỏt huy nng lc trỡnh by ý kin ca mỡnh trc mt no ú - Giỳp cỏc em mnh dn t tin trc ỏm ụng - Phỏt huy nng lc s dng ngụn ng, nng lc gii quyt v nng lc sỏng to hc sinh - Th hin nhng hiu bit ca cỏc em v cỏc thc t cuc sng Cỏch thc hin: - Chia hc sinh thnh cỏc nhúm hot ng - Giỏo viờn a mt nhiu ti cho cỏc nhúm suy ngh v trỡnh by - Cỏc em tranh lun v : ỳng hay sai, phi hay trỏi, ng tỡnh hay khụng ng tỡnh, bo v quan im ca mỡnh - Sau hc sinh nhúm tho lun, mt em i din ca nhúm lờn trỡnh by ý kin cho thuyt phc mi ngi - Cỏc nhúm khỏc a nhng cõu hi, ý kin cú th phn bỏc - Giỏo viờn l trng ti nhng tụn trng ý kin m cỏc em bo v sau ú, da trờn ý kin ca cỏc em, giỏo viờn s xem xột, phõn tớch v cho im Vớ d: lp 9, dy bi Ngh lun v mt t tng, o lớ giỏo viờn cú th a mt : 18 bi: Ngn ng cú cõu: Thi gian l vng, em hóy trỡnh by suy ngh ca em v cõu núi ny - Hc sinh cú th a ý kin ng tỡnh vi cõu ngn ng trờn, thi gian l vng ngha l quý nht vỡ thi gian l s sng l thng li chin tranh, l tin bc, l tri thc, - Hc sinh cng cú khụng ng tỡnh vi cõu ngn ng trờn nghói l thi gian khụng phi l quý nht, cú nhng th quý hn nh: tin ca, tỡnh cm, hnh phỳc, sc khe u im: - T nhng tri nghim trờn thc t ging dy nhng nm qua, giỏo viờn nhn rng vic ỏp dng hỡnh thc dy hc theo kiu t chc tranh lun to nờn mt s hng thỳ rt ln cho hc sinh - Thụng qua tranh lun, hc sinh c th hin quan im ca riờng mỡnh, c trỡnh by nhng suy ngh thc ca mỡnh; ng thi a lp lun bo v quan im y m khụng chu rng buc, ph thuc vo bt c mt khuụn mu no Nhng gi hc c t chc theo kiu tranh lun s l nhng gi hc vụ cựng tớch cc, sụi ni; phỏt huy c tớnh ch ng, sỏng to t hc sinh ng thi nú gúp phn nh hng, rốn luyn cho hc sinh nhng kh nng quan trng: kh nng lp lun, kh nng tranh bin, kh nng bo v chớnh kin, T chc c nhng gi hc nh vy, ngi thy giỏo s thc hin c iu ó tr thnh trn tr by lõu ca cỏc nh giỏo dc Ly hc sinh lm trung tõm Khuyt im: - Rừ rng gi hc m hay nhng cng rt khú thc hin, bi thay i mt thúi quen, mt np ngh ó n sõu tõm trớ khụng phi vic n gin Cn phi cú thi gian v c bit l phi cú s thay i ng b t giỏo dc ca tt c nhng i tng tham gia vo hot ng giỏo dc nh trng - cú th tham gia bn bc, trao i hay trnah lun, phn bin trc nhng t gi hc trờn lp, mi hc sinh phi cú mt quỏ trỡnh chun b chu ỏo; phi t hc, t tỡm tũi nghiờn cu nh Khụng th tham gia i thoi, tho lun tt v mt nu hiu bit quỏ s si v y - Vic t hc, t nghiờn cu khụng dng li hc sinh m nú cũn t vi yờu cu cao hn rt nhiu i vi thy giỏo Nhng gi hc i thoi t ngi thy trc nhiu tỡnh s phm phc Khỏc vi gi hc bỡnh thng, nhng din n i thoi nh th ny, ngi thy luụn phi i din vi rt nhiu thc mc, nhiu cõu hi t hc sinh Thm cú nhng cõu hi khú v l n mc hc sinh b ng Cho nờn cú th t chc thnh cụng gi hc, bn thõn 19 mi ngi thy phi cú s lao ng trớ úc nghiờm tỳc v cụng phu; phi khụng ngng t hc, t nghiờn cu; phi c nhiu v tỡm hiu nhiu m mang hiu bit, nõng cao trỡnh Giỏo ỏn minh thc hin chuyờn T chc cỏc hot ng gi Ng nhm phỏt huy nng lc sỏng to cho hc sinh Tit 91: Ting Vit: NHN HểA A Mc tiờu cn t: Kin thc: - Nm c khỏi nim nhõn hoỏ, cỏc kiu nhõn hoỏ - Nm c tỏc dng chớnh ca nhõn hoỏ K nng: - Nhn bit v bc u phõn tớch c giỏ tr ca phộp tu t nhõn hoỏ - Bit dựng cỏc kiu nhõn hoỏ núi v vit Thỏi - Yờu thớch, hng thỳ hc b mụn B dựng dy hc: - Bng ph - Bi son in t - Tranh C Tin trỡnh cỏc hot ng dy - hc: n nh lp Bi c: Xem tranh v t cõu cú s dng phộp so sỏnh Bi mi: Hot ng 1: Hot ng ng: To tõm th * Thi gian: Cho hc sinh xem clip Chim Vnh Khuyờn ?: Qua clip trờn, em thy cú gỡ thỳ v? Vo bi: Cỏc phộp tu t cú vai trũ rt ln trong giao tip Mt nhng bin phỏp tu t, ú l nhõn hoỏ Vy hụm cỏc em s c tỡm hiu k hn v nhõn hoỏ Hot ng 2: Hot ng hỡnh thnh kin thc Hot ng ca thy * S dng phng phỏp, k thut dy hc tớch cc bng cỏc hot ng theo nhúm, cỏ nhõn GV chia lp thnh nhúm, ngi gúc c nh Hot ng ca trũ Ghi bng I Tỡm hiu bi Nhõn húa l gỡ? Vớ d: sgk/ 56 - Tri: ụng, mc ỏo giỏp trn - Cõy mớa: mỳa gm 20 - Kin: hnh quõn Giỏo viờn cho hc sinh quan sỏt, tho lun, thuyt trỡnh, nhn xột, - VD: SGK/ 56 * GV a cõu hi gi m cho hc sinh phỏt hin: - Kể tên vật đ-ợc nói đến? - Các vật đ-ợc gắn cho hành động gì? ai? GV: Nhng cỏch dựng t ng nh vy c gi l nhõn húa Vy qua vic tỡm hiu vớ d trờn, em hiu th no l nhõn húa? - Gii thớch ngha ca t Nhõn húa ( Nhõn: ngi; húa: bin thnh, tr thnh; cũn c gi l nhõn cỏch húa.) - GV cho hc sinh c vớ d sgk/ 57 (s dng bng ph) - So sỏnh cỏch din t vớ d vi vớ d 2? - GV trỡnh chiu vớ d: ờm qua ng b ao Trụng cỏ cỏ ln, trụng sao m Bun trụng nhn ging t Nhn i nhn hi, nhn ch mi ai? Bun trụng chờnh chch mai Sao i hi, nh m? (Ca dao) - Tỡm phộp nhõn húa? Ngoi tỏc dng ó bit trờn thỡ bi ca dao ny nhõn húa cú tỏc dng gỡ? - Vy nhõn húa cú tỏc dng gỡ? - GV cht ni dung - GV liờn h núi (vit) - Hc sinh cho vớ d - S dng bng ph lit kờ - i din tng nhúm trỡnh by kt qu - Hs t cht khỏi nim nhõn húa Nhn xột cỏch din t trờn? - Hc sinh nờu ý kin - Cỏch din t vớ d ch cú tớnh cht miờu t, tng thut - Cỏch din t vớ d lm cho cỏc s vt, s vic, hin tng c miờu t tr nờn tht sinh ng v cú sc sng nh ngi => Giói by ni nim, ni bun nh trụng ch ca ngi ờm ti khuya khot, im ng - HS t a tỏc -> Gi, t vt, cõy ci, bng t ng dựng gi, t ngi -> sinh ng, gn gi => Nhõn húa 21 dng ca nhõn húa - Tỡm nhng s vt c nhõn húa vớ d sgk/57? - Cỏc s vt y c nhõn húa bng cỏch no? - Qua cỏc vớ d trờn, ta thy cú my kiu nhõn húa thng gp? - GV: nhõn húa cú th thc hin bng nhiu cỏch Mi cỏch c gi l mt kiu nhõn húa Cú kiu nhõn húa c bn - GV yờu cu HS ly vớ d -GV cho hc sinh c ghi nh - Hc sinh c ghi nh Cỏc kiu nhõn húa Vớ d: - Hc sinh c vớ d a) Ming, Tai, Mt, - Nhúm 1, 3: Tỡm Chõn, Tay => lóo, bỏc, hiu vd a cụ, cu - Nhúm 2: Tỡm hiu Dựng t ng gi vd b ngi gi s vt - Nhúm 4: Tỡm hiu b) Tre => chng li, xung vd c phong, gi - Tng nhúm trỡnh Dựng t ng ch hot by kt qu ng, tớnh cht ca ngi ch hot ng, tớnh cht ca - Cỏc nhúm i bng s vt cho theo chiu c) Trõu => i kim ng h Mi Trũ chuyn, xng hụ nhúm cho vớ d vi vt nh vi tng ng vi kiu ngi nhõn húa ó tỡm c trờn bng II Ghi nh 1,2 Sgk/57,58 - Hc sinh c ghi nh Hot ng 3: Hot ng cng c, thc hnh, ng dng GV yờu cu hc sinh v - Cỏc nhúm v s t s t duy v lờn trỡnh by - Nhúm 1: Bi - 2: on ụng vui tu m, tu xe anh, xe em tớu tớt nhn hng v, ch hng bn rn on rt nhiu tu xe tu ln, tu xe to, xe nh nhn hng v, ch hng hot ng liờn tc 22 => Bn cng c miờu t sng ng, ngi c d hỡnh dung c cnh nhn nhp, bn rn ca cỏc phng tin cú trờn cng GV: BT 1, giỳp cỏc em hiu rừ tỏc dng ca nhõn húa t cnh -> dng - Nhúm 2: Bi 3: - GV hng dn HS lp bng so sỏnh, i chiu t ng mi cỏch vit Cỏch Cỏch h hng nh chi cỏc loi chi cụ Chi Rm chi rm xinh xn nht p nht cú chic vỏy vng úng tt bng rm np vng ỏo ca cụ tay chi cun tng vũng quanh ngi, trụng qun quanh thnh cun c nh ỏo len vy -> Dựng nhiu phộp nhõn húa, c t Chi Rm cng c vit hoa nh tờn riờng ca ngi lm cho vic miờu t chi gn vi cỏch miờu t ngi -> Tớnh biu cm cao, chi rm tr nờn gn gi vi ngi, sng ng => VB thuyt minh hn (ũi hi tớnh chớnh xỏc, khoa hc) => Vn bn biu cm GV: BT giỳp HS xỏc nh c nờn dựng phộp nhõn húa loi bn no - Nhúm 3, 4: Bi 4: a nỳi i: Trũ chuyn, xng hụ vi vt nh vi ngi -> giói by tõm trng mong thy ngi thng ca ngi núi d (cõy) b thng, thõn mỡnh, vt thng, cc mỏu: T ch hot ng tớnh cht, b phn ca ngi núi vt -> gi s cm phc, lũng thng xút v cm thự ni ngi c Cng c: - Hs trang trớ tranh Hng dn v nh: - Hc thuc Ghi nh - Son bi "Phng phỏp t ngi" C KT THC VN I Khú khn - Mt s ớt hc sinh nhỳt nhỏt, th ng, nm bt chm nờn vic thc hin cỏc hot ng cũn hn ch - t chc cỏc hot ng ny ta cn cú khụng gian phự hp 23 - Vỡ cỏc hot ng chuyờn cũn mi nờn giỏo viờn v hc sinh cũn khỏ b ng thc hin II Quan nim Chỳng tụi hiu rng: Vi s phỏt trin nh v bóo v kinh t, khoa hc, giỏo dc th k 21, xó hi ũi hi phi cú nhng ngi mi bit hot ng tớch cc, sỏng to, cú kh nng dng mt cỏch sỏng to v bit sỏng to nhng tri thc ca loi ngi Chớnh vỡ l ú ngi giỏo viờn cú nhim v o to nhng ngi y Giỏo viờn cn hng cho hc sinh bit suy ngh v hnh ng: + Hc sinh thy say mờ, yờu thớch v tớch cc tham gia cỏc bi hc, cỏc hot ng mụn Ng Vn + Hc sinh cú c nhng nng lc nht nh nh : nng lc thuyt trỡnh, nng lc lm vic nhúm,trong hc Bờn cnh ú, rốn cho hc sinh tớnh ch ng, s nhy bộn x lớ tỡnh Trờn õy l mt vi ý kin mang tớnh ch quan cú da trờn thc t quỏ trỡnh dy hc v c s lớ lun nhng khụng trỏnh nhng khim khuyt, cha hon thin Chỳng tụi rt mong s gúp ý, trao i ca cỏc ng nghip giỳp cho vic s dng cỏc phng phỏp trờn tt hn, t hiu qu cao nht vic dy v hc cỏc tit Ng ca chng trỡnh THCS Tõn bỡnh, ngy 07 thỏng 01 nm 2015 T Ng Vn 24 [...]... tớch cc ni mi hc sinh Hc sinh cú c hi c lp (khỏm phỏ, thc hnh, th nghim, ) Hc sinh c la chn cỏc hot ng phự hp - Hc sinh c hot ng, tri nghim khỏc nhau ti cỏc gúc khỏc nhau Hc sinh cú th hp tỏc hc tp vi cỏc bn khỏc Giỏo viờn cú nhiu thi gian hn cho hot ng hng dn riờng cho tng hc sinh, tng nhúm nh ti cỏc gúc Giỏo viờn cú th iu chnh cỏc ni dung hc tp cho phự hp vi trỡnh v nhp ca hc sinh 12 Cỏch thc hin:... tho STD trong dy hc, s giỳp hc sinh hc c phng phỏp hc, tng tớnh c lp, ch ng, sỏng to v phỏt trin t duy - Cỏch thc hin: Bc 1 : Cho hc sinh lp STD theo nhúm hay cỏ nhõn thụng qua gi ý ca giỏo viờn Bc 2: Hc sinh tho lun, b sung, chnh sa hon thin STD v kin thc ca bi hc ú Giỏo viờn s l ngi c vn, l trng ti giỳp hc sinh hon chnh STD, t ú dn dt n kin thc ca bi hc Bc 3: Hc sinh hoc i din ca cỏc nhúm hc sinh lờn... l ú ngi giỏo viờn cú nhim v o to nhng con ngi y Giỏo viờn cn hng cho hc sinh bit suy ngh v hnh ng: + Hc sinh thy say mờ, yờu thớch v tớch cc tham gia cỏc bi hc, cỏc hot ng trong mụn Ng Vn + Hc sinh cú c nhng nng lc nht nh nh : nng lc thuyt trỡnh, nng lc lm vic nhúm ,trong khi hc Bờn cnh ú, rốn cho hc sinh tớnh ch ng, s nhy bộn trong x lớ tỡnh hung Trờn õy l mt vi ý kin mang tớnh ch quan tuy cú da trờn... viờn khỏc trong nhúm, cỏc nhúm tp trung gii quyt vn (tc l nờu ý kin tho lun) Trong khi hc sinh tho lun, giỏo viờn quan sỏt, theo dừi, nhc nh nhúm lm vic u tay, ỳng tin Bc 2: Thụng bỏo kt qu: ht thi gian n nh, cỏc nhúm hon thnh cụng vic, giỏo viờn cho tng nhúm bỏo cỏo bng ming kt qu ó trỡnh by trong phiu hc tp hoc cựng hc sinh kim tra kt qu mi nhúm trờn bng m nhúm cỏc em ó trỡnh by Cỏc hc sinh khỏc... hc sinh, to iu kin cho hc sinh hiu sõu ni dung trng tõm hoc vn khú ca n v bi hc, to c ng lc nhúm v phỏt huy nng lc ca hc sinh Hc sinh cú tinh thn hp tỏc, h tr, chia s ln nhau Khuyt im: - Lp s b n - Nu n v bi di, khụng nh lng c thi gian hp lớ s khụng dy ht bi - Vn cú hin tng hc sinh vo nhúm trng hoc cỏc thnh viờn tớch cc khỏc, do ú giỏo viờn cn cú s quan sỏt, thỏo g, gi ý, nh hng cho cỏc nhúm trong. .. giỏo dc Ly hc sinh lm trung tõm Khuyt im: - Rừ rng gi hc m hay nhng cng rt khú thc hin, bi thay i mt thúi quen, mt np ngh ó n sõu trong tõm trớ khụng phi vic n gin Cn phi cú thi gian v c bit l phi cú s thay i ng b trong t duy giỏo dc ca tt c nhng i tng tham gia vo hot ng giỏo dc trong nh trng - cú th tham gia bn bc, trao i hay trnah lun, phn bin trc nhng vn t ra trong gi hc trờn lp, mi hc sinh phi cú... hot ng hc tp theo ú hc sinh thc hin cỏc nhim v khỏc nhau ti cỏc v trớ c th trong khụng gian lp hc, ỏp ng nhiu phong cỏch hc khỏc nhau Hc theo gúc khin hc sinh tớch cc hn trong cỏc hot ng, m rng s tham gia, nõng cao hng thỳ v cm giỏc thoi mỏi ng thi nõng cao tớnh tng tỏc gia giỏo viờn v hc sinh, gúp phn thỳc y s hc sõu v tớnh hiu qu ca quỏ trỡnh dy hc - S dng k thut hc theo gúc trong t chc dy hc, giỏo... dng ngụn ng, nng lc gii quyt vn v nng lc sỏng to hc sinh - Th hin nhng hiu bit ca cỏc em v cỏc vn trong thc t cuc sng Cỏch thc hin: - Chia hc sinh ra thnh cỏc nhúm hot ng - Giỏo viờn a mt nhiu ti cho cỏc nhúm suy ngh v trỡnh by - Cỏc em tranh lun v vn : ỳng hay sai, phi hay trỏi, ng tỡnh hay khụng ng tỡnh, bo v quan im ca mỡnh - Sau khi hc sinh trong nhúm tho lun, mt em i din ca nhúm lờn trỡnh by... hng thỳ rt ln cho hc sinh - Thụng qua tranh lun, hc sinh c th hin quan im ca riờng mỡnh, c trỡnh by nhng suy ngh thc ca mỡnh; ng thi a ra lp lun bo v quan im y m khụng chu rng buc, ph thuc vo bt c mt khuụn mu no Nhng gi hc c t chc theo kiu tranh lun s l nhng gi hc vụ cựng tớch cc, sụi ni; phỏt huy c tớnh ch ng, sỏng to trong t duy hc sinh ng thi nú gúp phn nh hng, rốn luyn cho hc sinh nhng kh nng quan... c th, qua ú hc sinh phỏt huy cỏc nng lc t duy, sỏng to, gii quyt vn trong thc tin Di õy l mt s hỡnh thc hot ng cú th ỏp dng cho hc sinh nh sau: Hot ng: v s t duy - S t duy (STD) l phng phỏp kt ni mang tớnh ha cú tỏc dng lu gi, sp xp v xỏc lp u tiờn vi mi loi thụng tin bng cỏch s dng t hay hỡnh nh then cht hoc gi nh, lm bt lờn nhng kớ c c th v phỏt sinh nhng ý tng mi - STD giỳp hc sinh hc hc tp ch ... hc sinh c lờn ngi c khụng hiu ni l hc sinh mun vit gỡ iu ú cho thy hc sinh ht sc l m v kin thc b mụn Cú mt thc t hin l rt ớt hc sinh bit rung ng trc nhng tỏc phm chng hay Do vy, lm bi hc sinh. .. nguyờn nhõn khỏc nh: + Giỏo viờn v hc sinh to khụng khớ hc vui v + Hc sinh cú nim am mờ vi mụn hc + Hc sinh bit hc tỡm tũi nhng iu mi m, t logic, sỏng to hn + Hc sinh thy c tm quan trng ca vic hc... hc hoc cựng hc sinh kim tra kt qu mi nhúm trờn bng m nhúm cỏc em ó trỡnh by Cỏc hc sinh khỏc b sung, thng nht ý kin Bc 3: Giỏo viờn túm tt kt qu tho lun ca hc sinh, sau ú cựng hc sinh i n thng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức một số hoạt động trong giờ ngữ văn nhằm hướng tới phát triển năng lực học sinh , Tổ chức một số hoạt động trong giờ ngữ văn nhằm hướng tới phát triển năng lực học sinh , Tổ chức một số hoạt động trong giờ ngữ văn nhằm hướng tới phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn