Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại vùng sinh thái thái thụy thái bình

60 431 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2015, 07:46

Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ LI CM N Li u tiờn tụi xin c by t lũng bit n sõu sc ti Tin s Nguyn Nh Ton, ngi hng dn khoa hc y nhit tỡnh, ó tn tõm hng dn tụi sut quỏ trỡnh nghiờn cu khoa hc t ti kt qu ca ti ny Tụi xin chõn thnh cm n cỏc thy cụ t b mụn Di truyn Tin húa ca Khoa Sinh KTNN, phũng qun lý khoa hc trng HSP H Ni 2, ó to iu kin thun li tụi hc tp, nghiờn cu v hon chnh bi khúa lun ng thi tụi cng by t lũng bit n chõn thnh i vi cỏc thy phn bin, nhng ngi ó dnh nhiu thi gian c v úng gúp nhiu ý kin quý bỏu, giỳp tụi hon chnh bi khúa lun Cui cựng tụi xin chõn thnh by t lũng bit n i vi gia ỡnh, cựng bn bố ca tụi, nhng ngi ó khuyn khớch, h tr úng gúp ý kin giỳp tụi hon thnh nghiờn cu ca mỡnh Tụi xin chõn thnh cm n ! H Ni, thỏng 05 nm 2011 Ngi thc hin ng Vn Th Lớp 33B i Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ LI CAM OAN Tụi xin cam oan kt qu nghiờn cu c trỡnh by bi khúa lun ca tụi l cú c quỏ trỡnh thc nghim, hon ton khụng chộp ca ai, khụng ging hon ton vi nghiờn cu ca ngi khỏc H Ni, thỏng 05 nm 2011 Ngi cam oan ng Vn Th Lớp 33B ii Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ MC LC Trang M U 1 Lớ chn ti Mc tiờu ca d ti Ni dung nghiờn cu í ngha khoa hc v thc tinca ti NI DUNG 4 CHNG I: TNG QUAN TI LIU 1.1 Ngun gc v giỏ tr kinh t ca cõy lỳa nc 4 1.1.1 Ngun gc cõy lỳa nc 1.1.2 Giỏ tr kinh t ca cõy lỳa nc 1.2 c im sinh hc ca cõy lỳa nc 1.2.1 c im v phõn loi .6 1.2.2 Mt s c im nụng hc ca lỳa nc 14 1.2.3 Quỏ trỡnh sinh trng v phỏt trin ca cõy lỳa 15 1.3 Tỡnh hỡnh nghiờn cu, sn xut lỳa trờn th gii v Vit Nam 15 1.3.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu, sn xut lỳa trờn th gii 17 1.3.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu, sn xut lỳa Vit Nam CHNG II: I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 20 2.1 i tng nghiờn cu 20 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 20 2.2.1.Phng phỏp b trớ thớ nghim ng rung 20 21 2.2.2 Phng phỏp thu thp s liu 21 2.2.3 Phng phỏp x lớ s liu 2.3 Thi gian v a im nghiờn cu 23 CHNG III: KT QU NGHIấN CU V THO LUN 24 24 3.1 Cỏc c v kh nng sinh trng Lớp 33B iii Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ 3.1.1 T l ny mm v kh nng sng sút 24 3.1.2 Kh nng nhỏnh 26 3.1.3 Chiu cao cõy (h) 28 3.1.4 Thi gian sinh trng 29 3.1.5 Kớch thc lỏ ũng 31 3.1.6 Chiu di bụng 34 3.2 Kh nng chng chu 36 3.3 Cỏc yu t cu thnh nng sut 37 3.3.1 S bụng/khúm 37 3.3.2 S ht chc/bụng v t l ht chc 39 3.3.3 Khi lng 1000 ht (P1000) v nng sut lý thuyt (NSLT) 41 3.4 c im v cht lng ht 43 3.4.1 Kớch thc ht thúc 43 3.4.2 Hỡnh dng ht thúc 43 KT LUN V KIN NGH 46 1.Kt lun 46 Kin ngh 47 TI LIU THAM KHO 48 PH LC Lớp 33B iv Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ DANH MC CC BNG STT Tờn bng Trang Bng 1.1: Cỏc Quc gia ng u sn xut, nhp khu go 16 Bng 3.2: T l ny mm v kh nng sng sút 24 Bng 3.3: Kh nng nhỏnh 26 Bng 3.4: Chiu cao cõy 28 Bng 3.5: Thi gian sinh trng 30 Bng 3.6: Kớch thc lỏ ũng 32 Bng 3.7: Chiu di bụng 34 Bng 3.8: Kh nng chng chu 36 Bng 3.9: S bụng/khúm 38 10 Bng 3.10: S ht chc/bụng v t l ht chc 40 11 Bng 3.11: Khi lng 1000 ht v nng sut lý thuyt 42 12 Bng 3.12: Kớch thc ht thúc v t l D/R 44 Lớp 33B v Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ DANH MC CC HèNH STT Tờn hỡnh Trang Hỡnh 3.1: Biu t l ny mm v kh nng sng sút 25 Hỡnh 3.2: Biu kh nng nhỏnh 27 Hỡnh 3.3: Biu chiu cao cõy 29 Hỡnh 3.4: Biu thi gian sinh trng 30 Hỡnh 3.5: Biu chiu di lỏ ũng 32 Hỡnh 3.6: Biu rng lỏ ũng 33 Hỡnh 3.7: Biu chiu di bụng 35 Hỡnh 3.8: Biu s bụng/khúm 38 Hỡnh 3.9: Biu s ht chc/bụng 40 10 Hỡnh 3.10: Biu t l ht chc 41 11 Hỡnh 3.11: Biu lng 1000 ht v nng sut lý thuyt 42 12 Hỡnh 3.12: Biu chiu rng ht thúc 44 13 Hỡnh 3.13: Biu chiu di ht thúc 45 Lớp 33B vi Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ M U Lớ chn ti Hin dõn s th gii ang gia tng nhanh chúng, theo bỏo cỏo v tỡnh hỡnh dõn s th gii nm 2009 ca c quan dõn s M a hụm 12-8, dõn s ton cu d kin s l t ngi vo nm 2010 S gia tng dõn s quỏ nhanh ó lm cho nhu cu tiờu dựng tng vt ú nhu cu v lng thc l tt yu S bựng n dõn s cựng vi quỏ trỡnh Cụng nghip húa, ụ th húa cng lm tng nhanh cỏc nhu cu v t lm nh , lm khu cụng nghip, lm ng giao thụng, xõy dng cụng s.ó ly i mt din tớch khụng nh t sn xut nụng nghip lm cho din tớch dt sn xut nụng nghip ngy cng b thu hp gõy khú khn cho ngnh sn xut nụng nghip Do ú nguy c thiu lng thc l khụng trỏnh khi, loi ngi ang b thiu lng thc nht l cỏc quc gia, vựng lónh th cũn nghốo Gỏnh nng lng thc ang ố nng nờn ngnh sn xut lng thc ca ton th gii gii quyt thiu lng thc, bin phỏp quan trng nht l phi y mnh cụng tỏc nghiờn cu to cỏc ging mi cú nng sut vt tri so vi cỏc ging hin cú kt hp vi luõn canh tng v, to iu kin cho cỏc ging mi th hin nng sut mi cú th gii quyt c tỡnh trng thiu lng thc nh hin Lỳa nc ang l i tng nghiờn cu v phỏt trin mhiu nht cỏc loi cõy lng thc ó cú rt nhiu cỏc nh khoa hc, cỏc nh nghiờn cu ó chn to c cỏc dũng, cỏc ging lỳa mi cho nng sut cao, cht lng tt, chng chu gii ỏp ng nhu cu sn xut ca ngi dõn Tuy nhiờn mi mt ging lỳa ch cho nng sut cao nht c trng nhng vựng sinh thỏi cú iu kin phự hp cho s sinh trng, phỏt trin ca chỳng Do Lớp 33B Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ ú kho nghim nhng vựng sinh thỏi khỏc l khõu quan trng khụng th thiu nghiờn cu chn to c ging mi ỏnh giỏ, chn lc tỡm nhng ging thớch hp cho mi vựng sinh thỏi Xut phỏt t thc tin ca sn xut, nhu cu v ging, nhu cu v nng xut, cht lng sn phm Trờn c s thu thp v chn lc c cỏc ging lỳa cht lng t nhp ni v chn to nc, chỳng tụi ó thc hin ti Nghiờn cu kh nng thớch ng ca mt s ging lỳa cht lng ti vựng sinh thỏi Thỏi Thy Thỏi Bỡnh tin hnh kho sỏt, ỏnh giỏ chn nhng ging u tỳ v nng sut, cht lng, thi gian sinh trng, sc chng chu cho vựng sinh thỏi Mc tiờu ca ti 2.1 Tỡm hiu kh nng thớch ng ca mt s dũng, ging lỳa cht lng ti vựng sinh thỏi nghiờn cu 2.2 Tin hnh tuyn chn mt s dũng, ging lỳa u tỳ v nng sut, cht lng, thi gian sinh trng gúp phn to vt liu u v b sung phong phỳ ngun ging cho vựng sinh thỏi Ni dung nghiờn cu 3.1 Nghiờn cu cỏc c im nụng - sinh hc ca cỏc dũng, ging lỳa cht lng thụng qua kho sỏt mt s ch tiờu nh: - T l ny mm - Kh nng sng sút - Kh nng nhỏnh - Chiu cao cõy - Kớch thc lỏ ũng - Thi gian sinh trng - Chiu di bụng Lớp 33B Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ 3.2 ỏnh giỏ kh nng chng chu ca cỏc dũng, ging lỳa bao gm: - Kh nng chng - Kh nng khỏng sõu c thõn - Kh nng khỏng ry nõu - Kh nng khỏng bnh o ụn 3.3 ỏnh giỏ cỏc yu t cu thnh nng sut: - S bụng/khúm - S ht chc/bụng v t l ht chc - Khi lng 1000 ht 3.4 ỏnh giỏ mt s c im liờn quan n cht lng ht nh: - Kớch thc ht - Hỡnh dng ht í ngha khoa hc v ý ngha thc tin ca ti 4.1 í ngha khoa hc Tỡm hiu kh nng thớch ng ca cõy trng núi chung v ca mt s ging lỳa núi riờng i vi cỏc iu kin mi vựng sinh thỏi p dng lớ thuyt vo thc tin gúp phn nõng cao kin thc v s thớch ng ca sinh vt vi vựng sinh thỏi, v mi quan h gia nng sut cõy trng vi iu kin ngoi cnh ging dy phn di truyn hc núi chung v phn di truyn chn ging núi riờng 4.2 í ngha thc tin Gúp phn tuyn chn c mt s ging lỳa cú tim nng v nng sut, sc chng chu.b sung thờm ngun ging cho a phng nhm nõng cao sn lng lng thc, tng thu nhp mang li hiu qu kinh t cho ngi nụng dõn ti a phng Lớp 33B Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ NI DUNG CHNG I: TNG QUAN TI LIU 1.1 Ngun gc v giỏ tr kinh t ca cõy lỳa nc 1.1.1 Ngun gc cõy lỳa nc Nghiờn cu v quờ hng cõy lỳa nc cỏc nh khoa hc nh A.G Haudricourt v Louis Hedin (1944), E Werth (1954), H Wissmann (1957), Carl Sauer (1952), Jacques Barrau (1965, 1974), Soldheim (1969), Chester Gorman (1970) ó lp lun vng chc v a nhng gi thuyt cho rng vựng ụng Nam l ni khai sinh nn nụng nghip a dng rt sm ca th gi Quờ hng ca cõy lỳa, khụng nh nhiu ngi tng l Trung Quc hay n , m l vựng ụng Nam vỡ vựng ny khớ hu m v cú iu kin lớ tng cho phỏt trin ngh trng lỳa Theo kt qu kho c hc vi thp niờn gn õy, quờ hng u tiờn ca cõy lỳa l vựng ụng Nam , nhng ni m du n ca cõy lỳa ó c ghi nhn l khong 10.000 nm trc Cụng Nguyờn Cũn Trung Quc, bng chng v cõy lỳa lõu i nht ch 5.900 n 7.000 nm v trc, thng thy cỏc vựng xung quanh sụng Dng T T ụng Nam , ngh trng lỳa c du nhp vo Trung Quc, ri lan sang Nht Bn, Hn Quc, nhng ni m c dõn ch quen vi ngh trng lỳa mch Ngy nay, vựng ụng Nam cũn mc ri rỏc mt s loi lỳa di l t tiờn ca lỳa nc nh: Oryza fatia, Oryza offciadis, Oryza minuta õy cng l c s gii khoa hc quc t, k c cỏc khoa hc gia hng u ca Trung Quc ng thun cho rng quờ hng ca cõy lỳa nc l vựng ụng Nam v Nam Trung Hoa [13] Lớp 33B Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ Bng 3.10: S ht chc/bụng v t l ht chc STT Tờn ging S ht chc/bụng X m T l ht chc(%) CL-8 170,6 3,1 91,2 XH-1 167,5 4,7 92,3 XH-3 160,7 3,6 88,7 HD1 158,3 4,3 87,9 HD2 150,2 5,3 89,9 TDB06 150,4 4,1 90,5 BT7-C 150,8 5,2 89,5 T bng s liu trờn ta cú biu sau: S ht chc/bụng 180170160150140- CL-8 XH-1 XH-3 HD1 HD2 TDB06 BT7-C Tờn ging Hỡnh 3.9: Biu s ht chc/bụng Lớp 33B 40 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ T l ht chc (%) 1009080706050CL-8 XH-1 XH-3 HD1 HD2 TDB06 BT7-C Tờn ging Hỡnh 3.10: Biu t l ht chc Qua bng s liu v biu trờn ta thy: S ht chc/bụng trung bỡnh ca cỏc dũng, ging lỳa dao ng t 150,4 4,1 n 170,6 3,1 cho thy kh nng cho nng sut cao ca chỳng ng thi cỏc ging nghiờn cu u cú t l ht chc cao t 87,9% n 92,3%, iu ny chng t kh nng th phn cao, thớch nghi c vi iu kin khớ hu ca vựng sinh thỏi nghiờn cu 3.3.3 Khi lng 1000 ht (M1000) v nng sut lý thuyt (NSLT) M1000 ht l yu t cui cựng to thnh nng sut lỳa, gúp phn quyt nh to nng sut v cao hay thp Tớnh trng ny cú h s di truyn cao, ớt ph thuc vo ngoi cnh ch yu l gen quyt nh, c trng cho tng dũng, tng ging Nng sut l mc tiờu ln nht m ngi mong mun t c Sau thu hoch v loi b rm, ht lộp tin hnh phi khụ cõn lng 1000 ht ca tng ging, chỳng tụi x lớ s liu tớnh nng sut lý thuyt v thu c kt qu nh sau: Lớp 33B 41 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ Bng 3.11: Khi lng 1000 ht v nng sut lý thuyt STT Tờn ging M1000 ht ( gr) NSLT (tn/ha) CL-8 20,8 8,5 XH-1 20,2 8,2 XH-3 21,1 8,0 HD1 20,9 7,3 HD2 20,5 7,5 TDB06 20,3 7,1 BT7-C 20,0 6,8 T bng s liu trờn ta cú biu sau: Nng sut lý thuyt (tn/ha) 98765432CL-8 XH-1 XH-3 HD1 HD2 TDB06 BT7-C Tờn ging Hỡnh 3.11: Biu nng sut lý thuyt T bng s liu v biu chỳng tụi cú nhn xột nh sau: M1000 ca cỏc dũng, ging chờnh lch khụng nhiu dao ng t 20,0 n 21,1 gr cao nht l XH-3 (21,1gr) Chỳng ta cng thy rng nng sut lý thuyt dao ng t 6,8 n 8,5 tn/ha cao nht l CL-8 (8,5 tn/ha) Lớp 33B 42 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ õy l nng sut khụng cao lm so vi mt s ging u tỳ v nng sut, nhng i vi cỏc ging lỳa cú cht lng thỡ nú l s m ngi trng lỳa ang hng ti Nng sut nh trờn cng cho ta thy kh nng thớch ng ca cỏc ging i vi iu kin thi tit, th nhng cng nh iu kin chm súc a phng nghiờn cu 3.4 c im v cht lng ht thúc 3.4.1 Kớch thc ht Chiu di v chiu rng ht l yu t quyt nh hỡnh dng ht v cng l yu t chi phi tớnh nng sut ca cõy lỳa, chiu di ht mang tớnh c trng ca ging Theo tiờu chun ca Vin nghiờn cu lỳa quc t (IRRI) chiu di ht c quy nh nh sau: - Rt di (>7,5 mm) - Di (6,6 - 7,5 mm) - Trung bỡnh (5,51 - 6,6 mm) - Ngn (< 5,5 mm) [7] Chiu rng ht c o bng mm ngang ch rng nht gia na v tru, o giai on lỳa chớn hon ton 3.4.2 Hỡnh dng ht Theo IRRI hỡnh dng ht c xỏc nh bng t s chiu di/chiu rng (D/R) nh sau: Lớp 33B Dng hỡnh T s (D/R) Thon di > 3,0 Trung bỡnh 2,1-3,0 Bu 1,1- 2,0 Trũn Di 1,1 43 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ Qua kho sỏt chỳng tụi thu c kt qu sau: Bng 3.12: Kớch ht thúc v t l D/R ST5 T Dũng Chiu di ht(mm) Chiu rng ht(mm) D/R CV% Xm CV% 7,26 0,20 3,37 2,17 0,02 2,31 3,34 XH-1 7,18 0,17 3,13 2,09 0,05 4,28 3,43 XH-3 7,29 0,23 4,20 2,19 0,04 5,14 3,32 HD1 7,28 0,31 3,49 2,15 0,04 1,92 3,38 HD2 6,96 0,26 5,23 2,04 0,03 3,26 3,41 TDB06 6,93 0,23 6,52 2,17 0,02 3,13 3,19 BT7-C 7,06 0,18 4,37 2,06 0,04 5,56 3,42 Xm CL-8 Qua bng s liu ta cú biu biu : Chiu rng ht thúc (mm) 2,302,202,102,001,901,801,701,60CL-8 XH-1 XH-3 HD1 HD2 TDB06 BT7-C Tờn ging Hỡnh 3.12: Biu chiu rng ht thúc Lớp 33B 44 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ Chiu di ht thúc (mm) 8,07,57,06,56,05,55,04,5CL-8 XH-1 XH-3 HD1 HD2 TDB06 BT7-C Tờn ging Hỡnh 3.13: Biu chiu di ht thúc Qua bng s liu thu c chỳng tụi cú nhn xột nh sau: Chiu di trung bỡnh ht thúc ca cỏc dũng, ging t mc 6,93 0,23 7,28 0,31 cho thy ht ca cỏc ging u thuc loi ht di, chiu rng trung bỡnh dao ng t 2,04 0,03 n 2,19 0,04, t l D/R dao ng t 3,19 n 3,43 chng t u thuc loi hỡnh thon di, dng ht thon di c ngi tiờu dựng a chung Bng s liu cng cho ta thy h s bin d v kớch thc ht thp (Cv% 6,52) chng t tớnh trng kớch thc v hỡnh dng ht ca cỏc dũng, ging lỳa nghiờn cu bin ng thp Lớp 33B 45 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ KT LUN V KIN NGH 1.Kt lun Qua nghiờn cu, x lớ s liu thu c v cỏc c im nụng - sinh hc, cỏc yu t cu thnh nng sut cỏc ging lỳa cht lng c trng kho sỏt ti vựng sinh thỏi Thỏi Thy - Thỏi Bỡnh chỳng tụi cú kt lun nh sau: 1.1 V kh nng sinh trng + Cỏc dũng, ging lỳa nghiờn cu cú sc sng cao, kh nng sinh trng tt, thớch ng vi iu kin mụi trng cng nh iu kin chm súc ti vựng sinh thỏi nghiờn cu iu ny th hin qua: * T l ny mm ca cỏc ging t t 95,3 n 98,9% * T l sng sút dao ng t 95,7 % n 99,2% * S nhỏnh/khúm dao ng t 7,8 0,43 n 8,3 0,51 cho thy kh nng nhỏnh khỏ ca cỏc ging *Chiu di bụng lỳa trung bỡnh t 24,2 0,36 n 27,7 0,25 vi kớch thc ny bụng lỳa cú th mamg c s ht thúc khỏ ln + Cỏc ging nghiờn cu cú chiu cao cõy phự hp vi khu t vn, cao v khớ hu ven bin ti Thỏi Thy Thỏi Bỡnh, th hin qua chiu cao trung bỡnh t 96,1 2,86 n 112,2 2,53 cm thuc loi thp cõy + Thi gian sinh trng ca cỏc ging dao ng t 128 131 ngy, iu ny cho thy chỳng l ging ngn ngy phự hp cho vic b trớ v vựng sinh thỏi nghiờn cu 1.2 V kh nng chng chu + Kh nng chng ca cỏc dũng ging nghiờn cu t mc khỏ tr nờn, iu ny cho thy s phự hp ca chỳng cho vựng sinh thỏi nghiờn cu + Kh nng b nhim mt s loi sõu bnh (bnh o ụn, sõu c thõn, ry nõu) ca chỳng a s mc trung bỡnh tr lờn, ni tri cú CL-8; XH-3 Lớp 33B 46 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ 1.3 V cỏc yu t cu thnh nng sut + Cỏc dũng, ging lỳa nghiờn cu u cú tim nng cho nng sut cao v n nh C th: * S bụng/khúm trung bỡnh dao ng t 5,5 0,42 n 6,1 0,45 s lng ny cho thy tng s bụng lỳa trờn mt n v din tớch l khỏ cao * S ht chc/bụng trung bỡnh dao ng t 150,4 67,1 n 170,6 3,1 ng thi t l ht chc mi ging cng rt cao t 87,4 n 92,3% iu ny cho thy cỏc ging cú kh nng cho nng sut cao * M1000 ca cỏc ging dao ng t 20,0 n 21,1 gr, mc trung bỡnh nhng nng sut lý thuyt t t 6,8 n 8,5 tn/ha õy l nng sut m ngi trng lỳa cht lng luụn mong mun t c 1.4 V cht lng ht thúc Ht ca cỏc dũng, ging lỳa nghiờn cu u cú dng thon di, hỡnh dng ny c ngi tiờu dựng a chung Kin ngh Sau thc hin ti ny chỳng tụi cú mt s kin ngh nh sau: + Cn tip tc kho nghim cỏc v gieo trng tip theo v kho sỏt thờm nhiu c im nụng sinh hc khỏc ỏnh giỏ chớnh xỏc, chc chn hn na nng sut, phm cht, kh nng thớch ng ca cỏc ging lỳa trờn cú th i n vic la chn mt s ging u tỳ v nng sut cho vựng sinh thỏi nghiờn cu + Cỏc ging lỳa cú tim nng cho nng sut cao vt tri, sc chng chu tt nh: CL-8; XH-1; XH-3 cú th m rng hn na din tớch gieo trng cú c nhng v bi thu trờn din rng nhm nõng cao sn lng lng thc, tng thu nhp, mang li hiu qu kinh t cho b nụng dõn Lớp 33B 47 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ TI LIU THAM KHO Hu t (1997) Nghiờn cu hiu qu gõy t bin ca tia gamma Co60 cỏc thi im khỏc ca chu k giỏn phõn u tiờn trờn ht ny mm ca mt s ging lỳa c sn Vit Nam Lun ỏn phú tin s khoa hc sinh hc, Trng i hc S phm H Ni Bựi Chớ Bu (2005) Ci tin ging lỳa ỏp ng yờu cu phỏt trin nụng nghip n nm 2010 hụi ngh Quc gia v chn to ging lỳa Nxb Nụng nghip TP.H Chớ Minh Nguyn Minh Cụng, Lờ Xuõn Trỡnh, o Xuõn Tõn (1995) Xỏc nh c ch di truyn mu sc ht thúc lỳa np Tp Nụng nghip v cụng nghip thc phm, s 8, trang 307 310 Bựi Huy ỏp (1970) Lỳa xuõn Bc Vit Nam Nxb Nụng thụn, H Ni Nguyn Vn Hoan (1995) K thut canh tỏc lỳa Nxb Giỏo dc, H Ni V Quc Khỏnh (2006) Nghiờn cu bin d loi v tuyn chn cỏc dũng u tỳ t ging lỳa kho Tỏm D 1, Tỏm D 2, Tỏm D gieo trng ti Hi Hu Nam nh Lun thc s sinh hc, Trng i hc S phm H Ni Trn Duy Quý (1997) Cỏc phng phỏp mi chn to ging cõy trng Nxb Nụng nghip, H Ni Hong Th Sn (2003), phõn loi hc thc vt, Nxb Giỏo dc o Xuõn Tõn (1994) S phỏt sinh v di truyn mt s t bin trờn lỳa Np x lý cỏc tia gamma (Co60) vo ht ny mm Lun ỏn phú tin s sinh hc, Trng i hc S phm H Ni 10 Lờ Duy Thnh C s di truyn chn ging thc vt Nxb Khoa hc v K thut H Ni 11 Yoshida S (1985), Nhng kin thc c bn ca khoa hc trng lỳa, Nxb Nụng nghip, H Ni Lớp 33B 48 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ 12 IRRI (1996), H thng tiờu chun ỏnh giỏ ngun gen lỳa IRRI, Nxb Nụng nghip, H Ni 13 Website: http://www.caylua.com 14 Website: http://www.thuvienkhoahoc.com Lớp 33B 49 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ PH LC Tiêu chuẩn ngành quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác sử dụng giống lúa Procedure to conduct tests for Value of Cultivation and Use of Rice Varieties 10 TCN 558-2002 (Ban hành kèm theo Quyết định số 143/2002/BNN-KHCN ngày tháng 12 năm 2002) Bảng 1: Phân nhóm giống lúa theo thời gian sinh trưởng (ngày) Các tỉnh phía Bắc Đông Xuân Mùa Tên gọi TGST Tên gọi TGST Cực ngắn Xuân cực Mùa cực < 115 < 100 ngày muộn sớm Ngắn Xuân 115-135 Mùa sớm 100-115 ngày muộn Trung Xuân Mùa 136-160 116-130 ngày vụ trung Xuân Mùa Dài ngày > 160 > 130 sớm muộn Nhóm giống Các tỉnh phía Nam Tên gọi TGST Ao < 90 A1 90-105 A2 106-120 B > 120 Các giai đoạn sinh trưởng lúa biểu thị số sau: Mã số Lớp 33B Giai đoạn Nẩy mầm Mạ Đẻ nhánh Vươn lóng Làm đòng Trỗ Chín sữa Vào Chín 50 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ Bảng 2: Chỉ tiêu phương pháp đánh giá Chỉ tiêu,phương pháp theo dõi Sức sống mạ Quan sát quần thể mạ trước nhổ cấy Giai đoạn đánh giá Độ dài giai đoạn trỗ Số ngày từ bắt đầu trỗ (10% số có thoát khỏi bẹ đòng khoảng cm) đến kết thúc trỗ (80% số trỗ) 6-9 Độ đồng ruộng Tính tỷ lệ khác dạng ô 9 7-9 Độ thoát cổ Quan sát khả trỗ thoát cổ quần thể 8-9 Độ cứng Quan sát tư trước thu hoạch Lá: Chiều dài phiến 5-6 Chiều rộng phiến Lớp 33B 9 7 51 Thang điểm Mạnh: Cây sinh trưởng tốt, xanh, nhiều có dảnh Trung bình: Cây sinh trưởng trung bình, hầu hết có dảnh Yếu: Cây mảnh yếu còi cọc, vàng Tập trung: Không ngày Trung bình: 4-7 ngày Dài: Hơn ngày Cao: Cây khác dạng 4%) Thoát tốt Thoát trung bình Vừa cổ Thoát phần Không thoát Cứng: Cây không bị dổ Cứng vừa: Hầu hết nghiêng nhẹ Trung bình: Hầu hết bị nghiêng Yếu: Hầu hết bị đổ rạp Rất yếu: Tất bị đổ rạp Ngắn: < 25cm Trung bình: 25,0-35cm Dài: 35,1-45cm Hẹp: 2cm Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp 7.Thời gian sinh trưởng Tính số ngày từ gieo đến 85% số hạt chín Chiều cao (cm) Đo từ mặt đất đến đỉnh cao (không kể râu hạt) Số mẫu: 10 Độ rụng hạt Một tay giữ chặt cổ tay vuốt dọc bông, tính tỷ lệ (%) hạt rụng Số mẫu: 10 Số hữu hiệu Đếm số có 10 hạt Đặng Văn Thứ 9 14 Hạt thóc: Chiều dài 15 Bệnh đạo ôn hại 2-3 Đánh giá thí nghiệm nương mạ đạo ôn Lớp 33B Khó rụng: 50% số hạt rụng 9 Rất thấp (< 20g) Thấp (20-24g) Trung bình (25-29g) Cao (30-35g) Rất cao (>35g) Rất ngắn (8,5mm) Không có vết bệnh Vết bệnh màu nâu hình kim châm giữa, chưa xuất vùng sản sinh bào tử Vết bệnh nhỏ, tròn dài, đường kính 1-2 mm, có viền nâu rõ rệt, hầu hết có vết bệnh Số mẫu: 11 Số hạt Đếm tổng số hạt có Số mẫu: 12 Tỷ lệ lép Tính tỷ lệ (%) hạt lép Số mẫu: 13 Khối lượng 1000 hạt Cân mẫu 100 hạt độ ẩm 13%, đơn vị tính g, lấy chữ số sau dấu phẩy (Pyricularia oryzae) 52 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ 16 Bệnh đạo ôn cổ (Pyricularia oryzae) Quan sát vết bệnh gây hại xung quanh cổ 5-8 17 Bệnh bạc (Xanthomonas oryzae pv oryzal) Quan sát diện tích vết bệnh 7-8 18 Bệnh khô vằn (Rhizoctonia solani) Quan sát độ cao tương đối vết bệnh bẹ ( biểu thị % so với chiều cao cây) Lớp 33B 9 53 Dạng vết bệnh điểm 2, vết bệnh xuất nhiều Vết bệnh điển hình cho giống nhiễm, dài mm dài, diện tích vết bệnh 65% Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ 19 Bệnh đốm nâu (Bipolaris oryzae, 5-9 Drechslera oryzae) Quan sát diện tích vết bệnh (Ninaparvata lugens) 9 Quan sát lá, bị hại gây héo chết 3-5 20 Sâu đục thân Có nhiều đối tượng gây hại, tính tỷ lệ dảnh bị chết 8-9 bạc sâu hại 21 Sâu 3-9 (Cnaphalocrosis ) Tính tỷ lệ bị sâu ăn phần xanh lá bị thành ống 3-9 22 Rầy nâu Không có vết bệnh 76% Không bị hại 1-10% số dảnh chết bạc 11-20% 21-30% 31-50% >51% Không bị hại 1-10% bị hại 11-20% 21-35% 36-51% >51% Không bị hại Hơi biến vàng số Lá biến vàng phận chưa bị cháyrầy Lá bị vàng rõ, lùn héo, nửa số bị cháy rầy, lại lùn nặng Hơn nửa số bị héo cháy rầy, số lại lùn nặng Tất bị chết Kt/bộ trưởng nông nghiệp PTNT Thứ trưởng Đã ký: Bùi Bá Bổng Lớp 33B 54 Khoa Sinh KTNN [...]... lỳa Trong thi kỡ sinh trng sinh dng cõy ch yu pht trin cỏc c quan sinh dng nh r, thõn, lỏ v tớch ly cht dinh dng trong thõn Cõy cú sinh trng mnh mi to c s nhỏnh phự hp, to dc bụng lỳa di mang c nhiu ht thúc v d tr c Lớp 33B 14 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ lng cht hu c a lờn qu ln nht Nhng khi cõy ó chuyn sang giai on ra hoa tao qu (sinh trng sinh thc) thỡ c quan sinh dng li ngng... Japonica Trong ú, locut Lk-F c nghiờn cu nhiu nht, õy l locut rt d b t bin v cú tỏc ng a hiu 1.2.3 Quỏ trỡnh sinh trng v phỏt trin ca cõy lỳa Theo Vin nghiờn cu lỳa quc t (IRRI), quỏ trỡnh sinh trng ca cõy lỳa c chia thnh hai thi kỡ gm chớn giai on Thi kỡ sinh trng sinh dng gm: Thi kỡ sinh trng sinh thc gm: 1 Giai on ny mm 5 Giai on lm ũng 2 Giai on m 6 Giai on tr bụng 3 Giai on nhỏnh 7 Giai on chớn... trờn l phự hp, khụng quỏ tha cng khụng quỏ nhiu nhng vn rung lỳa cho nng sut cao Bng s liu cng cho thy kh nng nhỏnh ca cỏc ging l tng i, th hin sc sinh trng tt trong iu kin sinh thỏi vựng sinh thỏi nghiờn cu v k thut chm súc ca a phng Lớp 33B 27 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ 3.1.3 Chiu cao cõy (h) Chiu cao cõy l c im liờn quan n tớnh chng ging, tựy vo tng vựng m chiu cao cõy... cõy sinh trng nhanh, thõn yu thỡ kh nng b l rt d c im trng lỳa nc ta l phõn b nhiu vựng kinh t khỏc nhau (ng bng, trung du, min nỳi) Do vy trong cụng tỏc chn ging cỏc nh nghiờn cu ht sc quan tõm n kh nng chu ng ca cõy lỳa, c bit l thi k vo chc v chớn * Kh nng khỏng bnh o ụn Bnh o ụn lỳa l do mt li nm kớ sinh gõy lờn Lỳa ng thi con gỏi thng hay b bnh o ụn lỏ lm hng lỏ lỳa (lỏ b chỏy, b khụ ) lỳa sinh. .. 75 t/ha thõm canh tt cú th cao hn Thi gian gn õy cỏc nh khoa hc thuc Lớp 33B 17 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ cỏc Vin nghiờn cu, cỏc cụng ty ging cõy trng ang tin hnh kho nghim hng lot cỏc ging lỳa ti nhiu cỏc vựng sinh thỏi khỏc nhau trờn phm vi c nc nhm tỡm ra cỏc ging cht lng thớch ng vi iu kin sinh thỏi cho mi vựng nht l cỏc vựng t hn, t mn, t phốn Theo Bựi Chớ Bu (2005) cụng... nờn nhiu loi sõu bnh phỏt trin gõy thit hi cho mựa mng l khụng nh + Phũng thớ nghim b mụn Di truyn hc, Khoa Sinh KTNN 2.3.2 Thi gian nghiờn cu Tin hnh vo v chiờm xuõn nm 2010 Lớp 33B 23 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ CHNG III: KT QU NGHIấN CU V THO LUN 3.1 Cỏc c im v kh nng sinh trng 3.1.1 T l ny mm v kh nng sng sút T l ny mm phn ỏnh sc sng ca ht ging thụng qua ú phn ỏnh cht lng... t Gn õy ngi ta ó bt u s dng rm r sn xut khớ t sinh hc phc v cho i sng Nh vy, ngoi ht lỳa l b phn chớnh lm lng thc, tt c cỏc b phn khỏc ca cõy lỳa u c con ngi s dng phc v cho nhu cu cn thit, thm chớ b phn r lỳa cũn nm trong t sau khi thu hoch cng c cy ba vựi lp lm cho t ti xp, c vi sinh vt phõn gii thnh ngun dinh dng b sung cho cõy trng v sau 1.2 c im sinh hc ca cõy lỳa nc 1.2.1 c im v phõn loi Theo... thp (Cv% 1,32) cho thy s ng u v n nh v chiu cao cõy mi dũng, ging lỳa nghiờn cu 3.1.4 Thi gian sinh trng (TGST) Thi gian sinh trng cng l c im m cỏc nh chn to ging quan tõm b trớ mựa v gieo trng cho hp lớ Thụng thng cỏc ging c gieo trng vo v xuõn l cỏc ging ngn ngy ( tr xuõn mun) hoc Lớp 33B 29 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ trung ngy ( tr xuõn chớnh v) cú th thu hoch sm gii phúng... trng Tờn dũng, ging CL-8 XH-1 XH-2 HD1 HD2 TDB06 BT7-C TGST (ngy) 130 131 131 129 130 129 128 T bng s liu trờn ta cú biu sau: Thi gian sinh trng (ngy) 135130125120115110105100CL-8 XH-1 XH-3 HD1 HD2 TDB06 BT7-C Tờn ging Hỡnh 3.4: Biu thi gian sinh trng Lớp 33B 30 Khoa Sinh KTNN ... nờn tựy thuc vo ging Cỏc nh chn ging ó phỏt hin gen cú kh nng khỏng bnh ny Tuy nhiờn Lớp 33B 11 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp Đặng Văn Thứ nhng ging lỳa mang gen khỏng o ụn li thng cú cht lng ht go thp c bit, nm gõy bnh cú kh nng "chin thng" s khỏng ny sau khong 2 nm Mi õy nhúm nghiờn cu ca Vin Sinh hc nụng nghip quc gia ti Tsukuba Nht Bn do Shuichi Fukuoka ng u ó xỏc nh c mt gen cú kh nng kộo ... (im) c thõn (im) o ụn (im) CL-8 0-1 1-3 1-3 XH-1 0-1 3-5 1-3 XH-3 0-1 3-5 1-3 HD1 1-3 1-3 1-3 HD2 1-3 3-5 1-3 TDB06 1-3 3-5 3-5 BT7-C 3-5 1-3 5-7 Lớp 33B 36 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp... b trớ nh sau: Ln I XH-1 HD1 TDB06 HD2 CL-8 Ln II BT7 HD2 XH-1 CL-8 HD1 TDB06 XH-3 Ln III HD1 CL-8 BT7 TDB06 XH-3 XH-3 XH-1 BT7 HD2 - Hỡnh thc cy: dnh/khúm, cy 40 khúm/m2 - Rung c lm k, san phng,... im nụng - sinh hc ca cỏc dũng, ging lỳa cht lng thụng qua kho sỏt mt s ch tiờu nh: - T l ny mm - Kh nng sng sút - Kh nng nhỏnh - Chiu cao cõy - Kớch thc lỏ ũng - Thi gian sinh trng - Chiu di
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại vùng sinh thái thái thụy thái bình , Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại vùng sinh thái thái thụy thái bình , Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại vùng sinh thái thái thụy thái bình , KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................................., Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài, Ngoài ra khả năng đẻ nhánh còn tùy thuộc vào mật độ cấy và điều kiện môi trường cũng như điều kiện chăm sóc. Vì vậy ta có thể chủ động điều chỉnh khả năng đẻ nhánh của cây lúa thông qua khâu chăm sóc để ruộng lúa có mật độ nhánh phù hợp, mang lại năng suấ, * Tính trạng chiều cao cây, Từ bảng số liệu trên ta có biểu đồ sau, Bảng 3.10: Số hạt chắc/bông và tỷ lệ hạt chắc, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn