Quản lý bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện hưng hà, tỉnh thái bình

108 122 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2015, 14:48

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN TIẾN HOẠT QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHO HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN HƢNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN TIẾN HOẠT QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHO HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN HƢNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS MAI CÔNG KHANH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thông tin đƣợc chọn lọc, phân tích, tổng hợp, xử lý đƣa vào luận văn quy định Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Tiến Hoạt i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, hoàn thành luận văn với đề tài: “Quản lý bồi dưỡng kỹ quản lý cho hiệu trưởng trường trung học sở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình” Em xin trân trọng cảm ơn Trƣờng Đại học sƣ phạm, Đại học Thái Nguyên, cảm ơn thầy giúp em khám phá nguồn tri thức lòng yêu nghề dạy học Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới - Tiến sĩ Mai Công Khanh - ngƣời thầy tài đức độ tận tâm giúp đỡ, hƣớng dẫn em hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo, Ban giám hiệu, quý thầy cô trƣờng THCS huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình, bạn bè, ngƣời thân tạo điều kiện động viên, giúp đỡ trình học tập Do khả điều kiện nghiên cứu, luận văn chắn không tránh khỏi hạn chế, kính mong nhận đƣợc góp ý kiến thầy cô đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Tiến Hoạt ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phƣơng pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHO HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Nghiên cứu quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng học nƣớc 1.1.2 Nghiên cứu quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho Hiệu trƣởng trƣờng học nƣớc 1.2 Một số khái niệm quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng học 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Quản lý giáo dục 10 1.2.3 Quản lý trƣờng học 11 iii 1.2.4 Kỹ quản lý 14 1.2.5 Bồi dƣỡng kỹ quản lý 18 1.3 Cơ sở lý luận quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS 19 1.3.1 Trƣờng trung học sở hệ thống giáo dục quốc dân 19 1.3.2 Hiệu trƣởng trƣờng trung học sở 21 1.4 Tầm quan trọng việc bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS 23 1.5 Nội dung quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS 24 1.6 Các yếu tố tác động đến quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHO HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG THCS HUYỆN HƢNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH 28 2.1 Đặc điểm văn hóa, giáo dục huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình 28 2.1.1 Đặc điểm văn hóa 28 2.1.2 Đặc điểm giáo dục 29 2.2 Giáo dục trung học sở huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình 30 2.2.1 Đội ngũ cán quản lý trƣờng THCS 30 2.2.2 Chất lƣợng giáo dục trung học sở 31 2.3 Thực trạng quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng trung học sở huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình 35 2.3.1 Về kỹ quản lý hiệu trƣởng trƣờng THCS 35 2.3.2 Thực trạng quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS 52 2.4 Đánh giá chung thực trạng 54 iv 2.4.1 Mặt mạnh 54 2.4.2 Mặt hạn chế 55 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 56 KẾT LUẬN CHƢƠNG 56 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHO HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG THCS HUYỆN HƢNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH 57 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 57 3.1.1 Bảo đảm tính đồng 57 3.1.2 Bảo đảm tính khả thi 57 3.1.3 Bảo đảm tính kế thừa 57 3.1.4 Bảo đảm tính thực tiễn 57 3.2 Biện pháp quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình 58 3.2.1 Xây dựng kế hoạch bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS theo yêu cầu đổi quản lý giáo dục 58 3.2.2 Đổi nội dung quản lý bồi dƣỡng kỹ gắn với chất lƣợng hiệu quản lý 64 3.2.3 Đổi phƣơng pháp tổ chức bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS 67 3.2.4 Đa dạng hóa hình thức bồi dƣỡng kỹ quản lý, trọng nhân điển hình tiên tiến 70 3.2.5 Tăng cƣờng tổ chức bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS theo trƣờng đạt chuẩn quốc gia 73 3.2.6 Khuyến khích tự học, tự bồi dƣỡng nâng cao trình độ, lực quản lý hiệu trƣởng trƣờng THCS 76 3.3 Mối quan hệ biện pháp quản lý 78 3.4 Khảo nghiệm cần thiết tính khả thi biện pháp 78 v KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 Kết luận 82 Kiến nghị 83 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo 83 2.2 Đối với Sở GD&ĐT 83 2.3 Đối với Phòng GD&ĐT, UBND huyện 83 2.4 Đối với hiệu trƣởng trƣờng THCS 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CBQL Cán quản lý CNH Công nghiệp hóa CNTT Công nghệ thông tin CNV Công nhân viên CSVC Cơ sở vật chất ĐMPPDH Đổi phƣơng pháp dạy học ĐHSP Đại học sƣ phạm GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo 10 GV Giáo viên 11 HĐCM Hoạt động chuyên môn 12 HĐND Hội đồng nhân dân 13 HĐNGLL Hoạt động lên lớp 14 HS Học sinh 15 NXB Nhà xuất 16 PPDH Phƣơng pháp dạy học 17 QL Quản lý 18 QLGD Quản lý giáo dục 19 TCM Tổ chuyên môn 20 THCS Trung học sở 21 THPT Trung học phổ thông 22 Tr Trang 23 UBND Ủy ban nhân dân 24 UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Nội dung quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS 25 Bảng 2.1 Thống kê đội ngũ CBQL trƣờng THCS năm học 2013-2014 30 Bảng 2.2 Thống kê kết học lực HS trƣờng THCS năm học 31 Bảng 2.3 Kết tốt nghiệp lớp HS trƣờng THCS năm học 32 Bảng 2.4 Bảng thống kê kết hạnh kiểm HS trƣờng THCS năm học 33 Bảng 2.5 Thống kê kết tốt nghiệp nghề phổ thông THCS năm học 33 Bảng 2.6 Thống kê kết giáo dục thể chất, y tế học đƣờng học sinh THCS năm học 34 Bảng 2.7 Thống kê kết xây dựng trƣờng THCS đạt chuẩn quốc gia năm học 34 Bảng 2.8 Thống kê ý kiến CBQL, GV công tác tổ chức việc thực quy chế chuyên môn 38 Bảng 2.9 Thống kê ý kiến CBQL, GV kỹ quản lý Hiệu trƣởng việc tổ chức cho GV thực kế hoạch dạy học 39 Bảng 2.10 Thống kê ý kiến CBQL, GV kỹ quản lý Hiệu trƣởng việc thực nề nếp dạy học 41 Bảng 2.11 Thống kê ý kiến CBQL, GV kỹ quản lý Hiệu trƣởng việc quản lý hồ sơ, giáo án 42 Bảng 2.12 Thống kê kết quản lý kiểm tra hoạt động sƣ phạm GV 47 Bảng 2.13 Thống kê kết quản lý Hiệu trƣởng kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập HS 49 Bảng 2.14 Thống kê kết khảo sát kỹ soạn thảo văn thi hành định quản lý 52 Bảng 3.1 Thăm dò cần thiết biện pháp quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý 79 Bảng 3.2 Thăm dò tính khả thi biện pháp quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý 80 v TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng (2004), Chỉ thị số 40-CT/TW xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lí GD Báo GD Thời đại (2001), số 87 Đặng Quốc Bảo (2008), đề cương giảng Phát triển nguồn nhân lực người, Giáo trình dùng cho học viên cao học Quản lí GD Bertie Evarard, Ian Wilson, Geoffrey Morris (2009), Quản trị hiệu trường học, Học viện QLGD Việt Nam Bộ GD&ĐT (2011), Điều lệ Trường THCS, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học Bộ GD&ĐT(2009), Dự án SREM: Điều hành hoạt động trường học” C.Mác Ăng ghen (1993), Tập 23, NXB Giáo dục Chính phủ (2011), Chiến lược phát triển GD 2011-2020, NXB Giáo dục Dakharop(2009), Tổ chức lao động Hiệu trưởng, Học viện QLGD Việt Nam 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị số 29-NQ/TW, http://www.giaoducvietnam.vn, ngày 04/11/2013 12 Trần Khánh Đức (2011), GD phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI, NXB GD Việt Nam 13 Harold Koontz, Cyril Odonnell, Heinz Weihrich (1994), Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 14 Phạm Minh Hạc (1998), Một số vấn đề giáo dục khoa học GD”, NXB Giáo dục 15 Vũ Ngọc Hải (2013), Quản lý nhà nước hệ thống giáo dục Việt Nam đổi bản, toàn diện hội nhập quốc tế, Viện KHGD Việt Nam 84 16 Nguyễn Văn Hộ (2006), Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo, giáo trình giảng dạy thạc sĩ quản lý giáo dục, ĐHSP Thái Nguyên 17 Bùi Thị Huệ (2013), Tổ chức bồi dưỡng kỹ lập kế hoạch cho hiệu trưởng trường THCS Thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, luận văn thạc sĩ, ĐHSP Thái Nguyên 18 Nguyễn Tiến Hùng (2008), “Quy trình quản lý dự án giáo dục” trung tâm nghiên cứu giáo dục, NXB ĐHSP 19 Nguyễn Thành Hƣng (2002), Lý luận dạy học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 20 Huyện ủy Hƣng Hà (2010), Nghị Đại hội XIV nhiệm kỳ 2010-2015 BCH Đảng huyện Hưng Hà 21 Jean Valérien (1997), Quản lý hành sư phạm, Học viện QLGD, http://www.qlgdhnue.edu.vn/thongtintulieu 22 Phan Văn Kha (2007), Giáo trình quản lý nhà nước giáo dục, NXB Đại học Quốc gia 23 Phan Văn Kha (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB, Đại học Quốc gia 24 Nguyễn Văn Khiêm (2012), Các biện pháp bồi dưỡng kỹ lập kế hoạch giáo dục cho cán quản lý trường THCS tỉnh Thái Nguyên, luận văn thạc sĩ, ĐHSP Thái Nguyên 25 Trần Kiểm (2012), Những vấn đề khoa học quản lý GD, NXB ĐHSP Hà Nội 26 Đặng Bá Lãm (2010), Tập giảng nghiên cứu khoa học GD, Viện Khoa học GD Việt Nam 27 Nguyễn Lộc (2009), Cơ sở lý luận quản lý tổ chức GD, NXB ĐHSP 28 Hồ Chí Minh (1995), Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 5, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 29 NV Savin (1983), Những vấn đề quản lý nhà trường, NXB Giáo dục 85 30 Tạ Thị Bích Ngọc (2013), Khoa học quản lý đại cương, http://www tailieu.vn/doc/, ngày 15/8/2013 31 Chu Mạnh Nguyên (2013), Bồi dưỡng hiệu trưởng trường THCS, NXB Hà Nội 32 Trần Thị Tuyết Oanh (2011) Giáo trình GD học tập 2, NXB ĐHSP, Hà Nội 33 Trần Lê Lƣu Phƣơng (2009), “Quản lý HĐCM trường THCS quận 5, thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu đổi GD” luận văn thạc sỹ, Viện Khoa học GD Việt Nam, Hà Nội 34 Prof Bernd Meier (2012), Giáo trình lý luận dạy học đại, số vấn đề ĐMPPDH 35 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những Khái niệm quản lý GD, Trƣờng CBQL GD Trung ƣơng I, Hà Nội 36 Phạm Hồng Quang (2006), Phương pháp nghiên cứu khoa học GD 37 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật Giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 38 Trần Quốc Thành (2009), Đề cương giảng lý luận chung QL QLGD 39 T.A Ilia(1978), Giáo dục học, Tập I, NXB Giáo dục 40 Nguyễn Thị Tính (2007), Quản lý chuyên môn nhà trường, tài liệu chuyên ngành QLGD, ĐHSP Thái Nguyên 41 Hoàng Mạnh Tùng (2014), Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ cho hiệu trưởng trường tiểu học tỉnh Lạng Sơn, luận văn thạc sĩ, ĐHSP Thái Nguyên 42 Thái Duy Tuyên (2007), Phương pháp dạy học truyền thống đổi mới, NXB Giáo dục 43 UNESCO (2000), Lập kế hoạch giáo dục cho người, NXB Hà Nội 44 Viện Ngôn ngữ học (1992), Từ điển Tiếng Việt, NXB Giáo dục 86 PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN (Dành cho giáo viên) Để phục vụ công tác nghiên cứu nội dung “Quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình”, kính mong đồng chí cho biết ý kiến số vấn đề thực trạng đội ngũ hiệu trƣởng trƣờng THCS Nội dung phù hợp với ô nào, cột nào, xin đồng chí đánh dấu X vào ô cột Trân trọng cảm ơn NỘI DUNG Vai trò, vị trí hiệu trƣởng nâng cao chất lƣợng dạy học giáo dục nhà trƣờng? Rất quan trọng Quan trọng quan trọng Theo đồng chí, phẩm chất trị, đạo đức, lối sống hiệu trƣởng trƣờng THCS thuộc mức độ nào? TT Tiêu chí đánh giá Có lĩnh trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tƣởng cách mạng, với chủ nghĩa MácLê nin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc CNXH, đƣờng lối đổi Đảng Nắm vững vận dụng sáng tạo đƣờng lối quan điểm Đảng GDĐT Mức độ Tốt Khá TB Kém TT Tiêu chí đánh giá Có lực tổ chức quản lý; khả đoàn kết, quy tụ đội ngũ; tác phong làm việc dân chủ, khoa học, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm Yêu, gắn bó với nghề; chấp hành quy định ngành GD&ĐT; có ý thức tổ chức kỉ luật; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo Đoàn kết, quan tâm, chăm lo tới đội ngũ, xây dựng tập thể sƣ phạm tốt để thực mục tiêu giáo dục Thƣơng yêu học sinh, tôn trọng đối xử công với tất học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập Gƣơng mẫu đạo đức lối sống Có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Mức độ Tốt Khá TB Kém Đồng chí cho ý kiến lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ quản lý hiệu trƣởng trƣờng đồng chí công tác thuộc mức độ nào? TT Tiêu chí đánh giá Hiểu biết sâu sắc mục tiêu giáo dục, nội dung, chƣơng trình chuyên môn, phƣơng pháp dạy học cấp THCS Đạt trình độ chuẩn cấp học quản lý Có kỹ nắm bắt, xử lý nhanh nhạy thông tin tình hình trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, thực tiễn địa phƣơng; môi trƣờng giáo dục ngành Có kỹ vận dụng kiến thức giáo dục học, tâm lí học quản lý Có kỹ lập kế hoạch, tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục; kỹ kiểm tra đánh giá; kỹ quản lý tài sản, tài công Có kỹ vận dụng sáng tạo phƣơng pháp quản lý giáo dục, quy tụ khơi dậy tâm huyết, tích chủ động, sáng tạo giáo viên học sinh Mức độ Tốt Khá TB Kém TT Tiêu chí đánh giá Mức độ Tốt Khá TB Kém Biết tự bồi dƣỡng để nâng cao phẩm chất trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, tin học ngoại ngữ, kỹ quản lý Có kỹ đạo lập hồ sơ, sổ sách, tích lũy tài liệu, quản lí loại hồ sơ, xử lý thông tin; soạn thảo văn bản; thực thi định quản lý Có kỹ phát giải đắn, hƣớng, kịp thời vấn đề nảy sinh thực tiễn quản lý Xin đồng chí vui lòng cho biết đồng chí là: * Chức vụ:  Tổ Trƣởng  Tổ Phó  Giáo viên biên chế  Giáo viên hợp đồng * Độ tuổi:  Dƣới 35  Từ 35 đến 50 * Thâm niên công tác:  Dƣới 10 năm  Từ 10 đến 20 năm  Từ 20 đến 30 năm  Trên 30 năm  Trên 50 PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Mẫu: 02 (Dành cho cán quản lí) Để phục vụ công tác nghiên cứu nội dung “Quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình”, kính mong đồng chí cho biết ý kiến số vấn đề thực trạng đội ngũ hiệu trƣởng trƣờng THCS Nội dung phù hợp với ô nào, cột nào, xin đồng chí đánh dấu X vào ô cột Trân trọng cảm ơn NỘI DUNG Vai trò, vị trí hiệu trƣởng nâng cao chất lƣợng dạy học giáo dục nhà trƣờng? Rất quan trọng Quan trọng quan trọng Theo đồng chí, phẩm chất trị, đạo đức, lối sống hiệu trƣởng trƣờng THCS thuộc mức độ nào? TT Tiêu chí đánh giá Có lĩnh trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tƣởng cách mạng, với chủ nghĩa MácLê nin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc CNXH, đƣờng lối đổi Đảng Nắm vững vận dụng sáng tạo đƣờng lối quan điểm Đảng GDĐT Mức độ Tốt Khá TB Kém TT Tiêu chí đánh giá Có lực tổ chức quản lý; khả đoàn kết, quy tụ đội ngũ; tác phong làm việc dân chủ, khoa học, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm Yêu, gắn bó với nghề; chấp hành quy định ngành GD&ĐT; có ý thức tổ chức kỉ luật; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo Đoàn kết, quan tâm, chăm lo tới đội ngũ, xây dựng tập thể sƣ phạm tốt để thực mục tiêu giáo dục Thƣơng yêu học sinh, tôn trọng đối xử công với tất học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập Gƣơng mẫu đạo đức lối sống Có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Mức độ Tốt Khá TB Kém Đồng chí cho ý kiến lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ quản lý hiệu trƣởng trƣờng đồng chí công tác thuộc mức độ nào? TT Tiêu chí đánh giá Hiểu biết sâu sắc mục tiêu giáo dục, nội dung, chƣơng trình chuyên môn, phƣơng pháp dạy học cấp THCS Đạt trình độ chuẩn cấp học quản lý Có kỹ nắm bắt, xử lý nhanh nhạy thông tin tình hình trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, thực tiễn địa phƣơng; môi trƣờng giáo dục ngành Có kỹ vận dụng kiến thức giáo dục học, tâm lí học quản lý Có kỹ lập kế hoạch, tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục; kỹ kiểm tra đánh giá; kỹ quản lý tài sản, tài công Có kỹ vận dụng sáng tạo phƣơng pháp quản lý giáo dục, quy tụ khơi dậy tâm huyết, tích chủ động, sáng tạo giáo viên học sinh Biết tự bồi dƣỡng để nâng cao phẩm chất trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, tin học ngoại ngữ, kỹ quản lý Mức độ Tốt Khá TB Kém TT Mức độ Tiêu chí đánh giá Tốt Khá TB Kém Có kỹ đạo lập hồ sơ, sổ sách, tích lũy tài liệu, quản lí loại hồ sơ, xử lý thông tin; soạn thảo văn bản; thực thi định quản lý Có kỹ phát giải đắn, hƣớng, kịp thời vấn đề nảy sinh thực tiễn quản lý Xin đồng chí vui lòng cho biết đồng chí là: * Chức vụ:  Trƣởng phòng  Phó trƣởng phòng  Hiệu Trƣởng  Phó hiệu trƣởng * Độ tuổi:  Dƣới 35  Từ 35 đến 50 * Thâm niên công tác:  Dƣới 10 năm  Từ 10 đến 20 năm  Từ 20 đến 30 năm  Trên 30 năm  Trên 50 PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Mẫu: 03 (Dành cho cán quản lí giáo viên) Để phục vụ công tác nghiên cứu thực tiễn nội dung “Quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình” xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề biện pháp bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu hiệu mà ngành GD&ĐT thực Nội dung phù hợp với cột nào, xin đồng chí đánh dấu X vào cột Trân trọng cảm ơn NỘI DUNG Đánh giá biện pháp mà ngành GD&ĐT thực việc bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng Nhận thức Ít Không Quan quan quan trọng trọng trọng Biện pháp TT Xây dựng kế hoạch bồi dƣỡng cho hiệu trƣởng đáp ứng yêu cầu đổi GDĐT Đổi nội dung chƣơng trình bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS Đổi phƣơng pháp tổ chức quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS Kết Làm tốt Bình thƣờng Chƣa tốt TT Nhận thức Ít Không Quan quan quan trọng trọng trọng Biện pháp Kết Làm tốt Bình thƣờng Đa dạng hóa hình thức quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý; trọng nhân điển hình tiên tiến Tăng cƣờng tổ chức bồi dƣỡng kỹ quản lý theo tiêu chí trƣờng THCS đạt chuẩn quốc gia Khuyến khích tự bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ , lực, kỹ quản lý Xin đồng chí vui lòng cho biết đồng chí là: * Chức vụ:  Cán quản lí  Giáo viên * Độ tuổi:  Dƣới 35  Từ 35 đến 50 * Thâm niên công tác:  Dƣới 10 năm  Từ 10 đến 20 năm  Từ 20 đến 30 năm  Trên 30 năm  Trên 50 Chƣa tốt PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Mẫu: 04 (Dành cho chuyên gia) Để có sở khoa học cho việc nghiên cứu thực tiễn nội dung “Quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình” xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến biện pháp đề xuất để quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS giai đoạn Nội dung phù hợp với ô nào, cột nào, xin đồng chí đánh dấu X vào ô cột Trân trọng cảm ơn NỘI DUNG Đồng chí cho ý kiến đánh giá biện pháp quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS giai đoạn TT Nhận thức Ít Không Quan quan quan trọng trọng trọng Biện pháp Xây dựng kế hoạch bồi dƣỡng cho hiệu trƣởng đáp ứng yêu cầu đổi GDĐT Đổi nội dung chƣơng trình bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS Đổi phƣơng pháp tổ chức quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS Kết Làm tốt Bình thƣờng Chƣa tốt Nhận thức Ít Không Quan quan quan trọng trọng trọng Biện pháp TT Kết Làm tốt Bình thƣờng Đa dạng hóa hình thức quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý; trọng nhân điển hình tiên tiến Tăng cƣờng tổ chức bồi dƣỡng kỹ quản lý theo tiêu chí trƣờng THCS đạt chuẩn quốc gia Khuyến khích tự bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ , lực, kỹ quản lý Xin đồng chí vui lòng cho biết: * Đồng chí công tác ở:  Phòng TCCB-Sở GD&ĐT  Phòng GD&ĐT  Ban Tổ chức Huyện ủy  Phòng Nội vụ * Thời gian công tác đồng chí:……………năm Chƣa tốt [...]... biện pháp quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trƣởng các trƣờng THCS huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình 2 3 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho Hiệu trƣởng trƣờng THCS - Nghiên cứu thực trạng quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho Hiệu trƣởng trƣờng THCS huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình - Đề xuất biện pháp quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho Hiệu trƣởng... Hà, tỉnh Thái Bình Chƣơng 3: Biện pháp quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho Hiệu trƣởng các trƣờng THCS huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình 4 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHO HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Nghiên cứu về quản lý bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng trường học ở nước ngoài Quản lý có một vai trò hết sức quan trọng... giáo dục huyện Hƣng Hà nói chung và giáo dục cấp THCS nói riêng cần tập trung quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trƣởng Xuất phát từ những lý do trên tôi chọn đề tài: Quản lý bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để nghiên cứu 2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trƣởng... trạng quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho các trƣờng THCS huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình 8 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục; luận văn gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho Hiệu trƣởng trƣờng THCS Chƣơng 2: Thực trạng quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho Hiệu trƣởng các trƣờng THCS huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình Chƣơng... quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng phổ thông nói chung, hiệu 7 trƣởng trƣờng THCS nói riêng về nghiệp vụ, kỹ năng quản lý Đặc biệt, địa bàn huyện Hƣng Hà tỉnh Thái Bình chƣa có công trình nào nghiên cứu về quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trƣởng các trƣờng THCS Vì vậy, việc nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý. .. việc quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng học nói chung, hiệu trƣởng trƣờng THCS nói riêng là hết sức quan trọng 1.5 Nội dung quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS Quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trƣởng là một trong các hoạt động của quản lý giáo dục, là quá trình tác động có ý thức của chủ thể quản lý giáo dục tới khách thể quản lý tạo cơ hội cho. .. quản lý cho hiệu trƣởng các trƣờng THCS huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình là cần thiết 1.2 Một số khái niệm cơ bản về quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng học 1.2.1 Quản lý Thuật ngữ quản lý đƣợc dùng trong rất nhiều các lĩnh vực: quản lý nhà nƣớc, quản lý xã hội, quản lý hành chính, quản lý doanh nghiệp, quản lý GD Mary Parker Follett đƣa ra định nghĩa khá nổi tiếng Quản lý là nghệ... hoạch Module 2 Kỹ năng quản lý hoạt động dạy học và quy chế chuyên môn Module 3 Kỹ năng quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học Module 4 Kỹ năng quản lý kiểm tra đánh giá kết quả dạy học Module 5 Kỹ năng xử lý thông tin Module 6 Kỹ năng soạn thảo văn bản và thi hành các quyết định 1.6 Các yếu tố tác động đến quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS Công tác quản lý hiện nay không... bồi dƣỡng kỹ năng quản lý có thể làm tốt công việc quản lý, đồng thời có kỹ năng tự học để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc ở mức độ cao hơn Nội dung quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS theo Môdule, đƣợc sắp xếp thành một hệ thống Bảng 1.1 Nội dung quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS Nội dung STT Module 1 Kỹ năng lập kế hoạch Module 2 Kỹ. .. thống những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Đối với hiệu trƣởng trƣờng học đƣợc bồi dƣỡng thêm kiến thức về kỹ năng quản lý nhà nƣớc, quản lý giáo dục, quản lý nhà trƣờng để giúp họ nâng cao năng lực quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao 1.3 Cơ sở lý luận về quản lý bồi dƣỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trƣởng trƣờng THCS 1.3.1 Trường trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân Theo Luật giáo ... pháp quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho Hiệu trƣởng trƣờng THCS huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHO HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1... trạng quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho Hiệu trƣởng trƣờng THCS huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình - Đề xuất biện pháp quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho Hiệu trƣởng trƣờng THCS huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình. .. Chƣơng 1: Cơ sở lý luận quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho Hiệu trƣởng trƣờng THCS Chƣơng 2: Thực trạng quản lý bồi dƣỡng kỹ quản lý cho Hiệu trƣởng trƣờng THCS huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình Chƣơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện hưng hà, tỉnh thái bình, Quản lý bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện hưng hà, tỉnh thái bình, Quản lý bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện hưng hà, tỉnh thái bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay