Xây dựng và sử dụng phiếu học tập để dạy tự học chương III, IV sinh học 11 THPT luận văn thạc sỹ sinh học

87 374 2
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2015, 09:56

... xây dựng sử dụng PHT vào dạy tự học môn Sinh học 40 Chương XÂY DỤÌVG VÀ SỬ DỤNG PHIÉU HỌC TẶP ĐẺ DẠY T ự HỌC CHƯƠNG III, IV SINH HỌC 11 THPT 2.1 Xây dựng dạng PHT để dạy tự học chương III, IV. .. thông qua sử dụng PHT 30 Chương XÂY DỰNG VÀ s DỤNG PHIÉU HỌC TẬP ĐẾ DẠY T ự HỌC CHƯƠNG III, IV SINH HỌC 11 THPT 33 2.1 Xây dựng dạng PHT để dạy tự học chương III ,IV sinh học 11 THPT 33 2.1.1... phương pháp dạy học Sinh học 11 THPT - Xây dựng hệ thống PHT đủ tiêu chuẩn chương III, IV Sinh học 11 THPT - Xây dựng quy trình sử dụng PHT để dạy tự học chương III, IV Sinh học 11 THPT 15 NỘI
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng phiếu học tập để dạy tự học chương III, IV sinh học 11 THPT luận văn thạc sỹ sinh học , Xây dựng và sử dụng phiếu học tập để dạy tự học chương III, IV sinh học 11 THPT luận văn thạc sỹ sinh học , Xây dựng và sử dụng phiếu học tập để dạy tự học chương III, IV sinh học 11 THPT luận văn thạc sỹ sinh học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn