hoàn thiện quản lý thu ngân sách qua kho bạc nhà nước huyện thanh miện tỉnh hải dương

118 289 1
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2015, 12:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ THỊ THẢO HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN THANH MIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ THỊ THẢO HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN THANH MIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60.34.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LÊ HỮU ẢNH HÀ NỘI, NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, nội dung, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn Vũ Thị Thảo Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, cố gắng thân, nhận hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình nhiều quan, tổ chức, cá nhân Với tình cảm chân thành, cho phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cá nhân quan tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giúp đỡ, bảo tận tình thầy, cô giáo khoa Kế toán Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; đặc biệt quan tâm, dẫn tận tình Thầy giáo, PGS.TS Lê Hữu Ảnh–Trưởng Khoa Kế toán Quản trị kinh doanh- Trưởng Bộ môn Tài chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam người trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Kho bạc nhà nước Tỉnh Hải Dương; lãnh đạo Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện; đồng nghiệp bạn bè nhiệt tình cộng tác, cung cấp tư liệu thực tế thông tin cần thiết để hoàn thành luận văn Tuy nhiên có nhiều cố gắng, luận văn không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tôi kính mong quý thầy, cô giáo, chuyên gia, người quan tâm đến đề tài, đồng nghiệp, gia đình bạn bè tiếp tục giúp đỡ, đóng góp ý kiến để đề tài hoàn thiện Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến tất người thân, bạn bè nhiệt tình giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập nghiên cứu đề tài Hà Nội, ngày Tháng 11 Năm 2014 Tác giả luận văn Vũ Thị Thảo Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục sơ đồ, đồ thị vii Danh mục từ viết tắt viii MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2.1 Cơ sở lý luận ngân sách nhà nước quản lý thu ngân sách nhà nước 2.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước 2.1.2 Đặc điểm thu ngân sách nhà nước 2.1.3 Phân loại nguồn thu ngân sách nhà nước 2.1.4 Vai trò quản lý thu ngân sách nhà nước 2.1.5 Yêu cầu hoạt động quản lý thu ngân sách Nhà nước 2.2 Nội dung chủ yếu công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước 12 2.2.1 Quản lý thu ngân sách nhà nước qua phân cấp nguồn thu 12 2.2.2 Quản lý thu ngân sách nhà nước qua đối tượng thu 14 2.2.3 Quản lý hình thức quy trình thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 19 2.2.4 Kiểm tra, đối chiếu xử lý trình thu ngân sách nhà nước 33 2.2.5 Quản lý hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước 33 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iii 2.2.6 Hạch toán kế toán, báo cáo, toán thu ngân sách nhà nước 37 2.3 Thực tiễn quản lý ngân sách nhà nước 38 2.3.1 Vài nét thu ngân sách số nước giới 38 2.3.2 Quản lý ngân sách số địa phương Việt Nam 40 ĐẶC ĐIỂM KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN THANH MIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 47 3.1 Đặc điểm Kho bạc huyện Thanh Miện 47 3.2 Phương pháp nghiên cứu 51 3.2.1 Chọn địa điểm nghiên cứu 51 3.2.2 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 52 3.2.3 Phương pháp phân tích đánh giá 52 3.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 53 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 54 4.1 Thực trạng quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện 54 4.1.1 Tổ chức quản lý thu ngân sách nhà nước huyện Thanh Miện 54 4.1.2 Kết quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước qua phân cấp nguồn thu 56 4.1.3 Thực trạng quản lý thu ngân sách nhà nước qua đối tượng thu 58 4.1.4 Thực hình thức quy trình thu 63 4.1.5 Kết kiểm tra, đối chiếu xử lý 72 4.1.6 Kết hoàn trả thu ngân sách nhà nước 74 4.1.7 Thực công tác hạch toán kế toán toán 75 4.2 Đánh giá chung quản lý thu ngân sách qua Kho bạc huyện 79 Thanh Miện 4.2.1 Những mặt làm quản lý thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Miện 4.2.2 79 Những hạn chế quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện 4.2.3 82 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện (nguyên nhân) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 86 Page iv 4.2.4 Đánh giá địa phương công tác quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước 4.3 88 Hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện 4.3.1 92 Mục tiêu hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện 4.3.2 92 Phương hướng hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện 4.3.3 94 Các giải pháp hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện 95 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 102 5.1 Kết luận 102 5.2 Kiến nghị 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHIẾU ĐIỀU TRA 106 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page v DANH MỤC BẢNG STT TÊN BẢNG TRANG 3.1 Số lượng phiếu điều tra thăm dò ý kiến năm 2014 4.1 Kết thu ngân sách nhà nước theo phân cấp nguồn thu ngân sách 52 cấp (2009-2013) 4.2 57 Quản lý đối tượng thu nộp ngân sách nhà nước địa bàn huyện Thanh Miện đến ngày 31/12/2013 4.3 59 Thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện Thanh Miện so kế hoạch giao năm (2009-2013) 4.4 60 Thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện Thanh Miện phân theo nhóm ngành thu 62 4.5 Kho bạc nhà nước trực tiếp thu ngân sách nhà nước 64 4.6 Thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện Thanh Miện qua phương thức thu 4.7 66 Thu ngân sách nhà nước qua hình thức thu tiền mặt chuyển khoản Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện 4.8 72 Kết kiểm tra, đối chiếu xử lý thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện Thanh Miện 73 4.9 Kết hoàn trả thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện Thanh Miện 75 4.10 Quyết toán thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện Thanh Miện 78 4.11 Ý kiến trả lời địa phương tỷ lệ phân chia (%) ngân sách cấp xã 89 4.12 Ý kiến trả lời địa phương quản lý nguồn thu địa phương 90 4.13 Ý kiến trả lời địa phương hình thức thu tiền mặt chuyển khoản nộp thu ngân sách nhà nước 4.14 91 Ý kiến trả lời địa phương sai phạm nộp khoản thu vào ngân sách nhà nước Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 92 Page vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 2.1 Hệ thống máy quản lý thu ngân sách nhà nước Việt Nam 12 Sơ đồ 3.1 Tổ chức máy Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện 51 Sơ đồ 4.1 Hệ thống tổ chức máy quản lý thu ngân sách nhà nước 55 Sơ đồ 4.2 Tổ chức máy quan thu ngân sách địa bàn huyện 56 Sơ đồ 4.3 Quy trình thu Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện 70 Sơ đồ 4.4 Quy trình thu ngân hàng nơi Kho bạc nhà nước 71 Đồ thị 4.1 Qui mô thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2009- 2013 huyện Thanh Miện uỷ nhiệm thu Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 71 Page vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp GDP Tổng sản phẩm quốc nội GNT Giấy nộp tiền KBNN Kho bạc nhà nước NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách nhà nước NSTW Ngân sách Trung ương TP Thành Phố XHCN Xã hội chủ nghĩa Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page viii Ba là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội dung thu vào NSNN, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngăn ngừa sai phạm việc thu, nộp NSNN Tập trung đạo thực tốt công tác tự kiểm tra, công tác giám sát từ xa, công tác xử lý sau kiểm tra, đảm bảo kết luận, kiến nghị phải đơn vị khắc phục, chấn chỉnh cách nghiêm túc, kịp thời Bốn là, thực tốt việc áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin công tác tập trung quản lý khoản thu NSNN tất khâu, từ việc xác định đối tượng, mức thu, tổ chức thu, đến việc kiểm tra, đối chiếu số liệu quan thu KBNN Việc đại hoá công nghệ thông tin yếu tố định để nâng cao chất lượng thông tin cải cách thủ tục hành chính, nhằm đạt mục tiêu tập trung nhanh, xác khoản thu NSNN 4.3.2 Phương hướng hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện Thứ nhất, xây dựng ban hành đồng văn pháp lý để phục vụ cho hoạt động quản lý thu NSNN qua KBNN; đó, trọng tâm ban hành đồng văn hướng dẫn thực Quản lý thu NSNN qua KBNN theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đẩy nhanh trình cải cách thủ tục hành nâng cao hiệu quản lý thu NSNN Thứ hai, xây dựng hoàn thiện công cụ phục vụ cho cải cách quản lý nguồn thu, cụ thể: Hiện đại hóa hệ thống quản lý thu NSNN KBNN, mà trọng tâm triển khai việc toán điện tử liên ngân hàng; Quan tâm tăng cường công tác toán không dùng tiền mặt qua hệ thống KBNN, tiến tới xoá bỏ hoàn toàn toán tiền mặt qua hệ thống KBNN Thứ ba, xây dựng phát triển nguồn nhân lực, cán trực tiếp làm công tác quản lý nguồn thu NSNN, đảm bảo đủ số lượng chất lượng, có đầy đủ lực phẩm chất tốt đặc biệt phải am hiểu vận dụng cách thành thạo kỹ nghiệp vụ Hoàn thiện tổ chức máy hoàn thiện tổ chức quan liên quan đến quản lý thu NSNN, hoàn thiện tổ chức điểm thu: bố trí khoa học; có địa điểm, điều kiện sở vật chất đáp ứng đủ yêu cầu Thứ tư, xây dựng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đáp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 94 ứng tốt yêu cầu cải cách quản lý nguồn thu NSNN, đặc biệt hoạt động để hỗ trợ việc đại hóa toán Hiện đại hoá công nghệ thông tin yếu tố định để nâng cao chất lượng thông tin cải cách thủ tục hành chính, nhằm đạt mục tiêu tập trung nhanh, xác khoản thu NSNN 4.3.3 Các giải pháp hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện Để đảm bảo vai trò quan trọng NSNN kinh tế xã hội, việc tập trung nhanh khoản thu NSNN qua KBNN xác định nhiệm vụ quan trọng nguồn lực NSNN, nhằm đảm bảo đủ nguồn lực, phục vụ tốt nhiệm vụ chiến lược mà Đảng Nhà nước đề Vì vậy, để hoàn thiện thu NSNN qua KBNN Xuất phát từ hạn chế quản lý thu NSNN qua KBNN huyện Thanh Miện, đưa số kiến nghị nhằm tăng cường quản lý nhà nước thu NSNN qua KBNN sau: 4.3.3.1 Hoàn thiện hệ thống thể chế, sách hoạt động Kho bạc nhà nước Để thực chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, hoạt động Kho bạc Nhà nước thực tảng công nghệ thông tin đại hình thành Kho bạc điện tử Thì việc xây dựng khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng nhằm tạo môi trường hành lang cho hoạt động cải cách tài công, có hoạt động Kho bạc Nhà nước theo nguyên tắc khuôn khổ pháp lý phải trước bước để đảm bảo có đủ thời gian vật chất điều kiện khác cho việc triển khai thực Tuy nhiên tồn nhiều văn quy định quy trình thu nộp vào NSNN, gây đến chồng chéo văn trình kiểm soát thu nộp đối tượng nộp thuế gây đến phiền hà trình nộp thuế đối tượng Cần tiếp tục thực rà soát, điều chỉnh, văn hướng dẫn Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước trình tự thu nộp khoản thu đối tượng nộp thuế vào ngân sách nhà nước, theo hướng chuẩn hóa, rút gọn giảm bớt thủ tục nội dung thực đối tượng nộp khoản thu vào ngân sách nhà nước Thực tốt nội dung công bố, công khai thủ tục hành Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện, phấn đấu 100% thủ tục, trình tự thu nộp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 95 khoản thu vào ngân sách nhà nước công khai; nắm bắt xử lý kịp thời vướng mắc, phản ảnh, kiến nghị đối tượng nộp thuế vào ngân sách nhà nước, đảm bảo 100% ý kiến phản ánh, kiến nghị giải kịp thời 4.3.3.2 Hoàn thiện quản lý phương thức thu ngân sách nhà nước theo hình thức tự khai, tự nộp thuế Các phương thức thu áp dụng gồm: KBNN tổ chức thu trực tiếp KBNN KBNN thoả thuận với Ngân hàng thương mại thu vào tài khoản KBNN mở ngân hàng; Thu qua quan thu; Uỷ quyền thu Uỷ ban nhân dân cấp xã thực chế đối tượng nộp tự khai tự nộp thuế, với chế phụ thuộc cao vào tính tự giác người nộp thuế có nguy trốn lậu thuế cao, thất thoát thuế lớn trình độ dân trí thấp biện pháp quản lý thuế phù hợp Thực chế tự khai, tự nộp thuế, đối tượng nộp thuế giảm bớt thủ tục hành việc thực kê khai nộp thuế Các đối tượng nộp thuế chủ động nộp thuế theo kê khai mình, chờ thông báo quan thuế Với quan thuế phương thức tạo điều kiện để tổ chức quản lý thuế có hiệu quả, đại theo hướng chuyên môn hoá chuyên sâu theo chức quản lý thuế; qua thực tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế giám sát, kiểm tra, tra, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời trường hợp gian lận, trốn thuế, nợ thuế, thu hồi đủ cho NSNN đảm bảo công quản lý thuế Về phía KBNN, áp dụng chế tự khai tự nộp, đối tượng nộp tiền đợi thông báo thuế nên góp phần xoá bỏ tình trạng tải vào ngày cuối tháng, từ tạo điều kiện nâng cao chất lượng công tác quản lý thu NSNN Tuy nhiên để tăng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý thu NSNN, giảm thiểu sai sót, điều chỉnh, cần giải tốt vấn đề sau: Thứ nhất, thực tốt công tác tuyên truyền để 100% đối tượng nộp thuế phải hiểu rõ sách thuế, thủ tục việc đăng ký thuế, kê khai thuế, thời hạn nộp tờ khai… để thực nghĩa vụ thuế Đây điều kiện quan trọng hàng đầu, thực tế cho thấy đối tượng nộp thuế vào ngân sách nhà Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 96 nước, hiểu hết quy định Nhà nước, cần phải phát triển dịch vụ tư vấn tài chính- thuế, phấn đấu thời gian tới địa bàn huyện Thanh Miện có từ đến đơn vị làm dịch vụ tư vấn tài chính- thuế, để giúp cho doanh nghiệp người nộp thuế hiểu rõ nghĩa vụ thuế với Nhà nước Thứ hai, quan Thuế chủ động nắm bắt tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế sát với yêu cầu, đặc điểm nhóm đối tượng nộp thuế với hình thức phù hợp chất lượng tốt Tăng cường công tác đối thoại, tư vấn với đối tượng nộp thuế phấn đấu tháng buổi công khai đối thoại trực tiếp với đối tượng nộp thuế để giải đáp ý kiến phản ánh, kiến nghị Thứ ba, quan Thuế đẩy mạnh công tác đôn đốc thu nợ thuế, theo dõi chặt chẽ trường hợp chậm nộp tờ khai, chậm nộp thuế, phát hành thông báo nhắc nhở, thông báo phạt sở kinh doanh không nộp tờ khai, nộp thuế Cơ quan Thuế theo dõi số nộp cho số thuế phát sinh số nộp cho nợ tồn đọng sở kinh doanh theo loại thuế Qua xác định tính chất nợ thuế, mức nợ, tuổi nợ nợ thuế để có biện pháp thu nợ phù hợp theo hướng nhằm giảm khoản nợ có mức nợ tuổi nợ cao Thứ tư, chương trình tra thuế cưỡng chế thuế phải có hiệu có hiệu lực Đi kèm với phạt nghiêm minh phải hệ thống sách thuế thật rõ ràng, kèm với phạt phải giáo dục, trợ giúp cho 100% đối tượng kê khai thuế biện pháp tốt để khắc phục tình trạng vi phạm sách thuế 4.3.3.3 Hoàn thiện dịch vụ ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước không chờ chấp thuận dịch vụ nộp ngân sách nhà nước qua mạng internet Đối với hình thức thu NSNN áp dụng, dựa vào tự giác tuân thủ pháp luật đối tượng nộp Song thực tế tượng đối tượng chậm nộp thuế diễn phổ biến Đó điều khó tránh khỏi, mặt cạnh tranh kinh tế thị trường, chủ thể kinh doanh phải đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu nên họ quan tâm đến vận động đồng vốn; mặt khác chủ thể kinh doanh thiếu tính tự giác việc xử phạt luật pháp chưa cao Vì vậy, cần phải có phương thức phù hợp nhằm vừa nâng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 97 cao tính tự giác đối tượng nộp, vừa thi hành tính cưỡng chế pháp luật Hình thức dịch vụ ủy nhiệm thu NSNN không chờ chấp thuận dịch vụ nộp NSNN qua mạng internet, áp dụng người nộp NSNN có tài khoản chi nhánh NHTM tự nguyện đăng ký sử dụng dịch vụ ủy nhiệm thu không chờ chấp thuận dịch vụ nộp NSNN qua mạng internet với NHTM; đồng thời, cho phép chi nhánh NHTM tự động trích tài khoản người nộp NSNN để nộp NSNN đến hạn (đối với dịch vụ ủy nhiệm thu không chờ chấp thuận) Đối với hình thức dịch vụ ủy nhiệm thu NSNN không chờ chấp thuận dịch vụ nộp NSNN qua mạng internet, địa bàn huyện Thanh Miện hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đặt ra, KBNN Thanh Miện tham gia vào mạng toán với hệ thống ngân hàng, mặt khác, nguồn thu, đối tượng thu NSNN lại ổn định, thường xuyên theo kỳ tháng, quý Việc áp dụng phương thức thu góp phần quan trọng giải vấn đề tồn đọng thuế, thuận lợi cho đối tượng nộp thuế ổn định theo kỳ, theo tháng, quý xác định số thu từ đầu năm góp phần ổn định nguồn thu NSNN địa bàn Với hình thức dịch vụ ủy nhiệm thu NSNN không chờ chấp thuận dịch vụ nộp NSNN qua mạng internet, phù hợp với loại thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất hàng năm, loại thuế có đặc điểm nộp theo kỳ, theo quý tháng xác định trước theo kế hoạch đăng ký với quan thuế từ đầu năm (trừ trường hợp đơn vị có thay đổi kế hoạch kinh doanh chế độ sách nhà nước thay đổi phải điều chỉnh lại số thu) Quy trình thu NSNN, đến kỳ nộp thuế đối tượng nộp thuế, tờ khai đăng ký thuế phải nộp đối tượng nộp, quan thuế lập giấy nhờ thu NSNN gửi KBNN nơi đối tượng nộp ngân sách nhà nước để phân phối gửi ngân hàng nơi đối tượng mở tài khoản Ngân hàng nơi đối tượng mở tài khoản tự động trích số tiền phải nộp chuyển cho KBNN thông qua chương trình ủy quyền thu NSNN Do hình thức mới, nên địa bàn huyện Thanh Miện chưa có đối tượng nộp thuế nào, thực theo phương thức Các quan quản lý thu Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, Chi cục thuế huyện, Kho bạc nhà nước huyện nên thống thời gian tới, lựa chọn từ đến 10 doanh nghiệp địa bàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 98 huyện có số doanh thu ổn định, máy quản lý, kế toán vững chuyên môn, áp dụng thí điểm cho loại thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất hàng năm, để từ đánh giá, rút kinh nghiệm nhân rộng địa bàn 4.3.3.4 Hoàn thiện toán song phương điện tử phối hợp thu ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước ngân hàng thương mại Quy trình Hệ thống toán song phương điện tử phối hợp thu NSNN việc điện tử hóa giao dịch thu, chi NSNN toán KBNN qua NHTM nơi KBNN mở tài khoản, thay hoàn toàn phương thức thủ công giao nhận xử lý, toán chứng từ giấy trước KBNN NHTM nơi KBNN mở tài khoản Qua góp phần tập trung nhanh, đầy đủ xác khoản thu NSNN; đảm bảo toán kịp thời, xác khoản chi NSNN cho đối tượng thụ hưởng nhằm nâng cao hiệu quản lý quỹ NSNN Trên sở đó, ngân quỹ KBNN tập trung, phục vụ cho mục tiêu quản lý an toàn, hiệu ngân quỹ KBNN bước hình thành Kho bạc điện tử, tiến tới đến năm 2020, Kho bạc Nhà nước không thực giao dịch tiền mặt; mục tiêu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 Đặc biệt, tạo điều kiện cho việc kết hợp chặt chẽ sách tài khóa sách tiền tệ lâu dài Đây bước tiến lớn KBNN NHTM việc tiếp tục đẩy nhanh công tác cải cách thủ tục hành tăng cường toán không dùng tiền mặt theo chủ trương, đạo Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Hiện KBNN Thanh Miện uỷ nhiệm thu NSNN qua Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện, tổ chức phối hợp thu NSNN địa bàn, bước đầu đạt kết định, khoản thu NSNN địa bàn thực nộp tiền mặt chuyển khoản qua hệ thống Ngân hàng, nguồn tiền mặt nộp KBNN huyện chiểm tỷ trọng nhỏ, để tiến tới bước hình thành Kho bạc điện tử Kho bạc không thực giao dịch tiền mặt, quy trình thu KBNN cần xóa bỏ hẳn việc thực thu tiền mặt từ đối tượng nộp thuế trực tiếp nộp KBNN 4.3.3.5 Phát triển bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác thu ngân sách nhà nước Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 99 Trong thời đại nay, người coi ''Tài nguyên đặc biệt'', nguồn lực phát triển kinh tế Bởi việc phát triển phát triển nguồn nhân lực trở thành vấn đề sống đơn vị, để có máy đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu chuyên nghiệp, phải có người giỏi để đảm đương nhiệm vụ, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán bộ, cán sở làm công tác quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước cần phải làm thường xuyên liên tục, cần tập trung vấn đề sau: - Thực theo hướng chuyên nghiệp, có trình độ quản lý tiên tiến, có lực trình độ chuyên môn cao; xếp hợp lý hóa nguồn nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; thực quản lý cán theo khối lượng chất lượng công việc giao; quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm hành trách nhiệm cán vị trí công tác - Tiếp tục mở lớp tập huấn nghiệp vụ nhiều hình thức đào tạo tập trung, đào tạo chức, đào tạo lại, để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo 100% cán làm công tác quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước xã, thị trấn có trình độ Đại học, phù hợp với loại hình đào tạo công việc giao - Thực tốt chế độ khen, thưởng hợp lý, tạo điều kiện vật chất tinh thần, giúp cho cán làm công tác thu ngân sách nhà nước yên tâm công tác, từ góp phần phát huy cao vai trò lực cá nhân Bên cạnh đó, cần xử phạt cách nghiêm minh cán cố tình làm trái sách chế độ, giữ vững đội ngũ cán làm công tác thu ngân sách nhà nước nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng Nhà nước giao - Tiếp tục đẩy mạnh thực Cuộc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, chấp hành nghiêm chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, quy trình, quy chế nghiệp vụ, thực văn minh công sở; văn hóa nghề Kho bạc Để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn Ngành tiếp tục học tập, thấm nhuần đạo đức, lối sống nhân văn Bác, từ bước hoàn thiện Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 100 thân, nâng cao lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 101 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện thực tốt công tác điều tiết tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu cấp ngân sách địa huyện Thanh Miện, đảm bảo nguồn thu phân chia cấp ngân sách hưởng theo quy định UBND tỉnh Hải Dương phân cấp nguồn thu, khoản thu điều tiết cấp ngân sách địa bàn đóng góp chúng vào phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện Số thu ngân sách nhà nước hàng năm địa bàn huyện Thanh Miện có bước phát triển ổn định, công tác quản lý thu NSNN địa bàn huyện thời gian qua đạt kết đáng khích lệ, số thu NSNN tập trung nhanh, kịp thời vào ngân sách nhà nước, từ số thu năm 2009 40,447 tỷ đồng đến năm 2013 số thu 84,060 tỷ đồng tăng lần so năm 2009 Các khoản thu vào ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước huyện ủy quyền thu, cho Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện thực thu khoản thu vào tài khoản Kho bạc nhà nước huyện Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện, từ tạo điều kiện cho đối tượng nộp thuế nhà nước thuận lợi áp dụng hình thực nộp tiền chuyển khoản vào thu ngân sách nhà nước, năm 2009 số thu chuyển khoản 21,235 tỷ đồng đến năm 2013 số thu 51,853 tỷ đồng tăng 2,44 lần so năm 2009, từ giảm dần khoản thu tiền mặt vào ngân sách nhà nước Giải pháp hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện, Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện thực cách nghiêm túc, triển khai thực tốt hình thức ủy quyền thu ngân sách nhà nước với Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện; tiếp tục thực công khai hóa thủ tục hành Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện; phối kết hợp tốt với quan liên quan công tác quản lý nguồn thu vào ngân sách nhà nước; thường xuyên nâng cao trình độ nghiệp vụ đội Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 102 ngũ cán kho bạc nhà nước huyện 5.2 Kiến nghị - Thứ nhất, kiến nghị với Kho bạc nhà nước Cần nghiên cứu xây dựng hệ thống kế toán nhà nước dựa sở kế toán dồn tích đầy đủ theo chuẩn mực kế toán công quốc tế hình thành Tổng kế toán nhà nước kho bạc Cần sớm thống văn hướng dẫn quy trình quản lý thu NSNN qua KBNN, theo hướng đại hoá quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước theo hướng đơn giản thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian, thủ tục nộp tiền cho đối tượng nộp thuế Đầu tư cho ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đại, đồng chuyên nghiệp vào hoạt động Kho bạc Nhà nước, tiến tới hình thành Kho bạc điện tử vào năm 2020 Đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán Kho bạc Nhà nước, theo chức trách nhiệm vụ, trọng nâng cao kiến thức, kỹ quản lý tác nghiệp hoạt động ngiệp vụ kho bạc - Thứ hai, kiến nghị UBND tỉnh Hải Dương Cần quan tâm tới việc tạo nguồn thu cho địa phương, việc phân cấp nguồn thu cho cấp huyện cấp xã nhiều hơn, để cấp huyện cấp xã chủ động nguồn thu, đảm bảo hoạt động chi địa phương, giảm dần nguồn bổ sung cân đối từ nguồn ngân sách tỉnh Đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác quản lý nguồn thu xã, thị trấn, để bước nâng cao nghiệp vụ khai thác, quản lý thu ngân sách địa phương Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006), Quyết định số: 3414/QĐ- BTC ngày 18/10/2006 Bộ Tài việc triển khai Dự án đại hoá quy trình quản lý thu, nộp thuế Cơ quan Thuế - Kho bạc nhà nước - Hải Quan - Tài Bộ Tài (2008), Thông tư số: 128/2008/TT- BTC ngày 24/12/2008 Bộ Tài việc hướng dẫn thu quản lý khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Bộ Tài (2009), Quyết định Số: 1027/QĐ- BTC ngày 19/5/2009 Bộ Tài việc ban hành quy trình quản lý thu ngân sách Nhà nước theo dự án đại hoá thu, nộp ngân sách Nhà nước Bộ Tài (2010), Thông tư số: 180/2010/TT- BTC ngày 20/11/2010 Bộ Tài hướng dẫn giao dịch điện tử lĩnh vực thuế Bộ Tài (2010), Thông tư số: 209/2010/TT- BTC ngày 20/12/2010 Bộ Tài quy định giao dịch điện tử hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước Bộ Tài (2010), Quyết định số: 2095/QĐ- BTC ngày 16/8/2010 Bộ Tài việc triển khai dự án đại hóa quy trình quản lý thu, nộp thuế quan Thuế- Kho bạc nhà nước- Hải quan- Tài giai đoạn Bộ Tài (2011), Thông tư số: 85/2011/TT- BTC ngày 17/6/2011 Bộ trưởng Bộ Tài việc Hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan ngân hàng thương mại Bộ Tài (2013), Quyết định Số: 654/QĐ- BTC ngày 02/4/2013 Bộ Tài Về việc bổ sung Quy trình quản lý thu ngân sách Nhà nước thuộc Dự án đại hoá thu, nộp ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số: 1027/QĐ- BTC ngày 19/5/2009 Bộ trưởng Bộ Tài Chính phủ (2003), Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 104 10 Chính phủ (2007), Quyết định số: 138/2007/QĐ- TTg ngày 21/8/2007 Thủ tướng phủ Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 11 Phương Thị Hồng Hà (2006), Giáo trình Quản lý ngân sách nhà nước, NXB Hà nội 12 Kho bạc Nhà nước Thanh Miện, Quy chế hoạt động KBNN Thanh Miện 13 Kho bạc Nhà nước Thanh Miện, Báo cáo toán thu năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 14 Nguyễn Văn Tuyển (2008), Giáo trình luật ngân sách nhà nước, NXB Công an nhân dân, tái lần thứ 15 Lục văn Trường, Hà Thị Hương Lan (2014), Kinh nghiệm huy động vốn số nước giới Tạp chí Tài số 7, 2014 16 Quốc hội (2002) nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 17 Quốc hội nước (2006) Cộng hoà XHCN Việt Nam, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 văn hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế 18 UBND huyện Thanh Miện (2014), Báo cáo nhiệm nghị đại hội Đảng huyện Thanh Miện lần thứ XXII Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 105 PHIẾU ĐIỀU TRA (dùng cho đối tượng chủ tịch, kế toán ngân sách cấp xã) Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu “ Hoàn thiện quản lý thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương”, nhằm mục đích nâng cao hiệu thu NSNN qua KBNN Rất mong nhiệt tình hợp tác anh (chị) (Tất số liệu điều tra, ý kiến trả lời anh(chị) nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học không phục vụ cho mục đích khác) Câu hỏi 1: Anh (chị) đánh giá tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết thu ngân sách với ngân sách cấp xã? (hãy đánh dấu X vào ô mà anh, chị lựa chọn) -Đã phù hợp, không cần thay đổi -Chưa phù hợp, cần thay đổi Ý kiến khác…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu hỏi 2: Anh (chị) đánh giá quản lý nguồn thu ngân sách xã địa phương anh (chị)? (hãy đánh dấu X vào ô mà anh, chị lựa chọn) -Đã quản lý nguồn thu -Chưa quản lý nguồn thu -Chưa quản lý hết nguồn thu Ý kiến khác…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 106 Câu hỏi 3: Đia phương Anh (chị) có nộp khoản thu vào ngân sách nhà nước không? (hãy đánh dấu X vào ô mà anh, chị lựa chọn) -Nộp hết -Không nộp hết -Không nộp Ý kiến khác…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu hỏi 4: Đia phương Anh (chị) lựa chọn hình thức nộp ngân sách nhà nước nào? (hãy đánh dấu X vào ô mà anh, chị lựa chọn) -Chuyển khoản -Tiền mặt Ý kiến khác…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu hỏi 5: Tại đia phương Anh (chị) trình nộp thu ngân sách nhà nước có bị sai không? (hãy đánh dấu X vào ô mà anh, chị lựa chọn) -Không sai -Có sai Ý kiến khác…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 107 Câu hỏi 6: Tại đia phương Anh (chị) có bị sai phạm quản lý thu ngân sách nhà nước không? (hãy đánh dấu X vào ô mà anh, chị lựa chọn) -Không sai -Có sai Ý kiến khác…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu hỏi 7: Anh (chị) hay đánh giá địa điểm nộp thu ngân sách nhà nước KBNN ngân hàng KBNN ủy quyền? (hãy đánh dấu X vào ô mà anh, chị lựa chọn) -Tại KBNN: Thuận lợi Không thuận lợi -Tại ngân hàng KBNN ủy quyền: Thuận lợi Không thuận lợi Ý kiến khác…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh (chị)! Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 108 [...]... quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước - Đánh giá thực trạng quá trình quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương - Đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 1.3 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý thu. .. mặt lý luận cũng như thực tiễn nhằm tìm ra những giải pháp hữu hiệu để tiếp tục đổi mới quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Miện - Hải Dương; tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: "Hoàn thiện quản lý thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương " 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận quản lý thu ngân sách nhà nước, ... tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Miện - Hải Dương trong thời gian qua, để từ đó xây dựng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Miện - Hải Dương trong những năm tới Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về quản. .. trong quản lý thu ngân sách nhà nước nói chung Cùng với việc đổi mới quản lý thu ngân sách nhà nước trong cả nước, quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Miện cũng đã được đổi mới căn bản Là huyện thu c tỉnh Hải Dương, nằm trên trục đường quốc lộ 39A nối liền Thành phố Hải Dương và Thành phố Hưng Yên, nên kinh tế cũng có những thu n lợi để phát triển Trong những năm qua, số thu ngân sách. .. của Nhà nước, nhà nước đã đặt ra các kho n thu, do mọi công dân đóng góp để hình thành nên quỹ tiền tệ của Nhà nước Thông qua thu ngân sách nhà nước là việc nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ ngân sách nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu của nhà nước Do thu ngân sách nhà nước có vị trí, vai trò quan trọng, nên quản lý thu ngân sách nhà nước. .. trung nghiên cứu công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương - Phạm vi về không gian: Công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương - Phạm vi về thời gian: Các số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài được giới hạn từ năm 2009 đến hết năm 2013 Giải pháp đưa ra hoàn thiện giai đoạn 2015- 2020 Học viện Nông... được Nhà nước, các Bộ, các ngành luôn chú trọng ở tất cả các mặt: hình thành khung pháp luật và cơ chế chính sách thu ngân sách nhà nước; xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý thu thống nhất từ Trung ương đến địa phương; đổi mới quy trình thu và áp dụng nhiều biện pháp tích cực trong quản lý thu ngân sách nhà nước Trong đó, quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước (KBNN) là một khâu quan... sỹ Khoa học Kinh tế Page 3 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2.1 Cơ sở lý luận về ngân sách nhà nước và quản lý thu ngân sách nhà nước 2.1.1 Khái niệm về ngân sách nhà nước Ngân sách Nhà nước là một thu t ngữ đã được dùng từ lâu và phổ biến trong xã hội NSNN đã xuất hiện cùng với sự xuất hiện của Nhà nước Như vậy, NSNN luôn gắn liền với Nhà nước, nó được dùng để chỉ các kho n... trong cả nước Các cơ quan thu (gồm cơ quan thu , hải quan, các cơ quan khác được uỷ quyền thu) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thu NSNN và trực tiếp quản lý đối tượng nộp và thực hiện thu NSNN đối với một số kho n thu theo quy định của pháp luật Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực tiếp thu thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN nói chung và quản lý thu NSNN nói riêng Tổ chức bộ máy quản lý thu NSNN... huyện Quan hệ quản lý Quan hệ phối hợp Sơ đồ 2.1 Hệ thống bộ máy quản lý thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam 2.2 Nội dung chủ yếu của công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước 2.2.1 Quản lý thu ngân sách nhà nước qua phân cấp nguồn thu Căn cứ để phân cấp nguồn thu các cấp là nhu cầu chi đảm bảo thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở cấp chính quyền cơ sở, xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện quản lý thu ngân sách qua kho bạc nhà nước huyện thanh miện tỉnh hải dương, hoàn thiện quản lý thu ngân sách qua kho bạc nhà nước huyện thanh miện tỉnh hải dương, hoàn thiện quản lý thu ngân sách qua kho bạc nhà nước huyện thanh miện tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay