Quy chế thành lập và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

20 140 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 17:32

http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc Lêi nãi ®Çu Mơc tiªu c«ng nghiƯp ho¸, hiƯn ®¹i ho¸ thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi, OBO OKS CO M nh÷ng n¨m gÇn ®©y chÝnh phđ ®· cã nh÷ng chđ tr−¬ng thµnh lËp c¸c khu c«ng nghiƯp ®−a phÇn lín c¸c xÝ nghiƯp, c«ng nghiƯp tËp trung vµo n¬i ®−ỵc x©y dùng s½n ®Ĩ ®¶m b¶o cho chóng ®−ỵc ho¹t ®éng tèt h¬n, ®¹t hiƯu qu¶ cao h¬n ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh §Ĩ c¸c khu c«ng nghiƯp ph¸t triĨn tèt, cÇn thiÕt lËp c¸c m«i tr−êng ®Çu t− thn lỵi Trong ®ã m«i tr−êng ph¸p lý lµ mét c¸c m«i tr−êng ®ãng vai trß qut ®Þnh Mơc tiªu cđa ®Ị tµi: Nh»m më réng vµ n©ng cao hiƯu qu¶ cđa viƯc h×nh thµnh x©y dùng ph¸t triĨn vµ qu¶n lý khu c«ng nghiƯp Nghiªn cøu d−íi gãc ®é ph¸p lý Bµi viÕt kh«ng thĨ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt Em rÊt mong nhËn ®−ỵc sù gãp ý cđa c¸c thÊy c« vµ c¸c b¹n Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h−íng dÉn nhiƯt t×nh vỊ tµi liƯu còng nh− ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cđa thÇy Ph¹m V¨n Lun ®· gióp em hoµn thµnh ®Ị KI L tµi SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc Néi dung I Kh¸i niƯm vµ vai trß vỊ khu c«ng nghiƯp OBO OKS CO M Kh¸i niƯm, ®Ỉc ®iĨm vµ c¸c lo¹i khu c«ng nghiƯp Khu c«ng nghiƯp lµ khu tËp trung chuyªn s¶n xt hµng c«ng nghiƯp vµ thùc hiƯn c¸c dÞch vơ cho s¶n xt c«ng nghiƯp, cã ranh giíi ®Þa lý x¸c ®Þnh, kh«ng cã d©n c− sinh sèng, ChÝnh phđ hc Thđ t−íng ChÝnh phđ qut ®Þnh thµnh lËp Trong khu c«ng nghiƯp cã thĨ cã doanh nghiƯp chÕ xt Khu chÕ xt lµ khu c«ng nghiƯp tËp trung c¸c doanh nghiƯp chÕ xt chuyªn s¶n xt hµng xt khÈu, thùc hiƯn c¸c dÞch vơ cho s¶n xt, giíi ®Þa x¸c ®Þnh, kh«ng cã d©n c− sinh sèng, ChÝnh phđ hc Thđ t−íng ChÝnh phđ qut ®Þnh thµnh lËp Khu c«ng nghiƯp cao lµ khu tËp trung c¸c doanh nghiƯp c«ng nghiƯp kü tht cao vµ c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng phơc vơ cho ph¸t triĨn c«ng nghƯ cao gåm nghiªn cøu - triĨn khai khoa häc-c«ng nghƯ, ®µo t¹o vµ c¸c dÞch vơ liªn quan, cã ranh giíi ®Þa lý x¸c ®Þnh, ChÝnh phđ hc Thđ t−íng ChÝnh phđ qut ®Þnh thµnh lËp Trong khu c«ng nghƯ cao cã thĨ cã doanh nghiƯp chÕ xt Doanh nghiƯp chÕ xt lµ doanh nghiƯp chuyªn s¶n xt hµng xt khÈu, thùc hiƯn c¸c dÞch vơ chuyªn cho s¶n xt hµng xt khÈu vµ ho¹t ®éng xt nhËp khÈu, ®−ỵc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy chÕ nµy KI L Doanh nghiƯp khu c«ng nghiƯp lµ doanh nghiƯp ®−ỵc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng khu c«ng nghiƯp gåm doanh nghiƯp s¶n xt vµ doanh nghiƯp dÞch vơ Doanh nghiƯp s¶n xt khu c«ng nghiƯp lµ doanh nghiƯp s¶n xt hµng c«ng nghiƯp ®−ỵc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng khu c«ng nghiƯp SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc Doanh nghiƯp dÞch vơ khu c«ng nghiƯp lµ doanh nghiƯp ®−ỵc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng khu c«ng nghiƯp, thùc hiƯn dÞch vơ c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp, dÞch vơ s¶n xt c«ng nghiƯp OBO OKS CO M Ban qu¶n lý khu c«ng nghiƯp cÊp tØnh (trõ tr−êng hỵp cã quy ®Þnh riªng cho tõng lo¹i ban qu¶n lý) lµ c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp c¸c khu c«ng nghiƯp, khu chÕ xt ph¹m vi ®Þa lý hµnh chÝnh cđa mét tØnh, thµnh trùc thc Trung −¬ng hc ban qu¶n lý trªn ®Þa bµn liªn tØnh hc ban qu¶n lý khu c«ng nghiƯp (tr−êng hỵp c¸c biƯt) hc ban qu¶n lý khu c«ng nghƯ cao Thđ t−íng ChÝnh phđ qut ®Þnh thµnh lËp Trong khu c«ng nghiƯp cã c¸c lo¹i doanh nghiƯp sau ®©y: ♦ Doanh nghiƯp ViƯt Nam thc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ♦ Doanh nghiƯp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi C¸c bªn tham gia hỵp ®ång hỵp t¸c kinh doanh theo lt ®Çu t− n−íc ngoµi t¹i ViƯt Nam Vai trß cđa viƯc x©y dùng khu c«ng nghiƯp sù nghiƯp c«ng nghiƯp ho¸, hiƯn ®¹i ho¸ Xu h−íng ®« thÞ ho¸ cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triĨn c¸c khu c«ng nghiƯp cã tÝnh phỉ biÕn ë c¸c qc gia tiÕn hµnh c«ng nghiƯp ho¸, hiƯn ®¹i ho¸ C¸c khu c«ng nghiƯp hinh thµnh t¹o c¸c cưa më héi nhËp víi thÕ giíi, t¹o ®éng lùc t¨ng tr−ëng cho vïng vµ c¶ n−íc KI L §Ĩ thu hót ngµy cµng nhiỊu vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi, c¸c n−íc mn tiÕp nhËn vèn ®Çu t− ®Ịu ph¶i t×m c¸ch t¹o m«i tr−êng ®Çu t− thn lỵi, ®ã bao gåm c¶ m«i tr−êng ph¸p lý ngµy cµng hoµn thiƯn ®i ®«i víi m«i tr−êng kinh doanh thn lỵi Kinh nghiƯm c¸c n−íc ®ang ph¸t triĨn chØ m« h×nh khu chÕ xt, khu c«ng nghiƯp tËp trung ®· ®¸p øng ®−ỵc nhu cÇu c¶i thiƯn m«i tr−êng ®Çu t− mét thêi gian t−¬ng ®èi ng¾n, nhê ®ã ®· thu hót ®−ỵc mét l−ỵng vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi lín vµo n−íc, tËp trung søc cho qu¸ tr×nh t¨ng tr−ëng nỊn kinh tÕ SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc Ph©n tÝch sù chun dÞch cđa dßng vèn ®Çu t− tùc tiÕp n−íc ngoµi trªn thÕ giíi, c¸c nhµ kinh tÕ ®Ịu ®i ®Õn kh¼ng ®Þnh r»ng ®ång vèn chØ ®ỉ vỊ n¬i nµo cã kh¶ n¨ng lµm cho nã sinh lêi, nhê ®ã ®ång vèn ®−ỵc b¶o toµn vµ ®em OBO OKS CO M l¹i lỵi nhn cÇn thiÕt cho chđ ®Çu t− ChÝnh quy lt ®ã ®· quy ®Þnh dßng vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi trªn thÕ giíi mÊy thËp kû qua, phÇn lín ®· ®ỉ dån vỊ c¸c n−íc t− b¶n ph¸t triĨn g©y nªn t×nh tr¹ng thiÕu vèn ®Çu t− ë ¸c n−íc ®ang ph¸t triĨn V× vËy sù c¹nh tranh thu hót vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi cho nhu cÇu t¨ng tr−ëng nỊn kinh tÕ ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triĨn cµng thªm gay g¾t C¸c n−íc ch©u ¸ vµ tiÕp theo lµ c¸c n−íc ASEAN ®· sím nhËn vµ t×m c¸ch kh¾c phơc m©u thn ®ã §ång vèn mn vËn ®éng sinh lêi cÇn ph¶i cã mét m«i tr−êng ®Çu t− thn lỵi, bao gåm m«i tr−êng ph¸p lý hoµn thiƯn vµ m«i tr−êng kinh doanh thn lỵi VỊ m«i tr−êng ph¸p lý: nÕu nh− sù ỉn ®Þnh vỊ chÝnh trÞ - x· héi n−íc lµ u tè ®Çu tiªn ®¶m b¶o thu hót vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo n−íc th× m«i tr−êng ph¸p lý lµ mét bé phËn quan träng kh«ng thĨ thiÕu cđa m«i tr−êng ®Çu t− M«i tr−êng ph¸p lý lµnh m¹nh tiÕn bé, phï hỵp víi th«nglƯ qc tÕ lµ mét tiªu chÝ ®Ĩ nhµ ®Çu t− lùa chän, qut ®Þnh ®Çu t− Bëi ®ång vèn bá mµ thËm chÝ cßn nhiỊu r¾c rèi cã liªn quan ®Õn tÝnh m¹ng cđa ng−êi ®Çu t− vµ gia ®×nh hä sù kh¸c biƯt vỊ ng«n ng÷, tËp qu¸n, v¨n ho¸ vµ th¸i ®é chÝnh trÞ ë n−íc nhËn ®Çu t− MỈt kh¸c, c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi tõ c¸c n−íc t− b¶n ph¸t triĨn, quen sèng mét m«i tr−êng ph¸p lý t−¬ng ®èi hoµn chØnh sÏ rÊt khã xư cã nh÷ng sù cè xả nÕu nh− KI L kh«ng dùa vµo ph¸p lt ®Ĩ ®iỊu chØnh VËy m«i tr−êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng ®Çu t− ph¶i bao hµm c¶ mét hƯ thèng lt ph¸p ®Çy ®đ, ®ång bé vËn hµnh cã hiƯu qu¶ Nã lµ mét nh÷ng u tè qut ®Þnh, trªn c¬ së ®ã sÏ t¹o lËp nªn mét mét m«i tr−êng kinh doanh cã hiƯu qu¶ M«i tr−êng ph¸p lý ®ã ph¶i cã ®Þnh h−íng râ rµng, hç trỵ cho c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi ho¹t ®éng ë n−íc së t¹i mét c¸ch dƠ dµng, thn lỵi nhÊt SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc VỊ m«i tr−êng kinh doanh: ®−ỵc coi lµ thn lỵi Ýt nhÊt ph¶i héi tơ ®đ c¸c u tè nh− kÕt cÊu h¹ tÇng t−¬ng ®èi hiƯn ®¹i, hƯ thèng lt ph¸p vµ t− ph¸p tèt, hƯ thèng tµi chÝnh vµ tiỊn tƯ t−¬ng ®èi ỉn ®Þnh, cã hiƯu qu¶, an ninh OBO OKS CO M kinh tÕ vµ an toµn x· héi ®−ỵc b¶o ®¶m Hai nh©n tè trªn ®−ỵc coi lµ ®iỊu kiƯn cÇn thiÕt cã ý nghÜa tiªn qut cho viƯc thu hót vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi Song, chÝnh nã còng lµ hai lç hỉng hay hai ®iĨn u ë tÊt c¶ c¸c n−íc ®ang ph¸t triĨn ®Ịu m¾c ph¶i, kh«ng dƠ g× kh¾c phơc nhanh chãng nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ c¶ nguyªn nh©n chđ quan C¸c n−íc ®ang ph¸t triĨn ch−a cã mét hƯ thèng ph¸p lt hoµn h¶ocïng víi mét m«i tr−êng kinh doanh thn lỵi, nªn viƯc ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu trªn cho nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi kh«ng thĨ mét thêi gian ng¾n chÝnh qu¸ tr×nh nhËn thøc cđa c¶ céng ®ång, c− d©n x· héi còng nh− chÝnh h¹n chÕ vỊ vèn ®Çu t− cho kÕt cÊu h¹ tÇng bao gåm c¶ kÕt cÊu h¹ tÇng “cøng” vµ kÕt cÊu h¹ tÇng “mỊm” Gi¶i ph¸p ®Ĩ kh¾c phơc m©u thn trªn ®−ỵc nhiỊu n−íc lùa chän lµ x©y dùng khu chÕ xt - khu c«ng nghiƯp vµ c¸c h×nh thøc t−¬ng tù ®Ĩ qua ®ã thu hót vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ch−a t¹o ®−ỵc m«i tr−êng ®Çu t− hoµnchØnh trªn ph¹m vi c¶ n−íc II.Quy chÕ thµnh lËp vµ qu¶n lý khu c«ng nghiƯp C¸c ®iỊu kiƯncÇn thiÕt cÇn ®−ỵc xem xÐt qut ®Þnh thµnh lËp khu c«ng nghiƯp-khu chÕ xt Ngµy 24-4-1997, ChÝnh phđ ®· cã NghÞ ®Þnh 36/CP ban hµnh quy chÕ KI L khu c«ng nghiƯp, khu chÕ xt, khu c«ng nghƯ cao thay thÕ quy chÕ khu chÕ xt ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 322-H§BT ngµy 18-10-1991 vµ quy chÕ khu c«ng nghiƯp ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 192/CP ngµy 28-12-1994 cđa ChÝnh phđ Cho ®Õn nay, ®· cã 30 khu c«ng nghiƯp, khu chÕ xt ®−ỵc thµnh lËp trªn ph¹m vi c¶ n−íc víi tỉng diƯn tÝch ®Êt xÊp xØ 4700 ViƯc thµnh lËp khu c«ng nghiƯp, khu chÕ xt nµy lµ trªn c¬ së dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®−ỵc phª dut theo mét hay hai h×nh thøc: doanh nghiƯp ViƯt Nam SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc tù ®Çu t− hc thµnh lËp doanh nghiƯp liªn doanh víi n−íc ngoµi ®Ĩ ®Çu t− Trong sè c¸c khu c«ng nghiƯp ®ã, c¸ biƯt cã mét khu c«ng nghiƯp doanh nghiƯp 100% vèn ®Çu t− n−íc ngoµi x©y dùng vµ kinh doanh c¬ së h¹ tÇng OBO OKS CO M HiƯn ë nhiỊu ®Þa ph−¬ng c¶ n−íc cã xu h−íng thµnh lËp vµ ph¸t triĨn khu c¸c khu c«ng nghiƯp víi quy m« vµ h×nh thøc kh¸c ViƯc ph¸t triĨn c¸c khu c«ng nghiƯp lµ viƯc lµm tÊt u vµ cÇn thiÕt qu¸ tr×nh c«ng nghiƯp ho¸ ®Êt n−íc C¸c ®iỊu kiƯn b¾t bc ph¶i xÐt ®Õn qut ®Þnh thµnh lËp mét khu c«ng nghiƯp lµ: 1) Sù phï hỵp cđa khu c«ng nghiƯp ®ã víi quy ho¹ch ph¸t triĨn hƯ thèng khu c«ng nghiƯp ph¹m vÞ c¶ n−íc, kÕ ho¹ch ph¸t triĨn ngµnh kinh tÕ-kü tht còng nh− quy ho¹ch ph¸t triĨn kinh tÕ-x· héi cđa c¸c ®Þa ph−¬ng Quy ho¹ch ph¸t triĨn khu c«ng nghiƯp ph¹m vi c¶ n−íc ®· ®−ỵc Thđ t−íng ChÝnh phđ phª dut t¹i qut ®Þnh 519/TTg ngµy 8-6-1996 Khi x©y dùng khu c«ng nghiƯp cÇn xem xÐt ph−¬ng h−íng mỈt hµng, s¶n phÈm chđ u khu c«ng nghiƯp ®ã cã phï hỵp víi ®Þnh h−íng ph¸t triĨn ngµnh kinh tÕ - kü tht t−¬ng øng hay kh«ng Vai trß, vÞ trÝ cđa khu c«ng nghiƯp quy ho¹ch ph¸t triĨn kinh tÕx· héi cđa ®Þa ph−¬ng lµ hÕt søc quan träng qut ®Þnh thµnh lËp, bao gåm viƯc t¹o n¨ng lùc s¶n xt míi ë ®Þa ph−¬ng, h×nh thµnh c¸c khu d©n KI L c− míi vµ yªu cÇu gi¶i qut c¸c vÊn ®Ị ph¸t sinh ViƯc thµnh lËp c¸c khu c«ng nghiƯp ph¶i phï hỵp víi ®Þnh h−íng ph¸t triĨn c«ng nghƯ cđa c¸c ngµnh kinh tÕ - kü tht, kĨ c¶ yªu cÇu ¸p dơng dơng c«ng nghƯ kü tht cao, hiƯn ®¹i ®èi víi mét sè ngµnh mòi nhän 2) C¸c dù ¸n thµnh lËp khu c«ng nghiƯp ph¶i thĨ hiƯn ®Çy ®đ yªu cÇu vµ cã gi¶i ph¸p kh¶ thi viƯc ph¸t triĨn vµ kinh doanh c¬ së h¹ tÇng, tr−íc hÕt lµ c¬ së h¹ tÇng kü tht, nh− giao th«ng cÊp ®iƯn, cÊp n−íc, th«ng tin liªn l¹c, tho¸t n−íc vµ xư lý n−íc th¶i SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc Khi xem xÐt c¬ së h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp, cÇn tÝnh to¸n ®Çy ®đ kh¶ n¨ng cung cÊp tõ bªn ngoµi c¸c ®Çu nèi kü tht, nhu cÇu ®Çu t− vµ kh¶ n¨ng thùc hiƯn Trong c¸c dù ¸n ph¸t triĨn khu c«ng nghiƯp, u tè nµy th−êng bÞ OBO OKS CO M bá qua hc bÞ xem xÐt s¬ sµi nã ®ãng vai trß hÕt søc quan träng nhiỊu lµ qut ®Þnh viƯc ®¶m b¶o c¬ së h¹ tÇng tèi thiĨu cho ho¹t ®éng khu c«ng nghiƯp Bao trïm lªn toµn bé vÊn ®Ị ph¸t triĨn c¬ së h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®−ỵc tỉng nhu cÇu vèn ®Çu t− vµ ph−¬ng thøc tỉ chøc thùc hiƯn Doanh nghiƯp x©y dùng vµ kinh doanh c¬ së h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp, dï ®ã lµ doanh nghiƯp ViƯt Nam hay doanh nghiƯp n−íc ngoµi, ph¶i ®ãng vai trß chđ ®¹o viƯc kh©u nèi ®ång bé ho¸ c¸c kh©u cã liªn quan ®Ĩ ®¶m b¶o vËn hµnh khu c«ng nghiƯp cã hiƯu qu¶ 3) Ỹu tè cùc kú quan träng, qut ®Þnh nhÊt xem xÐt thµnh lËp c¸c khu c«ng nghiƯp lµ kÕ ho¹ch vËn ®éng c¸c nhµ ®Çu t− vµ ngoµi n−íc ®Çu t− vµo khu c«ng nghiƯp Mét thùc tÕ ®Ỉt ®èi víi chóng ta lµ, sè 30 khu c«ng nghiƯp ®−ỵc qut ®Þnh thµnh lËp nh− nãi trªn, mét sè khu c«ng nghiƯp, kĨ c¶ khu c«ng nghiƯp liªn doanh víi n−íc ngoµi ®· x©y dùng c¬ së h¹ tÇng t−¬ng ®èi hoµn chØnh, ®ång bé vµ t−¬ng ®èi hiƯn ®¹i song vÉn ch−a thu hót ®−ỵc nhiỊu nhµ ®Çu t− vµo §iỊu nµy ngoµi c¸c u tè chung cđa m«i tr−êng ®Çu t− cđa ®Êt n−íc, cßn cã phÇn chđ quan cđa doanh nghiƯp x©y dùng vµ kinh doanh c¬ KI L së h¹ tÇng vµ nÕu kÐo dµi t×nh tr¹ng kh«ng thu hót ®−ỵc c¸c nhµ ®Çu t− th× sÏ g©y thiƯt h¹i cho doanh nghiƯp x©y dùng vµ kinh doanh c¬ së h¹ tÇng nãi riªng vµ ®Êt n−íc nãi chung Trong nhiỊu tr−êng hỵp doanh nghiƯp x©y dùng vµ kinh doanh c¬ së h¹ tÇng®−a gi¸ cho thuª l¹i ®Êt qu¸ cao so víi møc gi¸ cđa c¸c dù ¸n ngoµi khu c«ng nghiƯp ë gÇn ®ã Ngoµi ra, nhiỊu tr−êng hỵp, hä cßn ¸p dơng ph−¬ng thøc tr¶ tiỊn thuª l¹i ®Êt mét lÇn cho thêi gian qu¸ dµi thËm chÝ ®Õn 50 n¨m nªn lµm cho nhiỊu nhµ ®Çu t− ngÇn ng¹i qut ®Þnh ®Çu t− vµo khu c«ng nghiƯp SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc VËy viƯc thµnh lËp khu c«ng nghiƯp mµ mơc ®Ých ci cïng lµ c¸c xÝ nghiƯp s¶n xt c«ng nghiƯp cïng víi c¬ së h¹ tÇng hiƯn ®¹i, b¶o vƯ m«i tr−êng s¹ch lµ qu¸ tr×nh l©u dµi, phøc t¹p Khi qut ®Þnh thµnh lËp OBO OKS CO M c¸c khu c«ng nghiƯp ®ã, nÕu xÐt kü c¸c vÊn ®Ị nªu trªn th× c¬ b¶n sÏ tr¸nh ®−ỵc nhiỊu rđi ro, tr¸nh ®−ỵc l·ng phÝ ®Çu t− cã thĨ x¶y ChÕ ®é thµnh lËp khu c«ng nghiƯp Nh− ®Þnh nghÜa ®· nªu ë phÇn trªn, khu c«ng nghiƯp lµ ChÝnh phđ hc Thđ t−íng ChÝnh phđ qut ®Þnh thµnh lËp ViƯc ph¸t triĨn khu c«ng nghiƯp ph¶i tu©n theo quy ho¹ch tỉng thĨ ®· ®−ỵc ChÝnh phđ phª dut Tr−êng hỵp mn h×nh thµnh khu c«ng nghiƯp ®· cã th× quy ho¹ch tỉng thĨ th× ban nh©n d©n tØnh, thµnh trùc thc Trung −¬ng (gäi chung lµ ban nh©n d©n cÊp tØnh) chØ ®¹o viƯc lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi thµnh lËp khu c«ng nghiƯp vµ tr×nh dut quy ®Þnh hiƯn hµnh Tr−êng hỵp mn h×nh thµnh khu c«ng nghiƯp ch−a cã quy ho¹ch tỉng thĨ th× Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− chđ tr× phèi hỵp víi Bé C«ng nghiƯp, Bé X©y dùng, Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiƯp ViƯt Nam vµ c¸c c¬ quan lien quan trªn c¬ së ®Ị nghÞ cđa ban nh©n d©n cÊp tØnh, tr×nh Thđ t−íng ChÝnh phđ xem xÐt qut ®Þnh chđ tr−¬ng h×nh thµnh khu c«ng nghiƯp ®ã Khi tr×nh Thđ t−íng ChÝnh phđ xem xÐt, qut ®Þnh viƯc thµnh lËp khu c«ng nghiƯp, c¬ quan xem xÐt, thÈm ®Þnh dù ¸n lµm râ c¸c vÊn ®Ị sau: Cã hc ch−a cã quy ®Þnh tỉng thĨ ®· ®−ỵc ChÝnh phđ phª dut Tr−êng KI L hỵp ch−a cã quy ho¹ch tỉng thĨ th× ph¶i lµm râ sù cÇn thiÕt ph¶i ®iỊu chØnh, bỉ sung vµo quy ho¹ch tỉng thĨ ViƯc ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng vµ ngoµi khu c«ng nghiƯp, cã tÝnh ®Õn c¸c ®Çu nèi kü tht ngoµi khu c«ng nghiƯp, khu d©n c− phơc vơ c«ng nh©n, lao ®éng lµm viƯc t¹i khu c«ng nghiƯp, c¸c tr−êng häc, c¬ së kh¸m vµ ch÷a bƯnh phơc vơ khu c«ng nghiƯp C¸c gi¶i ph¸p vỊ ngn vèn, cÊp ®iƯn, cÊp tho¸t n−íc, giao th«ng, th«ng tin m«i tr−êng, lao ®éng ®Ĩ ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi cđa khu c«ng SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc nghiƯp Ngµnh nghỊ s¶n xt c«ng nghiƯp khu c«ng nghiƯp Ph−¬ng ¸n vËn ®éng ®Çu t− vµo khu c«ng nghiƯp VỊ khu c«ng nghiƯp còng gièng nh− khu chÕ xt VỊ c¬ b¶n, khu OBO OKS CO M c«ng nghiƯp còng lµ ®Þa bµn s¶n xt c«ng nghiƯp mµ phÇn lín lµ c«ng nghiƯp tiªu dïng ®Ịu gåm c¸c xÝ nghiƯp võa vµ nhá, ®Ịu lµ khu vùc kh«ng cã d©n cu sinh sèng Tuy vËy, sù kh¸c vỊ c¬ b¶n gi÷a khu c«ng nghiƯp vµ khu chÕ xt lµ ë chç: khu chÕ xt ®−ỵc lËp ®Ĩ s¶n xt chđ u, phơc vơ cho xt khÈu, cßn khu c«ng nghiƯp cã ph¹m vi kh«ng gian réng h¬n, s¶n phÈm lµm võa ®−ỵc xt khÈu võa ®−ỵc phÐp tiªu dïng néi ®Þa, thay thÕ hµng nhËp khÈu Mét sè khu c«ng nghiƯp ë ViƯt Nam cßn quy ®Þnh nÕu xt khÈu 100% s¶n phÈm lµm th× ®−ỵc h−ëng quy chÕ −u ®·i nh− quy chÕ khu chÕ xt Trong n¨m 1998, ho¹t ®éng x©y dùng vµ ph¸t triĨn khu c«ng nghiƯp ë n−íc ta thĨ hiƯn râ thµnh tùu nỉi bËt nh− sau: ph¸t triĨn vµ ph©n bè réng c¸c khu c«ng nghiƯp trªn c¸c vïng kinh tÕ cã lỵi thÕ N¨m 1998, trªn ph¹m vi c¶ n−íc ®· cã 64 khu c«ng nghiƯp ®ã gåm khu chÕ xt, 60 khu c«ng nghiƯp, khu c«ng nghƯ cao víi tỉng diƯn tÝch ®Êt theo quy ho¹ch ®−ỵc phª dut trªn 10.000 giai ®o¹n chiÕm 71% tỉng sè khu c«ng nghiƯp dù kiÕn quy ho¹ch ®Õn n¨m 2000 Trong 64 khu c«ng nghiƯp nµy cã 21 khu c«ng nghiƯp míi vµ hiƯn ®¹i ®ã 13 khu c«ng nghiƯp hỵp t¸c víi n−íc ngoµi ®Ĩ ph¸t triĨn h¹ tÇng KI L Qu¶n lý Nhµ n−íc ho¹t ®éng khu c«ng nghiƯp C¬ chÕ qu¶n lý “mét cưa” ®èi víi khu c«ng nghiƯp ®−ỵc quy ®Þnh lÇn ®Çu tiªn quy chÕ khu c«ng nghiƯp vµ ®−ỵc ¸p dơng thùc tÕ ®èi víi viƯc ®êi vµ ph¸t triĨn cđa khu chÕ xt T©n Thn Sau nh÷ng n¨m vËn hµnh ®· chøng tá ®ã lµ mét c¬ chÕ ®óng ®¾n vµ ®Õn tiÕp tơc ®−ỵc ph¸t huy Mơc tiªu cđa c¬ chÕ qu¶n lý “mét cưa” t¹i chç lµ t¹o ®iỊu kiƯn thn lỵi cho c¸c doanh nghiƯp thùc hiƯn qun tù chđ s¶n xt kinh doanh khu«n khỉ cđa ph¸p lt, gi¶m bít c¸c thđ tơc hµnh chÝnh “xin - cho”, ®ång thêi b¶o SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc ®¶m sù qu¶n lý cđa Nhµ n−íc ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh, h¹n chÕ bít phiỊn hµ, quan liªu tiªu cùc thùc thi nỊn qu¶n lý Nhµ n−íc ViƯc thùc hiƯn c¬ chÕ qu¶n lý t¹i chç ®−ỵc thùc hiƯn th«ng qua c¬ chÕ ủ qun OBO OKS CO M cđa c¸c ngµnh Trung −¬ng vµ ban nh©n d©n thµnh cho ban qu¶n lý cÊp tØnh thùc hiƯn thùc hiƯn mét sè nhiƯm vơ qu¶n lý Nhµ n−íc vỊ dÇu t− x©y dùng, th−¬ng m¹i, lao ®éng Thêi gian qua, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− vµ Bé Th−¬ng m¹i ®· cã qun s©u vµ réng cho ban qu¶n lý khu c«ng nghiƯp cÊp tØnh thùc hiƯn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n−íc thc thÈm qun cđa Bé Mét sè néi dung qu¶n lý thc lÜnh vùc chuyªn ngµnh nh− h¶i quan, c«ng an, th ®· thùc hiƯn theo ph−¬ng thøc c¬ quan nµy ®Ỉt c¬ quan ®¹i diƯn ®đ thÈm qun gi¶i qut trùc tiÕp c«ng viƯc t¹i tõng khu c«ng nghiƯp, hc xo¸ bá dÇn c¬ chÕ xÐt tõng tr−êng hỵp thĨ ®èi víi mét sè thđ tơc nh−: §iỊu lƯ qu¶n lý khu c«ng nghiƯp, ®iỊu lƯ qu¶n lý x©y dùng cÊp phÐp x©y dùng, giÊy phÐp xt nhËp khÈu chun Quy ®Þnh mỊm dỴo h¬n ®èi víi vƯc h×nh thµnh, qu¶n lý khu chÕ xt, khu c«ng nghiƯp cã thĨ cã khu chÕ xt vµ doanh nghiƯp chÕ xt vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng khu chÕ xt vµ doanh nghiƯp chÕ xt ®èi v¬Ý ho¹t ®éng kinh tÕ thÞ tr−êng néi ®Þa Song song víi viƯc ủ qun, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc ®èi víi khu c«ng nghiƯp chun sang tËp trung lµm tèt c«ng t¸c quy ho¹ch ngµnh,vïng vµ l·nh thỉ, x©y dùng c¸c quy tr×nh, quy ph¹m, c¸c ®Þnh møc kinh tÕ, kü tht, t¨ng c−êng c«ng t¸c h−íng dÉn, tỉ chøc tËp hn, s¬ kÕt, tỉng kÕt rót kinh nghiƯm vµ gi¸m s¸t c¸c ban qu¶n lý khu c«ng nghiƯp cÊp tØnh thùc hiƯn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n−íc ®−ỵc ủ KI L qun Ban qu¶n lý khu c«ng nghiƯp cÊp tØnh ®· ®−ỵc trao qun qut ®Þnh nhiỊu h¬n qu¶n lý khu c«ng nghiƯp, gãp phÇn n©ng cao hiƯu qu¶ vµ hiƯu lùc qu¶n lý Nhµ n−íc, rót ng¾n h¬n thêi gian thùc hiƯn thđ tơc hµnh chÝnh Nh−ng ®· xt hiƯn hiƯn t−ỵng ch−a th«ng st gi÷a ban qu¶n lý víi c¸c së chøc n¨ng cđa tØnh, thµnh HiƯn t−ỵng coi khu c«ng nghiƯp lµ cđa Trung −¬ng trªn ®Þa bµn tØnh kh«ng ph¶i lµ kh«ng cßn tån t¹i cho ®đ theo quy chÕ khu c«ng nghiƯp th× ban qu¶n lý khu c«ng nghiƯp cÊp tØnh chÞu sù l·nh ®¹o song trïng cđa ban nh©n d©n tØnh, thµnh vµ c¸c ngµnh Trung SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc −¬ng, tõ ®ã coi nhĐ vai trß qu¶n lý cđa ủ ban nh©n d©n tØnh, thµnh VÉn cßn h¹n chÕ viƯc thùc hiƯn c¬ chÕ qu¶n lý “mét cưa” t¹i v× dù ¸n lín tiªu thơ n−íc vÉn ph¶i xin ý kiÕn c¸c c¬ quan trung −¬ng ViƯc thÈm OBO OKS CO M ®Þnh thiÕt kÕ së x©y dùng thùc hiƯn Hå s¬ xin ®¨ng ký chÕ ®é kÕ to¸n n−íc ngoµi cđa doanh nghiƯp khu c«ng nghiƯp ph¶i lªn Bé Tµi chÝnh ®Ĩ gi qut Mn vay vèn cđa ng©n hµng n−íc ngoµi ph¶i xin phÐp thèng ®èc ng©n hµng nhµ n−íc ViƯc quy ®Þnh së lao ®éng ủ qun cho ban qu¶n lý khu c«ng nghiƯp cÊp tØnh cÊp giÊy phÐp lao ®éng n−íc ngoµi cã thêi h¹n lao ®éng d−íi th¸ng lµ ch−a ®óng thÈm qun ViƯc cÊp giÊy phÐp lao ®éng cã thêi h¹n trªn th¸ng ph¶i Bé Lao ®éng, Th−¬ng binh vµ X· héi thùc hiƯn VỊ tỉ chøc bé m¸y qu¶n lý, c¸c Bé, c¸c c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thc ChÝnh phđ vµ ủ ban nh©n d©n cÊp tØnh thùc hiƯn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n−íc vỊ khu c«ng nghiƯp theo chøc n¨ng vµ thÈm qun ®· ®−ỵc quy ®Þnh NghÞ ®Þnh ban hµnh quy chÕ khu c«ng nghiƯp vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy kh¸c Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiƯp ViƯt Nam ®−ỵc thµnh lËp ci n¨m 1996, lµ c¬ quan ®Ỉt d−íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cđa Thđ t−íng ChÝnh phđ ®Ĩ gióp Thđ t−íng ChÝnh phđ chØ ®¹o viƯc chn bÞ x©y dùng, ph¸t triĨn vµ qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiƯp ®· ®−ỵc quy ho¹ch vµ phª dut Ban qu¶n ly c¸c khu c«ng nghiƯp ViƯt Nam lµ ®Çu nèi tỉng hỵp tr×nh Thđ t−íng ChÝnh phđ gi¶i qut c¸c vÊn ®Ị liªn quan ®Õn khu c«ng nghiƯp, ®Çu mèi phèi hỵp víi c¸c Bé, ngµnh vµ UBND cÊp tØnh gi¶i qut c¸c vÊn ®Ị ph¸t sinh qu¸ tr×nh ph¸t triĨn khu c«ng nghiƯp §Õn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh ban hµnh KI L quy chÕ khu c«ng nghiƯp Thđ t−íng ChÝnh phđ ®· cã qut ®Þnh thµnh lËp 21 ban qu¶n lý khu c«ng nghiƯp cÊp tØnh ViƯc thµnh lËp c¸c ban qu¶n lý khu c«ng nghiƯp cÊp tØnh ®−ỵc thùc hiƯn bëi ban tỉ chøc c¸n bé chÝnh phđ Ho¹t ®éng cđa c¸c ban qu¶n lý khu c«ng nghiƯp cÊp tØnh b−íc ®Çu ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triĨn khu c«ng nghiƯp, tỉ chøc thùc hiƯn c¬ chÕ qu¶n lý “mét cưa t¹i chç” phï hỵp víi ®Ỉc thï cđa khu c«ng nghiƯp ®−ỵc c¸c nhµ ®Çu t− n−íc vµ n−íc ngoµi ghi nhËn ®· gãp phÇn t¨ng hiƯu lùc qu¶n lý nhÊt lµ 10 ban qu¶n lý ®· ®−ỵc c¸c Bé, ngµnh ủ qun thùc hiƯn mét sè chøc SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc n¨ng qu¶n lý Nhµ n−íc Thđ t−íng ChÝnh phđ ®· cã v¨n b¶n giao ban qu¶n lý khu c«ng nghiƯp ViƯt Nam phèi hỵp víi c¸c ngµnh liªn quan n¨m 1999 tỉ chøc nghiªn cøu ®Ị xt m« h×nh tỉ chøc qu¶n lý khu c«ng nghiƯp Dung OBO OKS CO M Qt cho phï hỵp víi ®Ỉc thï cđa khu c«ng nghiƯp nµy, diƯn tÝch chiÕm ®Êt lín, cã nhµ m¸y läc dÇu, c¶ng n−íc s©u, thµnh nghiªn cøu ph−¬ng ¸n tiÕp tơc hoµn thiƯn m« h×nh qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiƯp, ®ã cã vÊn ®Ị vỊ kinh phÝ ho¹t ®éng vµ biªn chÕ cđa c¸c ban qu¶n lý khu c«ng nghiƯp cÊp tØnh Sưa ®ỉi bỉ sung mét sè quy ®Þnh cđa quy chÕ khu c«ng nghiƯp hiƯn hµnh Mét sè vÊn ®Ị ®ang tån t¹i quy chÕ khu c«ng nghiƯp cÇn ph¶i cã lt míi ®iỊu chØnh ®−ỵc nh− t¹o khung ph¸p lý ỉn ®Þnh sù nhÊt trÝ cao, sù viƯn dÉn c¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý, bá chÕ ®é ủ qun chun sang c¬ chÕ qu¶n lý cã thÈm qun cđa ban qu¶n lý khu c«ng nghiƯp cÊp tØnh., t¹o mét s©n ch¬i chung, mét hµnh lang chung ®Ĩ c¸c doanh nghiƯp thc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t− vµo khu c«ng nghiƯp cã cïng qun lỵi vµ nghÜa vơ nh− Trong chê ®ỵi lt khu c«ng nghiƯp ®−ỵc ban hµnh, chóng ta nghiªn cøu ®Ĩ tr×nh ChÝnh phđ, sưa ®ỉi, bỉ sung NghÞ ®Þnh 36/CP ban hµnh quy chÕ khu c«ng nghiƯp.x¸c ®Þnh kh¸i niƯm khu c«ng nghiƯp ë ®©y kh«ng chØ bao gåm s¶n xt khu c«ng nghiƯp vµ dÞch vơ s¶n xt khu c«ng nghiƯp mµ cßn cã c¶ c¸c ho¹t ®éng ph©n phèi, l−u th«ng, c¸c dÞch vơ hç trỵ vµ khu d©n c−, c¸c khu hç trỵ, khu d©n c− nµy thùc hiƯn nh− c¬ chÕ cđa doanh nghiƯp ®Çu t− kinh doanh ph¸t triĨn c¬ së h¹ tÇng Chun c«ng ty ph¸t triĨn KI L h¹ tÇng sang c«ng ty ph¸t triĨn khu c«ng nghiƯp víi qun vµ nghÜa vơ réng h¬n kh«ng chØ bã hĐp ®Çu t− x©y dùng vµ ph¸t triĨn c¬ së h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp mµ cßn ch¨m lo khu c«ng nghiƯp toµn diƯn vµ tỉng thĨ g¾n chỈt lỵi Ých cđa chđ ®Çu t− bá vèn ph¸t triĨn h¹ tÇng víi lỵi Ých cđa c¸c doanh nghiƯp ho¹t ®éng theo khu c«ng nghiƯp SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc C¬ chÕ kinh doanh c¬ së h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp Theo NghÞ ®Þnh 36/CP cđa ChÝnh phđ ngµy 24-4-1997 vỊ ban hµnh quy chÕ khu c«ng nghiƯp, khu chÕ xt, khu c«ng nghƯ cao, ChÝnh phđ khun OBO OKS CO M khÝch, t¹o ®iỊu kiƯn thn lỵi ®Ĩ doanh nghiƯp ViƯt Nam thc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi d−íi h×nh thøc liªn doanh víi c¸c doanh nghiƯp ViƯt Nam ®Çu t− x©y dùng vµ kinh doanh c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp ®−ỵc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cđa ph¸p lt T theo quy m« vµ tÝnh chÊt, mét khu c«ng nghiƯp cã thĨ cã mét hc nhiỊu c«ng ty ph¸t triĨn h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp Sau cã qut ®Þnh chÊp thn ®Çu t− hc giÊy phÐp ®Çu t− cđa cÊp cã thÈm qun, UBND cÊp tØnh xem xÐt, qut ®Þnh tõng tr−êng hỵp thĨ viƯc cho phÐp c«ng ty ph¸t triĨn h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp lµ doanh nghiƯp ViƯt Nam thc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®−ỵc chËm nép tiỊn thuª ®Êt kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh d−íi h×nh thøc cho doanh nghiƯp ®−ỵc nhËn nỵ tiỊn thuª ®Êt thc vèn ng©n s¸ch Nhµ n−íc Trªn c¬ së ®ã, UBND cÊp tØnh xem xÐt, qut ®Þnh viƯc chËm nép tiỊn thuª ®Êt cđa c¸c doanh nghiƯp khu c«ng nghiƯp lµ doang nghiƯp ViƯt Nam thc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ c¨n cø tho¶ thn vỊ thêi gian chËm nép tiỊn thuª ®Êt gi÷a doanh nghiƯp khu c«ng nghiƯp vµ c«ng ty ph¸t triĨn h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp, nh−ng tèi ®a kh«ng v−ỵt qu¸ thêi gian mµ c«ng ty ph¸t triĨn h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp ®−ỵc UBND cÊp tØnh cho phÐp chËm nép tiỊn thuª ®Êt C«ng ty ph¸t triĨn h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp lµ doanh nghiƯp ViƯt Nam thc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®−ỵc vay vèn −u ®·i cđa Nhµ n−íc, huy ®éng KI L c¸c ngn vèn theo quy ®Þnh cđa ph¸p lt ®Ĩ ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp Qua thùc tÕ, chóng ta ®· rót ®−ỵc mét sè kinh nghiƯm cÇn thiÕt ®Ĩ chn bÞ tèt h¬n cho viƯc thµnh lËp vµ ph¸t triĨn mét c«ng ty kinh doanh h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp C«ng ty kinh doanh h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp lµ h¹t nh©n qut ®Þnh sù thµnh b¹i cđa khu c«ng nghiƯp Do ®ã, viƯc chän lùa ®¬n vÞ cã ®đ uy tÝn, n¨ng lùc vỊ vèn, vỊ c¸n bé, n¨ng lùc vỊ tiÕp thÞ, vËn ®éng ®Çu t− ®Ĩ ®Çu t− kinh doanh vµ qu¶n lý h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp lµ mét vÊn ®Ị quan träng qut ®Þnh cho sù thµnh c«ng cđa khu c«ng nghiƯp SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc Sù nhËn thøc ®óng ®¾n cđa c¸c cÊp, c¸c ngµnh ë tØnh, thµnh ®èi víi viƯc thµnh lËp khu c«ng nghiƯp tËp trung vµ sù hç trỵ tÝch cùc cđa chÝnh qun ®Þa ph−¬ng n¬i khu c«ng nghiƯp ®êi lµ ®iỊu kiƯn qut ®Þnh cho c«ng ty ph¸t OBO OKS CO M triĨn h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp thùc hiƯn tèt nhiƯm vơ, mơc tiªu cđa m×nh Sù hç trỵ vỊ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cđa Nhµ n−íc ë tÇm vÜ m« ®èi víi c«ng ty ph¸t triĨn h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp nhÊt lµ ®èi víi c¸c tØnh miỊn Trung vµ c¸c tØnh cã c¬ së h¹ tÇng u kÐm, m«i tr−êng thu hót ®Çu t− kÐm hÊp dÉn lµ ®éng lùc quan träng ®Ĩ thóc ®Èy c«ng ty ph¸t triĨn h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp ho¹t ®éng cã hiƯu qu¶ N¬i nµo c«ng ty ph¸t triĨn h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp vµ chÝnh qun ®Þa ph−¬ng cã quan ®iĨm ®óng, thèng nhÊt ph−¬ng thøc, gi¸ c¶ tho¶ ®¸ng cho viƯc ®Ịn bï di chun cho d©n vµ cã chÝnh s¸ch hç trỵ, cã kÕ ho¹ch thu nhËn s¾p xÕp, gi¶i qut tèt viƯc lµm cho sè lao ®éng khu vùc bÞ gi¶i to¶ th× ë n¬i ®ã viƯc gi¶i to¶ mỈt b»ng x©y dùng khu c«ng nghiƯp cã nhiỊu thn lỵi ViƯc x©y dùng, ph¸t triĨn h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp theo ph−¬ng thøc cn chiÕu, øng tr−íc tiỊn thuª ®Êt cđa c¸c nhµ ®Çu t− ®Ĩ lÊy vèn tiÕp tơc x©y dùng, më réng khu c«ng nghiƯp lµ bµi häc kinh nghiƯm tèt cÇn ®−ỵc phỉ biÕn nh©n réng ®iỊu kiƯn chóng ta cßn khã kh¨n vỊ vèn ®iỊu kiƯn hiƯn ViƯc chän vÞ trÝ thµnh lËp khu c«ng nghiƯp rÊt quan träng §Þa ®iĨm thÝch hỵp sÏ gãp phÇn rÊt lín viƯc qut ®Þnh sù thµnh b¹i cđa c«ng ty ph¸t triĨn h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp Khu c«ng nghiƯp ®êi vµ ph¸t triĨn phơ thc vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng KI L cđa c«ng ty ph¸t triĨn h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp III Quy chÕ thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cđa c¸c doanh nghiƯp khu c«ng nghiƯp Thđ tơc thµnh lËp cđa c¸c doanh nghiƯp khu c«ng nghiƯp Doanh nghiƯp khu c«ng nghiƯp cã ®đ c¬ së ph¸p lý ho¹t ®éng khu c«ng nghiƯp sau ®−ỵc c¬ quan Nhµ n−íc cã ®đ thÈm qun qut ®Þnh chÊp thn ®Çu t− hc cÊp giÊy phÐp ®Çu t− vµ giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh §èi víi doanh nghiƯp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi th× giÊy phÐp ®Çu SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc t− cã gi¸ trÞ lµ giÊy ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh t¹i ®iỊu 60 Lt ®Çu t− n−íc ngoµi t¹i ViƯt Nam §èi víi c¸c nhµ ®Çu t− n−íc, tr−íc ®Çu t− vµo khu c«ng nghiƯp ph¶i cã qut ®Þnh thµnh lËp doanh nghiƯp theo quy OBO OKS CO M ®Þnh hiƯn hµnh ®èi víi mçi lo¹i h×nh doanh nghiƯp Thêi h¹n ho¹t ®éng cđa doanh nghiƯp khu c«ng nghiƯp kh«ng qu¸ 50 n¨m vµ kh«ng v−ỵt qu¸ thêi h¹n ho¹t ®éng cđa c«ng ty ph¸t triĨn h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp ®−ỵc tÝnh tõ ngµy doanh nghiƯp ®−ỵc cÊp cã thÈm qun qut ®Þnh chÊp thn ®Çu t− hc cÊp giÊy phÐp ®Çu t− vµo khu c«ng nghiƯp Tr−êng hỵp ®Ỉc biƯt, thêi h¹n ho¹t ®éng cđa doanh nghiƯp khu c«ng nghiƯp cã thĨ v−ỵt qu¸ tÇng khu c«ng nghiƯp, nh−ng ph¶i ®−ỵc Thđ t−íng ChÝnh phđ chÊp thn trªn c¬ së ®Ị nghÞ cđa UBND cÊp tØnh vµ c¬ quan qut ®Þnh chÊp thn ®Çu t− hc cÊp giÊy phÐp ®Çu t− Qua thùc tÕ, ®Õn ci n¨m 1998, ®· cã 649 doanh nghiƯp ®−ỵc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng khu c«ng nghiƯp víi tỉng sè vèn ®¨ng ký 6.773 triƯu USD, 175 dù ¸n ®Çu t− n−íc, ®Çu t− ph¸t triĨn h¹ tÇng ®¹t 2.039 triƯu USD, ®ã vèn ®Çu t− trùc tiÕp cđa n−íc ngoµi ®Ĩ ph¸t triĨn h¹ tÇng chiÕm 40%, vèn cđa c¸c doanh nghiƯp n−íc chiÕm 60% §Çu t− n−íc ngoµi vµo khu c«ng nghiƯp chiÕm tû träng cao lÜnh vùc ®Çu t− cđa c¶ nỊn kinh tÕ, vỊ sè dù ¸n ®¹t 18% vµ vỊ vèn ®Çu t− ®¹t 18,5% §¸ng chó ý lµ lÜnh vùc thu hót vèn ®Çu t− vµo khu c«ng nghiƯp ®· xt hiƯn nh÷ng nh©n tè míi biĨu hiƯn tÝnh hÊp dÉn vµ hiƯu qu¶ ®Çu t− vµo khu c«ng nghiƯp cã nhiỊu −u thÕ C¸c doanh nghiƯp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi ®ang ho¹t ®éng khu KI L c«ng nghiƯp lµm ¨n cã hiƯu qu¶ ®· xin ®−ỵc ®iỊu chØnh bỉ sung t¨ng vèn §Çu t− n−íc b¾t ®Çu cã chun ®éng kh¸ lín §· cã 40 dù ¸n ®Çu t− s¶n xt khu c«ng nghiƯp víi tỉng sè vèn 396 tû VND NÕu so víi n¨m 1998, ®Çu t− n−íc ®· t¨ng 4,4 lÇn vỊ sè dù ¸n vµ 1,9 lÇn vỊ vèn ®Çu t− Qua thùc tÕ, chóng ta thÊy thđ tơc thµnh lËp cđa c¸c doanh nghiƯp khu c«ng nghiƯp cßn nhiỊu khã kh¨n v−íng m¾c, v× vËy chóng ta cÇn ph¶i kiªn qut c¶i tiÕn vµ ®¬n gi¶n ho¸ thđ tơc thÈm ®Þnh, xÐt dut qu¶n lý SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc dù ¸n ®Çu t−, t¹o ®iỊu kiƯn tèt nhÊt ®Ĩ xÝ nghiƯp ®Çu t− vµo khu c«ng nghiƯp nhanh ®i vµo ho¹t ®éng, tiÕt kiƯm tiỊn cđa vµ thêi gian cho nhµ ®Çu t− OBO OKS CO M Quy chÕ ho¹t ®éng cđa c¸c doanh nghiƯp khu c«ng nghiƯp NghÜa vơ cđa c¸c doanh nghiƯp: tu©n thđ ph¸p lt, quy chÕ nµy ®iỊu lƯ qu¶n lý khu c«ng nghiƯp, qut ®Þnh chÊp thn ®Çu t− hc giÊy phÐp ®Çu t−, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh §¨ng ký víi ban qu¶n lý khu c«ng nghiƯp cÊp tØnh sè l−ỵng, khèi l−äng s¶n phÈm xt khÈu vµ tiªu thơ t¹i thÞ tr−êng n−íc vµ hµng ho¸ tõ thÞ tr−êng n−íc ®−ỵc mua chun vµo daonh nghiƯp chÕ xt §èi víi doanh nghiƯp khu c«ng nghƯ cao, ngoµi viƯc ®¨ng ký c¸c néi dung nªu trªn, t theo lo¹i h×nh doanh nghiƯp cßn ph¶i ®¨ng ký viƯc chun giao c«ng nghƯ cao Thùc hiƯn c¸c nghÜa vơ tµi chÝnh ®èi víi Nhµ n−íc Më tµi kho¶n ngo¹i tƯ vµ tµi kho¶n ®ång ViƯt Nam t¹i ng©n hµng ®−ỵc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViƯt Nam §−ỵc më tµi kho¶n t¹i c¸c ng©n hµng n−íc ngoµi ®Ĩ tiÕp nhËn vèn vay, bªn cho vay n−íc ngoµi yªu cÇu ph¶i më tµi kho¶n vèn vay t¹i ng©n hµng n−íc ngoµi vµ ®−ỵc ng©n hµng Nhµ n−íc ViƯt Nam chÊp thn Thùc hiƯn chÕ ®é kÕ to¸n, thèng kª, b¶o hiĨm theo quy ®Þnh cđa ph¸p lt Tu©n thđ c¸c quy ®Þnh vỊ an ninh, trËt tù b¶o ®¶m an toµn lao ®éng, vƯ sinh c«ng nghiƯp, b¶o vƯ m«i sinh, m«i tr−êng vµ phßng chèng ch¸y nỉ Thùc hiƯn b¸o c¸o ®Þnh kú vµ hµng n¨m vỊ ban qu¶n lý khu c«ng nghiƯp cÊp tØnh Qun lỵi cđa c¸c doanh nghiƯp: thuª l¹i ®Êt khu c«ng nghiƯp KI L theo quy ®Þnh hiƯn hµnh ®èi víi mçi lo¹i h×nh doanh nghiƯp ®Ĩ x©y dùng nhµ x−ëng vµ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc phơc vơ s¶n xt - kinh doanh Thêi h¹n thuª ®Êt khu c«ng nghiƯp phï hỵp víi thêi h¹n ho¹t ®éng cđa doanh nghiƯp khu c«ng nghiƯp ghi qut ®Þnh chÊp thn ®Çu t− hc giÊy phÐp ®Çu t− Sư dơng cã tr¶ tiỊn c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng, c¸c tiƯn nghi tiƯn Ých c«ng céng, c¸c dÞch vơ khu c«ng nghiƯp Tỉ chøc s¶n xt kinh doanh, thùc hiƯn dÞch vơ phï hỵp víi qut ®Þnh chÊp thn ®Çu t− hc giÊy phÐp ®Çu t−, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, hỵp ®ång, ®iỊu lƯ doanh SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc nghiƯp Xt nhËp khÈu trùc tiÕp theo quy ®Þnh cđa ph¸p lt Thuª c¸c tiƯn Ých c«ng céng, c¸c ph−¬ng tiƯn s¶n xt kinh doanh, doanh nghiƯp khu c«ng nghiƯp cã thÈm qun chun nh−ỵng phÇn vèn cđa m×nh theo ®óng quy ®Þnh OBO OKS CO M cđa ph¸p lt hiƯn hµnh ViƯc chun nh−ỵng vèn chØ cã hiƯu lùc sau ®−ỵc c¬ quan qut ®Þnh chÊp thn ®Çu t− hc cÊp giÊy phÐp ®Çu t− chn y hỵp ®ång chun nh−ỵng vèn Quan hƯ lao ®éng c¸c doanh nghiƯp khu c«ng nghiƯp ®−ỵc ®iỊu chØnh theo quy ®Þnh cđa Bé lt lao ®éng ViƯt Nam ngµy 23-6-1994 vµ c¸c KI L v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc OBO OKS CO M KÕt ln Khu c«ng nghiƯp, ®ã lµ mét s¶n phÈm míi cđa thêi kú c«ng nghiƯp ho¸- hiƯn ®¹i ho¸ Sù ph¸t triĨn khu c«ng nghiƯp lµ mét gi¶i ph¸p quan träng nh»m t¹o thn lỵi cho ®Çu t− kinh doanh, thùc hiƯn mơc tiªu c«ng nghiƯp ho¸-hiƯn ®¹i ho¸ nỊn kinh tÕ vµ nhu cÇu b¶o vƯ m«i tr−êng sèng cho ng−êi d©n Tuy míi chØ ®êi mét thêi gian ng¾n, nh−ng khu c«ng nghiƯpkhu chÕ xt ®· mang l¹i nhiỊu thµnh tùu to lín: gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triĨn c¸c ngµnh c«ng nghiƯp n−íc, thu hót ®−ỵc vèn ®Çu t− n−íc ngoµi Tuy nhiªn ®Ĩ thóc ®Èy h¬n n÷a tiỊm n¨ng ph¸t triĨn cđa khu c«ng nghiƯp th× chóng ta cÇn hoµn thiƯn h¬n n÷a c¸c chÕ ®Þnh ph¸p lý vỊ khu c«ng nghiƯp Trªn ®©y lµ mét sè hiĨu biÕt cđa em vỊ quy chÕ khu c«ng nghiƯp Em rÊt mong nhËn ®−ỵc sù gãp ý, sưa ch÷a cđa c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ĩ bµi viÕt ®−ỵc hoµn thiƯn h¬n Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Sinh viªn KI L Hoµng H¶i SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc Tµi liƯu tham kh¶o OBO OKS CO M ***** C¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p lt ♦ NghÞ ®Þnh 36/CP ngµy 24-4-1997 ban hµnh quy chÕ khu c«ng nghiƯp, khu chÕ xt, khu c«ng nghƯ cao ♦ Lt ®Çu t− n−íc ngoµi vµo ViƯt Nam ngµy 12-11-1996 Gi¸o tr×nh lt kinh tÕ ViƯt Nam - NXB §¹i häc Qc gia HN Khu chÕ xt, khu c«ng nghiƯp víi c¬ héi ®Çu t− ë ViƯt Nam NXB Kinh tÕ dù b¸o - n¨m 1993 Nghiªn cøu kinh tÕ - sè 231 th¸ng 8-1997 Th«ng tin khu c«ng nghiƯp ViƯt Nam 2-1999 T¹p chÝ kinh tÕ ph¸t triĨn - sè 13 (1996) & sè 25 (1998) Kinh tÕ vµ dù b¸o KI L Héi nghÞ tỉng kÕt c¸c khu c«ng nghiƯp toµn qc th¸ng 2-1999 SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN OBO OKS CO M §Ị ¸n m«n häc Mơc lơc Lêi nãi ®Çu .1 Néi dung I Kh¸i niƯm vµ vai trß vỊ khu c«ng nghiƯp Kh¸i niƯm, ®Ỉc ®iĨm vµ c¸c lo¹i khu c«ng nghiƯp .2 Vai trß cđa viƯc x©y dùng khu c«ng nghiƯp sù nghiƯp c«ng nghiƯp ho¸, hiƯn ®¹i ho¸ .3 II Quy chÕ thµnh lËp vµ qu¶n lý khu c«ng nghiƯp C¸c ®iỊu kiƯncÇn thiÕt cÇn ®−ỵc xem xÐt qut ®Þnh thµnh lËp khu c«ng nghiƯp-khu chÕ xt ChÕ ®é thµnh lËp khu c«ng nghiƯp Qu¶n lý Nhµ n−íc ho¹t ®éng khu c«ng nghiƯp .9 C¬ chÕ kinh doanh c¬ së h¹ tÇng khu c«ng nghiƯp .13 III Quy chÕ thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cđa c¸c doanh nghiƯp khu c«ng nghiƯp 14 Thđ tơc thµnh lËp cđa c¸c doanh nghiƯp khu c«ng nghiƯp 14 KI L Quy chÕ ho¹t ®éng cđa c¸c doanh nghiƯp khu c«ng nghiƯp 16 KÕt ln 18 Tµi liƯu tham kh¶o 19 SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B [...]... trong việc quy t định sự thành bại của công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Khu công nghiệp ra đời và phát triển phụ thuộc vào quá trình hoạt động KI L của công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp III Quy chế thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 1 Thủ tục thành lập của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Doanh nghiệp khu công nghiệp có đủ cơ sở pháp lý hoạt động. .. nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá .3 II Quy chế thành lập và quản lý khu công nghiệp 5 1 Các điều kiệncần thiết cần đợc xem xét khi quy t định thành lập khu công nghiệp- khu chế xuất 5 2 Chế độ thành lập khu công nghiệp 8 3 Quản lý Nhà nớc hoạt động khu công nghiệp .9 4 Cơ chế kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp .13 III Quy chế thành lập và hoạt động của các doanh. .. đặc thù của khu công nghiệp này, diện tích chiếm đất lớn, có nhà máy lọc dầu, cảng nớc sâu, thành phố nghiên cứu phơng án tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý các khu công nghiệp, trong đó có vấn đề về kinh phí hoạt động và biên chế của các ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh Sửa đổi bổ sung một số quy định của quy chế khu công nghiệp hiện hành Một số vấn đề đang tồn tại trong quy chế khu công nghiệp. .. CO M 2 Quy chế hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Nghĩa vụ của các doanh nghiệp: tuân thủ pháp luật, quy chế này điều lệ quản lý khu công nghiệp, quy t định chấp thuận đầu t hoặc giấy phép đầu t, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Đăng ký với ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh số lợng, khối lọng sản phẩm xuất khẩu và tiêu thụ tại thị trờng trong nớc và hàng hoá từ thị trờng trong. .. Nam Đối với các nhà đầu t trong nớc, trớc khi đầu t vào khu công nghiệp phải có quy t định thành lập doanh nghiệp theo quy OBO OKS CO M định hiện hành đối với mỗi loại hình doanh nghiệp Thời hạn hoạt động của doanh nghiệp khu công nghiệp không quá 50 năm và không vợt quá thời hạn hoạt động của công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp đợc tính từ ngày doanh nghiệp đợc cấp có thẩm quy n ra quy t định... nớc về khu công nghiệp theo chức năng và thẩm quy n đã đợc quy định trong Nghị định ban hành quy chế khu công nghiệp và các văn bản pháp quy khác Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam đợc thành lập cuối năm 1996, là cơ quan đặt dới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tớng Chính phủ để giúp Thủ tớng Chính phủ chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng, phát triển và quản lý các khu công nghiệp đã đợc quy hoạch và phê... chỉnh đợc nh tạo khung pháp lý ổn định sự nhất trí cao, sự viện dẫn các chính sách, cơ chế quản lý, bỏ chế độ uỷ quy n chuyển sang cơ chế quản lý có thẩm quy n của ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh., tạo một sân chơi chung, một hành lang chung để các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu t vào khu công nghiệp có cùng quy n lợi và nghĩa vụ nh nhau Trong khi chờ đợi luật khu công nghiệp đợc ban... khu công nghiệp cấp tỉnh Việc thành lập các ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh đợc thực hiện bởi ban tổ chức cán bộ chính phủ Hoạt động của các ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh bớc đầu đáp ứng nhu cầu phát triển khu công nghiệp, tổ chức thực hiện cơ chế quản lý một cửa tại chỗ phù hợp với đặc thù của khu công nghiệp đợc các nhà đầu t trong nớc và nớc ngoài ghi nhận đã góp phần tăng hiệu lực quản. .. hành quy chế khu công nghiệp. xác định khái niệm khu công nghiệp ở đây không chỉ bao gồm sản xuất khu công nghiệp và dịch vụ sản xuất khu công nghiệp mà còn có cả các hoạt động phân phối, lu thông, các dịch vụ hỗ trợ và khu dân c, các khu hỗ trợ, khu dân c này thực hiện nh cơ chế của doanh nghiệp đầu t kinh doanh phát triển cơ sở hạ tầng Chuyển công ty phát triển KI L hạ tầng sang công ty phát triển khu. .. Ban quản ly các khu công nghiệp Việt Nam là đầu nối tổng hợp trình Thủ tớng Chính phủ giải quy t các vấn đề liên quan đến khu công nghiệp, đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh giải quy t các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển khu công nghiệp Đến nay theo quy định tại Nghị định ban hành KI L quy chế khu công nghiệp Thủ tớng Chính phủ đã có quy t định thành lập 21 ban quản lý khu ...http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc Néi dung I Kh¸i niƯm vµ vai trß vỊ khu c«ng nghiƯp... nghiƯp ®−ỵc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng khu c«ng nghiƯp SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc Doanh nghiƯp dÞch vơ khu c«ng nghiƯp lµ doanh... tËp trung søc cho qu¸ tr×nh t¨ng tr−ëng nỊn kinh tÕ SV: Hoµng H¶i - Lt kinh doanh 38B http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc Ph©n tÝch sù chun dÞch cđa dßng vèn ®Çu t− tùc
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy chế thành lập và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, Quy chế thành lập và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, Quy chế thành lập và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay