Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại ngân hàng phát triển việt nam

152 396 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2015, 19:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN THỊ LAN ANH NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐẦU TƢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hà Nội - 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN THỊ LAN ANH NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐẦU TƢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Quản lý hệ thống thông tin Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Lê Quang Minh Hà Nội - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan là công trình nghiên cƣ́u của riêng Các số liệu, kế t luâ ̣n đƣơ ̣c đƣa luâ ̣n văn là trung thƣ̣c , có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Nguyễn Thị Lan Anh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đƣợc hoàn thành đƣợc công trình nghiên cứu này , sự nỗ lƣ̣c của bản thân , tác giả còn nhận đƣợc sƣ̣ giúp đỡ rấ t lớn tƣ̀ TS Lê Quang Minh ngƣời đã quan tâm, trách nhiệm nhiệt tình hƣớng dẫn , giúp đỡ, động viên tác giả quá trình thực nghiên cứu Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS Lê Quang Minh Tác giả cũng xin trân trọng cảm ơn các thầy , cô Viện Cộng nghệ thông tin – Đại học Quốc Gia Hà Nội, các bạn đồng nghiệp, lãnh đạo cán nhân viên Ngân hàng phát triển Việt Nam và các bạn lớp Cao học CIO giúp đỡ tác giả suốt thời gian học tập nghiên cứu luận văn Để đạt đƣợc nhƣ̃ng kết nghiên cứu tố t tƣơng lai , tác giả mong tiế p tu ̣c nhận đƣợc sự hƣớng dẫn , giúp đỡ các nhà chuyên môn, các thầy cô Viện Công nghệ thông tin – Đại học Quốc Gia Hà Nội phƣơng pháp luận, cách thức tiếp cận khoa học hợp lý Tác giả luận văn Nguyễn Thị Lan Anh MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG I HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƢ ỨNG DỤNG CNTT TẠI NGÂN HÀNG PTVN .4 1.1 Tổng quan Ngân hàng PTVN 1.1.1 Sơ lược Ngân hàng Phát triển Việt Nam 1.1.2 Lịch sử hình thành, phát triển Ngân hàng phát triển Việt Nam 1.1.3 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ 1.2 Hiện trạng ứng dụng phát triển CNTT Ngân hàng PTVN 1.2.1 Hiện trạng ứng dụng CNTT 1.2.2 Hiện trạng nguồn nhân lực CNTT 1.2.3 Công tác đào tạo CNTT 1.3 Hiện trạng hệ thống quản lý, đầu tƣ CNTT NHPT .10 1.3.1 Quy chế, quy trình, quy định quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT 10 1.3.2 Quy trình đầu tư, triển khai dự án CNTT NHPT 11 1.4 Đánh giá tổng thể 13 1.4.1 Kết đạt 13 1.4.2 Những tồn 13 CHƢƠNG II QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐẦU TƢ ỨNG DỤNG CNTT SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NSNN .15 2.1 Vốn nhà nƣớc hoạt động đầu tƣ ứng dụng CNTT 15 2.1.1 Ngân sách nhà nƣớc .15 2.1.2 Vốn ngân sách nhà nƣớc 17 2.1.3 Sơ đồ hệ thống hoạt động đầu tƣ ứng dụng CNTT tƣơng ứng với nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 22 2.2 Những khái niệm chung quản lý đầu tƣ ứng dụng CNTT 23 2.2.1 Khái niệm quản lý 23 2.2.2 Khái niệm đầu tư 24 2.2.3 Khái niệm Công nghệ thông tin - ứng dụng CNTT 24 2.3 Quy trình quản lý đầu tƣ ứng dụng CNTT 25 2.3.1 Đánh giá hoạt động quản lý đầu tư ứng dụng CNTT trước nghị định 102/2009/NĐ-CP có hiệu lực: .25 2.3.2 Quy trình quản lý đầu tư ứng dụng CNTT 27 2.3.3 Đánh giá hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT sau nghị định 102/2009/NĐ-CP có hiệu lực: .36 2.4 Văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tƣ ứng dụng CNTT 38 2.4.1 Khái niệm 38 2.4.2 Các loại văn quy phạm pháp luật 39 2.4.3 Nguyên tắc áp dụng văn quy phạm pháp luật 39 2.4.4 Hệ thống văn quy phạm pháp luật (Phụ lục 01) 40 CHƢƠNG III QUY TRÌNH QUẢN LÝ, ĐẦU TƢ ỨNG DỤNG CNTT TẠI NHPT 41 3.1 Các điều kiện tiền đề xây dựng quy trình Quản lý, đầu tƣ ứng dụng CNTT NHPT 41 3.1.1 Phát triển thành lập đơn vị chuyên quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT 41 3.1.2 Sửa đổi bổ sung quy chế, quy trình, quy định nội có liên quan đến quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT 41 3.1.3 Đào tạo, nâng cao lực quản trị dự án, kiến thức đầu tư ứng dụng CNTT 42 3.2 Quy trình đầu tƣ Ngân hàng phát triển 42 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC 01 - HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LÝ 73 PHỤ LỤC 02 - DANH SÁCH CÁC MẪU BIỂU ĐẦU TƢ .81 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Stt Từ, cụm từ Nội dung CN Chi nhánh CNTT Công nghệ thông tin ĐTPT Đầu tƣ phát triển HĐQL Hô ̣i đồ ng quản lý NHPT Ngân hàng Phát triển Việt Nam NSNN Ngân sách nhà nƣớc Ghi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 So sánh chi đầu tƣ phát triển chi thƣờng xuyên .16 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức NHPT Hình 1.2 Mô hình tổ chức Bộ máy quản lý Công nghệ thông tin NHPT Hình 1.3 Quy trình đầu tƣ, triển khai dự án CNTT NHPT .12 Hình 2.1 Hoạt động ứng dụng CNTT nguồn vốn NSNN 22 Hình 2.2: Mối quan hệ chủ thể quản lý đối tƣợng quản lý 23 Hình 2.3 Quy trình đầu tƣ ứng dụng CNTT theo nghị định 102/2009/NĐ-CP 35 PHẦN MỞ ĐẦU Cơ sở khoa học thực tiễn đề tài Từ cuối kỷ 20, đầu kỷ 21 với sự phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp công nghệ thông tin (Information Technology Industry), hệ thống thông tin (Information System) các tổ chức đƣợc xây dựng, hoạt động có hiệu quả, khoa học gấp nhiều lần so với các giai đoạn lịch sử trƣớc Trong thời kỳ này, hệ thống công nghệ thông tin thành phần thiếu tổ chức nào, đặc biệt các tổ chức tín dụng ngân hàng Trong phạm vi các tổ chức tín dụng ngân hàng, CNTT trụ cột chiến lƣợc phát triển tổng thể ngành ngân hàng CNTT đƣợc xếp ngang hàng với kế hoạch cải cách thể chế, phát triển nguồn lực… Công nghệ hạ tầng để các ngân hàng đổi dịch vụ, gia tăng tiện ích, mở rộng phạm vi hoạt động Trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh khốc liệt xu hƣớng hội nhập quốc tế phát triển mạnh thua công nghệ dẫn đến thua cạnh tranh điều tất yếu xảy Vì vậy sức ép tăng cƣờng đầu tƣ phát triển CNTT ngày lớn cấp bách khiến các tổ chức tín dụng ngân hàng Việt Nam bỏ qua Các tổ chức tín dụng ngân hàng Việt Nam cũng nhận thức sâu sắc để có thể tăng khả cạnh tranh, quản trị tốt rủi ro, đảm bảo phát triển bền vững, nâng tầm khu vực quốc tế, đƣờng phát triển CNTT đƣờng tất yếu, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) cũng ngoại lệ Với đặc thù tuổi đời còn non trẻ (thành lập từ tháng 7/2006), hệ thống CNTT NHPT chƣa thực sự theo mô thức hệ thống ngân hàng chuyên nghiệp, việc đầu tƣ cho hệ thống CNTT cũng chƣa thực sự đáng kể Với NHPT ngắn trung hạn, sức ép đầu tƣ phát triển CNTT không để trở thành chuyên nghiệp đại, tăng cƣờng tự chủ, quản trị tốt rủi ro mà còn để sánh ngang các tổ chức tín dụng ngân hàng hàng đầu Việt Nam Tuy chặng đƣờng phía trƣớc đầy khó khăn nhƣng đặc thù công nghệ chứng minh bƣớc bứt phá ngoạn mục các quốc gia, tổ chức “đi sau trƣớc” (nhƣ Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc ); ngữ “đi tắt đón đầu” không là câu nói suông Vì vậy sự đầu tƣ phát triển CNTT NHPT không yêu cầu tất yếu, sức ép khách quan mà còn sự đầu tƣ khôn ngoan nhanh chóng, hiệu Đánh giá chân thực hoạt động đầu tƣ CNTT NHPT giai đoạn vừa qua có thể nhận thấy hầu nhƣ các dự án đầu tƣ ứng dụng CNTT chậm tiến độ, khó khăn công việc tổ chức thực chủ yếu vƣớng mắc quy trình, thủ tục đầu tƣ Một vấn đề đặt đó việc áp dụng, vận dụng các chế, sách Nhà nƣớc vào đơn vị nhƣ nào, cụ thể: trình tự phê duyệt dự án đầu tƣ hồ sơ dự án CNTT; trình tự tiến hành thẩm định hồ sơ thẩm định; các bƣớc thực quản lý tổ chức thực dự án Công nghệ thông tin sao? vấn đề xúc đòi hỏi phải đƣợc nghiên cứu, tổng kết, hoàn thiện chế, sách cụ thể để có thể vận dụng cách hiệu vào đơn vị Trong hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng Việt Nam, NHPT có vị trí đặc biệt đóng vai trò công cụ đắc lực Chính phủ lĩnh vực đầu tƣ phát triển kinh tế xã hội đất nƣớc Với định hƣớng chiến lƣợc phát triển thành ngân hàng chuyên nghiệp đại, giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách, NHPT không xây dựng phát triển hệ thống công nghệ thông tin đại đó cần phải tăng cƣờng đầu tƣ ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu hoạt động Nhận thức đƣợc vấn đề trên, tác giả lựa chọn đề tài “ Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Ngân hàng Phát triển Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu a Mục tiêu chung: Tìm hiểu chế, sách Nhà nƣớc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) từ đó xây dựng quy trình đầu tƣ áp dụng cụ thể vào NHPT để góp phần loại bỏ các tồn tại, vƣớng mắc có giúp việc đầu tƣ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) NHPT hiệu nâng cao sức cạnh tranh NHPT b Mục tiêu cụ thể: - Tìm hiểu các văn pháp quy Nhà nƣớc đầu tƣ ứng dụng CNTT hệ thống văn bản, quy trình, quy định nội NHPT từ đó xây dựng hệ thống văn bản, quy trình, quy định đầu tƣ ứng dụng CNTT NHPT tuân thủ theo các quy định hành Nhà nƣớc NHPT - Xây dựng quy trình đầu tƣ ứng dụng CNTT loại bỏ các tồn tại, vƣớng mắc quy trình đầu tƣ tại, tăng cƣờng hiệu đầu tƣ ứng dụng CNTT NHPT Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Các văn pháp quy liên quan đến quy trình thủ tục đầu tƣ ứng dụng CNTT Nhà nƣớc quy định; các văn bản, quy trình thủ tục đầu tƣ ứng dụng CNTT NHPT - Phạm vi nghiên cứu: đề tài đƣợc nghiên cứu để áp dụng cho đầu tƣ ứng dụng CNTT NHPT Phƣơng pháp nghiên cứu Để có thể phân tích khách quan khoa học, đƣa đƣợc quy trình hợp lý đắn, các phƣơng pháp đƣợc sử dụng: - Thu thập, nghiên cứu các tài liệu, văn liên quan đến trình tự thủ tục đầu tƣ Nhà nƣớc; thu thập nghiên cứu tìm hiểu các văn quản, quy trình nội hệ thống NHPT đầu tƣ, tổ chức máy, quyền nhiệm vụ các đơn vị…Có thể thấy rằng, nghiên cứu tài liệu thể đƣợc đầy đủ cho cái nhìn xác trạng đầu tƣ cũng nhƣ các vƣớng mắc quy trình thủ tục đầu tƣ - Trao đổi thảo luận: trực tiếp trao đổi đơn vị tham gia thực vào quy trình đầu tƣ ứng dụng CNTT NHPT, tham khảo các đơn vị hệ thống NHPT có cấu tổ chức, hoạt động tƣơng tự nhƣ NHPT để học hỏi kinh nghiệm rút học - Phân tích tổng hợp: từ tài liệu thu thập đƣợc, tiến hành phân tích tổng hợp các nguồn thông tin đó để xây dựng hệ thống văn bản, quy trình, quy định đầu tƣ ứng dụng CNTT phù hợp Kết đề tài Một quy trình đầu tƣ xây dựng cụ thể, chi tiết rõ ràng các cải tiến, thay đổi hữu ích, tác động trực tiếp đến hiệu suất hiệu làm việc các đơn vị NHPT cũng nhƣ nâng cao đƣợc hiệu đầu tƣ NHPT, cụ thể: - Giảm thiểu các thủ tục hành qua lại các đơn các thủ tục, các bƣớc các mẫu văn quy định cần thiết phải làm nhƣ nào, làm đƣợc cụ thể hóa rõ ràng - Giảm thời gian triển khai dự án vai trò các đơn vị đƣợc ghi cụ thể đó không còn tƣợng không xác định đƣợc trách nhiệm cũng nhƣ nhiệm vụ thuộc đơn vị Bên cạnh đó sự tƣờng minh khâu, thủ tục giúp Lãnh đạo NHPT định nhanh chóng hiệu - Nâng cao hiệu đầu tƣ ứng dụng CNTT, tăng sức cạnh tranh NHPT so với các Ngân hàng nƣớc khu vực Kết cấu đề tài Đề tài đƣợc kết cấu gồm phần (chƣơng) đó: Phần mở đầu: giới thiệu các yêu cầu khách quan, chủ quan, sở thực tiễn nghiên cứu xây dựng đề tài Chƣơng I: giới thiệu tổng quan chung NHPT, trạng CNTT quản lý đầu tƣ ứng dụng CNTT NHPT Chƣơng II: trình bày quy trình đầu tƣ ứng dụng CNTT chung vận dụng các quy định Nhà nƣớc Chƣơng III xây dựng quy trình đầu tƣ ứng dụng CNTT NHPT Phần kết luận: kết luận tổng thể luận văn 131 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN KHẢO SÁT CHỦ ĐẦU TƢ CHỦ TRÌ KHẢO SÁT TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GIÁM SÁT KHẢO SÁT (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện diện đóng dấu, có) đóng dấu, có) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện đóng dấu, có) 132 Mẫu 31 - Báo cáo thẩm định thiết kế sơ (Ban hành theo quy trình đầu tư ứng dụng CNTT NHPT) TRUNG TÂM CNTT Hà Nội, ngày……tháng…… năm……… BÁO CÁO THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ SƠ BỘ DỰ ÁN [TÊN DỰ ÁN] Kính gửi: (Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định dự án) Căn Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Căn Nghị định số 102 ngày 06/11/2009 Chính phủ quản lý đầu tƣ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc; Căn (pháp lý khác có liên quan); Sau thẩm định, Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo kết thẩm định thiết kế sơ dự án “…” nhƣ sau: Thông tin chung dự án: - Tên dự án: - Dự kiến tổng mức đầu tƣ dự án: - Chủ đầu tƣ: - Địa điểm đầu tƣ: - Tổ chức tƣ vấn lập thiết kế sơ bộ: - Quy mô đầu tƣ: các yêu cầu kỹ thuật các hạng mục đầu tƣ phụ; dự kiến địa điểm đầu tƣ; - Quy mô lắp đặt, cài đặt thiết bị; - Các quy chuẩn, tiêu chuẩn đƣợc áp dụng: - Nội dung thiết kế sơ bộ: Kết thẩm định thiết kế sơ bộ: - Sự phù hợp nội dung thiết kế sơ so với quy định; - Sự phù hợp thiết kế sơ sơ với nội dung báo cáo kết khảo sát; - Đảm bảo xác định đƣợc tổng mức đầu tử dự án; 133 - Sự phù hợp thiết kế sơ với các tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin các yêu cầu chức năng, tính kỹ thuật hệ thống hạ tầng kỹ thuật bộ, ngành, địa phƣơng; việc kết nối, chia sẻ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác; - Sự phù hợp phƣơng án kỹ thuật công nghệ, kết nối bên ngoài; - Sự hợp lý các thông số chủ yếu hệ thống hạ tầng kỹ thuật; - Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn công nghệ - kỹ thuật, bảo đảm phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành, bảo mật; - Điều kiện lực tổ chức tƣ vấn, lực nghiệp vụ cá nhân chủ trì thiết kế sơ Kết luận: - Thiết kế sơ đảm bảo hay không đảm bảo điều kiện để triển khai các công việc - Yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung thiết kế sơ (nếu có) - Những lƣu ý, yêu cầu chủ đầu tƣ (nếu có) [ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TRUNG TÂM CNTT ] [Ký, họ tên đóng dấu] 134 Mẫu 32 - Báo cáo thẩm định dự án (Ban hành theo quy trình đầu tư ứng dụng CNTT NHPT) [TÊN ĐƠN VỊ THẨM ĐINH] Hà Nội, ngày……tháng…… năm……… BÁO CÁO THẨM ĐỊNH DỰ ÁN [Tên dự án] Kính Trình: Lãnh đạo Ngân hàng phát triển Việt Nam Căn Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Căn Nghị định số 102 ngày 06/11/2009 Chính phủ quản lý đầu tƣ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc; Căn (pháp lý khác có liên quan); Sau thẩm định, [Tên đơn vị thẩm định ] báo cáo kết thẩm định Dự án [Tên dự án] nhƣ sau: Tóm tắt nội dung chủ yếu dự án: a Tên dự án: b Tên chủ đầu tƣ: c Mục tiêu đầu tƣ: d Nội dung quy mô đầu tƣ: e Địa điểm đầu tƣ: f Tổ chức tƣ vấn lập dự án: g Quy mô đầu tƣ: các yêu cầu kỹ thuật các hạng mục đầu tƣ phụ; dự kiến địa điểm đầu tƣ; h Quy mô lắp đặt, cài đặt thiết bị; i Các quy chuẩn, tiêu chuẩn đƣợc áp dụng: j Tổng mức đầu tƣ dự án: Trong đó: + Chi phí xây lắp: + Chi phí thiết bị: + Chi phí quản lý dự án: + Chi phí tƣ vấn đầu tƣ: + Chi phí khác: + Chi phí dự phòng: k Nguồn vốn đầu tƣ: 135 l Hình thức quản lý dự án: m Thời gian thực dự án n Các nội dung khác: Tóm tắt ý kiến các quan, đơn vị liên quan: Kết thẩm định nội dung dự án: 3.1 Sự phù hợp hồ sơ dự án so với quy định 3.2 Thẩm định điều kiện lực tổ chức tư vấn lập dự án 3.3 Kết thẩm định thiết kế sơ bộ: Tóm tắt kết thẩm định thiết kế sơ (kèm theo Báo cáo Kết thẩm định Thiết kế sơ Trung tâm CNTT) 3.4 Kết thẩm định tổng mức đầu tư: a Sự phù hợp phƣơng pháp xác định tổng mức đầu tƣ với đặc điểm, tính chất kỹ thuật, công nghệ yêu cầu dự án; b Tính đầy đủ, hợp lý phù hợp với yêu cầu thực tế các khoản mục chi phí tổng mức đầu tƣ; c Các tính toán hiệu ứng dụng công nghệ thông tin, các yếu tố rủi ro, phƣơng án tài chính, khả hoàn trả vốn đầu tƣ (nếu có yêu cầu thu hồi vốn đầu tƣ); d Xác định giá trị tổng mức đầu tƣ bảo đảm hiệu đầu tƣ dự án 3.5 Kết thẩm định dự án: a Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu dự án, bao gồm: sự cần thiết đầu tƣ; các yếu tố đầu vào dự án; quy mô, công nghệ, tổng mức đầu tƣ, thời gian, tiến độ thực dự án; phân tích tài chính, hiệu quản kinh tế- xã hội dự án; b Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi dự án, bao gồm: kinh nghiệm quản lý Chủ đầu tƣ; kết thẩm định thiết kế sơ bộ; khả hoàn trả vốn đầu tƣ (nếu có yêu cầu thu hồi vốn đầu tƣ); các yếu tố ảnh hƣởng đến dự án nhƣ quốc phòng, an ninh; ý kiến văn các quan liên quan Kết luận: a Dự án đủ hay không đủ điều kiện phê duyệt b Kiến nghị quan thẩm định [ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH] [Ký, họ tên] 136 Mẫu 33 - Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu/ Hồ sơ đề xuất (Ban hành theo quy trình đầu tư ứng dụng CNTT NHPT) Ghi chú: Sử dụng mẫu ban hành kèm theo thông tƣ số: 09/2010/TT-BKH ngày 21 tháng năm 2010 Bộ Kế hoạch Đầu tƣ (Tham khảo mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất dự án Thủy điện Sơn La, Dự án Dự thu dự chi….) 137 Mẫu 34 - Báo cáo thẩm định kết thầu (Ban hành theo quy trình đầu tư ứng dụng CNTT NHPT) Ghi chú: Sử dụng mẫu ban hành kèm theo thông tƣ số: 08/2010/TT-BKH ngày 21 tháng năm 2010 Bộ Kế hoạch Đầu tƣ (Tham khảo mẫu báo cáo thẩm định kết thầu dự án Thủy điện Sơn La, Dự án Dự thu dự chi….) 138 Mẫu 35 - Tờ trình phê duyệt dự án (Ban hành theo quy trình đầu tư ứng dụng CNTT NHPT) [ TÊN ĐƠN VỊ TRÌNH] Hà Nội, ngày………tháng……năm… Kính trình: Lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam V/v phê duyệt dự án [tên dự án] Ý kiến đạo Lãnh đạo: Nội dung trình: Căn Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 Chính phủ quản lý đầu tƣ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc; Căn Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng Phát triển (NHPT) Việt Nam; Căn Thông tƣ số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/2/2011 Bộ Thông tin Truyền thông hƣớng dẫn xác định chi phí đầu tƣ ứng dụng Công nghệ thông tin; Các khác; Thực ý kiến đạo Lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam, [Tên đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ] tiến hành thẩm định dự án theo quy định Nhà nƣớc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (kết thẩm định đính kèm) dự thảo định phê duyệt dự án (đính kèm) Để thực các công việc tiếp theo, [tên đơn vị trình] kính Trình Lãnh đạo Ngân hàng Phát triển phê duyệt dự án [tên dự án] với các nội dung sau: Tên dự án: Chủ đầu tƣ: Tổng mức đầu tƣ dự án: Trong đó: - Chi phí xây lắp: - Chi phí thiết bị: 139 - Chi phí quản lý dự án: Chi phí tƣ vấn đầu tƣ: - Chi phí khác: - Chi phí dự phòng: Nguồn vốn đầu tƣ: Thời gian thực dự án: Các nội dung khác: Kính trình Lãnh đạo Ngân hàng Phát triển xem xét, phê duyệt./ [ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ TRÌNH] [Ký, họ tên] 140 Mẫu 36- Quyết định phê duyệt dự án (Ban hành theo quy trình đầu tư ứng dụng CNTT NHPT) NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số……… /QĐ-NHPT Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày…… tháng………năm…… QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt dự án [tên dự án] TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Căn Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội; Căn Luật sửa đổi, bổ sung số điều các Luật liên quan đến đấu tƣ xây dựng số 38/2009/QH12 đƣợc Quốc Hội khóa XII thông qua kỳ họp thứ ngày 19/6/2009; Căn Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ hƣớng dẫn thi hành Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; Căn nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 Chính phủ việc quản lý đầu tƣ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nƣớc; Căn Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng Phát triển (NHPT) Việt Nam; Các khác…; Xét đề nghị [Tên đơn vị trình], QUYẾT ĐỊNH Điều Phê duyệt dự án [tên dự án] với các nội dung chủ yếu sau: Nội dung đầu tƣ: Chủ đầu tƣ: Tổng mức đầu tƣ: (viết chữ) Trong đó: - Chi phí thiết bị: - Chi phí xây lắp: 141 - Chi phí tƣ vấn: - Chi phí quản lý dự án - Chi phí khác - Chi phí dự phòng: Nguồn vốn: Thời gian thực hiện: Các nội dung khác: Điều Đơn vị [Tên đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ] có trách nhiệm thực các bƣớc dự án theo quy định Nhà nƣớc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký [Tên đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ] Thủ trƣởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Nhƣ Điều 3; - TGĐ, các Phó TGĐ - Lƣu VP TỔNG GIÁM ĐỐC 142 Mẫu 37 - Thông báo kế hoạch vốn (Ban hành theo quy trình đầu tư ứng dụng CNTT NHPT) NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số……… /NHPT-QLXD Độc lập - Tự - Hạnh phúc V/v thông báo tạm ứng kế hoạch vốn đầu tƣ Hà Nội, ngày…… tháng………năm…… Kính gửi: [Tên đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ] Căn Quyết định số … /QĐ-NHPT ngày ……/ … /…… Ngân hàng Phát triển việc phê duyệt đầu tƣ dự án [tên dự án]; Các khác……; Ngân hàng Phát triển Việt Nam thông báo tạm ứng kế hoạch vốn đầu tƣ phát triển năm …… cho [tên đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ] nhƣ sau: Tổng số: (số tiền viết chữ), đó: TT Nội dung Chỉ tiêu kế hoạch vốn Cộng Nguồn NSNN Ghi Nguồn NHPT ………………… Tổng cộng Ngân hàng Phát triển Việt Nam thông báo để [tên đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ] biết tổ chức thực hiện./ Nơi nhận: - Nhƣ trên; - TGĐ, các P.TGĐ (để b/c); - Lƣu VP TỔNG GIÁM ĐỐC 143 Mẫu 38 - Bảng xác định khối lƣợng hoàn thành theo hợp đồng (Ban hành theo quy trình đầu tư ứng dụng CNTT NHPT) NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƢỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN (Phụ lục 03a – thông tƣ 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011) Tên dự án…………………………………………Mã dự án: Tên gói thầu: Hợp đồng số:………ngày……tháng…… năm Bên giao thầu Bên nhận thầu Thanh toán lần thứ: Căn xác định: Số TT Tên công việc Đơn vị tính Khối lƣợng Theo Thực hợp Lũy kế Thực đồng đến hết kỳ kỳ trƣớc Đơn giá toán Thành tiền Ghi Theo Thực hợp Lũy kế Thực đồng đến hết kỳ kỳ trƣớc 10 11 Tổng số Giá trị hợp đồng Gía trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chƣa thu hồi đến cuối kỳ trƣớc Số tiền toán khối lƣợng hoàn thành đến cuối kỳ trƣớc Lũy kế giá trị khối lƣợng thực đến cuối kỳ Chiết khấu tiền tạm ứng Giá trị đề nghị toán kỳ này: - Thanh toán tạm ứng: - Thanh toán khối lƣợng hoàn thành: 144 Số tiền chữ……………………………(là số tiền đề nghị toán kỳ này) Lũy kế giá trị toán: Ngày…….tháng…….năm……… Đại diện nhà thầu Đại diện tƣ vấn giám sát (nếu có) Đại diện chủ đầu tƣ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) 145 Mẫu 39 - Giấy đề nghị toán (Ban hành theo quy trình đầu tư ứng dụng CNTT NHPT) [TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN] Hà Nội, ngày……tháng…… năm……… Kính gửi: Văn phòng Ngân hàng Phát triển Việt Nam Các (pháp lý khác có liên quan); [Tên đơn vị đề nghị toán] đề nghị Quý Văn phòng toán cho đơn vị [Tên đơn vị đƣợc toán] theo các thông tin sau: Số tiền đề nghị toán: Đơn vị thụ hƣởng: Số tài khoản (nếu toán chuyển khoản) ……… Cảm ơn sự hợp tác Quý Văn phòng./ [ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN] [Ký, họ tên] [...]...4 CHƢƠNG I HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƢ ỨNG DỤNG CNTT TẠI NGÂN HÀNG PTVN 1.1 Tổng quan Ngân hàng PTVN 1.1.1 Sơ lược về Ngân hàng Phát triển Việt Nam Tên tiếng Việt: Ngân hàng Phát triển Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: The Vietnam Development Bank Tên viết tắt: VDB Vốn điều lệ: 10,000,000,000,000 VND (Mƣời nghìn tỷ đồng Việt Nam) Trụ sở hoạt động: Địa chỉ: 25A Cát... Trung tâm CNTT triển khai và chủ yếu là đào tạo cơ bản 1.3 Hiện trạng hệ thống quản lý, đầu tƣ CNTT tại NHPT 1.3.1 Quy chế, quy trình, quy định quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT Chính sách và quy trình đầu tƣ ứng dụng CNTT đƣa ra những nguyên tắc chung cho việc đầu tƣ, triển khai các ứng dụng CNTT, quản lý đƣợc việc đầu tƣ ứng dụng CNTT một cách hiệu quả tránh hiện tƣợng chồng chéo, hiệu quả đầu tƣ không... đầu tƣ : là tổ chức, cá nhân sở hữu vốn hoặc ngƣời thay mặt chủ sở hữu hoặc ngƣời vay vốn và trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tƣ (luật đầu tư 2005) "Chủ đầu tƣ” là ngƣời đƣợc giao quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc để đầu tƣ ứng dụng công nghệ thông tin (nghị định 102/2009/NĐ-CP) 2.2.3 Khái niệm về Công nghệ thông tin - ứng dụng CNTT Công nghệ thông tin. .. về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước) 25 2.3 Quy trình quản lý đầu tƣ ứng dụng CNTT 2.3.1 Đánh giá hoạt động quản lý đầu tư ứng dụng CNTT trước khi nghị định 102/2009/NĐ-CP có hiệu lực: Quản lý đầu tƣ ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc là một hoạt động khó khăn và phức tạp Trong suốt thời gian qua, việc triển khai các dự án ứng dụng CNTT tại các đơn vị sử dụng. .. nhƣ: Quy định quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống NHPT của Trung tâm CNTT, Quy định quản lý, sử dụng tài sản trong hệ thống NHPT của Ban Xây dựng cơ bản và quản lý nội ngành (QLXD)……… Quy trình, quy định nội bộ đƣợc xem là hành lang pháp lý rất quan trọng trong công tác quản lý, điều hành Hiểu đƣợc tầm quan trọng của các quy chế, quy định, quy trình nội bộ, NHPT đã luôn cố gắng xây. .. điều chỉnh bởi thông tƣ 19/TTLT-BTC&ĐTBTTTT) 2.2 Những khái niệm chung về quản lý đầu tƣ ứng dụng CNTT 2.2.1 Khái niệm về quản lý Quản lý (nói chung) là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tƣợng quản lý nhằm đạt đƣợc những mục tiêu nhất định trong điều kiện biến động của môi trƣờng Chủ thể quản lý (ngƣời quản lý) : tạo ra các tác động quản lý Chủ thể quản lý phải thu nhận thông tin từ nhiều... không đƣa đầu tƣ phần mềm và tƣ vấn về CNTT vào mục chi sự nghiệp trong phân bổ ngân sách thì các dự án về CNTT vẫn tiếp tục manh mún và bế tắc 27 2.3.2 Quy trình quản lý đầu tư ứng dụng CNTT Ghi chú: Quy trình quản lý đầu tư ứng dụng CNTT dưới đây được điều chỉnh theo Nghị định 102/2009/NĐ-CP Trình tự công việc Nội dung cụ thể A CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ Xin chủ trương đầu tư 1 Xin chủ trƣơng đầu tƣ Xin... ra quy t định quản lý Đối tƣợng quản lý (ngƣời bị quản lý) : tiếp nhận các tác động của chủ thể quản lý Đồng thời có sự trao đổi thông tin ngƣợc lại chủ thể quản lý Mục tiêu cần đạt đƣợc: các mục đích nhằm thống nhất giữa chủ thể và đối tƣợng quản lý Môi trƣờng quản lý: môi trƣờng quản lý luôn biến động bởi tính linh hoạt, thích nghi, điều chỉnh, đổi mới của chủ thể quản lý Chủ thể quản lý. .. thống tin học của NHPT đƣợc mô tả nhƣ hình dƣới đây CẤP HỘI SỞ CHÍNH BAN LÃNH ĐẠO NHPT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Phòng thiết bị mạng, truyền thông Phòng xử lý thông tin Phòng tổng hợp thống kê Phòng Nghiên cứu Phát triển ứng dụng CẤP ĐỊA PHƢƠNG BAN LÃNH ĐẠO CN Quan hệ chủ đạo CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ Quan hệ trao đổi thông tin Cán bộ tin học Chi nhánh Hình 1.2 Mô hình tổ chức Bộ máy quản lý Công nghệ thông. .. 1.1.2 Lịch sử hình thành, phát triển Ngân hàng phát triển Việt Nam Thực hiện đƣờng lối đổi mới toàn diện cơ chế quản lý kinh tế và cơ chế quản lý tín dụng đầu tƣ và phát triển của Nhà nƣớc, với mục tiêu vốn cho đầu tƣ phát triển của Nhà nƣớc cần đƣợc tập trung vào một đầu mối, giảm bao cấp, tăng cƣờng hiệu quả vốn đầu tƣ, nâng cao tính tư chủ và tư chịu trách nhiệm của chủ đầu tƣ và tổ chức cho ... VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN THỊ LAN ANH NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐẦU TƢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Quản. .. chọn đề tài “ Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Ngân hàng Phát triển Việt Nam làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu a Mục tiêu... Khái niệm đầu tư 24 2.2.3 Khái niệm Công nghệ thông tin - ứng dụng CNTT 24 2.3 Quy trình quản lý đầu tƣ ứng dụng CNTT 25 2.3.1 Đánh giá hoạt động quản lý đầu tư ứng dụng CNTT
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại ngân hàng phát triển việt nam, Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại ngân hàng phát triển việt nam, Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại ngân hàng phát triển việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn