258914

76 117 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2013, 15:47

- Xem thêm -

Xem thêm: 258914, 258914, 258914, Lịch sử hình thành và phát triển của ASEAN :, Mục tiêu hoạt động của ASEAN: tuyên bố Cơ cấu tổ chức:, Các cột mốc quan trọng trong hợp tác của các nước ASEAN:, Nguyên tắc về quan hệ song phương và đa phương:, Tổng quan: Một số thành tựu hợp tác chính trị :, Diễn đàn Khu vực ASEAN – ASEAN Regional Forum ARF :, Hợp tác nông nghiệp, thực phẩm, nông nghiệp :, Hợp tác Hải Quan: Hợp tác Công nghiệp :, Chương trình hợp tác đầu tư : Chương trình hợp tác về dịch vụ :, Hợp tác tài chính ngân hàng :, Các hợp tác kinh tế khác : Hợp tác giáo dục: Hợp tác văn hóa :, Một số chương trình hợp tác khác : Một số hoạt động văn hóa xã hội ASEAN :, Quá trình hình thành AFTA :, Các Quy định chung của Hiệp định CEPT: Các Nội dung và Quy định cụ thể : i., Thuận lợi : Khó khăn :, Quá trình thực hiện CEPTAFTA : Những yêu cầu của CEPT -AFTA đối với Việt nam:, Đối với Việt nam:, Đối với ASEAN:, Quá trình hình thành ASEAN +3 :, Những thành tựu hợp tác ASEAN + 3 trong những năm vừa, Các dấu mốc trong quan hệ ASEAN-EU : Hợp tác ASEAN và EU trên các lĩnh vực :, Tổng quan: HỢP TÁC GIỮA VIỆT NAM VÀ ASEAN., Hợp tác kinh tế :, Hợp tác văn hóa, xã hội giáo dục:, Những cơ hội và thách thức mới :

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay