Bài giảng kỹ thuật lập trình c chương 1 ths trần quang hải bằng

10 179 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 14:35

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C Chương 1: Tổng quan bangtqh@hotmail.com 04/2010 Giới thiệu chung • • • • Ngôn ngữ C ñời năm 1972 Phát triển thành C++ vào năm 1983 Là ngôn ngữ ñược sử dụng phổ biến Có nhiều trình biên dịch C khác – Turbo C, Borland C – ANSI C, IBM C, ISO C – GCC – …v.v bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Tổng quan 04/2010 IDE Borland C++ 5.02 • Chạy file Setup.exe thư mục Bc502 • Một số phím soạn thảo Phím Chức Enter Xuống dòng Insert Chuyển đổi chế ñộ chèn/đè Delete Xóa kí tự sau vị trí trỏ Back space Ctrl + Y Ctrl + Q + Y bangtqh@hotmail.com Xóa kí tự trước vị trí trỏ Xóa dòng kí tự chứa trỏ Xóa kí tự từ vị trí trỏ ñến cuối dòng Kỹ thuật lập trình C - Tổng quan 04/2010 IDE Borland C++ 5.02 Một số phím soạn thảo (tiếp theo) Phím Chức Ctrl + K + C Chép khối tới vị trí trỏ Ctrl + K + V Chuyển khối tới vị trí trỏ Ctrl + K + Y Xóa khối Ctrl + K + W Ghi khối vào tệp đĩa Ctrl + K + R Đọc khối từ tệp đĩa Ctrl + Q + B Dịch chuyển trỏ ñầu khối Ctrl + Q + K Dịch chuyển trỏ cuối khối Ctrl + Q + F Tìm kiếm cụm từ Ctrl + Q + A Tìm kiếm cụm từ sau ñó thay cụm từ khác Ctrl + Q + L Lặp lại Ctrl + Q + F Ctrl + Q + A cuối bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Tổng quan 04/2010 Chương trình “Hello world” thị tiền xử lý Hàm chương trình Dấu bắt đầu kết thúc định nghĩa hàm Kết thu ñược biên dịch chạy chương trình Kỹ thuật lập trình C - Tổng quan bangtqh@hotmail.com 04/2010 Từ khóa (Key word) • Là từ dành riêng ngôn ngữ C • Từ khóa phải sử dụng cú pháp • Một số từ khóa thông dụng auto goto short union break double if sizeof unsigned case else int static void char extern long struct volatile continue float register switch while default for return typedef Trong IDE Borland C++ 5.02 từ khóa in đậm có màu blue bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Tổng quan 04/2010 Tên (định danh) • • • • Dùng để ñịnh danh thành phần chương trình Tên biến, tên hàm, tên hằng, file, cấu trúc… Gồm chữ, số, dấu gạch nối “_” Độ dài tối đa 32 • Lưu ý: – không đuợc chứa kí tự trống (space), – không bắt đầu chữ số, – không trùng với từ khóa • • Nên đặt tên cách gợi nhớ, có ý nghĩa Tên chuẩn: số tên có sẵn trình biên dịch Vd: • x, hoten, a1, number_of_var, delta, TEN, … C ngôn ngữ phân biệt viết hoa, viết thường tự bangtqh@hotmail.com xác đến ký Kỹ thuật lập trình C - Tổng quan 04/2010 Hằng, Biến, Biểu thức • Hằng: – Là ñại lượng có giá trị không thay ñổi – Ví dụ: • 124 • ‘D’ • “Lap trinh” Là số Là ký tự Là chuỗi ký tự • Biến – Là ñại lượng thay ñổi giá trị (gán giá trị mới) • Biểu thức – Là công thức tính toán để có giá trị theo quy tắc toán học – Gồm toán hạng phép toán (toán tử) • Toán hạng: hằng, biến, hàm biểu thức khác • Phép toán: Số học, luận lý, gán, ñiều kiện, lấy địa chỉ, tăng giảm bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Tổng quan 04/2010 Các phép toán C hỗ trợ • • • • • • Số học: + , - , * , / , % Luận lý: ==, !=, >, =, ... Kỹ thuật lập trình C - Tổng quan 04/2 010 Chương trình “Hello world” thị tiền xử lý Hàm chương trình Dấu bắt đầu kết th c định nghĩa hàm Kết thu ñư c biên dịch chạy chương trình Kỹ thuật lập trình. .. lớn ≤ x C c biểu th c ph c tạp phải sử dụng biến đổi toán h c ñể c ñư c biểu diễn tương ứng C bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Tổng quan 18 04/2 010 Một số quy t c viết chương trình •... ho c Ví dụ int sole; float tbc, tongam; char Enter = ’’; Lưu ý: Biến khai báo ñâu chương trình miễn trư c sử dụng bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Tổng quan 15 04/2 010 C u tr c chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kỹ thuật lập trình c chương 1 ths trần quang hải bằng, Bài giảng kỹ thuật lập trình c chương 1 ths trần quang hải bằng, Bài giảng kỹ thuật lập trình c chương 1 ths trần quang hải bằng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn