NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN CẠNH TRANH ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

14 625 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2015, 15:33

NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN CẠNH TRANH ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 2.2.1 Các nhân tố chủ quan Thực trạng khả cạnh tranh đấu thầu Tổng Công ty đánh giá qua nhân tố như: lực tài chính, nguồn nhân lực, lực thiết bị kỹ thuật công nghệ, lực marketing 2.2.1.1 Năng lực thiết bị kỹ thuật công nghệ Do đặc tính sản phẩm trình sản xuất sản phẩm quy định, khả trang thiết bị công nghệ nhân tố quan trọng cho việc thực giải pháp kỹ thuật để tham gia vào đấu thầu xây dựng Nếu điều kiện kỹ thuật công trình không thỏa mãn, chủ đầu tư không đánh giá tiêu chuẩn khác, dẫn đến thất bại đấu thầu Do đó, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng trọng tới việc mở rộng quy mô đầu tư thiết bị số lượng chất lượng, chủng loại để thi công gói thầu xây dựng sở hạ tầng đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao Điều tạo cạnh tranh cho doanh nghiệp tham gia đấu thầu, nâng cao giá trị sản lượng doanh thu xây lắp v.v Số lượng máy móc thiết bị kỹ thuật Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị thể phần phụ lục luận văn Qua bảng số liệu máy móc thiết bị Tổng Công ty thấy: Việc đầu tư trang thiết bị thi công, dây chuyền công nghệ năm qua Tổng Công ty tương đối lớn Hầu hết máy móc phục vụ cho lĩnh vực xây lắp Tổng Công ty tình trạng tốt, có tính đồng bộ, đại Đây yếu tố quan trọng tác động lớn đến việc đánh giá lực kỹ thuật, tiềm lực tài lợi Tổng Công ty cạnh tranh đấu thầu xây dựng 2.2.1.2 Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hình thành, phát triển khả cạnh tranh Tổng Công ty thị trường Chất lượng nguồn nhân lực Tổng Công ty đánh giá qua trình độ cán công nhân viên, kinh nghiệm làm việc, độ tuổi người lao động v.v Trong trình hình thành phát triển, Tổng Công ty quan tâm đến công tác đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán quản lý cán kỹ thuật Đối với đội ngũ công nhân, Tổng Công ty tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ tay nghề Thực trạng nguồn nhân lực Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị phản ảnh qua bảng thống kê sau đây: Bảng 2.1: Bảng tổng hợp nguồn nhân lực Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị TT Nội dung Trên đại học Đại học Số lượng Tỷ lệ (%) 26 3,76 1.539 22,28 Cao đẳng 168 2,43 Trung cấp 477 6,91 Công nhân 4.729 64,62 Tổng số CBCNV toàn Tổng Công ty Trong đó: + Nam + Nữ 6.909 4.962 1.947 Nguồn: Phòng Tổ chức- Quản trị hành chính, năm 2006 Qua biểu tổng hợp nhân lực Phòng Tổ chức - Quản trị hành Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị, năm 2006, rút số nhận xét sau: - Số lượng cán có trình độ đại học 26 đại học toàn Tổng Công ty 1539, chiếm 26,04% lực lượng lao động Đây lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao, có khả nghiên cứu đưa vào ứng dụng biện pháp thi công tiên tiến đại Đây coi nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả tạo bước phát triển mang tính đột phá cho Tổng Công ty - Số lượng cán có trình độ cao đẳng, trung cấp toàn Tổng Công ty 645 người, chiếm 9,34% lực lượng lao động Đây đội ngũ cán đào tạo bản, có khả trực tiếp thi công công trình đòi hỏi chất lượng cao, địa hình phức tạp - Số lượng công nhân viên toàn Tổng Công ty 4.729 người, chiếm 64,62% lực lượng lao động Đội ngũ công nhân toàn Tổng Công ty đào tạo bản, rèn luyện qua nhiều công trình phức tạp, say mê, nhiệt tình làm việc Đây coi lực lượng tiên phong Tổng Công ty, đó, Tổng Công ty coi trọng công tác đào tạo lại đội ngũ công nhân, tạo điều kiện cho họ có hội học tập nâng cao tay nghề kỹ thuật - Nhìn vào bảng tổng hợp nhân sự, thấy tỷ lệ nhân lực trình độ chuyên môn, kỹ sư: 1.539/ Cán kỹ thuật (Cao đẳng, Trung cấp) 645; / công nhân lành nghề 4.729 Đây tỷ lệ có phần chưa hợp lý- kỹ sư trở lên cao cán kỹ thuật; kỹ sư /công nhân kỹ thuật 1/3 Trong theo kinh nghiệm giới tỷ lệ kỹ sư, cán kỹ thuật doanh nghiệp sản xuất thường 1-4-10 Như vậy, nguồn nhân lực Tổng Công ty với 4.700 công nhân, 1.539 kỹ sư, 26 người có trình độ đại học lợi lớn trình cạnh tranh phát triển giai đoạn nay, bất cập định cấu trình độ chuyên môn, kỹ thuật 2.2.1.3 Năng lực marketing Năng lực marketing nhóm nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tồn phát triển doanh nghiệp Marketing, theo nghĩa chung nhất, làm việc với thị trường để thực vụ trao đổi với mục đích thỏa mãn nhu cầu mong muốn người Như vậy, hoạt động marketing doanh nghiệp tập hợp hoạt động từ xác định thị trường tiềm doanh nghiệp; xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng xây dựng chiến lược cạnh tranh với đối thủ khác nhằm đạt mục tiêu doanh nghiệp Hoạt động marketing ngày nay, theo đánh giá chuyên gia kinh tế, hoạt động quan trọng quản trị doanh nghiệp Bởi lẽ, hoạt động marketing giúp cho doanh nghiệp tạo dựng uy tín, khẳng định thị phần xây dựng chiến lược phù hợp cho phát triển doanh nghiệp ngắn hạn dài hạn Đội ngũ marketing Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị xây dựng bố trí tương đối hợp lý doanh nghiệp thành viên Tuy nhiên, công tác marketing tìm kiếm phát triển thị trường hạn chế chưa coi trọng tương xứng với vị trí quan trọng Trình độ nắm bắt thông tin thị trường Tổng Công ty nhiều hạn chế, chi phí cho hoạt động marketing chưa cao; khả dự báo trung hạn dài hạn nhiều hạn chế Chính từ lý trên, Tổng Công ty gặp khó khăn bị động việc xây dựng chiến lược cạnh tranh với doanh nghiệp khác thị trường Ngoài ra, hoạt động quảng bá xây dựng thương hiệu chưa coi trọng mức Việc quảng cáo xây dựng thương hiệu cho Tổng Công ty đơn qua hồ sơ lực để tham dự thầu, không mang tính chiến lược dài hạn Thực tế gây hiệu ứng bất lợi cho Tổng Công ty việc tạo dựng hình ảnh khách hàng tiềm năng, đặc biệt Tổng Công ty tham gia đấu thầu quốc tế 2.2.1.4 Năng lực tài Năng lực tài có tầm quan trọng định hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung đặc biệt doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng nói riêng Trong đấu thầu, lực tài ảnh hưởng trực tiếp đến định kỹ thuật, phương pháp tổ chức thi công, đầu tư công nghệ, tiến độ công trình phương án lựa chọn giá dự thầu Để đánh giá lực tài Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị thị trường cạnh tranh, so sánh thực trạng nguồn vốn số đối thủ cạnh tranh Tổng Công ty VINACONEX, Tổng Công ty Công trình Giao thông (CIENCO 1) Bảng 2.2: So sánh lực tài Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị với VINACONEX CIENCO Đơn vị: triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng nguồn Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị VINACONEX CIENCO 2.067.144 3.431.819 3.105.723 vốn Vốn chủ sở hữu Tổng nợ 518.063 286.042 470.576 1.509.606 3.145.777 3.035.542 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Tổng Công ty, năm 2005 Như vậy, xét quy mô, nguồn vốn Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị nhỏ hai Tổng Công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng nêu Nhưng vốn chủ sở hữu Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị lại chiếm tỷ tương đối lớn tổng nguồn vốn Hơn nữa, tổng nợ Tổng Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị lại nhỏ nhiều so với tổng nguồn vốn, điều đó, chứng tỏ lực tài tương đối tốt Do đó, Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị có khả tài vững đảm bảo đáp ứng vốn cho công trình, tạo uy tín nhà cung cấp tài Đây đánh giá sơ khai, để hiểu rõ khả tài Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị tìm hiểu qua số thông tin Tổng Công ty bảng Bảng 2.3: Một vài tiêu tài Tổng Công ty giai đoạn 20022005 Đơn vị: nghìn đồng TT Tài sản Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Doanh thu 811.765.186 1.175.140.801 1.482.301.955 1.582.000.000 Lợi nhuận 88.256.637 132.919.282 137.768.957 48.023.676 Nộp ngân sách 33.030.134 53.484.889 54.602.557 61.830.000 310.264.429 420.682.126 518.063.583 496.191.214 Tổng tài sản có 1.396.226.123 1.652.249.755 2.067.144.457 2.026.638.833 Tài sản lưu động có 1.111.233.982 1.269.791.702 1.599.373.434 1.525.538.317 Tài sản nợ 653.018.790 1.090.217.688 1.509.606.481 1.530.368.204 Tài sản lưu động tiền 388.117.431 506.997.000 87.232.967 276.188.205 55.831.203 86.521.887 Nguồn vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế 38.229.945 Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác năm 2005 Tổng Công ty Qua bảng số liệu rút số nhận xét sau: Một là, doanh thu Tổng Công ty tăng đặn qua năm điều kiện thị trường xây dựng cạnh tranh khốc liệt Điều chứng tỏ thị phần lĩnh vực xây dựng Tổng Công ty ngày lớn Thương hiệu Tổng Công ty thương trường bước nâng cao Hai là, với tăng lên doanh thu khoản nộp ngân sách ngày tăng ba năm liên tục Điều chứng tỏ Tổng Công ty phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước Ba là, nguồn vốn chủ sở hữu không ngừng tăng lên qua năm, năm 2003 310 tỷ đồng; năm 2004 420 tỷ đồng; năm 2005 518 tỷ đồng Như vậy, việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, Tổng Công ty cố gắng tích lũy nhằm nâng cao nguồn vốn chủ sở hữu để đứng vững, cạnh tranh thị trường đầy rủi ro sôi động Có thể nói, Tổng Công ty lớn xây dựng đứng trước khoản nợ lớn, chí nhiều Tổng Công ty có số nợ lớn vài lần tổng nguồn vốn, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị lại có tiềm lực tài mạnh Điều nói lên Tổng Công ty có lực tài vượt trội so với đối thủ cạnh tranh thương trường, tạo niềm tin chủ đầu tư tổ chức tín dụng 2.2.2 Các yếu tố khách quan 2.2.2.1 Môi trường kinh tế, pháp lý Môi trường kinh tế, pháp lý nhà nước có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta cao, kinh tế bắt đầu có dấu hiệu bão hòa hiệu sử dụng vốn đầu tư, hay chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa thực bền vững Từ khó khăn kinh tế kéo theo khó khăn vốn cho lĩnh vực xây dựng bản, thị trường bó hẹp dẫn đến tình trạng cạnh tranh nhà đầu tư khốc liệt Bên cạnh đó, hệ thống văn quy định đầu tư quản lý xây dựng thay đổi nhiều lần, từ Nghị định số 42/CP đến Nghị định số 52/CP, sửa đổi số 12/CP Nghị định sửa đổi số 07/CP Quy chế đấu thầu thay đổi từ Nghị định số 43/CP đến Nghị định số 88/CP, Nghị định sửa đổi số 14/CP thời gian tới tiếp tục bổ sung Luật Đấu thầu ban hành có hiệu lực từ 1/4/2006 chậm ban hành văn luật Do thường xuyên có thay đổi khung pháp lý cho lĩnh vực xây dựng gây ảnh hưởng không nhỏ đến khả cạnh tranh, hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp dẫn đến nhiều bó buộc cho đơn vị đấu thầu Các sách khác giải phóng mặt bằng, huy động vốn, toán công trình Nhà nước nhiều vấn đề bất cập, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bởi lẽ, công trình xây dựng thường có giá trị lớn, thời gian thi công dài nguồn vốn chủ đầu tư hay rộng toàn kinh tế bị hạn hẹp nên gây nhiều tác động xấu đến hoạt động kinh doanh Tổng Công ty Đứng trước khó khăn trên, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng bản, tránh thất thoát, lãng phí, Nhà nước cần xây dựng khuôn khổ pháp lý chế đấu thầu, tạo dựng sân chơi thực bình đẳng cho doanh nghiệp 2.2.2.2 Chủ đầu tư Chủ đầu tư quan giao trách nhiệm trực tiếp quản lý thực dự án Chủ đầu tư có trách nhiệm trình lựa chọn nhà thầu Trong trường hợp chủ đầu tư có đủ lực tự thực mời thầu, tổ chức đấu thầu, không đủ lực sử dụng tổ chức chuyên môn đủ tư cách lực thay làm bên mời thầu, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trình lựa chọn nhà thầu Do vậy, chủ đầu tư có ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp tham gia đấu thầu Với nhóm khách hàng nhà đầu tư nước tập trung chủ yếu miền Bắc miền Trung, năm qua, Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị khẳng định vị lực cạnh tranh thị trường Tuy nhiên, phân tích trên, vai trò chủ đầu tư có tác động lớn đến trình tuyển thầu Tổng Công ty Bởi lẽ, cần cán chủ đầu tư đủ lực, tha hóa, nhận hối lộ, có đánh giá thiên lệch, tiết lộ thông tin nhà thầu có ảnh hưởng không nhỏ đến khả cạnh tranh Tổng Công ty thị trường Đứng trước đòi hỏi khách quan nay, doanh nghiệp xây dựng nói chung Tổng Công ty nói riêng phải xác định yêu cầu cần đáp ứng là: chất lượng, kỹ thuật, thời gian giá hợp lý Đồng thời, chủ đầu tư dự án phải thể tính công khai, minh bạch trình mời thầu tuyển thầu Có vậy, nguồn vốn đầu tư kiểm soát chặt chẽ, sử dụng có hiệu Tổng Công ty có bình đẳng với cạnh tranh đấu thầu Đây điều kiện quan trọng cho việc đời công trình xây dựng đảm bảo chất lượng, kỹ thuật tiến độ thi công nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế 2.2.2.3 Cơ quan tư vấn giám sát Cơ quan tư vấn, giám sát có tác động lớn đến khả cạnh tranh đấu thầu tạo dựng uy thị trường doanh nghiệp xây dựng Từ khâu tư vấn, lập dự án, thiết kế, lập hồ sơ mời thầu, đến tư vấn giám sát chất lượng công trình v.v… phận tách rời để tạo sản phẩm xây dựng có chất lượng cao Việc hoạt động lĩnh vực xây dựng sở hạ tầng, xây dựng dân dụng công tác tư vấn lại tác động quan trọng đến hiệu sản xuất Tổng Công ty Một thực tiễn cho thấy, công trình đó, với công tác tư vấn đầy đủ, đảm bảo về: thiết kế dự toán xác, hồ sơ mời thầu chặt chẽ, công bằng, công tác giám sát thi công đáp ứng đòi hỏi chất lượng kỹ thuật, tạo điều kiện cho Tổng Công ty từ khâu dự thầu đến thi công công trình Khi thực tốt điều ngày nâng cao vị uy tín doanh nghiệp thị trường xây dựng Tuy nhiên, nhiều dự án chủ đầu tư bên tham gia tư vấn chưa ý thức vai trò trọng trách nên công tác tư vấn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế chất lượng Nhiều quan tư vấn hời hợt công tác xây dựng hồ sơ mời thầu, giám sát thiếu chặt chẽ khâu trình thực đầu tư dẫn đến dung túng cho doanh nghiệp xây dựng làm sai thiết kế kỹ thuật Đứng trước thực tế đòi hỏi chủ đầu tư, quan tư vấn giám sát phải xác định rõ vai trò quan trọng mình, đồng thời, đơn vị xây lắp không mục tiêu lợi nhuận trước mắt mà đánh uy tín riêng mình, uy tín chung toàn Tổng Công ty thị trường 2.2.2.4 Các đối thủ cạnh tranh * Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp Lĩnh vực xây dựng sở hạ tầng lĩnh vực động, ngày thu hút nhiều doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tham gia Đối thủ cạnh tranh Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị phân thành hai nhóm là: doanh nghiệp xây dựng nước doanh nghiệp nước - Cạnh tranh doanh nghiệp nước Đối thủ cạnh tranh Tổng Công ty nước Tổng Công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng Việt Nam Các Tổng Công ty hoạt động lĩnh vực Tổng Công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng Tổng Công ty VINACONEX, Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội; Tổng Công ty Sông Đà; Tổng Công ty thuộc Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng Những Tổng Công ty tạo cạnh tranh liệt phức tạp thị trường xây dựng Việt Nam - Cạnh tranh doanh nghiệp nước Theo thống kê Bộ Xây dựng, tính đến đầu năm 1998 có 121 công ty nước 16 quốc gia hoạt động thị trường xây dựng Việt Nam Nhưng đến nay, số doanh nghiệp nước tham gia vào thị trường xây dựng tăng lên nhiều, ước đoán giai đoạn có 500 nhà thầu đến từ nhiều quốc gia giới [11, tr 23] * Các đối thủ cạnh tranh tiềm Trên thực tế tồn nhiều đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn có tham vọng thâm nhập vào thị trường xây dựng để chia thị phần với Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị Những đối thủ chia thành hai nhóm là: công ty nước mời vào hoạt động Việt Nam công ty nước tham gia vào lĩnh vực xây dựng địa phương - Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn công ty nước Những công ty nước thường có ý định thâm nhập thị trường cách đặt văn phòng đại diện Việt Nam Hoặc họ có xu hướng hợp tác với đối tác Việt Nam Đề nghị hợp tác thường phía Việt Nam chấp nhận họ có ưu tài công nghệ đại Từ đó, họ tiến tới thành lập công ty liên doanh xây dựng - Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn doanh nghiệp nước Các công ty thường hoạt động địa phương nơi họ có trụ sở Do đó, công ty thường có quan hệ tốt với địa phương Hơn nữa, công trình địa phương thường có quy mô nhỏ nên Tổng Công ty lớn thường quan tâm đến bỏ ngỏ thị trường 2.2.2.5 Các nhà cung cấp Chi phí trực tiếp công trình thi công gồm chi phí vật liệu, máy móc nhân công Trong chi phí vật liệu máy chiếm tỷ lệ cao Do vậy, nhà cung cấp có ảnh hưởng lớn đến việc cạnh tranh đấu thầu Tổng Công ty Nhà cung cấp chủ yếu gồm: nhà cung cấp tài nhà cung cấp nguyên vật liệu Trong lĩnh vực xây dựng đặc thù sản phẩm nên thời gian thi công thường kéo dài, giá trị sản phẩm lớn nên việc ứ đọng nguồn vốn tất yếu khách quan chưa kể đến nguyên nhân chủ đầu tư bố trí nguồn vốn chậm kế hoạch vốn thường kéo dài nhiều năm Do đó, tài nhân tố tác động lớn đến nhà thầu Để khắc phục khó khăn đáp ứng yêu cầu số dự án, thời gian qua, Tổng Công ty phải ký kết với nhà cung cấp tài tín dụng nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp Tổng Công ty hoàn thành công trình thời hạn Bên cạnh đó, cấu tổ chức Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị mô hình công ty mẹ con, nên việc huy động hỗ trợ tài công ty mẹ công ty tương đối hiệu Tuy nhiên, thời gian qua xuất nhiều vấn đề tài với dự án lớn, mà nguyên nhân nhà cung cấp đáp ứng hoàn toàn yêu cầu tài doanh nghiệp cho dự án có vốn đầu tư lớn, kéo dài thời gian thi công Chính điều dẫn đến việc số công trình bị đình trệ, không hoàn thành tiến độ thi công Cũng nhà cung cấp tài chính, việc thi công công trình vùng giao thông phát triển, vùng sâu, vùng xa việc tìm nhà cung ứng xi măng, sắt thép có đủ lực cung ứng cho công trình lớn điều khó khăn Không thế, từ lực cung cấp yếu nguyên vật liệu doanh nghiệp nơi thực dự án có tác động tiêu cực đến giá đầu vào doanh nghiệp xây lắp Do đó, phương án sử dụng giá nguyên vật liệu hồ sơ dự thầu khác xa so với thực tế triển khai trình thực thi dự án Đây yếu tố rủi ro doanh nghiệp mà năm qua Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị gặp phải Những yếu tố tác động lớn đến nhà thầu xây dựng phương án thi công giá dự thầu, làm ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh khả cạnh tranh doanh nghiệp, đặc biệt thị trường thâm nhập khai thác [...]... lĩnh vực xây dựng cơ bản như Tổng Công ty VINACONEX, Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội; Tổng Công ty Sông Đà; các Tổng Công ty thuộc Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng Những Tổng Công ty này tạo ra một sự cạnh tranh quyết liệt và phức tạp trên thị trường xây dựng ở Việt Nam - Cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tính đến đầu năm 1998 đã có 121 công ty nước... gia Đối thủ cạnh tranh của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị được phân thành hai nhóm là: các doanh nghiệp xây dựng trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài - Cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước Đối thủ cạnh tranh của Tổng Công ty trong nước là các Tổng Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam Các Tổng Công ty hoạt động trong lĩnh vực này là các Tổng Công ty hoạt động... cũng chính là một yếu tố rủi ro đối với các doanh nghiệp mà trong những năm qua Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị gặp phải Những yếu tố này đã tác động rất lớn đến các nhà thầu khi xây dựng phương án thi công và giá dự thầu, làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là những thị trường mới thâm nhập và khai thác ... án, trong thời gian qua, Tổng Công ty đã phải ký kết với các nhà cung cấp tài chính tín dụng nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp của Tổng Công ty hoàn thành các công trình đúng thời hạn Bên cạnh đó, do cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị là mô hình công ty mẹ con, nên việc huy động và hỗ trợ về tài chính giữa công ty mẹ và công ty con là tư ng đối hiệu quả Tuy nhiên, trong... trường xây dựng để cùng chia thị phần với Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị Những đối thủ này chia thành hai nhóm chính là: các công ty nước ngoài mời vào hoạt động tại Việt Nam và các công ty trong nước mới tham gia vào lĩnh vực xây dựng cơ bản tại các địa phương - Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là các công ty nước ngoài Những công ty nước ngoài thường có ý định thâm nhập thị trường bằng cách đặt... trên đòi hỏi các chủ đầu tư, cơ quan tư vấn giám sát phải xác định rõ vai trò quan trọng của mình, đồng thời, các đơn vị xây lắp không vì các mục tiêu lợi nhuận trước mắt mà đánh mất đi uy tín của riêng mình, cũng như uy tín chung của toàn Tổng Công ty trên thị trường 2.2.2.4 Các đối thủ cạnh tranh * Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp Lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng là một trong những lĩnh vực rất năng... hoặc bỏ ngỏ thị trường này 2.2.2.5 Các nhà cung cấp Chi phí trực tiếp của các công trình thi công gồm chi phí vật liệu, máy móc và nhân công Trong đó chi phí vật liệu và máy chiếm tỷ lệ cao nhất Do vậy, những nhà cung cấp có ảnh hưởng lớn đến việc cạnh tranh đấu thầu của Tổng Công ty Nhà cung cấp chủ yếu gồm: các nhà cung cấp tài chính và các nhà cung cấp nguyên vật liệu Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.. .công tác tư vấn đầy đủ, đảm bảo về: thiết kế dự toán chính xác, hồ sơ mời thầu chặt chẽ, công bằng, công tác giám sát thi công đáp ứng được các đòi hỏi về chất lượng kỹ thuật, sẽ tạo được điều kiện cho các Tổng Công ty từ khâu dự thầu đến thi công công trình Khi thực hiện tốt được điều này chính là ngày một nâng cao được vị thế và uy tín của doanh nghiệp đó trên thị trường xây dựng Tuy nhiên,... ngoài của 16 quốc gia hoạt động trên thị trường xây dựng ở Việt Nam Nhưng đến nay, số doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường xây dựng đã tăng lên rất nhiều, ước đoán trong giai đoạn hiện nay có trên 500 nhà thầu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới [11, tr 23] * Các đối thủ cạnh tranh tiềm năng Trên thực tế tồn tại nhiều đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn có tham vọng thâm nhập vào thị trường xây dựng. .. dựng Tuy nhiên, nhiều dự án các chủ đầu tư và các bên tham gia tư vấn chưa ý thức được vai trò và trọng trách của mình nên công tác tư vấn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế về chất lượng Nhiều cơ quan tư vấn hời hợt trong công tác xây dựng hồ sơ mời thầu, giám sát thiếu chặt chẽ các khâu của quá trình thực hiện đầu tư đã dẫn đến dung túng cho các doanh nghiệp xây dựng làm sai thiết kế kỹ thuật Đứng ... phí tr c tiếp c ng trình thi c ng gồm chi phí vật liệu, máy m c nhân c ng Trong chi phí vật liệu máy chiếm tỷ lệ cao Do vậy, nhà cung c p c ảnh hưởng lớn đến vi c cạnh tranh đấu thầu Tổng C ng... Nguồn nhân l c Nguồn nhân l c nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hình thành, phát triển khả c nh tranh Tổng C ng ty thị trường Chất lượng nguồn nhân l c Tổng C ng ty đánh giá qua trình độ c n c ng nhân. .. th c mời thầu, tổ ch c đấu thầu, không đủ l c sử dụng tổ ch c chuyên môn đủ tư c ch l c thay làm bên mời thầu, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trình lựa chọn nhà thầu Do vậy, chủ đầu tư c ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN CẠNH TRANH ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ, NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN CẠNH TRANH ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ, NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN CẠNH TRANH ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay