tóm tắt hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố hồ chí minh (HDBank) chi nhánh đà nẵng

26 181 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2015, 12:44

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HÀ THỊ TUYẾT NHUNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK)CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Phản biện 1: TS.Đinh Bảo Ngọc Phản biện 2: TS Nguyễn Hữu Dũng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 10 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu – Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Có thể nói thời đại ngày nay, ngân hàng thƣơng mại (NHTM) trở thành tổ chức tài quan trọng bậc nhất, thiếu kinh tế quốc gia Ở Việt Nam nay, tăng trƣởng nhanh chóng kinh tế thị trƣờng đặt yêu cầu động lực thúc đẩy cho phát triển hệ thống NHTM Thời gian qua, hệ thống NHTM Việt Nam có chuyển biến tích cực số lƣợng lẫn chất lƣợng Tuy nhiên, NHTM Việt Nam dù phát triển đến đâu hoạt động đem lại thu nhập hoạt động tín dụng Và trình cấp tín dụng cho khách hàng, ngân hàng phải đối mặt với nguy xảy rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng xảy nhiều nguyên nhân khác thực tế ngân hàng loại trừ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà đề phòng, hạn chế Do đó, vấn đề mà NHTM quan tâm làm để hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng với mức rủi ro thấp Có nhiều biện pháp đƣợc sử dụng để hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng nhƣ lựa chọn khách hàng mục tiêu, trích lập quỹ dự phòng rủi ro,… Trong nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng thông qua công tác phân tích tài khách hàng mà đặc biệt khách hàng doanh nghiệp đƣợc đặt nhƣ yêu cầu cấp thiết NHTM Xuất phát từ tính cấp thiết tầm quan trọng công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) – chi nhánh Đà Nẵng” 2 Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lý luận phân tích tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động tín dụng NHTM, xây dựng tiêu chí đánh giá công tác để làm sở đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động tín dụng HDBank - Chi nhánh Đà Nẵng hạn chế, tồn cần khắc phục Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động tín dụng HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi 1: Công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động tín dụng NHTM gì, bao gồm nội dung nào? Để đánh giá công tác này, sử dụng tiêu chí nào? Câu hỏi 2: Công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động tín dụng HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng đƣợc tổ chức khoa học, đầy đủ, hợp lý chƣa; có đáp ứng đƣợc yêu cầu HDBank việc định hạn chế rủi ro tín dụng ? Câu hỏi 3: Từ nghiên cứu lý luận thực tiễn, cần thực giải pháp để hoàn thiện công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Đối tƣợng nghiên cứu: thực trạng công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động tín dụng HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng * Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung phân tích, đánh giá công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động tín dụng HDBank - Chi nhánh Đà Nẵng - Về không gian: nghiên cứu đƣợc thực HDBank - Chi nhánh Đà Nẵng - Về thời gian: số liệu thu thập khoảng thời gian từ năm 2012 – 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu - ế thừa phát triển số nội dung đề tài nghiên cứu công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động tín dụng NHTM - Trên sở tảng lý luận công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động tín dụng NHTM, tác giả tham khảo văn NH quy trình TD, quy định phân tích TCDN nhƣ công tác đánh giá xếp hạng nội Đồng thời, tham khảo số báo cáo đề xuất TD DN vay vốn từ phòng QH H DN - Phƣơng pháp nghiên cứu: qua tài liệu thu thập đƣợc từ NH, tác giả tổng hợp, phân tích, so sánh đánh giá thực trạng công tác phân tích tài HDN ngân hàng Bố cục luận văn Luận văn gồm chƣơng - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận phân tích tài khách hàng doanh nghiệp NHTM - Chƣơng 2: Thực trạng công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) - chi nhánh Đà Nẵng - Chƣơng 3: Hoàn thiện công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) - chi nhánh Đà Nẵng Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Hệ thống vấn đề lý luận phân tích tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động tín dụng NHTM - Đánh giá nhận diện hạn chế công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động tín dụng HDBank - Chi nhánh Đà Nẵng - Trên sở đó, đề xuất giải pháp mang tính thiết thực nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động tín dụng HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian đến CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU, VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM 1.1.1 Khái niệm phân tích tài khách hàng doanh nghiệp NHTM, liên hệ với phân tích tín dụng, định tín dụng Là việc thu thập, phân tích thông tin kế toán thông tin khác để đánh giá thực trạng xu hƣớng tài chính, khả tiềm lực doanh nghiệp nhằm mục đích đảm bảo an toàn vốn tín dụng 1.1.2 Mục tiêu phân tích tài khách hàng doanh nghiệp NHTM Giúp NH đánh giá đƣợc thực trạng sức mạnh tài DN; khả sinh lời triển vọng DN tƣơng lai để định tài trợ cách có hiệu quả, đảm bảo cho NH thu đƣợc gốc lãi hạn, giảm thiểu rủi ro tín dụng, tránh gây thất thoát vốn cho NH 1.1.3 Vai trò phân tích tài khách hàng doanh nghiệp NHTM Là sở định cho vay NHTM; cho việc xếp hạng tín dụng DN vay vốn, đo lƣờng RRTD; Là sở để NHTM đánh giá, kiểm tra giám sát vốn vay Là sở áp dụng sách tín dụng: nhƣ sách lãi suất, sách tài sản đảm bảo tiền vay,…; 1.2 CÁC PHƢƠNG PHÁP CHỦ YẾU TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM 1.2.1 Phƣơng pháp tỷ số: 1.2.2 Phƣơng pháp so sánh 1.2.3 Phƣơng pháp phân tích tài Dupont 1.2.4 Phƣơng pháp loại trừ 1.3 CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM 1.3.1 Tổ chức công tác phân tích 1.3.2 Thu thập thông tin sử dụng phân tích tài 1.3.3 Thẩm định độ tin cậy BCTC khách hàng 1.3.4 Nội dung phân tích tài khách hàng doanh nghiệp NHTM a Phân tích tổng quát tình hình tài DN b Phân tích tiêu tài chủ yếu c Tính toán nhu cầu vốn lưu động d Phân tích báo cáo dự toán 1.3.5 Các tiêu chí đánh giá công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp NHTM 1.3.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác phân tích tài khách hàng DN NHTM CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Gi i thiệu chung Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) 2.1.2 Gi i thiệu chung Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh HDBank – Chi nhánh Đà N ng 2.1.3 Cơ cấu tổ chức ộ máy quản l 2.1.4 Chức nhiệm vụ phòng an 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh HDBank – Chi nhánh Đà N ng từ 12-2014 2.1.6 Tình hình hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp HDBank - Chi nhánh Đà N ng 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI HDBANK - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Quy trình cấp tín dụng đối v i khách hàng doanh nghiệp HDBank - Chi nhánh Đà N ng Tiếp xúc KHDN Tiếp nhận hồ sơ khách hàng Thẩm định khách hàng Lập tờ trình cấp tín dụng Phê duyệt Thông báo cho khách hàng Cấp tín dụng (giải ngân, bảo lãnh, LC,…) Giám sát kiểm tra Thu nợ, thu lãi 10 Giải chấp, lý, lưu hồ sơ 2.2.2 Công tác tổ chức phân tích tài khách hàng doanh nghiệp - Thực theo quy định hƣớng dẫn phân tích tài khách hàng doanh nghiệp HDBank - Đã quy định thời gian tối đa khâu, cấp có thẩm quyền cấp TD - Đã triển khai XHTDNB khách hàng DN - Tần suất phân tích: + Đối với H quan hệ TD: phân tích BCTC năm gần trƣớc cấp TD + Đối với H có dƣ nợ HDBank: quý/ lần - Công tác phân tích tài DN HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng đƣợc giao cho phòng QH H DN NH thực Minh họa công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp qua xem xét hồ sơ cấp hạn mức vay vốn cho Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN PHƢƠNG NAM Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng, bán buôn hàng kim khí H đề nghị cấp HMTD ngày 30/01/2015 nhƣ sau: 10 tỷ đồng Thời hạn HM: năm từ 05/02/2015 đến 05/02/2016 2.2.3 Công tác thu thập thông tin Đây bƣớc CBQH HDN phải thực công tác phân tích tài DN vay vốn, thông tin định đến kết việc phân tích đánh giá nên CBQH HDN trọng đến công tác CBQH HDN tiến hành thu thập BCTC khách hàng gồm: BCĐ T, BC Q D, BCLCTT, TMBCTC Đối với DN quan hệ tín dụng lần đầu NH yêu cầu nộp BCTC ba năm gần Đối với DN có quan hệ TD với chi nhánh CBQH HDN thu thập thêm thông tin DN lƣu trữ NH NH chƣa yêu cầu H nộp BCTC đƣợc kiểm toán Ngoài nguồn thông tin mà H cung cấp, CBQH HDN chủ động thu thập thêm thông tin từ nhiều kênh khác tùy thuộc vào DN, nhƣ thu thập từ trung tâm thông tin tín dụng CIC, thông qua tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với khách hàng, bạn hàng DN; * Đối với Công ty Cổ phần Phƣơng Nam, khách hàng lần quan hệ tín dụng với NH, NH yêu cầu công ty nộp BCTC ba năm gần gồm BCĐ T, BC QHĐ D, BCLCTT, thuyết minh BCTC Ngoài ra, CB QH HDN có thu thập từ trung tâm thông tin tín dụng CIC, thông qua tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với khách hàng, bạn hàng DN; tìm hiểu thêm tài công ty qua cục Thuế Đà Nẵng 2.2.4 Thẩm định độ tin cậy BCTC khách hàng Sau tiếp nhận hồ sơ H, CB phòng QH HDN tiến hành đánh giá tính pháp lý H xin cấp TD có đủ lực pháp lý theo quy định pháp luật, kiểm tra tính pháp nhân ngƣời đại diện theo pháp luật xin cấp TD, xem xét khách hàng có thỏa mãn điều kiện để đƣợc cấp TD hay không? Việc thẩm định đƣợc quy định Văn hƣớng dẫn phân tích tài khách hàng doanh nghiệp HDBank Hồ sơ công ty cổ phần Phƣơng Nam đƣợc CB QH HDN kiểm tra phù hợp với sách quy định HDBank, sau CB QH HDN tiến hành thẩm định BCTC H 10 điều kiện thực tế khách hàng để đƣa nhận xét đánh giá khách hàng Đối với công ty cổ phần Phƣơng Nam công ty hoạt động lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, bán buôn hàng kim khí nên CBQH HDN đánh giá kỹ tiêu hiệu hoạt động DN, chủ yếu chất lƣợng khoản phải thu, phải trả, HT Các tiêu mà CBQH HDN quan tâm khả sinh lời DN, tốc độ tăng trƣởng xác định nhu cầu vốn lƣu động DN Các tiêu đƣợc tính toán phân tích nhƣ sau: TT * Chỉ số khả toán Bảng 2.8 Các số khả toán Khả toán ngắn hạn lần 2012 2013 2014 Hệ số toán thời 0.65 1.70 1.82 Hệ số toán nhanh 0.33 0.94 0.69 Hệ số tiền mặt (HS toán tức thời) 0.05 0.12 0.17 Đánh giá chung:  Tốt  há tốt  Trung bình  Yếu Nhận xét: Các hệ số khả toán đơn vị mức cao, đạt mức chuẩn phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đơn vị, đảm bảo khả toán khoản nợ đến hạn * Chỉ số hoạt động Bảng 2.9 Chỉ số hoạt động TT Chỉ số hoạt động Vòng quay vốn lƣu động (vòng) Vòng quay hàng tồn kho (lần) Vòng quay khoản phải thu (vòng) Vòng quay khoản phải trả (vòng) Tốc độ tăng trƣởng doanh thu Hiệu suất sử dụng tài sản cố định Doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân hoản phải thu/doanh thu 2012 4.01 6.90 10.21 22.71 2.90 1.67 0.20 2013 2014 1.16 1.34 2.09 2.26 2.71 3.77 10.66 15.04 -32.1% 14.9% 1.45 2.70 0.64 0.89 0.45 0.14 Đánh giá chung:  Tốt  há tốt  Trung bình  Yếu 11 Nhận xét: Các số hoạt động đơn vị qua năm thể tƣơng đối tốt Trong năm 2014 số tăng đáng kể so với năm 2013 chứng tỏ lực hoạt động đơn vị tốt, sử dụng tài sản cố định có hiệu * Đòn cân nợ cấu tài sản, nguồn vốn Bảng 2.10 Đòn cân nợ cấu tài sản, nguồn vốn TT Đòn cân nợ cấu tài sản nguồn vốn 2012 2013 2014 Hệ số nợ 0.64 0.54 0.46 Nợ/Vốn CSH 1.80 1.15 0.87 Nợ dài hạn/Vốn CSH - 0.23 0.26 Tài sản cố định/Vốn CSH 1.62 0.57 0.75 Tốc độ tăng trƣởng tài sản -22.7% -10.4% Đánh giá chung:  Tốt  há tốt  Trung bình  Yếu Nhận xét: Hệ số nợ đơn vị năm 2014 0.46 lần cho thấy cấu vốn đơn vị cân đối, việc bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu để kinh doanh, đơn vị biết sử dụng hợp lý đòn bẩy tài để thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển * Chỉ số sinh lời Bảng 2.11 Chỉ số sinh lời Chỉ số sinh lời % 2012 2013 2014 Tỷ suất lợi nhuận (ROS) 2.31% 0.40% 1.91% Suất sinh lời tài sản (ROA) 1.93% 0.29% 1.80% Suất sinh lời vốn CSH (ROE) 5.42% 0.63% 3.36% Tỷ suất lợi nhuận gộp 14.69% 14.96% 12.29% Hệ số thu nhập trả lãi định kỳ 1.31 1.48 1.21 Tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận -88.29% 450.94% Đánh giá chung:  Tốt  há tốt  Trung bình  Yếu 12 Nhận xét: Các số sinh lời đơn vị qua năm dƣơng mức cao so với DN ngành cho thấy hoạt động kinh doanh đơn vị có hiệu * Hệ số cân đối vốn Bảng 2.12 Hệ số cân đối vốn (đơn vị: triệu VND) Hệ số cân đối vốn TT 2012 2013 2014 Vốn luân chuyển Vốn lƣu động (11,748,609,232) 12,129,765,813 9,481,951,031 (11,748,609,232) 12,129,765,813 9,481,951,031 Đánh giá chung:  Tốt  há tốt  Trung bình  Yếu Nhận xét: Nguồn vốn lƣu động đơn vị năm 2013, 2014 dƣơng cho thấy cấu nguồn vốn cân đối * Hệ số tăng trưởng Bảng 2.13 Hệ số tăng trưởng STT Khả tang trƣởng % 2012 2013 2014 Tốc độ tăng trƣởng doanh thu -32.1% 14.9% Tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận -88.3% 450.9% Đánh giá chung:  Tốt  há tốt  Trung bình  Yếu Căn BCTC, cán QH H nhập vào chƣơng trình XHTDNB, chƣơng trình tự động tính 14 tiêu tài trên, liên kết với giá trị xác định kết điểm Thông tin tài ết phân tích xếp hạng tín dụng đƣợc Cán QHKHDN đánh giá trình bày báo cáo đề xuất tín dụng Đối với công ty CP Phƣơng Nam: 13 Bảng 2.14 Kết phân tích xếp hạng TD công ty CP Phương Nam ết xếp hạng tín dụng Tỷ trọng % Điểm số Điểm số * Tỷ trọng Điểm cho thông tin tài chính: 30 65,2 19,56 Điểm cho thông tin phi tài chính: 65 96,48 62,71 Tổng cộng: 82,27 Xếp loại DN : Loại AA Độ rủi ro: Thấp Nhóm nợ: Nợ nhóm (Nguồn: báo cáo đề xuất TD HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng) c Xác định nhu cầu vốn lưu động: Bảng 2.15 Xác định nhu cầu vốn lưu động Hạn mức vay vốn Chỉ tiêu Năm thực tế Doanh thu 33,925 Giá vốn hàng bán 29,757 Lợi nhuận dự kiến 647 Chu kỳ kinh doanh =360: (360/Vòng quay hàng tồn 1.41 kho + 360/Vòng quay khoản phải thu) Nhu cầu vốn cho vòng 21,083 quay VCSH tham gia vào vốn 12,130 lƣu động Phải trả ngƣời bán 1,204 Tài trợ từ TCTD khác 7,750 Vốn vay khác Nhu cầu cấp hạn mức vay vốn HDBank Năm kế hoạch 38,000 33,331 760 Tăng, giảm 12% 12% 17% 1.50 6% 22,221 5% 9,706 -20% 2,514 0 109% -100% 10,000 Doanh thu dự kiến thời gian đến 38.000 triệu đồng (tăng 12% so với năm 2014) Với tốc độ tăng doanh thu thời 14 gian qua (năm 2014, doanh thu đạt 33.925 triệu đồng, tăng gần 15% so với năm 2013) hợp đồng công ty thực thấy doanh thu dự kiến nhƣ khả thi đảm bảo khả trả nợ cho ngân hàng Về cấu nguồn, phần vốn tự có chiếm dụng, đơn vị dự kiến vay ngắn hạn 100% HD Bank – CN Đà Nẵng với hạn mức đề nghị 10.000 triệu đồng Vòng quay vốn lƣu động 12 tháng tới dự kiến 1,5 vòng/năm, tăng nhẹ so với năm 2014, dự kiến công ty tăng cƣờng thu hồi khoản phải thu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Với vòng quay vốn 1,5 vòng/năm, CBQH H đề xuất thời hạn khoản vay tùy theo lần nhận nợ nhƣng tối đa không 09 tháng 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Đối v i công tác tổ chức phân tích tài Đã thực theo văn hƣớng dẫn, quy định phân tích chƣơng trình XHTDNB HDBank Đã tổ chức tƣơng đối tốt công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp trƣớc cấp TD Cán QH H phải nhập liệu BCTC lần (chƣơng trình XHTDNB Excel) nên lãng phí thời gian trình phân tích BCTC Công tác kiểm tra đánh giá sau cho vay, tần suất phân tích số liệu sử dụng chƣa kịp thời Có phối hợp giám sát lẫn phòng QH H DN, phòng quản lý rủi ro từ tạo điều kiện thuận lợi việc phân tích, nhận biết đƣợc rủi ro có biện pháp phòng ngừa thích hợp 15 Cơ sở vật chất, công nghệ, trang thiết bị phục vụ cho công tác thu thập, xử lý thông tin khách hàng thiếu Cán phòng QH HDN cán trẻ đƣợc nâng cao trình độ nhƣng kinh nghiệm chƣa có nhiều nên gặp khó khăn việc phân tích tài khách hàng DN CBQH HDN thực theo quy định, quy trình NH, đánh giá khách quan tình hình tài H vay vốn, không gian lận, bao che cho khách hàng 2.3.2 Đối v i công tác thu thập thông tin NH chủ yếu dựa vào thông tin DN cung cấp Nguồn thông tin thu thập thêm ít, chƣa kịp thời, chƣa đảm bảo độ tin cậy, chƣa đƣợc hệ thống hóa mà mang tính đơn lẻ Việc sử dụng số liệu để phân tích tài doanh nghiệp số DN chƣa kịp thời, chủ yếu so sánh với khứ, chƣa có số liệu trung bình ngành để so sánh Chƣơng trình XHTDNB đƣợc triển khai từ năm 2010 đến nay, để so sánh tiêu tài sử dụng giá trị chi tiết theo 20 ngành kinh tế loại hình DN: DN nhà nƣớc, DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, DN khác Bộ giá trị chƣa đƣợc cập nhật nên không đảm bảo tính so sánh, phản ánh sát thực tế, làm sai lệch kết xếp hạng 2.3.3 Đối v i công tác thẩm định BCTC Việc thẩm định số liệu BCTC dừng lại việc kiểm tra tính khớp đúng, cân đối; việc phát điểm bất hợp lý, nghi ngờ BCTC H hạn chế phụ thuộc vào trình độ lực CB QH HDN Việc thu thập thẩm định thêm thông tin phi tài H, chủ yếu qua vấn H phụ thuộc kỹ CB QHKHDN nên độ tin cậy thông tin phi tài chƣa cao 2.3.4 Đối v i phƣơng pháp phân tích 16 Ngoài phƣơng pháp tỷ số phƣơng pháp so sánh đƣợc sử dụng để phân tích, NH kết hợp sử dụng phƣơng pháp chấm điểm tín dụng nội doanh nghiệp trình phân tích tài khách hàng DN Phƣơng pháp phân tích đƣợc sử dụng giống cho loại hình DN có quy mô khác dẫn đến việc đánh giá sai DN vay vốn Chƣa sử dụng phƣơng pháp Dupont để phân tích 2.3.5 Đối v i nội dung phân tích Đã phân tích BCTC từ tổng quát đến chi tiết, sau tổng hợp đƣa đánh giá tình hình tài DN Hệ thống tiêu tài phân tích: tƣơng đối hợp lý, phản ánh đƣợc tình hình tài DN Tuy nhiên, chƣa phân tích số tiêu: Hiệu suất sử dụng tổng TS; Tỷ số tự tài trợ tài sản dài hạn; Tốc độ tăng trƣởng doanh thu/ doanh thu kỳ nhóm tiêu khả kiểm soát chi phí nhằm đánh giá chất lƣợng quản lý DN CB QHKHDN chƣa đôn đốc H cung cấp BCTC gần để cập nhật số liệu phân tích kịp thời tình hình tài H CB QHKHDN chƣa phân tích báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Chƣa sử dụng thông tin BCTC để thẩm tra mức độ tin cậy việc chấm điểm thông tin phi tài XHTDNB khách hàng Chƣa thực phân tích bảng cân đối nguồn sử dụng nguồn Chƣa thực phân tích báo cáo dự toán Đã kết hợp phân tích BCTC với chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng Tuy nhiên, chƣơng trình XHTDNB số điểm chƣa phù hợp với thực tế ảnh hƣởng đến kết xếp hạng Chẳng hạn nhƣ: + Phần BCTC DN, BCĐ T có thay đổi cấu Quỹ khen thƣởng phúc lợi không nằm phần Vốn chủ sở 17 hữu mà đƣợc chuyển sang phần Nợ phải trả Tuy nhiên hệ thống XHTDNB chƣa cập nhật thay đổi dẫn đến chênh lệch số liệu BCĐ T DN gửi NH số liệu hệ thống XHTDNB, ảnh hƣởng đến việc chấm điểm tiêu tài DN + HDBank xây dựng hệ thống XHTD doanh nghiệp áp dụng cho 20 ngành nghề Tuy nhiên, số ngành nghề mà Ngân hàng có quan hệ tín dụng với dƣ nợ lớn có định hƣớng gia tăng thêm số lƣợng khách hàng tƣơng lai nhƣ khách hàng thuộc ngành “ inh doanh kho bãi dịch vụ hỗ trợ”, “Thƣơng mại xăng dầu, ga” hệ thống XHTD chƣa có tiêu áp dụng cho loại ngành Do đó, kết phân loại nợ áp dụng cho khách hàng thuộc ngành chƣa đƣợc xác + Điểm số tài doanh nghiệp không đƣợc cập nhật thƣờng xuyên ngân hàng quy định việc chấm điểm tiêu tài doanh nghiệp vào báo cáo tài năm trƣớc liền kề thay sử dụng báo cáo tài thời điểm đánh giá Điều phản ánh không xác tình hình tài hoạt động doanh nghiệp thời điểm đƣợc đánh giá giai đoạn kinh tế gặp phải nhiều khó khăn, tình hình tài nhiều doanh nghiệp liên tiếp bị sụt giảm Các tiêu tài cần tính toán đƣợc quy định rõ ràng, dễ hiểu tƣơng đối hợp lý văn hƣớng dẫn, giúp CBTD tiến hành phân tích tài DN cách dễ dàng, từ giúp NH tiết kiệm thời gian công tác thẩm định, phản ánh đƣợc tình hình tài DN nhanh chóng đến định có cấp tín dụng cho KH hay không Một số hồ sơ tín dụng, cán QH HDN chƣa thu thập đủ số liệu để phân tích đầy đủ tiêu; Việc phân tích dừng lại việc tính toán tỷ số mà chƣa sâu phân tích tìm mối liên hệ 18 tỷ số để đánh giá toàn diện tình hình tài H 2.3.6 Chất lƣợng công tác phân tích tài DN Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dƣ nợ, Tỷ lệ nợ hạn/ Tổng dƣ nợ Chi nhánh thấp có xu hƣớng giảm thể công tác phân tích tài HDN đƣợc HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng thực tƣơng đối tốt Nhƣng trƣớc khó khăn chung kinh tế, tình hình tài HDN có dấu hiệu suy giảm nên HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng cần phải thƣờng xuyên rà soát xử lý dứt điểm khoản nợ xấu nhƣ nợ hạn HDBank không qui định tiêu chuẩn tình hình tài DN vay vốn mà giao cho Chi nhánh tự phân tích, định có chấp nhận cho vay hay không H có mức xếp hạng từ BBB trở lên giới hạn Hệ số nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu theo ngành nghề kinh doanh HDBank quy định Tuy nhiên, công tác tổ chức phân tích - thu thập thông tin - thẩm định thông tin – phƣơng pháp phân tích – nội dung phân tích hạn chế nên ảnh hƣởng đến chất lƣợng công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp CHƢƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HDBANK - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 MỤC TIÊU CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Với mục tiêu đánh giá toàn diện sát thực tế tình hình tài HDN vay vốn, đảm bảo phát triển tín dụng an toàn hiệu quả, nâng 19 cao chất lƣợng khoản vay, góp phần giảm phát sinh nợ xấu, nợ hạn, hạn chế rủi ro tín dụng HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng: + Công tác thu thập thẩm định thông tin: cần tổ chức khoa học, hợp lý toàn diện + Công tác tổ chức phân tích BCTC: cần hƣớng dẫn cụ thể hơn; tách bạch trách nhiệm phận; cần cụ thể trách nhiệm phát sinh nợ hạn, nợ xấu ngƣời chịu trách nhiệm Cần rút ngắn thời gian nhập số liệu, tính toán; tổ chức phân tích BCTC KH thƣờng xuyên, liên tục để giám sát sử dụng vốn vay mục đích, an toàn hiệu Bố trí đủ nguồn lực để đảm bảo chất lƣợng phân tích đƣợc nâng cao + Phƣơng pháp phân tích: cần sử dụng tổng hợp phƣơng pháp phân tích, nghiên cứu ứng dụng phƣơng pháp truyền thống phƣơng pháp đảm bảo tính xác, khách quan kết phân tích + Nội dung phân tích: Các tiêu chí phân tích, tiêu để làm XHTDNB cần phù hợp với DN ngành, lĩnh vực khác nhau; phù hợp với tình hình tài DN tại; phù hợp với sách quản lý tài hành nhằm đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn công tác phân tích 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích tài khách hàng doanh nghiệp - Ban hành quy trình nội hƣớng dẫn thống cụ thể hóa hƣớng dẫn HDBank phù hợp với thực tiễn chi nhánh Quy 20 trình phân tích tài doanh nghiệp đƣợc quy định cụ thể văn bản, nhiên thực tế công tác phân tích tài có nhiều trƣờng hợp khác nhau, cán QHKHDN bỏ qua không thực số bƣớc Do đó, ban lãnh đạo chi nhánh cần phân công cán QH HDN cho phù hợp với lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp theo quy mô, thời gian khoản vay - Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, tăng cƣờng công tác đào tạo bổi dƣỡng cán bộ: Yêu cầu công tác phân tích TC H DN đòi hỏi cán lãnh đạo nhƣ CBQH HDN trực tiếp làm công tác TD trình độ, lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt mà phải có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao có kinh nghiệm công tác Họ cần phải có kỹ phân tích, phải am hiểu nhiều lĩnh vực kinh tế, nắm đƣợc hoạt động khách hàng khu vực để đƣa nhận định xác khách hàng Do chiến lƣợc ngƣời chiên lƣợc lâu dài Việc xây dựng đội ngủ cán có trình độ cao nhiệm vụ hàng đầu NH để nâng cao chất lƣợng tín dụng Để xây dựng đƣợc đội ngủ cán vững chắc, chi nhánh cần tập trung vào số giải pháp sau: * Việc đào tạo đào tạo lại cán QH H phải đƣợc thực thƣờng xuyên liên tục Bên cạnh công tác tuyển dụng phải đƣợc thực quy trình yêu cầu công việc * Có sách sàng lọc, sử dụng có hiệu đội ngủ cán QH H Hàng năm cần thực rà soát, đánh giá phân loại cán QH H để có hƣớng đào tạo, bổ sung kịp thời Đồng thời phân loại để thực việc tiêu chuẩn hóa cán QH H mặt định tính định lƣợng, tạo đội ngủ cán tín dụng mạnh toàn diện * Đổi sách đãi ngộ cán QH H Trong điều kiện chế thị trƣờng sách đãi ngộ hợp lý tiền lƣơng, tiền thƣởng, hệ số tiền lƣơng có ý nghĩa quan trọng có đội 21 ngủ có cống hiến nhiều nhất, chịu áp lực nhiều công việc mang tính rủi ro cao * Ngân hàng cần quy định nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng cán nhân viên ngân hàng Thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động họ, tránh tình trạng sai phạm nhƣng không xác định đƣợc trách nhiệm thuộc Những cán cố tình vi phạm có hành vi gian trá phải cƣơng xử lý - Cần tiến hành tra, giám sát việc phân tích TCDN, để tránh tình trạng CBQH H làm việc không quy trình, nhầm lẫn, đánh giá sai tình hình tài cố tình cung cấp thông tin không trung thực để phân tích, nhanh chóng đƣa đến định cho vay dẫn đến rủi ro việc cấp tín dụng cho khách hàng - Quy định rõ trách nhiệm công tác kiểm tra đánh giá sau cho vay, kiểm tra thực tế DN, bổ sung thêm thông tin KH - Đầu tƣ cho công nghệ, trang thiết bị phƣơng tiện để xây dựng ngân hàng đại: Đối với công tác phân tích tài khách hàng hoạt động tín dụng công nghệ trang thiết bị có ý nghĩa lớn trình thu thập, xử lý lƣu trữ thông tin cách nhanh chóng, xác đầy đủ Vì thời gian tới chi nhánh cần thực giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng công nghệ, trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác phân tích tài khách hàng: * Nâng cấp phần mềm ngân hàng tốt giúp cán tín dụng việc tiến hành kiểm tra doanh nghiệp trình giải ngân nhằm tránh tổn thất không đáng có Có thể tìm hiểu, khai thác phần mềm mới: phần mềm quản lý thông tin, phần mềm hổ trợ thẩm định, hổ trợ công tác phân tích tài nhằm giúp giảm bớt công đoạn trình thực công việc * Đầu tƣ chiều sâu vào trang thiết bị thuộc hệ thống thu 22 thập thông tin khách hàng: kết nối mạng nội với phòng ngân hàng khác hệ thống, nối mạng cục với phòng giao dịch, trung tâm thông tin thƣơng mại, trung tâm phòng ngừa rủi ro ngân hàng khác hệ thống 3.2.2 Hoàn thiện công tác thu thập thẩm định thông tin - Quy định trách nhiệm CB QH HDN việc đôn đốc khách hàng gửi BCTC; kiểm tra thực tế DN lần/quý - ết hợp thêm nhiều kênh thu thập thông tin: * CB QH HDN cần tích cực khai thác thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng CIC Đây nguồn thông tin chủ yếu trình chấm điểm chi nhánh * Xây dựng mối quan hệ với trung tâm TD tƣ nhân PCB PCB trung tâm thông tin tín dụng tƣ nhân Việt Nam, đƣợc kỳ vọng kết nối cung cấp thông tin TD H cá nhân tổ chức, với độ tin cậy cao * Nguồn thông tin từ quan nhà nƣớc: cục thuế, quan hải quan, tài giúp xác thực lại số liệu báo cáo mà doanh nghiệp cung cấp cho chi nhánh Tuy nhiên chƣa có quy định mối quan hệ NHTM với quan thông tin DN nên việc thu thập thông tin chủ yếu sở quen biết cách CB QH HDN gửi công văn xin hỏi tin lần cho DN cụ thể Vì HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng cần có sách hỗ trợ thông tin bộ, ngành có liên quan với chi nhánh * Tăng cƣờng hợp tác mở rộng quan hệ với quan chức khác để tạo mối quan hệ tốt giúp chi nhánh thuận lợi việc thu thập thông tin liên quan Bên cạnh đó, cần thiết lập kênh trao đối thông tin chi nhánh ngân hàng khác sở cạnh tranh lành mạnh nhƣng chung mục tiêu đánh giá khách hàng giảm thiểu rủi 23 ro tín dụng - Thƣờng xuyên đào tạo, cập nhật kiến thức ế toán tài DN cho cán bộ, lập diễn đàn trao đổi nghiệp vụ cho cán làm công tác tín dụng - Lập phiếu thu thập thông tin phi tài DN, đề nghị H tự cung cấp cam kết tự chịu trách nhiệm, đồng thời hƣớng dẫn cán ngân hàng có biện pháp, kỹ để thẩm định thông tin Sử dụng thông tin BCTC để làm sở chấm điểm phi tài XHTDNB khách hàng - Cần đầu tƣ trang thiết bị, đầu tƣ công nghệ thông tin kỹ thuật, đẩy mạnh việc liên kết với chi nhánh để nâng cao hiệu trình thu thập xử lý thông tin liên quan đến khách hàng 3.2.3 Hoàn thiện phƣơng pháp phân tích nội dung phân tích tài khách hàng doanh nghiệp Quy định thống phƣơng pháp phân tích khái quát BCTC sở số liệu năm gần Sử dụng thêm phƣơng pháp phân tích DUPONT để đánh giá toàn diện tình hình tài H a Phân tích BCLCTT b Hoàn thiện phương pháp phân tích c Kết hợp thông tin tài thông tin phi tài d Sử dụng thông tin phân tích từ thuyết minh BCTC e Xây dựng số liệu ngành riêng NH f Phân tích báo cáo dự toán g Hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích h Hoàn thiện chương trình XHTDNB 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị v i ngân hàng nhà nƣ c 3.3.2 Kiến nghị v i Bộ tài 24 KẾT LUẬN Qua thời gian nghiên cứu lý luận khảo sát sơ thực tiễn công tác phân tích tài khách hàng DN hoạt động tín dụng HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng, tác giả khái quát vấn đề chủ yếu sở lý luận công tác phân tích tài khách hàng DN hoạt động tín dụng NHTM Trên sở đó, tác giả xây dựng tiêu chí để đánh giá sơ thực trạng công tác phân tích BCTC khách hàng DN hoạt động tín dụng HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng đề xuất hƣớng thực số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng Do khả có hạn thời gian nghiên cứu hạn chế, tác giả mong nhận đƣợc đóng góp Thầy, Cô bạn để tiếp tục hoàn chỉnh đề tài nghiên cứu [...]... nhiên, công tác tổ chức phân tích - thu thập thông tin - thẩm định thông tin – phƣơng pháp phân tích – nội dung phân tích còn hạn chế nên đã ảnh hƣởng đến chất lƣợng công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp CHƢƠNG 3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HDBANK - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 MỤC TIÊU CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG... của công tác phân tích 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp - Ban hành quy trình nội bộ hƣớng dẫn thống nhất và cụ thể hóa hƣớng dẫn của HDBank phù hợp với thực tiễn chi nhánh Quy 20 trình phân tích tài chính doanh. .. 2014, do dự kiến công ty sẽ tăng cƣờng thu hồi khoản phải thu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Với vòng quay vốn 1,5 vòng/năm, CBQH H đề xuất thời hạn khoản vay tùy theo từng lần nhận nợ nhƣng tối đa không quá 09 tháng 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Đối v i công tác tổ chức phân tích tài chính... CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Với mục tiêu đánh giá toàn diện và sát thực tế tình hình tài chính của HDN vay vốn, đảm bảo phát triển tín dụng an toàn hiệu quả, nâng 19 cao chất lƣợng khoản vay, góp phần giảm phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn, hạn chế rủi ro tín dụng tại HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng: + Công. .. phân tích đầy đủ các chỉ tiêu; Việc phân tích mới dừng lại ở việc tính toán các tỷ số mà chƣa đi sâu phân tích và tìm mối liên hệ 18 giữa các tỷ số để đánh giá toàn diện hơn tình hình tài chính của H 2.3.6 Chất lƣợng công tác phân tích tài chính DN Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dƣ nợ, Tỷ lệ nợ quá hạn/ Tổng dƣ nợ của Chi nhánh thấp hoặc có xu hƣớng giảm thể hiện công tác phân tích tài chính HDN đƣợc HDBank – Chi. .. trong thực tế công tác phân tích tài chính có nhiều trƣờng hợp khác nhau, cán bộ QHKHDN bỏ qua hoặc không thực hiện một số bƣớc Do đó, ban lãnh đạo chi nhánh cần phân công cán bộ QH HDN cho phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp hoặc theo quy mô, thời gian của khoản vay - Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, tăng cƣờng công tác đào tạo và bổi dƣỡng cán bộ: Yêu cầu của công tác phân tích TC... và nội dung phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp Quy định thống nhất phƣơng pháp phân tích khái quát các BCTC trên cơ sở số liệu 3 năm gần nhất Sử dụng thêm các phƣơng pháp phân tích DUPONT để đánh giá toàn diện tình hình tài chính H a Phân tích BCLCTT b Hoàn thiện phương pháp phân tích c Kết hợp thông tin tài chính và thông tin phi tài chính d Sử dụng thông tin phân tích từ thuyết minh BCTC... hiện theo các văn bản hƣớng dẫn, quy định phân tích và chƣơng trình XHTDNB của HDBank Đã tổ chức tƣơng đối tốt công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trƣớc khi cấp TD Cán bộ QH H phải nhập dữ liệu BCTC 2 lần (chƣơng trình XHTDNB và Excel) nên lãng phí thời gian trong quá trình phân tích BCTC Công tác kiểm tra đánh giá sau khi cho vay, tần suất phân tích và số liệu sử dụng chƣa kịp thời... 2.3.5 Đối v i nội dung phân tích Đã phân tích BCTC từ tổng quát đến chi tiết, sau đó tổng hợp và đƣa ra đánh giá về tình hình tài chính của DN Hệ thống chỉ tiêu tài chính phân tích: đã tƣơng đối hợp lý, phản ánh đƣợc tình hình tài chính của DN Tuy nhiên, chƣa phân tích một số chỉ tiêu: Hiệu suất sử dụng tổng TS; Tỷ số tự tài trợ tài sản dài hạn; Tốc độ tăng trƣởng doanh thu/ doanh thu thuần trong kỳ... 10,000 0 Doanh thu dự kiến trong thời gian đến là 38.000 triệu đồng (tăng 12% so với cả năm 2014) Với tốc độ tăng doanh thu trong thời 14 gian qua (năm 2014, doanh thu đạt 33.925 triệu đồng, tăng gần 15% so với năm 2013) và những hợp đồng công ty đã và đang thực hiện có thể thấy doanh thu dự kiến nhƣ trên là khả thi và đảm bảo khả năng trả nợ cho ngân hàng Về cơ cấu nguồn, ngoài phần vốn tự có và chi m ... khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) - chi nhánh Đà Nẵng - Chƣơng 3: Hoàn thiện công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phát triển... hƣởng đến công tác phân tích tài khách hàng DN NHTM CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) – CHI NHÁNH... DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Gi i thiệu chung Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) 2.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố hồ chí minh (HDBank) chi nhánh đà nẵng , tóm tắt hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố hồ chí minh (HDBank) chi nhánh đà nẵng , tóm tắt hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố hồ chí minh (HDBank) chi nhánh đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn