Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

117 457 10
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2015, 17:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN MẠNH HIẾU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN MẠNH HIẾU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS NGUYỄN DUY DŨNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chƣa đƣợc sử dựng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đƣợc ghi lời cảm ơn Các thông tin, tài liệu trình bày luận văn đƣợc ghi rõ nguồn gốc trích dẫn sử dụng Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Mạnh Hiếu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp nhận đƣợc nhiều giúp đỡ động viên Trƣớc tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn tất thầy, cô giáo: Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên truyền đạt cho kiến thức bổ ích trình học tập thực Luận văn Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo hƣớng dẫn trực tiếp PGS, TS Nguyễn Duy Dũng, ngƣời nhiệt tình, dẫn, định hƣớng truyền đạt kiến thức suốt trình nghiên cứu đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn Thành ủy, UBND Thành phố Bắc Ninh, Phòng Nội vụ Thành phố Bắc Ninh, Phòng, Ban chuyên môn Thành phố, UBND xã, phƣờng ngƣời dân tạo điều kiện giúp đỡ trình điều tra, thu thập số liệ thực nghiên cứu đề tài Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, ngƣời thân, bạn bè giúp đỡ, động viên, khích lệ suốt trình học tập nghiên cứu Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Mạnh Hiếu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu luận văn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Bố cục luận văn Chƣơng TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm yêu cầu chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức 1.1.1.1 Khái niệm cán công chức 1.1.1.2 Khái niệm chất lƣợng đội ngũ cán công chức 1.1.1.3 Đặc điểm cán bộ, công ố 1.1.2 Sự cần thiết việc nâng cao chất lƣợng cán công chức Thành phố 1.1.3 Nội dung việc nâng cao chất lƣợng cán bộ, công thành phố 11 1.1.3.1 Nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, công ố 11 1.1.3.2 Trình độ tin học, ngoại ngữ cán bộ, công ố 13 1.1.3.3 Trình độ lý luận trị, quản lý nhà nƣớc cán bộ, công chức 13 , công ch 14 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.1.5 Những nhân tố ảnh hƣởng đến nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố 14 1.1.5.1 Chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực quyền địa phƣơng 14 1.1.5.2 Chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ, công chức 17 1.1.5.3 Sự phát triển công nghệ thông tin hội nhập quốc tế 17 1.1.5.4 Truyền thống sắc văn hóa địa phƣơng 18 1.2 Cơ sở thực tiễn 18 1.2.1 Kinh nghiệm mốt số địa phƣơng nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố 18 1.2.1.1 Kinh nghiệm Thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) 18 1.2.1.2 Kinh nghiệm Thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) 19 1.2.2 Bài học kinh nghiệm việc nâng cao chất lƣợng cán công chức TP Bắc Ninh 21 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 24 2.2 Phƣơng pháp thu thập liệu 24 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 24 2.2.2 Phƣơng pháp xử lý tổng hợp tài liệu 26 2.3.3 Phƣơng pháp phân tích 27 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 29 Chƣơng THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ BẮC NINH 31 3.1 Đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội thành phố Bắc Ninh 31 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 35 3.2 Th , công ch 39 ng, , công ch 39 3.2.2 Thực trạng trình độ đội ngũ cán công chức Thành phố Bắc Ninh 40 3.2.2.1 Về trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ nghề nghiệp 40 3.2.2.2 Về công tác phát triển, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố 43 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.2.2.3 Về trình độ lý luận trị, trình độ quản lý nhà nƣớc lực sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ công việc 44 3.2.2.4 Về tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức Thành phố 49 3.2.2.5 Về cấu đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố 50 3.2.3 Chất lƣợng cán bộ, công chức Thành phố Bắc Ninh 50 51 3.2.3 53 , công ch 55 3.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cán công chức Thành phố Bắc Ninh 61 3.3.1 Yếu tố ảnh hƣởng từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng 61 3.3.2 Yếu tố ảnh hƣởng từ công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng đãi ngộ cán bộ, công chức Thành phố 63 3.3.3 Yếu tố ảnh hƣởng từ môi trƣờng điều kiện làm việc 64 3.3.4 Yếu tố ảnh hƣởng từ công tác giáo dục phẩm chất, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức 67 3.4 Đánh giá chung thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố Bắc Ninh 71 3.4.1 Những thành tựu chủ yếu 71 3.4.2 Hạn chế chủ yếu 73 Chƣơng GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ BẮC NINH 76 4.1 Định hƣớng nâng cao chất lƣợng dội ngũ cán công chức Thành phố Bắc Ninh 76 4.1.1 Nâng cao trình độ học vấn cán công chức Thành phố 76 4.1.2 Nâng cao trình độ lý luận trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nƣớc, quản lý kinh tế xã hội 76 4.1.3 Nâng cao trình độ lực thực nhiệm vụ 77 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 4.1.4 Nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức Thành phố 77 4.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố Thành phố Bắc Ninh 78 4.2.1 Giải pháp hoàn thiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng 78 4.2.2 Nâng cao trình độ lực thực nhiệm vụ 78 4.2.3 Nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức Thành phố 79 4.2.4 Giải pháp hoàn thiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng 79 4.2.5 Giải pháp đổi công tác tuyể , bố trí, sử dụng đãi ngộ cán bộ, công chức Thành phố 85 4.2.5.1 Công tác tuyển dụng 85 4.2.5.2 Bố trí, sử dụng cán công chức 89 4.2.5.3 Chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức 92 - Thủ trƣởng quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức xếp bố trí, quản lý, sử dụng ngƣời, việc, lực sở trƣờng Chú trọng ƣu tiên xây dựng quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý 92 4.2.5.4 Giải pháp cải thiện môi trƣờng điều kiện làm việc 93 4.2.5.5 Giải pháp tăng cƣờng công tác giáo dục phẩm chất, tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức 94 4.3 Kiến nghị 95 4.3.1 Đối với Trung ƣơng 95 4.3.2 Đối với Tỉnh 96 KẾT LUẬN 99 102 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQ Bình quân CBCC cán công chức CCB Cựu chiến binh CN Công nghiệp CNTT Công nghệ thông tin DV Dịch vụ GDP Tổng sản phẩm quốc nội GDTX Giáo dục thƣờng xuyên GTSX Giá trị sản xuất HĐND Hội đồng nhân dân KT - XH Kinh tế - Xã hội LĐ- TB- XH Lao động - Thƣơng binh - Xã hội LĐLĐ Liên đoàn lao động LHPN Liên hiệp Phụ nữ LN Lâm nghiệp NN Nông nghiệp TC - KH Tài - kế hoạch TDTT Thể dục thể thao THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông UB MTTQ Ủy ban Mặt trận tổ quốc UBND Ủy ban nhân dân XD Xây dựng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Đối tƣợng điều tra số mẫu điều tra 25 Bảng 3.1 Tình hình đất đai Thành phố Bắc Ninh 34 Bảng 3.2 Tình hình dân số lao động Thành phố Bắc Ninh 35 Bảng 3.3 Tình hình phát triển kinh tế- xã hội Thành phố Bắc Ninh 37 Bảng 3.4 Số lƣợng, cấu cán bộ, công chức TP Bắc Ninh 39 Bảng 3.5 Trình độ văn hóa CBCC Thành phố Bắc Ninh 40 Bảng 3.6 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức Thành phố Bắc Ninh 43 Bảng 3.7 Trình độ Quản lý nhà nƣớc CBCC Thành phố Bắc Ninh 46 Bảng 3.8 Trình độ tin học CBCC Thành phố Thành phố Bắc Ninh 47 Bảng 3.9 Trình độ ngoại ngữ CBCC Thành phố Bắc Ninh 48 Bảng 3.10 Cán công chức Thành phố tự đánh giá kỹ làm việc 51 Bảng 3.11 Ngƣời dân đánh giá kỹ làm việc cán Thành phố 52 Bảng 3.12 Đánh giá kỹ lãnh đạo cán lãnh đạo Thành phố 53 Bảng 3.13 Đánh giá chất lƣợng cán bộ, công chức Thành phố 2014 bồi dƣỡng cán Thành phố 62 Bảng 3.14 Đánh giá công tác quy hoạch đào tạo bồi dƣỡng cán Thành phố 57 Bảng 3.15 Đánh giá công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng đãi ngộ cán bộ, công chức Thành phố 63 Bảng 3.16 Đánh giá cán bộ, công chức Thành phố điều kiện môi trƣờng làm việc 65 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 93 Thực nghiêm túc, đầy đủ, đắn, kịp thời chế độ, sách Đảng Nhà nƣớc quy định cán bộ, công chức, ngƣời có công với cách mạng, cán bộ, công chức nghỉ hƣu Gắn việc thực sách với khâu công tác cán bộ, gắn kết hài hòa trách nhiệm, nghĩa vụ với quyền lợi cán Đề xuất kiến nghị Trung ƣơng sớm sửa đổi, bổ sung số chế độ, sách trọng dụng, đãi ngộ, khen thƣởng kịp thời cán bộ, công chức có nhiều sáng tạo mang lại giá trị chất lƣợng công trình tốt để thu hút khuyến khích nhân tài, tạo điều kiện môi trƣờng làm việc, đảm bảo lợi ích vật chất, tinh thần tƣơng xứng với giá trị, kết lao động, nhằm thu hút ngƣời có tài năng, đội ngũ tri thức ngƣời có tình độ cao Thành phố công tác tham gia hiến kế, hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới, thu hút trí thức trẻ công tác nơi khó khăn 4.2.5.4 Giải pháp cải thiện môi trường điều kiện làm việc Căn vào tình hình nay, thời gian tới cấp ngành cần tăng cƣờng đầu tƣ nâng cấp sở vật chất, cải thiện môi trƣờng, điều kiện làm việc cho đơn vị khó khăn, mua sắm trang thiết bị làm việc, phƣơng tiện thông tin liên lạc điều kiện hoạt động khác để nâng cao hiệu công tác cán bộ, công chức Thành phố Để tạo điều kiện nhƣ môi trƣờng làm việc thuận lợi cho sở công việc trƣớc mắt cần tăng cƣờng đầu tƣ cho quan đơn vị có tính chất đặc thù nhƣ: công an; quân sự;, tài chính, giáo dục, môi trƣờng xã, phƣờng có trụ sở làm việc khang trang, đầu tƣ đồng trang thiết bị phƣơng tiện làm việc theo hƣớng đại phục vụ yêu cầu công tác Mặt khác, xây dựng đồng hệ thống sở hạ tầng: hệ thống giao thông, vƣờn hoa, xanh, quảng trƣờng, trung thƣơng mại, nhà văn hóa phục vụ cho mặt sinh hoạt ngƣời dân địa bàn thuận lợi - điều kiện cần thiết mở rộng giao lƣu văn hóa, quan hệ thƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 94 mại, nâng cao dân trí, đồng thời tạo môi trƣờng thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức phát huy khả năng, lực tổ chức, quản lý, điều hành phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng 4.2.5.5 Giải pháp tăng cường công tác giáo dục phẩm chất, tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức Việc giáo dục phẩm chất, nâng cao tinh thần cho đội ngũ cán công chức cần thiết, qua xây dựng đội ngũ cán có lĩnh trị vững vàng, yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm với công việc, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao Tuy nhiên, có số tƣợng có chiều hƣớng gia tăng nhƣ: tha hóa phẩm chất đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, hách dịch, tham nhũng thi hành công vụ, nhiều trƣờng hợp vi phạm pháp luật, thiếu tôn trọng nhân dân Vì việc tăng cƣờng giáo dục phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp… yêu cầu cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nƣớc Muốn đạt đƣợc kết cần phải thực tốt nội dung sau: - Thƣờng xuyên giáo dục phẩm chất đạo đức, lý tƣởng nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, mà mục đích phục vụ nhân dân, Coi trọng lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích nhân dân, học tập làm theo gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh - Xây dựng tinh thần trách nhiệm tác phong làm việc theo hƣớng trung thực có ý thức đấu tranh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lãng phí thời gian lao động; coi trọng nguyên tắc phục vụ nhân dân xứng đáng “công bộc” dân, nguyên tắc cần thiết đạo đức nghề nghiệp - Đẩy mạnh việc phê bình, tự phê bình, mạnh dạn rõ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ có hoàn thành hay không, sở đó, nhận xét, đánh giá tinh thần trách nhiệm họ có thái độ xử lý thỏa đáng thiếu tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực việc kiểm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 95 điểm đảng viên theo tinh thần nghị TW ( khóa XI) số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng - Kế thừa phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc, địa phƣơng đồng thời mạnh dạn tiếp thu, vận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ đại vào thực tiễn công việc - Thƣờng xuyên giáo dục tinh thần, ý thức, trách nhiệm cá nhân cho cán bộ, công chức, ngƣời đứng đầu quan, đơn vị Mỗi cán bộ, công chức cần đƣợc giao chức trách, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng với quyền hạn, trách nhiệm định Trên sở thƣờng xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả, chất lƣợng công việc đƣợc giao cho cán bộ, công chức để từ tìm nguyên nhân dẫn đến chất lƣợng công việc không đạt yêu cầu Nếu nguyên nhân chủ quan cán bộ, công chức tức họ không hoàn thành nhiệm vụ ngƣời đứng đầu quan cần có cách xử lý thỏa đáng Thực tốt chế độ thủ trƣởng, nâng cao vai trò, vị trí trách nhiệm cá nhân ngƣời đừng đầu Vì thủ trƣởng phải sâu, sát kiểm tra thƣờng xuyên công việc cán bộ, công chức dƣới quyền, kịp thời phát xử lý khuyết điểm, thiếu sót tránh tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến hậu đáng tiếc xảy quan, đơn vị - Xây dựng chế độ trách nhiệm quan quản lý cán bộ, công chức cấp Trên sở cán bộ, công chức thuộc quan quản lý phạm sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng mà không kịp thời phát hiện, xử lý quan thủ trƣởng quan phải chịu trách nhiệm trƣớc tổ chức Đảng, trƣớc cấp trƣớc ngƣời dân 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Trung ương Đề nghị Trung ƣơng đánh giá, tổng kết 10 năm thực Nghị số 42 - NQ/TW ngày 30/11/2004 Bộ trị công tác qui hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý thời kỳ công nghiệp hóa đại hóa đất nƣớc để từ rút Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 96 kinh nghiệm, xây dựng mục tiêu phƣơng hƣớng để tiếp tục thực giai đoạn 2015 - 2020 Đề nghị Quốc hội đánh giá việc thực thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân cấp Quận, huyện, phƣờng từ lấy ý kiến ngƣời dân để thực từ nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND cấp đảm bảo tinh gọn máy, nâng cao lực lãnh đạo cấp ủy, quyền cấp tình hình Đề nghị Ban tổ chức Trung ƣơng tổng kết việc thực chủ trƣơng thể hóa cấp ủy quyền sở theo hƣớng Bi thƣ Đảng ủy kiêm chủ tịch UBND ( cấp xã, phƣờng) để tiếp tục thí điểm áp dụng rộng rãi giai đoạn 2016 - 2021 nhằm tập trung lãnh đạo Đảng thực nhiệm vụ trị địa phƣơng Đề nghị nội vụ tham mƣu với phủ ban hành qui định sách thu hút nhân tài , điều kiện tuyển dụng cán bộ; hỗ trợ đào tạo từ ngân sách; công tác thi đua khen thƣởng đồng thời hƣớng dẫn để địa phƣơng thực theo hƣớng: cụ thể, chi tiết, bình đẳng có lợi cho ngƣời dân 4.3.2 Đối với Tỉnh Đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục đạo việc thực Nghị số 08NQ/TU nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp Huyện, Thị xã, Thành phố nói chung Thành phố Bắc Ninh nói riêng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình Đối với số cán bộ, công chức thiếu điều kiện tiêu chuẩn cán bộ, công chức yêu cầu cá nhân cán có văn cam kết; đến hết thời điểm cam kết mà không đạt trình độ chuẩn kiên thay chuyển vị trí công tác khác phù hợp với trình độ có cán Tiếp tục đạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức cấp ủy Đảng, quyền, Thành phố thực nghiêm túc, có hiệu Nghị số 08 - NQ/TU Tỉnh ủy Trên sở xác định rõ phƣơng hƣớng, Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 97 nhiệm vụ lâu dài Việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố phải theo hƣớng toàn diện, phẩm chất trị, đạo đức, tình độ, lực công tác, đổi tác phong làm việc theo hƣớng chuyên nghiệp, thái độ ứng xử mực, văn minh, thực nhân dân phục vụ, đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quản lý quyền sở Đề nghị Tỉnh ủy tổng kết năm thực Nghị 08 - NQ/TU ngày 25/7/2011 Tỉnh ủy để từ rút kinh nghiệm xây dựng phƣơng hƣớng, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020 Đề nghị HĐND, UBND Tỉnh tiếp tục có sách việc ƣu tiên cán tăng cƣờng sở; có chế độ hỗ trợ cho cán học theo hƣớng tăng thêm kinh phí; ban hành qui định hƣớng dẫn cụ thể huyện, Thị xã, Thành phố việc thi tuyển, xét tuyển cán bộ, công chức theo hƣớng để đơn vị chủ động thực tổng biên chế đƣợc giao hàng năm Đề nghị UB MTTQ Tỉnh sở, ban ngành Tỉnh tăng cƣờng công tác giám sát, kiểm tra hƣớng dẫn huyện, Thị xã, Thành phố Tỉnh việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện nói chung Thành phố Bắc Ninh nói riêng, nhằm tạo cán công chức làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đƣợc giao tình hình 4.3.3 Đối với Thành phố Bắc Ninh Đề nghị cấp ủy, quyền Thành phố cở sở văn hƣớng dẫn cấp có kế hoạch cụ thể thực theo qui định Đánh giá cán hàng năm; qui hoạch cán bộ; luân chuyển điều động cán bộ; đào tạo cán bộ; sử dụng cán theo qui hoạch theo tinh thần Nghị số 08- NQ/TU ngày 25/7/2011 Tỉnh ủy Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 98 nhằm tạo đội ngũ cán bộ: giỏi nghiệp vụ; nhạy bén xử lý công việc, có tinh thần trách nhiệm có đạo đức nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố theo hƣớng đô thị loại I Tỉnh, đô thị lõi vùng thủ đô, bƣớc phát triển Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 99 KẾT LUẬN Trong điều kiện nay, Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu trở thành Thành phố trực thuộc Trung ƣơng vào năm 2020; Thành phố Bắc Ninh đô thị lõi Tỉnh vùng Thủ đô, việc xây dựng đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi vào hệ thống trị nỗ lực, cố gắng thân đội ngũ cán bộ, công chức Để nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố hƣớng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đạo đức, có chuyên môn, lực, tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Tổ quốc yêu cầu cần thiết điều kiện Muốn vậy, công tác đào tạo, bồi dƣỡng công chức Thành phố phải đƣợc coi trọng, vấn đề then chốt công tác cán Có thể nói, công tác đào tạo, bồi dƣỡng công chức Thành phố nói riêng công chức nhà nƣớc nói chung gốc công tác tổ chức cán điều kiện để địa phƣơng phát triển Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố nhiệm vụ khó khăn phức tạp, qua trình nghiên cứu, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố Bắc Ninh, rút ƣu điểm, tồn tại, hạn chế đồng thời đƣợc nguyên nhân tồn tại, hạn chế, từ đề xuất giải pháp để nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH, HĐH Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn Điều phụ thuộc vào nhiều yếu tố: chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng, sách pháp luật Nhà nƣớc, trách nhiệm cấp ngành, quan trọng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, vƣơn lên cá nhân cán bộ, công chức sở, vấn đề cần đƣợc thực cách đồng bộ, có kế hoạch trƣớc mắt kế hoạch lâu dài Từ thực tế trình nghiên cứu thu thập tài liệu để viết đề tài, tác giả cố gắng vận dụng kiến thức tiếp thu giảng đƣờng, tài liệu sách Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 100 báo tham khảo số kinh nghiệm thân sâu tìm hiểu, điều tra sở từ mạnh dạn đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS -TS Nguyễn Duy Dũng, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn trình thực Luận văn Tác giả mong nhận đƣợc tham gia đóng góp của nhà quản lý, khoa học, thầy cô giáo, đồng nghiệp để đề tài ứng dụng vào thực tế địa phƣơng góp phần nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2015 định hƣớng đến năm 2020 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 101 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 102 (2008), (2006), (2003), , (2010), , - (2005), - website Bộ nội vụ ( 2001) “ chiến lƣợc phát triển đội ngũ cán công chức 2001 - 2010) Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phƣơng ( 2006) cở sở lí luận thực tiễn việc xây dựng qui chế đào tạo bồi dƣỡng cán bộ, công chức giai đoạn Trần Văn Tựng Lê Ái Xuân ( 1996) phát triển nguồn nhân lực - kinh nghiệm giới thực tiễn Việt Nam, NXB trị Quốc gia Hà Nội 10 Bùi Ngọc Lan ( 2002), nguồn nhân lực với trí tuệ nghiệp đổi Việt Nam, NXB trị Quốc gia Hà Nội 11 Đoàn Văn Khái ( 2005) nguồn nhân lực ngƣời trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc NXB trị Quốc gia Hà Nội 12 Mai Quốc Chính (1999) nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc, NXB trị Quốc gia Hà Nội 13 Lê Du Phong ( 2006) nguồn lực động lực phát triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng định hƣớng xã hội chủ nghĩa nƣớc ta, NXB trị Quốc gia Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 103 14 Đảng cộng sản Việt Nam ( 2010), văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB trị Quốc gia Hà Nội 15 Nghị số 08 - NQ/TU ngày 25/7/2011 Tỉnh ủy Bắc Ninh vền nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2011- 2016, định hƣớng đến năm 2020 16 Chi cục thống kê Thành phố Bắc Ninh, niên giám thống kê năm 2014 17 Đảng Thành phố Bắc Ninh ( 2010) văn kiện Đại hội Đảng Thành phố lần thứ XX, năm 2010 18 Đảng Thành phố Bắc Ninh ( 2014); báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014; phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 104 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA Để phục vụ cho việc đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố Bắc Ninh xin ông ( bà) vui lòng cho biết số thông tin sau đây: Họ Tên: Năm sinh: Nam ; Nữ Nghề nghiệp: cán Trình độ: đại học ;viên chức ; ; đại học ; công việc khác ; trình độ khác Phiếu số Cán công chức Thành phố tự đánh giá kỹ làm việc Mức độ đạt đƣợc Số TT thành Các kỹ thạo Thành thạo Rất thành thạo Khó trả lời Kỹ soạn thảo văn hành Kỹ sử dụng máy vi tính Kỹ nghe Kỹ đọc Kỹ phản hồi Kỹ viết Chƣa Kỹ chuyên môn nghiệp vụ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 105 Phiếu số Ngƣời dân đánh giá kỹ làm việc cán Thành phố Mức độ đạt đƣợc Chƣa Rất Thành Khó thành thành TT thạo trả lời Các kỹ thạo thạo Kỹ soạn thảo văn hành Kỹ sử dụng máy vi tính Kỹ nghe Kỹ đọc Kỹ phản hồi Kỹ viết Kỹ chuyên môn nghiệp vụ Số Phiếu số Đánh giá kỹ lãnh đạo cán lãnh đạo Thành phố Mức độ đạt đƣợc Chƣa Rất Thành thành thành thạo Các kỹ thạo thạo A Cán lãnh đạo Thành phố tự đánh giá (ĐVT: %) Kỹ lập kế hoạch, chƣơng trình…phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng Kỹ tổ chức thực kế hoạch Kỹ lãnh đạo, giám sát, kiểm tra Kỹ định quản lý hành B Cán Tỉnh đánh giá (gồm cán đánh giá) (ĐVT: người) Kỹ lập kế hoạch, chƣơng trình…phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng Kỹ tổ chức thực kế hoạch Kỹ lãnh đạo, giám sát, kiểm tra Kỹ định quản lý hành C Cán Thành phố đánh giá (ĐVT: %) Kỹ lập kế hoạch, chƣơng trình…phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng Kỹ tổ chức thực kế hoạch Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Khó trả lời http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 106 Kỹ lãnh đạo, giám sát, kiểm tra Kỹ định quản lý hành Phiếu số Bảng 3.15 Đánh giá chất lƣợng cán bộ, công chức Thành phố 2014 (Bằng phương pháp cho điểm từ 1-5, mức đánh giá cao nhất) STT Nội dung Mức đánh giá A Cán bộ, công chức Thành phố tự đánh giá (ĐVT :%) Phẩm chất trị, đạo đức lối sống Tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực nhiệm vụ Mức độ đạt chuẩn chức danh công chức B Các ngành Tỉnh đánh giá cán Thành phố (có cán đánh giá) (ĐVT: người) Phẩm chất trị, đạo đức lối sống Tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực nhiệm vụ Mức độ đạt chuẩn chức danh công chức C Ngƣời dân đánh giá cán Thành phố (ĐVT: người) Phẩm chất trị, đạo đức lối sống Tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 107 Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực nhiệm vụ Mức độ đạt chuẩn chức danh công chức Phiếu số Đánh giá công tác quy hoạch đào tạo bồi dƣỡng cán Thành phố (Điểm đánh giá từ đến cao nhất) Nội dung đánh giá ĐVT: % Công tác quy hoạch Công tác đào tạo, bồi dƣỡng CBCC Phiếu số Đánh giá công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng đãi ngộ cán bộ, công chức Thành phố (Điểm đánh giá từ đến cao nhất) Nội dung đánh giá ĐVT:% Công tác tuyển dụng Công tác bố trí, sử dụng cán Chính sách đãi ngộ CBCC Công tác xây dựng quy trình quản lý thực khâu công tác CBCC Chính sách tạo điều kiện môi trƣờng làm việc Xin trân trọng cảm ơn! Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ [...]... dƣỡng cán bộ, công chức Thành phố tại tỉnh Bắc Ninh Luận văn thạc sỹ Hoàng Thị Hào “Đào tạo, bồi dƣỡng công chức hành chính cấp tỉnh ở tỉnh Bắc Ninh , Luận văn thạc sỹ Nguyễn Cao Sơn Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở ở Thành phố Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình”; Đề tài “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lƣợng quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức công chức Thành. .. PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Câu hỏi nghiên cứu Đề tài đƣợc thực hiện nhằm trả lời một số câu hỏi sau: - Thực trạng chất lƣợng cán bộ, công chức thành phố Bắc Ninh nhƣ thế nào? - Yếu tố nào ảnh hƣởng tới chất lƣợng cán bộ công chức của thành phố Bắc Ninh? - Giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán, bộ công chức thành phố Bắc Ninh từ nay đến năm năm 2020? 2.2 Phƣơng pháp thu thập dữ liệu 2.2.1 Phương pháp. .. hóa hiện đại hóa Vì vậy, vấn đề thực trạng của thành phố Bắc Ninh, các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, những vấn đề về lý luận và thực tiễn là nội dung cần đƣợc nghiên cứu đầy đủ và có hiệu quả để giải quyết việc phát triển của Thành phố vì vậy tôi chọn đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - 2 Mục tiêu nghiên cứu của luận văn 2.1... phần mở đầu và kết luận, luận văn đƣợc kết cấu thành 4 chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức Thành phố Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Chƣơng 4 Giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu... hành chính và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ cho cán bộ, công chức Thành phố là vấn đề quan trọng và mang tính cấp thiết 1.1.4 : - c giao 1.1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố 1.1.5.1 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của chính quyền địa phương Muốn nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố thì chính... thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức Thành phố tỉnh Bắc Ninh, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng cán bộ công chức trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tế phát triển kinh tế - xã hội tại địa phƣơng trong những năm tới 2.2 Mục tiêu cụ thể Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lƣợng độ ngũ cán bộ công chức cấp thành phố thực trạng chất lƣợng... phủ) 1.1.2 Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng cán bộ công chức Thành phố do sau: - Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố góp phần quan trọng để chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc đi vào cuộc sống Để đảm bảo nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý Nhà nƣớc, công tác đào tạo, bồi dƣỡng đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức phải ngày càng đƣợc nâng cao trình độ để nắm vững chủ... không gian: Đề tài đƣợc thực hiện tại thành phố Bắc Ninh - Phạm vi về nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan tới chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức hành phố, các hoạt động nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức, các yếu tố ảnh hƣởng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công hành phố Bắc Ninh 4 , công ch Số hóa bởi Trung tâm Học liệu... Cán bộ, công chức thành phố có vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nƣớc với quần chúng nhân dân đồng thời trực tiếp đảm bảo kỷ cƣơng phép nƣớc tại cơ sở, bảo vệ các quyền tự do dân chủ, quyền con ngƣời, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân 1.1.3 Nội dung của việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức thành phố 1.1.3.1 Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức thành phố - Nâng cao trình... cán bộ công chức cấp thành phố thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức Thành phố Bắc Ninh Phân tích các yếu t ảnh hƣởng đến chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức Thành phố Bắc Ninh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3 Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC Thành phố, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối ... ngũ cán công chức giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán công chức Thành phố - Đối tượng khảo sát: Cán bộ, công chức Thành phố Bắc Ninh gồm: Các cán khối Đảng, cán khối đoàn thể, cán. .. tiễn nâng cao chất lƣợng độ ngũ cán công chức cấp thành phố thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán công chức Thành phố Bắc Ninh Phân tích yếu t ảnh hƣởng đến chất lƣợng đội ngũ cán công chức Thành phố. .. quyền lợi ích hợp pháp công dân 1.1.3 Nội dung việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức thành phố 1.1.3.1 Nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, công chức thành phố - Nâng cao trình độ văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh, Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh, Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay